Biuro Rachunkowe KFK Expert Katowice, podatki rachunkowość katowice
Mapa strony angielska wersja językowa włoska wersja językowa


 

Strategia personalna


Strategia personalna oparta jest na założeniu, że pracownicy są głównym zasobem przedsiębiorstwa i od ich wiedzy, umiejętności, jakości pracy i zaangażowania zależy rozwój i konkurencyjność Kancelarii.

Główne cele strategii personalnej to:

 • budowa racjonalnej struktury zatrudnienia oraz dobór kadry o kwalifikacjach zapewniających osiąganie celów Kancelarii,
 • kształtowanie kultury ukierunkowanej na jakość,
 • ciągłe doskonalenie kwalifikacji zawodowych pracowników,
 • pobudzanie inicjatywy, innowacyjności i samodzielności personelu oraz doskonalenie umiejętności pracy zespołowej,
 • tworzenie systemu motywacyjnego zachęcającego do efektywnej pracy,
 • zapewnienie pracownikom warunków pracy dających satysfakcję, pobudzających ich zaangażowanie, sprzyjających rozwojowi i realizacji celów osobistych.

Strategia personalna - główne cele zostały przełożone na konkretne plany, programy i narzędzia wykorzystywane w procesie kadrowym obejmującym następujące podsystemy:

 • planowanie zatrudnienia,
 • dobór pracowników i adaptacja zawodowa,
 • szkolenie i rozwój pracowników,
 • ocena pracowników,
 • motywowanie finansowe i pozafinansowe,
 • przygotowanie rezerwy kadrowej i indywidualnych ścieżek kariery zawodowej,
 • kształtowanie wynagrodzeń,
 • kreowanie kultury przedsiębiorstwa.

W Kancelarii podejmuje się wiele działań zwiększających satysfakcję pracowników.
Do najważniejszych z nich należą:

 • włączanie pracowników w tworzenie strategii firmy i strategii personalnej,
 • zapewnienie pracownikom równych szans i jednakowych warunków zatrudnienia oraz sprawiedliwego traktowania,
 • zwiększanie wiedzy, doskonalenie umiejętności i rozwój kompetencji pracowników oraz tworzenie możliwości rozwoju pracowników na poziomie indywidualnym i zespołowym,
 • doskonalenie umiejętności pracy zespołowej,
 • pomoc pracownikom w poprawie wyników pracy,
 • poprawa warunków pracy,
 • tworzenie warunków sprzyjających budowaniu zaangażowania oraz postaw innowacyjnych i kreatywnych,
 • identyfikowanie potrzeb w zakresie komunikowania się i doskonalenie tej umiejętności,
 • wyrażanie uznania pracownikom w celu utrzymania ich zaangażowania i doskonalenia kompetencji.

Motywowanie pracowników

Istotnym elementem zwiększania satysfakcji pracowników jest motywacja. W Kancelarii szczególne znaczenie przypisuje się nie tylko motywacji płacowej, ale również motywacji pozamaterialnej.

Zgodnie ze strategią personalną pracownik jest wewnętrznym klientem, któremu Kancelaria:

 • pomaga zaspokoić jego potrzeby i spełnić oczekiwania,
 • oferuje dobre warunki pracy i płacy,
 • oferuje stabilizację zawodową w zamian za jego kwalifikacje, zdolności i zaangażowanie,
 • przekazuje uprawnienia, dając tym samym samodzielność realizacyjną i decyzyjną,
 • zapewnia partnerskie stosunki, życzliwość i sprawiedliwość,
 • pozwala realizować jego cele rozwojowe.

Gama pozapłacowych środków motywacyjnych stosowanych w Kancelarii jest szeroka. Do najważniejszych z nich należą:

 • stała opieka i profilaktyka medyczna,
 • dyplomy okolicznościowe z okazji ważnych wydarzeń w życiu osobistym pracownika,
 • wyjazdy dla wyróżniających się pracowników,
 • upominki okolicznościowe z okazji urodzin pracowników,
 • paczki świąteczne dla pracowników,
 • spotkania integracyjne, rekreacyjne, kino, restauracja.
 • nagrody w postaci dnia wolnego,
 • pomoc osobom żyjącym w trudnych warunkach.

Gama motywacji finansowej jest równie szeroka stosujemy różne systemy motywacji finansowej do najważniejszych z nich należą:

 • premia półroczna będąca wynikiem oceny pracy pracownika przeprowadzonej na podstawie arkusza ocen,
 • premia za pozyskanie klienta i tym samym za zaangażowanie w rozwój Kancelarii,
 • premia jakościowa,
 • premie okazjonalne.

Inwestowanie w rozwój pracowników

W Kancelarii nacisk kładzie się na nabywanie wiedzy, doskonalenie umiejętności i rozwój kompetencji. Programy szkoleniowe, które wynikają ze strategii personalnej, dają możliwości stałego podnoszenia kwalifikacji. Firma oferuje pracownikom dodatkowe wsparcie w kształceniu i doskonaleniu. Śledzi karierę pracowników i ich osiągnięcia i na tej podstawie wyznacza kierunki dalszego rozwoju. Pracownicy uczestniczą w różnego rodzaju kursach, konferencjach, seminariach, sympozjach oraz studiują na wyższych uczelniach.

Kancelaria konsekwentnie realizuje politykę personalną opartą na modelu kapitału ludzkiego. Sukcesywnie doskonali poszczególne podsystemy zarządzania kadrami przez wdrażanie nowych rozwiązań i podejmowanie działań głównie w zakresie motywowania, rozwoju pracowników oraz oceny ich pracy. Kancelarii daje każdemu pracownikowi szansę doskonalenia się, pobudza stale do innowacji i rozwoju. Działania te zapewniają pracownikom satysfakcję z pracy i zatrudnienia w firmie. W konsekwencji zadowolony i dobrze umotywowany pracownik integruje się z firmą, angażuje się w rozwiązywanie jej problemów, co zwiększa konkurencyjność Kancelarii na trudnym i wciąż zmieniającym się rynku.