Biuro Rachunkowe KFK Expert Katowice, podatki rachunkowość katowice
Mapa strony angielska wersja językowa włoska wersja językowaOferta - Wierzytelności


WIERZYTELNOŚCI

Windykacja należności to zakres działalności w którym nasza Kancelaria odnosi duże sukcesy nie tylko dzięki dużej znajomości prawa, ale również wyspecjalizowanej kadrze. Rygorystyczna procedura przyjmowania spraw do windykacji jest czymś, co odróżnia nas od innych firm w tej branży. Prowadzone są tylko te sprawy, którym towarzyszą pozytywne rokowania co do możliwości wyegzekwowania należności. Specjalistycznego rozpoznania w tym zakresie dokonujemy przed podpisaniem z klientem stosownej umowy. Rozpoznanie przeprowadzamy na własny koszt i trwa ono około kilku dni. Opłaty za usługę są zróżnicowane i zależą od kwoty należności i stopnia trudności sprawy. Przyjęliśmy jako zasadę, że koszty postępowania windykacyjnego przynajmniej w części, jeśli nie w całości ponosi dłużnik.

Podejmowane przez nas działania mają na celu skuteczną egzekucję należnych płatności od dłużników.

Proces ten jest prowadzony w kilku etapach:

1. Windykacja należności na etapie przedsądowym:

 • Administracyjna - ustalanie aktualnego adresu dłużnika oraz składników majątkowych podlegających zabezpieczeniu przy ewentualnym postępowaniu sądowym,
 • Telefoniczna - negocjacje, uświadamianie dłużnikowi dodatkowych kosztów, które poniesie w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego i drogę egzekucji komorniczej.

2. Postępowanie sądowe

 • Skierowanie sprawy do postępowania sądowego w jednym z odrębnych trybów (nakazowy, upominawczy, uproszczony lub zwykły),
 • Uzyskanie tytułu wykonawczego umożliwiającego skierowanie sprawy do egzekucji komorniczej.

3. Wspomaganie egzekucji komorniczej

 • Ustalanie majątku dłużnika na drodze administracyjnej (np. rejestr pojazdów, sprawdzanie stanu prawnego nieruchomości itp.)
 • Skierowanie sprawy do egzekucji komorniczej - wskazujemy majątek dłużnika podlegający egzekucji
 • Nadzorowanie przebiegu postępowania egzekucyjnego

Przedstawiony powyżej katalog naszych działań, oczywiście nie wyczerpuje wszystkich naszych możliwości i czynności, jakie możemy podjąć. Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala na dobór właściwych metod i sposobów windykacji, odpowiednich do konkretnej, nawet najtrudniejszej sprawy. Na przykład, przygotowujemy: wnioski o upadłość dłużnika, o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej przez dłużnika.

Odzyskiwanie należności jest często procesem skomplikowanym, długotrwałym i nie zawsze kończącym się sukcesem. Dlatego warto skorzystać z usług profesjonalistów, którzy dzięki swoim doświadczeniom i sprawdzonym metodom, zrobią to w sposób sprawny i efektywny.

Wywiad gospodarczy

Zbadanie wiarygodności firmy przed zawarciem kontraktu jest najlepszą metodą uniknięcia problemów z jakimi borykają się wierzyciele przy dochodzeniu należności od niesolidnych dłużników.

Niestandardowość naszych wywiadów wynika z faktu, że informacje ogólnodostępne (rejestry, ewidencje) i pozyskane od samego podmiotu badanego stanowią tylko część (ok. 30%) informacji o podmiocie. Większość danych pochodzi bowiem z innych źródeł. Taktyka ta pozwala pozyskać informacje rzetelne i pozwalające w sposób obiektywny dokonać oceny wiarygodności podmiotu gospodarczego.

Decydujące znaczenie mają często informacje pozyskane w wyniku działań operacyjnych podjętych w odpowiednio szerokiej skali. W celu ułatwienia dostępu do informacji o podmiotach gospodarczych podjęliśmy współpracę z różnymi podmiotami prawnymi, które wyposażyły Nas w infrastrukturę informatyczną, która pozwala szybko pozyskiwać najbardziej niezbędne informacje. Kluczowe znaczenie dla obrotu gospodarczego ma informacja o niesolidnych podmiotach.

Najlepszą metodą obrony przed nimi jest ich naturalna eliminacja z rynku. Warunkiem tego jest szybki dostęp i wymiana informacji.

Poniżej przedstawiamy szczegółową ofertę usług wywiadowczych.

WYWIAD GOSPODARCZY:

Sprawdzanie wiarygodności, rzetelności i stanu faktycznego podmiotów gospodarczych i osób fizycznych

A) RAPORT PODSTAWOWY zawiera m.in.:

dane identyfikacyjne: pełna i skrócona nazwa przedsiębiorstwa, forma prawna - adres siedziby

 • Dane rejestrowe, data założenia,
 • Dane o właścicielach, wspólnikach, udziałowcach, akcjonariuszach,
 • Wysokość kapitału zakładowego / akcyjnego,
 • Charakterystykę działalności,
 • Uwagi i spostrzeżenia zebrane w toku czynności wywiadowczych.

B) RAPORT ROZSZERZONY zawiera dane z Raportu Podstawowego, oraz:

 • Dane dotyczące siedziby i oddziałów,
 • Wysokość obrotów,
 • Wielkość zatrudnienia,
 • Historię firmy,
 • Pozycję w branży,
 • Dane majątkowe,
 • Uwagi i spostrzeżenia zebrane w toku czynności wywiadowczych.

C)RAPORT WIARYGODNOŚCI PŁATNICZEJ zawiera dane z Raportu Rozszerzonego, oraz:

 • Dane finansowe: przychody, straty, nieruchomości, bilans: pasywa i aktywa,
 • Zaciągnięte zobowiązania prawne i notarialne,
 • Powiązania i zależności,
 • Informacje o kontrahentach: dostawcy i odbiorcy,
 • Powiązania bankowe oraz sposoby regulowania zobowiązań,
 • Ocenę zdolności kredytowej,
 • Opinię środowiska i pozycję w branży oraz inne uwagi.

D) RAPORT MAJĄTKOWY zawiera dane z Raportu Wiarygodności Płatniczej, oraz:

 • rozpoznanie i ustalenie majątku wraz z jego sytuacją prawną i stanem obecnym (ew. z czynnikami pomniejszającymi jego wartość)

DZIAŁANIA WYWIADOWCZE:

 • Potwierdzanie danych teleadresowych osób i firm,
 • Poszukiwanie osób / firm, ustalania aktualnych adresów lub telefonów,
 • Ustalanie zarejestrowanych pojazdów,
 • Sprawdzanie wiarygodności danych osób i firm,
 • Ustalanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości.

UWAGI:

Termin realizacji wynosi od 7 do 30 dni roboczych w zależności od zawiłości sprawy i miejsca realizacji

Usługi dodatkowe

 • Zastępstwo procesowe, a w szczególności reprezentowanie wierzyciela przez uznanych adwokatów i radców prawnych, przed organami sądowymi,
 • Porady prawne w celu spełnienia wszystkich niezbędnych formalności potrzebnych do uzyskania prawomocnego wyroku sądowego względem dłużnika, który unika regulowania zobowiązań,
 • Przygotowanie i wspieranie egzekucji komorniczej,
 • Reprezentacja wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym poprzez ustalenie jak i wskazanie środków, praw majątkowych potrzebnych do zajęcia, w celu zaspokojenia wierzytelności,
 • Polubowne rozwiązywanie zadłużenia kontrahentów wobec Waszej firmy - wieloletnie doświadczenie oraz znajomość rynku umożliwiają nam wykorzystanie ugodowych instrumentów w celu otrzymania należności poprzez porozumienie z dłużnikiem na drodze obustronnych negocjacji w celu spełnienia zobowiązań,
 • Egzekwowanie należności zastrzeżonych - czyli opatrzonych klauzulą, iż wierzytelności nie mogą być przekazane osobom trzecim bez zgody dłużnika. Opracowane metody działania pozwalają nam na dochodzenie świadczeń od wszystkich przedsiębiorstw nie płacących swoich zobowiązań względem kontrahentów,
 • Pomocne dla wierzyciela,
 • Akty Prawne do pobrania,
 • Kodeksy do pobrania.

Do odczytania większości dokumentów niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader. Możesz je pobrać  TUTAJ.