Biuro Rachunkowe KFK Expert Katowice, podatki rachunkowość katowice
Mapa strony angielska wersja językowa włoska wersja językowaArchiwum


2012-12-06
Zmaleją odsetki od zaległości podatkowych

W związku z obniżką stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, od 6 grudnia maleje stawka odsetek od zaległości podatkowych i wynosić będzie 13, 5 proc. Dotychczas stawka ta wynosiła 14 proc. W środę RPP obniżyła stopy procentowe o 25 punktów bazowych. Stopa referencyjna NBP w skali rocznej wynosi obecnie 4,25 proc., stopa lombardowa 5,75 proc., depozytowa 2,75 proc., zaś redyskonta weksli 4,50 proc. Zmiana stopy kredytu lombardowego wpływa bezpośrednio na wysokość odsetek od zaległości podatkowych, których stawka, zgodnie z art. 56 § 1 Ordynacji podatkowej, jest równa sumie 200 proc. podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego i 2 proc. Zmianie ulega również obniżona stawka odsetek od zaległości podatkowych, która wynosi 75 proc. stawki podstawowej. Stawka ta wynosi 10,13 proc., a nie - jak dotychczas - 10,5 proc. Warunkiem naliczenia obniżonych odsetek jest skuteczne skorygowanie przez podatnika deklaracji, pisemne uzasadnienie przyczyn korekty i zapłata w ciągu 7 dni kwoty zaległego podatku wraz z odsetkami naliczonymi według obniżonej stawki. Poprzednia obniżka stawek odsetek od zaległości podatkowych miała miejsce 6 listopada tego roku.

Źródło: www.nbp.pl, 6 grudnia 2012 r.

2012-12-05
Posłowie proponują trójszczeblową skalę podatkową

Do I czytania w Sejmie został skierowany poselski projekt zmieniający ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych. Posłowie zaproponowali by zamiast obecnych stawek - 18% i 32% - obowiązywały trzy nowe stawki - 18%, 30% i 40%. Opodatkowanie liniowe (ze stawką 19%) dochodów z zysków kapitałowych, z obrotu nieruchomościami oraz z działalności gospodarczej w większych rozmiarach powoduje, że osoby o wysokich dochodach płacą niższy podatek PIT. Wprowadzenie trójszczeblowej skali podatkowej, w której górna granica dochodu w pierwszym przedziale, jak i stawka podatkowa - 18% - pozostają bez zmian. Niezmieniona pozostałaby również kwota wysokość kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych oraz tzw. kwota wolna od podatku. Posłowie zaproponowali wprowadzenie 30% stawki podatku w drugim przedziale skali podatkowej. Natomiast dla osób o rocznych dochodach ponad 120.000 zł obowiązywałaby stawka w wysokości 40% nadwyżki ponad tę kwotę. Ponadto w projekcie założono wprowadzenie nowej ulgi podatkowej. Osoby o dochodach mieszczących się w trzecim przedziale skali podatkowej otrzymałyby ulgę podatkową polegającą na odliczeniu podstawy opodatkowania wydatków na zakup lokalu na wynajem lub budowę w tym celu budynku wielorodzinnego z lokalami do wynajęcia. Projekt zakłada, że nowe zasady miałyby zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2013 roku.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 5 grudnia 2012 r.

2012-12-05
Rząd poparł nowelizację mającą ograniczyć zatory płatnicze

Termin umowny w transakcjach umownych nie będzie mógł przekraczać 60 dni. Jeżeli nie zajdą szczególne przesłanki, ustalenie terminu dłuższego traktowane będzie jako opóźnienie w zapłacie - wynika z zapisów przyjętego we wtorek przez Radę Ministrów projektu ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Projekt stworzyło Ministerstwo Gospodarki, które chce ukrócić praktyki polegające na narzucaniu kontrahentom przez silniejszą stronę umowy zbyt długich terminów zapłaty. Projekt statuuje zasadę, według której termin zapłaty w transakcjach handlowych nie powinien przekraczać 60 dni kalendarzowych. Ustalenie dłuższego terminu możliwe ma być tylko wtedy, gdy nie będzie się to sprzeciwiało właściwości i społeczno-gospodarczemu celowi umowy lub zasadom współżycia społecznego oraz będzie uzasadnione (ze względu na właściwość towaru lub usługi). Gdy przesłanki te nie zajdą, ustalenie terminu dłuższego niż 60 dni zostanie potraktowane jako opóźnienie w zapłacie. Szczególne przepisy uregulują stosunki pomiędzy przedsiębiorcami a podmiotami publicznymi. Zasadą będzie, że w takich przypadkach - jeżeli organ publiczny występuje w charakterze dłużnika - termin zapłaty nie będzie przekraczał 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku. Wydłużony będzie mógł być jedynie, gdy będzie to uzasadnione szczególnym charakterem danej umowy.

źródło: Vademecum Głównego Księgowego, 5 grudnia 2012 r.

2012-12-04
Propozycje zmian w oskładkowaniu świadczeń dla osób niepełnosprawnych

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaproponowało, by pomoc socjalna na rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą była zwolniona ze składek na ZUS w przypadku wszystkich zakładów pracy posiadających prawo do prowadzenia ZFRON. Pracodawcy RP w pełni popierają zapowiedzi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczące zmian w oskładkowaniu świadczeń dla osób niepełnosprawnych. Zapowiedzi MPiPS są odpowiedzią na apele m.in. Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON). Organizacja ta wskazała na problem dotyczący jednego z obowiązujących dziś przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Wynika z niego, że nieoskładkowane są m.in. pieniądze wypłacane pracownikom w zakładach pracy chronionej (ZPChr) i zakładach aktywności zawodowej (ZAZ) na rehabilitację zawodową, społeczną oraz leczniczą osób niepełnosprawnych, a które pochodzą z ZFRON albo zakładowego funduszu aktywności, z wyłączeniem wynagrodzeń finansowanych ze środków z tych funduszy. Uwzględniając wydane przez ZUS oraz Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych interpretacje tego przepisu, należy uznać, że obowiązujące prawo jest niekorzystne zarówno dla pracodawców osób niepełnosprawnych, jak i dla samych niepełnosprawnych pracowników. Pracodawca, który korzysta z ZFRON, ale nie posiada statusu ZPChr ani ZAZ, ma obowiązek odprowadzania składek na ZUS od świadczeń wydawanych na rehabilitację zawodową, społeczną lub leczenie osób niepełnosprawnych, a pochodzących z ZFRON lub zakładowego funduszu aktywności. Przy czym jednocześnie nie ma możliwości sfinansowania tych składek z ZFRON, co oznacza, że na to trzeba przeznaczyć środki obrotowe. Pracodawcy RP w pełni popierają zapowiedzi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczące zmian w oskładkowaniu świadczeń dla osób niepełnosprawnych.

Źródło: www.pracodawcyrp.pl, 4 grudnia 2012 r

2012-12-04
Trzynastka mimo urlopu macierzyńskiego

Przepracowanie co najmniej 6 miesięcy warunkujących nabycie prawa do wynagrodzenia rocznego nie będzie wymagane w przypadku korzystania z urlopu macierzyńskiego. Tak wynika z senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. Nowelizacja tej ustawy stała się konieczna na skutek wydania przez Trybunał Konstytucyjny wyroku z dnia 9 lipca 2012 r., sygn. akt P 59/11 (Dz. U. poz. 819). W wyroku tym Trybunał orzekł, iż art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080, z późn. zm.) w zakresie, w jakim pomija okres urlopu macierzyńskiego jako umożliwiający nabycie prawa do trzynastki w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego w danym roku jest niezgodny z Konstytucją. Zdaniem Trybunału, sposób ukształtowania przepisu, który określa katalog wyjątków od zasady efektywnego wykonywania pracy w okresie co najmniej 6 miesięcy w danym roku kalendarzowym, jako warunku uzyskania dodatkowego wynagrodzenia rocznego, ma charakter niepełny. Pomija bowiem okres urlopu macierzyńskiego, jako umożliwiającego nabycie prawa do tzw. trzynastej pensji w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego w danym roku. Oznacza to, że ustawodawca nie zrealizował konstytucyjnego nakazu zapewnienia szczególnej pomocy władz publicznych matkom przed i po urodzeniu dziecka. W uzasadnieniu do wyroku wskazano, iż Trybunał Konstytucyjny stwierdził w badanej sprawie, że niekonstytucyjność art. 2 ust. 3 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym wynika z braku ukształtowania zawartego w tym przepisie katalogu wyjątków z uwzględnieniem urlopu macierzyńskiego. Taka konstrukcja wyroku nie skutkuje utratą mocy obowiązującej kwestionowanego przepisu ustawy, ani modyfikacją jego obecnego brzmienia. Oznacza jedynie konieczność niezwłocznej interwencji ustawodawcy w celu uzupełnienia wspomnianej regulacji w taki sposób, który zapewni realizację normy konstytucyjnej. Projektowana ustawa, w celu realizacji powyższego wyroku, zakłada więc wprowadzenie przepisu, zgodnie z którym pracownicy korzystający z urlopu macierzyńskiego, wychowawczego lub z urlopu dla poratowania zdrowia, będą zwolnieni z obowiązku przepracowania u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy w roku kalendarzowym, jako warunku nabycia prawa do wynagrodzenia rocznego. Zaproponowane rozwiązanie uwzględnia również prawo nauczyciela lub nauczyciela akademickiego korzystającego z urlopu do celów naukowych, artystycznych lub kształcenia zawodowego, do wynagrodzenia rocznego, mimo nieprzepracowania u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy w roku kalendarzowym. Planuje się, iż ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z tym że do ustalenia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników jednostek sfery budżetowej za rok 2012 zastosowanie będą miały przepisy uwzględniające powyższą zmianę. Projekt został skierowany do Biura Legislacyjnego oraz Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 4 grudnia 2012 r.

2012-12-04
Szkoła może wnioskować o odroczenie terminu zapłaty PIT

Szkoła jako płatnik zaliczek na podatek dochodowy pracowników może wystąpić z wnioskiem o odroczenie terminu płatności zaliczek. Na podstawie przepisu art. 67a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) - dalej o.p., organ podatkowy na wniosek podatnika, z zastrzeżeniemart. 67b, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może: 1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty; 2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki określone w decyzji, o której mowa w art. 53a o.p.; 3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną. Jednocześnie w art. 67c § 1 o.p. zostało wskazane, że przepisy art. 67a § 1 pkt 1 i 2 o.p. oraz art. 67bo.p. stosuje się odpowiednio do należności przypadających od płatników lub inkasentów. To oznacza, że płatnik zaliczek na podatek dochodowy może wnioskować o odroczenie terminu płatności zaliczek lub o rozłożenie płatności zaliczek na raty.

Vademecum Głównego Księgowego, 4 grudnia 2012 r

2012-12-03
Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w I kwartale 2013 r.

W dniu 28 listopada 2012 ZUS podał, że podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego nie podlega waloryzacji w I kwartale 2013 r. Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 z późn. zm.), jeżeli pierwszy dzień okresu, na który przyznano świadczenie rehabilitacyjne, przypada w III kwartale kalendarzowym danego roku, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia tego świadczenia ulega podwyższeniu o procent wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego dla celów emerytalnych w I kwartale tego roku kalendarzowego w stosunku do III kwartału ubiegłego roku kalendarzowego. Jak podał Prezes ZUS w obwieszczeniu z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2013 r. podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego nie podlega waloryzacji w I kwartale 2013 r., ponieważ wskaźnik waloryzacji obliczony jest jako stosunek przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego do celów emerytalnych w III kwartale 2012 r. do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w I kwartale 2012 r. nie przekracza 100 proc. i wynosi 96,3 proc.

Źródło: www.zus.pl, 3 grudnia 2012 r.

2012-12-03
Ustawa deregulacyjna została podpisana i opublikowana

W piątek 30 listopada Prezydent podpisał ustawę o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, którą w czwartek uchwalił Senat. Tego samego dnia ustawa została również opublikowana. Celem wprowadzanych zmian jest poprawa płynności finansowej przedsiębiorców, ograniczenie zatorów płatniczych w gospodarce oraz zwiększenie dyscypliny płatniczej między przedsiębiorcami. Ustawa wprowadza uproszczenia w systemie podatkowym oraz przepisy zwiększające pewność działania przedsiębiorców dzięki jawności interpretacji wydawanych przez organy publiczne. W zakresie PIT i CIT zmiany dotyczą zasad rozliczania kosztów uzyskania przychodów w sytuacji, gdy podatnik nie wywiązuje się z ciążących na nim zobowiązań finansowych wobec kontrahentów oraz zasad opodatkowania stron umowy leasingu. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) zmiany obejmują dwa zasadnicze zagadnienia tj. rozliczanie podatku przez podatników korzystających z metody kasowej oraz tzw. ulgi na złe długi. Wśród zmian w Ordynacji podatkowej można wskazać na: instytucję ograniczenia poboru zaliczek na podatek dochodowy, zmiany w zakresie praw i obowiązków podmiotów przekształconych, tzw. wymiaru uzupełniającego, a także wprowadzenie możliwości zabezpieczenia kredytu bankowego środkami pieniężnymi z tytułu prawa do zwrotu podatku od towarów i usług. W ustawie znajduje się również blok przepisów dotyczących ograniczenia obowiązków informacyjnych, w tym pakiet rozwiązań w zakresie podatku akcyzowego. Warto wskazać na regulacje dotyczące odstąpienia od konieczności uzyskiwania nowego zezwolenia akcyzowego czy ujednolicenia warunków dotyczących zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego z warunkami dla zezwoleń akcyzowych. Termin na przekazywanie danych o wyrobach akcyzowych został wydłużony. Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. poz. 1342) wchodzi w życie 1 stycznia 2013 r.

Źródło: www.prezydent.pl, www.rcl.gov.pl, 3 grudnia 2012 r.

2012-11-30
Senat przyjął III ustawę deregulacyjną bez poprawek

Senat przyjął III ustawę deregulacyjną bez poprawek Dnia 29 listopada Senat bez poprawek przyjął ustawę o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce. Ustawa znosi ograniczenia w stosowaniu kasowej metody rozliczania VAT dla małych firm, co pozwala na odprowadzanie podatku po uzyskaniu płatności za fakturę. Nowe przepisy mają poprawić płynność finansową przedsiębiorców, ograniczyć zatory płatnicze oraz zwiększyć dyscyplinę płatniczą między przedsiębiorcami. Jedną z istotniejszych zmian ustawy deregulacyjnej jest zniesienie obowiązku zapłaty VAT przez małego podatnika, który nie otrzymał zapłaty za dostarczony towar lub usługę, jeżeli jego kontrahentem jest czynny podatnik VAT. W przypadku kasowego rozliczania przeterminowanych faktur w podatkach dochodowych podatnik będzie zobowiązany do dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów gdy nieuregulowana została kwota wynikająca z faktury w ciągu 30 dni od upływu terminu płatności ustalonego przez strony. Jeżeli ustalony termin płatności będzie dłuższy niż 60 dni termin dokonania korekty przypadnie na 90 dzień od dnia zaliczenia kwoty do kosztów uzyskania przychodów. W ustawie znalazł się również blok przepisów dotyczących ograniczenia obowiązków informacyjnych, w tym pakiet rozwiązań w zakresie podatku akcyzowego. Warto wskazać na regulacje dotyczące odstąpienia od konieczności uzyskiwania nowego zezwolenia akcyzowego czy ujednolicenia warunków dotyczących zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego z warunkami dla zezwoleń akcyzowych. Termin na przekazywanie danych o wyrobach akcyzowych został wydłużony. Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WKP Źródło: www.senat.gov.pl, stan z dnia 30 listopada 2012 r.

Źródło: www.senat.gov.pl, 30 listopada 2012 r.

2012-11-30
Znamy stawki karty podatkowej na 2013 r.

Minister finansów ogłosił 29 listopada stawki karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalne stawki ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujące w 2013 r. Stawki te podwyższane są corocznie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, ogłaszanemu przez Prezesa GUS. Wskaźnik ten w okresie I-III kwartału 2012 r. w stosunku do I-III kwartału 2011 r. wyniósł 104,0. Zgodnie z tym, stawki na rok 2013 wzrosną o 4 proc. Żeby rozliczać się w formie karty podatkowej, należy do 20 stycznia złożyć wniosek do właściwego urzędu skarbowego na druku PIT-16. Osoby, które dopiero planują założenie firmy, muszą złożyć wniosek przed rozpoczęciem działalności. Wysokość podatku w formie karty odrębnie za każdy rok podatkowy ustala naczelnik urzędu skarbowego. Obwieszczenie Ministra Finansów z 9 listopada 2012 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2013 r. opublikowano w Monitorze Polskim (M.P. poz. 904)

Jolanta Mazur, Redakcja Publikacji Elektronicznych WKP, 30 listopada 2012

2012-11-29
KE zaleca rozszerzenie podstaw opodatkowania

Komisja Europejska opublikowała wczoraj doroczny raport na temat wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej - Annual Growth Surwey 2013. W zakresie podatków Komisja zaproponowała rozszerzanie bazy podatkowej zamiast podnoszenia stawek. Wyznaczając cele gospodarcze na nadchodzący rok Komisja wskazała, iż niezbędne są zmiany w kierunku uczciwych i konkurencyjnych systemów podatkowych. Wśród wyznaczonych celów znalazły się m. in.: wzrost podatków wzmacniających (konsumpcja), poszerzenie bazy podatkowej oraz poprawa ściągalności podatków. Jak czytamy w raporcie, analizy ekonomiczne pokazały, że niektóre rodzaje podatków (takie jak podatek dochodowy) bardziej zakłócają konkurencję, podczas gdy inne, takie jak podatki od konsumpcji i ekologiczne są uważane za bardziej sprzyjające wzrostowi. Komisja zaleciła rozszerzenie podstaw opodatkowania, które jej zdaniem może poprawić wydajność systemu podatkowego. Zmniejszenie ulg podatkowych lub ich usunięcie zamiast zwiększania stawek podatkowych to zdaniem Komisji lepsze rozwiązanie.

Źródło: www.ec.europa.eu, 29 listopada 2012 r.

2012-11-29
TK zbada przesłanki zwolnienia z podatku od spadków

6 grudnia 2012 r. Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie dotyczące warunków stosowania zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2008 roku w części w jakiej uzależniał prawo do zwolnienia od podatku w przypadku nabycia własności rzeczy i praw majątkowych w drodze dziedziczenia od dokonania zgłoszenia tegoż nabycia w terminie miesiąca od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku z art. 2 Konstytucji. W ocenie sądu pytającego podatnikom niejednokrotnie sprawia trudność prawidłowe obliczenie daty uprawomocnienia się postanowienia o nabyciu spadku, a więc początkowej daty biegu terminu na dokonanie zgłoszenia nabycia własności rzeczy i praw. Spowodowane jest to koniecznością wyinterpretowania, wobec braku wyraźnego przepisu, 21 dniowego terminu uprawomocnia się postanowienia sądowego. Trudność ta dodatkowo potęgowana była stosowanymi przez sądy powszechne pieczęciami o prawomocności, gdzie wskazywano wyłącznie datę stwierdzenia, że postanowienie stało się prawomocne, a nie datę, z którą postanowienie stało się prawomocne. W konsekwencji podatnicy błędnie przyjmowali, że bieg terminu na zgłoszenie nabycia własności rzeczy i praw w drodze spadku rozpoczął się z dniem stwierdzenia przez sędziego referenta, że wydane w sprawie postanowienie o nabyciu spadku stało się prawomocne. Zdaniem sądu pytającego kwestionowany przepis określa teoretycznie w sposób wyraźny miesięczny termin na dokonanie zgłoszenia nabycia własności rzeczy i praw majątkowych w drodze dziedziczenia liczony od daty uprawomocnienia się orzeczenia o stwierdzeniu nabycia spadku. W praktyce, termin ten trudno jest zachować podatnikom. Konstruowanie przez ustawodawcę warunków zwolnienia podatkowego w taki sposób aby w praktyce korzystanie ze zwolnienia było znacznie utrudnione a nawet niemożliwe i to z przyczyn niezależnych od podatnika, narusza zdaniem sądu pytającego zasadę zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa. Termin uprawomocnienia się orzeczenia o nabyciu spadku nie został określony w sposób jasny dla przeciętnego, nie posiadającego wykształcenia prawniczego, obywatela co zdaniem sądu pytającego, jest sprzeczne z zasadą prawidłowej legislacji.

Źródło: www.trybunal.gov.pl, 29 listopada 2012 r.

2012-11-28
Jest nowy tekst jednolity ustawy o NIP

W Dzienniku Ustaw z 27 listopada 2012 r. (poz. 1314) opublikowany został nowy tekst jednolity ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Jest to już drugi tekst jednolity ustawy, która określa zasady ewidencji podatników, płatników podatków i składek ubezpieczeniowych, zasady i tryb nadawania numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz zasady posługiwania się identyfikatorem podatkowym.

Źródło: www.rcl.gov.pl, 28 listopada 2012 r.

2012-11-28
Rząd wystąpi o derogację dot. VAT od samochodów i paliwa

We wtorek rząd przyjął przedłożony przez ministra finansów wniosek o derogację dotyczący ograniczenia, od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2018 r., prawa do odliczenia do 50 proc. kwoty podatku naliczonego przy zakupie niektórych samochodów. Wniosek dotyczy ograniczenia prawa do odliczenia do 50 proc. kwoty podatku naliczonego nie więcej jednak niż 8 tys. zł przy zakupie (również wewnątrzwspólnotowym), wytworzeniu oraz imporcie niektórych pojazdów samochodowych oraz przy nabyciu usług wynikających z umowy najmu, dzierżawy, leasingu (lub umów podobnych) dotyczących pojazdów samochodowych objętych derogacją. W celu obliczenia kwoty podatku podlegającej odliczeniu przyjęto cenę samochodu w wysokości ok. 86 tys. zł. Uniemożliwi to pełne odliczanie podatku VAT od samochodów luksusowych. Derogacją zostaną objęte pojazdy samochodowe, w tym motocykle, oraz samochody osobowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Derogacja nie obejmie tych pojazdów, które są przeznaczone wyłącznie do działalności gospodarczej np. pojazdów przeznaczonych tylko do przewozu ładunków, pojazdów specjalnego przeznaczenia (ładowarek, koparek) oraz pojazdów przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą. Ponadto derogacja również do wysokości 50 proc. kwoty podatku naliczonego - ma dotyczyć częściowego ograniczenia prawa do odliczenia podatku VAT od zakupu paliwa wykorzystywanego do napędu pojazdów samochodowych objętych tym zwolnieniem (w obecnym stanie prawnym taka możliwość nie funkcjonuje) i innych wydatków eksploatacyjnych (naprawa, konserwacja tych pojazdów), a także wydatków na dostawy lub usługi wykonane w związku z pojazdami i ich wykorzystaniem (przeróbki, montaż).Podatnicy podatku VAT, wykorzystujący pojazdy samochodowe objęte derogacją do użytku prywatnego lub innych celów niezwiązanych z działalnością przedsiębiorstwa, nie będą mieli obowiązku szczegółowego rozliczania podatku VAT. Zaproponowane zmiany dotyczące uproszczenia procedury poboru VAT są korzystne zarówno dla podatników, jak i urzędów podatkowych. Chodzi szczególnie o mikroprzedsiębiorstwa i małe firmy, często o charakterze rodzinnym. Tego typu firmy, wykazujące się niskim obrotami, stanowią w Polsce przeważającą większość. Według stanu na koniec 2011 r. przedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób stanowiły 95 proc. wszystkich firm prowadzących działalność gospodarczą. Tej grupie podmiotów trudno rozgraniczyć stopień wykorzystania samochodów do celów prywatnych i związanych z działalnością przedsiębiorstwa. Podobne problemy dotyczą urzędów podatkowych, dla których zweryfikowanie rzeczywistego podziału wykorzystywania pojazdu na cele prywatne i gospodarcze jest niezwykle trudne.

Źródło: www.mf.gov.pl, 28 listopada 2012 r.

2012-11-27
Nowe wzory deklaracji VAT

W związku ze zmianami wprowadzanymi tzw. III ustawą deregulacyjną Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory deklaracji VAT-7, VAT-7K i VAT-7D. Ustawa o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce wprowadza ułatwienia w uznaniu wierzytelności za nieściągalne oraz nowe upoważnienie dla Ministra Finansów do określenia wzoru zawiadomienia o dokonanej korekcie podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Zgodnie z art. 89a ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) podatnik (wierzyciel) składa powyższe zawiadomienie wraz z deklaracją podatkową, w której dokonuje korekty podstawy oraz kwoty podatku należnego. W związku z wprowadzeniem deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D zmieniono również objaśnienia do deklaracji dla podatku od towarów i usług. Ponadto zmieniono również metrykę ustawy oraz uszczegółowiono zapis dotyczący składających deklaracje. W projekcie zaproponowano by dotychczasowe wzory mogły być stosowane przez podatników nie dłużej niż do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy 2013 roku, z wyjątkiem okresów rozliczeniowych gdy podatnik koryguje podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego na podstawie art. 89a ustawy o VAT.

Źródło: www.rcl.gov.pl, 27 listopada 2012 r.

2012-11-26
Ustawa ograniczająca zwalnianie pracowników wraz z osiągnięciem wieku emerytalnego uchwalona

W trakcie 27. posiedzenia Sejm przyjął rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Główne założenie tej ustawy to wyeliminowanie z systemu prawnego rozwiązań, które nakazują, bądź dopuszczają rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem tylko dlatego, że osiągnął wiek emerytalny. Regulacja dotyczy m.in.: nauczycieli (zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela), mianowanych urzędników państwowych, inspektorów kontroli skarbowej, mianowanych kontrolerów NIK, komorników sądowych i egzekucji, ekspertów ds. patentów, kuratorów sądowych, radców Prokuratorii Generalnej, pracowników mianowanych Państwowej Inspekcji Pracy, urzędników służby cywilnej, funkcjonariuszy Służby Celnej. Wyjątkiem mają być mianowani nauczyciele akademiccy, z którymi będzie można rozwiązać stosunek pracy ze względu na osiągnięty wiek 67 lat. Przyjęto, że przepisy przewidujące możliwość zwolnienia z pracy wraz z osiągnięciem określonego wieku (najczęściej 60 i 65 lat) powinny być uchylone. Aktualnie wiele przepisów pragmatyk zawodowych zawiera rozwiązania prawne, pozwalające rozwiązać stosunek pracy z pracownikiem, który osiągnął (wynikający z obecnych przepisów) wiek emerytalny, uniemożliwiając mu kontynuowanie kariery zawodowej. Taka sytuacja jest często postrzegana przez zainteresowanych kontynuowaniem pracy, jako dyskryminująca ze względu na wiek. Zmiany są także niezbędne, aby spójny był system prawny regulujący od początku 2013 r. zasady wydłużania i zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Zwolnienie pracowników z pracy nadal będzie możliwe na podstawie przepisów, które nie zostaną zmienione w tej ustawie. Wyjątkiem mają być np. mianowani nauczyciele akademiccy, z którymi będzie można rozwiązać stosunek pracy ze względu na osiągnięty wiek 67 lat. Projekt zakłada, iż ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 26 listopada 2012 r.

2012-11-26
Zaktualizuj swoje dane w ZUS/NFZ

Od 1 stycznia 2013 r. prawo do świadczeń opieki zdrowotnej będzie potwierdzane elektronicznie - dzięki systemowi eWUŚ. Bardzo ważne jest zatem, żeby w bazie Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) były aktualne dane o okresach ubezpieczenia zdrowotnego i członkach rodzin ubezpieczonych. ZUS przekazuje do NFZ dane, które zostały przesłane przez płatników składek w dokumentach ubezpieczeniowych. Błędne lub nieaktualne dane w bazach ZUS i NFZ mogą skutkować komplikacjami przy rejestrowaniu się u lekarza. Dlatego zarówno sami ubezpieczeni, jak i płatnicy składek (m.in. pracodawcy), powinni sprawdzić, czy do ZUS przekazano poprawne dane o ubezpieczonych, np. w zgłoszeniach i wyrejestrowaniach. Ubezpieczeni Ubezpieczeni powinni sprawdzić, czy przekazali swojemu płatnikowi składek informacje o członkach rodziny, niezbędne do złożenia prawidłowych zgłoszeń lub wyrejestrowań, a w szczególności o: - uzyskaniu tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego (np. po podjęciu zatrudnienia, rejestracji jako osoba bezrobotna, rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej itp.), - ukończeniu kształcenia przez pełnoletnie dziecko, - ukończeniu 26 lat przez dziecko, nawet jeśli nadal się kształci, chyba że posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub innym traktowanym na równi. W celu weryfikacji danych warto zarejestrować się na portalu pue.zus.pl i sprawdzić, czy dane zewidencjonowane na koncie w ZUS są poprawne. Ewentualne nieprawidłowości należy wyjaśnić przede wszystkim ze swoim płatnikiem składek. Płatnicy składek Warto, aby płatnicy składek również zwrócili uwagę na prawidłowość danych dotyczących osób ubezpieczonych, ze szczególnym uwzględnieniem członków ich rodzin. Często zdarza się bowiem, że nie dokonano wyrejestrowania w przypadkach, gdy: - wyrejestrowano ubezpieczonego, który zgłosił członka rodziny, - członek rodziny ukończył 26 lat (o ile nie posiada orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub innym traktowanym na równi), - pełnoletni członek rodziny ukończył naukę, - członek rodziny, w tym dziecko i małżonek, uzyskał tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego (np. po podjęciu pracy, uzyskaniu statusu bezrobotnego, rozpoczęciu działalności gospodarczej itp.). - Prosimy Państwa o sprawdzenie dokumentacji oraz wyjaśnienie z ubezpieczonymi ewentualnych wątpliwości. Gdyby okazało się, że nie zgłoszono lub nie wyrejestrowano ubezpieczonego albo członków jego rodziny mimo takiej konieczności, zwracamy się do Państwa z prośbą o pilne spełnienie tego obowiązku. Prosimy również przypomnieć ubezpieczonym o zaktualizowaniu informacji dotyczących członków rodziny - mówi Ewa Kosowska, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń i Składek w Centrali ZUS.

Źródło: www.zus.pl, 26 listopada 2012 r.

2012-11-22
Będą dłuższe konsultacje społeczne w sprawie urlopów rodzicielskich?

Minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz podczas debaty w Pałacu Prezydenckim Między pracą a domem. Kto wychowa nasze dzieci? zapowiedział, że jeżeli będzie taka potrzeba, to konsultacje społeczne ustawy dotyczącej urlopów rodzicielskich zostaną wydłużone. Chodzi o projekt ustawy wydłużającej urlopy rodzicielskie z obecnych 24 tygodni do maksymalnie 52 tygodni. Od 9 listopada znajduje się on w konsultacjach społecznych. Mają one potrwać 30 dni. Minister pracy zadeklarował, że może je przedłużyć, jeżeli zajdzie taka potrzeba. - Polityka rodzinna jest naszym priorytetem. Nigdzie indziej, w żadnej dziedzinie, nie ma takiego skoku wydatków - powiedział minister Kosiniak-Kamysz. Zapowiedział też wsparcie dla przedsiębiorców zatrudniających rodziców po urlopach. - W przyszłym roku przekażemy na ten cel środki z rezerwy budżetowej ministerstwa - zadeklarował. Minister podkreślił również, że z roku na rok rośnie liczba mężczyzn korzystających z urlopów ojcowskich. W tym roku to już ponad 22 tys. ojców, podczas gdy w całym 2011 r. było to 14,9 tys. W sumie od momentu wprowadzenia urlopów ojcowskich skorzystało z nich ponad 50 tys. mężczyzn. A to tylko dane z firm zatrudniających do 20 pracowników. Nie wiadomo, ilu ojców pracujących w większych przedsiębiorstwach skorzystało z urlopu. ZUS nie prowadzi takich statystyk. Zdaniem ministra Kosiniaka-Kamysza, choć liczba ojców angażujących się w opiekę nad dzieckiem cały czas rośnie, to wciąż jest niewystarczająca. Zadeklarował, że chętnie włączy się w kampanię społeczną promującą aktywne ojcostwo.

Źródło: www.mpips.gov.pl, 22 listopada 2012 r.

2012-11-22
Propozycja zmiany wypłaty świadczeń w przypadku zbiegu renty rodzinnej i emerytury

W dniu 20 listopada 2012 r. grupa posłów SLD wniosła do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, który dotyczy dodania nowego art. 95a, zgodnie z którym osobie uprawnionej do renty rodzinnej na podstawie tej ustawy oraz do emerytury, emerytury rolniczej, emerytury wojskowej, emerytury policyjnej, renty z tytułu niezdolności do pracy, w tym renty szkoleniowej, renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, wojskowej renty inwalidzkiej albo do policyjnej renty inwalidzkiej będzie się wypłacać jedno świadczenie w całości a drugie w wysokości 25%. W aktualnym stanie prawnym osoba uprawniona do świadczeń o charakterze emerytalnym i rentowym z kilku tytułów (zbieg prawa do świadczeń) musi dokonać wyboru, które świadczenie chce otrzymywać. Jeżeli samodzielnie nie podejmie decyzji, z mocy ustawy organ rentowy lub emerytalny będzie jej wypłacał świadczenie wyższe. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest norma określona w ustawie z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, przewidująca, że w przypadku prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego oraz prawa do emerytury wypłaca się jedno świadczenie w całości a drugie w połowie. W takiej sytuacji osoba pobierająca te świadczenia nie ma już jednak prawa osiągania dochodów ze źródeł podlegających obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Jak wskazują projektodawcy taki system jest uznawany przez wielu świadczeniobiorców za niesprawiedliwy. Szczególne zastrzeżenia budzi fakt, że osoba, która przez wiele lat płaciła składki na swoje ubezpieczenie i nabyła prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy a następnie, z powodu śmierci współmałżonka, uzyskała także prawo do renty rodzinnej musi wybierać pomiędzy dwoma świadczeniami. Celem projektowanej ustawy jest wprowadzenie zasady, że w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej z jednej strony i prawa do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, emerytury rolniczej, emerytury wojskowej, emerytury policyjnej, renty z tytułu niezdolności do pracy z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, wojskowej renty inwalidzkiej albo do policyjnej renty inwalidzkiej wypłacać się będzie jedno świadczenie w całości a drugie w wysokości 25% tego świadczenia. Zaproponowany termin wejścia w życie zmiany to 1 marca 2013 r.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 22 listopada 2012 r.

2012-11-22
Zwolniona z VAT dostawa budynku a obowiązek korekty

Zwolniona z podatku dostawa budynku lub jego części rodzi obowiązek dokonania korekty odliczonego podatku naliczonego, jeżeli dostawa ta ma miejsce przed upływem okresu obowiązkowej korekty podatku naliczonego, który dla budynków wynosi 10 lat. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (test jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) dalej u.p.t.u., ze zwolnienia z VAT korzysta dostawa budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy: a) dostawa taka jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, b) pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata. Jeśli zatem dostawa budynku, budowli lub ich części nie następuje w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz nie następuje przed upływem 2 lat od pierwszego zasiedlenia, wówczas czynność ta jest zwolniona z VAT. Zwolnienie to znajduje zastosowanie również wtedy gdy podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu (wybudowaniu) budynku lub budowli (ich części). Jeśli jednak podatnik odliczył podatek naliczony związany z nabyciem (wybudowaniem) przedmiotu omawianej dostawy, wówczas po jego stronie powstanie obowiązek dokonania korekty odliczonego podatku, jeżeli zwolniona z podatku dostawa następuje przez upływem okresu, w której istnieje obowiązek skorygowania podatku naliczonego w związku ze zmianą przeznaczenia nabytego (wytworzonego) towaru. Zgodnie z art. 91 ust. 2 u.p.t.u., dla nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów okres ten wynosi 10 lat, licząc od roku, w którym zostały one oddane do użytkowania. Omawiana korekta ma charakter proporcjonalny, tzn. dokonuje się jej za tę część okresu 10-letniego, w którym nieruchomość w związku z dokonaniem zwolnionej z podatku dostawy nie będzie już wykorzystywana do czynności opodatkowanych. W związku z tym korekta ta w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów jest równa jednej dziesiątej kwoty podatku naliczonego przy nabyciu lub wytworzeniu za każdy rok pozostający do końca okresu korekty. W celu uniknięcia obowiązku skorygowania odliczonego podatku naliczonego istnieje jednak możliwość rezygnacji ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10 u.p.t.u. i wybrania opodatkowania dostawy określonych w tym przepisie budynków, budowli lub ich części. Opcja ta jest jednak dopuszczalna wyłącznie w przypadku spełnienia przesłanek określonych w art. 43 ust. 10 u.p.t.u., z którego wynika, że obie strony transakcji muszą być zarejestrowane jako podatnicy VAT czynni oraz muszą złożyć, przed dniem dokonania dostawy właściwemu dla nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Vademecum Głównego Księgowego, 22 listopada 2012 r.

2012-11-21
Rolnik opłaci składkę zdrowotną także w 2013 r.

W 2013 r. zostaną utrzymane zasady opłacania składki zdrowotnej rolników obowiązujące w 2012 r. Tak wynika z przygotowanego przez Ministra Zdrowia projektu ustawy o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r. Projekt przedłuża na 2013 rok obowiązywanie przepisów dotyczących opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników i ich domowników. Będą one analogiczne do obowiązujących w 2012 r. Projekt został zatwierdzony decyzją rządu w dniu 20 listopada 2012 r. Do końca 2012 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 13 stycznia 2012 r. o składkach zdrowotnych rolników za 2012 r. (Dz. U. poz. 123). Ustawa miała związek z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego (z października 2010 r.) o niezgodności z ustawą zasadniczą kwestii finansowania z budżetu państwa składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników. Zastrzeżenia TK dotyczyły tego, że wszyscy rolnicy także ci, którzy posiadają zdolność do płacenia składki zdrowotnej korzystają z możliwości jej opłacania ze środków publicznych. Projekt nowelizacji ustawy przedłuża na 2013 rok obowiązywanie przepisów dotyczących opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników i ich domowników. Będą one analogiczne do obowiązujących w 2012 r. Oznacza to, że w gospodarstwach rolnych o powierzchni: - poniżej 6 ha przeliczeniowych użytków rolnych składkę na ubezpieczenie zdrowotne rolników i ich domowników będzie opłacała Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), - powyżej 6 ha przeliczeniowych użytków rolnych składkę zdrowotną będzie opłacał rolnik. Składki domowników rolników prowadzących wyłącznie działy specjalnej produkcji rolnej będzie opłacał rolnik prowadzący taką działalność. Składki na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z projektem ustawy, mają być opłacane w okresach kwartalnych, w terminach przyjętych dla składek na ubezpieczenie społeczne. Nie zmieni się również wysokość kwoty ryczałtowej, jaką KRUS co miesiąc będzie przekazywał do Narodowego Funduszu Zdrowia będzie to 155.167 tys. zł.

Źródło: www.premier.gov.pl, 21 listopada 2012 r.

2012-11-19
Bony objęte zwolnieniem podatkowym?

Od 1 stycznia 2013 r. zwolnieniem podatkowym objęte zostaną bony, talony i inne znaki uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi. Pod warunkiem, że zostaną sfinansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i nie przekroczą kwoty 380 zł. Tak wynika z przygotowanego przez grupę posłów PiS projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk 882). W dniu 22 sierpnia 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2009, Nr 125, poz. 1037), która objęła zwolnieniem podatkowym, poza świadczeniami rzeczowymi, które takim zwolnieniem objęte zostały wcześniej, także otrzymane przez pracownika świadczenia pieniężne sfinansowane w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszu związków zawodowych. Obecnie wolna od podatku dochodowego jest zatem otrzymana przez pracownika wartość świadczeń rzeczowych oraz wartość świadczeń pieniężnych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł. Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. nie objęła zakresem zwolnienia świadczeń w formie bonów, talonów i innych znaków, uprawniających do ich wymiany na towary lub usługi. Zdaniem projektodawców, różnicowanie w zakresie podlegania opodatkowaniu podatkiem dochodowym świadczeń rzeczowych i pieniężnych oraz znaków legitymacyjnych jest nieuzasadnione. Celem projektowanej ustawy jest objęcie zwolnieniem podatkowym również bonów, talonów i innych znaków uprawniających do ich wymiany na towary lub usługi. Proponuje się więc zwolnienie z opodatkowania, obok wartości obecnie zwolnionych świadczeń rzeczowych i pieniężnych, również, jako jednego z rodzajów świadczeń rzeczowych, znaków legitymacyjnych w postaci bonów, talonów i innych znaków, które uprawniać będą do ich wymiany na towary lub usługi. Warunkiem jest, aby sfinansowane były w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, o wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 złotych. Dodanie do katalogu świadczeń, których wartość może składać się na kwotę zwolnienia, bonów, talonów i innych znaków, uprawniających do ich wymiany na towary łub usługi nie zwiększa bowiem wartości zwolnienia, która pozostaje na poziomie do 380 złotych, a jedynie rozszerza przewidziany ustawą katalog rzeczowych świadczeń. Zgodnie z projektem ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z tym że ma mieć zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2013 r. Projekt został skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 19 listopada 2012 r.

2012-11-19
Sejm uchwalił tzw. trzecią ustawę deregulacyjną

W piątek Sejm uchwalił ustawę o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce. Ustawa wprowadza ułatwienia w metodzie kasowej rozliczania VAT dla małych podatników. Nowe przepisy mają poprawić płynność finansową przedsiębiorców, ograniczyć zatory płatnicze oraz zwiększyć dyscyplinę płatniczą między przedsiębiorcami. Wśród uchwalonych zmian można wskazać następujące: 1. Zniesienie obowiązku zapłaty podatku VAT przez małego podatnika (w rozliczeniach kasowych) - w przypadku nieotrzymania przez niego płatności za dostarczony towar lub wykonaną usługę, jeżeli jego kontrahentem jest czynny podatnik VAT. 2. Ułatwienia w korzystaniu z ulgi na złe długi w obszarze VAT - podatnik, który rozliczył podatek VAT od należności, której faktycznie nie otrzymał będzie mógł dokonać korekty podatku należnego po upływie 150 dni od terminu płatności (obecnie jest to 180 dni). Jednocześnie dłużnik będzie zobowiązany do dokonania korekty podatku naliczonego. 3. Kasowe rozliczenia przeterminowanych faktur w podatkach dochodowych - podatnik będzie zobowiązany do dokonania korekty kosztów uzyskania przychodu w przypadku nieuregulowania kwoty wynikającej z faktury w ciągu 30 dni od upływu terminu płatności ustalonego przez strony. W przypadku, gdy termin płatności ustalony przez strony będzie dłuższy niż 60 dni, termin dokonania korekty przypadnie na 90. dzień od dnia zaliczenia kwoty do kosztów uzyskania przychodów. 4. Pakiet dotyczący leasingu - zmiany będą dotyczyć: skrócenia minimalnego czasu trwania umowy do 5 lat, objęcia umową leasingu wieczystego użytkowania gruntów, dopuszczenia zmiany stron umowy leasingu w podstawowym okresie umowy, ustalenia wartości przedmiotu ponownego leasingu według jego wartości rynkowej. 5. Zniesienie uznaniowości administracyjnej w sprawach ograniczenia wysokości zaliczek płaconych przez podatników. 6. Zapewnienie sukcesji podatkowej przy przekształceniu osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową. 7. Zniesienie możliwości dokonywania wymiaru uzupełniającego przy zwrocie sprawy organowi pierwszej instancji przez organ rozpatrujący odwołanie. Ponadto w ustawie znalazł się blok przepisów dotyczących ograniczenia obowiązków informacyjnych, w tym pakiet rozwiązań w zakresie podatku akcyzowego. Warto wskazać na regulacje dotyczące odstąpienia od konieczności uzyskiwania nowego zezwolenia akcyzowego czy ujednolicenia warunków dotyczących zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego z warunkami dla zezwoleń akcyzowych. Termin na przekazywanie danych o wyrobach akcyzowych został wydłużony.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 19 listopada 2012 r.

2012-11-15
MRiRW pracuje nad koncepcją podatku dochodowego w rolnictwie

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają prace nad stworzeniem rozwiązań prawnych regulujących zasady opodatkowania podatkiem dochodowym działalności rolniczej - poinformował sekretarz stanu w Ministerstwie w odpowiedzi na interpelację poselską 8565/12. Resort rolnictwa planuje zastąpienie od 2014 r. podatku rolnego podatkiem dochodowym. Wśród założeń przygotowywanego projektu znalazły się następujące: - podstawą opodatkowania powinien być dochód stanowiący nadwyżkę przychodów nad kosztami ich uzyskania, - płatności bezpośrednie nie mogą podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym, - stawka podatku powinna wynosić 19 proc., a podatek powinien stanowić dochód gmin, - rolnicy powinni mieć możliwość wyboru zryczałtowanej formy opodatkowania, przy czym płacący podatek dochodowy powinni być zwolnieni z podatku rolnego. Po opracowaniu projekt zostanie przesłany w ramach konsultacji społecznych związkom i organizacjom rolniczym.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 15 listopada 2012 r.

2012-11-15
Minister pracy podpisał zmianę klasyfikacji zawodów i specjalności

Murarz tynkarz, wędliniarz, wiertacz to niektóre z zawodów o jakie zostanie uzupełniona Struktura zawodów i specjalności w Klasyfikacji zawodów i specjalności. Dzięki temu możliwa będzie refundacja pracodawcom wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych odbywających przygotowanie zawodowe w ww. zawodach. Tak wynika z podpisanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. Rozporządzenie zakłada, iż struktura zawodów i specjalności w Klasyfikacji zawodów i specjalności stanowiącejzałącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 82, poz. 537) uzupełniona zostanie o sześć nowych zawodów wraz z kodami, ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 7), które weszło w życie z dniem 1 września 2012 r. Te sześć nowych zawodów, to: murarz-tynkarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych, wędliniarz, wiertacz, operator maszyn i urządzeń do przetwarzania tworzyw sztucznych. Dzięki zmianie możliwa będzie refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych odbywających przygotowanie zawodowe w ww. sześciu nowych zawodach, które wprowadzone zostały do zasadniczych szkół zawodowych od 1 września 2012 r. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 września 2012 r. Rozporządzenie oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw.

Źródło: www.mpips.gov.pl, 15 listopada 2012 r.

2012-11-14
Dwa lata zamiast pięciu na przechowywanie paragonów fiskalnych

Projekt założeń do tzw. czwartej ustawy deregulacyjnej zakłada wprowadzenie, jako zasady, dwuletniego okresu przechowywania kopii dokumentów papierowych generowanych przez kasy fiskalne. W myśl przepisu z art. 113 ust. 3a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani przechowywać kopie dokumentów kasowych. Podatnicy są zobowiązani przechowywać powyższe dokumenty przez okres pięciu lat. W grudniu 2012 r. upływa okres obowiązywania przepisu przejściowego, zgodnie z którym skrócono z pięciu do dwóch lat czas przechowywania paragonów fiskalnych. Utrzymanie obowiązku przechowywania paragonów fiskalnych przez pięć lat generuje dla przedsiębiorców niepotrzebne obciążenia administracyjne. Zdaniem projektodawców wprowadzenie jako zasady dwuletniego okresu przechowywania kopii dokumentów papierowych generowanych przez kasy fiskalne jest wystarczające dla zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

Źródło: www.mg.gov.pl, 14 listopada 2012 r.

2012-11-13
Komisja Europejska planuje działania w zakresie hazardu online

Komisja Europejska przyjęła plan działania dotyczący sektora gier hazardowych w Internecie. Zapowiedziane rozwiązania mają zapewnić zgodność regulacji państw członkowskich z prawem UE oraz zapobiegać oszustwom podatkowym i praniu brudnych pieniędzy. Gry hazardowe online to szybko rozwijający się sektor działalności usługowej w UE - jego roczna stopa wzrostu wynosi prawie 15 proc. Jak poinformowała Komisja Europejska, przewiduje się, że w 2015 r. przychody wyniosą 13 mld euro (w 2011 r. było to 9,3 mld euro). Znaczenie gospodarcze tego sektora przejawia się także w jego wysokim poziomie innowacyjności i rosnących dochodach podatkowych w poszczególnych państwach członkowskich. Komunikat Komisji "W stronę kompleksowych europejskich ram dla hazardu online" z dnia 23 października prezentuje plan działania na najbliższe dwa lata. Po pierwsze KE będzie badała zgodność przepisów krajowych z prawodawstwem unijnym. Po drugie planowana jest ściślejsza współpraca pomiędzy państwami członkowskimi, zwłaszcza w zakresie wymiany informacji. Trzecim kierunkiem działania jest ochrona konsumentów oraz zapobieganie oszustwom i praniu pieniędzy. Jeszcze w tym roku zostanie powołana grupa ekspertów w dziedzinie gier hazardowych składająca się z przedstawicieli państw członkowskich w celu wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. Komisja zapowiedziała, że w 2013 r. zbada możliwość wprowadzenia normy UE w zakresie urządzania gier hazardowych.

Źródło: www.finanse.mf.gov.pl, 13 listopada 2012 r.

2012-11-13
RMUA raz w miesiącu tylko na żądanie ubezpieczonego

Płatnik składek ma obowiązek przekazać ubezpieczonemu informacje o danych przekazanych za niego do ZUS. Informację taką przekazuje raz w roku, za rok ubiegły. Jednak na żądanie ubezpieczonego informacja może być przekazywana raz w miesiącu. Zarówno informacja roczna, jak i miesięczna, muszą zawierać te same dane, które płatnik wykazał w przekazanych do ZUS imiennych raportach miesięcznych za ubezpieczonego. Informacja dla osoby ubezpieczonej może być przekazana w innej formie niż na formularzu ZUS RMUA (np. wydruk bądź elektroniczny dokument z programu wykorzystywanego w obsłudze kadrowo-płacowej, o ile będzie spełniał wyżej wymienione warunki). Najważniejsze by zakres danych był zgodny z wymogami określonymi w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Płatnik składek ma obowiązek przekazać tę informację ubezpieczonym raz w roku do 28 lutego, za rok poprzedni, w celu weryfikacji. Dane muszą być przedstawione w podziale na poszczególne miesiące. Jeżeli płatnik składek na bieżąco, co miesiąc, przekazuje ubezpieczonym informacje o danych przekazanych w imiennych raportach miesięcznych przekazanych do ZUS (z uwzględnieniem korekt), nie musi dodatkowo przekazywać rocznej informacji. Jednak gdy ubezpieczony zwróci się do płatnika o wydanie informacji rocznej, płatnik powinien mu ją udostępnić. W razie trudności w uzyskaniu informacji od płatnika składek (pracodawcy) zainteresowany może zweryfikować dane, korzystając z Platformy Usług Elektronicznych ZUS ( www.pue.zus.pl), lub zwrócić się bezpośrednio do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS. Dodatkowo na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ( www.zus.pl), w zakładce Bieżące wyjaśnienia komórek merytorycznych, została opublikowana informacja roczna do wykorzystania przez płatników składek. Informacja ta może zostać wykorzystana po pobraniu ze strony internetowej do wypełnienia i przekazania danych rocznych ubezpieczonemu lub też być podstawą do wprowadzenia zmian w programie kadrowo - płacowym. Można także skorzystać z obecnie obowiązującej wersji programu PŁATNIK i wydrukować (lub przekazać w formie dokumentu elektronicznego) dane miesięczne za okres styczeń - grudzień 2012 r. Można również przekazać informację w innej formie, jeżeli będą spełnione wymogi co do zakresu informacji, jakie powinny być przekazane ubezpieczonemu.

Źródło: www.zus.pl, 13 listopada 2012 r.

2012-11-12
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o PIT

Wczoraj prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która wprowadza zmiany zapowiedziane przez premiera w expose dnia 18 listopada 2011 roku. Zmiany dotyczą ulg podatkowych z tytułu użytkowania sieci Internet oraz tzw. ulgi na dzieci, a także możliwości rozliczania podatku z uwzględnieniem ryczałtowych (50%) kosztów uzyskania przychodów przez twórców. Nowelizacja nie przewiduje całkowitej likwidacji ulgi z tytułu użytkowania sieci Internet, wprowadza jednak istotne ograniczenie w tym zakresie. Odliczenie przysługiwać będzie bowiem podatnikowi w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata nie skorzystał z przedmiotowej preferencji. Podatnik, który w zeznaniu podatkowym składanym za 2012 r. po raz pierwszy skorzystał z odliczenia z tytułu użytkowania sieci Internet, będzie mógł skorzystać z tego odliczenia wyłącznie za rok 2013. Druga grupa zmian dotyczy tzw. ulgi prorodzinnej, której wysokość w obecnym stanie prawnym nie jest uzależniona ani od liczby posiadanych dzieci, ani od sytuacji majątkowej rodziny. W treści nowelizacji wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu ulgi dla rodzin z trojgiem i więcej dzieci oraz ograniczeniu zakresu przedmiotowej preferencji, poprzez wprowadzenie limitu dochodów, w stosunku do osób wychowujących jedno dziecko. Kwota ulgi na trzecie dziecko wynosić będzie 139 zł miesięcznie, zaś na czwarte i kolejne 185,34 zł. W stosunku do osób wychowujących jedno dziecko odliczeniu podlegać będzie kwota 92,67 zł miesięcznie pod warunkiem, że dochody podatnika pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112.000 zł. Kwotowo ograniczone zostało również prawo do zastosowania zryczałtowanych, 50% kosztów uzyskania przychodów. W roku podatkowym łączne koszty ustalane w wysokości 50% nie będą mogły przekroczyć kwoty 42.764 zł. Podatnikowi nadal przysługiwać będzie prawo do odliczenia kosztów faktycznie poniesionych. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i będzie miała zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2013 roku.

Źródło: www.prezydent.pl, 12 listopada 2012 r.

2012-11-12
Mniej obowiązków wobec PIP oraz PIS

Sejm uchwalił ustawę ograniczającą obowiązki informacyjne pracodawców wobec Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Pracodawcy zostaną zwolnieni z obowiązku zgłaszania PIP i PIS informacji o miejscu, rodzaju i zakresie wykonywanej działalności gospodarczej. Jednocześnie firmy rozpoczynające działalność gospodarczą będą otrzymywać potwierdzenie o nadaniu numeru NIP w ciągu 3 (a nie 14) dni. W trakcie 25 posiedzenia Sejm uchwalił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk 720). Ustawa przewiduje zwolnienie pracodawców z obowiązku zgłaszania Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej informacji o miejscu, rodzaju i zakresie wykonywanej działalności gospodarczej. PIP oraz PIS niezbędne dane mają uzyskiwać z rejestru podmiotów prowadzonego przez GUS i kont płatników prowadzonych przez ZUS. Jednocześnie firmy rozpoczynające działalność gospodarczą mają otrzymywać od naczelnika urzędu skarbowego potwierdzenie o nadaniu numeru NIP w ciągu 3 dni (a nie jak dotychczas 14 dni). Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Obecnie ustawa została przekazana do rozpatrzenia Senatowi.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 12 listopada 2012 r.

2012-11-12
Sejm uchwalił abolicję składek dla przedsiębiorców

Sejm przegłosował abolicję składek. Przedsiębiorcy, którzy w latach 1999-2009 zawiesili działalność gospodarczą i nie płacili składek ZUS zostaną zwolnieni z odsetek i kar naliczonych przez urząd. W dniu 9 listopada zakończyło się 25 posiedzenie Sejmu RP. Izba uchwaliła ustawę o umorzeniu należności powstałych z tytułu niezapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Ustawa ta (druk 382) dotyczy wprowadzenia możliwości umorzenia składek na własne ubezpieczenie społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne i na Fundusz Pracy, odsetek za zwłokę oraz pozostałych powstałych kosztów (w tym kosztów egzekucyjnych) dla wszystkich osób prowadzących pozarolniczą działalność, które w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. podlegały obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności i nie opłaciły należnych z tego tytułu składek. Warunkiem skorzystania z abolicji będzie złożenie wniosku do ZUS w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie. Osoby, które przed dniem 1 września 2012 r. zakończyły prowadzenie pozarolniczej działalności z abolicji będą mogły skorzystać prawdopodobnie już w tym roku (ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia). Pozostali przedsiębiorcy będą musieli poczekać na decyzję Komisji Europejskiej stwierdzającą, że umorzenie to nie będzie stanowiło pomocy publicznej. Ustawa trafi teraz do Senatu.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 12 listopada 2012 r.

2012-11-12
Nowa propozycja rządu - urlop rodzicielski

Resort pracy, w ramach realizacji zapowiedzi rządu o wydłużeniu urlopów macierzyńskich, proponuje wprowadzenie nowego rodzaju urlopu - urlopu rodzicielskiego. Rodzic korzystając kolejno z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego będzie mógł aż przez 52 tygodnie zająć się opieką nad nowo narodzonym dzieckiem. Resort pracy przygotował projekt z dnia 8 listopada 2012 r. ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zgodnie z tym projektem, matka, jak również ojciec dziecka, będą mogli sprawować opiekę nad małym dzieckiem w okresie pierwszego roku jego życia poprzez skorzystanie, tak jak dotychczas, z urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz z nowej instytucji urlopu rodzicielskiego. Łączny wymiar tych urlopów wyniesie 52 tygodnie, w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, natomiast w przypadku porodów mnogich wymiar ten wyniesie od 65 do 71 tygodni, w zależności od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie. Regulacja ta ma sprzyjać częstszemu podejmowaniu obowiązków związanych z opieką nad małym dzieckiem przez ojca dziecka, zgodnie z decyzją obojga rodziców, podejmowaną z uwzględnieniem ich sytuacji rodzinnej, a także zawodowej. Rodzice będą mogli skorzystać z nowego urlopu rodzicielskiego w wymiarze 26 tygodni niezależnie od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie (zróżnicowanie w zależności liczby dzieci urodzonej przy jednym porodzie zostanie utrzymane w ramach urlopu macierzyńskiego oraz dodatkowego urlopu macierzyńskiego). Korzystanie z urlopu rodzicielskiego będzie możliwe tylko bezpośrednio po wykorzystaniu pełnego wymiaru dodatkowego urlopu macierzyńskiego (pełnego wymiaru dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego). Z urlopu rodzicielskiego mogliby korzystać pracownica-matka dziecka, a także pracownik-ojciec dziecka (albo przyszli rodzice adopcyjni) - na równych prawach. Projekt zakłada możliwość korzystania z urlopu rodzicielskiego jednorazowo albo w częściach, nie więcej niż trzech, z których każda nie mogłaby być krótsza niż 8 tygodni, przypadających bezpośrednio jedna po drugiej. Możliwe będzie korzystanie z urlopu rodzicielskiego w częściach przez jednego z rodziców dziecka, jak i podzielenie się tym uprawnieniem, także w pełnym lub w niepełnym wymiarze między rodzicami dziecka. Urlop rodzicielski ma być udzielany na pisemny wniosek pracownika składany pracodawcy z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. Pracodawca byłby obowiązany do uwzględnienia wniosku pracownika. Projekt przewiduje ponadto prawo pracownicy do zadeklarowania jeszcze przed porodem, że zamierza korzystać, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, z dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze, a bezpośrednio po takim urlopie, z urlopu rodzicielskiego, także w pełnym wymiarze. Wówczas, na podstawie jednego wniosku, udzielany będzie urlop na łączny okres obejmujący urlop macierzyński, dodatkowy urlop macierzyński i urlop rodzicielski. Zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego będzie wynosił: a) 60% podstawy wymiaru zasiłku, przy zasiłku macierzyńskim w okresie urlopu macierzyńskiego i urlopu dodatkowego na poziomie 100 % podstawy wymiaru, albo b) 80% podstawy wymiaru zasiłku w przypadku ubezpieczonej, która we wniosku złożonym przed przewidywaną datą porodu wystąpi o udzielenie jej bezpośrednio po zasiłku macierzyńskim, dodatkowego zasiłku macierzyńskiego w pełnym wymiarze, a bezpośrednio po takim zasiłku - zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze. Zasiłek macierzyński za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego oraz dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wyżej opisanym przypadku - będzie wynosił 80% podstawy wymiaru, c) w przypadku, gdy ubezpieczona, która we wniosku złożonym przed przewidywaną datą porodu wystąpiła o udzielenie jej bezpośrednio po zasiłku macierzyńskim, dodatkowego zasiłku macierzyńskiego za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze, a bezpośrednio po takim zasiłku, zasiłku za okres urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, zrezygnuje z zasiłku za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze lub z zasiłku za okres urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze i nie skorzysta z prawa do tych zasiłków ubezpieczony - ojciec dziecka, wówczas proponuje się wyrównanie wypłaconej kwoty zasiłków macierzyńskich w wysokości 80% podstawy wymiaru do 100% podstawy wymiaru za wykorzystany okres pobierania zasiłków, w formie jednorazowej wypłaty. Zgodnie z projektem, ustawa ma wejść w życie 1 września 2013 r. Projekt został przekazany do konsultacji społecznych.

Źródło: www.rcl.gov.pl, 12 listopada 2012 r.

2012-11-09
Zniesienie opłaty skarbowej za zgłoszenie rejestracyjne VAT-R

Zniesienie opłaty skarbowej za zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku VAT to kolejna ze zmian zaproponowanych przez Ministerstwo Gospodarki w projekcie założeń do tzw. IV ustawy deregulacyjnej. Podatnicy VAT są zobowiązani przed dokonaniem pierwszej czynności złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne VAT-R. Naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie (VAT-5) jako "podatnika VAT czynnego" lub "podatnika VAT zwolnionego". Od czynności urzędowej polegającej na potwierdzeniu zarejestrowania podatnika VAT pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 170 zł. Obowiązek uiszczenia tej opłaty powstaje z chwilą złożenia zgłoszenia i uiszcza ją sam przedsiębiorca. Opłata jest przychodem właściwej miejscowo gminy. W projekcie przedstawionym przez Ministerstwo Gospodarki zaproponowano zniesienie tej opłaty. Zdaniem projektodawców obniżyłoby to koszty rozpoczęcia działalności gospodarczej. Dodatkowym argumentem jest to, że obecnie zgłoszenia rejestracyjnego lub aktualizacyjnego VAT można dokonać w formie elektronicznej, wraz z wnioskiem do CEiDG. W związku z czym przyjęcie zgłoszenia przez organ podatkowy nie nakłada na ten organ dodatkowej pracy.

Źródło: www.mg.gov.pl, 9 listopada 2012 r.

2012-11-09
Posłowie chcą zwolnienia z PIT emerytur do 1000 zł

Sejm rozpocznie prace nad projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przygotowanym przez posłów Solidarnej Polski. Celem regulacji jest zwolnienie z opodatkowania PIT emerytur i rent do wysokości szacowanych minimalnych kosztów utrzymania.
Zgodnie z obecnym stanem prawnym, emerytury i renty opodatkowane są podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych. Oznacza to, że do emerytur i rent ma zastosowanie skala podatkowa przewidująca kwotę wolną od podatku w wysokości 3.091 zł rocznie i opodatkowanie stopą 18 proc. nadwyżki ponad tą kwotę (oraz 32 proc. ponad kwotę 85.528 zł).
Projektowana ustawa zakłada zwolnienie z podatku pierwszego tysiąca złotych emerytury lub renty. Wówczas opodatkowaniu na zasadach ogólnych podlegać będzie wyłącznie nadwyżka świadczeń ponad tę kwotę. Nadwyżka ta podlegać będzie sumowaniu z innymi ewentualnymi dochodami otrzymywanymi przez podatnika.
W przypadku emerytury lub renty w wysokości 1.000 zł miesięcznie (12.000 zł rocznie) należny podatek wynosi 1.603 zł, a zatem 134 zł miesięcznie. Według zaproponowanych zmian dochód tej wielkości byłby całkowicie zwolniony z podatku. Projektodawcy podkreślają, że takie zmiany są konieczne z uwagi na ciężką sytuację finansową emerytów i rencistów.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 9 listopada 2012 r.

2012-11-09
Abolicja składek i zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym na 25. posiedzeniu Sejmu

W trakcie pierwszego dnia 25. posiedzenia Sejmu posłowie pracowali m.in. nad abolicją składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą oraz nad zmianą dotyczącą zasad przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego.
Projekt ustawy o umorzeniu należności powstałych z tytułu niezapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą przewiduje umorzenie osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą zaległych płatności wobec ZUS za okres 1 stycznia 1999 r. - 28 lutego 2009 r. Abolicja obejmowałaby niezapłacone składki na własne ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy, a także odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, koszty upomnień, opłaty dodatkowe oraz naliczone koszty egzekucyjne. Zdaniem wnioskodawców ustawa ma przede wszystkim na celu zniwelowanie barier finansowych dla małych i średnich przedsiębiorców na rynku. Projekt wpłynął do Sejmu 2 marca 2012 r. 8 maja 2012 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. W drugim czytaniu posłowie zajęli się także projektem nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw, który dotyczy zmiany zasad przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego. Proponowane rozwiązania mają dostosować ustawę do potrzeb społecznych związanych z polityką rodzinną i możliwości finansowych państwa.

Zgodnie z projektem uprawnionymi do świadczenia pielęgnacyjnego będą rodzice, opiekunowie faktyczni dziecka oraz osoby będące rodzicami zastępczymi spokrewnionymi, a także osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny (z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności). Ponadto projekt zakłada, że osoby otrzymujące świadczenie na podstawie dotychczasowych przepisów zachowają do niego prawo do 30 czerwca 2013 r. Projekt wprowadza także nowe świadczenie specjalny zasiłek opiekuńczy. Projekt wpłynął do laski marszałkowskiej 7 września 2012 r.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 9 listopada 2012 r.

2012-11-08
Odsetki od zaległości podatkowych będą niższe

Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniach 6-7 listopada podjęła decyzję o obniżeniu stóp procentowych NBP. Oznacza to, że niższe będą też stawki odsetek od zaległości podatkowych.
Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej odsetki od zaległości podatkowych wynoszą tyle co suma 2 proc. i dwukrotności stopy oprocentowania kredytu lombardowego ustalanej przez RPP. Na wczorajszym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o obniżeniu stóp procentowych o 0,25 pkt. Stopa kredytu lombardowego od dziś wynosi 6,00 proc. W związku z powyższym stawki odsetek od zaległości podatkowych będą niższe. Stawka podstawowa wynosi 14,0 proc., natomiast stawka obniżona 10,5 proc. Niższe stawki odsetek obowiązują już od dziś.

Źródło: www.nbp.pl, 8 listopada 2012 r.

2012-11-07
Prezydent podpisał ustawę ograniczającą prawo do becikowego

W dniu 6 listopada br. Prezydent podpisał ustawę z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Od początku 2013 r. prawo do becikowego będą miały jedynie rodziny, których dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1922 zł. Dotychczas becikowe przysługiwało wszystkim niezależnie od dochodu. Pomimo wniosków o zwiększenie wysokości becikowego, nadal będzie ono wynosiło 1000 zł.

Uchwalona 12 października br. ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (druk 319) zakłada wprowadzenie kryterium dochodowego w udzielaniu jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowego). Od 1 stycznia 2013 r. becikowe będą uzyskiwać rodziny, których dochód w przeliczeniu na osobę nie przekroczy 1922 zł. Wraz z wnioskiem o przyznanie świadczenia rodzice ubiegający się o becikowe będą musieli składać także oświadczenie lub zaświadczenie o wysokości uzyskanych dochodów. Wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania becikowego będzie weryfikowana co 3 lata. Procedura weryfikacji ma uwzględniać wyniki badań progu wsparcia dochodowego rodzin. W głosowaniu Sejm przyjął wniosek mniejszości zwiększający kwotę becikowego do 1200 zł z obecnego 1000 zł. Jednakże Senat wniósł poprawkę, w wyniku której becikowe pozostanie w wysokości niezmienionej, tj. 1000 zł.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 7 listopada 2012 r.

2012-11-06
Sejm rozpoczyna prace nad deregulacją dostępu do niektórych zawodów

Na 25. posiedzeniu Sejmu rozpoczynającym się 7 listopada br. odbędzie się pierwsze czytanie budzącego wiele kontrowersji rządowego projektu ustawy regulującej wykonywanie niektórych zawodów.
Projekt ustawy, który został przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości zakłada znaczne ułatwienie dostępu do puli 50 zawodów. Dopuszczenie do ich wykonywania jest teraz mocno utrudnione i wiąże się z koniecznością spełnienia wielu wymogów. Projekt ten to pierwszy z zapowiadanych etapów prac nad uwalnianiem dostępu do zawodów regulowanych, których w tym momencie według autorów projektu jest w Polsce 380. Zakłada on ułatwienie dostępu do różnego rodzaju zawodów - od adwokata przez zarządcę nieruchomości aż po bibliotekarza. Redukcja ograniczeń stawianych przed osobami chcącymi wykonywać dany zawód będzie bardzo różnorodna. Deregulacja w zależności od zawodu polegała będzie na zmniejszeniu kosztów finansowych nabycia uprawnień do wykonywania zawodu (np. deregulacja dostępu do zawodu przewodnika turystycznego miejskiego, terenowego i górskiego oraz pilota wycieczek), skróceniu ścieżki uzyskiwania uprawnień do wykonywania zawodu (np. zawód urzędnika sądowego i prokuratury czy zawód geodety), a także na zwiększeniu prawdopodobieństwa uzyskania uprawnień do wykonywania danego zawodu (poprzez np ujednolicenie egzaminów).
Ustawodawca przewiduje, że pozytywnym efektem proponowanych zmian będzie wzrost jakości usług spowodowany większą konkurencyjnością, większe otwarcie rynku pracy na młodych ludzi czy też spadek cen.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 6 listopada 2012 r.

2012-11-05
Propozycja obniżenia kosztów badań lekarskich pracowników

W dniu 30 października 2012 r. do Sejmu został wniesiony przez posłów Ruchu Palikota projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy, który dotyczy zniesienia obowiązku przeprowadzania badań wstępnych, okresowych i kontrolnych w przypadku tych stanowisk, których charakter w istocie nie wymaga stwierdzania braku przeciwwskazań do wykonywania pracy przez pracownika (np. telepraca, praca biurowa). Artykuł 229 Kodeksu pracy nakłada na każdego pracodawcę obowiązek dopuszczania do pracy tylko tych pracowników (kandydatów na pracowników), którzy poddali się w odpowiednim czasie niezbędnym badaniom lekarskim. Z kolei, od każdego kandydata na pracownika przepis ten wymaga, aby przed rozpoczęciem pracy, poddał się on badaniom wstępnym. Badaniom tym podlega każdy kandydat na pracownika oraz pracownik, niezależnie od rodzaju pracy, podstawy zatrudnienia pracowniczego oraz wymiaru czasu pracy. Koszty takiego badania lekarskiego wahają się w granicach od 100 do 200 zł i zgodnie z art. 229 § 6 Kodeksu pracy ponosi je pracodawca. Dodatkowo ponosi on także koszty przejazdów pracownika na te badania oraz koszty wynagrodzenia pracownika w czasie jego nieobecności spowodowanej wykonywaniem takich badań. Zgodnie z projektem obowiązek poddania się badaniom lekarskim w odniesieniu do pracowników (kandydatów na pracowników) oraz weryfikacji tych badań przez pracodawców przed dopuszczeniem do pracy, będzie się ograniczał już tylko do tych przypadków zatrudnienia na stanowiskach, których charakter wymaga stwierdzenia braku przeciwwskazań do wykonywania pracy w drodze zaświadczenia lekarskiego, a zatem takich, w przypadku których takie potwierdzenie lekarskie jest rzeczywiście niezbędne. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej określi w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej w drodze rozporządzenia wiążącą listę stanowisk pracy objętych przedmiotowym wymogiem, co pozwoli uniknąć potencjalnych trudności w określeniu, w odniesieniu do których stanowisk pracy znajdzie zastosowanie rygor z art. 229 Kodeksu pracy w zaproponowanym brzmieniu.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 5 listopada 2012 r.

2012-10-30
MG proponuje ograniczenie obowiązku zgłoszenia do opodatkowania nieruchomości

Wykreślenie przepisów dotyczących obowiązku zgłoszenia gruntów i budynków lub ich części do opodatkowania podatkiem od nieruchomości - to jedna z propozycji zmian zawarta w projekcie założeń do IV ustawy deregulacyjnej, przygotowanym przez resort gospodarki. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nakłada na podatnika obowiązek zgłoszenia nabycia lub wybudowania nieruchomości dla celów wydania decyzji podatkowej. Zgłoszenie to (składane w terminie 14 dnia od daty nabycia nieruchomości) obejmuje przekazanie danych już będących w posiadaniu organu podatkowego tj. powierzchnię lub powierzchnię użytkową. Na podstawie innych ustaw (Prawo budowlane, Prawo geodezyjne i kartograficzne) informacje te są przekazywane staroście w ciągu 30 dni od sporządzenia aktu notarialnego. Obowiązek składania powyższych informacji powstanie jedynie w przypadku danych o wartości budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Projektodawcy zakładają, że bezzasadne jest dostarczanie danych które są znane organowi podatkowemu z urzędu lub są możliwe do ustalenia na podstawie posiadanych rejestrów czy ewidencji.

Źródło: www.mg.gov.pl, 30 października 2012 r.

2012-10-30
E-faktury coraz mniej sformalizowane

Ministerstwo Finansów chce zliberalizować standardy przesyłania i przechowywania faktur w formie elektronicznej tak, żeby były one traktowane w ten sam sposób jak faktury papierowe.
Projekt rozporządzenia zmieniającego obecnie obowiązujące przepisy dotyczące przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej wprowadza możliwość zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności oraz czytelności faktury za pomocą dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług.
Zliberalizowane zostaną obowiązujące wymogi dotyczące sposobu akceptacji przesyłania faktur w formie elektronicznej. Kwestia ta pozostanie całkowicie w gestii umownej stron transakcji. Za wystarczającą będzie można uznać zgodę przyszłego odbiorcy faktur wyrażoną np. ustnie, czy w sposób dorozumiany. Projektowane przepisy, zdaniem resortu finansów, powinny pozytywnie wpłynąć na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, z uwagi na mniejszy formalizm przy przechodzeniu z wystawiania faktur w formie papierowej na formę elektroniczną.

Źródło: www.rcl.gov.pl, 30 października 2012 r.

2012-10-26
Wyższe opłaty za czynności egzekucyjne

Do I czytania w Sejmie został skierowany projekt nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Założeniem projektowanych zmian jest usprawnienie egzekucji administracyjnej. Projekt zakłada przyznanie organom egzekucyjnym swobody w wyborze środka egzekucji, tak aby egzekucja administracyjna mogła byś prowadzona szybko i skutecznie. Jak podkreślają projektodawcy dotychczasowe rozwiązania nakazują stosować w pierwszej kolejności środki najmniej uciążliwe dla zobowiązanego, co niejednokrotnie prowadziło do sytuacji w której wiadomo było, że będzie on nieskuteczny. W zakresie egzekucji świadczeń niepieniężnych projekt zakłada podwyższenie opłat egzekucyjnych, tak aby odpowiadały one faktycznym wydatkom ponoszonym przez organy egzekucyjne. Wyższa ma być również grzywna w celu przymuszenia. Projekt zakłada, że grzywna będzie wynosiła do 200.000 zł. Kolejne ze zmian zakładają wyeliminowanie z ustawy możliwości składania przez zobowiązanego zarzutów wobec egzekucji administracyjnej prowadzonej przy użyciu grzywny w celu przymuszenia oraz wykonania zastępczego. Projektodawcy podkreślają, że wystarczającym środkiem zabezpieczającym prawa zobowiązanego będzie zażalenie na postanowienie o nałożeniu grzywny. W przypadku egzekucji polegającej na odebraniu nieruchomości oraz opróżnieniu lokalu mieszkalnego zaproponowano wprowadzenie okresu ochronnego. Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 26 października 2012 r.

2012-10-26
Pracownik pracujący w nocy z 27 na 28 października będzie pracował dłużej

W dniu 28 października 2012 r. zostaje odwołany czas letni środkowoeuropejski. Tak wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2012 -2016 (Dz. U. poz. 33). Zmiana czasu będzie polegała na zmianie wskazań zegarów z godziny 3 minut 00 czasu środkowoeuropejskiego na godzinę 2 minut 00. Spowoduje to wydłużenie czasu pracy pracowników nocnej zmiany o 1 godzinę. Pracownik może za nią odebrać czas wolny albo otrzymać wynagrodzenie wraz z dodatkiem 100%. Za tę godzinę pracownik przysługuje również dodatek za pracę w nocy, w wysokości 20% stawki godzinowej. Czas zimowy zostanie odwołany 31 marca poprzez zmianę wskazań zegarów z godziny 2 minut 00 tego czasu na godzinę 3 minut 00. W tym dniu pracownicy nocnej zmiany będą pracowali godzinę krócej.

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, 26 października 2012 r.

2012-10-26
Propozycje zmian w umowach o pracę

Wydłużenie czasu zawierania umów na okres próbny z obecnych 3 do 6 miesięcy, wprowadzenie 2-tygodniowego wypowiedzenia do umów na czas wykonania określonej pracy oraz rezygnację z warunku zawierania umowy na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy, od którego zależy możliwość wcześniejszego jej rozwiązania za 2-tygodniowym wypowiedzeniem - proponuje PKPP Lewiatan. - Rada Dyrektorów Personalnych PKPP Lewiatan uznała, że zmianę przepisów o umowach na czas określony należy łączyć ze zmianą przepisów o umowach na czas nieokreślony. Nie można rozmawiać tylko o ograniczeniach w zawieraniu umów terminowych, bez odniesienia się do barier zniechęcających pracodawców do podpisywania umów bezterminowych - mówi dr Grażyna Spytek-Bandurska, ekspert PKPP Lewiatan. Rada Dyrektorów Personalnych PKPP Lewiatan jest przeciwna ewentualnemu wprowadzeniu obowiązku podawania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy terminowej - zarówno zawieranej na czas określony, jak i na czas wykonania określonej pracy. - Proponujemy również wprowadzenie katalogu różnych okresów wypowiedzenia i uzależnienie ich długości od trwania umowy na czas określony. Istotą tej zmiany byłoby wydłużanie okresów wypowiedzenia w powiązaniu z dłuższymi umowami zawieranymi na czas określony. Chodzi na przykład o przyjęcie takiego rozwiązania: 2-tygodniowe wypowiedzenie przy umowach na czas określony trwających do 12 miesięcy, 1-miesięczne wypowiedzenia przy umowach na czas określony trwających od 12 miesięcy do 5 lat oraz 3-miesięczne wypowiedzenie przy umowach na czas określony trwających powyżej 5 lat - dodaje dr Grażyna Spytek-Bandurska. Lewiatan opowiada się także za likwidacją lub przynajmniej ograniczeniem barier w zawieraniu umów na czas nieokreślony polegających na konieczności: podawania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie, przeprowadzenia konsultacji ze związkami zawodowymi, zachowania długich okresów wypowiedzenia umowy o pracę.

Źródło: www.pkpplewiatan.pl, 26 października 2012 r.

2012-10-26
Rada Ministrów przyjęła zmiany w L4 dla mundurowych

24 października br. Rada Ministrów przyjęła propozycje zmian w zwolnieniach lekarskich funkcjonariuszy i żołnierzy. Propozycje w tej sprawie przedłożyło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Funkcjonariusze, którzy są na zwolnieniu lekarskim m.in. z powodu choroby, która nie ma związku ze służbą będą otrzymywali 80 proc. uposażenia wraz z dodatkami o charakterze stałym. Aktualnie funkcjonariusze przebywający na zwolnieniach otrzymują całość przysługującego im uposażenia. Pomniejszone o 20 proc. uposażenie będzie wypłacane w sytuacjach, gdy zwolnienie lekarskie jest wynikiem choroby, która nie ma związku ze służbą, z tytułu opieki nad dzieckiem lub opieki nad innym członkiem rodziny. Pieniądze, o które zostaną ograniczone uposażenia osób pozostających na zwolnieniach lekarskich zostaną przeznaczone w całości na nagrody w ramach funduszu nagród i zapomóg. Nagrody będą otrzymywać funkcjonariusze oraz żołnierze, którzy wykonują zajęcia służbowe w zastępie chorych kolegów. Oprócz zmniejszenia uposażenia planowane jest proporcjonalne zmniejszenie nagrody roczna. Zgodnie z propozycjami, obniżenie uposażenia nie wpłynie na wymiar podstawy emerytury i renty. Funkcjonariusze będą zwalniani od zajęć służbowych na podstawie zwolnień lekarskich, wystawianych zgodnie z przepisami ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, które będą podlegały kontroli lekarzy orzeczników ZUS. Projekt zmian przewiduje także okoliczności, w których uposażenie nie będzie zmniejszane, a funkcjonariuszom i żołnierzom będzie wypłacane 100% uposażenia. Całość uposażenia będzie wypłacana, jeśli funkcjonariusz pozostaje na zwolnieniu lekarskim m.in. z powodu: choroby mającej związek ze służbą, wypadków podczas służby i chorób zawodowych, wypadków w drodze do służby lub ze służby, choroby przypadającej w czasie ciąży. Całość uposażenia będzie także wypłacana, jeżeli niezdolność do służby powstała: podczas służby poza granicami kraju (np. misje i działania ratownicze), została spowodowana przez inną osobę w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia, jest wynikiem czynów o charakterze bohaterskim (np. działania w ciężkich warunkach, z wykazaniem wyjątkowej odwagi, z narażeniem życia lub zdrowia, w obronie prawa, nietykalności granic państwowych). Planuje się, aby proponowane zmiany weszły w życie od lipca 2013 roku. Przyjęte przez Radę Ministrów propozycje znajdują się w założeniach do projektu ustawy o zmianie ustaw o Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Służby Celnej oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw.

Źródło: www.premier.gov.pl; www.msw.gov.pl, 26 października 2012 r.

2012-10-25
Rozporządzenie fakturowe - opinia PKPP Lewiatan

Eksperci PKPP Lewiatan pozytywnie ocenili projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 października 2012 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których mają zastosowanie zwolnienia od podatku. Jednocześnie postulują o pozostawienie możliwości korygowania pomyłek na fakturach za pomocą not korygujących. Rozporządzenie wprowadza nowy rodzaj dokumentu tzw. faktury uproszczone, które mogą nie zawierać nazwy i adresu nabywcy, miary i ilości dostarczanych towarów lub zakresu wykonanych usług, ceny jednostkowej netto, wartości sprzedaży netto, stawki podatku, wartości sprzedaży netto z podziałem na stawki oraz kwoty podatku z podziałem na stawki, pod warunkiem jednak, że faktura zawiera dane pozwalające określić dla poszczególnych stawek kwotę podatku. W praktyce faktura ta będzie różniła się od faktury zwykłej tym, że nie będzie zawierała danych nabywcy. Od momentu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniony zostanie obowiązek podawania na fakturze numeru rejestracyjnego pojazdu, do którego zatankowano paliwo. Powyższe zmiany znacznie uproszczą wystawianie faktur, co zdaniem Rady Podatkowej PKPP Lewiatan należy ocenić pozytywnie. Znacznym ułatwieniem dla przedsiębiorców ma być planowana rezygnacja z możliwości wystawiania not korygujących. W projekcie wskazano, że fakturę korygującą wystawia się w przypadku stwierdzenia pomyłki w jakiejkolwiek pozycji faktury. Do tej pory w przypadku stwierdzenia pomyłek nabywca mógł je korygować na podstawie wystawionej przez siebie noty korygującej. W związku z powyższym podatnicy będą zobligowani do dokonania zmian systemów informatycznych tak, aby była możliwość korygowania pozycji, które dotychczas mógł korygować nabywca. Eksperci proponują pozostawienie możliwości korygowania pomyłek za pomocą not korygujących lub wprowadzenie innego, mniej kosztownego mechanizmu korygowania pomyłek na fakturach, które nie wpływają na ich wartość.

Źródło: www.radapodatkowa.pl, 25 października 2012 r.

2012-10-25
Sejm za poprawkami Senatu do ustawy o PIT

Sejm przyjął w środę zgłoszone przez Senat poprawki do nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Merytoryczne propozycje Senatu dotyczyły przywrócenia ulgi internetowej. Przygotowany przez resort finansów i zaakceptowany przez Sejm projekt ustawy zmieniającej przewidywał likwidację ulgi internetowej. Senat przegłosował jednak dwie poprawki przywracające tę ulgę, ale w zmienionej postaci. Wydatki na internet odliczyć będą mogli tylko podatnicy, którzy w latach 2005-2011 nie dokonywali odliczeń z tego tytułu lub po raz pierwszy uwzględnią ulgę w rozliczeniu za rok 2012. Odliczyć będzie można - tak jak dotychczas - 760 zł, jednak tylko w dwóch następujących po sobie latach. Zmiana ma obowiązywać od 1 stycznia 2013 roku, a zgodnie ze zgłoszonym przez Senat przepisem przejściowym podatnik, który po raz pierwszy skorzysta z odliczenia w 2012 r. będzie mógł skorzystać z ulgi po raz drugi tylko w roku 2013.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 25 października 2012 r.

2012-10-24
I czytanie rządowego projektu zmian w ustawie o VAT

Dziś w Sejmie odbędzie się I czytanie rządowego projektu zmian w ustawie o podatku od towarów i usług. Zaproponowane w projekcie zmiany mają uprościć przedsiębiorcom stosowanie przepisów dotyczących VAT. Najważniejsze zmiany zaproponowane w projekcie i oczekiwane przez przedsiębiorców dotyczą fakturowania. Rząd zaproponował przeniesienie regulacji dotyczących fakturowania z rozporządzenia do ustawy. Projekt zakłada odejście od zasady wystawiania faktur wyłącznie przez zarejestrowanych podatników VAT czynnych. Faktury mogliby wystawiać wszyscy podatnicy. Dla podatników wystawiających rachunki zostanie określony zakres danych wymaganych na fakturach. Projekt przewiduje likwidację obowiązku wystawiania faktur dokumentujących sprzedaż zwolnioną od podatku VAT. Podatnicy wystawialiby je tylko na żądanie nabywcy. Kolejna z propozycji to wprowadzenie możliwości wystawiania faktur uproszczonych, jeżeli kwota transakcji nie będzie przekraczała 450 zł lub 100 euro. W przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu zaproponowano likwidację obowiązku wystawiania faktur w trzech egzemplarzach. Ponadto podatnicy mieliby możliwość wysyłania do biura wymiany informacji o VAT kopii faktury lub tylko informacji na niej zawartych. Rząd zaproponował również uregulowanie w przepisach zasad wystawiania tzw. faktur na żądanie. Podatnik nie będzie miał obowiązku wystawienia takiej faktury, jeżeli nabywca nie zgłosi żądania jej wystawienia do 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym miała miejsce transakcja. Wyrażanie zgody na stosowanie faktur elektronicznych ma być pozostawione całkowicie w gestii stron transakcji.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 24 października 2012 r.

2012-10-24
Nowy wzór rejestru transakcji

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowego rozporządzenia w sprawie określenia wzoru rejestru transakcji, sposobu jego prowadzenia oraz trybu dostarczania danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej. Nowe rozporządzenie ma dostosować zasady gromadzenia i przekazywania informacji do zmienionych przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 z późn zm.). Wzór rejestru transakcji został zmieniony poprzez dodanie nowych informacji dotyczących danej informacji finansowej oraz usunięcie obowiązku wprowadzania danych, które nie są konieczne do skutecznej analizy przeprowadzanych transakcji. Określono również sposób postępowania z korektami kart transakcji. Projekt określa także tryb przesyłania korekt do transakcji przekazanych Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej przed wejściem w życie przygotowywanych zmian. Nowe przepisy mają wejść w życie 18 miesięcy od jego ogłoszenia ale nie wcześniej niż 1 kwietnia 2014 roku

Źródło: www.rcl.gov.pl, 24 października 2012 r.

2012-10-22
Nowe wzory formularzy PIT

W związku z obowiązującymi od dnia 31 marca 2012 r. zasadami zaokrąglania do pełnych złotych podstaw opodatkowania zryczałtowanego podatku dochodowego resort finansów przygotował nowe wzory formularzy PIT-36, PIT-36L, PIT-38 oraz PIT-39. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych został opublikowany w piątek na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Stosownie do zmian w art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenie przysługujące płatnikom i inkasentom zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 gr pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 gr i więcej podwyższa się do pełnych złotych. Przepisy w zakresie zaokrąglania obowiązują od dnia 31 marca tego roku. W związku z powyższym konieczne jest dostosowanie obowiązujących formularzy zeznań PIT-36, PIT-36L, PIT-38 oraz PIT-39 do obowiązujących zasad. Nowe wzory formularzy stanowią załączniki do projektowanego rozporządzenia. Ponadto we wzorach uaktualniono publikator tekstu jednolitego ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Ordynacji podatkowej. Wzory mają być stosowane do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2012 r.

Źródło: www.rcl.gov.pl, 22 października 2012 r.

2012-10-19
Należy wydłużyć okres rozliczania strat podatkowych

Dla firm, które będą się zajmowały wydobyciem gazu łupkowego podstawowe znaczenie będą miały zasady wyliczania wprowadzonych podatków oraz możliwość rozliczania ponoszonych strat twierdzą eksperci PKPP Lewiatan. Wysokość podatków ma być konkurencyjna w stosunku do innych rynków. Dla inwestorów istotne znaczenie mieć będą przepisy definiujące podstawę opodatkowania oraz zasady rozliczania kosztów ponoszonych w fazie poszukiwawczo-rozpoznawczej. Na podstawie zaprezentowanych założeń do nowej ustawy określającej zasady poszukiwania i eksploatacji złóż oraz opodatkowania zysków gazowników i nafciarzy, można domniemywać, że uprawnienia do rozliczenia strat zostaną dostosowane do specyfiki przemysłu wydobywczego. Tego warunku nie spełnia obecny system podatkowy, który umożliwia odliczenie straty tylko w ciągu 5 lat od jej powstania i w wysokości nie większej niż 50 proc. straty rocznie, podczas, gdy dochody w firmach wydobywczych pojawiają się po 5 latach od rozpoczęcia poszukiwań (choć bywa, że wcale). Autorzy założeń sami przyznają, że zysków z wydobycia gazu łupkowego można spodziewać się dopiero po 2025 roku. Przedsiębiorcy postulują więc wprowadzenie możliwości szybszej amortyzacji środków trwałych i nieograniczonego w czasie (bądź przynajmniej znacząco wydłużonego) okresu rozliczania strat podatkowych.

Źródło: www.pkpplewiatan.pl, 19 października 2012 r.

2012-10-18
Deregulacja zawodów w Sejmie

W dniu 16 października 2012 r. do I czytania w Sejmie skierowano rządowy projekt ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, który dotyczy zmniejszenia liczby zawodów regulowanych w Polsce przez ograniczenie lub likwidację obecnych wymogów (np. certyfikatów, licencji). Projekt zakłada objęcie deregulacją 50 zawodów. Proponowanej nowelizacji poddanych zostało 50 zawodów. Polska pod względem liczby tego rodzaju zawodów jest rekordzistą w Europie, ograniczając dostęp do 380 z nich. Pojęcie zawodu regulowanego definiowane jest w prawie unijnym jako działalność zawodowa lub zespół takich działalności, których podjęcie, wykonywanie lub jeden ze sposobów wykonywania wymaga bezpośrednio lub pośrednio posiadania specjalnych kwalifikacji zawodowych ujętych w przepisach prawa. Ograniczenia w dostępie do wykonywania określonych zawodów niosą za sobą wiele negatywnych skutków gospodarczo-społecznych. Wśród najważniejszych wymienia się niższy poziom zatrudnienia w sektorach objętych regulacją. Szkodliwym ze społecznego punktu widzenia następstwem ograniczania dostępu do określonych zawodów jest potwierdzony empirycznie wyższy poziom bezrobocia w grupach szczególnie na nie narażonych. W przypadku Polski dotyczy to w szczególności osób młodych wchodzących na rynek pracy oraz kobiet zamierzających na niego powrócić po okresie macierzyńskim lub wychowawczym. Szereg barier, jakie stawiane są przed tymi osobami w zakresie spełnienia wymogów do wykonywania zawodu regulowanego, zniechęca je do podejmowania wysiłku w zdobyciu odpowiednich uprawnień. Przyczynia się to do zmniejszenia elastyczności rynku pracy, powodując m.in. niedopasowanie alokacji siły roboczej. Niekorzystne zjawiska na rynku pracy (bezrobocie, niższe wynagrodzenia) dotyczą także przedstawicieli zawodów powiązanych z zawodami regulowanymi, a nawet przedstawicieli zawodów nieregulowanych.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 18 października 2012 r.

2012-10-17
Nie ma obowiązku ujawniania numerów służbowych komórek pracowników

To pracodawca decyduje, czy upublicznić numer służbowego telefonu pracownika. W opinii dra Wojciecha Rafała Wiewiórowskiego, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO), zasada ta odnosi się do wszystkich sytuacji związanych z udostępnianiem informacji o numerach służbowych telefonów pracowników. Niezależnie od tego, czy dana osoba jest zatrudniona w administracji publicznej czy w sektorze prywatnym, i czy przydzielony jej służbowy telefon to komórka czy aparat stacjonarny. Jak wyjaśnił GIODO, to pracodawca zawsze decyduje o tym, który urzędnik jest upoważniony do kontaktowania się w imieniu urzędu z podmiotami z zewnątrz. Nie oznacza to jednak, że każdy numer służbowego telefonu urzędnika powinien być dostępny na wniosek złożony w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Choćby z tego powodu, że żadnemu rozsądnie myślącemu pracodawcy nie zależy na tym, żeby urzędnicy zajmowali się głównie odpowiadaniem na pytania telefoniczne. Wyjaśniając te kwestie, posłużył się przykładem służbowych komórek premiera i ministrów. Nie wyobrażam sobie tego, żeby w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej uzyskać numer służbowego telefonu premiera powiedział. Niemniej pracodawca, decydując się na upublicznienie numeru służbowego telefonu pracownika, nie musi mieć na to jego zgody. Telefon jest bowiem urządzeniem, które zostało oddane do użytku pracownika w związku z jego pracą, a dysponentem aparatu wciąż jest pracodawca.

Źródło: www.giodo.gov.pl, 17 października 2012 r.

2012-10-17
Zmiana kwoty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

PFRON przypomina, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 986), począwszy od wniosków za wrzesień 2012 r., w poz. 50 informacji o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych - INF-D-P należy wykazać minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w grudniu roku poprzedniego. W przypadku dofinansowania do wynagrodzeń za okres wrzesień grudzień 2012 r. dla pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej wynosi ona: 180% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności, 115% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, 45% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności. Kwoty te zwiększa się o 40% najniższego wynagrodzenia w przypadku osób niepełnosprawnych, u których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych (zgodnie zart. 26a ust. 1b ww. ustawy o rehabilitacji). Dla pracodawców z otwartego rynku pracy ww. kwoty będą wynosić: 70% kwot przysługujących zakładom pracy chronionej, 90% kwot przysługujących zakładowi pracy chronionej, w przypadku, gdy dotyczyć ono będzie osób niepełnosprawnych, u których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz pracowników niewidomych. Kwota najniższego wynagrodzenia, branego pod uwagę przy wyliczeniach, to 1386 zł. (zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r., Nr 226, poz. 1475 z późn. zm.). W przypadku dofinansowania do wynagrodzeń za okres styczeń grudzień 2013 r. dla pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej i otwarty rynek pracy kwoty te wynoszą: 180% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności, 100% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, 40% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności. Kwoty dofinansowania zwiększa się o 40% najniższego wynagrodzenia w przypadku osób niepełnosprawnych, u których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych (zgodnie z art. 26a ust. 1b ww. ustawy o rehabilitacji). Powyższe kwoty będą dotyczyć, mając na uwadze obecny stan prawny, zarówno zakładów pracy chronionej, jak i pracodawców z otwartego rynku pracy. Ponadto kwota minimalnego wynagrodzenia brana pod uwagę, przy ww. wyliczeniach, to kwota z grudnia roku poprzedniego (tj. grudnia 2012 r.) i wynosi 1500 zł.

Źródło: www.pfron.org.pl, 17 października 2012 r.

2012-10-17
Rząd przyjął projekt nowelizacji VAT

Projekt wprowadza do ustawy o VAT przepisy o charakterze dostosowawczym do prawa Unii Europejskiej. Nowe przepisy upraszczają rozliczenia podatku VAT, wprowadzają stabilność prawną oraz zmniejszają obciążenia biurokratyczne dla przedsiębiorców.
Jednym z najważniejszych rozwiązań dla przepisów o podatku VAT jest przyjęcie generalnej zasady, że obowiązek podatkowy będzie powstawał z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Zgodnie z ww. zasadą podatek będzie wymagalny w miesiącu dokonania dostawy lub wykonania usługi (co do zasady zostanie rozliczony za ten okres rozliczeniowy). Ponadto projekt przewiduje podniesienie stawki VAT z 8 do 23 proc. na wyroby sztuki ludowej, rękodzieła oraz rzemiosła ludowego i artystycznego w związku z postępowaniem Komisji Europejskiej i opodatkowanie stawką podstawową 23 proc. usług pocztowych niepowszechnych świadczonych przez operatora publicznego. Doprecyzowany został także przepis, że stawka obniżona na usługi gastronomiczne nie obejmuje kawy zabielanej.
Uproszczona zostanie procedura pobierania VAT w przypadku budowy i utrzymania wspólnych odcinków dróg transgranicznych, co do tej pory było to możliwe tylko w odniesieniu do budowy i utrzymania mostów. Projekt wprowadza definicję terenów budowlanych, co ułatwi podatnikom stosowanie zwolnień od podatku VAT oraz przyczyni się do usunięcia rozbieżności między organami skarbowymi a sądami administracyjnymi chodzi o elementy decydujące o budowlanym charakterze terenu, dla którego nie został wydany plan zagospodarowania przestrzennego wraz ze stosowną decyzją. Podmioty zagraniczne w określonych sytuacjach będą mogły ustanowić przedstawiciela podatkowego bez konieczności rejestrowania się jako czynny podatnik VAT (przedstawiciel podatkowy nie może mieć zaległości podatkowych). Zmiana ta jest korzystna dla tych podmiotów, które przez Polskę zamierzają importować towary do innych państw członkowskich (dzięki temu mogą zwiększyć się wpływy z cła).
Wprowadzona zostanie możliwość dokonania korekty podstawy opodatkowania w przypadku gdy nie jest możliwe uzyskanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę oraz możliwość przeliczania kwot na fakturach według kursu wymiany Europejskiego Banku Centralnego.
Uelastycznione zostanie stosowanie stawki 0 proc. w eksporcie towarów oraz wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów. Stawka 0 proc. będzie stosowana w przypadku, gdy podatnik zarejestruje się jako podatnik VAT-UE nie później niż w momencie składania deklaracji (zostanie wprowadzony przykładowy katalog dokumentów umożliwiających stosowanie tej stawki w eksporcie).
Pozostałe propozycje zmian korzystne dla przedsiębiorców dotyczą fakturowania:
- regulacje dotyczące fakturowania przeniesione zostaną z rozporządzenia do ustawy,
- zlikwidowany zostanie obowiązek wystawiania faktur, które dokumentują sprzedaż produktu/usługi zwolnionych z VAT (podatnik będzie musiał wystawić taką fakturę jedynie na żądanie nabywcy),
- faktury będą wystawiać wszyscy podatnicy, również podatnicy dotychczas wystawiający rachunki,
- na fakturach dokumentujących sprzedaż paliwa do pojazdów samochodowych nie będzie zamieszczany numer rejestracyjny,
- w przypadku, gdy kwota transakcji nie przekroczy 450 zł albo 100 euro możliwe będzie wystawianie faktur uproszczonych,
- wydłużony zostanie termin wystawienia faktury do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano transakcji oraz wprowadzono możliwość wystawiania faktur zbiorczych (obejmujących transakcje z całego miesiąca),
- będzie można uniknąć wielokrotnego wystawiania faktur zaliczkowych i faktury końcowej, gdy wszystkie czynności będą zrealizowane w jednym miesiącu.

Źródło: www.premier.gov.pl, 17 października 2012 r.

2012-10-16
Rodzic wybierze jak długi będzie jego urlop macierzyński

Rząd chce, aby urlop macierzyński został wydłużony do 52 tygodni. Rodzice, którzy zechcą skorzystać z urlopu macierzyńskiego w takim wymiarze, będą mogli liczyć na 80 proc. dotychczasowego świadczenia. Rodzice, którzy zdecydują się wykorzystać jedynie 6 miesięcy urlopu otrzymają 100-procentowe świadczenie. Takie założenia przedstawił Minister Władysław Kosiniak-Kamysz na konferencji prasowej 15 października 2012 r. Nowe plany resortu pracy związane są z nowymi zadaniami rządu, określonymi w tzw. drugim exposé premiera Tuska. Najważniejsze wyzwania dotyczą obszaru polityki prorodzinnej i rynku pracy. Godzeniu życia zawodowego z wychowywaniem dzieci będzie służyło wydłużenie urlopu macierzyńskiego do 52 tygodni. Rodzice, którzy zechcą skorzystać z tej możliwości, będą mogli liczyć na 80 proc. dotychczasowego świadczenia. Pozostawimy jednak rodzicom wolny wybór wykorzystujący jedynie 6 miesięcy urlopu otrzymają 100-procentowe świadczenie powiedział Minister Kosiniak-Kamysz. Kolejnym elementem polityki prorodzinnej jest opieka nad najmłodszymi dziećmi. Rząd będzie kontynuować działania, ułatwiające zakładanie żłobków i korzystanie z opiekuna dziennego poprzez wprowadzanie ułatwień formalnych i wspieranie takich inicjatyw finansowo. Na te cele w latach 2012-2013 przeznaczonych zostanie 500 mln zł. Inicjatywy, mające wspomóc rynek pracy, z jednej strony pomagają przedsiębiorcom w tworzeniu i utrzymywaniu miejsc pracy, z drugiej zaś muszą ułatwiać aktywizację bezrobotnych. Pierwszemu celowi będzie służyć uelastycznienie czasu pracy. Drugim elementem jest reforma urzędów pracy. W 2013 roku na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu przeznaczonych zostanie ok. 1,2 mld zł z Funduszu Pracy. Wprowadzone zostaną również zmiany w funkcjonowaniu urzędów pracy, które będą rozliczane z osiągniętych efektów (doprowadzenia osób bezrobotnych do zatrudnienia). Minister Władysław Kosiniak-Kamysz przypomniał też o mających wejść wkrótce w życie zmianach ustawowych, które umożliwią odprowadzanie składek za ubezpieczenie podczas urlopu wychowawczego za osoby prowadzące działalność gospodarczą, ubezpieczone w KRUS lub nieubezpieczone.

Źródło: www.mpips.gov.pl, 16 października 2012 r.

2012-10-16
MG nie wprowadza nowego podatku za jazdę samochodem firmowym prywatnie

Ministerstwo Gospodarki poinformowało, że nie wprowadza nowego podatku za jazdę samochodem firmowym prywatnie. Resort proponuje nowy sposób rozliczania ryczałtu. Obecnie kwestia rozliczania podatkowego takich świadczeń jest regulowana w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) dalej u.p.d.o.f. Na podstawie art. 11 ust. 2 i 2a pkt 4 u.p.d.o.f. organy skarbowe przyjmują, że podstawa opodatkowania powinna wynosić tyle, ile kosztuje wynajem takiego samego pojazdu w wypożyczalni samochodów. Jest to, zdaniem Ministerstwa Gospodarki, skrajnie niekorzystne i dla pracownika i dla przedsiębiorcy. Sytuacja ta w efekcie nie przynosi żadnego pożytku także budżetowi państwa. Obecnie trwa dyskusja o wysokości proponowanego przez MG ryczałtu, zastępującego dotychczasowe skomplikowane wyliczenia. Ministerstwo Gospodarki chce ustalenia niskiej opłaty oraz wskazania już na etapie założeń mechanizmu prowadzącego do jej ustalenia. Z kolei Ministerstwo Finansów uważa, że deklarowanie mechanizmów ustalania ryczałtu na etapie założeń jest przedwczesne. Celem przygotowywanych zmian - jak poinformowało Ministerstwo - jest uproszczenie rozliczeń prowadzonych przez przedsiębiorców.

Źródło: www.mg.gov.pl, 16 października 2012 r.

2012-10-15
Metoda kasowa szansą na poprawę płynności finansowej przedsiębiorstw

Kasowa metoda rozliczania podatku VAT dla małych podatników oraz ulga na złe długi to najważniejsze ułatwienia dla przedsiębiorców w ramach założeń projektu ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce. Ministerstwo Gospodarki zaprezentowało w formie schematów jak mają wyglądać powyższe ułatwienia. Zgodnie z projektem stronami transakcji są podatnicy VAT rozliczający się metodą kasową, ulga na złe długi nie znajdzie zastosowania, ponieważ podatek będzie uiszczany dopiero po otrzymaniu zapłaty. W przypadku pozostałych transakcji termin na skorzystanie z ulgi na złe długi ulegnie skróceniu. 90-dniowy termin na zapłatę podatku VAT niezależnie od otrzymania zapłaty za towar lub usługę jest główną barierą zniechęcającą podatników do rozliczania się metodą kasową. Zaproponowana przez Ministerstwo Gospodarki likwidacja tej bariery spowoduje, że większa liczba podatników wybierze taką metodę rozliczeń podatkowych, co przyczyni się do poprawy płynności przedsiębiorców (brak obowiązku kredytowania budżetu przez tych podatników). Ułatwienia w rozliczaniu VAT metodą kasową w przypadku małego podatnika rozliczającego się metodą kasową, dla którego kontrahentem jest inny podmiot niż podatnik VAT czynny, polegają na dwukrotnym wydłużeniu (do 180 dni) terminu zapłaty VAT. W przypadku tzw. ulgi na złe długi zaproponowano możliwość korekty podatku należnego wynikającego z nieuregulowanej faktury w krótszym niż obecnie terminie (o 30 dni lub wielokrotność tego okresu oraz bez konieczności zawiadamiania dłużnika). Wraz z korektą złożona będzie do urzędu skarbowego informacja wyjaśniająca. Resort gospodarki udostępnił na swojej stronie internetowej schematy prezentujące zaproponowane w projekcie rozwiązania. Projekt został przyjęty 9 października przez Radę Ministrów.

Źródło: www.mg.gov.pl,15 października 2012 r.

2012-10-15
Od 1 stycznia wyższe stawki akcyzy na wyroby tytoniowe

Wyższa stawka podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe oraz niższa na napoje fermentowane takie zmiany przewiduje projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. Na stronie internetowej resortu finansów został opublikowany projekt z dnia 12 października ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. Jest to druga wersja projektu ustawy okołobudżetowej. W projekcie znalazł się blok zmian związanych z podatkiem akcyzowym. Zmiany dotyczą między innymi stawek podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe i napoje fermentowane. Projektodawcy zakładają opodatkowanie akcyzą w określonych okolicznościach suszu tytoniowego, który na gruncie obowiązujących przepisów nie jest wyrobem akcyzowym. Projekt przewiduje opodatkowanie suszu w przypadku, gdy jest on sprzedawany innym podmiotom niż podmioty będące pośredniczącymi podmiotami tytoniowymi lub podmiotami prowadzącymi składy podatkowe. Susz tytoniowy podlegający opodatkowaniu ma być objęty obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy. Ustalono stawkę akcyzy na susz tytoniowy w wysokości 218,40 zł za kilogram, zaś stawka za nieodpowiednie wykonanie obowiązku oznaczania będzie wynosiła 436,80 zł. Druga ze zmian dotyczy tradycyjnie podwyższenia stawki kwotowej na tytoń do palenia z 115,86 zł/kg do 153,98 zł/kg przy jednoczesnym zastosowaniu stawki procentowej obniżonej do poziomu 25,0 proc. Projektodawcy zakładają również podwyższenie stawki kwotowej akcyzy na cygara i cygaretki. Kolejną z propozycji przedstawionych w projekcie jest określenie stawki podatku akcyzowego od napojów fermentowanych takich jak cydr i perra. Państwa członkowskie UE mają prawo stosować obniżone stawki akcyzy od wszelkich rodzajów innych napojów przefermentowanych, niemusujących i musujących, o rzeczywistej zawartości alkoholu nieprzekraczającej 8,5 proc. W przypadku cydru i perry o mocy do 5 proc. stawka ma wynosić 97 zł od 1 hektolitra. Tak określona stawka zrównałaby opodatkowanie cydru i perry z piwem. Ostatnią z propozycji jest rozszerzenie katalogu wyrobów akcyzowych do których ma mieć zastosowanie procedura zawieszenia poboru akcyzy o wyroby o kodach CN 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 oraz 3811 90 00. Projektodawcy szacują, że sama podwyżka akcyzy na papierosy przyniesie dodatkowych 345 mln zł do budżetu państwa. Powyższe regulacje mają obowiązywać od 1 stycznia 2013 roku.

Źródło: www.mf.gov.pl, 15 października 2012 r.

2012-10-15
Sejm znowelizował ustawę o PIT

Sejm przyjął w piątek nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wszystkie zgłoszone do projektu poprawki zostały albo wycofane albo odrzucone. Za ustawą głosowało 232 posłów, 215 było przeciw. Ustawa wprowadza zmiany w zasadach obliczania kosztów uzyskania przychodów przez twórców. Twórcy, którzy osiągają rocznie dochody powyżej 85 tys. 528 zł. będą mieli ograniczone możliwości skorzystania z ryczałtowych 50-proc. kosztów. Ustawa ogranicza także ulgę prorodzinną na pierwsze dziecko. To ograniczenie dotyczyć będzie rodzin, które uzyskują dochody ponad 9,3 tys. zł miesięcznie, czyli 112 tys. zł rocznie. Dla rodzin z dwójką dzieci nic się nie zmieni; w przypadku trzeciego dziecka ulga wzrośnie o 50 proc., a na czwarte i kolejne wzrośnie o 100 proc. Mimo likwidacji w ustawie ulgi na internet, ulga ta ma jednak szansę pozostać, jeżeli na etapie prac nad ustawą w Senacie zostanie zgłoszona odpowiednia poprawka. Ministerstwo Finansów nie będzie się sprzeciwiać tej poprawce jeżeli będzie zakładała, że ulga przysługiwać będzie tylko osobom, które dopiero zaczynają korzystać z internetu.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 15 października 2012 r.

2012-10-12
Sprzedaż towarów tylko z aktualną stawką VAT

Towary powinny być sprzedawane z aktualną właściwą dla nich stawką VAT, również w zakresie, w jakim zostały nabyte z poprzednio obowiązującą stawką. Czynności podlegające opodatkowaniu VAT opodatkowane są, co do zasady, według stawki VAT obowiązującej w momencie powstania obowiązku podatkowego, a więc z aktualną stawką VAT. Wyjątki od tej zasady określają przepisy art. 41 ust. 14a-14h ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u. Jeżeli zatem właściwą obecnie dla przedmiotowych towarów stawką VAT jest stawka 8%, tę właśnie stawkę należy zastosować do ich dostawy (sprzedaży). Nie ma znaczenia, że zostały one nabyte z niższą stawką VAT, tj. ze stawką 5%. Stawka VAT zastosowana przy zakupie towarów nie jest w żaden sposób wiążąca dla podatników. Powinni oni stosować właściwą stawkę VAT również, jeżeli ich dostawca stosuje inną stawkę VAT. Gdyby zatem zmiana przez dostawcę stawki VAT z 5% na 8% nie była konsekwencją zmiany przepisów, lecz stwierdzenia przez dostawcę, że dotychczas bezpodstawnie stosował stawkę 5%, stosowanie tej stawki przez Państwa było również bezpodstawne.

Vademecum Głównego Księgowego, 12 października 2012 r.

2012-10-11
MEN ma jeszcze pracować nad ostatecznym kształtem projektu Karty Nauczyciela

W dniu 9 października 2012 r. w Ministerstwie Edukacji Narodowej spotkali się przedstawiciele związków zawodowych, samorządów i rządu w sprawie zmian w systemie zatrudniania i wynagradzania nauczycieli. W pierwszej części spotkania MEN zaproponowało: 47 dni urlopu wypoczynkowego nauczyciela, likwidację dodatku mieszkaniowego i zasiłku na zagospodarowanie, włączenie dodatku wiejskiego do średniego wynagrodzenia lub jego dowolne ustalanie przez samorządy. Strona samorządowa postulowała ograniczenie urlopu wypoczynkowego nauczyciela do 40 dni roboczych. Miałby być udzielany w dni wolne od zajęć dydaktyczno wychowawczych. Przykładowo w ferie letnie wynosiłby 35 dni, w ferie zimowe 5 dni a pozostałe dni mogłyby być wykorzystane podczas przerw świątecznych, egzaminów i innych dni wolnych od zajęć dydaktyczno wychowawczych. Na tle krajów europejskich pensja nauczycieli polskich jest jedną z najniższych, natomiast wymiar urlopu wypoczynkowego nie odbiega od średniej w Europie. Niewiele krajów ma urlop krótszy niż w Polsce. Druga część spotkania dotyczyła wynagrodzeń nauczycieli, a głównie dodatków socjalnych i innych uprawnień. Związkowcy przytaczali argumenty za pozostawieniem dodatku wiejskiego w dotychczasowym kształcie (m.in. konieczność posiadania kilku specjalności przez nauczycieli pracujących na wsi, dojazdy do pracy i innych szkół, gdzie uzupełniają etaty). Przekształcenie tego dodatku w składnik płacowy i wliczanie go do średniego wynagrodzenia może spowodować obniżenie innych dodatków ustalanych przez samorządy (motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy). Z kolei w drugim wariancie dodatek wiejski praktycznie nie będzie wypłacany. Strona związkowa nie wyraziła zgody zarówno na propozycje strony samorządowej jak i Ministerstwa. Dyskusja nie zakończyła się żadnymi ustaleniami. MEN ma jeszcze pracować nad ostatecznym kształtem projektu zmian w tej sprawie. Zmiany w KarcieNauczyciela mają być ujęte w tzw. drugim expose premiera. Do końca roku ma być gotowy projekt nowelizacji Karty Nauczyciela.

Źródło: www.solidarnosc.org.pl, 11 października 2012 r.

2012-10-11
(Nie) zawsze wyższa emerytura dla rolników

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 3 października 2012 r. sygn. III UZP 4/12 wypowiedział się, iż brak jest możliwości zwiększania podstawy wymiaru emerytury za okresy podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników, w których rolnik był zwolniony z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników. Zgodnie z art. 26 w związku z art. 26 a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wysokość ustalonej emerytury ulega zwiększeniu za okresy opłacania składek na Fundusz Emerytalny Rolników, Fundusz Ubezpieczenia Społecznego Rolników i ubezpieczenie emerytalno-rentowe, o których mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników. Wątpliwości interpretacyjne budził wówczas obowiązujący przepis art. 40 ustawy z dnia 27 października 1977 r. o zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych świadczeniach dla rolników i ich rodzin. Zgodnie z tym przepisem rolnik, który rozpoczął prowadzenie gospodarstwa rolnego przed ukończeniem 35 roku życia zwolniony był z opłacania składki przez okres pierwszych 5 lat prowadzenia gospodarstwa rolnego. Należy dodać, iż ustawa z dnia 27 października 1977 r. została uchylona przez przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin. Podsumowując emerytura ustalona zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nie ulega zwiększeniu na podstawie art. 26a tej ustawy za okresy podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników, w których rolnik zwolniony był od obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników na podstawie art. 40ustawy z dnia 27 października 1977 r. o zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych świadczeniach dla rolników i ich rodzin.

Źródło: www.sn.pl, 11 października 2012 r.

2012-10-11
Będą zmiany w międzynarodowych umowach podatkowych

Na wczorajszym posiedzeniu Sejm uchwalił ustawy w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację zmiany umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych z Luksemburgiem i Islandią oraz w sprawie ratyfikacji nowej umowy z Kanadą. Ustawa o ratyfikacji protokołu zmieniającego konwencję z Luksemburgiem z 1995 r. w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku zmienia postanowienia dotyczące metody unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do polskich rezydentów, opodatkowania dywidend, odsetek, należności licencyjnych, zysków kapitałowych oraz wymiany informacji podatkowych. W podpisanym 7 czerwca 2012 r. protokole wprowadzone zostało zwolnienie z opodatkowania dywidend u źródła w przypadku posiadania co najmniej 10 proc. w kapitale spółki wypłacającej przez nieprzerwany 24-miesięczny okres poprzedzający dzień wypłaty dywidend. Obecna konwencja przewiduje ich opodatkowanie wg stawek 5 proc. (przy 25 proc. udziale w kapitale spółki wypłacającej dywidendę) oraz 15 proc w pozostałych przypadkach. Zmieniono również postanowienia konwencji dotyczące odsetek i należności licencyjnych, obniżając dla obydwu kategorii stawkę podatku u źródła z 10 proc. do 5 proc. Ponadto wprowadzono tzw. klauzulę nieruchomościową, czyli objęcie opodatkowaniem w państwie, w którym położony jest majątek nieruchomy, zysków z tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji), których wartość pochodzi pośrednio lub bezpośrednio z tego majątku nieruchomego. Druga z uchwalonych ustaw dotyczy Konwencji podpisanej 14 maja 2012 r. z Kanadą w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, która zastąpi umowę z 1987 r. Nowa konwencja przewiduje, że podstawową metodą unikania podwójnego opodatkowania będzie metoda wyłączenia z progresją. Natomiast w odniesieniu do dochodów kapitałowych będzie stosowana metoda zaliczenia proporcjonalnego. W przypadku tej metody cały dochód jest opodatkowany w Polsce, ale od podatku można odliczyć podatek zapłacony zagranicą. Stawki podatku od dochodów kapitałowych zostały w nowej Konwencji określone w wysokości: 5 proc. i 15 proc. od dywidend, 10 proc. od odsetek i 10 proc. od należności licencyjnych. Ponadto nowa Konwencja zawiera pełną klauzulę wymiany informacji podatkowych. Trzecia ustawa to ustawa o ratyfikacji podpisanego 16 maja 2012 r. protokołu zmieniającego umowę z Islandią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzoną w Reykjaviku 19 czerwca 1998 r. Tak samo jak w przypadku umów z Luksemburgiem oraz Kanadą metoda zaliczenia proporcjonalnego zostanie zastąpiona przez metodę wyłączenia z progresją. Ponadto protokół wprowadza pełną klauzulę wymiany informacji podatkowych. Umowa rozszerzona została m.in. o przepisy umożliwiające żądanie informacji, nawet jeżeli drugie umawiające się państwo nie potrzebuje ich do własnych celów, oraz informacji znajdujących się w posiadaniu instytucji finansowych i banków. Powyższe ustawy trafią teraz do Senatu.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 11 października 2012 r.

2012-10-11
Pracodawcy popierają zaproponowane zmiany w VAT

Wypracowanie kompromisu pozwalającego na poszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do stosowania kasowej metody rozliczania VAT to zdaniem Pracodawców RP jeden z dwóch najważniejszych elementów wtorkowego wystąpienia premiera. Drugim jest propozycja ewentualnego oskładkowania umów cywilnoprawnych. Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski przypomniał, że Pracodawcy RP popierają podniesienie granicy przychodów umożliwiającej korzystanie z metody kasowej. Regulacje unijne nie zostawiają jednak wielkiego pola manewru możliwe jest podwyższenie limitu z 1,2 do 2 mln euro. W jego opinii ważne jest to, aby przepisy stały się dotkliwe dla nieuczciwych przedsiębiorców, którzy z niepłacenia w terminie uczynili istotny element prowadzenia działalności gospodarczej. Dysponują oni de facto darmowym kredytem kupieckim. Niemniej proponowane zmiany, przynajmniej na tym poziomie ogólności, oceniamy pozytywnie. Mogą one ograniczyć kryminogenne praktyki, a także wpłynąć na zmniejszenie zatorów płatniczych dodał Malinowski i przypomniał, że w ciągu dwóch tygodni do rządu powinien trafić projekt ustawy, która zmieni niektóre zasady rozliczania podatku VAT, m.in. wprowadzi sankcje za odliczanie podatku VAT bez zapłacenia odpowiedniej faktury.

Źródło: www.pracodawcyrp.pl, 11 października 2012 r.

2012-10-10
Pierwsze czytanie projektu ustawy nowelizującej kodeks pracy

W dniu 10 października w trakcie 23. posiedzenia Sejmu odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Projekt zakłada zwolnienie pracodawców z obowiązku zgłaszania Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej informacji o miejscu, rodzaju i zakresie wykonywanej działalności gospodarczej. Jednocześnie firmy rozpoczynające działalność gospodarczą będą otrzymywać potwierdzenie o nadaniu numeru NIP w ciągu 3 (a nie 14) dni. Ułatwienia dla pracodawców mają polegać na zwolnieniu z obowiązku zgłaszania Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej informacji o miejscu, rodzaju i zakresie wykonywanej działalności gospodarczej. PIP oraz PIS niezbędne dane mają uzyskiwać z rejestru podmiotów prowadzonego przez GUS i kont płatników prowadzonych przez ZUS. Jednocześnie firmy rozpoczynające działalność gospodarczą mają otrzymywać od naczelnika urzędu skarbowego potwierdzenie o nadaniu numeru NIP w ciągu 3 dni (a nie jak dotychczas 14 dni). Proponuje się, aby ustawa weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 10 października 2012 r.

2012-10-04
Celnik też wystawi kierowcy mandat

Wprowadzenie możliwości nakładania przez Służbę Celną grzywien w drodze mandatu karnego za wybrane wykroczenia przewiduje opublikowany na stronie resortu finansów projekt rozporządzenia. Możliwość ukarania grzywną w drodze mandatu karnego osób popełniających wykroczenia ujawnione przez Służbę Celną umożliwi skuteczniejsze i szybsze egzekwowanie sankcji za popełnione przez kierujących pojazdami wykroczenia z zakresu transportu drogowego, a także przyczyni się do odciążenia Policji i Inspekcji transportu Drogowego w sprawach mniejszej wagi, w których sprawcy zgodzą się na przyjęcie mandatu. Uprawnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego dotyczyć będą między innymi wykroczeń związanych z naruszeniem przez kierowcę, osobę zarządzającą przedsiębiorstwem lub osobę zarządzającą transportem w nim, a także przez każdą inną osobę wykonującą czynności związane z przewozem drogowym obowiązków lub warunków tego przewozu. Postępowanie mandatowe będą mogli prowadzić jedynie funkcjonariusze celni posiadający upoważnienia wydane odpowiednio przez dyrektora izby celnej albo naczelnika urzędu celnego, w których funkcjonariusze pełnią służbę.

Źródło: www.mf.gov.pl, stan z dnia 4 października 2012 r.

2012-10-04
Odsetki od zaległości podatkowych bez zmian

Nie zmieni się wysokość odsetek od zaległości podatkowych. Rada Polityki Pieniężnej podczas posiedzenia w dniach 2-3 października podjęła decyzję o utrzymaniu stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie. Decyzja RPP oznacza, że stopa referencyjna NBP wynosi 4,75 proc., stopa lombardowa - 6,25 proc., depozytowa - 3,25 proc., a redyskonta weksli - 5,00 proc. w skali rocznej. Wczorajsza decyzja RPP z punktu widzenia przedsiębiorstw nie ma wielkiego znaczenia - twierdzi specjalista z PKPP Lewiatan. Przedsiębiorcy bardzo ostrożnie korzystają z kredytów i nawet obniżka stóp procentowych i spadek oprocentowania kredytów nie skłoni firm do zaciągania kredytów. Związane z tymi wskaźnikami odsetki od zaległości podatkowych pozostają na niezmienionym poziomie. Stawka podstawowa wynosi 14,5 proc., natomiast stawka obniżona 10,88 proc. kwoty zaległości w stosunku rocznym.

Źródło: www.nbp.pl, 4 października 2012 r.

2012-10-02
Limity podatkowe w 2013 r. będą niższe

Status małego podatnika VAT, PIT i CIT w 2013 r. będą mieć przedsiębiorcy, których roczny przychód ze sprzedaży nie przekroczy 4.922 tys. zł. Obecnie limit ten wynosi 5.324 tys. zł. Obliczenie limitów podatkowych kwot euro na złotówki opiera się na średnim kursie euro ogłoszonym przez NBP w pierwszym dniu roboczym października roku poprzedzającego rok na który mają być wyliczone limity. Wczoraj średni kurs euro wyniósł 4,1020 zł (Tabela nr 190/A/NBP/2012 z dnia 1 października 2012 r.). Z uwagi na niski kurs euro limity podatkowe od nowego roku będą niższe niż obowiązujące. Status małego podatnika podatków dochodowych będą mieć przedsiębiorcy, których roczny przychód ze sprzedaży nie przekroczy kwoty 4.922 tys. zł. Warto przypomnieć, że posiadanie statusu małego podatnika umożliwia korzystanie z kasowej metody rozliczeń VAT, kwartalnych rozliczeń VAT bez konieczności wpłacania zaliczek oraz jednorazowej amortyzacji środków trwałych. Mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą mogą dokonywać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, gdy ich wartość początkowa w roku podatkowym w którym zostały wprowadzone do ewidencji nie przekracza równowartości 50 tys. euro. W 201 3 roku limit ten będzie wynosił 205 tys. zł, a zatem o 17 tys. zł mniej niż obecnie. Niższe będą również limity przychodów uprawniające do korzystania z opodatkowania działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W 2013 r. ryczałt będą mogli płacić podatnicy, którzy w tym roku uzyskują przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie w wysokości nieprzekraczającej 615.300 zł. Limit ten dotyczy również przychodów wszystkich wspólników spółki cywilnej lub jawnej osób fizycznych. Kwartalny sposób rozliczania ryczałtu w następnym roku stosować będą mogli wyłącznie podatnicy, których przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki nie przekraczają 102.550 zł.

Źródło: Redakcja Publikacji Elektronicznych WKP, 2 października 2012 r.

2012-10-02
Zmiana klasyfikacji zawodów i specjalności

Murarz, tynkarz, wędliniarz, wiertacz to niektóre z zawodów o jakie zostanie uzupełniona Struktura zawodów i specjalności w Klasyfikacji zawodów i specjalności. Tak wynika z przygotowanego przez ministra pracy projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. Projekt rozporządzenia zakłada, iż struktura zawodów i specjalności w Klasyfikacji zawodów i specjalności stanowiącej załącznikdo rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 82, poz. 537) uzupełniona zostanie o sześć nowych zawodów wraz z kodami, ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie zawodów szkolnictwa zawodowego (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 7), które weszło w życie z dniem 1 września 2012 r. Te sześć nowych zawodów, to: murarz-tynkarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych, wędliniarz, wiertacz, operator maszyn i urządzeń do przetwarzania tworzyw sztucznych. Dzięki zmianie możliwa będzie refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych odbywających przygotowanie zawodowe w ww. sześciu nowych zawodach, które wprowadzone zostały do zasadniczych szkół zawodowych od 1 września 2012 r. Planuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 września 2012 r., a to z uwagi na termin składania przez pracodawców do Ochotniczych Hufców Pracy wniosków o refundację wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych. Termin ten upływa z dniem 15 listopada 2012 r. Projekt został przekazany do konsultacji społecznych.

Źródło: www.rcl.gov.pl, 2 października 2012 r.

2012-10-02
Będzie więcej dni wolnych od pracy jest wyrok TK

Wczoraj Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie przepisu mówiącego o braku możliwości odebrania dnia wolnego za święta przypadające w dni wolne od pracy. Zdaniem TK przepis ten jest niezgodny z konstytucją. Obecnie obowiązujący przepis mówiący, że jeżeli zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy święto przypada w dniu wolnym od pracy, wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, to nie obniża ono wymiaru czasu pracy został wprowadzony do polskiego prawa pracy w styczniu 2011 roku. Wszystko za sprawą święta Trzech Króli, które ustawodawca uznał za dzień wolny od pracy. Ustawodawca, dając pracownikom dodatkowy dzień wolny 6 stycznia, zabrał jednak wolne za święta przypadające w dzień ustawowo wolny od pracy inny niż niedziela. (art. 130 par. 2 w zw. z art. 130 par. 2(1) k.p.). Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego art. 130 par. 2(1) Kodeksu pracy jest sprzeczny z art. 14 Kodeksu pracy oraz 66 ust. 2 Konstytucji, które zakładają, że wszyscy pracownicy mają takie samo prawo do określonych w ustawie dni wolnych od pracy. Jak twierdzi TK ,,wprowadzenie różnic w liczbie dni wolnych od pracy przysługujących pracownikom tylko na podstawie przyjętego przez danego pracodawcę rozkładu czasu pracy nie znajduje racjonalnego uzasadnienia. Przyjęte przez ustawodawcę kryterium zróżnicowania nie wynika, ani z cech osobowych pracownika, ani z charakteru jego pracy. Zdaniem Trybunału choć takie postępowanie jest uzasadnione z punktu widzenia gospodarczego, to nie może ono w żaden sposób uzasadniać i popierać dyskryminacji pracowniczej. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego oznacza, że w polskim prawie pracy będzie trzeba wrócić do przepisów sprzed nowelizacji, które umożliwiały pracownikom,odebranie dnia wolnego za święto, które przypadło w dzień wolny od pracy inny niż niedziela. Wyrok Trybunały Konstytucyjnego jest ostateczny.

http://trybunal.gov.pl/Rozprawy/2012/k_27_11.htm, 2 października 2012 r.

2012-10-01
80 proc. uposażenia na zwolnieniu lekarskim dla mundurowego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przekazało na Komitet Stały Rady Ministrów projekt dotyczący zmian w zwolnieniach lekarskich służb mundurowych, następnie projekt trafi do Rady Ministrów. Projekt zakłada, że funkcjonariusze przebywający na zwolnieniu lekarskim otrzymają 80 proc. uposażenia wraz z dodatkami o charakterze stałym. Proponowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych rozwiązania zakładają, że funkcjonariusze oraz żołnierze, którzy przebywają na zwolnieniu lekarskim otrzymają, co do zasady 80 proc. uposażenia wraz z dodatkami o charakterze stałym. Pomniejszone uposażenie będzie wypłacane w sytuacjach, gdy zwolnienie lekarskie jest wynikiem choroby, która nie ma związku ze służbą, z tytułu opieki nad dzieckiem lub opieki nad innym członkiem rodziny. Obecnie funkcjonariusze przebywający na zwolnieniach otrzymują całość przysługującego im uposażenia. Pieniądze, o które zostaną ograniczone uposażenia osób pozostających na zwolnieniach lekarskich zostaną przeznaczone na fundusz nagród i zapomóg. Z funduszu będą korzystać funkcjonariusze oraz żołnierze, którzy wykonują zajęcia służbowe w zastępstwie chorych kolegów. Obniżenie uposażenia nie wpłynie na wymiar podstawy emerytury i renty. Średnio codziennie 6 tys. policjantów przebywa na zwolnieniu chorobowym. Głównym celem przygotowanej reformy jest zwiększenie liczby funkcjonariuszy, którzy będą obecni na służbie każdego dnia. Proponowane rozwiązania mają także na celu m.in. wzrost motywacji do służby funkcjonariuszy i żołnierzy, którzy zastępują osoby przebywające na zwolnieniach lekarskich. Projekt zmian przewiduje także okoliczności, w których uposażenie nie będzie zmniejszane, a funkcjonariuszom i żołnierzom będzie wypłacane 100 proc. uposażenia. Całość uposażenia będzie wypłacana, jeśli funkcjonariusz pozostaje na zwolnieniu lekarskim m.in. z powodu: choroby mającej związek ze służbą, wypadków podczas służby i chorób zawodowych, wypadków w drodze do służby lub ze służby, choroby przypadającej w czasie ciąży. Całość uposażenia będzie także wypłacana, jeżeli niezdolność do służby powstała: podczas służby poza granicami kraju (np. misje i działania ratownicze), została spowodowana przez inną osobę w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia, jest wynikiem czynów o charakterze bohaterskim (np. działania w ciężkich warunkach, z wykazaniem wyjątkowej odwagi, z narażeniem życia lub zdrowia, w obronie prawa, nietykalności granic państwowych). Ministerstwo Spraw Wewnętrznych chce, aby proponowane zmiany weszły w życie od przyszłego roku.

Źródło: www.msw.gov.pl, 1 października 2012 r.

2012-10-01
Wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do OFE

Zgodnie z komunikatem Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 września 2012 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego ogłasza się, że w okresie od dnia 1 października 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wysokość odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego wynosi 4,51%.

Źródło: www.zus.pl, 1 października 2012 r.

2012-09-27
Pracodawcy RP przeciwni dłuższym urlopom ojcowskim

Pracodawcy RP są przeciwni wydłużeniu urlopów ojcowskich z obecnych 2 do 8 tygodni. Taką zmianę zakłada projekt zmiany ustawy Kodeksu pracy przygotowany przez posłów Ruchu Palikota. Jak podkreślają Pracodawcy RP wprowadzenie w życie tego pomysłu spowoduje zwiększenie wydatków po stronie ZUS. Poselski projekt przewiduje, że (podobnie jak w obecnym stanie prawnym) pracodawca nie mógłby odmówić udzielenia pracownikowi urlopu ojcowskiego. Może to stanowić barierę w korzystaniu z tego uprawnienia. Wówczas pracodawca będzie musiał się liczyć z nieobecnością pracownika nawet przez dwa miesiące, co jest sporym problemem zarówno dla jednej, jak i dla drugiej strony. Dlatego czterokrotne wydłużenie wymiaru urlopu ojcowskiego może wręcz negatywnie wpłynąć na zainteresowanie tym instrumentem komentuje pomysł ekspert Pracodawców RP Wioletta Żukowska. Niewielu uprawnionych ojców korzysta z dodatkowego urlopu (z wyliczeń ZUS wynika, że w 2010 r. było to ok. 6 proc., a w I kw. 2012 r. 7 proc.). W ocenie Pracodawców RP ważniejsze od urlopów macierzyńskich czy ojcowskich, które czasowo wyłączają pracowników z życia zawodowego i nierzadko powodują dezaktualizację ich kompetencji, są żłobki. W Polsce odsetek dzieci do lat 3 korzystających ze żłobków lub innych form opieki instytucjonalnej wynosi 8,6 proc. i jest jednym z najniższych w Europie. Należy podkreślić, że tego rodzaju formy faktycznie umożliwiają łączenie pracy z obowiązkami rodzinnymi oraz mogą pozytywnie wpłynąć na poziom dzietności społeczeństwa.

Źródło: www.pracodawcyrp.pl, 27 września 2012 r.

2012-09-25
Formularze zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych

Ministerstwo Finansów przygotowało nowy wzór zgłoszenia identyfikacyjnego NIP-2 i informacji o wspólnikach lub o spółkach tworzących podatkową grupę kapitałową - NIP-D. W rubryce 35 zgłoszenia NIP-2 uzupełniona zostanie lista szczególnych form prawnych. Na liście znajdą się także: przedszkola publiczne i niepubliczne (kod 81 i 82), podstawowe szkoły publiczne i niepubliczne (kod 83 i 88), gimnazja publiczne i niepubliczne (kod 84 i 89), ponadgimnazjalne szkoły publiczne i niepubliczne (kod 86 i 91), artystyczne szkoły publiczne i niepubliczne (kod 87 i 92), publiczne i niepubliczne placówki systemu oświaty (kod 93 i 94), inne publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne systemu oświaty (kod 95 i 96) oraz publiczne i niepubliczne zespoły szkół i placówek systemu oświaty (kod 97 i 98). Z kolei w rubryce 37 dotyczącej statusów szczególnych dodany zostanie nowy status umożliwiający podmiotowi wskazanie, że jest on organizacją pożytku publicznego, co pozwoli na szybkie uzyskanie informacji o posiadaniu statusu OPP bezpośrednio z systemu CRP KEP, bez konieczności korzystania z dodatkowych źródeł danych. W formularzu NIP-D skorygowany ma zostać natomiast opis pól 4, 21 i 38 z uwagi na powstały błąd pisarski w numeracji pól. Zgodnie z projektem rozporządzenia, mając na uwadze posiadane przez organy podatkowe zapasy formularzy, do wyczerpania nakładu, jednak nie dłużej niż do końca 2014 roku, będzie możliwość stosowania dotychczasowych wzorów z wyjątkiem zgłoszeń NIP-2 dotyczących OPP, przedszkoli, szkół i innych placówek systemu oświaty.

Źródło: www.mf.gov.pl, 25 września 2012 r.  

2012-09-21
W 2013 r. wzrosną kary za przestępstwa skarbowe

W następnym roku sąd wymierzając karę grzywny za przestępstwo skarbowe będzie mógł wymierzyć karę w wysokości 15 milionów 359 tysięcy złotych, a zatem o 959 tysięcy wyższą niż w tym roku. Kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2013 r. będą wyższe.
Wzrost kar jest związany z podwyżką minimalnego wynagrodzenia za pracę, które służy do obliczania ich wysokości. Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2012 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 r. (Dz. U. poz. 1026) w następnym roku będzie ono wynosiło 1.600 zł brutto.
Kary za przestępstwa skarbowe sąd wymierza w stawkach dziennych. Stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia ani przekraczać jego czterystukrotności. W 2013 r. stawka będzie ustalana w granicach od 53 zł do 21.332 tys. zł.
Najniższa kara grzywny to 10 stawek dziennych, co oznacza, że w następnym roku sąd za przestępstwo skarbowe nie wymierzy mniej niż 533,33 zł. Najwyższa kara to 720 stawek dziennych, czyli 15.359.040 zł. Kary za wykroczenia skarbowe liczone są kwotowo, w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. A zatem w 2013 r. najniższa grzywna za wykroczenie wynosić będzie 160 zł, a najwyższa 32.000 tys. zł.
Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę wpływa również na zwiększenie ustawowego progu pomiędzy wykroczeniem a przestępstwem skarbowym. Obecnie czyn zabroniony, polegający na uszczupleniu należności publicznoprawnych, jeżeli kwota uszczuplenia przekracza 7.500 tys. zł stanowi przestępstwo skarbowe. Od następnego roku próg ten będzie wynosił 8.000 zł.

Redakcja Publikacji Elektronicznych WKP, 21 września 2012 r.

2012-09-20
Wróci wolne za pracujące soboty?

Od 1 stycznia 2011 r. obowiązuje następująca zasada: jeżeli zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy święto przypada w dniu wolnym od pracy, wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, to nie obniża ono wymiaru czasu pracy. W praktyce oznacza to mniej wolnego dla pracowników. Dotyczy najczęściej sytuacji, gdy święto przypada w sobotę. Pracownik ma wprawdzie wówczas wolne, ale nie dlatego, że tydzień powinien mieć średnio 5 dni pracujących, ale z tego powodu, że jest święto. Co więcej, niektórzy sprytni pracodawcy łączą tę zasadę z inną, a mianowicie z prawem do ustanowienia dnia wolnego w każdy dowolny dzień roboczy. Ustalają więc wolne zawsze wtedy, gdy ma przypaść święto. W ten sposób pracownicy tracą. Solidarność zaskarżyła powyższy przepis do Trybunału Konstytucyjnego. 2 października 2012 r. okaże się, czy sędziowie dopatrzą się niezgodności z Konstytucją. Jeśli tak się stanie, wrócą zasady sprzed 1 stycznia 2011 r.

Vademecum Głównego Księgowego, 20 września 2012 r.

2012-09-19
Opłaty skarbowe i urzędowe będą obniżane

Wczoraj Rada Ministrów podjęła decyzję o przyjęciu informacji Ministra Finansów w sprawie opłat urzędowych i opłaty skarbowej ponoszonych przez obywateli. Poszczególne resorty mają przygotować propozycję obniżenia stawek urzędowych. Dokument opracowany przez resort finansów zobowiązuje ministerstwa do przeprowadzania szczegółowej kalkulacji kosztów czynności administracyjnych i przedstawiania ich w uzasadnieniu do planowanych zmian przepisów bez względu na to, czy będą dotyczyły obowiązujących czy nowych opłat. Resortom zarekomendowano zgłaszanie propozycji obniżenia stawek opłat urzędowych. Z przedstawionych informacji wynika, że wpływy z tytułu opłat (urzędowych i opłaty skarbowej) do budżetów: państwa i gmin oraz funduszy i innych podmiotów wyniosły w ubiegłym roku 1,5 mld zł.

Źródło: www.premier.gov.pl, 19 września 2012 r.

2012-09-19
Ułatwienia w rejestracji działalności w PiP i PiS

W dniu 18 września 2012 r. został skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, który dotyczy zmniejszenia procedur niezbędnych przy rejestracji podmiotu gospodarczego, tj. skrócenia z 14 do 3 dni terminu na wydawanie potwierdzenia o nadaniu NIP firmom rozpoczynającym działalność gospodarczą (innym niż osoby fizyczne) oraz zwolnienia pracodawców z obowiązku zgłaszania Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej informacji o miejscu, rodzaju i zakresie wykonywanej działalności gospodarczej. Obecnie obowiązujące przepisy prawa wymagają zmiany w celu uproszczenia i ograniczenia obowiązków i procedur obciążających podmioty rozpoczynające działalność, w szczególności przedsiębiorców. Celem projektowanych zmian ustaw w zakresie kształtującym zadania organów państwa odpowiedzialnych za ewidencje i rejestry, uprawnienia organów państwa powołanych do kontroli przestrzegania przepisów prawa, obowiązki zgłoszeniowe podmiotów (w tym przedsiębiorców) i obszar współpracy organów państwa jest: ułatwienie podmiotom, których dane podlegają jednoczesnemu obowiązkowi wpisu do różnych rejestrów i ewidencji, prowadzonych przez organy administracji publicznej, rozpoczynania i prowadzenia działalności, w tym działalności gospodarczej, przez wyeliminowanie obowiązku składania do Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgłoszeń (oraz ich zmian), bez uszczerbku dla sprawnego wykonywania zadań przez Państwową Inspekcję Pracy i Państwową Inspekcję Sanitarną, umożliwienie podmiotom innym niż osoby fizyczne rozpoczynające działalność gospodarczą wcześniejszego rozpoczęcia prowadzenia działalności, przez skrócenie terminu wydawania przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzenia o nadaniu NIP z 14 do 3 dni. Skutkiem wprowadzenia projektowanych zmian będzie wyeliminowanie 2 z 6 (czyli zmniejszenie o 1/3) procedur obowiązujących przy rejestracji podmiotu: rejestracji w Państwowej Inspekcji Pracy i rejestracji w Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Skróceniu ulegnie także czas trwania procedury obejmującej łącznie rejestrację podmiotu w: Krajowym Rejestrze Sądowym, urzędzie statystycznym, urzędzie skarbowym i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, gdyż jeden z elementów tej procedury rejestracja w urzędzie skarbowym i nadanie numeru NIP zostanie ograniczony z 14 do 3 dni. Jednocześnie w projekcie zostało zaprezentowane rozwiązanie podobne do tego, które funkcjonuje w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy, mające na cele umożliwienie Państwowej Inspekcji Sanitarnej dostępu do danych gromadzonych w rejestrze podmiotów prowadzonym przez GUS i danych gromadzonych na kontach płatników gromadzonych przez ZUS.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 19 września 2012 r.

2012-09-17
1200 zł becikowego, ale nie dla każdego

Od początku 2013 r. becikowe wzrośnie do 1200 zł (z obecnego 1000 zł). Jednak prawo do tego świadczenia będą miały jedynie rodziny, których dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1922 zł. W dniu 14 września br. posłowie uchwalili w trzecim czytaniu nowelizację ustawy o świadczeniach rodzinnych (druk 319). Nowelizacja zakłada wprowadzenie kryterium dochodowego w udzielaniu jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowego). Od 1 stycznia 2013 r. becikowe miałyby uzyskiwać rodziny, których dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1922 zł. Wraz z wnioskiem o przyznanie świadczenia rodzice ubiegający się o becikowe będą musieli składać także oświadczenie lub zaświadczenie o wysokości uzyskanych dochodów. Wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania becikowego będzie weryfikowana co 3 lata. Procedura weryfikacji ma uwzględniać wyniki badań progu wsparcia dochodowego rodzin. W głosowaniu Sejm przyjął wniosek mniejszości zwiększający kwotę becikowego do 1200 zł z obecnego 1000 zł.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 17 września 2012 r.

2012-09-12
ZUS podał najwyższą podstawę wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

Jak wynika z informacji ZUS z dnia 11 września 2012 r. w sprawie najwyższej podstawy wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe we wrześniu, październiku i listopadzie 2012 r. dla niektórych grup ubezpieczonych wynosi ona 8742,05 zł. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2012 r. - przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2012 r. wynosiło 3496,82 zł. W związku z tym, zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe we wrześniu, październiku i listopadzie 2012 r. dla: - osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej) lub innych przepisów szczególnych, - twórców i artystów, - osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, - wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej, - osób prowadzących niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność, nie może przekraczać miesięcznie kwoty 8742,05 zł (tj. 250% przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2012 r.).

Źródło: www.zus.pl, 12 września 2012 r.

2012-09-07
Posłowie PO mają pomysł na walkę z zatorami płatniczymi

Projekt nowelizacji ustaw podatkowych, mającej zmotywować podatników prowadzących działalność gospodarczą do terminowego regulowania należności, co zapobiegać ma zatorom płatniczym, został złożony w Sejmie przez grupę posłów Platformy Obywatelskiej. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, setki tysięcy firm dotykają trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej, wśród których zatory płatnicze wybijają się ostatnio na plan pierwszy. Najtrudniej radzą sobie z tym mikroprzedsiębiorcy oraz małe i średnie firmy. Z badania Krajowego Rejestru Długów wynika, iż średni czas oczekiwania na zapłatę w Polsce wynosi ponad 4 miesiące, a po terminie płaconych jest już ponad 25 proc. wszystkich faktur. Pod względem zatorów płatniczych Polska plasuje się na jednym z najgorszych miejsc w Unii Europejskiej. Gorzej sytuacja wygląda jedynie w Hiszpanii i Portugalii. Celem projektowanej regulacji jest wprowadzenie do ustaw dotyczących podatków dochodowych oraz ustawy o podatku od towarów i usług rozwiązań, które zmobilizują podatników prowadzących działalność gospodarczą do terminowego regulowania należności i pozwolą na uwzględnienie braku płatności od kontrahenta przy ustalaniu zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym oraz w podatku VAT, a jednocześnie chronić będą interes Skarbu Państwa. Projekt przewiduje między innymi obligatoryjne wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów, a tym samym podwyższenie przez dłużnika podstawy opodatkowania o kwoty niezapłaconych zobowiązań. Odzwierciedleniem tego ma być uprawnienie do obniżenia podstawy opodatkowania przez wierzyciela w sytuacji nieotrzymania zapłaty od dłużnika. Zmiany ustawy o VAT mają zasadniczo na celu uproszczenie i szersze zastosowanie przewidzianej w ustawie preferencji w postaci tzw. ulgi na złe długi. Dotychczas obowiązujące przepisy są w znacznym stopniu sformalizowane i w niektórych obszarach niejasne, przez co w wielu sytuacjach uniemożliwiają skorzystanie z przyznanej podatnikom możliwości.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 7 września 2012 r.

2012-09-06
Premier: rząd nie przewiduje w przyszłym roku podwyżek podatków

Dochody z podatków w przyszłym roku nominalnie mają wzrosnąć o 5,1 proc. w stosunku do obecnego. Rząd wstępnie przyjął budżet państwa na przyszły rok. Opozycja krytykuje jego założenia. We wtorek rząd przyjął wstępnie projekt budżetu państwa na 2013 r. Deficyt ma wynieść nie więcej niż 35,6 mld zł, wzrost gospodarczy o 2,2 proc. Dochody zaplanowano na kwotę 299,18 mld zł, wydatki - na 334,78 mld zł. Dochody z podatków mają wynieść 266,9 mld zł, (o 5,1 proc. nominalnie więcej niż w 2012 r.). Na kwotę tę składają się dochody m.in. z VAT (126,4 mld zł; o 4 proc. więcej niż w 2012 r.), PIT (42,9 mld zł; wzrost o 6,2 proc.) oraz CIT (29,6 mld zł; wzrost o 11,3 proc.). Opozycja krytykuje założenia budżetu wskazując, że jest on przeszacowany i nierealny. Rzecznik SLD zwraca uwagę, że dochody podatkowe osiągnięte w tym roku będą na poziomie 250 mld zł, a przyszłoroczny budżet zakłada dochody podatkowe na poziomie 267 mld zł. Skąd więc tak znaczący wzrost dochodów podatkowych skoro budżet zakłada spowolnienie gospodarcze? Także ekonomistów dziwi założony wzrost dochodów z podatków osobistych o nieco ponad 6 proc., w także wzrost dochodów z podatku od przedsiębiorstw, który ma skoczyć aż o ponad 11 proc. Premier wypowiadając się na temat budżetu zaznaczył jednocześnie, że rząd nie przewiduje w przyszłym roku żadnych podwyżek podatków. Projekt ustawy budżetowej na 2013 r. zostanie teraz skierowany do konsultacji z partnerami społecznymi w ramach Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych.

Źródło: www.premier.gov.pl, www.sld.org.pl, 6 września 2012 r.

2012-09-06
Podatnik wykreślony z rejestru nie może wystawić faktury

Faktury VAT mogą wystawiać podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni. Jeśli podatnik utracił już ten status, to nie może wystawić prawidłowej faktury VAT. Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) zarejestrowani podatnicy jako podatnicy VAT czynni, posiadający numer identyfikacji podatkowej, wystawiają faktury oznaczone wyrazami "FAKTURA VAT". Zgodnie ze wskazanym wyżej przepisem do wystawiania faktur VAT uprawnione są wyłącznie podmioty zarejestrowane jako "podatnicy VAT czynni". Jeśli zatem podatnik zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej i został wykreślony przez naczelnika urzędu skarbowego z rejestru jako podatnik VAT, nie spełnia warunku, o którym mowa powyżej, tj. nie jest "podatnikiem VAT czynnym'. Po zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej i wykreśleniu przez naczelnika urzędu skarbowego z rejestru jako podatnik VAT, traci się status podmiotu uprawnionego do wystawiania faktur VAT.

Vademecum Głównego Księgowego, 6 września 2012 r.

2012-09-05
Zakup towarów handlowych należy rozliczać w momencie ich sprzedaży

Na gruncie podatku dochodowego ustawodawca określił na jakich zasadach należy ewidencjonować wydatki bezpośrednio związane z przychodami przez podatników prowadzących księgi rachunkowe. W art. 24 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f.- znajduje się regulacja wskazująca, że u podatników, którzy prowadzą księgi rachunkowe, za dochód z działalności gospodarczej uważa się dochód wykazany na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg, zmniejszony o dochody wolne od podatku i zwiększony o wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, zaliczone uprzednio w ciężar kosztów uzyskania przychodów. O ile podatnik prowadzi księgi rachunkowe prawidłowo, tj. zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, to księgi te będą stanowiły podstawę dla ustalenia dochodu z prowadzonej działalności. W przedstawionej sprawie należy mieć na uwadze regulacje art. 22 ust. 5, 5a i 5b u.p.d.o.f., bo to one rozstrzygają, w jaki sposób powinny być ewidencjonowane koszty w księgach rachunkowych dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych. U podatników prowadzących księgi rachunkowe koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody. Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po zakończeniu tego roku podatkowego do dnia: 1) sporządzenia sprawozdania finansowego, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania, jeżeli podatnicy są obowiązani do sporządzania takiego sprawozdania, albo 2) złożenia zeznania, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia tego zeznania, jeżeli podatnicy, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie są obowiązani do sporządzania sprawozdania finansowego - są potrącalne w roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody. Wydatki poniesione na zakup towarów handlowych są kosztami bezpośrednio związanymi z przychodami z prowadzonej działalności gospodarczej. Wydatki tego rodzaju stają się kosztami uzyskania przychodu dopiero z chwilą sprzedaży towarów; dopiero bowiem z chwilą sprzedaży spełnia się warunek bezpośredniego związku kosztu z osiągnięciem przychodu. Innymi słowy, poniesione przez podatnika wydatki na zakup towarów, np. w trakcie 2011 r., które to towary we wskazanym roku nie zostały sprzedane, nie mogą stanowić kosztów podatkowych roku 2011, ponieważ są niezwiązane z osiągniętym w danym okresie przychodem z działalności gospodarczej. Zakup takich towarów handlowych nie powinien być uwzględniany przy ustalaniu dochodu do opodatkowania w 2011 r. Wartość tego towaru będzie kosztem uzyskania przychodów okresu, w którym towar ten zostanie sprzedany, czyli zostanie uzyskany przychód.

Vademecum Głównego Księgowego, 5 września 2012 r

2012-09-04
Książki sprowadzane z USA muszą być objęte procedurą dopuszczenia do swobodnego obrotu

Stawka celna dla książek wynosi zero, co oznacza, że w związku z dopuszczeniem książek do swobodnego obrotu nie występuje konieczność zapłaty cła. Nie wyłącza to jednak obowiązku objęcia książek sprowadzonych spoza Unii Europejskiej procedurą dopuszczenia do swobodnego obrotu. Obowiązek złożenia zgłoszenia celnego ciąży na osobach wprowadzających towary na obszar celny Wspólnoty, czyli w omawianej sytuacji na pracownikach firmy kurierskiej. Należności celne nie są pobierane od przedmiotów niematerialnych, w tym od programów komputerowych "ściąganych" przez Internet. Zapłata cła wiąże się z procedurą dopuszczenia do swobodnego obrotu, którą powinny przejść wszystkie wprowadzane na obszar celny Wspólnoty towary niewspólnotowe, w tym książki z USA, czy innych krajów spoza Unii Europejskiej. Stawka celna dla książek wynosi jednak zero, co oznacza, że w związku z dopuszczeniem książek do swobodnego obrotu nie występuje konieczność zapłaty cła. Nie wyłącza to jednak obowiązku objęcia książek sprowadzonych spoza Unii Europejskiej procedurą dopuszczenia do swobodnego obrotu. Obowiązek złożenia zgłoszenia celnego ciąży na osobach wprowadzających towary na obszar celny Wspólnoty, czyli w omawianej sytuacji na pracownikach firmy kurierskiej. Zgłoszenie to dokonywane jest na podstawie danych uzyskanych od nadawcy paczki. Paczki są następnie przewożone do oddziału pocztowego urzędu celnego, gdzie funkcjonariusze celni sprawdzają dokumenty umożliwiające dokonanie odprawy. Kolejny krok to wystawienie przez celnika dokumentu potwierdzającego dokonanie zgłoszenia celnego, w którym oblicza należności celne (w przypadku książek nie występują) oraz podatkowe (tj. w omawianej sytuacji naliczany jest VAT według właściwej dla książek stawki 5% - zob. art. 41 ust. 2a w zw. z poz. 33 załącznika nr 10 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm. ? dalej u.p.t.u.; nie znajdzie w przedstawionej sytuacji zastosowania zwolnienie od podatku importu towarów, o którym mowa w art. 51 ust. 1 u.p.t.u., gdyż zwolnienie to nie ma zastosowania do towarów importowanych w drodze zamówienia wysyłkowego ? zob. art. 51 ust. 3 u.p.t.u.). Paczka jest następnie zwracana pracownikom firmy kurierskiej, którzy w momencie dostarczenia pobierają należności celne (w przypadku książek należności te nie występują) i podatkowe (w omawianej sytuacji VAT obliczony według stawki 5%) od odbiorcy paczki i wpłacają je do urzędu celnego. Jednocześnie pragnę wyjaśnić, że należności celne (cło) należne może być wyłącznie od wprowadzanych na obszar celny Wspólnoty towarów (towarów niewspólnotowych). Należności takie nie są pobierane od przedmiotów niematerialnych, w tym od programów komputerowych "ściąganych" przez Internet. Zakupy takich programów mogą jednak stanowić opodatkowany VAT według stawki podstawowej 23% import usług (jeżeli nabywcą jest podatnik ? zob. art. 2 pkt 7 w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.t.u.). Jeżeli natomiast firma kurierska nie zażądała od klienta żadnych należności, domniemywać należy, iż przesyłka została przez firmę kurierską błędnie potraktowana jako objęta odprawą zbiorczą przesyłka o równowartości nieprzekraczającej 22 euro (błędnie, gdyż odprawą tą nie mogą być obejmowane towary przywożone w ramach zamówienia wysyłkowego) albo jako prezent o równowartości nieprzekraczającej 70 euro. W takim przypadku klientowi pozostaje skontaktować się z firmą kurierską celem wyłączenia tej przesyłki z zastosowanej procedury zwolnienia, a następnie celem ponownego jej zgłoszenia do odprawy celnej. Podatnik może również spróbować samodzielnie złożyć zgłoszenie celne w urzędzie celnym i zapłacić VAT według stawki 5% (chociaż urząd celny może się nie zgodzić na drugie zgłoszenie celne tej samej przesyłki). Nie było właściwe wystawienie przez klienta faktury wewnętrznej z VAT obliczonym według tej stawki.

Vademecum Głównego Księgowego , 4 września 2012 r.

2012-09-03
Kwartalne rozliczenie ryczałtu nadal nie dla wszystkich

Aktualnie nie są prowadzone prace zmierzające do objęcia kwartalnym sposobem wpłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wszystkich podatników tego podatku - stwierdził minister finansów w odpowiedzi na interpelację nr 7086. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą wpłacać kwartalnie wyłącznie podatnicy, których otrzymane przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki, w roku poprzedzającym rok podatkowy, nie przekroczyły równowartości kwoty 25 000 euro. W roku 2012 z tego sposobu wpłacania ryczałtu mogą korzystać podatnicy, których przychody w roku poprzednim nie przekroczyły kwoty 110 280 zł. Mechanizm kwartalnego sposobu wpłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest rozwiązaniem o charakterze preferencyjnym, skierowanym do podatników osiągających przychody w niewielkich rozmiarach. Rozwiązanie to wywołuje korzystne dla podatników skutki, przede wszystkim w sferze finansowej. Podatnik płacąc podatek kwartalnie, zamiast miesięcznie, przez dwa miesiące zachowuje do własnej dyspozycji środki przeznaczone na podatek. Budżet państwa traci tym samym regularne zasilanie podatkiem z tego tytułu. Preferencyjny charakter tego rozwiązania powoduje, że również na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy nie mogą korzystać wszyscy podatnicy, a wyłącznie tzw. mali podatnicy, tj. podatnicy, których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro. Zdaniem ministra, objęcie wszystkich podatników opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych możliwością kwartalnych rozliczeń podatkowych mogłoby, w odniesieniu do dochodów z tego tytułu, spowodować utratę płynności finansowej budżetu.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 3 września 2012 r.

2012-08-30
Samofakturowanie - jakie niesie zagrożenia?

Zagrożenia prawne związane z samofakturowaniem są przede wszystkim konsekwencją braku staranności stron umów o samofakturowanie. Możliwość tzw. samofakturowania przewidują przepisy § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) dalej r.f. Korzystanie z samofakturowania wiąże się z pewnymi zagrożeniami prawnymi. Przede wszystkim należy wskazać, że samofakturowanie wymaga zawarcia umowy o precyzyjnie określonej przepisami treści (zob. § 6 ust. 2 r.f.) oraz dostarczenia naczelnikowi urzędu skarbowemu w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia pisemnej informacji o jej zawarciu (wymagane w takiej informacji dane zawiera § 6 ust. 1 pkt 3 r.f.). Naruszenie tych zasad wiąże się z brakiem podstaw do samofakturowania. Konsekwencją tego może być uznanie, że sprzedawca nie wywiązuje się z obowiązku wystawiania faktur, zaś nabywca obowiązany jest do zapłacenia wykazanych na fakturach kwot podatku na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) dalej u.p.t.u. Wskazać również należy, że jeżeli nabywca uzyska prawo do samofakturowania, wszelka odpowiedzialność karna skarbowa za niewystawianie albo nierzetelne wystawianie faktur obciążać będzie tego nabywcę (jeżeli jest on osobą fizyczną) albo osoby z nim związane (w przypadku, przykładowo, spółek). Nabywca musi również pamiętać, że nie stanowią podstawy do odliczenia podatku naliczonego wystawione przez niego faktury oraz faktury korygujące, które nie zostały zaakceptowane przez nabywcę (zob. art. 88 ust. 3a pkt 5u.p.t.u.). Z punktu widzenia sprzedawcy samofakturowanie rodzić może problemy związane z prawidłowym rozpoznaniem obowiązku podatkowego. Przepisy nie przewidują bowiem szczególnego sposobu powstawania obowiązku podatkowego przy samofakturowaniu, a w konsekwencji obowiązek podatkowy powstaje w zakresie tym na zasadach ogólnych. Oznacza to, że bardzo często obowiązek ten powstaje w dniu wystawienia faktury przez nabywcę (zgodnie z art. 19 ust. 4 u.p.t.u.). W przypadku złej komunikacji między nabywcą i sprzedawcą konsekwencją tego może być rozpoznawanie obowiązku podatkowego w niewłaściwych okresach rozliczeniowych (przykładowo, nabywca wystawi fakturę 31 sierpnia, lecz przedstawi ją do akceptacji dopiero na początku października; sprzedawca uzna, że nabywca nie wystawił faktury w terminie 7 dni i przyjmie, że obowiązek podatkowy powstał dopiero 7 września; będzie to błąd, gdyż obowiązek podatkowy powstał 31 sierpnia, a więc sprzedaż udokumentowana tą fakturą winna była zostać wykazana w deklaracji VAT-7 za sierpień). Podkreślić jednak należy, że wszystkie wskazane zagrożenia powstają w efekcie braku staranności stron umów o samofakturowanie. Strony zachowujące taką staranność nie muszą się obawiać żadnych zagrożeń prawnych.

Vademecum Głównego Księgowego, 30 sierpnia 2012 r.

2012-08-29
Kiedy zaliczyć dietę do kosztów podatkowych?

Przepisy nie mówią nic o momencie zaliczania do kosztów diet z tytułu podróży służbowych przedsiębiorców. Uwzględniając jednak, że podatek dochodowy rozliczany jest w systemie miesięcznym (lub kwartalnym), w przypadku podróży trwających na przełomie miesiąca (kwartału) zasadnym wydaje się rozliczenie diet na koniec tego okresu. Podróże służbowe przedsiębiorców nie zostały uregulowane prawnie. Praktycznie jedyna regulacja znajduje się w art. 23 ust. 1 pkt 52ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących - w części przekraczającej wysokość diet przysługujących pracownikom, określoną w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra. Tymczasem pracownikom diety przysługują za każdy dzień podróży. Przepisy mówią co prawda o konieczności ich rozliczenia w ciągu 14 dni od dnia ich zakończenia, ale nie ma przeszkód, żeby w przypadku dłuższych wyjazdów rozliczać diety miesięcznie. Tym samym jest to dopuszczalne także w przypadku przedsiębiorców. Innymi słowy, jeżeli na koniec każdego miesiąca kontrahent wypłaca diety, to przedsiębiorca powinien potraktować to co do zasady jako przychód. Jeżeli jednak jest to rozliczenie zaliczkowe, a zaliczka ta dotyczy usług wykonanych w późniejszych okresach, przychód nie powstanie - zob. art. 14 ust. 3 pkt 1 u.p.d.o.f. Kluczowe znaczenie mają w tym przypadku zapisy umowy.

Vademecum Głównego Księgowego, 29 sierpnia 2012 r.

2012-08-29
Od 2013 r. do lekarza z dowodem osobistym

Od 1 stycznia 2013 roku idąc do lekarza wystarczy mieć ze sobą dowód osobisty i PESEL, prawo jazdy albo paszport. Dzięki wymianie informacji między Centralnym Wykazem Ubezpieczonych NFZ, a rejestrami ZUS i KRUS w recepcji szpitala lub przychodni będzie można sprawdzić online, czy pacjent jest ubezpieczony. Nie będzie potrzebny druk poświadczający, ze pracodawca odprowadza za nas składki (druk RMUA), choć nadal będzie ważny, podobnie jak legitymacja rencisty i inne dokumenty uprawniające do świadczeń. Gdyby system nie potwierdził prawa do świadczeń (może się tak zdarzyć np. wtedy, gdy pracodawca nie zgłosił pracownika do ubezpieczenia), wystarczy OŚWIADCZENIE obywatela, że jest ubezpieczony. Gdybyśmy oświadczyli nieprawdę, zostaniemy obciążeni kosztami świadczenia. Głównym celem projektu jest uporządkowanie systemu potwierdzania uprawnienia do świadczeń zdrowotnych. W ten sposób także zdejmie się z lekarzy odpowiedzialność za sprawdzanie, czy pacjent jest uprawniony do świadczeń.

Źródło: www.premier.gov.pl, 29 sierpnia 2012 r.

2012-08-29
Urlop ojcowski tylko w całości

W odpowiedzi na interpelację nr 6368 w sprawie podziału urlopu ojcowskiego Radosław Mleczko - podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej wyjaśnił zasady udzielania urlopu ojcowskiego. Przepisy Kodeksu pracy regulujące wymiar, a także zasady udzielania urlopu ojcowskiego nie przewidują możliwości wykorzystywania tego urlopu w częściach. Zgodnie bowiem z przepisami art. 182 (3) Kodeksu pracy pracownik ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia albo do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia. Obecnie nie są prowadzone prace legislacyjne zmierzające do umożliwienia wykorzystywania dwutygodniowego urlopu ojcowskiego w częściach.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 29 sierpnia 2012 r.

2012-08-28
Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej

27 sierpnia 2012 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Przedmiotowa ustawa ma na celu uproszczenie sposobu potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej przez świadczeniobiorcę, zdjęcie ze świadczeniodawców odpowiedzialności za potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, poprawę jakości i wiarygodności danych gromadzonych i przetwarzanych w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych prowadzonym przez Narodowy Fundusz Zdrowia, m.in. poprzez poprawę w zakresie dokonywania zgłoszeń do ubezpieczenia zdrowotnego oraz wyrejestrowywania z tego ubezpieczenia.

Źródło: www.prezydent.pl,28 sierpnia 2012 r.

2012-08-27
Wyższe dofinansowanie pensji niepełnosprawnych od września

Dnia 1 września zmienią się zasady dofinansowania pensji osób niepełnosprawnych. Nowelizacja odmraża najniższe wynagrodzenie jako podstawę wyliczania dofinansowania. Na mocy nowych przepisów od 1 września 2012 r. dofinansowania będą naliczane od kwoty minimalnego wynagrodzenia z 2011 r., a nie jak do tej pory z roku 2009. W przypadku Zakładów Pracy Chronionej (ZPChr) dopłata wyniesie maksymalnie 2494,80 zł na osobę ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 1593,90 zł na osobę z umiarkowanym stopniem oraz 623,70 zł na osobę z lekkim stopniem. Pracodawcy z otwartego rynku otrzymają odpowiednio (maksymalnie): 1746,36 zł, 1115,73 zł oraz 436,59 zł. Dofinansowanie z PFRON będzie przysługiwało w sytuacji, gdy pracodawca przekaże wynagrodzenie na rachunek bankowy niepełnosprawnego lub na jego adres zamieszkania. Poprzednie nowelizacjeustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych doprowadziły niestety do spadku zatrudnienia w tej grupie. Ograniczenie dopłat i podniesienie wymaganych wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych spowodowały, że ZPChr systematycznie rezygnowały z takiej działalności. Jeszcze na początku 2012 r. funkcjonowało ich 1745, a w kwietniu już tylko 1686. Dodatkowo zmniejszyła się liczba osób pracujących nie tylko w ZPChr, lecz także na otwartym rynku w styczniu zatrudnionych było 72 tys. niepełnosprawnych pracowników, a pod koniec kwartału już 2 tys. mniej. Należy podkreślić również, że nowe przepisy zwiększają uprawnienia kontrolne Prezesa PFRON oraz nakładają na pracodawców dodatkowe sankcje pieniężne przykładowo za nieskładanie deklaracji lub informacji o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Źródło: www.pracodawcyrp.pl, 27 sierpnia 2012 r.

2012-08-27
Wyższe dofinansowanie pensji niepełnosprawnych od września

Dnia 1 września zmienią się zasady dofinansowania pensji osób niepełnosprawnych. Nowelizacja odmraża najniższe wynagrodzenie jako podstawę wyliczania dofinansowania. Na mocy nowych przepisów od 1 września 2012 r. dofinansowania będą naliczane od kwoty minimalnego wynagrodzenia z 2011 r., a nie jak do tej pory z roku 2009. W przypadku Zakładów Pracy Chronionej (ZPChr) dopłata wyniesie maksymalnie 2494,80 zł na osobę ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 1593,90 zł na osobę z umiarkowanym stopniem oraz 623,70 zł na osobę z lekkim stopniem. Pracodawcy z otwartego rynku otrzymają odpowiednio (maksymalnie): 1746,36 zł, 1115,73 zł oraz 436,59 zł. Dofinansowanie z PFRON będzie przysługiwało w sytuacji, gdy pracodawca przekaże wynagrodzenie na rachunek bankowy niepełnosprawnego lub na jego adres zamieszkania. Poprzednie nowelizacje ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych doprowadziły niestety do spadku zatrudnienia w tej grupie. Ograniczenie dopłat i podniesienie wymaganych wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych spowodowały, że ZPChr systematycznie rezygnowały z takiej działalności. Jeszcze na początku 2012 r. funkcjonowało ich 1745, a w kwietniu już tylko 1686. Dodatkowo zmniejszyła się liczba osób pracujących nie tylko w ZPChr, lecz także na otwartym rynku w styczniu zatrudnionych było 72 tys. niepełnosprawnych pracowników, a pod koniec kwartału już 2 tys. mniej. Należy podkreślić również, że nowe przepisy zwiększają uprawnienia kontrolne Prezesa PFRON oraz nakładają na pracodawców dodatkowe sankcje pieniężne przykładowo za nieskładanie deklaracji lub informacji o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Źródło: www.pracodawcyrp.pl, 27 sierpnia 2012 r.

2012-08-23
Organy skarbowe nie zawsze sporządzają protokół z kontroli skarbowej

W pewnych sytuacjach organy kontroli skarbowej nie mają obowiązku sporządzania protokołu. Na wstępie należy wskazać, iż urząd kontroli skarbowej prowadzi postępowanie kontrolne na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214 z późn. zm.) dalej u.k.s. Zgodnie z art. 13 ust. 3 u.k.s., UKS może w ramach prowadzonego postępowania kontrolnego przeprowadzić kontrolę podatkową. Na podstawieart. 31 ust. 1 u.k.s. w zakresie nieuregulowanym w ustawie do postępowania kontrolnego stosuje się odpowiednio przepisyustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749) dalej o.p. Zatem sposób prowadzenia czynności jest odmienny od zasad obowiązujących organy podatkowe (np. urząd skarbowy), które stosują o.p. wprost. One najpierw prowadzą kontrolę podatkową, którą kończy protokół kontroli, a potem dopiero wszczynają postępowanie podatkowe, które kończy się decyzją. Specyfiką postępowania prowadzonego przez UKS jest to, iż mogą nie wszcząć w ogóle kontroli podatkowej. Przepisy u.k.s. regulują w sposób odmienny możliwość zakończenia postępowania kontrolnego. Zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2u.k.s., postępowanie kończy się decyzją lub wynikiem kontroli. UKS wydaje wynik kontroli jeśli nie stwierdzono nieprawidłowości lub jeśli je stwierdzono, a kontrolowany złożył deklarację korygującą obejmującą w całości stwierdzone nieprawidłowości. Stosując odpowiednio art. 178 § 1 o.p. do postępowania prowadzonego przez UKS, kontrolowany ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów, zarówno w trakcie jak i po zakończeniu postępowania. Urząd Kontroli Skarbowej, tak jak organy podatkowe, powinien ustalać stan faktyczny w oparciu o czynności prowadzone w ramach kontroli podatkowej, kończącej się protokołem, a nie w ramach wyłącznie postępowania kontrolnego. Takie rozumienie zasad postępowania stwarza najlepsze gwarancje procesowe dla podatników. Nie dochodzi wówczas do pojawienia się wątpliwości podatników, co do tego, czy ustalenia poczynione przez UKS są dla nich korzystne, bądź nie. Z wyniku kontroli powinno wyraźnie wynikać, co organ stwierdził i ustalił.

Vademecum Głównego Księgowego, 23 sierpnia 2012 r.

2012-08-22
MF nie zmieni przepisów dotyczących opodatkowania "budynków pozostałych"

Resort finansów nie widzi konieczności zmian w przepisach dotyczących opodatkowania podatkiem od nieruchomości "budynków pozostałych". Założenie, że budynki te mogą być zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej jest błędne - uznał Minister Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 6961/12. W myśl obowiązującej regulacji ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613) - dalej u.p.o.l. - jednym z rodzajów stawek podatku od nieruchomości jest stawka, którą stosuje się do budynków nie wyszczególnionych na podstawie kryterium pełnienia określonej funkcji tj. "budynków pozostałych". Stawka właściwa dla "budynków pozostałych" jest określona w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. e u.p.o.l. Poseł wnoszący interpelację zaproponował wprowadzenie odrębnej stawki podatku dla kategorii "budynków pozostałych" zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Stawka podatku od nieruchomości dla budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej przewidziana w art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. ma zastosowanie do wszystkich rodzajów budynków. Minister podkreślił, że "budynki pozostałe" nie zostały wyłączone ze stosowania stawki właściwej dla działalności gospodarczej. Wszystkie budynki lub ich części zajęte faktycznie na prowadzenie działalności gospodarczej opodatkowane są najwyższą stawką. W opinii Ministerstwa Finansów nie istnieje potrzeba nowelizacji przepisów w zaproponowanym zakresie.

Źródło: Biuro Prasowe Sejmu, 22 sierpnia 2012 r.

2012-08-21
Zmieni się umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Luksemburgiem

Do Sejmu wpłynął projekt ustawy o ratyfikacji protokołu zmieniającego konwencję z Luksemburgiem z 1995 r. w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku. Protokół, który został podpisany w Luksemburgu 7 czerwca 2012 r. zmienia postanowienia dotyczące metody unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do polskich rezydentów, opodatkowania dywidend, odsetek, należności licencyjnych, zysków kapitałowych oraz wymiany informacji podatkowych. Zmiany mają na celu usunięcie zapisów prowadzących do podwójnego nieopodatkowania pewnych kategorii dochodów, a także dotyczą szeregu technicznych kwestii, wypływających ze stosowania umowy w zmienionej sytuacji gospodarczej i politycznej. Podstawową metodą unikania podwójnego opodatkowania w Polsce pozostanie metoda tzw. wyłączenia z progresją, natomiast w odniesieniu do niektórych kategorii dochodów - m.in. dywidend, odsetek i należności licencyjnych, uzyskiwanych przez polskich rezydentów w Luksemburgu - zastosowanie znajdzie metoda zaliczenia proporcjonalnego. Protokół wprowadza zwolnienie z opodatkowania dywidend u źródła w przypadku posiadania co najmniej 10 proc. w kapitale spółki wypłacającej przez nieprzerwany 24-miesięczny okres poprzedzający dzień wypłaty dywidend. Obecna konwencja przewiduje ich opodatkowanie wg stawek 5 proc. (przy 25 proc. udziale w kapitale spółki wypłacającej dywidendę) oraz 15 proc w pozostałych przypadkach. Zmienia również postanowienia konwencji dotyczące odsetek i należności licencyjnych, obniżając dla obydwu kategorii stawkę podatku u źródła z 10 proc. do 5 proc. Protokół wprowadza tzw. klauzulę nieruchomościową, czyli objęcie opodatkowaniem w państwie, w którym położony jest majątek nieruchomy, zysków z tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji), których wartość pochodzi pośrednio lub bezpośrednio z tego majątku nieruchomego. Wejście w życie protokołu, dostosowanego do aktualnej polityki podatkowej, ma stworzyć korzystniejsze ramy traktatowe do dalszego rozwoju wzajemnych inwestycji. Ponadto zmiany, które wprowadzi powinny prowadzić do ograniczenia liczby i rozmiarów sztucznych transakcji, powodujących nieuzasadniony odpływ polskich należności podatkowych do korzystniejszego reżimu podatkowego Luksemburga.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 21 sierpnia 2012 r.

2012-08-21
Odsetki za zwłokę stanowią koszt uzyskania przychodu

Odsetki zapłacone do zagranicznego systemu ubezpieczeń stanowią koszt uzyskania przychodu. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) ? dalej u.p.d.o.p. kosztami uzyskania przychodów są wydatki poniesione przez podatnika w celu uzyskania przychodu, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodu. Warunkiem zaliczenia określonych wydatków do kosztów uzyskania przychodu jest jednak brak ich ujęcia w katalogu wyjątków, zawartym w art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p. Odsetki za zwłokę zapłacone do zagranicznego systemu ubezpieczeń społecznych wypełniają, w mojej ocenie, podstawową definicję kosztów uzyskania przychodów, zawartą w art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p., stanowiąc koszty finansowania spółki. Jeżeli bowiem spółka zaciągnęłaby pożyczkę, z której sfinansowałaby terminową wpłatę składek do szwedzkiego systemu ubezpieczeń, odsetki zapłacone od przedmiotowej pożyczki również stanowiłyby koszt uzyskania przychodu. Zapłata odsetek za zwłokę na rzecz zagranicznego systemu ubezpieczeń nie stanowi również żadnego z tytułów określonych wart. 16 ust. 1 u.p.d.o.p. W szczególności, w przedmiotowej sprawie nie znajduje zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 21 u.p.d.o.p., w świetle którego nie uważa się za koszt podatkowy odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności, do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej. Zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) przepisy Ordynacji podatkowej stosuje się bowiem do polskich składek na ubezpieczenie społeczne. Na końcu należy zastrzec, że dla potrzeb poniższego tekstu przyjęto założenie, że odsetki nie są związane z działalnością zakładu spółki na terenie Szwecji (tzn. nie stanowią kosztu związanego z przychodem zakładu).

Vademecum Głównego Księgowego, 21 sierpnia 2012 r.

2012-08-17
Interpretacja indywidualna nie dotyczy współwłaściciela

Interpretacja indywidualna wydana dla jednego ze współwłaścicieli gruntu nie ma zastosowania do drugiego współwłaściciela. Minister Finansów podkreślił, że każda interpretacja ma zastosowanie wyłącznie do podatnika do którego jest skierowana. Minister Finansów odpowiadając na interpelację poselską nr 6236/12 przedstawił swoje stanowisko w sprawie zastosowania wydawanych interpretacji indywidualnych prawa podatkowego. Na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej Minister Finansów na pisemny wniosek zainteresowanego wydaje pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego. Interpretacja jest wydawana w indywidualnej sprawie dotyczącej wnioskującego. Wnioskujący o wydanie interpretacji indywidualnej zobowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego zdarzenia. Ponadto składający wniosek musi złożyć oświadczenie, że przedstawione elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, postępowania kontrolnego oraz że sprawa nie została rozstrzygnięte co do jej istoty w decyzji organu podatkowego. Na treść interpretacji indywidualnej składają się ocena prawna stanowiska przedstawionego przez podatnika oraz uzasadnienie. Jak zaznaczył Minister Finansów interpretacji nie można traktować jak orzeczenia, bowiem jest ona jedynie stanowiskiem organu podatkowego w konkretnej sprawie. Wątpliwości posła wnoszącego interpelację budziła sytuacja w której z wnioskiem występuje jeden ze współwłaścicieli gruntów. Resort finansów wyjaśnił, że w przypadku gdy wniosek składa jeden ze współwłaścicieli to wydana interpretacji dotyczy tylko jego. Nie może dotyczyć drugiego współwłaściciela, gdyż nie on był wnioskodawcą.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 17 sierpnia 2012 r.

2012-08-14
Korespondencja dotycząca spraw podatkowych w formie elektronicznej

Opracowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji projekt założeń do zmiany ustawy o informatyzacji działalności niektórych podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw to kolejny krok w kierunku usprawnienia postępowania administracyjnego, w tym podatkowego. Korespondencja składana w toku postępowania sądowego ma być przekazywana w formie elektronicznej. Zaprojektowane przez resort administracji rozwiązania obejmują zmiany przepisów ustawy o informatyzacji, ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz ustawy - Ordynacja podatkowa. W obowiązującym stanie prawnym podmioty publiczne nie mają obowiązku udostępniania skrzynek podawczych zapewniających możliwość wnoszenia pism drogą elektroniczną oraz wydawania urzędowego poświadczenia odbioru. Projektowana regulacja zakłada wprowadzenie takiego obowiązku. Ponadto podmioty publiczne zobowiązane byłyby do przygotowania i udostępnienia wzorów pism w formie elektronicznej. Projekt zakłada, że określone czynności w postępowaniu administracyjnym lub podatkowym takie jak wezwanie na rozprawę, złożenie zeznań przez strony czy udzielenie pełnomocnictwa procesowego będą mogły być wysyłane drogą elektroniczną. Do przepisów ustaw - Kodeks postępowania administracyjnego oraz Ordynacja podatkowa - ma być wprowadzony nowy rodzaj zgody na komunikowanie się drogą elektroniczną w określonej kategorii spraw. Po udzieleniu takiej zgody nie będzie konieczne jej ponowne wyrażanie w kolejnych sprawach. Projekt nowelizacji przewiduje również rozszerzenie prawa strony do elektronicznego wglądu w akta sprawy. Resort administracji proponuje także dopuszczenie stosowania elektronicznych kopii dokumentów papierowych uwierzytelnionych przez wnoszącego jako załączników. Korespondencja sądowa w postępowaniu administracyjnym czy postępowaniu podatkowym ma być przekazywana na adres skrzynki podawczej sądu. Elementami zapewniającymi wiarygodność takich dokumentów mają być bezpieczny podpis elektroniczny oraz adres strony internetowej z której pismo będzie wysyłane. Powyższe propozycje znacznie uprościłyby, a także usprawniłyby "papierowy" system spraw sądowoadministracyjnych, w tym spraw podatkowych.

Źródło: www.rcl.gov.pl, 14 sierpnia 2012 r.

2012-08-13
MPiPS podjęło decyzję w sprawie urlopu rodzicielskiego

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podało informację w sprawie wariantu wdrożenia zmienionego porozumienia ramowego dotyczącego urlopu rodzicielskiego zawartego przez BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP i ETUC. MPiPS poinformowało, że w nawiązaniu do przeprowadzonych na forum Zespołu Problemowego ds. Prawa Pracy i Układów Zbiorowych Komisji Trójstronnej oraz podczas spotkań roboczych dyskusji nad sposobem implementacji do polskiego porządku prawnego dyrektywy Rady 2010/18/UE w sprawie wdrożenia zmienionego porozumienia ramowego dotyczącego urlopu rodzicielskiego zawartego przez BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP i ETUC oraz uchylającej dyrektywę 96/34/WE, a także w związku z tym, że istnieje konieczność pilnego przedstawienia projektu legislacyjnego w tym zakresie, podjęto decyzję o wyborze wariantu wdrożenia przedmiotowej dyrektywy. Ministerstwo poinformowało, że dokonano wyboru II wariantu (35 miesięcy dla obojga rodziców + 1 miesiąc dla matki + 1 miesiąc dla ojca) spośród zaprezentowanych przy piśmie z dnia 30 września 2011 r. W ocenie Ministerstwa, na poparcie zasługuje zgłoszona w trakcie konsultacji pomiędzy partnerami społecznymi propozycja, by wybór wariantu II powiązać z wprowadzeniem do Kodeksu pracy rozwiązania zawartego w art. 11 ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców. MPiPS zaproponowało, by zmiana dotycząca wprowadzenia możliwości skorzystania przez pracownika z indywidualnego rozkładu czasu pracy przewidującego różne godziny rozpoczynania i kończenia pracy, została włączona do projektu kompleksowej nowelizacji Działu szóstego Kodeksu pracy, która jest obecnie przedmiotem negocjacji na forum Komisji Trójstronnej. Ministerstwo podziękowało też w piśmie Partnerom Społecznym za trud włożony w próbę osiągnięcia porozumienia na szczeblu krajowym w tym zakresie.

Źródło: www.fzz.org.pl, 13 sierpnia 2012 r.

2012-08-10
Od września maleje wynagrodzenie pracownika młodocianego

Od 1 września maleje wysokość wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych. Ma to związek z wysokością przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2012 r. Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale. Prezes GUS w komunikacie z 9 sierpnia 2012 r. ogłosił, iż przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2012 r. wyniosło 3496,82 zł. Było ono niższe o 149,27 zł od przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2012 r., które wynosiło 3646,09 zł. Ustalane na jego podstawie wynagrodzenie pracowników młodocianych będzie więc od 1 września 2012 r. niższe i będzie wynosiło: 1) w pierwszym roku nauki (nie mniej niż 4%) - 139,87 zł, 2) w drugim roku nauki (nie mniej niż 5%) - 174,84 zł, 3) w trzecim roku nauki (nie mniej niż 6%) - 209,81 zł. Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych od 1 września 2012 r. do 30 listopada 2012 r. będzie wynosiła: 1) w pierwszym roku nauki: - ubezpieczenie emerytalne - 13,65 zł (zarówno płatnik, jak i ubezpieczony), - ubezpieczenie rentowe - 9,09 zł (płatnik), 2,10 zł (ubezpieczony), - ubezpieczenie chorobowe - 3,43 (ubezpieczony), 2) w drugim roku nauki: - ubezpieczenie emerytalne - 17,06 zł (zarówno płatnik, jak i ubezpieczony), - ubezpieczenie rentowe - 11,36 zł (płatnik), 2,62 zł (ubezpieczony), - ubezpieczenie chorobowe - 4,28 (ubezpieczony), 3) w trzecim roku nauki: - ubezpieczenie emerytalne - 20,48 zł (zarówno płatnik, jak i ubezpieczony), - ubezpieczenie rentowe - 13,64 zł (płatnik), 3,15 zł (ubezpieczony), - ubezpieczenie chorobowe - 5,14 (ubezpieczony).

Źródło: www.stat.gov.pl, 10 sierpnia 2012 r.

2012-08-10
Zmienia się wysokość kwoty najwyższej podstawy wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

Podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe we wrześniu, październiku i listopadzie 2012 r. nie może przekraczać miesięcznie kwoty 8742,05 zł. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie, nie może przekraczać miesięcznie 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2012 r. przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2012 r. wynosiło 3496,82 zł.

Źródło: www.stat.gov.pl, 10 sierpnia 2012 r.

2012-08-03
Zmiany w zakresie zwolnień z VAT będą korzystne

PKPP Lewiatan pozytywnie ocenia projektowaną zmianę przepisów w zakresie zwolnienia z VAT dla powszechnych usług pocztowych, bowiem dotychczasowe zwolnienie powodowało naruszenie konkurencyjności w zakresie usług pocztowych z negocjowaną ceną pomiędzy Pocztą Polską i operatorami niezależnymi. Eksperci Lewiatana za korzystne uważają także pozostałe planowane zmiany w zakresie zwolnień z podatku od towarów i usług - zwolnienia towarów używanych, i dostawy gotowych posiłków dla pasażerów. Obecnie na gruncie ustawy o VAT zwolnione są towary używane przez podatnika pod warunkiem, że są używane co najmniej 6 miesięcy i przy ich nabyciu nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT. Zgodnie z projektem zwolnienie to ma objąć wyłącznie towary wykorzystywane na cele działalności zwolnionej, przy nabyciu których nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT. Zwolniona od podatku ma zostać także dostawa gotowych posiłków dla pasażerów, jeśli podatnikowi nie przysługiwało przy ich nabyciu/wytworzeniu prawo do odliczenia. Zmiana jest korzystna dla przewoźników, bowiem nie będzie dochodziło do kumulowania VAT i naruszenia zasady proporcjonalności podatku do ceny, w przypadku, gdy nabycie posiłków następuje np. w ramach nabycia usług gastronomicznych.

Źródło: www.pkpplewiatan.pl, 3 sierpnia 2012 r.

2012-08-02
W jakich przypadkach zagraniczny kontrahent może posługiwać się polskim NIP?

Zagraniczni podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT mają obowiązek posługiwania się NIP w zakresie, w jakim działają przez położone na terytorium Polski stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej oraz mogą posługiwać się takim numerem w dowolnych innych sytuacjach. Identyfikatorem podatkowym w Polsce dla podmiotów zagranicznych jest NIP (zob. art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681 z późn. zm. - dalej u.n.i.p.). Z przepisów nie wynika przy tym, kiedy podmioty zagraniczne mogą posługiwać się NIP, ale to, kiedy podmioty takie (podobnie jak podmioty krajowe) mają obowiązek posługiwać się takim numerem. Przede wszystkim NIP podmioty zagraniczne muszą podawać w przypadkach określonych w art. 11 u.n.i.p. Chodzi, m.in., o obowiązek podawania przez takie podmioty NIP na dokumentach związanych z wykonywaniem zobowiązań podatkowych oraz niepodatkowych należności budżetowych, do których poboru są obowiązane organy podatkowe lub celne (zob. art. 11 ust. 1u.n.i.p.) oraz na żądanie podmiotów wymienionych w art. 11 ust. 2 u.n.i.p. Niepodawanie wbrew obowiązkowi wynikającemu z przepisów art. 11 u.n.i.p. przez podmioty zagraniczne NIP podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe (zob. art. 81 § 1 pkt 3 k.k.s.). Ponadto wskazać należy, że zgodnie z art. 96 ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) ? dalej u.p.t.u., podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny jest obowiązany umieszczać numer identyfikacji podatkowej na fakturach oraz w ofertach. Pojawia się pytanie, czy i w jakim zakresie przepis ten dotyczy podatników zagranicznych. W mojej ocenie odrzucić należy tezę, że podatnicy zagraniczni zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT mają zawsze obowiązek umieszczać NIP na fakturach oraz w ofertach. Prowadziłoby to bowiem do absurdalnego wniosku, że NIP obowiązani są oni umieszczać również na fakturach dokumentujących transakcje w żaden sposób nie związane z Polską (np. transakcje dokonywane w państwach swojej siedziby na rzecz podmiotów z tych państw). Uważam zatem, że obowiązek, o którym mowa w art. 96 ust. 11 u.p.t.u., ciąży na podatnikach zagranicznych wyłącznie w zakresie, w jakim działają oni przez położone na terytorium Polski stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (np. przez oddział). Tylko w tym zakresie podmioty zagraniczne zarejestrowane jako czynni podatnicy VAT mają, według mnie, obowiązek umieszczać numer identyfikacji podatkowej na fakturach oraz w ofertach. Uważam również, że brak zakazu posługiwania się posiadanym polskim NIP powoduje, że w pozostałym zakresie (tj. w zakresie w jakim podmioty zagraniczne nie działają przez położone na terytorium Polski stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej) podmioty zagraniczne mogą (ale już nie muszą) posługiwać się posiadanym NIP (w tym obok posiadanego lub posiadanych zagranicznych numerów identyfikacyjnych) w dowolnych innych sytuacjach (np. w zakresie, w jakim współpracują z kontrahentami polskimi). A zatem uważam, że zagraniczni podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT: 1) mają obowiązek posługiwania się NIP w zakresie w jakim działają przez położone na terytorium Polski stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, 2) mogą posługiwać się NIP w dowolnych innych sytuacjach.

Vademecum Głównego Księgowego, sierpnia 2012 r.

2012-08-02
Od wynagrodzenia za lipiec nowe wysokości dofinansowania do wynagrodzeń

Od wynagrodzenia za lipiec nowe wysokości dofinansowania do wynagrodzeń Od wynagrodzenia za lipiec po raz pierwszy będą miały zastosowanie nowe wysokości dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Jednocześnie od września pracodawcy będą mogli wziąć pod uwagę wynagrodzenie minimalne w wysokości 1386 r. Za lipiec i sierpień obowiązuje jeszcze niższa płaca minimalna z 2009 r. w wysokości 1276 zł. Od 1 lipca 2012 r. obowiązują nowe wysokości dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 226, poz. 1475). Pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne (za wyjątkiem pracodawcy zatrudniającego co najmniej 25 osób, który nie osiąga wymaganego, 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych) przysługuje miesięczne dofinansowanie, uzależnione od rodzaju pracodawcy i stopnia niepełnosprawności zatrudnianych przez niego pracowników. W okresie od dnia 1 lipca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego przysługuje w kwocie: 1) 180% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności; 2) 115% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności; 3) 45% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności. Jednocześnie w lipcu i sierpniu 2012 r. przez najniższe wynagrodzenie rozumie się minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w grudniu 2009 r., tj. 1276 zł. Natomiast już od września pracodawcy będą mogli dokonywać obliczeń biorąc pod uwagę minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w 2011 r., tj. 1386 zł - tak wynika z art. 3 uchwalonej przez Sejm 28 czerwca 2012 r. ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa została przekazana do podpisu Prezydenta.

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, www.sejm.gov.pl, sierpnia 2012 r.

2012-08-01
W 2013 roku minimalne wynagrodzenie wyższe o 100 zł

Od 1 stycznia 2013 r. minimalne wynagrodzenie będzie wynosiło 1600 zł, a więc o 100 zł więcej niż obecnie. Tak wynika z przygotowanego przez Radę Ministrów projektu z dnia 26 lipca 2012 r. rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 r. Rada Ministrów zobowiązana jest do ustalenia wysokości minimalnego wynagrodzenia do dnia 15 września, jeżeli nie dojdzie do uzgodnienia wysokości tego wynagrodzenia na forum Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych do dnia 15 lipca. W dniu 14 czerwca Rada Ministrów zaproponowała Komisji podwyższenie w 2013 r. minimalnego wynagrodzenia do 1600 zł. Trójstronna Komisja nie osiągnęła jednak porozumienia w danej kwestii. Rada Ministrów musi więc określić w drodze rozporządzenia wysokość minimalnego wynagrodzenia w terminie do 15 września. Wysokość ta nie może być niższa niż od wysokości zaproponowanej Trójstronnej Komisji do negocjacji. W projekcie rozporządzenia rząd określił wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2013 r. w wysokości 1600 zł.

Źródło: www.rcl.gov.pl, 1 sierpnia 2012

2012-07-31
Pośrednictwo w sprzedaży biletów na imprezy kulturalno-sportowe poza Polską nie podlega VAT

Pośrednictwo w sprzedaży biletów wstępu na imprezy kulturalno-sportowe odbywające się poza granicami Polski na rzecz osób fizycznych nie podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Stosownie do treści art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u., opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 8 ust. 1 u.p.t.u., przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...). Definicja ta obejmuje zatem nie tylko transakcje polegające na wykonaniu czynności przez usługodawcę, ale również szereg transakcji niewymagających aktywnego działania usługodawcy. W związku z tym z pewnością pośrednictwo w zakresie sprzedaży biletów wstępu na imprezy na gruncie podatku od towarów i usług należy traktować jako świadczenie usługi. Pytający zapewne dokonuje sprzedaży biletów, zakupionych od organizatora imprezy, tym samym działa we własnym imieniu na rzecz osoby trzeciej, czyli ponosi odpowiedzialność przed swymi klientami za daną imprezę zgodnie z normami prawa cywilnego i ustaleń wynikających z umów zawartych z organizatorami imprezy. W związku z tym należy zwrócić uwagę na treść art. 8 ust. 2a, zgodnie z którym w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi. Należy podkreślić, że bilet jest dokumentem potwierdzający uprawnienie do skorzystania z określonej usługi, zatem sprzedaż biletu jest sprzedażą usługi (prawa) wstępu na imprezę. W przypadku świadczenia usług istotne jest określenie miejsca świadczenia usługi. Od poprawności określenia miejsca świadczenia zależy, czy dana usługa podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, czy też nie. Miejscem świadczenia w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, czyli opodatkowanie usługi zostaje przeniesione do państwa, gdzie następuje faktyczna konsumpcja usługi (art. 28b ust. 1 u.p.t.u.) - jest to generalna zasada. Jednakże od tej zasady, ustawodawca przewidział pewne odstępstwa. W myśl art. 28g ust. 1 u.p.t.u., miejscem świadczenia usług wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne, takie jak targi i wystawy, oraz usług pomocniczych związanych z usługami wstępu na te imprezy, świadczonych na rzecz podatnika, jest miejsce, w którym te imprezy faktycznie się odbywają. Zgodnie z ust. 2 ww. art. 28b miejscem świadczenia usług w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji, rozrywki oraz podobnych usług, takich jak targi i wystawy, oraz usług pomocniczych do tych usług, w tym świadczenia usług przez organizatorów usług w tych dziedzinach, świadczonych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, jest miejsce, w którym ta działalność faktycznie jest wykonywana. W związku z powyższym miejscem świadczenia i opodatkowania nabywanej, a następnie odsprzedawanej usługi wstępu na imprezy, które odbywają się poza terytorium Polski ? w myśl ww. art. 28g ust. 1 u.p.t.u. - jest miejsce gdzie te imprezy się odbywają, bez względu na to, czy nabywcą ostatecznym będą podatnicy czy osoby nie będące podatnikami. Zatem pośrednictwo w sprzedaży biletów wstępu na imprezy kulturalno-sportowe odbywające się poza granicami Polski na rzecz osób fizycznych nie podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Marcel Kos, Vademecum Głównego Księgowego

2012-07-31
Zmiany w zakresie VAT to także obciążenie dla podatników

Proponowane zmiany w zakresie powstania obowiązku podatkowego spowodują w części opóźnienie powstania tego obowiązku, czyli nie będą korzystne dla budżetu państwa. Jednocześnie będą stanowiły olbrzymie obciążenie administracyjne dla podatników wynika z opinii Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. Projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług przewiduje przekształcenie ogólnej zasady powstawania obowiązku podatkowego na ?upływ miesiąca w którym dokonano dostawy lub wykonano usługę?. Dotychczas było to wystawienie faktury, nie później jednak niż 7 dni od dnia wydania towarów wykonania usługi dla podatników oraz dzień wydania towaru wykonania usługi dla osób nie będących podatnikami. Ponadto zlikwidowane zostaną dotychczasowe szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego i wprowadzona ma zostać niewielka liczba nowych szczególnych momentów, powiązanych z wystawieniem faktury lub otrzymaniem zapłaty. Zdaniem Rady Podatkowej PKPP Lewiatan, zmiany te znacznie lepiej odwzorowują przepisy zawarte w Dyrektywie VAT, a jednocześnie przyspieszają moment zapłaty podatku od wykonanych czynności (w niektórych przypadkach nawet o kwartał), co ma charakter ściśle fiskalny. Stanowią też istotną rewolucję w stosunku do polskich podatników i używanych przez nich systemów księgowych. Mimo, że uproszczą one system podatkowy dla znacznej grupy podatników, będą jednocześnie stanowić dla nich znaczące obciążenie w pierwszym okresie. Zmiana ta spowoduje konieczność wymiany lub aktualizacji dotychczas użytkowanych systemów księgowych oraz przyspieszenia terminu zapłaty podatku. Wymaga to czasu niezbędnego do przygotowania się podatników do zmian, zarówno w zakresie zabezpieczenia finansowania, jak i kosztów dostosowania się do nowych zasad. Tym samym zmiana w tym zakresie powinna przewidywać znacznie dłuższe niż zazwyczaj vacatio legis. Należy rozważyć czy okres ten nie powinien wynieść nawet 6 do 12 miesięcy. Eksperci Lewiatana uważają, że zmiana ta pogorszy sytuację dużych podmiotów świadczących usługi w sektorze usług masowych (np. usługi telekomunikacyjne, dostawcy mediów), w których część należności dotyczy opłat abonamentowych za przyszłe okresy, a część rozliczenia za zaszłe okresy. Projektowane przepisy nie dopuszczają bowiem wystawiania faktur z góry (przed wykonaniem usług np. w zakresie abonamentu) zaś ujęcie w jednej fakturze należności za przyszłe okresy i przeszłe będzie wymagać rozliczenia jej w dwóch różnych okresach rozliczeniowych. Dodatkowym problemem może być ich zdaniem rozliczanie niewielkich nadpłat, które będzie trzeba zidentyfikować, wystawić dla nich odrębną fakturę oraz ją wysłać. Pomijając już koszt wystawienia faktury i jej wysyłki, sama identyfikacja tych nadpłat jest znaczącym utrudnieniem administracyjnym dla podatników świadczących usługi masowe. W niektórych przypadkach jest to po prostu niemożliwe. Dla usług masowych zasadne byłoby: umożliwienie wcześniejszego fakturowania należności, powiązanie momentu powstania obowiązku podatkowego z datą fakturowania lub upływem okresu, w którym wystawiono fakturę lub wyłączenie obowiązku rozliczania nadpłaconych kwot. Na tym tle poważne wątpliwości budzi zdaniem Rady Podatkowej określenie momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług budowlanych i budowlano-montażowych w związku z wystawieniem faktury, która powinna być wystawiona nie później niż 30 dni od dnia wykonania usługi. Spowoduje to odsunięcie momentu powstania obowiązku podatkowego o miesiąc lub nawet dwa w porównaniu do innych podatników, zaś w przypadku wcześniejszego wystawienia faktury (nawet błędnego) spowoduje to powstanie obowiązku podatkowego mimo braku otrzymania zapłaty lub braku wykonania usługi. Wątpliwości te są istotne, choć zmiana ta nie jest uzasadniona w żaden sposób specyfiką świadczenia takich usług w porównaniu np. do usług masowych opisanych powyżej.

Źródło: www.pkpplewiatan.pl, 31 lipca 2012 r.

2012-07-31
Będą wytyczne w zakresie przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych

PFRON ogłosił otwarty nabór partnerów w celu wspólnej realizacji projektu pn.: ?Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach?. PFRON jest beneficjentem systemowym projektów realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działania 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałania 1.3.6 PFRON ? projekty systemowe. Zgodnie z dokumentem ?Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki?, partnerem projektu pn.: ?Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach? mogą być wszystkie podmioty uprawnione do składania wniosków spełniające definicję beneficjenta* (jednostki sektora finansów publicznych, jednostki spoza sektora finansów publicznych) oraz jednostki niespełniające ustawowej definicji beneficjenta*. * ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.). Projekt realizowany będzie w partnerstwie, którego Liderem będzie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Podstawą działań będą zadania wymienione w Planie Działania na rok 2012. Termin realizacji projektu wynikający z Planu Działania to kwiecień 2012 r. ? marzec 2014 r. Przewidywany budżet projektu wynosi: 6 374 450,00 zł. Celem projektu jest opracowanie ramowych wytycznych w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach, co przyczyni się do poprawy sytuacji tych osób na rynku pracy.

Źródło: www.pfron.org.pl, 31 lipca 2012 r.

2012-07-30
Senat bez poprawek uchwalił nowelizację ustawy o rehabilitacji

W dniu 26 lipca Senat bez poprawek uchwalił ustawę o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja uściśla przepisy dotyczące systemów wspierania ze środków publicznych zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz dofinansowania do wynagrodzeń pracowników, a także urealnia wysokość wsparcia udzielanego pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne w stosunku do ponoszonych kosztów płacy. Nowelizacja wejdzie w życie (z wyjątkiem niektórych przepisów) po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Ustawa czeka na podpis Prezydenta.

Źródło: www.senat.gov.pl, 30 lipca 2012 r.

2012-07-20
Wykreślenie wspólnika w NIP-D w dacie zmiany umowy spółki

Datą wykreślenia wspólnika w NIP-D jest data zmiany umowy spółki jawnej. Zapis w umowie spółki jawnej, iż każdy ze wspólników może wypowiedzieć umowę spółki na 6 miesięcy przed końcem roku obrotowego, jest powtórzeniem zapisu kodeksowego z art. 61 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) dalej k.s.h. Przede wszystkim należy wskazać, iż wypowiedzenie powinno nastąpić do końca czerwca danego roku podatkowego (równego roku kalendarzowemu). Stosownie do art. 61 § 3 k.s.h., wypowiedzenia dokonuje się w formie pisemnego oświadczenia, które należy złożyć pozostałym wspólnikom albo wspólnikowi uprawnionemu do reprezentowania spółki. Wydaje się, iż ze względu na obowiązek powiadomienia wspólników o wypowiedzeniu spółki, należy przyjąć datę tego powiadomienia, a nie termin wskazany w piśmie.
Zmiana umowy spółki jawnej ze względu na wystąpienie wspólnika jest dokonywana z chwilą podjęcia stosownej uchwały. Zatem datą wykreślenia wspólnika jest data uchwały zmieniającej skład osobowy spółki, a nie data rejestracji tej zmiany w KRS.
Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681 z późn. zm.) dalej u.z.e.i.p., podatnicy VAT mają 7 dni na zgłoszenie zmian, a podatnicy podatku dochodowego niebędący podatnikami VAT w terminie 30 dni od dnia dokonania zmiany. Zmiana umowy powoduje obowiązek zgłoszenia tej zmiany w KRS. Zgodnie z art. 19b ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.), wraz z wnioskiem o zmianę wpisu w rejestrze przedsiębiorców wnioskodawca składa zgłoszenie aktualizacyjne, o którym mowa w u.z.e.i.p., wraz ze wskazaniem właściwego naczelnika urzędu skarbowego pod rygorem zwrotu wniosku.
Powyższe koreluje z zakresem informacji, jakie należy wykazać w "Informacji o wspólnikach spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej lub o spółkach tworzących podatkową grupę kapitałową" (NIP-D), gdyż jest nią "data wystąpienia okoliczności wskazanej w poz. 5", m.in. wystąpienie wspólnika ze spółki.

Vademecum Głównego Księgowego, 20 lipca 2012 r.

2012-07-20
Nowe wzory formularzy celnych

Od dziś obowiązują nowe wzory formularzy w sprawach celnych, które dostosowują polskie przepisy do regulacji unijnych. Nowe formularze dotyczą magazynów czasowego składowania.
Katalog formularzy określony w przepisach został rozszerzony o nowe formularze dotyczące magazynów czasowego składowania tj.: wniosek o udzielenie pozwolenia na prowadzenie magazynu czasowego składowania oraz pozwolenia na prowadzenie magazynu czasowego składowania. Wynika to z wejścia w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 października 2011 r. w sprawie magazynów czasowego składowania (Dz. U. Nr 226, poz. 1358). Nowe wzory uwzględniają preferencje dla wnioskodawców posiadających świadectwo upoważnionego przedsiębiorcy AEO. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych (Dz. U. poz. 766) obowiązuje od dziś tj. 20 lipca.

Źródło: www.rcl.gov.pl, 20 lipca 2012 r.

2012-07-19
Zamiast na Internet ulga na podręczniki i książki

Polskie Stronnictwo Ludowe zaproponowało wprowadzenie w miejsce likwidowanej ulgi internetowej ulgę na zakup podręczników i książek naukowych. Zaproponowana przez PSL ulga podręcznikowa miałaby być odliczana przez rodziców lub prawnych opiekunów ucznia lub studenta. Posłowie proponują, by analogicznie jak ulga na Internet, wynosiła 760 zł. Z ulgi miałby skorzystać każdy podatnik podatku dochodowego. Pomysłodawcy podkreślają, że rosnące z roku na rok ceny książek powodują spadek czytelnictwa i nie zachęcają uczniów czy studentów do zakupu podręczników. Koszty budżetu państwa związane z wprowadzeniem zaproponowanej ulgi byłyby niższe niż w przypadku ulgi internetowej, ponieważ wydawnictwa otrzymałyby zwrot odprowadzonego podatku VAT.

Źródło: www.psl.org.pl, 19 lipca 2012 r.

2012-07-19
Wyższe kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

W dniu 1 października 2012 r. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
Rozporządzenie z 17 lipca 2012 r. ustala następujące kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:
1) kryteria dochodowe:
a) dla osoby samotnie gospodarującej w wysokości 542 zł,
b) dla osoby w rodzinie w wysokości 456 zł;
2) kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:
a) minimalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w wysokości 531 zł,
b) maksymalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w wysokości 1260 zł,
c) maksymalną kwotę zasiłku stałego w wysokości 529 zł,
d) kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego w wysokości 250 zł.

Źródło: www.mpips.gov.pl, 19 lipca 2012 r.

2012-07-18
Będą nowe przepisy dotyczące wymiany informacji podatkowych

Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustawy o kontroli skarbowej, przedłożone przez ministra finansów. Nowelizacja przepisów Ordynacji podatkowej uwzględniać ma wdrożenie przepisów dyrektywy Rady 2011/16/UE z 15 lutego 2011 r., które przewidują stworzenie skutecznego i szerokiego systemu wymiany informacji między administracjami podatkowymi państw członkowskich Unii Europejskiej. Nowe regulacje ułatwią pobór należności podatkowych, zmniejszą ryzyko oszustw i zapobiegną uchylaniu się od wypełniania obowiązków podatkowych. Do Ordynacji podatkowej zostaną włączone przepisy, które będą dopuszczały wymianę wszelkich informacji istotnych do stosowania i wykonywania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatków stanowiących dochód budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Nie będzie dotyczyć to m.in.: podatku VAT, ceł, podatku akcyzowego, składek na ubezpieczenie społeczne, opłaty skarbowej. W założeniach przewidziano, że minister finansów (w rozporządzeniu) wyznaczy organ podatkowy odpowiedzialny za wymianę informacji oraz określi zasady współpracy organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego z organami podatkowymi podległymi ministrowi finansów.
Zostanie przyjęte rozwiązanie, zgodnie z którym możliwe będzie wyznaczanie pracowników urzędów kontroli skarbowej, urzędów skarbowych i izb skarbowych do bezpośredniej wymiany informacji w zakresie kontroli wielostronnych oraz w razie potrzeby uczestniczenia w spotkaniach związanych z kontrolami. W dokumencie określono, że w projekcie ustawy Ordynacja podatkowa będą uregulowane również zagadnienia dotyczące czasu trwania postępowania w sprawie udzielenia informacji na wniosek obcej władzy. Zostaną określone ścisłe terminy, m.in. na: udzielenie informacji z urzędu, poinformowanie o przyczynach nieudzielania informacji, wezwanie do uzupełnienia wniosku.
Zmienią się ponadto przepisy dotyczące zasad wszczynania i prowadzenia kontroli jednoczesnych. Zdaniem resortu finansów, nowe przepisy przyspieszą i zwiększą efektywność kontroli. Wszczęcie i przeprowadzenie kontroli jednoczesnych nie będzie wymagać zawierania porozumień przez zainteresowane strony wystarczą jedynie uzgodnienia i podjęcie decyzji o przystąpieniu do konkretnej kontroli. Upoważnieni przedstawiciele obcej władzy, zgodnie z założeniami, będą mogli przebywać w siedzibach organów podatkowych i urzędach kontroli skarbowej. Ponadto będą mogli uczestniczyć w postępowaniach podatkowych kontrolnych prowadzonych przez organy kontroli skarbowej.

Źródło: www.premier.gov.pl, 18 lipca 2012 r.

2012-07-18
Od października wzrośnie kwota zasiłku stałego

Od 1 października 2012 r. z 444 zł do 529 zł wzrośnie maksymalna kwota zasiłku stałego. Wzrosną również kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej, w przypadku osób samotnie gospodarujących do poziomu 542 zł (z 477 zł), w przypadku osoby w rodzinie do poziomu 456 zł (z 351 zł). Tak wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. poz. 823). Zmiana wysokości kwot kryteriów pociąga za sobą zmianę:
1) maksymalnej kwoty zasiłku stałego do kwoty 529 zł,
2) przedziału pomocy na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą: 5311.260 zł,
3) kwoty dochodu z 1 ha przeliczeniowego - ulega ona podwyższeniu o 25% sumy kwot, o które wzrastają kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej i kryterium dochodowe na osobę w rodzinie, to jest o 42,5 zł do wysokości 250 zł (w zaokrągleniu do pełnych złotych).

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, 18 lipca 2012 r.

2012-07-17
Spotkanie Grupy Roboczej ds. zmian w funkcjonowaniu dodatkowych ubezpieczeń emerytalnych

W dniu 18 lipca 2012 r. w Warszawie odbędzie się drugie spotkanie Grupy Roboczej ds. zmian w funkcjonowaniu dodatkowych ubezpieczeń emerytalnych. Tworzą ją przedstawiciele rynku finansowego, którzy prowadzą formy grupowe w ramach PPE oraz indywidualne (IKE, IKZE) w obszarze dodatkowych ubezpieczeń emerytalnych. Celem prac jest przygotowanie projektu zmian w regulacjach, które zwiększą skłonność zarówno pracodawców, jak i osób indywidualnych, do tworzenia dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego. Zostanie on przekazany resortom pracy i finansów, po konsultacji z przedstawicielami środowiska finansowego (m.in. PIU, ZBP oraz IZFiA). Grupie przewodniczy dr Wojciech Nagel.

Źródło: www.bcc.org.pl, 17 lipca 2012 r.

2012-07-16
Rząd zajmie się przepisami dotyczącymi współpracy w ściąganiu podatków

Rada Ministrów zajmie się we wtorek dwoma projektami dotyczącymi kwestii podatkowych - założeniami nowelizacji Ordynacji podatkowej oraz ustawy o kontroli skarbowej i założeniami ustawy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, ceł i innych należności publicznoprawnych.
Celem opracowania projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej jest implementacja części przepisów dyrektywy Rady 2011/16/UE z 15 lutego 2011 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania, ukierunkowanych na stworzenie skutecznego systemu wymiany informacji między administracjami podatkowymi państw członkowskich. Państwa członkowskie mają obowiązek wprowadzić te przepisy w życie ze skutkiem od l stycznia 20l3 r. Obowiązek implementacji ww.dyrektywy wymaga również nowelizacji ustawy o kontroli skarbowej.
Z kolei ustawa o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, ceł i innych należności publicznoprawnych będzie gwarantować sprawność, rzetelność, przejrzystość i szybkość działań organów państwa na gruncie międzynarodowej współpracy w zakresie korzystania z wzajemnej pomocy przy dochodzeniu należności. W obecnym stanie prawnym zagadnienia te uregulowane są w dziale l rozdziału 7 ustawy egzekucyjnej. Wzajemna pomoc ma obejmować wymianę informacji dotyczących podmiotu w szczególności takich , jak np. adres zamieszkania , posiadane rachunki bankowe, w tym również w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, posiadane ruchomości i nieruchomości, wysokość uzyskiwanych dochodów, źródła dochodów, rodzaj i miejsce zatrudnienia , rodzaj i miejsce prowadzonej działalności. Informacje te stanowią katalog otwarty służący wierzycielowi i organowi egzekucyjnemu do podjęcia decyzji czy wystąpić z wnioskiem o dochodzenie należności lub podjęcie środków zabezpieczających.
Wzajemna pomoc obejmować będzie także wymianę informacji bez uprzedniego wniosku w przypadku przewidywanego zwrotu kwoty nadpłaty, podatku lub cła - z wyłączeniem podatku od towarów i usług - jak i powiadamianie podmiotu o dokumentach odnoszących się do należności pieniężnych przysługujących od tego podmiotu lub do dochodzenia takiej należności (doręczanie dokumentów) oraz pomoc przy dochodzeniu należności lub podjęcia środków zabezpieczających.

Źródło: www.rcl.gov.pl, 16 lipca 2012 r.

2012-07-16
Sejm przyjął ustawę o ratyfikacji Protokołu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania z Cyprem

W piątek 13 lipca posłowie przyjęli ustawę o ratyfikacji Protokołu między Rządem RP a Rządem Republiki Cypru o zmianie Umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Protokół zmienia Umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodów i majątku, sporządzoną w Warszawie 4 czerwca 1992 r.
Dokument ten aktualizuje listę podatków objętych umową z podatków polskich usunięty został podatek rolny, a strona cypryjska usunęła podatek od nieruchomości oraz zaktualizowała nazwy dwóch innych podatków: daniny specjalnej na obronę Republiki oraz podatku od zysków ze sprzedaży majątku. Protokół zmienia także przepisy umowy dotyczące opodatkowania dywidend, odsetek oraz należności licencyjnych. Ponadto w odniesieniu do podatku od odsetek i dywidend dokument zakłada obniżenie stawki podatku z 10 proc. do 5 proc. Zmieniony został też przepis dotyczący wynagrodzeń z tytułu zasiadania w zarządach i radach nadzorczych spółek. Dochody te będą opodatkowane w państwie, w którym osoby te mają miejsce zamieszkania. Ustawa o ratyfikacji protokołu będzie teraz przedmiotem prac Senatu.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 16 lipca 2012 r.

2012-07-12
TK zajmie się sprawą zawieszenia terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego

Dnia 17 lipca Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne NSA dotyczące zawieszenia terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w związku ze wszczęciem postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe i zawiadomienia o wszczęciu postępowania. Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 70 § 6 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. poz. 749), w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2003 roku, w zakresie w jakim wywołuje skutek w postaci zawieszenia terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w związku ze wszczęciem postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, o którym podatnik nie jest informowany, do momentu uznania go za podejrzanego - z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji. Rozpoznając skargę kasacyjną NSA uznał, że zaszła potrzeba skierowania do TK pytania prawnego. Zaskarżona do NSA decyzja dotyczyła zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług. Na podstawie wyników kontroli w firmie podatnika organ przyjął, że w ramach świadczenia usług komisu, podatnik dokonał sprzedaży złomu złota za określoną kwotę. Stwierdził równocześnie brak dowodów, że pozostała część sprzedaży złota nastąpiła też w ramach usługi komisu. W związku z tym całą kwotę należną za sprzedaż złota objął podatkiem od towarów i usług. W odwołaniu od tej decyzji podatnik zakwestionował ustalenia organu. Postawił też zarzut przedawnienia. NSA stwierdził, że zasadnicze znaczenie dla sprawy ma kwestia prawidłowego zastosowania kwestionowanego przepisu w kontekście zaistnienia skutku w postaci zawieszenia terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych. Zgodnie z kwestionowanym przepisem w stanie prawnym obowiązującym w okresie, którego dotyczy rozpoznawana sprawa bieg terminu przedawnienia zostaje zawieszony z dniem wszczęcia postępowania karnego lub w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. Zdaniem sądu pytającego kwestionowany przepis narusza Konstytucję, gdyż dopuszcza zawieszenie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego bez równoczesnego nałożenia na organ skarbowy obowiązku poinformowania obywatela o wszczęciu postępowania o przestępstwo skarbowe. Ponadto samo zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania wprowadza obciążenia obywateli bez jednoczesnego wprowadzenia jasnych zasad postępowania umożliwiających obywatelom dochodzenie swoich praw poprzez zaskarżenie tego zawieszenia z dniem wszczęcia postępowania karnego lub w sprawie o przestępstwo bądź wykroczenie skarbowe.

Źródło: www.trybunal.gov.pl, 12 lipca 2012 r.

2012-07-10
Dłuższy termin na składanie informacji podsumowujących VAT UE

Wydłużenie terminu na składanie informacji podsumowujących VAT UE z 15. do 25. dnia kolejnego miesiąca - to kolejny postulat Ministerstwa Gospodarki, który znalazł się w projekcie założeń tzw. trzeciej ustawy deregulacyjnej. W myśl art. 100 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) zasadą jest składanie informacji podsumowujących o wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów za okresy miesięczne, w terminie do 15. dnia miesiąca w którym powstał obowiązek podatkowy.
Powyższy termin - zdaniem projektodawców - jest zbyt krótki, co utrudnia przedsiębiorcom składanie informacji w terminie. Dodatkowo, termin 15-dniowy może być dla podatników mylący, gdyż dla celów podatku VAT wszystkie terminy na składanie deklaracji wynoszą 25 dni od zakończenia miesiąca. Dłuższy termin na złożenie informacji podsumowującej VAT UE dotyczy obecnie wyłącznie informacji składanych drogą elektroniczną.

RPE WKP Źródło: www.rcl.gov.pl, 10 lipca 2012 r.

2012-07-09
Obowiązek przechowywania kopii paragonów fiskalnych tylko przez 2 lata

Projekt założeń do tzw. trzeciej ustawy deregulacyjnej zakłada wprowadzenie, jako zasady, dwuletniego okresu przechowywania kopii dokumentów papierowych generowanych przez kasy fiskalne. Obecnie podatnicy są obowiązani do przechowywania kopii paragonów fiskalnych przez 5 lat.
W myśl przepisu z art. 113 ust. 3a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani przechowywać kopie dokumentów kasowych. Podatnicy są zobowiązani przechowywać powyższe dokumenty przez okres pięciu lat. W grudniu 2012 r. upływa okres obowiązywania przepisu przejściowego, zgodnie z którym skrócono z pięciu do dwóch lat czas przechowywania paragonów fiskalnych.
Utrzymanie obowiązku przechowywania paragonów fiskalnych przez pięć lat generuje dla przedsiębiorców niepotrzebne obciążenia administracyjne. Zdaniem projektodawców wprowadzenie jako zasady dwuletniego okresu przechowywania kopii dokumentów papierowych generowanych przez kasy fiskalne jest wystarczające dla zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

Źródło: www.rcl.gov.pl, 9 lipca 2012 r.

2012-07-09
Wystawienie faktury VAT do paragonu po upływie 2 miesięcy od sprzedaży

Co do zasady po upływie dwóch miesięcy od dokonania sprzedaży i wystawienia paragonu podatnik nie powinien wystawiać faktury. Jeżeli ją jednak wystawi, nie powinno mu to niczym grozić. Zgodnie z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Tym samym, jeżeli podatnik wystawi fakturę, to naruszy przepisy (bez względu na to, czy wystawi ją z datą bieżącą, czy też z datą wsteczną). Należy jednak zauważyć, iż skoro był wystawiony paragon, to sprzedaż została rozliczona, więc wystawienie faktury obecnie będzie neutralne podatkowo (pomijając naruszenie terminu). Wystawienie faktury z mocą wsteczną może doprowadzić do zaburzenia ciągłości numeracji faktur. Podatnik mógłby skorygować sprzedaż na podstawie paragonu, gdyby np. sprzedaż wtedy nie doszła do skutku. Podatnik mógłby także zmniejszyć sprzedaż w bieżącym miesiącu w przypadku zwrotu towaru, po czym ponownie dokonać jego sprzedaży.

Paweł Ziółkowski. Vademecum Głównego Księgowego, 9 lipca 2012 r.

2012-07-09
Rząd zaproponował zwiększenie ulgi na dzieci

Rząd zaproponował zwiększenie ulgi na dzieci dla rodzin z trojgiem i więcej dzieci. Przewidziano także zamiany w zasadach odpisywania 50 proc. kosztów uzyskania przychodów od umów autorskich, a także likwidację ulgi na internet. Propozycje te znalazły się w zaakceptowanym przez Radę Ministrów projekcie nowelizacji ustawy o PIT.
Zgodnie z przedłożonymi propozycjami, w rodzinie z trójką dzieci i więcej - bez względu na osiągnięty dochód - ulga na trzecie dziecko wzrośnie o 50 proc., a na czwarte i każde kolejne o 100 proc. Dla rodzin wychowujących dwoje dzieci, bez względu na osiągnięty dochód, ulga nie zmieni się. Ulga nie będzie przysługiwać rodzicom będącym w związku małżeńskim i osobom samotnym wychowujących jedno dziecko, których dochód roczny przekroczy 112 tys. zł. Nie będą nią objęci również rodzice wychowujący jedno dziecko, którzy nie są w związku małżeńskim, a których dochód roczny przekroczy 56 tys. zł. Nowe rozwiązania mają obowiązywać od początku 2013 r.

Źródło: www.premier.gov.pl, 9 lipca 2012 r.

2012-07-09
Kancelaria Prezesa RM informuje o stanie realizacji expose

Kancelaria Prezesa RM przedstawiła raport o stanie realizacji najważniejszych zadań z exposé premiera Donalda Tuska na dzień 6 lipca 2012 r.
Najważniejsze działania dotyczące rynku pracy i zabezpieczenia społecznego: 1. Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Od 2013 r. ma być stopniowo zrównywany i podwyższany wiek przechodzenia na emeryturę kobiet i mężczyzn - docelowo do 67. roku życia. Ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2013 r.
2. Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła w 2012 r. waloryzację kwotową. Ustawa weszła w życie z dniem 1 marca 2012 r. Prezydent podpisał ustawę i skierował ją w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego. 3. Ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw. Ustawa zakłada wydłużenie okresu pracy służb mundurowych niezbędnego do nabycia uprawnień emerytalnych oraz określenie wieku uprawniającego do świadczenia emerytalnego. Wejdzie w życie 1 stycznia 2013 r.
4. Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (trwają prace w Sejmie). Ograniczona zostanie liczba osób uprawnionych do otrzymania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Wprowadzone zostanie kryterium dochodowe 1922 zł na osobę w rodzinie, warunkujące prawo do becikowego. Kwota 1922 zł ma stanowić odzwierciedlenie progu podatkowego 85 tys. zł w przypadku rodziny 3-osobowej. 5. Ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (weszła w życie 1 lutego 2012 r.) Składka rentowa po stronie pracodawcy została podwyższona o 2 punkty procentowe.
6. Ustawa o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r. Wprowadzona została składka zdrowotna dla rolników: - za rolników posiadających mniej niż 6 ha - składkę pokrywa budżet państwa; - rolnicy posiadający gospodarstwa od 6 do 15 ha - zapłacą składkę w wysokości 18 zł; - rolnicy mający gospodarstwa powyżej 15 ha - zapłacą składkę w wysokości 36 zł. Ustawa weszła w życie 1 lutego 2012 r. 7. Założenia do projektu ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (projekt w uzgodnieniach międzyresortowych). Celem jest ograniczenie obciążeń administracyjnych i obowiązków informacyjnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej oraz zmniejszenie kosztów wykonywania tej działalności ponoszonych przez przedsiębiorców.
8. 7. Projekt ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (planowane przyjęcie przez rząd III kwartał 2012 r., projekt w uzgodnieniach międzyresortowych). Projekt zakłada rozszerzenie dostępu do tzw. zawodów regulowanych (wymagających określonych kwalifikacji przewidzianych w przepisach prawa).
9. Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, ustawy o statystyce publicznej, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy (przyjęte przez RM 19 czerwca). Zaproponowano skrócenie terminów nadawania NIP w stosunku do osób prawnych podlegających rejestracji w KRS oraz zmniejszenie dla pracodawców obowiązków zgłoszeniowych do PIS i PIP.
10. Propozycja reformy zasad nabywania uprawnień do emerytur (trwa przygotowanie projektu). Chodzi o zmiany w systemie emerytur górniczych. Przywileje będą przysługiwać wyłącznie pracującym bezpośrednio przy wydobyciu.

Źródło: www.premier.gov.pl, 9 lipca 2012 r.

2012-07-05
Uległa zmianie stawka dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Od pierwszego lipca 2012 roku zmieniła się wysokość dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.
Zgodnie z nowymi przepisami obniżeniu ulega dofinansowanie wynagrodzeń dla osób niepełnosprawnych z lekkim z 50% do 45% i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ze 125% do 115%. Zwiększone zostały natomiast dopłaty do wynagrodzeń dla osób z najcięższym, znacznym stopniem niepełnosprawności ze 170% do 180%.
Zmiana stawek ma na celu promowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Źródło: www.pkpplewiatan.pl, stan z dnia 5 lipca 2012 r.

2012-07-05
PKPP Lewiatan przygotowała ankietę ws. zmian w podatku VAT

Rada Podatkowa PKPP Lewiatan opracowała ankietę dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców dotyczącą projektu zmiany ustawy o VAT przygotowanego przez resort finansów. Przedsiębiorcy mogą wypowiedzieć się czy zaproponowane zmiany będą dla nich ułatwieniem w prowadzonej działalności.
Projekt z dnia 25 maja przygotowany przez Ministerstwo Finansów to kompleksowe zmiany do ustawy o podatku VAT. Głównym celem projektu jest istotna i znacząca zmiana zasad powstawania obowiązku podatkowego, zasad odliczania podatku naliczonego, podstawy opodatkowania oraz przepisów dotyczących zasad fakturowania. Projekt aktualizuje również niektóre limity kwotowe poprzez podwyższenie ich wartości (np. limit prezentów małej wartości).
Oprócz powyższych istotnych zmian, projekt przewiduje liczne zmiany redakcyjne lub dostosowujące przepisy do zapadających wyroków sądów administracyjnych i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W przygotowanej przez Radę Podatkową ankiecie przedsiębiorcy mogą odpowiedzieć na 9 pytań z zakresu projektowanych zmian. Są to między innymi pytania dotyczące: zmiany limitów prezentów małej wartości, zmiany zasad identyfikacji próbek, zmiany momentu powstania obowiązku podatkowego czy zmiany zasad zastosowania 0% stawki VAT w eksporcie.
Przy każdym z pytań znajduje się także miejsce na komentarz. Termin konsultacji projektu przez Konfederację upływa 10 lipca.

Źródło: www.radapodatkowa.pl, 5 lipca 2012 r.

2012-07-05
Taki sam termin powstania obowiązku podatkowego w PIT i CIT

Ministerstwo Gospodarki zaproponowało ujednolicenie terminu powstania obowiązku podatkowego w podatkach dochodowych z podatkiem VAT dla zaliczek o małej wartości, które są ewidencjonowane na kasie fiskalnej. Jest to jedno z założeń tzw. trzeciej ustawy deregulacyjnej.
W myśl obowiązujących przepisów ustaw o podatkach dochodowych do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet podatku VAT, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych. Pobrane zaliczki nie stanowią przychodu w podatku dochodowym w danym okresie sprawozdawczym. Natomiast w przypadku podatku VAT każda zaliczka stanowi podstawę opodatkowania w ciągu 7 dni od daty jej pobrania.
W związku z powyższym dla przedsiębiorców ewidencjonujących obrót za pomocą kas fiskalnych pobrana i zaewidencjonowana zaliczka nie stanowi przychodu w PIT i CIT.
W celu uproszczenia rozliczeń w sytuacji, gdy obrót rejestrowany za pomocą kasy fiskalnej w przypadku przyjmowania zaliczek w niewielkich kwotach (np. 500 zł) zaproponowano ujednolicenie terminu powstania obowiązku podatkowego w podatkach dochodowych do miesiąca pobrania zaliczki. Resort gospodarki uważa, że takie rozwiązanie powinno być dla przedsiębiorców dobrowolne tzn. albo ewidencjonują pobrane zaliczki w dodatkowej ewidencji albo rezygnują z jej prowadzenia i wówczas każda zaliczka stanie się przychodem.

Źródło: www.rcl.gov.pl, 5 lipca 2012 r.

2012-07-05
Taki sam termin powstania obowiązku podatkowego w PIT i CIT

Ministerstwo Gospodarki zaproponowało ujednolicenie terminu powstania obowiązku podatkowego w podatkach dochodowych z podatkiem VAT dla zaliczek o małej wartości, które są ewidencjonowane na kasie fiskalnej. Jest to jedno z założeń tzw. trzeciej ustawy deregulacyjnej.
W myśl obowiązujących przepisów ustaw o podatkach dochodowych do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet podatku VAT, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych. Pobrane zaliczki nie stanowią przychodu w podatku dochodowym w danym okresie sprawozdawczym. Natomiast w przypadku podatku VAT każda zaliczka stanowi podstawę opodatkowania w ciągu 7 dni od daty jej pobrania.
W związku z powyższym dla przedsiębiorców ewidencjonujących obrót za pomocą kas fiskalnych pobrana i zaewidencjonowana zaliczka nie stanowi przychodu w PIT i CIT.
W celu uproszczenia rozliczeń w sytuacji, gdy obrót rejestrowany za pomocą kasy fiskalnej w przypadku przyjmowania zaliczek w niewielkich kwotach (np. 500 zł) zaproponowano ujednolicenie terminu powstania obowiązku podatkowego w podatkach dochodowych do miesiąca pobrania zaliczki. Resort gospodarki uważa, że takie rozwiązanie powinno być dla przedsiębiorców dobrowolne tzn. albo ewidencjonują pobrane zaliczki w dodatkowej ewidencji albo rezygnują z jej prowadzenia i wówczas każda zaliczka stanie się przychodem.

Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 5 lipca 2012 r.

2012-07-03
Sankcje za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców

Prezydent RP podpisał ustawę z 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W najbliższych dniach ustawa zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw, a po 14 dniach od ogłoszenia wejdzie w życie. Zasadniczym celem ustawy jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/52/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. przewidującej minimalne normy w odniesieniu do kar i środków stosowanych wobec pracodawców zatrudniających nielegalnie przebywających obywateli krajów trzecich. Uchwalona ustawa wprowadza różnego rodzaju sankcje (karne i inne) stosowane wobec podmiotów powierzających wykonywanie pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Polski oraz szczególne zasady dochodzenia roszczeń przez nielegalnie zatrudnionych cudzoziemców z tytułu niewypłaconego wynagrodzenia, ułatwiające odzyskanie zaległości.
Ustawa wprowadza obowiązek sprawdzania przed pojęciem pracy przez cudzoziemca - oraz przechowywania przez podmiot powierzający pracę dokumentu pobytowego cudzoziemca. Pracodawcy będą zobowiązani uzupełnić w ciągu 45 dni od dnia wejścia w życie ustawy dokumentację dotyczącą cudzoziemców świadczących pracę w dniu wejścia w życie ustawy.
Na mocy ustawy główny wykonawca oraz podwykonawcy pośredniczący pomiędzy głównym wykonawcą a podmiotem powierzającym pracę będą zobowiązani do wypłaty cudzoziemcowi zasądzonego zaległego wynagrodzenia oraz związanych z nim świadczeń, a także pokrycia kosztów przesłania należności cudzoziemcowi, który wyjechał z Polski. Będą oni także zobowiązani do pokrycia kosztów wydalenia cudzoziemca. Ustawa wprowadza także możliwość dochodzenia przez wykonawcę wypłacającego cudzoziemcowi zaległe wynagrodzenie oraz ponoszącego koszty wydalenia cudzoziemca, regresu od pracodawcy podwykonawcy.
Dodatkowo w art. 8 i 9 ustawa wprowadza nowe typy przestępstw dot. nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich:
- zatrudnianie wielu cudzoziemców, uporczywe powierzanie pracy cudzoziemcom w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, zatrudnianie małoletniego - zagrożone karą grzywny albo karą ograniczenia wolności;
- zatrudnianie osoby pokrzywdzonej przestępstwem określonym w art. 189a § 1 Kodeksu karnego (przestępstwo handlu ludźmi), powierzanie w warunkach szczególnego wykorzystania - zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3;
Podmiot powierzający wykonywanie pracy, który został skazany za przestępstwo wprowadzone niniejszą ustawą będzie wykluczony przez rok od dnia uprawomocnienia się wyroku z możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. Zwiększony został do 10.000 zł wymiar grzywny za uporczywe powierzanie pracy nielegalnie przebywającemu cudzoziemcowi, gdy praca ta nie ma związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Wynagrodzenie wypłacane nielegalnie przebywającemu cudzoziemcowi, wraz z podatkiem i składkami, nie będzie mogło zostać zaliczone jako koszt uzyskania przychodów osób fizycznych i prawnych. Natomiast zatrudnienie przez agencję pracy tymczasowej nielegalnie przebywających cudzoziemców skutkować będzie wykreśleniem przez marszałka województwa z rejestru agencji zatrudnienia.
Wprowadzone zmiany mają na celu wzmocnienie współpracy oraz wymiany informacji pomiędzy Strażą Graniczną, PIP oraz ZUS, w celu bardziej skutecznego prowadzenia kontroli zatrudniania cudzoziemców.

Źródło: www.mpips.gov.pl, 3 lipca 2012 r.

2012-07-02
Podstawa wymiaru emerytury pracownika zatrudnionego za granicą

2 lipca 2012 r. Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim, VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych dotyczące emerytur osób nie zatrudnionych w kraju przed wyjazdem za granicę. Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne w sprawie zgodności § 10 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1985 roku w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru emerytur i rent z art. 32 Konstytucji RP i art. 2a ust. 1 w związku z ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych.
Zgodnie z kwestionowanym przepisem, jeżeli w okresie, z którego wynagrodzenie przyjmuje się do ustalenia podstawy wymiaru, pracownik był zatrudniony za granicą, do ustalenia podstawy wymiaru przyjmuje się kwoty, od których za okresy zatrudnienia opłacono w kraju składkę na ubezpieczenie społeczne. Alternatywnie, jeśli okres zatrudnienia za granicą przypada przed dniem 1 stycznia 1991 roku przyjmuje się kwoty wynagrodzenia przysługującego w tych okresach pracownikowi zatrudnionemu w kraju w takim samym lub podobnym charakterze, w jakim pracownik był zatrudniony przed wyjazdem za granicę. Zdaniem sądu pytającego kwestionowany przepis narusza konstytucyjną zasadę równości oraz zasadę niedyskryminacji. Wydając bowiem rozporządzenie pominięto dopuszczalność ustalenia podstaw wymiaru składki na podstawie tzw. wynagrodzeń zastępczych osób, które przed rozpoczęciem pracy za granicą nie wykonywały pracy w kraju. Przewidziano taką możliwość dla osób zatrudnionych w kraju przed wyjazdem. Taka sytuacja zdaniem sądu pytającego jest niedopuszczalna. Skutkować bowiem może nieuprawnionym różnicowaniem wysokości emerytur poprzez zaniżenie wysokości emerytury osobom niepracującym przed wyjazdem w kraju.

Źródło: www.trybunal.gov.pl, 2 lipca 2012 r.

2012-07-02
Bezpłatna pomoc prawna bez podatku VAT

Wyłączenie z podatku VAT usług bezpłatnej pomocy prawnej oraz zwolnienie otrzymującego pomoc z podatku dochodowego z tego tytułu to kolejne z propozycji Ministerstwa Gospodarki jakie znalazły się w projekcie założeń tzw. trzeciej ustawy deregulacyjnej.
W obowiązującym stanie prawnym - jak podkreślają projektodawcy - nie można jednoznacznie rozstrzygnąć czy usługi bezpłatnej pomocy prawnej mają być opodatkowane podatkiem VAT oraz czy stanowią one przychód dla osób korzystających z takiej pomocy.
Powołując się na wyjaśnienia Ministerstwa Finansów można stwierdzić, że nieodpłatna pomoc prawna nie jest objęta zakresem ustawy o VAT, jeżeli jej świadczenie wpisuje się w cel działalności gospodarczej prowadzonej przez podatnika. Aczkolwiek takie wyjaśnienie nie obejmuje grupy prawników nie prowadzących działalności gospodarczej, a świadczących usługi prawne pro bono.
W związku z powyższym resort gospodarki postuluje wyraźne wyłączenie usług bezpłatnej pomocy prawnej z podatku VAT. W celu przeciwdziałania ewentualnym nadużyciom rozważa również wprowadzenie kryterium dochodów społecznych dla ograniczenia stosowania wyłączenia z podatku VAT. Drugi z elementów powyższego wyłączenia to wprowadzenie zwolnienia z podatku dochodowego dla osób korzystających z tej pomocy.

Źródło: www.rcl.gov.pl, 2 lipca 2012 r.