Biuro Rachunkowe KFK Expert Katowice, podatki rachunkowość katowice
Mapa strony angielska wersja językowa włoska wersja językowaOferta -

podatki Katowice


Podatki:

Podatki są największą bolączką naszych polskich przedsiębiorców, wychodząc naprzeciw potrzebą naszych klientów oraz sytuacji na rynku świadczymy usługi doradztwa podatkowego w szeroko rozumianym znaczeniu, w tym usługi optymalizacji podatkowej oraz opracowujemy odwołania od decyzji podatkowych i reprezentujemy klientów przed Naczelnikami Urzędów Skarbowych, sądami administracyjnymi - wojewódzkimi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym jak również przed innymi organami państwowymi nawet w postępowaniu kasacyjnym.

podatki w KatowicachZ uwagi na zawiłości przepisów podatkowych z, którymi borykacie się Państwo w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej pojawia się szereg wątpliwości dotyczących prawno-podatkowej interpretacji zdarzeń gospodarczych, w tym wątpliwości przy zaliczeniu wydatku do kosztów uzyskania przychodu lub rozliczeniu transakcji wewnątrz wspólnotowych, ustaleniu poprawnej stawki VAT w sprzedaży towarów i usług, zaliczek, delegacji, rozliczeń z pracownikami.

Pomagamy przedsiębiorcom w podjęciu szybkiej i właściwej decyzji związanej ze stosowaniem prawa podatkowego

Postępowania podatkowe

Kancelaria świadczy usługi kompleksowej obsługi toczących się postępowań na wszystkich możliwych jego etapach w czym posiada duże doświadczenie między innymi w zakresie: kontroli skarbowej, kontroli podatkowej oraz postępowań podatkowych przed urzędami skarbowymi, izbami skarbowymi, organami celnymi oraz samorządowymi organami podatkowymi.

W trudnych dla podatników sytuacjach kontroli podatkowych oraz postępowań podatkowych sporządzamy wyjaśnienia do protokołów pokontrolnych jest to najważniejszy etap kontroli gdyż decyduje o tym czy zostanie wszczęte postępowanie podatkowe, odwołania i skargi na decyzje podatkowe. Obsługujemy zarówno już rozpoczęte postępowania nie zależnie od tego na jakim etapie się znajdują jak i oferujemy pełną gotowość obsługi w przypadku rozpoczętych lub przyszłych kontroli podatkowych.

Czynności z tego zakresu podzielić można na następujące grupy:

  •  uczestnictwo w postępowaniu kontrolnym, podatkowym i celnym w roli pełnomocnika lub doradcy
  • sporządzanie pism procesowych, wyjaśnień i zarzutów do protokołów kontroli   oraz kontakty z przedstawicielami organów podatkowych i celnych,
  • reprezentowanie podatnika oraz prowadzenie jego spraw przed organami   podatkowymi, organami kontroli skarbowej, a także występowanie przed   Wojewódzkim i Naczelnym Sądem Administracyjnym (kasacje)

W sytuacjach przewidzianych przepisami prawa pomagamy swoim Klientom wznowić przeterminowane odwołania postępowanie lub dążyć do unieważnienia wydanych przez organy podatkowe lub celne decyzji ustalających wymiar podatku do zapłaty.

Pewne jest, iż nie mając doświadczenia, a także czasu na prowadzenie żmudnego dialogu z organem podatkowym należy powierzyć swoje sprawy fachowcom posiadającym wiedze i doświadczenie, którzy będą w stanie wykorzystać wszystkie możliwości proceduralne w celu zapewnienia prawidłowości postępowania w całym jego przebiegu - łącznie z odwoławczym, jeżeli takie będzie konieczne. Doświadczenie mówi, iż odpowiednio przygotowane odwołanie w 90% skutkuje wygraną sprawą i tym samym zniwelowaniem należności. I właśnie taką obsługę proponuje swoim Klientom Kancelaria Finansowo - Księgowa "Expert" ® sp z o.o.

Przy wykonywaniu powierzonego zadania kierujemy się wyłącznie dobrem naszego Klienta, mając cały czas na oku zabezpieczenie jego interesów oraz najwyższą dyskrecję w przetwarzaniu otrzymanych danych.

Podatki - Odwołania i skargi

Organy podatkowe bardzo często ze względu na natłok toczących się postępowań kontrolnych traktują Nasze postępowania bardzo powierzchownie, powielając swoje działania nie rozstrzygając spraw indywidualnie opierając się niestety na słabej wiedzy podatnika nie badają w sposób wyczerpujący dostarczanego materiału dowodowego, do czego zobowiązują przepisy wynikające z Konstytucji i Ordynacji podatkowej.

Odwołanie od decyzji organu podatkowego pierwszej instancji ma charakter dewolutywnego środka prawnego. Oznacza to, że wniesienie odwołania przesuwa sprawę do wyższej instancji w celu dokonania rektyfikacji rozstrzygnięcia pierwotnego. O ile w postępowaniu administracyjnym odwołanie strony może być oparte wyłącznie na jej niezadowoleniu z rozstrzygnięcia organu, to w przypadku postępowania podatkowego odwołanie musi odnosić się do naruszeń prawa materialnego lub proceduralnego z podaniem przepisów, które zostały pogwałcone, w tym celu niezbędna jest szeroka wiedza z dziedziny prawa podatkowego.

Obecnie bardzo popularną praktyką jest "samoobsługa" podatników dotkniętych negatywnie wydanych decyzji, którzy z naruszeniem zasad postępowania podatkowego spowodowanego nie wiedzą tego prawa, językiem potocznym sporządzają ułomne odwołania odrzucane przez organ drugiego stopnia najczęściej z powodu braków podstawy oraz argumentacji prawnej zgłaszanych zarzutów i wyjaśnień. Po uzyskaniu negatywnej decyzji organu rektyfikującego zgłaszają się do doradcy w celu uzyskania pomocy w zaskarżeniu jej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Niestety, w przeważającej liczbie przypadków jest to bezcelowe, gdyż zaskarżeniu podlega wyłącznie decyzja organu drugiej instancji (ostateczna w administracyjnym trybie postępowania), która z reguły odmawia racji stronie z powodu braków sporządzonego przez nią odwołania.

Z powyższego wynika, iż wiedza podatkowa oraz profesjonalnie sporządzone odwołania, czy też wyjaśnienia do protokołów pokontrolnych, które to niby opisują tylko stan faktyczny co wprowadza w błąd i doprowadza do tego, że nie wnosimy do niego zastrzeżeń, wyjaśnień ani zarzutów a w efekcie doprowadzamy do wydania negatywnej decyzji gdyż w istocie to właśnie ten protokół dla znającego przepisy podatkowe daje najwięcej wskazówek na nieprawidłowości wymagające natychmiastowej reakcji w takim przypadku pomoc np. doradcy podatkowego lub radcy prawnego prowadzącego praktykę w zakresie podatków jest niezbędna a nawet konieczna już na etapie toczącego się postępowania przed organem pierwszej instancji.

Gwarantuje to wykorzystanie wszystkich możliwości procesowych dających stronie poczucie bezpieczeństwa w zakresie kontroli poprawności procedur oraz rozstrzygnięcia, a w przypadku niekorzystnej decyzji poglądu na możliwość i celowość odwołania, dodać należy, iż podjęte działania w odpowiednim terminie dawają zazwyczaj bardzo dużą efektowność, dlatego takie usługi poleca swoim Klientom kancelaria "EXPERT" ®, która działając z uwzględnieniem interesu strony posiłkuje się wykwalifikowaną doświadczoną kadrą, oraz najnowszą, sądową wykładnią przepisów prawa podatkowego stanowioną przez Naczelny Sąd Administracyjny oraz Sąd Najwyższy.

Należy w tym miejscu zwrócić szczególną uwagę na to, iż rachunek ekonomiczny wynikający z ryzyka niezgodnego z zasadami i brakiem znajomości przepisów odwołania się od decyzji podatkowej jest oczywisty i nie opłacalny dla każdego przedsiębiorcy. Ilość przypadków, w których podatnik miał rację tylko nie potrafił przekazać jej treści w sposób prawidłowy i przegrał sprawę "na własne życzenie" - potwierdza konieczność posiłkowania się doradcami i korzystania z usług profesjonalistów. Honorarium z reguły jest skromnym ułamkiem ustalonej decyzją kwoty podatku.