Nota
prawna

Zabrania się wykorzystywania w jakikolwiek sposób, w jakimkolwiek miejscu oraz formie, materiałów publikowanych na stronie internetowej Kancelarii Finansowo - Księgowej EXPERT® Sp. z o.o. bez pisemnej zgody zarządzającego prawami do serwisu.  Wszelkie teksty, materiały i opracowania są chronione, z włączeniami uwzględnionymi w ustawie o ochronie praw autorskich i praw pokrewnych oraz w innych obowiązujących aktach prawnych. Właściciele praw i zarządzający stroną internetową oświadczają, że dołożyli wszelkich starań aby prezentowane treści, akty prawne oraz inne teksty i opinie były zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Jednakże ze względu na zmiany w prawie i sytuacji na rynku, a także ze względu na ryzyko związane z komunikacją elektroniczną, mogą one być niepełne lub nieaktualne. Przed podjęciem jakichkolwiek działań, w oparciu o informacje zawarte na tej stronie, zalecamy zasięgnięcie porady u kompetentnego specjalisty. Informacje zawarte na tej stronie nie mogą zastępować zasięgnięcia takiej porady, chociaż Kancelaria Finansowo - Księgowa EXPERT® Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby informacje oraz ich źródła były wiarygodne.

Mając na uwadze odrębność każdej sprawy z zakresu prawa podatkowego, właściciele praw i zarządzający witryną internetową Kancelaria Finansowo - Księgowa EXPERT® Sp. z o.o. zwracają uwagę, iż rozwiązanie indywidualnych problemów może nastąpić jedynie na drodze wydania opinii lub podjęcia innych właściwych czynności w trakcie konsultacji z Kancelarią EXPERT® Sp. z o.o. lub innym podmiotem. W takim trybie udzielona informacja jest wiążąca i objęta ubezpieczeniem.

Kancelaria Finansowo - Księgowa EXPERT® Sp. z o.o. nie ponosi w żadnych okolicznościach i wobec nikogo odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki w materiałach przedstawionych na stronach www.kancelaria-expert.pl, ani za ewentualne działania, podjęte w oparciu o te informacje, ani za rezultaty ich użycia czy podjęte w oparciu o nie decyzje, ani za żadne szkody wynikłe z takich decyzji lub działań, nawet w przypadku otrzymania lub przekazywania ostrzeżeń o możliwości wystąpienia takich szkód. Witryna ta daje możliwość przejścia bezpośrednio z niej na strony stworzone i utrzymywane przez osoby trzecie, nad którymi Kancelaria Finansowo – Księgowa EXPERT® Sp. z o.o. nie ma żadnej kontroli, nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności oraz nie zajmuje wobec nich żadnego stanowiska.

Kopiowanie, zapisywanie na jakichkolwiek nośnikach w części lub w całości niniejszego serwisu, a następnie publiczne udostępnianie przy pomocy jakiegokolwiek ze znanych technice środków przekazu informacji jest niedozwolone.

Zastrzeżenie nie dotyczy kopii stron przechowywanych w publicznie dostępnych bazach systemów katalogowych, wyszukiwawczych i indeksujących, pod warunkiem, że bazy te udostępniane są bezpłatnie bez żadnych dodatkowych warunków wszystkim użytkownikom internetu i udostępnianie to nie wiąże się bezpośrednio z korzyściami materialnymi dla udostępniającego, a udostępnianie nie jest ograniczone liczbą stron.