Biuro Rachunkowe KFK Expert Katowice, podatki rachunkowość katowice
Mapa strony angielska wersja językowa włoska wersja językowaArchiwum


2012-06-29
Nie będzie jednego podatku dochodowego dla przedsiębiorców

Resort finansów poinformował, że obecnie nie prowadzi żadnych prac zmierzających do uregulowania w jednej ustawie zasad opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej. Wiceminister Maciej Grabowski, odpowiadając na interpelację poselską nr 4795/12 stwierdził, że wprowadzenie ustawy regulującej w jednolity sposób zarówno kwestie opodatkowania dochodu osób fizycznych, jak i dochodu osób prawnych, bez względu na formę prowadzenia działalności bądź źródło uzyskiwania dochodu, wymagałoby przebudowy całego systemu podatkowego w Polsce. Wprowadzenie nowych ustaw może przynieść skutek odwrotny do zamierzonego. Z pewnością utrudni posługiwanie się tekstem takich ustaw w początkowym okresie ich obowiązywania. Każdorazowo należałoby również ocenić możliwość stosowania dotychczasowego dorobku orzecznictwa na gruncie nowych przepisów. Rozstrzygnięcia wymagałaby też kwestia, czy interpretacje indywidualne oraz ogólne wydane w dotychczasowym stanie prawnym przestaną obowiązywać, co dodatkowo, pomimo braku zmiany merytorycznej regulacji danego zagadnienia, może pozbawić podatników ochrony, jaką mieli z tytułu posiadanej interpretacji wydanej przez ministra finansów.
W przedmiotowej interpelacji poruszona została także kwestia braku spójnych przepisów w podatkach dochodowych, które w opinii wnoszących interpelację posłów stanowią skomplikowany zbiór, w wielu miejscach nieczytelny dla przeciętnego podatnika. Prezentowany jest także pogląd, iż kolejne, nawet korzystne dla podatników zmiany mogą przynieść uboczny skutek w postaci pogorszenia jakości legislacyjnej tych ustaw.
Resort, odnosząc się do tych zarzutów stwierdził, że kwestia prostoty bądź komplikacji systemu podatkowego nie może być tylko oceniana przez pryzmat ilości i częstotliwości nowelizacji ustaw podatkowych. Okoliczność taka wpływa raczej na poziom stabilności systemu i pewności prawa. Jednocześnie należy mieć na względzie, iż w przypadku dziedziny, jaką jest prawo podatkowe, zasada stabilności nie ma i nie może mieć charakteru bezwzględnego. Zmiany w prawie podatkowym są częstokroć naturalną konsekwencją zmieniającego się otoczenia gospodarczego. W wielu przypadkach to dynamika procesów zachodzących w gospodarce niejako wymusza aktywność ustawodawcy na omawianym polu.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 29 czerwca 2012 r.

2012-06-29
Zniesienie ograniczeń w rozliczaniu straty dla celów podatku dochodowego

Wśród zmian zaproponowanych przez Ministerstwo Gospodarki w tzw. trzeciej ustawie deregulacyjnej znalazła się propozycja wprowadzenia możliwości jednorazowego rozliczenia straty podatkowej.
Obowiązujące przepisy w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zawierają ograniczenia w rozliczeniu straty podatkowej z lat ubiegłych. Rozliczenie jedynie 50% straty z lat ubiegłych jest - zdaniem projektodawców - barierą w podejmowaniu przez przedsiębiorców inwestycji. Ministerstwo Gospodarki podkreśliło, że podobne ograniczenia co do rozliczenia straty podatkowej nie występują w innych krajach UE.
Zniesienie ograniczeń w rozliczeniu straty dla celów podatku dochodowego poprzez wprowadzenie możliwości jej jednorazowego odliczenia wpłynęłoby pozytywnie na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw i byłoby zachętą do nowych inwestycji

Źródło: www.rcl.gov.pl, 29 czerwca 2012 r.

2012-06-29
Zatwierdzanie sprawozdania w jednoosobowej spółce z o.o.

W jednoosobowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, podjęta przez jedynego wspólnika, nie musi być zaprotokołowana przez notariusza. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością organem uprawnionym do podjęcia uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego jest zgromadzenie wspólników. Wynika to wprost z art. 231 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) - dalej k.s.h. (por. art. 228 pkt 1 k.s.h.). Niezależnie od tego, ilu wspólników liczy spółka, uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego musi zostać udokumentowana (mieć formę pisemną), wpisana do księgi protokołów i podpisana przez obecnych lub co najmniej przez przewodniczącego i osobę sporządzającą protokół, przy czym osobą sporządzającą protokół może (nie musi) być notariusz (art. 248 § 1 k.s.h.). W tym miejscu warto zauważyć, iż uchwały organów spółki (walnego zgromadzenia, zarządu, rady nadzorczej) de facto nigdy nie mają formy aktu notarialnego. Mogą natomiast być podejmowane w obecności notariusza i przez niego protokołowane.
W przedmiotowej kwestii ustawodawca jednakowo traktuje wszystkie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wymaga, aby uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za zakończony rok obrotowy została podpisana przez obecnych lub przynajmniej przewodniczącego i osobę sporządzającą protokół. W przypadku jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zgromadzenie wspólników zawsze odbywa się przy 100% frekwencji członków. Podpisanie uchwały przez wszystkich obecnych (a więc w tej specyficznej sytuacji przez jedynego wspólnika) stanowi wypełnienie wymogu ustawowego. Tylko, gdy uchwała nie jest podpisywana przez wszystkich wspólników obecnych na zgromadzeniu wspólników ustawodawca wymaga złożenia na niej przynajmniej dwóch podpisów podpisu przewodniczącego zgromadzenia oraz podpisu osoby sporządzającą protokół (notariusza lub kogoś innego, np. innego wspólnika).

Vademecum Głównego Księgowego, 29 czerwca 2012 r.

2012-06-29
Zmiany w systemie dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

W trakcie 17. posiedzenia Sejmu posłowie jednogłośnie uchwalili nowelizację ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw. Celem przepisów jest uszczelnienie systemu wspierania zatrudniania osób niepełnosprawnych ze środków publicznych.
Wzrosnąć mają uprawnienia kontrolne Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Uszczelniony zostanie system dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Nowelizacja umożliwia urealnienie wysokości wsparcia udzielanego pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne do ponoszonych przez nich kosztów pracy poprzez odmrożenie od 1 września 2012 r. najniższego wynagrodzenia jako podstawy wyliczania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Dofinansowanie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) dla zakładu, który zatrudnia osoby niepełnosprawne będzie przysługiwało dopiero wówczas, gdy wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego zostanie przekazane m.in. na rachunek bankowy lub wypłacone przekazem pocztowym. W głosowaniach posłowie przyjęli poprawkę, zgodnie z którą wynagrodzenie będzie mogło być przekazywane na rachunek niepełnosprawnego założony również w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej (SKOK) lub przekazywane bezpośrednio niepełnosprawnemu przez inne firmy zajmujące się doręczeniami. Ustawa doprecyzowuje też zasady funkcjonowania zakładów aktywności zawodowej oraz pracy chronionej. Ustawa zostanie przekazana do Senatu.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 29 czerwca 2012 r.

2012-06-27
Pełnomocnictwo ogólne we wszystkich postępowaniach podatkowych

Wśród postulatów tzw. trzeciej ustawy deregulacyjnej znalazła się propozycja stosowania formy pełnomocnictwa ogólnego we wszystkich postępowaniach podatkowych i skarbowych. Resort gospodarki zaproponował doprecyzowanie przepisów Ordynacji podatkowej poprzez wyraźne wskazanie, że udzielone pełnomocnictwo ogólne może być stosowane we wszystkich postępowaniach podatkowych i skarbowych.
W praktyce organy podatkowe wymagają od przedsiębiorców pełnomocnictwa dla każdej czynności w postępowaniu skarbowym, co jest nie tylko uciążliwe dla samych przedsiębiorców, ale również skutkuje wydłużeniem postępowania.
Projekt założeń do tzw. trzeciej ustawy deregulacyjnej zakłada, że pełnomocnictwo ogólne po jego doręczeniu do organu podatkowego może być stosowane we wszelkich postępowaniach prowadzonych przez ten organ. Warto zaznaczyć, że resort finansów także rozważa możliwość wprowadzenia pełnomocnictw ogólnych w sprawach podatkowych w ramach odrębnej regulacji w Ordynacji podatkowej (por. odpowiedź na interpelację poselską nr 4122/12).

Źródło: www.rcl.gov.pl, 27 czerwca 2012 r.

2012-06-27
Inspektor pracy nakaże zmianę umowy zlecenia na umowę o pracę?

Do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu skierowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw. Projekt zakłada wyposażenie inspektorów pracy w możliwość nakazania zastąpienia umowy cywilnoprawnej umową o pracę w przypadku, gdy wykonywana praca odpowiada warunkom określonym w Kodeksie pracy.
Zgłoszony przez grupę posłów PIS projekt (druk nr 511) zakłada wyposażenie inspektorów pracy w narzędzie polegające na możliwości nakazania zastąpienia umowy cywilnoprawnej umową o pracę w przypadku, gdy wykonywana praca odpowiada warunkom określonym w art. 22 § 1 Kodeksu pracy oraz nakazania potwierdzenia pracownikowi na piśmie ustaleń co do stron, rodzaju oraz warunków umowy o pracę, jeśli pracodawca nie zastosował się do dyspozycji wynikającej z art. 29 § 2 k.p. Inspektor pracy nie będzie musiał wytaczać powództw o ustalenie istnienia stosunku pracy. Od razu będzie mógł nakazać w oparciu o dokonane ustalenia zastąpienie umowy cywilnoprawnej umową o pracę. Pracodawcy z kolei przysługiwałby środek odwoławczy na zasadach ogólnych.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 27 czerwca 2012 r.

2012-06-27
Minimalne wynagrodzenie jednakowe dla wszystkich pracowników

W dniu 27 czerwca 2012 r. do Sejmu wpłynął projekt posłów ugrupowania PiS ustawy o zmianie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Projekt dotyczy likwidacji przepisu ograniczającego wysokość wynagrodzenia dla osób po raz pierwszy wchodzących na rynek pracy.
W obecnym stanie prawnym wysokość wynagrodzenia pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy nie może być niższa niż 80 proc. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Projektowana zmiana ma na celu zlikwidowanie przepisu ograniczającego wysokość wynagrodzenia dla osób po raz pierwszy wchodzących na rynek pracy i wprowadzenie przepisów, zgodnie z którymi wszyscy pracownicy będą mieli prawo do wynagrodzenia w jednakowej wysokości. Jak zauważają projektodawcy przyjęte kryterium w obecnie obowiązującej ustawie o wynagrodzeniu minimalnym nie spełnia wymogów konstytucyjnych i narusza zasadę sprawiedliwości społecznej. Minimalne wynagrodzenie ma pełnić funkcję alimentacyjną. Ponadto podkreślają, że przy ustalaniu wynagrodzenia pomija czynnik wykształcenia jako miernik kwalifikacji zawodowych.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 27 czerwca 2012 r.

2012-06-26
Zwolnienie z amortyzacji wydatków do 6 tysięcy

Podniesienie maksymalnej wartości składnika z 3500 zł do 6000 zł uprawniającej do zaliczenia wydatku od razu do kosztów uzyskania przychodów i zwalniającej z amortyzacji - to kolejny postulat projektu założeń tzw. trzeciej ustawy deregulacyjnej przygotowanego przez Ministerstwo Gospodarki. Możliwość zaliczenia wydatku od razu do kosztów uzyskania przychodów bez konieczności jego amortyzacji jest dużym ułatwieniem w działalności gospodarczej.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie trzeba amortyzować składnika o wartości nie przekraczającej 3500 zł. Wydatki mogą być od razu zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.
Zaproponowane w projekcie zwiększenie limitu z 3500 zł do 6000 zł umożliwiłoby w szerszym zakresie klasyfikowanie wydatków do kosztów uzyskania przychodów, przyczyniając się do zmniejszenia obciążeń administracyjnych związanych z ewidencją kosztów dla celów podatkowych i księgowych.
Projektodawcy podkreślają, że obecny limit 3500 zł pozostaje niezmieniony od 2000 r. i zasadna byłaby jego waloryzacja uwzględniająca wzrost cen w tym okresie, a także prognozę inflacji na 2012 r. i 2013 r.

Źródło: www.rcl.gov.pl, 26 czerwca 2012 r.

2012-06-26
Czy urlop ojcowski będzie dłuższy?

Posłowie ugrupowania Ruch Palikota wnieśli do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy, który dotyczy wydłużenia wymiaru urlopu ojcowskiego z obowiązujących obecnie dwóch do ośmiu tygodni.
Od dnia 1 stycznia 2010 r. na mocy nowelizacji kodeksu pracy z dnia 6 grudnia 2008 r. wprowadzone zostało nowe uprawnienie w postaci urlopu ojcowskiego. W 2010 r. i 2011 r. jego wymiar wynosił tydzień. Od 2012 r. wymiar urlopu ojcowskiego wynosi 2 tygodnie, tj. czternaście dni kalendarzowych. Według danych ZUS, w pierwszym kwartale 2010 r. urlop ojcowski wykorzystało nieco ponad 3 tysiące ojców, ale już 2 lata później 7 tysięcy. Jednocześnie najnowsze badania wykazują, że ponad połowa Polaków uważa, że urlop ojcowski powinien zostać wydłużony.
Projektowana nowelizacja ma na celu wydłużenie wymiaru urlopu ojcowskiego z obowiązujących obecnie 2 do 8 tygodni. Zwiększenie wymiaru urlopu ojcowskiego pociąga za sobą potrzebę zobligowania pracodawcy do udzielenia urlopu także ojcu dziecka. Istotną różnicą pomiędzy projektowaną regulacją a obowiązującym stanem prawnym jest to, że wykorzystanie urlopu ojcowskiego nie może odbyć się w tym samym czasie, co urlopu macierzyńskiego. Rozwiązanie takie ma na celu umożliwienie matce dziecka powrót do pracy i stanowi faktyczne umożliwienie połączenia aktywności zawodowej z wychowywaniem dzieci. Rodzice mieliby możliwość dzielenia między sobą urlopu macierzyńskiego i ojcowskiego. Zgodnie z projektowaną nowelizacją prawo do urlopu ojcowskiego przysługuje również ojcom przysposabiającym dziecko, o ile nie ukończyło ono 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia. Przy czym projekt ustawy przewiduje, poza wymogami określonymi w zdaniu poprzednim, wydłużenie możliwości skorzystania z przysługującego urlopu ojcowskiego do upływu dwudziestu czterech miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie. Zmiana ta ma również na celu nawiązanie więzi ojcowskich z adoptowanym dzieckiem w czasie, kiedy matka dziecka nie korzysta z urlopu macierzyńskiego.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 26 czerwca 2012 r.

2012-06-25
Dłuższy termin na rozliczenie podatku VAT w imporcie

Ministerstwo Gospodarki zaproponowało odejście od 10-dniowego terminu płatności podatku VAT od importu na rzecz stosowania zasad ogólnych i rozliczania VAT od importu w deklaracji podatkowej. Obecnie ustawowy termin zapłaty podatku VAT z tytułu importu towarów wynosi 10 dni licząc od dnia powiadomienia przez organ celny o wysokości należności podatkowych. Termin ten jest zbieżny z terminem płatności należności celnych.
W przygotowanym przez resort gospodarki projekcie założeń do ustawy deregulacyjnej zaproponowano odejście od tak restrykcyjnego terminu rozliczenia podatku od towarów importowanych na rzecz rozliczenia na zasadach ogólnych tj. wraz ze składaniem deklaracji podatkowej VAT. W uzasadnieniu do projektu czytamy, że w innych krajach UE regulacje w tym zakresie są znacznie korzystniejsze. Przykładowo w Niemczech, czy Holandii rozgraniczono termin płatności należności celnych od podatkowych - obowiązuje termin 45-dniowy. Inne kraje takie jak Czechy, Słowacja czy Węgry również mają korzystniejsze od polskich przepisy zastępujące zapłatę podatku VAT formułą ujęcia podatku w deklaracji rozliczeniowej. Zdaniem projektodawców wprowadzenie takiej zmiany wpłynie pozytywnie na konkurencyjność polskiej gospodarki, gdyż zwiększy ilość odpraw dokonywanych w Polsce oraz przyciągnie dodatkowe ilości ładunków przechodzących przez polskie porty morskie.

Źródło: www.rcl.gov.pl, 25 czerwca 2012 r.

2012-06-25
Rusza letnia akcja

Dnia 1 lipca po raz kolejny rozpocznie się akcja "Weź paragon". Podobnie jak w ubiegłych latach, w miejscowościach turystycznych będą przeprowadzane kampanie informacyjno-edukacyjne oraz kontrole ewidencji sprzedaży na kasach fiskalnych - poinformowało Ministerstwo Finansów.
Kampania "Weź paragon" ma przypominać, że wydanie paragonu w sklepie, barze czy restauracji ma duże znaczenie nie tylko dla kupującego ale również dla wszystkich podatników. W akcji chodzi przede wszystkim o to, by sprzedawcy uczciwie rejestrowali sprzedaż na kasach fiskalnych i przestrzegali zasad uczciwej konkurencji. Paragon to potwierdzenie, że kwota podatku trafiła do budżetu państwa, a nie do kieszeni nieuczciwego przedsiębiorcy.
Podczas zimowej akcji skontrolowano ponad 55 tysięcy przedsiębiorców, z czego u 13% stwierdzono naruszenia i wymierzono mandaty karne na ponad 2 miliony.
Do końca wakacji potrwa letnia kampania, podczas której działania będą przeprowadzone w całym kraju ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości wypoczynkowych. W akcji wezmą udział urzędy skarbowe oraz urzędy kontroli skarbowej.

Źródło: www.mf.gov.pl, 25 czerwca 2012 r.

2012-06-25
PKPP Lewiatan o projekcie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

PKPP Lewiatan przedstawiła Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej swoje uwagi do założeń projektu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych., które jej zdaniem promują równość w zakresie prawa do urlopu wychowawczego wszystkich osób opłacających składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. PKPP Lewiatan przedstawiła m.in. propozycję zrównania pozycji pracowników i osób (głównie kobiet) prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie prawa do urlopu wychowawczego. Składki na ubezpieczenia społeczne osób, które zawieszają działalność gospodarczą w związku z osobistą opieką nad dzieckiem w wymiarze i na zasadach urlopu wychowawczego, powinny być finansowane z budżetu Państwa, gdzie podstawą jest 60% przeciętnego wynagrodzenia. Projektowana regulacja obejmuje także osoby, które w ogóle nie są i nie były ubezpieczone oraz osoby bezrobotne. Oznacza to, że 6-miesięczny staż ubezpieczeniowy jako warunek przyznania prawa do urlopu wychowawczego dotyczy jedynie pracowników, stawiając ich w relatywnie niekorzystnym położeniu. Zdaniem PKPP Lewiatan warunek ten powinien bezwzględnie limitować prawo do urlopu wychowawczego wszystkich beneficjentów. Zastrzeżenia budzi także wysokość podstawy, od której odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne osób świadczących pracę w ramach stosunków prawnych alternatywnych do stosunku pracy (np. na podstawie umów cywilnoprawnych). W tym przypadku dodatkowym warunkiem finansowania przez Skarb Państwa składek, powinno być odprowadzanie przez okres co najmniej 6 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie urlopu wychowawczego, składek od podstawy nie niższej niż płaca minimalna. Uzasadnione jest zrównanie podstawy w przypadku pracowników i osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Przed zawieszeniem działalności na okres urlopu wychowawczego, osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą odprowadzają składki, których wysokość jest zdefiniowana. Przyznanie osobie bezrobotnej (po ustaniu prawa do zasiłku), możliwości skorzystania z przerwy na wychowywanie dziecka, może wpłynąć negatywnie na sytuację na rynku pracy, wydłużając okres bezrobocia szczególnie młodych kobiet, które już dzisiaj mają problemy z powrotem do zatrudnienia po urodzeniu dziecka.

Źródło: www.pkpplewiatan.pl, 25 czerwca 2012 r.

2012-06-22
Prostsze zasady rozliczania najmu

Uproszczenie zasad rozliczania najmu poprzez doprecyzowanie przepisów dotyczących refakturowania opłat za media to kolejna ze zmian zaproponowanych przez Ministerstwo Gospodarki w projekcie założeń ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce.
Istotą refakturowania usług jest przeniesienie przez podatnika kosztów zakupu mediów, z których podatnik nie korzystał lub korzystał w ograniczonym zakresie, na najemcę. Przeniesienie następuje w wyniku zawartej pomiędzy stronami umowy najmu, na podstawie faktury VAT wystawionej z tą samą stawką podatku VAT, bez doliczania marży.
Refakturowanie mediów przy umowach najmu było powszechnie akceptowane przez organy podatkowe. Od 1 kwietnia 2011 r., czyli nowelizacji ustawy o VAT organy podatkowe stoją na stanowisku, że opłaty za media powinny być wliczane do podstawy opodatkowania czynszu za wynajem lokalu, gdyż stanowią usługi poboczne w stosunku do najmu. Uważają również, że usługi te powinny być opodatkowane stawką właściwą dla usług najmu. Odmienne stanowisko prezentują sądy administracyjne.
W związku z powyższym jeżeli z umowy między stronami wynika odmienny sposób opodatkowania mediów to należy przyjąć, że są to odrębne usługi. Resort gospodarki podkreślił, że w takiej sytuacji nie ma podstaw do włączania kosztów mediów do podstawy opodatkowania usług najmu.

Źródło: www.rcl.gov.pl, 22 czerwca 2012 r.

2012-06-22
Nota księgowa może być podstawą zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu

Na podstawie otrzymanej noty obciążeniowej przedsiębiorca może rozpoznać koszt podatkowy i zaksięgować wydatek w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.
Zasady ewidencjonowania kosztów reguluje ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) dalej u.p.d.o.f.
W art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f. czytamy, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.
U podatników rozliczających koszty wg tzw. metody uproszczonej za dzień poniesienia kosztu uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu. Ustawa nie ogranicza więc, że kosztami mogą być tylko wydatki udokumentowane np. fakturą VAT. W sposób szczegółowy kwestię dokumentowania wydatków reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 z późn. zm.). Przepisy rozporządzenia w § 12 ust. 3 pkt 2 stanowią, że podstawą zapisu w księdze mogą być "inne dowody", wymienione § 13, stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem i zawierające co najmniej:
a) wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron (nazwę i adresy) uczestniczących w operacji gospodarczej, której dowód dotyczy,
b) datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres dokonania operacji gospodarczej, której dowód dotyczy, z tym że jeżeli data dokonania operacji gospodarczej odpowiada dacie wystawienia dowodu, wystarcza podanie jednej daty,
c) przedmiot operacji gospodarczej i jego wartość oraz ilościowe określenie, jeżeli przedmiot operacji jest wymierny w jednostkach naturalnych,
d) podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji gospodarczych - oznaczone numerem lub w inny sposób umożliwiający powiązanie dowodu z zapisami księgowymi dokonanymi na jego podstawie.
Jeżeli otrzymana nota zawiera wszystkie ww. dane, to będzie stanowiła dokument będący "innym dowodem", na podstawie § 13 pkt 5 rozporządzenia. Dokument taki, stanowi podstawę do ujęcia wydatku w podatkowej księdze.

Edyta Zaniewicz Vademecum Głównego Księgowego, 22 czerwca 2012 r.

2012-06-22
Stanowisko urzędnicze nie dla każdego pracownika samorządowego

Przeniesienie pracownika samorządowego w drodze awansu wewnętrznego możliwe będzie tylko w ramach tej samej grupy stanowisk. W innych sytuacjach konieczne będzie zastosowanie otwartej i konkurencyjnej procedury naboru. Ma to uniemożliwić przenoszenie bez procedury naboru na stanowiska urzędnicze pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach nieurzędniczych, np. asystentów czy doradców, a nawet pracowników pomocniczych i obsługi.
Takie rozwiązania zaproponowała grupa posłów PO w projekcie ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym i samorządzie województwa (druk nr 498).
Dotychczasowa definicja terminu ,,wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze oraz "awans zawodowy" nasuwa wątpliwości interpretacyjne. Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli obecne brzmienie art. 12 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych jest na tyle nieprecyzyjne, że może prowadzić do niejednolitego stosowania prawa, w tym awansowania na stanowiska urzędnicze pracowników samorządowych innych niż urzędnicy, bez zastosowania procedury otwartego i konkurencyjnego naboru: ,,Przepis ten wyłącza z zakresu wolnych stanowisk urzędniczych, do których obsadzenia wymagane jest postępowanie w sprawie naboru, m.in. stanowiska, na które został przeniesiony pracownik samorządowy danej jednostki. Pojęcie pracownika samorządowego jest szerokie i obejmuje poza stanowiskami urzędniczymi także stanowiska doradców, asystentów oraz pracowników pomocniczych i obsługi. Zatem bez naruszenia ustawy można obecnie zatrudnić osobę na stanowisku np. gońca i po krótkim czasie, bez procedury naboru, przenieść ją na stanowisko urzędnicze (jeżeli będzie spełniała formalne wymogi kwalifikacyjne), bo posiadać już będzie status pracownika samorządowego. Powstała niejednoznaczność wykorzystywana jest przez jednostki samorządowe do obsadzania na stanowiskach urzędniczych osób, których umiejętności i przygotowanie zawodowe nie zostały zweryfikowane w trybie konkursowym. Projekt zakłada również włączenia członków zarządów dzielnic m.st. Warszawy do grona pracowników samorządowych zatrudnianych na podstawie wyboru, wprowadzenia zakazu obsadzania stanowiska sekretarza w drodze powierzenia obowiązków oraz określenia terminu w jakim powinien zostać zorganizowany otwarty nabór na to stanowisko, umożliwienia weryfikacji wymogu niekaralności osób aplikujących bądź już zatrudnionych.
Projekt zakłada wejście w życie ustawy po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Projekt został skierowany do pierwszego czytania w komisjach (do Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej).

Źródło: www.sejm.gov.pl, 22 czerwca 2012 r.

2012-06-21
Zniesienie opłaty rejestracyjnej za zgłoszenie rejestracyjne VAT-R

Zniesienie opłaty rejestracyjnej za zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku VAT to kolejna ze zmian zaproponowanych przez Ministerstwo Gospodarki w projekcie założeń ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce.
Podatnicy VAT są zobowiązani przed dokonaniem pierwszej czynności złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne VAT-R. Naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie (VAT-5) jako "podatnika VAT czynnego" lub "podatnika VAT zwolnionego". Od czynności urzędowej polegającej na potwierdzeniu zarejestrowania podatnika VAT pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 170 zł. Obowiązek uiszczenia tej opłaty powstaje z chwilą złożenia zgłoszenia i uiszcza ją sam przedsiębiorca.
W projekcie przedstawionym przez Ministerstwo Gospodarki zaproponowano zniesienie tej opłaty. Zdaniem projektodawców obniżyłoby to koszty rozpoczęcia działalności gospodarczej. Dodatkowym argumentem jest to, że obecnie zgłoszenia rejestracyjnego lub aktualizacyjnego VAT można dokonać w formie elektronicznej, wraz z wnioskiem do CEiDG. W związku z czym przyjęcie zgłoszenia przez organ podatkowy nie nakłada na ten organ dodatkowej pracy.

Źródło: www.rcl.gov.pl, 21 czerwca 2012 r.

2012-06-21
Obniżka podatków - sposób na zwalczanie szarej strefy

Najlepszym sposobem na walkę z szarą strefą jest obniżanie podatków powiedział radca generalny w Ministerstwie Finansów Ludwik Kotecki podczas debaty z przedstawicielami przedsiębiorców. Sporo uwagi na ósmym już spotkaniu w ramach cyklu Nowe otwarcie. Strona rządowa pracodawcy", którego gospodarzem byli Pracodawcy RP poświęcono szarej strefie i sposobom, jak należy z nią walczyć. Najlepszym sposobem na walkę z szarą strefą jest obniżanie podatków. Najpierw jednak trzeba obniżyć dług publiczny. Jeśli do tego dojdzie, pojawią się możliwości działań pod kątem obniżania podatków stwierdził Kotecki.
Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski podkreślił, że środowisko pracodawców zdaje sobie sprawę z konieczności podwyżki stawki VAT. Problem tkwi w tym, że w dalszym ciągu istnieją przepisy ograniczające płynność finansową, np. czas zwrotu VAT powiedział prezydent Malinowski i dodał: Trzeba pamiętać, że nasze przedsiębiorstwa są słabe. To przecież głównie mikroporzedsiębiorstwa, które przy jakiekolwiek zatorach płatniczych od razu mają duże kłopoty.
Andrzej Malinowski przypomniał, że np. w Niemczech jest odroczenie płatności VAT oraz podał przykład akcyzy na tytoń jej podniesienie doprowadziło do wzrostu przemytu i szarej strefy.

Źródło: www.mf.gov.pl, 21 czerwca 2012 r.

2012-06-20
Pracodawca nie będzie informował PIP oraz PIS o prowadzonej działalności

Pracodawcy zostaną zwolnieni z obowiązku zgłaszania Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej informacji o miejscu, rodzaju i zakresie wykonywanej działalności gospodarczej. Jednocześnie firmy rozpoczynające działalność gospodarczą będą otrzymywać potwierdzenie o nadaniu numeru NIP w ciągu 3 (a nie 14) dni.
Minister Sprawiedliwości przedłożył założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy, ustawy o statystyce publicznej, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Projekt nowelizacji wynika z zapowiedzi premiera Donalda Tuska ujętych w exposé. Zaproponowano zwolnienie pracodawców z obowiązku zgłaszania Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej informacji o miejscu, rodzaju i zakresie wykonywanej działalności gospodarczej. PIP oraz PIS niezbędne dane mają uzyskiwać z rejestru podmiotów prowadzonego przez GUS i kont płatników prowadzonych przez ZUS.
Jednocześnie firmy rozpoczynające działalność gospodarczą mają otrzymywać od naczelnika urzędu skarbowego potwierdzenie o nadaniu numeru NIP w ciągu 3 dni (teraz jest to 14 dni).

Źródło: www.premier.gov.pl, 20 czerwca 2012 r.

2012-06-19
Kasowa metoda rozliczania VAT dla większej grupy podatników

Rozszerzenie kasowej metody rozliczania podatku VAT wraz z jednoczesnym zniesieniem ograniczenia czasowego oraz kwartalnego obowiązku rozliczania się z podatku to kolejna ze zmian postulowanych przez Ministerstwo Gospodarki w projekcie założeń ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce. W obowiązującym stanie prawnym możliwość odprowadzenia podatku VAT dopiero w momencie gdy kontrahent zapłaci za towar lub usługę jest dopuszczalna tylko dla "małych podatników". Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) obowiązek podatkowy w przypadku "małych podatników" powstaje z dniem uregulowania całości lub części należności, nie później niż 90 dni od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.
Konieczność zapłaty podatku w ciągu 90 dni, niezależnie od tego czy podatnik otrzymał zapłatę, czy też nie jest najbardziej uciążliwe dla małych przedsiębiorców. Resort gospodarki zaproponował zniesienia ograniczenia czasowego w odniesieniu do podatników rozliczających się metodą kasową.
W projekcie zaproponowano jednocześnie rozszerzenie stosowania metody kasowej na podatników osiągających wartość sprzedaży do 2 mln euro. Projektodawcy podkreślają, że takie rozwiązanie umożliwi wprowadzenie uproszczeń dla wszystkich podmiotów z grupy mikroprzedsiębiorców.
Zniesienie obowiązku odprowadzania podatku VAT w sytuacjach gdy stroną nabywającą towary lub usługi jest organ władzy publicznej i organ ten nie dokonał płatności - to kolejna z zaproponowanych w projekcie zmian. Czwarta z propozycji dotyczy obowiązku kwartalnego rozliczania się z podatku VAT. Projekt zakłada rezygnację z tego obowiązku dla podatników rozliczających się metodą kasową.
Ministerstwo Gospodarki podkreśla, że przyjęcie powyższych zmian mogłoby przyczynić się do ograniczenia zatorów płatniczych i poprawy warunków wykonywania działalności gospodarczej w Polsce.

Źródło: www.rcl.gov.pl, 19 czerwca 2012 r.

2012-06-18
Księgowania muszą odzwierciedlać operacje gospodarcze

Jednostka nie może dokonywać wyksięgowań, które nie odzwierciedlają operacji gospodarczych w ramach porządkowania ewidencji. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) - dalej u.o.r. - jednostki obowiązane są stosować przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy. Jak stanowi art. 5 ust. 1 u.o.r. przyjęte zasady rachunkowości należy stosować w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Jednostka, określając zasady rachunkowości powinna poprzez zastosowanie tych zasad zapewnić wyodrębnienie w rachunkowości wszystkich zdarzeń istotnych do oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki - z zachowaniem zasady ostrożności (art. 8 ust. 1 u.o.r.). Może jednak w celu rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji jednostka może, ze skutkiem od pierwszego dnia roku obrotowego, bez względu na datę podjęcia decyzji, zmienić dotychczas stosowane rozwiązania na inne, przewidziane ustawą. Jeśli dojdzie do zmiany dotychczas stosowanych rozwiązań to należy określić w informacji dodatkowej wpływ tych zmian na sprawozdania finansowe wymagane innymi przepisami prawa, jeżeli zostały one sporządzone za okres, w którym powyższe rozwiązania uległy zmianie. W przypadku takim należy w sprawozdaniu finansowym jednostki za rok obrotowy, w którym zmiany te nastąpiły, podać przyczyny tych zmian, określić liczbowo ich wpływ na wynik finansowy oraz zapewnić porównywalność danych sprawozdania finansowego dotyczących roku poprzedzającego rok obrotowy, w którym dokonano zmian.
Powyższe oznacza, że jednostka ma obowiązek w sposób ciągły stosować wybrane zasady rachunkowości, a ewentualne zmiany, które chce wprowadzić - mają skutek od pierwszego dnia roku obrotowego - nie mogą zostać wprowadzone w ciągu danego roku obrotowego. Czyli jednostka może podjąć decyzję o zmianach w polityce rachunkowości w ciągu roku obrotowego, ale zmiany może wprowadzić od pierwszego dnia tego roku lub od pierwszego dnia następnego roku obrotowego.
Jeśli zatem jednostka prowadziła ewidencję pozabilansową pewnych składników majątku - w ramach prowadzonej polityki rachunkowości - a obecnie ma zamiar ująć je w ewidencji środków trwałych to może dokonać takiej zmiany w zasadach rachunkowości, jednak ze skutkiem od pierwszego dnia roku obrotowego. Jednym z elementów polityki rachunkowości jest wybór zasad klasyfikacji środków trwałych i metod ich amortyzacji. Przyjęte zasady należy stosować w sposób ciągły - zgodnie z art. 5 u.o.r. Jednostka nie może wobec tego, w ramach porządkowania ewidencji dokonywać wyksięgowań, które nie odzwierciedlają operacji gospodarczych. Wykreślenie z ewidencji może nastąpić tylko w efekcie likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia niedoboru środków trwałych. Do czasu zaistnienia operacji, o której mowa w poprzednim zdaniu, jednostka ma obowiązek stosować przyjęte zasady rachunkowości w sposób ciągły.

Vademecum Głównego Księgowego, 18 czerwca 2012 r.

2012-06-18
Odpłatne oddanie koparki na złom podlega VAT

Odpłatne oddanie koparki na złom podlega opodatkowaniu VAT, jeśli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy jej nabyciu. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u. - opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju. Na podstawie art. 7 ust. 1 u.p.t.u. przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u., rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.
Zatem odpłatne oddanie koparki na złom, co do zasady, stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu VAT. Co prawda na mocy art. 17 ust. 1 pkt 7 u.p.t.u. podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające towary wymienione w załączniku nr 11 do u.p.t.u., jeżeli dokonującym ich dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15 u.p.t.u., niekorzystający ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 u.p.t.u., a dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 u.p.t.u., jednak w załączniku nr 11 do u.p.t.u. nie zostały wymienione koparki, a co najwyżej niektóre części uzyskane po jej demontażu.
Tak więc podatnikiem z tytułu odpłatnego oddania koparki na złom będzie, stosownie do art. 15 ust. 1 i 2 u.p.t.u., przedsiębiorca oddający ten sprzęt na złom.
Do dostawy tej nie ma zastosowanie zwolnienie od podatku dla towarów używanych, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 u.p.t.u., gdyż w stosunku do koparki podatnikowi dokonującemu jej dostawy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Vademecum Głównego Księgowego, 18 czerwca 2012 r.

2012-06-18
Nie będzie jednego podatku dochodowego

Sejm odrzucił w piątek poselski projekt ustawy o podatku dochodowym oraz przepisy wprowadzające. Większość posłów zagłosowała przeciwko wprowadzeniu jednego podatku dochodowego zamiast obowiązujących PIT i CIT. Założeniem przedstawionego projektu było stworzenie nowego, jednolitego podatku dochodowego dla każdego podatnika, niezależnie od tego czy jest to osoba fizyczna czy osoba prawna.
Zarówno posłowie, jak i Minister Finansów krytycznie odnieśli się do przedstawionego projektu. Zdaniem Ministra pomysł ten skutkowałby usunięciem całego dorobku interpretacji podatkowych, które stanowią dla firm niejako gwarancję, ponieważ są wiążące dla organów podatkowych.
Sejm odrzucił również w I czytaniu projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Przypomnijmy, że zaproponowane zmiany miały polegać na wprowadzeniu systemu zaświadczeń uprawniających do nabywania wyrobów akcyzowych z obniżoną stawką akcyzy. Zarówno rząd, jak i resort finansów negatywnie ocenili przygotowane przepisy. Ministerstwo Finansów przygotowało projekt nowelizacji przepisów akcyzowych, który w przeciwieństwie do projektu poselskiego zakłada zastąpienie dotychczasowych oświadczeń jednorazowym obowiązkiem złożenia oświadczenia w okresowej umowie zawartej między sprzedawcą a nabywcą.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 18 czerwca 2012 r.

2012-06-18
Zwrot VAT w 30 dni

Wśród zmian zaproponowanych w projekcie założeń projektu ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce przygotowanym przez Ministerstwo Gospodarki znalazła się propozycja ujednolicenia terminu zwrotu podatków przez organy podatkowe. Obecnie przepisy podatkowe w zależności od rodzaju podatku określają różne terminy na jego zwrot. Zwrot podatku VAT następuje w terminie 60 dni, natomiast zwrot nadpłaty podatku dochodowego w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia rozliczenia. Jeszcze inny termin występuje w przypadku podatku akcyzowego - jest to 30 dni.
Resort gospodarki zaproponował wprowadzenie ujednoliconego terminu za zwrot podatków przez organy podatkowe do maksymalnie 30 dni.
Zdaniem projektodawców taka zmiana wpłynęłaby pozytywnie na wyeliminowanie zjawiska zatorów płatniczych. Skrócenie terminu oczekiwania na zwrot podatków byłoby szczególnie korzystne dla małych przedsiębiorców, w przypadku których termin zwrotu podatku istotnie wpływa na ich sytuację finansową. Obowiązujący 60-dniowy termin na zwrot podatku VAT jest - zdaniem projektodawców - nakładaniem dodatkowych ciężarów na podmioty wobec których podatek VAT powinien być neutralny.

Źródło: www.rcl.gov.pl, 18 czerwca 2012 r.

2012-06-14
Nowa usługa w ramach infolinii Krajowej Informacji Podatkowej

Od dnia 18 czerwca pod numerem infolinii Krajowej Informacji Podatkowej przedsiębiorcy będą mogli potwierdzić numery VAT swoich kontrahentów z Unii Europejskiej - poinformowało Ministerstwo Finansów. Krajowa Informacja Podatkowa rozszerzyła zakres usług dostępnych poprzez infolinię. Dotychczas zakres tematyczny udzielanych informacji dotyczył informacji podatkowych oraz e-deklaracji. Od najbliższego poniedziałku KIP będzie udzielała informacji dotyczących potwierdzania numerów VAT kontrahentów z UE. Informacje dotyczące potwierdzania numerów VAT kontrahentów z Unii Europejskiej przez Biuro Wymiany Informacji Podatkowych w Koninie można będzie uzyskać dzwoniąc na infolinię Krajowej Informacji Podatkowej w godzinach od 8:00 do 16:00. W związku z uruchomieniem powyższej usługi zmodyfikowana zostanie również lista zapowiedzi głosowych, które mają do wyboru dzwoniący.

Źródło: www.mf.gov.pl, 14 czerwca 2012 r.

2012-06-13
Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2013 r. wyniesie 1600 zł?

Rząd proponuje, aby w przyszłym roku minimalna pensja wynosiła 1600 zł, czyli wzrosła o 100 zł. Byłoby to 42,5 proc. prognozowanego przez resort finansów przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na ten rok. Obecnie wynagrodzenie minimalne wynosi 1500 zł. Takie propozycje Rada Ministrów przedstawi Komisji Trójstronnej do spraw Społeczno-Gospodarczych.

Źródło: www.premier.gov.pl, 13 czerwca 2012 r.

2012-06-13
Wyższy wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne

Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za I kwartał 2012 r. wyniósł 114,05%. Minister Pracy i Polityki Społecznej w obwieszczeniu z dnia 12 czerwca 2012 r. (Mon. Pol. poz. 396) ogłosił wysokość wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za I kwartał 2012 r. Wyniósł on 114,05% (za IV kwartał 2011 r. wynosił 101,30%).

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, 13 czerwca 2012 r.

2012-06-12
Najwyższa podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w czerwcu, lipcu i sierpniu

Najwyższa podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w czerwcu, lipcu i sierpniu 2012 r. dla niektórych grup ubezpieczonych nie może przekraczać miesięcznie kwoty 9115,23 zł (tj. 250% przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2012 r.).
Jak podał w dniu 11 maja 2012 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego - przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2012 r. wynosiło 3646,09 zł. W związku z tym, zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w czerwcu, lipcu i sierpniu 2012 r. dla: osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej) lub innych przepisów szczególnych, twórców i artystów, osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej, osób prowadzących niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność nie może przekraczać miesięcznie kwoty 9115,23 zł.

Źródło: www.zus.pl, 12 czerwca 2012 r.

2012-06-12
Od 12 czerwca cudzoziemiec o wysokich kwalifikacjach łatwiej otrzyma zezwolenie na zamieszkanie

Z dniem 12 czerwca 2012 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 27 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. poz. 589). Cudzoziemiec będzie mógł otrzymać zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w celu podjęcia w Rzeczypospolitej Polskiej pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. Zezwolenie będzie wydawane w ramach jednej procedury administracyjnej, obejmującej zarówno zezwolenie na zamieszkanie w Polsce, jak i zezwolenie na pracę.
Ustawa transponuje do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich oraz dyrektywy Rady 2009/50/WE z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.
Ustawa ma przede wszystkim na celu uproszczenie procedur legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce. Do ustawy o cudzoziemcach dodane zostały nowe przepisy regulujące warunki, tryb i zasady na jakich ma być udzielane zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w celu podjęcia w Rzeczpospolitej Polskiej pracy przez cudzoziemca w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. Zezwolenie będzie wydawane w ramach jednej procedury administracyjnej, obejmującej zarówno zezwolenie na zamieszkanie w Polsce, jak i zezwolenie na pracę.
Ustawa stanowi również, że w decyzji o wydaleniu określa się termin dobrowolnego opuszczenia przez cudzoziemca terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który wynosi od 7 do 30 dni (obecnie nie dłużej niż 14 dni). Ponadto decyzja o wydaleniu, a także decyzja o zobowiązaniu do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określać będzie jednocześnie zakaz ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (lub terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i państw obszaru Schengen) oraz okres obowiązywania tego zakazu.

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, 12 czerwca 2012 r.

2012-06-11
Wniosek o 100 zł z rządowej pomocy można składać do 30 czerwca

Do 30 czerwca wydłużony został termin na złożenie wniosku o uzyskanie 100 zł pomocy z rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
Z dniem 18 maja z mocą od 1 kwietnia 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. poz. 551). Zgodnie z tym rozporządzeniem, pomocy udziela się na wniosek osoby, mającej ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za miesiąc kwiecień, maj lub czerwiec 2012 r. Pomoc w wysokości 100 zł jest wypłacana w terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego i jest realizowana przez organ właściwy w rozumieniu ustawy.
Początkowo wniosek o udzielenie pomocy można było składać w terminie do dnia 31 maja 2012 r. W dniu 8 czerwca zostało jednak ogłoszone rozporządzenie z dnia 29 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. poz. 641), które wydłużyło termin na złożenie wniosku do 30 czerwca 2012 r. W przypadku gdy świadczenie pielęgnacyjne przyznano po tym dniu, w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.
Rozporządzenie zmieniające weszło w życie z dniem ogłoszenia, tj. z dniem 8 czerwca 2012 r.

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, 11 czerwca 2012 r.

2012-06-11
Urzędy skarbowe skontrolują podatników korzystających z ulg podatkowych

Ministerstwo Finansów w zaleceniach dla urzędów skarbowych wskazało na różne grupy podatników korzystających z ulg i odliczeń, które zostaną objęte kontrolą urzędów skarbowych, w tym osoby samotnie wychowujące dzieci.
W tworzonym corocznie dokumencie "Zadania dla dyrektorów izb skarbowych i naczelników urzędów skarbowych w zakresie realizacji polityki finansowej państwa" Ministerstwo Finansów wskazało jaka grupa podatników zostanie objęta kontrolą i monitoringiem w tym roku. W grupie tej znaleźli się podatnicy korzystający z ulgi podatkowej dla samotnie wychowujących dzieci. Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361) w sposób szczególny są opodatkowane dochody osób samotnie wychowujących dzieci. Od dochodów rodzica lub opiekuna prawnego po spełnieniu wymogów ustawowych podatek może być określony w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dziecko. Do sumy dochodów nie wlicza się dochodów opodatkowanych w sposób zryczałtowany. Preferencje podatkowe dla osób samotnie wychowujących dzieci nie oznaczają, że kontrola w stosunku do tej grupy podatników będzie przeprowadzana ściślej niż w stosunku do innych podatników. Minister Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 4351/12 wyjaśnił, że takie same zalecenia kontrolne zostały skierowane w poprzednich latach i monitorowanie różnych podatników będzie odbywać się według tych samych zasad.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 11 czerwca 2012 r.

2012-06-11
Wydatki ponoszone na lokal w którym ma być prowadzona działalność są kosztem uzyskania przychodu

Wydatki ponoszone na lokal, w którym działalność nie jest prowadzona, ale ma być prowadzona w przyszłości, co do zasady stanowią koszty uzyskania przychodów. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.p., kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Aby zatem dany wydatek mógł zostać zakwalifikowany do kosztów uzyskania przychodu musi spełniać łącznie następujące przesłanki: musi być ponoszony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu; nie może być wymieniony w art. 16 u.p.d.o.p., wśród wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów; wydatek powinien też być należycie udokumentowany. Z powyższego wynika, że nie każdy wydatek ponoszony przez podatnika można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Jedynie w przypadku, kiedy podatnik faktycznie poniesie wydatek, wykaże związek wydatku z przychodem i udowodni fakt poniesienia kosztów w sposób niebudzący wątpliwości może uznać konkretny wydatek za koszt uzyskania przychodu. Dlatego podatnik chcąc zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki z określonego tytułu, powinien wykazać istnienie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy przedmiotowymi wydatkami a osiągnięciem przychodów lub zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów. Zatem, możliwość kwalifikowania konkretnego wydatku jako kosztu uzyskania przychodu, uzależniona jest od rzetelnej i całościowej oceny tego, czy w świetle wszystkich występujących w sprawie okoliczności, przy zachowaniu należytej staranności, podatnik w momencie dokonywania wydatku mógł i powinien przewidzieć, iż wydatek ten przyczyni się do powstania, zachowania lub zabezpieczenia przychodu. Jeśli wynajęcie lokalu wiąże się z chęcią rozpoczęcia sprzedaży w tym miejscu w stosunkowo nieodległej przyszłości, z uwzględnieniem czasu koniecznego do przygotowania lokalu do prowadzenia działalności (w tym np. do wykonania remontu), w mojej ocenie koszty związane z najmem opisanego lokalu (zarówno czynsz, jak i opłaty za media itp.) mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów najemcy.

Vademecum Głównego Księgowego, 11 czerwca 2012 r.

2012-06-08
Grzywna za niezainstalowanie przez podatnika kasy rejestrującej

Sankcje wobec podatnika który nie zainstalował kasy rejestrującej zależą od tego czy wystąpiła sprzedaż, którą obowiązany był zaewidencjonować za pomocą kasy fiskalnej. Obowiązujące przepisy bezpośrednio nie nakładają na podatników obowiązku instalowania kas rejestrujących, jak również nie nakładają na podatników sankcji z tytułu samego tylko braku kasy rejestrującej. W istocie przepisy w określonych sytuacjach nakładają na podatników obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących (co wymaga posiadania zainstalowanej kasy rejestrującej) i to naruszanie tego obowiązku grozi sankcjami.
Jeżeli podatnik mimo braku zainstalowanej kasy rejestrującej dokonywał sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, która to sprzedaż nie korzystała ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, grozi mu pociągnięcie do odpowiedzialności karnej skarbowej za przestępstwo skarbowe albo wykroczenie skarbowe. Należy bowiem zauważyć, że na gruncie przepisów ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 z późn. zm.) dalej k.k.s., zapisy kas rejestrujących uważane są za księgi (zob. art. 53 § 21 pkt 5 k.k.s.), zaś kto wbrew obowiązkowi nie prowadzi księgi, podlega karze grzywny do 24 stawek dziennych (zob. art. 60 § 1 k.k.s.), a w wypadku mniejszej wagi - karze grzywny za wykroczenie skarbowe (zob. art. 60 § 4 k.k.s.).

Vademecum Głównego Księgowego, 8 czerwca 2012 r.

2012-06-06
Resort finansów nie planuje zwolnienia z PIT pakietów medycznych

Minister Finansów po raz kolejny zajął stanowisko w sprawie opodatkowania pakietów medycznych jakie przedsiębiorcy wykupują dla swoich pracowników.
Opodatkowanie pakietów medycznych było wielokrotnie przedmiotem wyjaśnień resortu finansów, jak i orzecznictwa sądów administracyjnych. Na gruncie orzecznictwa NSA ukształtowało się stanowisko, że możliwość nieodpłatnego korzystania z usług medycznych, objętych wykupionym pakietem, stanowić może nieodpłatne świadczenie (por. uchwała NSA z dnia 24 października 2011 r., II FPS 7/10). Na gruncie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. poz. 361) wartość takiego świadczenia podlega opodatkowaniu. Brak bowiem uzasadnienia dla objęcia nieodpłatnych świadczeń zdrowotnych zwolnieniem od podatku dochodowego. Jak podkreślił Minister Finansów otrzymanie tego rodzaju świadczeń wiąże się z uzyskaniem konkretnej korzyści finansowej przez pracownika kosztem innego podmiotu (pracodawcy), a ponadto jest związane z zapewnieniem dodatkowej opieki zdrowotnej.
W przypadku podjęcia przez pracodawcę decyzji o zagwarantowaniu dodatkowej opieki zdrowotnej swoim pracownikom pracodawca zobowiązany jest uwzględnić przy ustalaniu podstawy obliczenia zaliczki. Poniesione przez pracodawcę wydatki stanowią koszt podatkowy. Minister odpowiadając na interpelację poselską nr 4476/12 podkreślił, że resort nie planuje wprowadzenia zwolnienia z PIT wartości pakietów medycznych.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 6 czerwca 2012 r.

2012-06-06
Cypr zniknie z mapy rajów podatkowych

Do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o ratyfikacji protokołu zmieniającego polsko cypryjską umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Protokół ma przede wszystkim na celu usunięcie z tej umowy zapisów dotyczących tzw. tax sparingu. Protokół został przygotowany w oparciu o aktualną wersję Modelowej Konwencji OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku. Ma przede wszystkim na celu usunięcie z umowy zapisów wykorzystywanych do unikania i uchylania się od opodatkowania. Zapisy dotyczące tax sparingu pozwalają na zaliczenie na poczet należnego podatku dochodowego, podatku, który tylko w teorii miałby zostać zapłacony, jednakże z powodu ulg podatkowych został objęty zwolnieniem. Zapis ten jest obecnie powszechnie wykorzystywany przez polskich podatników w celu obejścia prawa podatkowego i zmniejszenia wysokości podatku od otrzymywanych dywidend. Ponadto, dla dwóch dodatkowych kategorii dochodów, tj. dochodów przedsiębiorstw oraz zysków z przeniesienia własności majątku, przewidziano tzw. metodę odliczenia proporcjonalnego, jako właściwą do uniknięcia podwójnego opodatkowania. Zastosowanie tej metody, zamiast metody wyłączenia z progresją, w przypadku zysków przedsiębiorstw, umożliwi rozliczenie strat ponoszonych przez zakład polskiego przedsiębiorstwa, usytuowany na Cyprze, a w odniesieniu do zysków z przeniesienia własności majątku ma na celu przeciwdziałanie zmianom charakteru uzyskiwanego dochodu w celu uzyskania korzystniejszego wyniku podatkowego.
Protokół obniża do 5 proc. stawkę podatku pobieranego u źródła od dywidend i od odsetek i wprowadza klauzulę "beneficial owner", której przeznaczeniem jest ograniczenie korzyści umownych do osób uprawnionych, tj. mających miejsce zamieszkania w drugim umawiającym się państwie. Wprowadzono także zmianę zapisu dotyczącego wynagrodzeń otrzymywanych z tytułu zasiadania w zarządzie bądź radzie nadzorczej spółki. Przepis ten wykorzystywany jest przez polskich rezydentów w celu uniknięcia opodatkowania w Polsce, poprzez tworzenie fikcyjnych struktur na Cyprze. Zgodnie z tą zmianą, osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce, osiągająca dochód z tytułu członkostwa w zarządzie spółki cypryjskiej, podlega opodatkowaniu wyłącznie w Polsce. Analogiczna zasada znajduje zastosowanie w odniesieniu do rezydentów cypryjskich.

Źródło: www.mf.gov.pl, 6 czerwca 2012 r.

2012-06-06
Odsetki od kredytu hipotecznego jako koszt uzyskania przychodu związany z najmem

Odsetki od kredytu zapłacone po dniu wprowadzenia lokalu do ewidencji środków trwałych będą stanowić koszty uzyskania przychodów w momencie poniesienia. Natomiast odsetki zapłacone przed przyjęciem środka trwałego do używania (wprowadzeniem do ewidencji) będą stanowić element jego wartości początkowej. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Tak więc kosztami uzyskania przychodów są wszelkie wydatki, które łącznie spełniają następujące warunki: pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami oraz nie zostały wymienione w art. 23 ustawy zawierającym katalog wydatków nie uznawanych za koszty uzyskania przychodów. Natomiast zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt 8 lit. a u.p.d.o.f., nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na spłatę pożyczek (kredytów)), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów).
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie stanowią również kosztów uzyskania przychodów naliczone, lecz nie zapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów).
Jednocześnie art. 23 ust. 1 pkt 33 u.p.d.o.f. stanowi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odsetek, prowizji i różnic kursowych od pożyczek (kredytów) zwiększających koszty inwestycji w okresie realizacji tych inwestycji.
Biorąc pod uwagę treść powyższych przepisów należy stwierdzić, iż odsetki od kredytu zapłacone po dniu wprowadzenia lokalu do ewidencji środków trwałych będą stanowić koszty uzyskania przychodów w momencie poniesienia. Natomiast odsetki zapłacone przed przyjęciem środka trwałego do używania (wprowadzeniem do ewidencji) będą stanowić element jego wartości początkowej. Powyższe potwierdza interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 8 lutego 2008 r., IPPB1/415-403/07-2/JB.

Vademecum Głównego Księgowego, 6 czerwca 2012 r.

2012-06-05
Wydatki na kawę nie są przychodem pracownika

Wydatków poniesionych na rzecz pracowników, dotyczących drobnych artykułów spożywczych, tj. kawy, herbaty, cukru, mleka i wody nie dolicza się do wynagrodzenia pracowników. Co do zasady do nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych na rzecz pracownika, związanych ze stosunkiem pracy zaliczyć należy wszystkie wydatki poniesione przez pracodawcę na rzecz pracownika, a w zasadzie ich wartość. Jednakże, przychód ze stosunku pracy nie powstaje, jeżeli nie ma możliwości przypisania poszczególnemu pracownikowi określonej wielkości świadczenia na niego przypadającego. W związku z tym zakupione przez spółkę drobne artykuły spożywcze, tj. kawa, herbata, cukier, mleko i woda pitna, z których pracownicy spółki korzystają podczas pracy, zgodnie z obowiązującym regulaminem pracy, nie stanowią dla nich nieodpłatnego świadczenia, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym, jako przychód ze stosunku pracy, ponieważ nie można w takiej sytuacji określić zakresu korzyści uzyskanej przez konkretnego pracownika z tytułu sfinansowania przez pracodawcę kosztów zakupionych produktów spożywczych.
Również w sytuacji, gdy powyższe artykuły oraz inne drobne artykuły spożywcze, tj. ciastka, cukierki, dostępne są dla pracowników w czasie spotkań służbowych (narad), nie mające charakteru osobistego, na których podczas drobnego poczęstunku omawiane są istotne kwestie dotyczące prowadzonej działalności, spółka nie ma obowiązku doliczania wartości tych wydatków do przychodu poszczególnego pracownika, o ile stanowią jedynie zwyczajowy poczęstunek nie mający charakteru okazałości. Reasumując, stwierdzić należy, iż spółka nie ma obowiązku wydatków poniesionych na rzecz pracowników, dotyczących drobnych artykułów spożywczych, tj. kawy, herbaty, cukru, mleka i wody doliczyć do wynagrodzenia pracowników i opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz wykazywać w informacji rocznej PIT-11 sporządzonej dla pracownika. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 29 maja 2012 r., IPPB2/415-228/12-2/MG.

Źródło: www.mf.gov.pl, 5 czerwca 2012 r.

2012-06-04
Ustawa emerytalna podpisana przez prezydenta

W dniu 1 czerwca 2012 r. prezydent podpisał nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Przepisy zakładają m.in. podwyższenie wieku emerytalnego. Zdaniem prezydenta udało się przekształcić ustawę tak, aby jej ostateczny kształt w dużo większym stopniu odpowiadał zarówno na obawy obywateli jak i na ich potrzeby. Wskazał na możliwość wcześniejszego lub późniejszego przejścia na emeryturę. Jak dodał, są informacje dotyczące dążenia niektórych środowisk politycznych do zgłoszenia wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, co oznacza, że ustawa będzie w Trybunale wnikliwie zbadana i oceniona od strony konstytucyjności. Prezydent zaznaczył, że dzisiaj trzeba myśleć o systemie emerytalnym już po wejściu w życie ustawy określającej głównie wiek emerytalny. To nie jest koniec prac nad zmianami w systemie pojętej szeroko polityki społecznej zaznaczył Bronisław Komorowski. Prezydent zaproponował wspólną pracę nad stworzeniem narodowego, strategicznego programu polityki rodzinnej. Wśród możliwych ważnych obszarów współpracy wymienił także działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy, jak również rozwiązań w zakresie pracy tymczasowej.

Źródło: www.prezydent.pl, 4 czerwca 2012 r.

2012-06-04
Od czerwca zmieniły się kwoty przychodu zmniejszające lub zawieszające emerytury i renty rolnicze

KRUS informuje, iż w związku z ogłoszeniem przez Prezesa GUS komunikatu o wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2012 r., które wyniosło 3.646 zł 09 gr, od dnia 1 czerwca 2012 r. zmieniły się kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur, rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy oraz rent rodzinnych.
Od 1 czerwca wynoszą one:
1) 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 2.552 zł 30 gr,
2) 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 4.740 zł 00 gr.

Źródło: www.krus.gov.pl, 4 czerwca 2012 r.

2012-06-04
Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przedsiębiorcy będzie podlegała uzupełnieniu

Z dniem 1 czerwca niezgodne z Konstytucją stały się przepisy określające zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków chorobowego i macierzyńskiego dobrowolnie ubezpieczonego przedsiębiorcy, którego niezdolność do pracy powstała przed upływem pełnego miesiąca ubezpieczenia chorobowego, w sytuacji gdy było ono poprzedzone ubezpieczeniem chorobowym z innego tytułu. W dniu 1 czerwca 2012 r. został ogłoszony wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 maja 2012 r., sygn. akt P 12/10 (Dz. U. poz. 622). Trybunał orzekł, że art. 48 ust. 2 i art. 52 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w zakresie, w jakim nie przewidują odpowiedniego stosowania art. 37 ust. 1 tej ustawy przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłków chorobowego i macierzyńskiego należnych ubezpieczonemu, dobrowolnie podlegającemu ubezpieczeniu chorobowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, którego niezdolność do pracy powstała przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego z tego tytułu, w sytuacji gdy było ono poprzedzone ubezpieczeniem chorobowym z innego tytułu, są niezgodne z art. 32 ust. 1 w związku z wynikającą z art. 2 konstytucji zasadą sprawiedliwości społecznej. Treść zaskarżonych przepisów sprowadza się do tego, że przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłków takiemu ubezpieczonemu, ustawa zasiłkowa nakazuje stosować przepisy dotyczące sposobu obliczania zasiłku właściwego dla ubezpieczonych pracowników. Oba przepisy zostały zaskarżone ponieważ nie przewidują odpowiedniego stosowania art. 37 ust. 1ustawy zasiłkowej przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku przysługującego osobie ubezpieczonej dobrowolnie - prowadzącej działalność gospodarczą. Przepis ten - w odniesieniu do pracownika, który stał się niezdolny do pracy przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego - przewiduje "uzupełnienie" podstawy wymiaru zasiłku do hipotetycznej wysokości wynagrodzenia, które pracownik ten osiągnąłby, gdyby pracował przez pełny miesiąc kalendarzowy. Tymczasem podstawę wymiaru zasiłku należnego osobie ubezpieczonej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej stanowi w takiej sytuacji tylko przychód zadeklarowany za rzeczywisty czas trwania ubezpieczenia w danym miesiącu (a więc bez uzupełnienia). Trybunał Konstytucyjny, uznał, że ubezpieczeni w ubezpieczeniu chorobowym z tytułu pozostawania w stosunku pracy i ubezpieczeni z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej są podmiotami podobnymi, jednakże nie takimi samymi. Cechą różniącą ich jest rodzaj działalności zarobkowej stanowiącej tytuł ubezpieczenia (status pracownika albo nie-pracownika, w tym osoby prowadzącej działalność gospodarczą).
Z uwagi na różnice między statusem pracownika zależnego od pracodawcy a statusem podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, ustawodawca ma prawo różnicować przesłanki nabycia i określenia wysokości zasiłku chorobowego. Trybunał Konstytucyjny uznał jednak, że zróżnicowanie wynikające z zaskarżonej regulacji idzie zbyt daleko i jest przez to niesprawiedliwe w odniesieniu do tych przedsiębiorców, których dobrowolne ubezpieczenie chorobowe z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej poprzedzone było - bezpośrednio albo z krótką przerwą - ubezpieczeniem chorobowym z innego tytułu w szczególności z tytułu pozostawania w stosunku pracy. W sytuacji, gdy ubezpieczony - nawet po wielu latach podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu z tytułu pozostawania w stosunku pracy - zmienia tytuł ubezpieczenia (na ubezpieczenie z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej), a następnie staje się niezdolny do pracy przed upływem pełnego miesiąca ubezpieczenia z nowego tytułu, traktowany jest - przy ustalaniu wysokości należnych zasiłków - tak, jakby do ubezpieczenia przystąpił po raz pierwszy.
Zaskarżone przepisy pozostaną w porządku prawnym do czasu interwencji ustawodawcy, ale z chwilą publikacji wyroku w Dzienniku Ustaw, tj. z dniem 1 czerwca 2012 r., utraciły domniemanie konstytucyjności.

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, 4 czerwca 2012 r.

2012-06-01
Za niezbadanie sprawozdania grozi kara

Za naruszenie przepisów art. 79 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) - dalej u.o.r. - dotyczących nie poddania rocznego sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta odpowiada kierownik jednostki. Warto podkreślić, że przestępstwa w zakresie badania rocznego sprawozdania finansowego mają miejsce, gdy: 1) jednostka zobowiązana do badania (co określa art. 64 u.o.r.) nie zawrze z podmiotem uprawnionym (firmą audytorską) umowy o badanie sprawozdania finansowego i nie podda go badaniu przez biegłego rewidenta, 2) kierownik jednostki nie udostępni biegłemu rewidentowi ksiąg rachunkowych oraz odpowiednich dokumentów. Odpowiedzialność karna kierownika jednostki jest określona w art. 77 u.o.r. oraz art. 79 u.o.r. Kara w omawianym zakresie dotyczy kary grzywny albo kary pozbawienia wolności. W u.o.r. nie określa się ich wysokości. Kary może wymierzyć sąd. Sprawy, o których mowa w art. 79 u.o.r., zgodnie z Kodeksem postępowania karnego rozpatruje się w trybie uproszczonym. Oskarżenie może być wniesione przez policję, urzędy skarbowe i inspektorów kontroli skarbowej na podstawie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 13 czerwca 2003 r. w sprawie określenia organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, jak również spraw zleconych tym organom (Dz. U. Nr 108, poz. 1019 z późn. zm.). Oczywiście oprócz odpowiedzialności karnej może wystąpić odpowiedzialność dyscyplinarna oraz cywilna.

Vademecum Głównego Księgowego, 1 czerwca 2012 r.

2012-06-01
Obowiązek posiadania NIP unijnego przez podatnika zwolnionego z VAT

Osoba zwolniona z VAT podmiotowo i wykonująca usługi budowlane na terenie Polski i Niemiec ma obowiązek posiadania NIP unijnego. Zwolnienie podmiotowe, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) dalej u.p.t.u., obejmuje wartość sprzedaży opodatkowanej do limitu rocznego w wysokości 150.000 zł. Sprzedaż obejmuje, zgodnie z art. 2 pkt 22 u.p.t.u., odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Zwolnienie to zatem odnosi się wyłącznie do czynności opodatkowanych na terytorium kraju. Na podatniku zwolnionym podmiotowo z VAT ciąży jednak obowiązek posiadania nr unijnego. Wynika to z treści art. 97 ust. 3 pkt 2 u.p.t.u. Zgodnie z tym przepisem, podatnicy inni niż dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych (WDT, WNT) mają obowiązek zgłoszenia zamiaru świadczenia usług, do których stosuje się art. 28b u.p.t.u., na rzecz podatników podatku od wartości dodanej, świadczonych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, dla których zobowiązanym do zapłaty podatku od wartości dodanej jest usługobiorca. Art. 28b ust. 1 u.p.t.u. wprowadza zasadę ogólną, zgodnie z którą miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej. Zatem do zgłoszenia są zobowiązani podatnicy świadczący usługi, których miejscem opodatkowania będzie terytorium innego państwa członkowskiego UE. Stosownie do art. 97 ust. 4 u.p.t.u., podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT UE podają numer, pod którym są zidentyfikowani na potrzeby podatku (NIP poprzedzony kodem PL), przy świadczeniu usług, z tytułu których obowiązanym do rozliczenia podatku będzie kontrahent unijny. Prace budowlane związane są z reguły z konkretną nieruchomością. Na podstawie art. 28e u.p.t.u. miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami jest miejsce położenia tych nieruchomości. Stąd obowiązek podatkowy odnośnie rozliczenia podatku od usług wykonywanych na nieruchomości położonej w Niemczech ciąży na kontrahencie niemieckim.

Vademecum Głównego Księgowego, 1 czerwca 2012 r.

2012-05-31
Bon z tytułu dokonania zakupów jest przychodem podatkowym

Bon otrzymany przez podatnika w związku z dokonaniem zakupów w jednej z sieci handlowych będzie przychodem podatkowym. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) przychodem, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, jest w szczególności wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem który nie dotyczy niniejszej sprawy. W zakresie tego przepisu mieszczą się również bony (w tym bony otrzymywane w związku z dokonaniem zakupów w jednej z sieci handlowych). Bon to dowód uprawniający do otrzymania w oznaczonym terminie pewnych towarów, sumy pieniędzy lub korzystania z usług. W związku z powyższym, jeżeli podatnik otrzymuje bon pełniący rolę środka płatniczego, to w momencie jego otrzymania uzyskuje przychód podatkowy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Vademecum Głównego Księgowego, 31 maja 2012 r.

2012-05-30
Nowe wzory formularzy w sprawach celnych

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych, które dostosowują polskie przepisy do regulacji unijnych. Podstawowym celem przygotowywanych zmian jest dostosowanie polskich regulacji do rozporządzenia Komisji nr 177/2010 z 2 marca 2010 r. Katalog formularzy określony w przepisach został rozszerzony o nowe formularze dotyczące magazynów czasowego składowania tj.: wniosek o udzielenie pozwolenia na prowadzenie magazynu czasowego składowania oraz pozwolenia na prowadzenie magazynu czasowego składowania. Wynika to z wejścia w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 października 2011 r. w sprawie magazynów czasowego składowania (Dz. U. Nr 226, poz. 1358). Nowe wzory uwzględniają preferencje dla wnioskodawców posiadających świadectwo upoważnionego przedsiębiorcy AEO.

Źródło: www.mf.gov.pl, 30 maja 2012 r.

2012-05-29
Podatnik złoży deklaracje w każdym US

Resort finansów zapowiedział uelastycznienie właściwości miejscowej organów podatkowych, tak aby podatnik mógł złożyć deklarację podatkową w każdym urzędzie skarbowym, a nie jak obecnie w urzędzie skarbowym właściwym dla danego podatnika. Minister Finansów odpowiadając na interpelację poselską nr 3745/12 wyjaśnił na czym polega przygotowywana reforma organizacyjna urzędów skarbowych. Głównym założeniem przygotowywanych zmian ma być uelastycznienie właściwości miejscowej urzędów skarbowych. Wprowadzenie możliwości załatwiania spraw podatkowych nie tylko we właściwym miejscowo urzędzie będzie dużym ułatwieniem dla podatników, a także zwiększy efektywność administracji podatkowej. Resort finansów poinformował, że obecnie trwają prace nad modelem docelowym struktury organizacyjnej izb i urzędów skarbowych. Zmiany będą wdrażane sukcesywnie w latach 2014-2015.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 29 maja 2012 r.

2012-05-29
Ogłoszono kwotę przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

W dniu 18 maja 2012 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wydał komunikat w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2012 r. ogłoszonego do celów emerytalnych. Na podstawie art. 10 ust. 9 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej ogłasza się, że od dnia 1 czerwca 2012 r. kwota przychodu odpowiadająca 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2012 r. ogłoszonego do celów emerytalnych wynosi 2552,30 zł..

Źródło: www.zus.pl, 29 maja 2012 r.

2012-05-29
Dłuższy termin na złożenie wniosku o 100 zł z rządowej pomocy

Rada Ministrów do 30 czerwca planuje wydłużyć termin na złożenie wniosku o uzyskanie 100 zł pomocy z rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Z dniem 18 maja z mocą od 1 kwietnia 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. poz. 551). Zgodnie z tym rozporządzeniem, pomocy udziela się na wniosek osoby, mającej ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za miesiąc kwiecień, maj lub czerwiec 2012 r. Pomoc w wysokości 100 zł jest wypłacana w terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego i jest realizowana przez organ właściwy w rozumieniu ustawy. Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 9 maja 2012 r., wniosek składa się w terminie do dnia 31 maja 2012 r., a w przypadku gdy świadczenie pielęgnacyjne przyznano po tym dniu, w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania. Rada Ministrów przygotowała projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Celem tego projektu jest wydłużenie terminu na złożenie wniosku o uzyskanie pomocy z rządowego programu do 30 czerwca 2012 r. Projekt rozporządzenia został przekazany do konsultacji społecznych.

Źródło: www.rcl.gov.pl, 29 maja 2012 r.

2012-05-29
Za nieopłacenie składek osoba fizyczna nie zostanie ukarana podwójnie

W dniu 25 maja 2012 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Ustawa zakłada, iż za nieopłacenie lub opłacenie w nienależytej wysokości składek na osobę fizyczną będącą płatnikiem składek nie będzie można nałożyć jednocześnie opłaty dodatkowej oraz kary za wykroczenie lub kary za przestępstwo. Podleganie odpowiedzialności za przestępstwo lub wykroczenie stanowić ma bowiem negatywną przesłankę dla wymierzenia dodatkowej opłaty. Ustawa ma na celu wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 2010 r. sygn. akt. P 29/09 (Dz. U. Nr 225, poz. 1474). Na mocy tego wyroku z dniem 31 maja 2012 r. przestaje obowiązywać art. 218 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zm.) oraz art. 24 ust. 1, art. 98 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585). Trybunał orzekł o niekonstytucyjności a zarazem niezgodności z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi ww. przepisów, na mocy których za ten sam czyn, polegający na nieopłaceniu lub opłaceniu w nienależytej wysokości składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne lub innych składek pobieranych przez ZUS, na osobę fizyczną będącą płatnikiem tych składek, można nałożyć sankcję administracyjną w postaci opłaty dodatkowej, a także karę za wykroczenie lub karę za przestępstwo. Dotychczas osoba fizyczna będąca płatnikiem składek za nieopłacenie lub opłacenie w nienależytej wysokości składek ZUS mogła zostać ukarana podwójnie. Mogła zostać na nią nałożona opłata dodatkowa, która jest wymierzana przez ZUS w przypadku nieopłacania składek lub opłacania ich w zaniżonej wysokości. Wysokość opłaty wynosi od 1% do 100% nieopłaconych składek i jest stosowana adekwatnie do nieprawidłowości stwierdzonych w zakresie obowiązku opłacania składek i okoliczności, które do nich doprowadziły. Jednocześnie sankcje za ten sam czyn przewidują przepisy kodeksukarnego stanowiąc, iż ten kto, wykonując czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, złośliwie lub uporczywie narusza prawa pracownika wynikające ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Ustawa nowelizująca wprowadziła w art. 24 ust. 1 ustawy systemowej zastrzeżenie, z którego wynika, iż podleganie odpowiedzialności za przestępstwo lub wykroczenie stanowi negatywną przesłankę dla wymierzenia dodatkowej opłaty. Płatnikowi będącemu osobą fizyczną skazanemu prawomocnym wyrokiem za nieopłacenie składek lub opłacenie ich w zaniżonej wysokości, nie będzie wymierzana dodatkowa opłata. W przypadku wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie dotyczące nieopłacenia lub zaniżenia wysokości składek postępowania o wymierzenie dodatkowej opłaty płatnikowi składek będącemu osobą fizyczną za ten sam czyn nie będzie wszczynane, a wszczęte ulegnie zawieszeniu do dnia zakończenia postępowania w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie. W razie prawomocnego skazania płatnika będącego osobą fizyczną za przestępstwo lub wykroczenie polegające na nieopłaceniu lub zaniżeniu wysokości składek wszczęte postępowanie o wymierzenie dodatkowej opłaty będzie umorzone z urzędu a w przypadku gdy była już wydana decyzja o wymierzeniu dodatkowej opłaty decyzja ta będzie uchylona z urzędu, a pobrana opłata będzie podlegała zwrotowi wraz z odsetkami. Jednocześnie ZUS nie został całkowicie pozbawiony instrumentu dyscyplinującego, jakim jest dodatkowa opłata. W wypadku jednostek organizacyjnych, którym przysługuje przymiot płatnika składek, ZUS nadal będzie mógł wymierzać tego typu sankcję. Zgodnie z treścią uchwalonej ustawy, wejdzie ona w życie z dniem utraty mocy obowiązującej niekonstytucyjnych przepisów, tj. z dniem 31 maja 2012 r.

Źródło: www.prezydent.pl, 29 maja 2012 r.

2012-05-25
Jak rozliczyć straty podatnika CIT z tytułu udziału w spółce cywilnej?

Spółka powinna uwzględnić w swoim rozliczeniu rocznym przychody i koszty wynikające z udziału w spółce cywilnej. Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.), przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału). W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Wobec powyższego, spółka powinna zsumować z pozostałymi jej przychodami przychody uzyskane poprzez spółkę cywilną w wielkości odpowiadającej wielkości jej udziału w przychodach spółki cywilnej. Zasadę powyższą stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku.

Vademecum Głównego Księgowego, 25 maja 2012 r.

2012-05-25
Jeden nowy podatek dochodowy - projekt ustawy

Na stronie internetowej Sejmu został opublikowany poselski projekt ustawy o podatku dochodowym, którego założeniem jest wprowadzenie jednego podatku dochodowego zamiast obowiązującego podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych. Zasadniczym założeniem przedstawionego projektu jest stworzenie nowego, jednolitego podatku dochodowego dla każdego podatnika, niezależnie od tego czy jest to osoba fizyczna czy osoba prawna. Projekt zakłada upowszechnienie zakresu opodatkowania na podmioty, które dotychczas nie płaciły podatku dochodowego. Propozycja dotyczy objęcie podatkiem handlowych spółek osobowych. Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegać będzie dochód, który odpowiada realnemu przysporzeniu majątkowemu podatnika w danym okresie - czytamy w uzasadnieniu do projektu. Ponadto nowa ustawa przewiduje możliwość podatkowego rozliczenia rzeczywistych kosztów ponoszonych przez osoby uzyskujące przychody ze stosunku pracy. Projektodawcy podkreślają, że obecny stan podatków dochodowych jest nieczytelny dla podatników ze względu na wielokrotne nowelizacje przepisów, co w efekcie powoduje spadek znaczenia przychodów z tych podatków w strukturze dochodów budżetowych. Tekst projektu dostępny jest na stronie internetowej Sejmu: www.sejm.gov.pl.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 25 maja 2012 r.

2012-05-24
Od lipca wyższy limit zwrotu VAT na materiały budowlane

W III kwartale 2012 r. limit zwrotu osobom fizycznym części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z budową i remontem budynku mieszkalnego będzie wyższy o ponad 2 tysiące złotych. Wyższy limit zwrotu jest skutkiem wzrostu ceny 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. Z ogłoszonego wczoraj komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w I kwartale 2012 r. cena ta wyniosła 4130 zł. Poprzednio było to 3829 zł. Od 1 lipca limity będą wynosiły 35.256 zł w przypadku inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę oraz 15.110 zł w przypadku inwestycji niewymagającej pozwolenia na budowę (dla osób które nie korzystały z ulg mieszkaniowych). Do końca czerwca zastosowanie mają dotychczasowe limity tj. 32.686 zł oraz 14.008 zł.

Źródło: www.stat.gov.pl, 24 maja 2012 r.

2012-05-24
Będzie abolicja składek dla przedsiębiorców?

W dniu 23 maja odbyło się I czytanie zgłoszonego przez grupę posłów PO projektu ustawy o umorzeniu należności powstałych z tytułu niezapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Projekt (druk 382) dotyczy wprowadzenia możliwości umorzenia składek na własne ubezpieczenie społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne i na Fundusz Pracy, odsetek za zwłokę oraz pozostałych powstałych kosztów (w tym kosztów egzekucyjnych) dla wszystkich osób prowadzących pozarolniczą działalność, które w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. podlegały obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym oraz wypadkowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności i nie opłaciły należnych z tego tytułu składek. Warunkiem skorzystania z abolicji będzie złożenie wniosku do ZUS w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Projekt skierowany został do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 24 maja 2012 r.

2012-05-24
Do 31 maja rolnik prowadzący działalność złoży zaświadczenie o nieprzekroczeniu rocznej kwoty granic

W dniu 31 maja 2012 r. mija termin złożenia zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego lub oświadczenia o nie przekroczeniu granicznej kwoty 2929 zł należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za rok 2011. Osoby podlegające z mocy ustawy ubezpieczeniu społecznemu rolników, prowadzące dodatkowo pozarolniczą działalność gospodarczą, obowiązane są do złożenia zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego lub oświadczenia o nieprzekroczeniu granicznej kwoty 2929 zł należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za rok 2011. Ostateczny termin na dostarczenie zaświadczenia albo oświadczenia upływa 31 maja br. Przekroczenie obowiązującej w roku 2011 kwoty podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej bądź niezachowanie terminu złożenia zaświadczenia, albo oświadczenia w KRUS w ustawowym nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2012 r., będzie skutkowało ustaniem ubezpieczenia społecznego rolników. W dniu 30 kwietnia 2012 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosił w drodze obwieszczenia (M. P. poz. 274) roczną kwotę graniczną podatku dochodowego należnego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za rok podatkowy 2012. Wynosi ona 3 011 zł.

Źródło: www.krus.gov.pl, 24 maja 2012 r.

2012-05-23
Wybudowana przez podatnika droga wewnętrzna może zwiększyć wartość początkową budynku

Jeżeli droga wybudowana przez podatnika na jego prywatnym terenie zabudowanym obsługuje tylko jeden budynek, powiększeniu ulegnie wartość początkowa budynku. Środki trwałe klasyfikuje się w oparciu o przepisy KŚT, czyli w oparciu o przepisy rozporządzenia z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. U. Nr 242, poz. 1622). Jak wynika z objaśnień do grupy 1 KŚT, która to grupa obejmuje między innymi budynki, w skład budynku, jako pojedynczego obiektu inwentarzowego, wlicza się także obiekty pomocnicze obsługujące dany budynek, np. chodniki, dojazdy, podwórka, place, ogrodzenia, studnie itp. Obiekty pomocnicze, obsługujące więcej niż jeden budynek, należy zaliczać do właściwych rodzajów zgodnie z ich przeznaczeniem. Droga może być obiektem pomocniczym dla budynku. Zatem w myśl powyższych objaśnień, jeżeli droga obsługuje tylko jeden budynek, powiększeniu ulegnie wartość początkową tego budynku. W pozostałym zakresie droga, która obsługuje inne nieruchomości będzie stanowiła odrębny środek trwały (w ramach grupowania 220).

Vademecum Głównego Księgowego, 23 maja 2012 r.

2012-05-22
Nowe umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania

W ubiegłym tygodniu Polska podpisała nową Konwencję w sprawie unikania podwójnego opodatkowania z Kanadą i Protokół zmieniający umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania między Polską a Islandią. Konwencja z dnia 14 maja w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu z Kanadą zastąpi umowę z 1987 roku. Nowa Konwencja przewiduje jako podstawową metodę unikania podwójnego opodatkowania metodę wyłączenia z progresją, a w stosunku do dochodów kapitałowych metodę odliczenia proporcjonalnego. Stawki podatku od dochodów kapitałowych będą wynosiły 5 proc. i 15 proc. dla dywidend, 10 proc. dla odsetek i należności licencyjnych. Dwa dni później, dnia 16 maja został podpisany protokół zmieniający umowę pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Islandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku. Podobnie jak w Konwencji z Kanadą jako metodę unikania podwójnego opodatkowania przyjęto metodę wyłączenia z progresją. W przypadku dochodów kapitałowych utrzymana została metoda odliczenia proporcjonalnego. Zarówno Konwencja, jak i Protokół przewidują pełną klauzulę wymiany informacji podatkowych.

Źródło: www.mf.gov.pl, 22 maja 2012 r.

2012-05-22
Do 31 maja pracodawca przekaże co najmniej 75 proc. odpisu na ZFŚS

Równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń na 2012 r. pracodawca przekazuje na rachunek bankowy ZFŚS w terminie do dnia 30 września. Do 31 maja ma jednak obowiązek przekazać kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości odpisu ustalonego na 2012 r. ZFŚS tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Wysokość odpisu podstawowego wynosi na jednego zatrudnionego 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim nie później niż do dnia 20 lutego każdego roku, z tym że w 2012 r. przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 r. ogłoszone przez Prezesa GUS, tj. 2917,14 zł. Wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika młodocianego wynosi w pierwszym roku nauki 5 proc., w drugim roku nauki 6 proc., a w trzecim roku nauki 7 proc. ww. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze - w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych, wynosi 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń na dany rok kalendarzowy pracodawca przekazuje na rachunek bankowy Funduszu w terminie do dnia 30 września tego roku, z tym że w terminie do dnia 31 maja tego roku przekazuje kwotę stanowiącą co najmniej 75 proc. równowartości odpisów.

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, 22 maja 2012 r.

2012-05-21
Spadkobiercy z III grupy skorzystają z ulgi mieszkaniowej

Wprowadzenie przepisów umożliwiających skorzystanie z ulgi mieszkaniowej spadkobiercom zaliczanym do III grupy podatkowej, przewidują założenia projektu ustawy zmieniającej nowelizację przepisów o podatku od spadków i darowizn z listopada 2006 roku. 16 listopada 2006 r. zmieniony został przepis dotyczący warunków, jakie musi spełniać spadkobierca, aby mógł skorzystać z ulgi mieszkaniowej. Zgodnie z jego brzmieniem, obowiązującym do 31 grudnia 2006 r., w przypadku nabycia lokalu mieszkalnego w drodze dziedziczenia przez osoby zaliczane do III grupy podatkowej, sprawujące przez co najmniej dwa lata opiekę nad wymagającym takiej opieki spadkodawcą, na podstawie umowy zawartej z nim przed organem gminy, nie wlicza się do podstawy opodatkowania wartości tego lokalu do łącznej wysokości nieprzekraczającej 110 m. kw. powierzchni użytkowej. W świetle stanu prawnego obowiązującego od 1 stycznia 2007 r. powyższa ulga ma zastosowanie, jeżeli osoba z tej grupy sprawowała opiekę na podstawie pisemnej umowy z podpisem notarialnie poświadczonym, przez co najmniej dwa lata od dnia poświadczenia tego podpisu. Jednocześnie nie została uregulowana sytuacja osób, które przed wejściem w życie zmian zawarły umowę o opiekę nad spadkodawcą przed organem gminy, a spadkodawca zmarł po wejściu w życie tych zmian. Trybunał Konstytucyjny, w wyroku z 5 lipca 2011 r., uznał to za niezgodne z zasadą ochrony interesów w toku. Projektowana regulacja stanowi wykonanie tego orzeczenia.

Źródło: www.mf.gov.pl, 21 maja 2012 r.

2012-05-21
Będą nowe wzory dokumentów w podatku od towarów i usług

Projekty rozporządzeń wprowadzających nowe wzory dokumentów w podatku od towarów i usług zostały opublikowane na stronie resortu finansów. W związku ze zmianami wprowadzonymi nowelizacją ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którymi od dnia 1 stycznia 2012 r. dla podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług identyfikatorem podatkowym jest numer PESEL, a nie jak dotychczas numer identyfikacji podatkowej (NIP), konieczne są zmiany dotychczas obowiązujących wzorów dokumentów w zakresie podatku od towarów i usług. Nowe rozporządzenia określać będą: - wzór dokumentu potwierdzający wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa członkowskiego (VAT-22), - wzór informacji o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu (VAT-23), - wzór wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu środka transportu z terytorium innego państwa członkowskiego (VAT-24), - wzór zaświadczenia potwierdzającego uiszczenie podatku od towarów i usług lub brak obowiązku uiszczenia tego podatku z tytułu przywozu środka transportu z terytorium innego państwa członkowskiego (VAT-25).

Źródło: www.mf.gov.pl, 21 maja 2012 r.

2012-05-21
Od kwietnia do czerwca rządowa pomoc dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

W dniu 18 maja ogłoszone zostało kolejne rozporządzenie Rady Ministrów kontynuujące rozpoczęty w listopadzie rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Pomoc przysługuje w wysokości 100 zł miesięcznie matce, ojcu lub opiekunowi faktycznemu dziecka mającym ustalone za miesiąc kwiecień, maj lub czerwiec 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Z dniem 18 maja z mocą od 1 kwietnia 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. poz. 551). Rozporządzenie to przedłuża niejako obowiązywanie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. Nr 295, poz. 1746) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 października 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. Nr 212, poz. 1262). Wszystkie trzy rozporządzenia wydane zostały na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) - dalej u.p.s. Rozporządzenie z dnia 9 maja 2012 r. określa szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej, realizowanej w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Nie oznacza to wzrostu kwoty świadczenia pielęgnacyjnego, a jedynie czasowe dodanie do świadczenia pielęgnacyjnego kwoty 100 zł wynikającej rządowego programu pomocowego. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje nadal w kwocie 520 zł, zaś pozostałe 100 zł stanowi jedynie pomoc rządową. Prawo do pomocy przysługuje osobie mającej ustalone za miesiąc kwiecień, maj lub czerwiec 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przyznane na podstawie ustawy. Pomoc jest przyznawana niezależnie od dochodu, tj. zgodnie zasadami przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego. Pomocy udziela się na wniosek osoby, mającej ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za miesiąc kwiecień, maj lub czerwiec 2012 r. Wniosek składa się w terminie do dnia 31 maja 2012 r., a w przypadku gdy świadczenie pielęgnacyjne przyznano po tym dniu, w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania. Pomoc jest finansowana z budżetu państwa. Realizacja pomocy jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez gminy. Program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne jest realizowany przy współudziale wojewodów, którzy dokonują podziału środków budżetu państwa. Rozporządzenie z dnia 9 maja 2012 r. oraz uchwała Nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Mon. Pol. poz. 318) obowiązują od dnia ogłoszenia, z mocą od dnia 1 kwietnia 2012 r.

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, www.monitorpolski.gov.pl, 21 maja 2012 r.

2012-05-18
Kryterium dochodowości nie zniknie z ulgi na dzieci

Ministerstwo Finansów nie planuje wprowadzenia zmian w uldze na dzieci polegających na zniesieniu kryterium dochodowości pełnoletnich, uczących się dzieci, w stosunku do których podatnik wykonuje obowiązek alimentacyjny lub sprawuje funkcję rodziny zastępczej. Przedmiotem prac legislacyjnych, jakie obecnie są prowadzone w Ministerstwie Finansów w zakresie ulgi na dzieci, jest wyłącznie realizacja zmian zapowiedzianych przez prezesa Rady Ministrów w exposé i polegających na podwyższeniu kwoty ulgi na każde trzecie i kolejne dziecko o 50 proc. w stosunku do obecnie obowiązującego limitu, pozostawieniu bez zmian kwoty ulgi na dwoje dzieci oraz wyłączeniu z możliwości korzystania z tej ulgi rodzin (małżonków) z jednym dzieckiem, których roczne dochody (pomniejszone o podlegające odliczeniu składki na ubezpieczenia społeczne) przekroczyły górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, czyli 85 528 zł. Jak wynika z odpowiedzi resortu finansów na interpelację 3204/12, podatkowa ulga na dzieci nie jest adresowana do dzieci, lecz do ich opiekunów. Jednocześnie celem tej ulgi nie jest kształtowanie określonych postaw na rynku pracy. Tym samym twierdzenie o jej dyskryminującym oddziaływaniu na dorabiającą młodzież (niebędącą adresatem przedmiotowej normy prawnej) nie jest uzasadnione.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 18 maja 2012 r.

2012-05-17
Na jesieni wyższe zasiłki rodzinne i kryteria dochodowe

Rząd proponuje aby od 1 listopada 2012 r. wzrosły zasiłki rodzinne i miesięcznie wynosiły: 77 zł na dziecko do 5 lat (wzrost o 13,2 proc.), 106 zł na dziecko w wieku od 6 do 18 lat (wzrost o 16,5 proc.) i 115 zł na dziecko w wieku od 19 do 24 lat (wzrost o 17,3 proc.).
Wraz ze wzrostem wysokości zasiłków rodzinnych ma nastąpić podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń rodzinnych. Podwyższenie tego poziomu następowałoby w dwóch etapach: od 1 listopada 2012 r. odpowiednio: 539 zł na osobę dla ogółu rodzin i 623 zł na osobę dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym; od 1 listopada 2014 r. kryterium dochodowe ma wzrosnąć odpowiednio do: 574 zł i 664 zł (obecnie wynoszą one: 504 zł i 583 zł).
Rząd chce także, aby od 1 października 2012 r. wzrosły kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej. Do uzyskania takiego wsparcia miałby uprawniać dochód na osobę w rodzinie w wysokości 456 zł (obecnie jest to 351 zł). W przypadku osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe kryterium dochodowe ustalono na 542 zł (aktualnie jest to 477 zł).

Źródło: www.premier.gov.pl, 17 maja 2012 r.

2012-05-17
Wystawienie faktury za usługi marketnigowe a ryczałt

Już samo wystawienie faktury na 100% przedpłaty za usługi marketingowe pozbawia podatnika prawa do opodatkowania ryczałtem.
Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) opodatkowanie w firmie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie jest dostępne dla podatników świadczących usługi wymienione w zał. nr 2 do ustawy. W poz. 34 tego załącznika wymienione zostały Usługi reklamowe; usługi badania rynku i opinii publicznej - dział 73 PKWiU, który obejmuje między innymi usługi marketingowe. Oznacza to zatem, że rozpoczęcie świadczenia takich usług wyłącza z ryczałtu. Skoro w umowie był zapis o rozpoczęciu wykonywania usług marketingowych w chwili otrzymania przedpłaty, to jest to chwila pozbawiająca podatnika prawa do ryczałtu.

Vademecum Głównego Księgowego, 17 maja 2012 r.

2012-05-17
RPO skierował wystąpienie generalne w sprawie stawki VAT na ebooki

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Administracji i Cyfryzacji z prośbą o informację, czy planuje w najbliższym czasie podjąć działania zmierzające do objęcia publikacji elektronicznych taką samą stawką podatku od towarów i usług jaka obowiązuje w odniesieniu do pozostałych publikacji. W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich badana jest sprawa różnic w stawce podatku od towarów i usług na publikacje wydawane na nośnikach fizycznych (drukowane, wydawane na dyskach, taśmach) oraz te oferowane w formie zapisu cyfrowego (tzw. ebooki).
Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, książki drukowane oraz wydane na dyskach, taśmach i innych nośnikach oznaczone symbolami ISBN oraz czasopisma specjalistyczne objęte są stawką 5 proc., gazety i czasopisma drukowane lub na nośnikach (dyskach taśmach i innych) oznaczone symbolami ISSN objęte są stawką 7 proc. podatku. Ta sama publikacja wydana w formie cyfrowej traktowana jest zaś jako usługa świadczona drogą elektroniczną i jest objęta stawką 23 proc.
Podobne rozróżnienie publikacji wydawanych w formie tradycyjnej oraz ebooków przewidziane jest również w prawie europejskim. Wydaje się tymczasem, że zróżnicowanie stawki podatku wyłącznie ze względu na nośnik, na którym zapisywana jest publikacja nie jest uzasadnione żadnymi obiektywnymi względami. Wprowadzanie różnic w sytuacji prawnej podmiotów gospodarczych na podstawie arbitralnych i dyskryminacyjnych kryteriów stanowi naruszenie konstytucyjnej gwarancji równości.
Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich, wyższa stawka VAT nie sprzyja rozwojowi rynku usług elektronicznych ograniczając konkurencyjność polskich i europejskich podmiotów gospodarczych, a także nie służy upowszechnieniu dostępu do dóbr kultury na poziomie, na jakim byłoby to możliwie dzięki rozwojowi nowych technologii.

Źródło: www.rpo.gov.pl, 17 maja 2012 r.

2012-05-17
Poznaliśmy siedem bubli podatkowych

Wczoraj w ramach V Dnia Ochrony Praw Podatnika przedstawione zostały największe absurdy polskiego systemu podatkowego zgłoszone przez ekspertów zaangażowanych w projekt Deklaracji Praw Podatnika. Na liście bubli podatkowych znalazło się w tym roku siedem pozycji: - trzy definicje działalności gospodarczej,
- brak maksymalnej opłaty od egzekwowanej kwoty w postępowaniu egzekucyjnym,
- martwe przepisy o interpretacjach ogólnych na wniosek podatnika,
- opodatkowanie dochodów ze źródeł nieujawnionych,
- odpowiedzialność podatkowa całym majątkiem współmałżonka,
- zbyt długi okres na weryfikację przez urząd podstawy opodatkowania przy podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) oraz podatku od spadków i darowizn,
- opodatkowanie nieodpłatnych świadczeń.
Od 16 maja każdy podatnik może zgłaszać propozycje do plebiscytu Bubel Podatkowy Roku. Lista zgłoszonych przepisów podzielonych na trzy kategorie - orzecznictwo, interpretacje i legislacja - zostanie opublikowana do 1 października na stroniewww.dzienpodatnika.pl. Głosowanie będzie trwało 5 miesięcy, a wyniki zostaną ogłoszone podczas Dnia Ochrony Praw Podatnika 2013.

Źródło: www.dzienpodatnika.pl, 17 maja 2012 r.

2012-05-14
Zmienia się wysokość kwoty najwyższej podstawy wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

Podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w czerwcu, lipcu i sierpniu 2012 r. nie będzie mogła przekraczać miesięcznie kwoty 9115,23 zł. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie, nie może przekraczać miesięcznie 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2012 r. - przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2012 r. wynosiło 3646,09 zł. W związku z tym podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w czerwcu, lipcu i sierpniu 2012 r. nie będzie mogła przekraczać miesięcznie kwoty 9115,23 zł.

Źródło: www.stat.gov.pl, 14 maja 2012 r.

2012-05-14
Osoba pobierająca rentę socjalną może od 1 czerwca zarobić więcej

Od 1 czerwca wzrasta wysokość kwoty przychodu, której przekroczenie powoduje zawieszenie renty socjalnej. Renta socjalna ulega zawieszeniu, w przypadku gdy osoba uprawniona osiągnęła przychód w łącznej kwocie wyższej niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS dla celów emerytalnych. Prezes GUS w komunikacie z 11 maja 2012 r. ogłosił, iż przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2012 r. wyniosło 3646,09 zł. Od 1 czerwca kwota przychodu odpowiadająca 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wynosi 2552,30 zł.

Źródło: www.stat.gov.pl, 14 maja 2012 r.

2012-05-14
Przeliczanie przychodów wg kursu ustalonego między kontrahentami

Ustalony między kontrahentami kurs waluty tylko wtedy może być stosowany do przeliczania przychodów w obcych walutach, gdy jest tożsamy z kursem średnim NBP z ostatniego dnia poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.
Zasadą jest, że przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu (art. 12 ust. 2 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.p. Ustawa podatkowa nie umożliwia przy tym stosowania przez podatników odmiennych kursów, wynikających z zawieranych między kontrahentami porozumień. W efekcie kurs umowny może być stosowany do przeliczania przychodów w walutach obcych jedynie wtedy, gdy odpowiada wynikającemu z wyżej cytowanego przepisu kursu średniego NBP.

Vademecum Głównego Księgowego,14 maja 2012 r.

2012-05-10
Wzrosły stawki odsetek od zaległości podatkowych

Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniach 8-9 maja podjęła decyzję o podniesieniu stóp procentowych NBP, tym samym od dnia 10 maja wzrastają stawki odsetek od zaległości podatkowych. Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej odsetki od zaległości podatkowych wynoszą tyle co suma 2 proc. i dwukrotności stopy oprocentowania kredytu lombardowego ustalanej przez RPP. Na wczorajszym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o podniesieniu stóp procentowych o 0,25 pkt. Natomiast stopa kredytu lombardowego od dziś wynosi 6,25 proc. W związku z powyższym wzrosły stawki odsetek od zaległości podatkowych. Stawka podstawowa wzrosła do 14,5 proc., natomiast stawka obniżona 10,88 proc. Wyższe stawki odsetek obowiązują już od dziś.

Źródło: www.nbp.pl, 10 maja 2012 r.

2012-05-09
Składki za osoby wychowujące dzieci będą opłacane z budżetu państwa

Resort pracy przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt przewiduje rozszerzenie kręgu osób, za które budżet państwa opłacałby składki emerytalne i rentowe w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem. Składki w okresie przerwy w wykonywaniu zatrudnienia w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem tak jak w przypadku osób przebywających na urlopach wychowawczych finansować ma w całości budżet państwa za pośrednictwem ZUS. Przewidziane zostały dwie podstawy wymiaru składek dla osób rezygnujących z pracy zarobkowej w związku z opieką nad dzieckiem. Dla osób posiadających 6-miesięczny staż ubezpieczeniowy bezpośrednio przed skorzystaniem z możliwości ubezpieczenia w związku z opieką nad dzieckiem, miałaby to być kwota 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, natomiast dla osób nie posiadających stażu ubezpieczeniowego, osób bezrobotnych, oraz osób z krótszym, niż półroczny, stażem podstawę wymiaru składek stanowiłaby kwota 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Osoby nieubezpieczone będą miały prawo wyboru, w ramach którego systemu ubezpieczeń (powszechnego czy rolniczego) chcą być objęte w okresie sprawowania opieki nad dzieckiem. Jeżeli wybiorą system rolniczy, będą podlegały ubezpieczeniom na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Warunkiem objęcia ubezpieczeniem w związku ze sprawowaniem opieki jest brak innego tytułu do ubezpieczenia oraz złożenie stosownego wniosku do ZUS zawierającego m.in. datę rozpoczęcia (nie wcześniejszą, niż data złożenia wniosku) i datę zakończenia okresu wychowywania objętego ubezpieczeniem. Do wniosku będzie trzeba załączyć skrócony odpis aktu urodzenia dziecka. Projekt przewiduje również, że za rolnika lub domownika podlegającego ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, w okresie przerwy w prowadzeniu działalności rolniczej albo wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym, w związku z osobistym sprawowaniem opieki nad dzieckiem w wieku odpowiednio do lat 4 lub 18, i w okresie do 3 i odpowiednio 6 lat składkę na to ubezpieczenie finansuje KRUS, z dotacji budżetu państwa do Funduszu Emerytalno-Rentowego przeznaczonej na te składki od dnia zgłoszenia przez rolnika udokumentowanego wniosku wraz z oświadczeniem o sprawowaniu przez te osoby osobistej opieki nad dzieckiem. Składka miesięczna za te osoby ma wynosić 10% emerytury podstawowej. Projektowana ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i ma dotyczyć dzieci, które urodzą się po 31 grudnia 2012 r. z wyjątkiem regulacji określających podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych lub sprawujących opiekę nad dzieckiem do lat 4 (odpowiednio ? do lat 18) podlegających tym ubezpieczeniom w systemie powszechnym. Zgodnie z projektem podstawa ta będzie dotyczyła również wszystkich osób przebywających na urlopach wychowawczych w dniu wejścia w życie ustawy.
Projekt został przekazany do konsultacji społecznych. Tekst projektu: legislacja.rcl.gov.pl Więcej informacji: www.mpips.gov.pl

Źródło: www.rcl.gov.pl, 9 maja 2012 r.

2012-05-09
Ustawy o pracy tymczasowej i oskładkowaniu umów śmieciowych już u premiera

W dniu 8 maja 2012 r. przewodniczący NSZZ "Solidarność" w trakcie spotkania z premierem Donaldem Tuskiem przekazał przygotowane przez Solidarność ustawy o pracy tymczasowej i oskładkowaniu umów śmieciowych. Szefowi rządu towarzyszył minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz. Celem ustawy o pracy tymczasowej jest m.in. objęcie osób świadczących pracę tymczasową skutecznymi przepisami ochronnymi oraz ograniczenie patologii jaką stało się omijanie limitu czasowego trwania zatrudnienia tymczasowego. Zdaniem twórców projektu obecna ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych przewiduje szereg rozwiązań o charakterze ochronnym, ale nie są one skuteczne w praktyce. Część projektowanych rozwiązań zostało zaczerpniętych z projektu indywidualnego Kodeksu pracy opracowanego przez Komisję Kodyfikacyjną oraz z prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych z roku 2009. Drugi projekt dotyczy zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Przewiduje on objęcie obowiązkiem ubezpieczeń emerytalnego i rentowych osób świadczących pracę na podstawie umowy o dzieło, osób pobierających zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne oraz członków rad nadzorczych pobierających z tego tytułu wynagrodzenie posiadających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i niepodlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innego tytułu. W uzasadnieniu projektu wskazano, że "Jego celem jest m.in. przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji mającej swoje źródło w nadużywaniu przez przedsiębiorców pozakodeksowych form zatrudnienia w stosunku do przedsiębiorców zatrudniających na podstawie przepisów kodeksu pracy".
Szef rządu wyraził zainteresowanie przygotowanymi projektami ustaw i zapowiedział, że trafią one do odpowiednich ministrów. Tematem spotkania była również inicjatywa ustawodawcza "Solidarności" w sprawie płacy minimalnej.

Źródło: www.solidarnosc.org.pl, 9 maja 2012 r.

2012-05-09
MS: potwierdzenie nadania NIP w 3 dni

Przedsiębiorcy powinni mieć możliwość szybkiego rozpoczęcia działalności gospodarczej, a prawo powinno ograniczać do minimum niezbędne formalności, przy jednoczesnym zapewnieniu organom administracji sprawnego wykonywania ich obowiązków rejestracyjnych i ewidencyjnych. Dlatego też resort sprawiedliwości przedstawił projekt założeń do nowelizacji kilku ustaw, które takie bariery tworzą. Wśród nich jest także ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Zgodnie z art. 8b ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U.04.269.2681) naczelnik urzędu skarbowego wydaje potwierdzenie nadania NIP. W przypadku osób fizycznych rozpoczynających działalność gospodarczą potwierdzenie nadania NIP wydaje się nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do naczelnika urzędu skarbowego poprawnego zgłoszenia identyfikacyjnego. W przypadku innych podmiotów potwierdzenia nadania NIP jest wydawane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wpływu poprawnego zgłoszenia identyfikacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego. Tak więc w zależności od kategorii podmiotów podlegających wpisowi do ewidencji podatkowej czas wydania potwierdzenia nadania NIP został określony na 1 dzień roboczy lub 14 dni. W opinii resortu dyskryminuje to podmioty nie będące osobami fizycznymi a rozpoczynające działalność gospodarczą. Dlatego też resort proponuje wprowadzenie regulacji zobowiązującej naczelnika urzędu skarbowego do wydania potwierdzenia nadania NIP niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia wpływu poprawnego zgłoszenia identyfikacyjnego dla podmiotów innych niż osoby fizyczne. Skrócenie okresu oczekiwania na uzyskanie potwierdzenia numeru NIP z 14 dni na 3 dni ma umożliwić wcześniejsze rozpoczęcie działalności gospodarczej przez podmiot.

Źródło: www.rcl.gov.pl, 9 maja 2012 r.

2012-05-08
Wypadek samochodu nie zawiesza amortyzacji

Uszkodzenie samochodu, jego naprawa i uzyskanie odszkodowania od ubezpieczyciela nie mają żadnego wpływu na dokonywanie odpisów amortyzacyjnych. Amortyzacja środka trwałego to rodzaj umownego określenia zużycia składnika majątku na skutek upływu czasu i odzwierciedlenie wynikającej z tego zużycia utraty wartości. Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) dla celów bilansowych odpisów amortyzacyjnych dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia wartości początkowej środka trwałego na ustalony okres amortyzacji, odpowiadający przewidywanemu okresowi użytkowania. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania, a jej zakończenie - nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru, z ewentualnym uwzględnieniem przewidywanej przy likwidacji ceny sprzedaży netto pozostałości środka trwałego. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego, na określenie którego wpływają w szczególności:
1) liczba zmian, na których pracuje środek trwały;
2) tempo postępu techniczno-ekonomicznego;
3) wydajność środka trwałego mierzona liczbą godzin jego pracy lub liczbą wytworzonych produktów albo innym właściwym miernikiem;
4) prawne lub inne ograniczenia czasu używania środka trwałego;
5) przewidywana przy likwidacji cena sprzedaży netto istotnej pozostałości środka trwałego.
Zarówno awarie i uszkodzenia jak uzyskane odszkodowanie nie wpływają na dokonywanie odpisów amortyzacyjnych. Nie zostały wymienione jako powód do wstrzymania lub zawieszenia amortyzacji.

Vademecum Głównego Księgowego, 8 maja 2012 r.

2012-05-07
Nowa wersja aplikacji e-PFRON OffLine

W dniu 7 maja 2012 r. PFRON udostępnił nową wersję aplikacji e-PFRON OffLine służącą do sporządzania przez pracodawców dokumentów elektronicznych dotyczących obowiązkowych wpłat na PFRON (deklaracje i informacje). Zawiera ona zmiany dotyczące m.in. wykazywania złagodzeń obowiązku wpłat w deklaracjach, wyliczania kwot w deklaracji DEK-II-a. Wersja aplikacji udostępniona jest na stronie Serwisu Informacyjnego e-PFRON www.e-pfron.pl, w zakładce "Pliki do pobrania".

Źródło: www.pfron.org.pl, 7 maja 2012 r.

2012-05-07
Nowy projekt w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia dla cudzoziemca

Minister Spraw Wewnętrznych przedstawił projekt rozporządzenia określającego wysokość minimalnego wynagrodzenia dla cudzoziemca wymaganego do udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia dla ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zawartego w art. 63o ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach. Przepis art. 63o został wprowadzony do ustawy poprzez nowelizację dokonaną ustawą o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (obecnie druk nr 206). W projekcie rozporządzenia wskazano, że wysokość minimalnego wynagrodzenia dla cudzoziemca wymaganego do udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji w zawodach, w których istnieje szczególne zapotrzebowanie na pracowników i które należą do pierwszej lub drugiej grupy wielkiej zawodów w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wynosi rocznie 48953 zł. W przypadku pozostałych zawodów wysokość tego minimalnego wynagrodzenia wynosi rocznie 61191 zł. Regulacje przewidziane w rozporządzeniu są całkowicie nowe i powinny wejść w życie z dniem wejścia w życie ustawy zawierającej podstawy prawne do wydania tego rozporządzenia. W chwili obecnej projekt o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jest procedowany w Sejmie. Planowany termin wejścia w życie ustawy to 14 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: www.legislacja.rcl.gov.pl, 7 maja 2012 r.

2012-05-07
Dopuszczalne jest prowadzenie ewidencji sprzedaży VAT bez wykazywania kwot sprzedaży brutto

Prowadzenie ewidencji sprzedaży VAT bez wykazywania w niej kwot sprzedaży brutto jest jak najbardziej dopuszczalne. Cechą charakterystyczną przepisów VAT jest to, że bardzo ogólnie określają one zasady prowadzenia ewidencji, a w konsekwencji dają podatnikom dużą swobodę co do sposobu prowadzenia ewidencji. Ustawodawca ogólnie tylko wskazał elementy, które powinny się znajdować w prowadzonych przez podatników ewidencjach VAT. Zgodnie z art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u., podatnicy są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą: kwoty określone w art. 90 u.p.t.u., dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej (ewentualnie inne dane określone przepisami szczególnymi). Mając to na uwadze zauważyć pragnę, że z przepisu powyższego nie wynika, aby w ewidencji VAT konieczne było wykazywanie kwot sprzedaży brutto. Kwoty brutto nie są również wykazywane w składanych przez podatników deklaracjach VAT (są w nich wykazywane jedynie podstawa opodatkowania, czyli kwota netto, oraz podatek należny). Płynie stąd wniosek, że prowadzenie ewidencji sprzedaży VAT bez wykazywania w niej kwot sprzedaży brutto jest jak najbardziej dopuszczalne.

Vademecum Głównego Księgowego, 7 maja 2012 r.

2012-04-27
Urzędy skarbowe będą pracowały w sobotę

Z myślą o tych podatnikach, którzy nie rozliczyli się jeszcze z podatku dochodowego za 2011r. a chcieliby to zrobić składając zeznanie bezpośrednio w urzędzie skarbowym, w ostatnich dniach kwietnia urzędy będą pracować dłużej, a także w sobotę 28 kwietnia. W dniach 27 kwietnia (piątek) i 30 kwietnia (poniedziałek) urzędy skarbowe wydłużą godziny przejmowania zeznań rocznych PIT.
Również w sobotę 28 kwietnia podatnicy będą mogli skorzystać z pomocy urzędników i złożyć deklaracje PIT w urzędach skarbowych. Będą one czynne w godzinach od 9.00 do 13.00. Zeznanie można złożyć bezpośrednio w urzędzie skarbowym lub przesłać listem poleconym za pośrednictwem operatora publicznego (Poczta Polska). Za datę złożenia zeznania nadesłanego pocztą, uważa się datę stempla pocztowego.

Źródło: www.is.waw.pl, 27 kwietnia 2012 r.

2012-04-27
Nowe umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania

Wczoraj w Sejmie odbyło się drugie czytanie projektów ustaw o ratyfikacji trzech umów między Polską a Jersey oraz umowy pomiędzy Polską a Baliwatem Guernsey. Umowy o wymianie informacji podatkowych oraz w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zostały sporządzone w na podstawie Modelowej Umowy OECD. Trzy umowy pomiędzy Polską a Jersey sporządzone 2 grudnia 2011 r. dotyczą współpracy w zakresie wymiany informacji w sprawach podatkowych, unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorców eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym oraz unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do osób fizycznych. Przyjęcie umowy o wymianie informacji spowoduje zmianę statusu Jersey tj. wykreślenie tego terytorium z listy krajów stosujących szkodliwe praktyki podatkowe. Umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania osób fizycznych ma zastosowanie do dochodów z pracy najemnej, wynagrodzeń dyrektorów, dochodów artystów i sportowców, emerytur i rent, dochodów osób pełniących funkcje publiczne oraz studentów.
Umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania przedsiębiorstw operujących w transporcie międzynarodowym rozdziela prawa do opodatkowania dochodów przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne między Polskę a Jersey. Wprowadza generalną zasadę opodatkowania zysków takich przedsiębiorstw wyłącznie w państwie, na terytorium którego znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa. Umowa jest również podstawą do prowadzenia przez administracje obu jurysdykcji procedury wzajemnego porozumiewania się, w celu eliminowania przypadków podwójnego opodatkowania w ww. zakresie.
Posłowie zajęli się również projektem ustawy o ratyfikacji umowy między Rzeczpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey sporządzonej dnia 6 grudnia 2011 r. Powyższe umowy zgodnie z art. 89 ust. 1 Konstytucji RP podlegają tzw. dużej ratyfikacji. Komisja Finansów Publicznych oraz Komisja Spraw Zagranicznych nie zgłosiły poprawek do projektów ustaw. Izba przystąpi teraz do trzeciego czytania projektów ustaw w bloku głosowań.

Źródło: www.sejm.gov.pl, www.mf.gov.pl, 27 kwietnia 2012 r.

2012-04-26
Czy będzie renta rodzinna dla wdowy po górniku zmarłym wskutek wypadku przy pracy?

Do pierwszego czytania trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
Projekt zakłada, że renta rodzinna z ubezpieczenia wypadkowego po ubezpieczonym, który zmarł wskutek wypadku przy pracy podczas wykonywania zadań służbowych w ruchu zakładu górniczego będzie przysługiwała małżonkowi bez względu na wiek i stan zdrowia. Ma to dotyczyć osób, które rozpoczęły pracę w górnictwie przed 1 stycznia 1999 r.
Projekt ( druk nr 344) został zgłoszony 1 marca 2012 r. przez grupę posłów SLD. Jest to propozycja powrotu do zapisu, który obowiązywał i dotyczył wdów do końca 1998 r. Projektodawcy proponują, aby zmiana weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Projekt został skierowany do pierwszego czytania w Komisjach.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 26 kwietnia 2012

2012-04-26
Konsekwencje nabycia samochodu od osoby na której ciążą zaległości podatkowe

Co do zasady przy nabyciu samochodu od podatnika, który ma zaległości podatkowe, na nabywcy nie ciąży taka odpowiedzialność. Niemniej jednak zagadnienie budzi pewne kontrowersje, ale w doktrynie prawa podatkowego oraz piśmiennictwie podatkowym przeważa pogląd, że nowelizacja przepisów dokonana z dniem 1 stycznia 2009 r. wyeliminowała problem. Z dniem 1 stycznia 2009 r. art. 112 § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) ? dalej o.p., złagodziły zarówno przesłanki, jak i zakres odpowiedzialności nabywcy. Ustawodawca wprowadził z dniem 1 stycznia 2009 r. okoliczność wyłączającą odpowiedzialność w postaci zachowania należytej staranności (usprawiedliwiony brak wiedzy o tych zaległościach). Z § 3 artykułu 112 o.p. wynika, że zakres odpowiedzialności nabywcy jest ograniczony do wartości nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Jednocześnie konsekwentnie nowelizacja uchyliła § 2 artykułu 112 o.p., który definiował składniki majątku związane z prowadzoną działalnością gospodarczą jako aktywa trwałe w rozumieniu przepisów o rachunkowości, z wyłączeniem należności długoterminowych, udzielonych pożyczek i długoterminowych rozliczeń międzyokresowych. W praktyce mógł to być więc m.in. samochód o wartości powyżej 16.100 zł.
Powyższe nie eliminuje jednak do końca obaw. Zgodnie bowiem z art. 8 ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1318) do odpowiedzialności podatkowej osób trzecich za zaległości podatkowe powstałe przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się art. 112 ustawy zmienianej, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Z przepisu przejściowego niejako wynika, że w zakresie zaległości podatkowych, które powstały przed dniem 1 stycznia 2009 r., do odpowiedzialności nabywcy stosuje się regulacje wcześniejsze, czyli obejmuje też sytuacje nabycia składników majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, również wówczas, gdy nabycie nastąpiło po 31 grudnia 2008 r. Przy czym zauważa się m.in., że ustawodawca odstąpił od uprawnienia dla Ministra Finansów do waloryzacji minimalnej wartości składników majątku, których nabycie uzasadniało odpowiedzialność osoby trzeciej (ostatnia waloryzacja 16.100 zł w 2008 r.) stąd interpretacja przepisu przejściowego winna zmierzać do tego, że orzekanie o odpowiedzialności w oparciu o wcześniejsze brzmienie art. 112 o.p. możliwe jest przy łącznym spełnieniu obu przesłanek, tj. w zakresie zaległości powstałych przed 1 stycznia 2009 r. jak i że samo nabycie składników majątku nastąpiło również przed dniem 1 stycznia 2009 r., zaś nabycie takiego majątku po tej dacie nie uzasadnia przeniesienia odpowiedzialności.
Zgodnie bowiem z art. 112 § 6 o.p. nabywca nie odpowiada za zaległości podatkowe, które nie zostały wykazane w zaświadczeniu, o którym mowa w art. 306g o.p. Jakkolwiek zbywca może nie wydać zgody na ubieganie się o zaświadczenie, to jednak okoliczność ta w praktyce może sama w sobie wydawać się "podejrzana". Jednocześnie fakt, iż nabywca nie starałby się o uzyskanie takiego zaświadczenia, mógłby prowadzić do wniosku, że nie dochował należytej staranności, stąd nie zachodziłaby okoliczność wyłączająca odpowiedzialność, o której mowa była wyżej.

Łukasz Matusiakiewicz Vademecum Głównego Księgowego, 26 kwietnia 2012 r.

2012-04-26
Propozycje wydatkowania środków przez pracodawcę na ochronę zdrowia pracowników

W dniu 25 kwietnia 2012 r. skierowano do I czytania Sejmu projekt ustawy o przekazywaniu przez pracodawców środków na sfinansowanie wydatków związanych z ochroną zdrowia pracowników (osobiste konta zabezpieczenia zdrowotnego) oraz o zmianie niektórych innych ustaw, który proponuje wprowadzenie rozwiązań mających na celu umożliwienie pracodawcom wydatkowania środków na ochronę zdrowia pracowników poprzez przekazanie określonych kwot na odrębny rachunek bankowy pracownika, z którego można będzie wydatkować pieniądze wyłącznie na działania związane z ochroną zdrowia tej osoby oraz jego najbliższej rodziny. W uzasadnieniu do projektu wskazano, aby kwoty te wahały się w granicach 5-10 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Projekt ustawy zaprezentowany przez posłów ugrupowania Solidarna Polska proponuje dwutorowe przekazywanie środków na ochronę pracowników ? ze środków pracodawcy oraz ze środków ZFŚS. Pracodawca, w przypadku akceptacji wniosku, będzie obowiązany przekazać środki na wskazany przez osobę uprawnioną do korzystania z Funduszu rachunek bankowy w terminie nie później niż do dnia 20 grudnia danego roku lub systematycznie co miesiąc począwszy od dnia otwarcia rachunku bankowego. Środki zgromadzone na rachunku bankowym osoba uprawniona do korzystania z Funduszu będzie mogła przeznaczyć wyłącznie na: opłacanie świadczeń zdrowotnych; zakup leków, zakup wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi lub środków pomocniczych zleconych przez lekarza. Powyższe wydatki będą mogły dotyczyć pracownika lub jego małżonka, zstępnych, wstępnych, powinowatych do II stopnia lub rodzeństwa. Istotną kwestią zaproponowaną w projekcie jest to, że kwoty uzyskane przez pracownika na podstawie ustawy nie będą zaliczane do jego wynagrodzenia oraz będą wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Od kwot uzyskanych przez pracownika na podstawie ustawy nie będą pobierane składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Przewiduje się również, że kwoty wydatkowane przez pracodawców na cele określone w projekcie ustawy, będą traktowane jako koszt uzyskania przychodu. Projekt przewiduje również zmiany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, które w głównej mierze mają na celu wprowadzenie ram prawnych umożliwiających bankom prowadzenie szczególnych rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych na potrzeby ochrony zdrowia pracowników oraz zabezpieczenie przez banki warunków technicznych i organizacyjnych dla prowadzenia tych rachunków.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 26 kwietnia 2012 r.

2012-04-26
Wyjaśnienia MPiPS w sprawie pojęcia wieku emerytalnego

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych określa warunki nabywania prawa do emerytur. Podstawowym warunkiem, który musi spełnić ubezpieczony, aby nabyć prawo do emerytury jest osiągnięcie wieku emerytalnego. Pojęciem "wieku emerytalnego" posługuje się przywołana ustawa emerytalna. W chwili obecnej wiek emerytalny w Polsce wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat mężczyzn. Zgodnie z exposé Prezesa Rady Ministrów wiek emerytalny ma od 1 stycznia przyszłego roku rosnąć o 1 miesiąc co cztery miesiące, aż do momentu, kiedy w roku 2020 w przypadku mężczyzn, albo 2040 w przypadku kobiet, osiągnie wartość 67 lat. Reguła ta została zapisana w projekcie noweli ustawy emerytalnej przyjętej 20 kwietnia przez Radę Ministrów. Nie wszyscy urodzeni w danym roku kalendarzowym rodzą się tego samego dnia. Data urodzenia każdego ubezpieczonego jest unikalną cechą. Rozkład urodzeń w ciągu roku jest w przybliżeniu równomierny, czyli w każdym dniu, każdego miesiąca roku przychodzi na świat mniej więcej tyle samo dzieci w przyszłości ubezpieczonych a następnie emerytów. Od dziecka jesteśmy jednak przyzwyczajeni do myślenia w kategorii roczników np. pod pojęciem rocznika 1973 rozumiemy wszystkie osoby urodzone w roku 1973 niezależnie od dnia, w którym przyszły na świat. Umysł ludzki dokonuje skrótu myślowego wszyscy z danego rocznika urodzili się w dniu 1 stycznia danego roku i w konsekwencji mówimy i uważamy, że np. w roku 2013 osoby z rocznika 1973 mają lat 40. Nie jest to prawdą. W każdym konkretnym dniu roku 2013 osoby urodzone w roku 1973 mają albo dokładnie 40 lat, albo 39 lat i kilka miesięcy albo lat 40 i kilka miesięcy. Dopiero w ostatnim dniu roku 2013, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego wszystkie osoby urodzone w roku 1973 mają lat 40. Konsekwencją zastosowania takiego uproszczonego schematu myślowego do udzielenia sobie odpowiedzi na pytanie w jakim wieku przejdę na emeryturę jest proste dodawanie liczby miesięcy, o które wzrósł dzisiejszy wiek emerytalny do dzisiejszego wieku emerytalnego w roku i miesiącu, w którym ubezpieczony go osiągnie. Nie jest to schemat poprawny, pomimo tego, że w pierwszej iteracji (kroku) prowadzi do dobrych rezultatów. Od 1 stycznia 2013 r. wiek emerytalny w Polsce wynosi 60 lat i 1 miesiąc w przypadku kobiet i 65 lat i 1 miesiąc w przypadku mężczyzn. Ubezpieczony urodzony w styczniu 1948 r. może zatem przejść na emeryturę w lutym 2013 r. kiedy ukończy 65 lat i 1 miesiąc. Od 1 maja 2013 wiek emerytalny zgodnie z propozycją Rządu wiek emerytalny wzrasta o kolejny miesiąc i wynosi 60 lat i 2 miesiące dla kobiet i 65 lat i 2 miesięcy dla mężczyzn. Mężczyzna urodzony w kwietniu 1948 r. ma w maju 2013 r. 65 lat i 1 miesiąc. Oznacza to, że nie może przejść na emeryturę gdyż od początku maja wiek emerytalny wynosi 65 lat i 2 miesiące. W związku z tym prawo do emerytury nabywa miesiąc później w czerwcu jego wiek emerytalny wzrósł o dwa miesiące. Podobnie ubezpieczony urodzony w sierpniu 1948 r. nie będzie mógł przejść na emeryturę w październiku 2013 r. kiedy ukończy 65 lat i 2 miesiące, a dopiero w listopadzie przyszłego roku, gdyż od 1 września wiek emerytalny wynosi 65 lat i 3 miesiące.
Aby uniknąć tego typu nieporozumień, w projekcie przedstawiono wiek emerytalny w zależności od daty urodzenia ubezpieczonego, co czyni go przejrzystym, ale na skutek właściwych ludzkiemu umysłowi konwencji językowo-myślowych prowadzi do pytań i wątpliwości.

Źródło: www.mpips.gov.pl, 26 marca 2012 r.

2012-04-25
Resort pracy chce narzucić urzędom pracy standardy efektywności

Ministerstwo pracy zapowiedziało reformę publicznych służb zatrudnienia w celu zwiększenia skuteczności ich działań. Zgodnie z propozycją ministerstwa, wszystkie powiatowe urzędy pracy powinny doprowadzić do zatrudnienia określonej liczby bezrobotnych, których kierują na szkolenia czy staże. Urzędy powinny mieć możliwość elastycznego regulowania kwestii związanych z obsługą osób bezrobotnych w zależności od indywidualnej sytuacji. Działania urzędu powinny opierać się na dokładnej analizie potrzeb lokalnego rynku pracy, gdyż bez dostatecznej wiedzy na ten temat trudno jest stosować odpowiednie formy aktywizacji zawodowej. Zdarza się, że urzędy organizują szkolenia niepoprzedzone badaniami ich przydatności dla danego obszaru. Niska efektywność urzędów pracy wynika również z tego, że zbyt rzadko stosują one indywidualne plany aktywizacji wobec bezrobotnych. Ważnym czynnikiem jest również zapewnienie odpowiednio wykwalifikowanej kadry doradców zawodowych i pośredników. Jak wynika z danych resortu pracy w 2010 r. na jednego doradcę zawodowego przypadały 1244 osoby bezrobotne. W konsekwencji wielu bezrobotnych jest po prostu pozbawionych profesjonalnej pomocy w poszukiwaniu zatrudnienia. Jak podkreśla ekspert Pracodawców RP, Wioletta Żukowska wskaźnik efektywności służb zatrudnienia od kilku lat utrzymuje się na poziomie ok. 50 proc. i jest niższy niż w innych krajach UE, gdzie wynosi on ok. 70 proc. Istotnym problemem jest także nadmierna biurokracja, bo zamiast poświęcać więcej czasu osobom bezrobotnym, urzędnicy muszą przeznaczać go na wypełnianie zbędnej dokumentacji. Zdaniem eksperta "Konieczne są kompleksowe zmiany, które faktycznie usprawnią funkcjonowanie urzędów, a przez to przyczynią się do poprawy sytuacji na rynku pracy. (...) Wydaje się, że bez zmian systemowych publiczne pośrednictwo pracy w Polsce straci na znaczeniu, a niewłaściwa redystrybucja środków z Funduszu Pracy przyczyni się do jego upadku".

Źródło: www.pracodawcyrp.pl, 25 kwietnia 2012 r.

2012-04-24
PIT 2011: Wspólne zeznanie roczne podpisane przez jednego z małżonków będzie prawidłowe

Możliwość samodzielnego podpisania wspólnej deklaracji rocznej przez jednego z małżonków dotyczy zarówno deklaracji składanej drogą elektroniczną, jak i z pomocą tradycyjnych, papierowych formularzy. Dla rozliczeń dochodów uzyskanych poczynając od 1 stycznia 2010 r. małżonkowie mogą skorzystać z łącznego opodatkowania na wniosek wyrażony we wspólnym zeznaniu podatkowym, podpisanym przez jednego tylko z małżonków. Wniosek taki traktuje się bowiem na równi ze złożeniem oświadczenia, że małżonek podpisujący upoważniony został przez współmałżonka do złożenia wniosku o łączne rozliczenie pod rygorem kary za fałszywe zeznania (art. 6 ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361).
Powoduje to, że wspólne zeznanie roczne podpisane przez jednego tylko małżonka, w jakiejkolwiek formie, będzie uznawane za złożone w imieniu obojga małżonków. W przypadku formy elektronicznej nie będzie więc konieczne składanie upoważnienia UPL-1, a w przypadku papierowej pełnomocnictwa do złożenia zeznania.

Krzysztof Klimek Vademecum Głównego Księgowego, 24 kwietnia 2012 r.

2012-04-23
Rząd przyjął dwa projekty nowelizacji systemu emerytalnego

Rada Ministrów przyjęła dwa projekty nowelizacji ustaw reformujących system emerytalny. Pierwszy projekt dotyczy powszechnego systemu emerytalnego (będziemy pracować do 67 roku życia), drugi - ograniczenia szczególnych przywilejów emerytalnych funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy zawodowych. W systemie powszechnym wiek emerytalny będzie wydłużany od 2013 r. Z każdym kolejnym rokiem będziemy pracować dłużej, czyli docelowe 67 lat kobiety osiągną w 2040 r., a mężczyźni w 2020 r. Nowe regulacje obejmą kobiety urodzone po 31 grudnia 1952 r. i mężczyzn urodzonych po 31 grudnia 1947 r. Osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego (67 lat), będą mogły skorzystać z częściowej emerytury: kobiety po ukończeniu 62 lat, mężczyźni po ukończeniu 65 lat. Warunkiem będzie posiadanie odpowiedniego stażu ubezpieczeniowego: co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn. Do stażu ubezpieczeniowego będą wliczane okresy składkowe i nieskładkowe. Emerytura częściowa wynosiłaby 50 proc. pełnej kwoty emerytury z FUS. Pobrane emerytury częściowe zostałyby odliczone od zgromadzonego kapitału emerytalnego. Z kolei nowy system emerytalny dla służb mundurowych i żołnierzy zawodowych obejmie osoby, które wstąpią do służby po wejściu w życie nowych przepisów, czyli od początku 2013 r. Aby przejść na emeryturę trzeba będzie spełnić łącznie dwa warunki: skończyć 55 lat i przepracować 25 lat. Obecnie nabycie praw emerytalnych nie zależy od wieku, wystarczy jedynie 15 lat stażu pracy. Funkcjonariusze i żołnierze pozostający w służbie w dniu wejścia w życie nowych przepisów będą mogli wybrać, czy chcą odejść na emeryturę na obowiązujących (starych) zasadach, czy nowych. Podstawę wymiaru emerytury mundurowej ma stanowić średnie uposażenie z 10 kolejnych lat służby wraz z nagrodą roczną i dodatkami stałymi. Funkcjonariusz lub żołnierz będzie mógł sam wybrać najbardziej korzystny dla siebie okres 10 lat, który będzie podstawą do wyliczenia przyszłego świadczenia.
Obecnie wprowadzane przez rząd przepisy to kolejny etap reformy systemu emerytalnego. Pierwszym krokiem było wprowadzenie w 2009 r. emerytur pomostowych. Uporządkowano wówczas prawo do przechodzenia na wcześniejszą emeryturę, wiążąc je ściśle z charakterem i warunkami wykonywanej pracy. Podwyższenie wieku emerytalnego do 67 roku życia przełoży się w przyszłości na wzrost wysokości świadczeń emerytalnych wypłacanych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Źródło: www.premier.gov.pl, 23 kwietnia 2012 r.

2012-04-20
Dania gotowe z 5% stawką podatku VAT

Od 2011 r. dania i posiłki gotowe są opodatkowane preferencyjną 5% stawką podatku VAT, co zostało zaakceptowane podczas konsultacji nad projektem ustawy, aczkolwiek resort finansów nie wyklucza zmian w tej kwestii - wyjaśnił Minister Finansów w odpowiedzi na interpelację nr 2791/12. W Wieloletnim Planie Finansów Państwa na lata 2010-2013 przyjęto założenie, że stawka VAT na nieprzetworzoną żywność oraz książki i czasopisma specjalistyczne ma wynosić co najmniej 5%. Mając na uwadze, aby stawka na żywność nie wzrosła założono również, że obniżona zostanie stawka na podstawowe produkty żywnościowe z 7% do 5%. Powyższe założenia - zdaniem resortu finansów - nie wykluczały opodatkowania 5% stawką podatku VAT gotowych posiłków i dań, które są sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 10.85.1. Grupowanie to zawiera gotowe posiłki sporządzone na bazie mięsa, podrobów, ryb, warzyw oraz wyrobów mącznych. W związku z pytaniami posła Minister wyjaśnił, że objęcie 5% stawką podatku dań gotowych poprzedzone było konsultacjami i nie zgłoszono w tym zakresie żadnych uwag. Aczkolwiek skutki finansowe z tytułu obniżenia stawki spowodowały w 2011 r. ubytek dochodów budżetu państwa w wysokości ok. 11 mln zł. Minister Finansów nie wykluczył opodatkowania w przyszłości dań gotowych wyższą stawką podatkową.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 20 kwietnia 2012 r.

2012-04-19
Zakupiony samochód powinien zostać wprowadzony do ewidencji środków trwałych po zarejestrowaniu.

Warunkiem wprowadzenia składnika majątkowego do ewidencji środków trwałych jest spełnienie przez ten składnik warunków określonych w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), tj.: 1) przewidywany okres ekonomicznej użyteczności takiego składnika majątkowego przekracza rok, licząc od dnia bilansowego;
2) jest on kompletny i zdatny do użytkowania;
3) będzie wykorzystywany na potrzeby prowadzenia własnej działalności operacyjnej jednostki.
Samochód niezarejestrowany nie spełnia jednego z podstawowych wymogów definicyjnych środków trwałych, tj. gotowości (zdatności) do użytku. Do momentu zarejestrowania środek trwały powinien zostać ujęty jako środek trwały w budowie, a wszelkie koszty poniesione w związku z doprowadzeniem go do stanu zdatności do użytkowania (w tym koszty rejestracji) będą zwiększać jego wartość początkową.

Vademecum Głównego Księgowego, 19 kwietnia 2012r.

2012-04-17
Nie można odliczyć VAT z faktur dokumentujących usługi studiów podyplomowych

Niedopuszczalne jest, aby z faktur dokumentujących usługi studiów podyplomowych (czy to finansowanych przez podatnika w całości, czy to finansowanych przez niego w części) odliczany był VAT. Studia podyplomowe stanowią formę kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia, prowadzoną w uczelni, instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk, instytucie badawczym lub Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, kończące się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych (zob. art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.). Z przepisu tego wynika, że studia podyplomowe organizowane mogą być wyłącznie przez uczelnie, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze oraz Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. W konsekwencji świadczenie usług studiów podyplomowych jest zwolnione od podatku na podstawie § 13 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. W sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 z późn. zm.), który to przepis zwalnia od podatku usługi w zakresie kształcenia (inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm. dalej u.p.t.u.) Świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. Oznacza to, że ewentualne faktury dokumentujące świadczenie usług studiów podyplomowych nie powinny jako faktury dokumentujące usługi zwolnione od podatku - Zawierać VAT. Jeżeli podatek ten zostanie błędnie naliczony, nie podlega on odliczeniu ze względu na brzmienie art. 88 ust. 3a pkt 2u.p.t.u., tj. przepis wyłączający odliczanie podatku naliczonego z faktur dokumentujących transakcje zwolnione od podatku. Niedopuszczalne jest zatem, aby z faktur dokumentujących usługi studiów podyplomowych (czy to finansowanych przez podatnika w całości, czy to finansowanych przez niego w części) odliczany był VAT.

Vademecum Głównego Księgowego, 17 kwietnia 2012r.

2012-04-17
Deklaracje VAT-10 i VAT-11 na nowych wzorach

Resort finansów przygotował projekt rozporządzenia zmieniającego wzory deklaracji podatkowych w zakresie podatku VAT, które dotyczą wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu (VAT-10) oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu (VAT-11). Wzory zostały dostosowane do obowiązujących od 1 stycznia zmian w zakresie identyfikacji podatkowej. Od dnia 1 stycznia 2012 r. dla podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku VAT identyfikatorem podatkowym jest numer PESEL, a nie numer identyfikacji podatkowej (NIP). W związku z powyższym resort finansów przygotował nowe wzory:
1) deklaracji dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu (VAT-10),
2) deklaracji dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowej dostawie nowych środków transportu (VAT-11).
Do wzorów wprowadzono zmiany dotyczące identyfikatora podatkowego, a także została zaktualizowana metryka ustawy o podatku od towarów i usług. Ponadto we wzorze VAT-11 w opisie "składający" wykreślono wyrażenie "VAT-8", gdyż deklaracja VAT-8 nie dotyczy rozliczenia podatku VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu.

Źródło: www.mf.gov.pl, 17 kwietnia 2012 r.

2012-04-16
Becikowe nie dla wszystkich

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka będzie przysługiwała matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 1922,00 zł.
Wprowadzenie kryterium dochodowego w kontekście uzyskania becikowego zostało zaproponowane w zgłoszonym przez Radę Ministrów projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Projekt ustawy jest realizacją postulatów wygłoszonych przez Premiera w expose 18 listopada. Wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania jednorazowej zapomogi podlegać ma procedurze weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyników badań progu wsparcia dochodowego. Kwotę 1922 zł skalkulowano dla progu podatkowego 85 528 zł oraz rodziny trzyosobowej. Proponuje się, aby ustawa weszła w życie 1 stycznia 2013 r.
Projekt ustawy został przekazany do Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu. Więcej: www.orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/Projekty/7-020-196-2012/$file/7-020-196-2012.pdf.

Źródło: www.mpips.gov.pl,16 kwietnia 2012 r.

2012-04-16
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2012 r.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2012 r. w stosunku do IV kwartału 2011 r. wyniósł 101,7 (wzrost cen o 1,7%).
Na podstawie art. 25 ust. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.) Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 13 kwietnia 2012 r. ogłosił, iż wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2012 r. w stosunku do IV kwartału 2011 r. wyniósł 101,7.

Źródło: www.stat.gov.pl, 16 kwietnia 2012 r.

2012-04-16
Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2012 r.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2012 r. w stosunku do marca 2006 r. wyniósł 123,2 (wzrost cen o 23,2%). Na podstawie art. 181a ust. 2 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189, z późn. zm.) Prezes GUS w komunikacie z dnia 13 kwietnia 2012 r. ogłosił, iż wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2012 r. w stosunku do marca 2006 r. wyniósł 123,2 (wzrost cen o 23,2%).

Źródło: www.stat.gov.pl, 16 kwietnia 2012 r.

2012-04-16
Nie będzie 1% podatku dochodowego dla partii politycznych

Podczas posiedzenia Sejmu dnia 13 kwietnia został odrzucony poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który zakładał nowy mechanizm finansowania partii politycznych.
Zaproponowany przez posłów model finansowania partii politycznych zakładał analogiczną konstrukcję jak w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Posłowie chcieli wprowadzić mechanizm zgodnie z którym naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo dla złożenia zeznania, na wniosek podatnika, będzie przekazywał na rzecz jednej partii politycznej kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego wynikającego ze złożonego zeznania lub jego korekty. Następnie naczelnik urzędu skarbowego kwotę wskazaną przez podatnika przekazywałby na rzecz partii politycznej w terminie od maja do lipca roku następującego po roku za który jest składane zeznanie, na wskazany przez partię rachunek bankowy. Powyższe założenia nie zyskały aprobaty większości posłów i projekt został odrzucony w pierwszym czytaniu.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 16 kwietnia 2012 r.

2012-04-13
Będzie można obliczyć swoją prognozowaną emeryturę

Na stronie www.emerytura.gov.pl każdy będzie mógł obliczyć swoją prognozowaną emeryturę. Do już opublikowanego kalkulatora poglądowego dołączy kalkulator szczegółowy. Kalkulator poglądowy pokazuje prognozowaną wysokość emerytury dla osoby, która urodziła się w 1989 r. i zaczęła pracę w 2012 r.
Kalkulator szczegółowy wymagać będzie wprowadzenia większej liczby danych. Po ich wprowadzeniu aplikacja wyliczy prognozowaną emeryturę w wieku 67 lat. Aplikacja, która zostanie uruchomiona za kilka dni, uwzględni także niedawny kompromis koalicji w sprawie emerytur i opcjonalnie wyliczy prognozowaną emeryturę w przypadku wyboru tzw. emerytury częściowej. Osoba korzystająca z kalkulatora będzie mogła również dowiedzieć się, jaka będzie relacja obliczonej emerytury do ostatniego wynagrodzenia (tzw. stopa zastąpienia). Kalkulator poglądowy dostępny na stronie: emerytura.gov.pl/kalkulator-pogladowy

Źródło: www.premier.gov.pl, 13 kwietnia 2012 r.

2012-04-13
Jak rozliczyć usługę marketingową od kontrahenta z kraju UE niebędącego podatnikiem podatku od warto

Nabycie usługi marketingowej od przedsiębiorcy z kraju UE, który nie jest czynnym podatnikiem podatku od wartości dodanej, należy rozliczyć w kraju jako import usług. Konieczne będzie wystawienie faktury VAT wewnętrznej.
Importem usług jest świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.t.u. W art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.t.u. czytamy, że podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników nieposiadających siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju.
Z cytowanych regulacji wynika, że import usług powinien być rozpoznany w każdym przypadku, gdy miejscem świadczenia usługi jest Polska, a świadczącym usługę jest podatnik nieposiadający w Polsce siedziby działalności gospodarczej. Bez znaczenia jest jednak to, czy przedsiębiorca ten jest czynnym podatnikiem podatku od wartości dodanej czy też nie. Import usług będzie rozpoznany w Polsce nawet w sytuacji gdy usługodawcą będzie przedsiębiorca z kraju trzeciego.
W związku z powyższym podatnik powinien udokumentować nabycie usługi fakturą wewnętrzną.

Vademecum Głównego Księgowego, 13 kwietnia 2012 r.

2012-04-12
Ruszyła rządowa kampania emerytalna

Ruszyła ogólnopolska kampania informacyjna poświęcona planowanej reformie emerytalnej, która swym zasięgiem obejmuje m.in. telewizję i Internet, dodatkowo uruchomiona została także specjalna infolinia. W ten sposób rząd chce przybliżyć obywatelom szczegóły reformy. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych zdecydowały o przeprowadzeniu ogólnopolskiej kampanii informacyjnej na temat reformy emerytalnej. Jak zauważył minister prawa pracy i polityki społecznej, Władysław Kosiniak-Kamysz "w przeprowadzonych badaniach opinii publicznej ponad 70 proc. Polaków opowiedziało się za organizacją kampanii informacyjnej poświęconej zmianom w emeryturach. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom zorganizowaliśmy kampanię, dzięki której każdy będzie mógł dowiedzieć się więcej o planowanej reformie z różnych źródeł: z telewizji, Internetu lub rozmowy z konsultantem.". W pierwszym etapie kampanii, w telewizji emitowane będą dwa spoty, mające charakter edukacyjny i merytoryczny. Natomiast pod adresem www.emerytura.gov.pl znajdują się szczegółowe informacje na temat reformy. Serwis podzielony został na kilka zakładek: "Dlaczego reforma jest potrzebna", "Na czym polega reforma", "Jak reforma wpłynie na Ciebie". Do pobrania są projekty ustaw oraz prezentacja na temat reformy. W serwisie znajdują się także działy: "Aktualności", "Najczęściej zadawane pytania", a także poglądowy kalkulator emerytalny. Na www.emerytura.gov.pl znajduje się także prosta aplikacja, która oblicza miesiąc i rok przejścia na emeryturę. Na profilu KPRM w serwisie Facebook uruchomiona została specjalna zakładka o emeryturach. W zakładce poświęconej reformie emerytalnej na profilu KPRM w serwisie Facebook organizowane będą czaty z ekspertami. Wątpliwości na temat reformy emerytalnej wyjaśniać będą za pośrednictwem specjalnej infolinii konsultanci z ZUS, MPiPS oraz MSW. Pod numer 801 88 99 44 dzwonić można w godz. 8.00-18.00 od poniedziałku do soboty. Kampania potrwa 2 tygodnie.

Źródło: www.premier.gov.pl, 12 kwietnia 2012 r.

2012-04-12
Za nieopłacenie składek płatnik nie zostanie ukarany podwójnie - senacki projekt ustawy w pierwszym

Za nieopłacenie lub opłacenie w nienależytej wysokości składek na osobę fizyczną będącą płatnikiem składek nie będzie można nałożyć jednocześnie opłaty dodatkowej oraz kary za wykroczenie lub kary za przestępstwo. Podleganie odpowiedzialności za przestępstwo lub wykroczenie stanowić ma bowiem negatywną przesłankę dla wymierzenia dodatkowej opłaty. Do pierwszego czytania został skierowany senacki projekt z dnia 29 marca 2012 r. ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (druk nr 288). Nowelizacja ustawy została przygotowana w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 2010 r. sygn. akt. P 29/09 (Dz. U. Nr 225, poz. 1474), który orzekł o niekonstytucyjności a zarazem niezgodności z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, przepisów na mocy których za ten sam czyn, polegający na nieopłaceniu lub opłaceniu w nienależytej wysokości składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne lub innych składek pobieranych przez ZUS, na osobę fizyczną będącą płatnikiem tych składek, można nałożyć sankcję administracyjną w postaci opłaty dodatkowej, a także karę za wykroczenie lub karę za przestępstwo. Obecnie osoba fizyczna będąca płatnikiem składek za nieopłacenie lub opłacenie w nienależytej wysokości składek ZUS może zostać ukarana podwójnie. Może zostać na nią nałożona opłata dodatkowa, która jest wymierzana przez ZUS w przypadku nieopłacania składek lub opłacania ich w zaniżonej wysokości. Jej wysokość wynosi od 1% do 100% nieopłaconych składek i jest stosowana adekwatnie do nieprawidłowości stwierdzonych w zakresie obowiązku opłacania składek i okoliczności, które do nich doprowadziły. Jednocześnie sankcje za ten sam czyn przewidują przepisy Kodeksu karnego stanowiąc, iż ten kto, wykonując czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, złośliwie lub uporczywie narusza prawa pracownika wynikające ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Projekt zakłada wprowadzenie w art. 24 ust. 1 ustawy systemowej zastrzeżenia, z którego to wynikać będzie, że podleganie odpowiedzialności za przestępstwo lub wykroczenie stanowi negatywną przesłankę dla wymierzenia dodatkowej opłaty, co zdaniem projektodawców zrealizuje w zupełności wskazania płynące z rozstrzygnięcia TK. Jednocześnie ZUS nie zostanie całkowicie pozbawiony instrumentu dyscyplinującego, jakim jest dodatkowa opłata. W wypadku jednostek organizacyjnych, którym przysługuje przymiot płatnika składek, ZUS nadal będzie mógł wymierzać tego typu sankcję, natomiast w odniesieniu do osób fizycznych nadal funkcjonować będą przepisy przewidujące szeroko rozumianą odpowiedzialność karną. Proponuje się, aby zmiana weszła w życie z dniem utraty mocy obowiązującej niekonstytucyjnych przepisów, tj. z dniem 31 maja 2012 r.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 12 kwietnia 2012 r.

2012-04-12
Małe organizacje pożytku publicznego złożą uproszczone sprawozdanie merytoryczne

W zależności od wysokości osiąganego przychodu w danym roku, organizacje pożytku publicznego złożą albo roczne sprawozdanie merytoryczne albo roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności. Tak zakłada przygotowany przez resort pracy projekt z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego. Obecnie organizacje pożytku publicznego mają obowiązek składania rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 80, poz. 434). Projekt z dnia 16 marca 2012 r. określa dwa wzory sprawozdania merytorycznego. W zależności od wysokości osiąganego przychodu w danym roku, organizacje pożytku publicznego będą składały albo roczne sprawozdanie merytoryczne albo roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności. Jak wynika z art. 23 ust. 6c ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), który wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2013 r., organizacje, których przychód nie przekroczył 100 000 zł w danym roku będą składały sprawozdania ze swojej działalności w formie uproszczonego sprawozdania merytorycznego. Podmioty osiągające nieznaczne wysokości przychodów w roku obrotowym nie będą miały obowiązku przedkładania informacji o prowadzonej działalności w pełnym wymiarze - będą składały uproszczone sprawozdanie merytoryczne. Do zakresu uproszczonego sprawozdania merytorycznego, obok danych o organizacji oraz prowadzonej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej, wejdą m.in. ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach, zatrudnieniu oraz kwocie wynagrodzeń, podstawowe informacje o członkach i wolontariuszach, o korzystaniu z przysługujących organizacji pożytku publicznego uprawnień, o przeprowadzonych kontrolach czy działalności zleconej przez organy administracji publicznej. Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2013 r., aby nowe wzory sprawozdań merytorycznych miały zastosowanie do sprawozdań merytorycznych sporządzanych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2012 r. Projekt rozporządzenia został przekazany do konsultacji społecznych.

Źródło: www.rcl.gov.pl, 12 kwietnia 2012 r.

2012-04-12
Za nieopłacenie składek płatnik nie zostanie ukarany podwójnie - senacki projekt ustawy w pierwszym

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowane zostały założenia do przygotowywanej nowelizacji Ordynacji podatkowej i ustawy o kontroli skarbowej związanej z implementacją przepisów unijnych dotyczących współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania. Państwa członkowskie mają obowiązek wprowadzić w życie, ze skutkiem od 1 stycznia 2013 r., przepisy ukierunkowane na stworzenie skutecznego systemu wymiany informacji między swoimi administracjami podatkowymi, wprowadzone dyrektywą 2011/16/UE. Wśród przewidywanych zmian znalazły się między innymi: - poszerzenie zakresu informacji podlegających wymianie z państwami członkowskimi UE; - wprowadzenie ustawowego upoważnienia dla ministra finansów do wyznaczenia organu podatkowego odpowiedzialnego za wymianę informacji oraz określenia sposobu realizacji tej wymiany; - wprowadzenie możliwości wyznaczenia pracowników urzędów kontroli skarbowej, urzędów skarbowych i izb skarbowych do wymiany informacji w zakresie kontroli wielostronnych; - zmiany w zakresie przebiegu i czasu trwania postępowania w sprawie udzielenia informacji na wniosek obcej władzy i w zakresie zasad udzielania z urzędu takich informacji; - zmiany zasad doręczania pism w zakresie spraw dotyczących wymiany informacji; - wprowadzenie instytucji informacji zwrotnej; - zmiana zasad wszczynania i prowadzenia kontroli jednoczesnych; - wprowadzenie regulacji pozwalającej na przebywanie przedstawicieli obcej władzy w siedzibach organów podatkowych i w urzędach kontroli skarbowej oraz na ich obecność w toku postępowań podatkowych i prowadzonych przez organy kontroli skarbowej postępowań kontrolnych.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 12 kwietnia 2012 r.

2012-04-11
POPON wydała opinie do projektu zmiany ustawy o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych reprezentując interesy pracodawców osób niepełnosprawnych już od kilku miesięcy zabiegała o zmianę ustawy o rehabilitacji w szczególności w zakresie podniesienia wysokości podstawy, od której liczy się dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. POPON otrzymała od Posła Marka Plury projekt ustawy zmieniającej ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z dnia 13 marca 2012 r. Poseł Marek Plura zwrócił się do POPON z prośbą o zaopiniowanie projektu. POPON pozytywnie odniosła się do zmiany w dofinansowaniu do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, natomiast zwiększenie uprawnień kontrolnych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, POPON określiła jako negatywny przykład rozrostu uprawnień kontrolnych PFRON kosztem pracodawców w sytuacji, kiedy obowiązujące już przepisy spełniają swoją rolę w tym zakresie. Treść całej opinii: www.popon.pl/pliki/20120313_opinia_POPON.doc

Źródło: www.popon.pl, 11 kwietnia 2012 r.

2012-04-11
Sprawy zagraniczne w ZUS

W dniu 10 kwietnia 2012 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych podpisali deklarację o współpracy, na mocy której będą popularyzować wiedzę o ubezpieczeniach społecznych za granicą.
Podpisana przez prezesa ZUS Zbigniewa Derdziuka i podsekretarza stanu w MSZ Jerzego Pomianowskiego deklaracja jest wynikiem coraz bardziej nasilonej migracji polskich obywateli, która poza aspektami finansowo-pracowniczymi, dotyczy również kwestii szeroko pojętych ubezpieczeń społecznych. ZUS wspólnie z MSZ wychodzą naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom informacyjnym dużej grupy Polaków, dlatego obie instytucje będą prowadzić aktywne działania na rzecz upowszechnienia wiedzy o ubezpieczeniach społecznych i różnego rodzaju podpisanych przez Polskę umowach międzynarodowych dotykających materii ubezpieczeń. Zadeklarowały też, że będą wspólnie organizować międzynarodowe dni poradnictwa, które mają na celu poszerzanie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych Polaków za granicami kraju. Przy wsparciu logistycznym polskich placówek dyplomatycznych, eksperci ZUS w niedługim czasie będą służyć radą Polonii we Włoszech, Grecji, Irlandii, Francji, Austrii i Szwecji.

Źródło: www.zus.pl, 11 kwietnia 2012 r.

2012-04-11
Wyższy limit zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych

Dziś w Sejmie odbędzie się I czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, który zakłada zwiększenie limitu zwrotu podatku. Zaproponowane przez posłów zmiany w ustawie o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dotyczą limitu zwrotu podatku dla producentów rolnych. W związku z faktem, że średnia kwota zużycia oleju napędowego na hektar wynosi 126 litrów, zaproponowano podwyższenie kwoty rocznego limitu zwrotu podatku z 86 do 126. Wyższy limit zwrotu podatku akcyzowego, jak podkreślają projektodawcy, skutkować będzie podwyższeniem wypłaconej kwoty zwrotu podatku, a dzięki temu zmniejszeniu ulegną koszty produkcji. Projekt doprecyzowuje także przepisy w stosunku do gospodarstw rolnych położonych w więcej niż jednej gminie oraz powierzchni gruntów przedstawianej we wniosku o zwrot podatku. Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WKP

Źródło: www.sejm.gov.pl, 11 kwietnia 2012 r

2012-04-05
Sprawy z zakresu prawa pracy będą rozpoznawane w wydziałach zamiejscowych

Z dniem 1 lipca 2012 r. zlikwidowanych zostanie ponad sto sądów rejonowych. Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z właściwości likwidowanych sądów zostaną przekazane innym sądom rejonowym, działającym w tym samym okręgu sądowym. Resort sprawiedliwości planuje jednak, aby wydziały pracy funkcjonujące dotychczas w znoszonych sądach przekształcone zostały w wydziały zamiejscowe. Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie ustalenia sądów rejonowych, którym przekazuje się rozpoznanie spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych.
Projekt został przygotowany w związku z reorganizacją struktury sądownictwa powszechnego, która polegać ma na zniesieniu z dniem 1 lipca 2012 r. ok. 115 sądów rejonowych.
Według uzasadnienia do projektu rozporządzenia, likwidacja sądów rejonowych nie pociągnie jednak za sobą likwidacji wydziałów pracy. Wydziały pracy funkcjonujące dotychczas w znoszonych sądach przekształcone zostaną w wydziały zamiejscowe. Minister Sprawiedliwości w drodze zarządzenia powoła wydziały pracy i zamiejscowe wydziały pracy w sądach rejonowych. Projekt został przekazany do konsultacji społecznych. Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem reorganizacji struktury sądownictwa, tj. z dniem 1 lipca 2012 r.

Źródło: www.rcl.gov.pl, 5 kwietnia 2012 r.

2012-04-05
Wydłużenie okresu umowy leasingu

Zobowiązanie z tytułu rat leasingowych wynikające z wydłużonej umowy powinno zostać podzielone na cześć odsetkową i cześć kapitałową przy zastosowaniu metody, której użyto wyznaczając zobowiązanie przy początkowych ujęciu (np. wewnętrznej stopy zwrotu).
Rachunkowość leasingu nie została w sposób kompleksowy uregulowana w ustawie z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) ? dalej u.o.r. Zgodnie z art. 10 ust. 3 u.o.r. w kwestiach nieuregulowanych w u.o.r. spółki mogą stosować Krajowe Standardy Rachunkowości, a w przypadku ich braku Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Sposób ujęcia leasingu finansowego w księgach rachunkowych został uregulowany w uchwale nr 16/11 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia znowelizowanego Krajowego Standardu Rachunkowości nr 5 "Leasing, najem i dzierżawa" (Dz. Urz. Min. Fin. z 2011 r. Nr 9, poz. 52) - dalej KSR 5. W pkt VI.14 KSR 5 omówiono zasady ewidencji w księgach rachunkowych sytuacji, w których dochodzi do przedłużenia umowy leasingu. Na mocy tych regulacji przedłużenie okresu leasingu finansowego należy traktować jak zawarcie nowej umowy leasingu finansowego. Konieczne w takim wypadku jest rozliczenie opłat, określonych w harmonogramie płatności przedłużonej umowy, na cześć kapitałową i odsetkową ? według obranej metody. Spłacane w okresie pierwotnej umowy leasingu opłaty nie podlegają ponownemu przeliczeniu. Stan rozrachunków z finansującym z tytułu przedmiotu umowy leasingu na dzień zakończenia pierwotnej umowy leasingu odpowiada stanowi rozrachunków na dzień przedłużenia umowy leasingu. Nie ulega też zmianie wycena wartości, po której przedmiot leasingu figuruje w księgach. Zgodnie z pkt VI.4 KSR 5 podział opłaty podstawowej na część kapitałową i odsetkową przeprowadza się stosując metodę wewnętrznej stopy zwrotu. Standard dopuszcza również stosowanie uproszczonych metod podziału opłaty leasingowej na część kapitałową i odsetkową. W związku z powyższym istniejące na dzień zmiany zobowiązanie pomniejsza się w księgach rachunkowych o część kapitałową zmienionych rat leasingowych. Różnica pomiędzy wartością raty leasingowej a częścią kapitałową stanowi koszt finansowy spółki i zgodnie z zasadą memoriału oraz współmierności przychodów z kosztami powinna być ujęta w rachunku zysków i strat w każdym miesiącu wykorzystywania środka trwałego w działalności spółki. Jeżeli spółka poniosła opłatę za przedłużenie umowy to powinna ona zostać ujęta w kosztach operacyjnych. W zależności od stawki amortyzacyjnej stosowanej do momentu zmiany umowy leasingu, w związku z wydłużeniem okresu użytkowania środka trwałego odpisy aktualizacyjne mogą ulec zmianie.

VGK, 5 kwietnia 2012 r.

2012-04-05
Sprawozdania finansowe dla uczelni publicznych

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowało wzory sprawozdań finansowych dla uczelni publicznych.
Departament Budżetu i Finansów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotował ? na podstawie obowiązującego zakresu sprawozdawczości finansowej, o którym mowa w art. 45 i w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) ? wzór formularza bilansu, rachunku zysków i strat (wariant porównawczy) oraz rachunku przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) do wykorzystania przez uczelnie publiczne przy opracowaniu sprawozdania finansowego za rok 2011. Po zbadaniu sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta wypełnione formularze sprawozdania należy przesłać elektronicznie pod adresem zfd@mnisw.gov.pl. Oprócz tego w terminie do dnia 30 czerwca 2012 r. należy wysłać drogą pocztową kompletne sprawozdanie finansowe zatwierdzonego przez Senat Uczelni.

Źródło: www.nauka.gov.pl, 5 kwietnia 2012 r.

2012-04-05
Korzystanie ze służbowego środka transportu bez PIT

Minister Finansów wyjaśnił, że korzystanie ze służbowych środków transportu w związku z wykonywaniem powierzonych zadań nie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego.
Na gruncie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361) przychód po stronie osoby fizycznej powstaje tylko wtedy, gdy służbowy środek transportu wykorzystywany jest do celów prywatnych. Wówczas podmiot udostępniający pojazdy ma obowiązek ustalenia wartości udzielonego świadczenia, o które następnie zwiększa się przychody świadczeniobiorcy. Minister Finansów odpowiadając na interpelację poselską nr 2500 zaznaczył, że powyższe zasady mają zastosowanie w stosunku do organów władzy wykonawczej (prezydent, premier, ministrowie). Wykorzystywanie przez te osoby pojazdów w celu wykonywania zadań państwowych nie może być traktowane jako wykorzystywanie środków transportu do celów prywatnych.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 5 kwietnia 2012 r.

2012-04-03
KE weźmie pod lupę przepisy podatkowe dotyczące pracowników transgranicznych

ramach ukierunkowanej inicjatywy Komisja przyjrzy się dokładnie przepisom podatkowym w krajach UE, by upewnić się, że nie dyskryminują one pracowników transgranicznych. Liczbę pracowników transgranicznych w UE szacuje się na ponad 1,2 mln. W 2010 r. płace brutto pracowników transgranicznych i sezonowych wyniosły 46,9 mld EUR. Stwierdzono, że mobilność pracowników stanowi jeden z najważniejszych elementów sprzyjających wzrostowi gospodarczemu i stymulujących zatrudnienie w Europie. Przeszkody fiskalne pozostają jednak jednym z kluczowych czynników powstrzymujących obywateli przed podejmowaniem zatrudnienia w innym państwie członkowskim. Z tego powodu w 2012 r. Komisja zamierza przeprowadzić wnikliwą ocenę krajowych systemów podatków bezpośrednich, by ustalić, czy stawiają one w niekorzystnej sytuacji pracowników, którzy mają miejsce pobytu i miejsce zatrudnienia w dwóch różnych państwach członkowskich. W przypadku stwierdzenia dyskryminacji lub naruszenia podstawowych swobód UE Komisja zgłosi to krajowym organom i zażąda wprowadzenia niezbędnych zmian. W razie nierozwiązania tych problemów Komisja zdecyduje o wszczęciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom takiego państwa członkowskiego. Z uwagi na to, że przeszkody fiskalne pozostają jednym z głównych czynników powstrzymujących przed mobilnością transgraniczną, Komisja podejmuje działania na wielu frontach, by znieść bariery dla pracowników unijnych. Jednym z przykładów takich działań jest wniosek Komisji w sprawie podwójnego opodatkowania bądź ochrony pracowników oddelegowanych.
W ramach omawianej inicjatywy Komisja zbada: ? czy obywatele, którzy większość swoich dochodów uzyskują w innym państwie członkowskim, zobowiązani są do płacenia wyższych podatków niż obywatele tego właśnie państwa członkowskiego. W tym kontekście Komisja sprawdzi również, czy wszystkie ulgi prorodzinne i zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, przysługujące rezydentom, w praktyce przysługują także pracownikom niebędącym rezydentami;
? czy państwa członkowskie stosują inne zasady wobec własnych obywateli i obywateli innych państw członkowskich, którzy pracują okresowo na ich terytorium, zwłaszcza jeśli chodzi o prawo do odliczania wydatków oraz stosowanie różnych stawek podatkowych.
Komisja przyjrzy się nie tylko sytuacji pracowników zatrudnionych i zależnych ekonomicznie, ale również osób samozatrudnionych i rencistów/emerytów.

Źródło: www.europa.eu/rapid, 3 kwietnia 2012 r.

2012-04-03
Samozatrudnieni i osoby na umowach cywilnych mogą należeć do związku

Międzynarodowa Organizacja Pracy potwierdziła, że samozatrudnieni i osoby na umowach cywilnych mogą być członkami związku, dlatego też błędne przepisy uniemożliwiające przynależność do związków zawodowych osobom zatrudnionym inaczej niż na umowę o pracę, muszą być zmienione.
W ubiegłym roku NSZZ ?Solidarność" złożył skargę do MOP, w której zarzucono polskiemu rządowi naruszanie międzynarodowych standardów pracy (Konwencji 87) poprzez ograniczenie prawa do zrzeszania się w związkach zawodowych, tylko wybranym kategoriom osób, tj. pracownikom. Do wszystkich norm prawa indywidualnego i zbiorowego stosowana jest definicja ?pracownika" wynikająca z Kodeksu pracy, zgodnie z którą pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Polskie przepisy pomijają wynikające z konwencji MOP prawo osób samozatrudnionych oraz zleceniobiorców do tworzenia i wstępowania do związków zawodowych. Po niespełna roku od przesłania skargi, MOP zaleca polskiemu rządowi zmiany prawa w tym zakresie. W przesłanych do rządu rekomendacjach MOP przypomina, że ratyfikowana przez Polskę Konwencja nr 98 chroni wszystkie osoby zatrudnione i ich przedstawicieli przed aktami dyskryminacji dążącymi do naruszenia wolności związkowej w dziedzinie pracy. Rząd ma obowiązek zapewnienia osobom zatrudnionym i ich przedstawicielom ochrony przed wszelkimi aktami dyskryminacji ze względu na przynależność związkową, niezależnie od tego, czy osoby te mieszczą się w definicji pracowników przyjętej w Kodeksie pracy, czy też nie.

Źródło: www.solidarnosc.org.pl, 3 kwietnia 2012 r.

2012-04-02
MF nie planuje opodatkowania VAT usług turnusów rehabilitacyjnych

Resort finansów nie planuje zmian w zakresie opodatkowania VAT usług turnusów rehabilitacyjnych w miejsce dotychczas obowiązującego zwolnienia - wyjaśnił Minister Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 2329. Usługi turnusów rehabilitacyjnych oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z nimi związane są zwolnione z podatku od towarów i usług. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392) zwolnieniem objęto usługi turnusów rehabilitacyjnych, wykonywane przez podmioty inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054). Zwolnieniem z podatku VAT są objęte także usługi świadczone w ramach zawodów medycznych o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT, w tym usługi w zakresie rehabilitacji. Minister Finansów wyjaśnił, że nie planuje zmian, których celem byłoby wprowadzenie opodatkowania usług turnusów rehabilitacyjnych stawką podstawową podatku VAT.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 2 kwietnia 2012 r.

2012-04-02
Koniec lokat antybelkowych

Od 31 marca obowiązuje nowelizacja Ordynacji podatkowej, zmieniająca zasady zaokrąglania podstaw opodatkowania, określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Celem zmiany jest zlikwidowanie możliwości omijania przepisów podatkowych poprzez zakładanie lokat jednodniowych. Nowe zasady dotyczą dochodów (przychodów) uzyskanych z odsetek od pożyczek (z wyjątkiem gdy udzielanie pożyczek jest przedmiotem działalności gospodarczej), z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych oraz z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów(z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą).
Zmiany wprowadza ustawa z dnia 22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 291, poz. 1707). Podstawy opodatkowania oraz kwoty podatków od nich pobierane będzie się teraz zaokrąglać do pełnych groszy w górę. Dotychczas obowiązujące przepisy dotyczące zaokrąglania prowadziły do sytuacji, w której w przypadku naliczenia (wypłaty) skapitalizowanych odsetek w maksymalnej kwocie 2,49 zł nie powstawał obowiązek zapłaty podatku dochodowego - było tak w przypadku lokat o wartości do 18000 zł (przy założeniu rocznego oprocentowania na poziomie 5 proc.). Doprowadziło to do wysypu ofert lokat jednodniowych (ok. 13 proc. w ogólnej sumie depozytów gospodarstw domowych). Ustawodawca uznał, że jest to szkodliwe dla budżetu państwa oraz prowadzi do nieuzasadnionego różnicowania sytuacji podatników. Nowe zasady zaokrąglania podatków i podstaw opodatkowania mają zwiększyć wpływy z podatku dochodowego o 380 mln. rocznie.

Źródło: VGK, 2 kwietnia 2012r

2012-04-02
Nowe wzory w zakresie PIT

31 marca weszły w życie dwa rozporządzenia ministra finansów wprowadzające nowe wzory deklaracji i informacji obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Z dniem 31 marca 2012 r. weszła w życie nowelizacja Ordynacji podatkowej dotycząca zaokrągleń podstawy opodatkowania i podatku do pełnych groszy w górę. W związku z tym pojawiła się konieczność dostosowania do tej zmiany wzorów deklaracji i informacji podatkowych.
Rozporządzenie Ministra Finansów z 29 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. Poz. 355) wprowadziło odpowiednie zmiany we wzorze deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR) i w informacji o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania (IFT-1 / IFT-1R). Nowe wzory stosuje się do przychodów (dochodów) uzyskanych od 1 stycznia 2012 r. Za prawidłowe jednak uznaje się zastosowanie dotychczasowych wzorów formularzy, jeżeli zostały złożone przed dniem wejścia w tego rozporządzenia. Z kolei rozporządzenie Ministra Finansów z 27 marca 2012 r. w sprawie określenia wzoru informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy (Dz. U. Poz.. 356)wprowadziło nowe wzory informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy (IFT-3/IFT-3R) i informacji o numerach rachunków i wysokości przychodów (dochodów) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy (IFT/A).

Jolanta Mazur Redakcja Publikacji Elektronicznych WKP, 2 kwietnia 2012 r.

2012-04-02
Wysokość odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do OFE

W okresie od dnia 1 kwietnia 2012 r. do dnia 30 czerwca 2012 r. wysokość odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego wynosi 4,51%. Informacja wynika z komunikatu Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 27 marca 2012 r. (M. P. z 2012 r., poz. 181).

Źródło: www.rcl.gov.pl, 2 kwietnia 2012 r.

2012-03-30
Kompromis w sprawie reformy emerytalnej

Szef rządu na wspólnej konferencji prasowej z wicepremierem Waldemarem Pawlakiem przedstawił rezultaty konsultacji emerytalnych. Donald Tusk zaprezentował główne założenia kompromisu ws. emerytur: wiek emerytalny dla obu płci - 67 lat, oraz emerytury częściowe - 62 lata dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Poinformował także o możliwości przejścia na emeryturę częściową. - Na emeryturę częściową będą mogły przechodzić kobiety w wieku 62 lat, a mężczyźni w wieku 65 lat - powiedział, dodając, że taka emerytura będzie wynosiła 50 proc. wypracowanego uposażenia. Projekt ustawy w ciągu trzech tygodni powinien znaleźć się na posiedzeniu rządu - zapowiedział premier.

Źródło: www.premier.gov.pl

2012-03-30
Od 1 kwietnia wyższa stopa procentowa składki wypadkowej

Od 1 kwietnia wzrośnie stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatnika zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych. Będzie wynosiła 1,93%. W dniu 16 marca 2012 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. Nr 285), które ustala od 1 kwietnia 2012 r. (czyli od nowego roku składkowego) dla poszczególnych grup działalności nowe kategorie ryzyka. Dla 22 grup działalności zachowano tę samą kategorię ryzyka i tę samą stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe; dla 14 grup działalności nastąpi wzrost kategorii ryzyka i stopy procentowej składki, natomiast w przypadku 28 grup działalności efektem zmiany kategorii ryzyka będzie obniżenie stopy procentowej składki. Utrzymana został najniższa stopa procentowa składki - będzie ona nadal wynosiła 0,67%, natomiast najwyższa osiągnie poziom 3,86% (dotychczas 3,33%). Ponieważ stopa procentowa składki dla płatnika zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych oraz dla płatników składek niepodlegających wpisowi do rejestru REGON wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności oznacza to, że w nowym roku składkowym dla tych płatników składek będzie ona wyższa i wyniesie 1,93% (do 31 marca 2012 r. 1,67%).

Źródło: www.rcl.gov.pl

2012-03-29
Zmiany nazwy firmy nie trzeba zgłaszać do urzędu skarbowego

Podatnik nie musi składać żadnych informacji do urzędu skarbowego w celu zaktualizowania jego danych. Firmą osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą jest jej imię i nazwisko. Stanowi o tym art. 432 iart. 434 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. z zm.). Nie wyklucza to włączenia do firmy pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych. Zgodnie z art. 5 ust. 1 i ust. 5a oraz art. 5a ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681 z późn. zm.), podatnicy ? osoby fizyczne prowadzący działalność ? są zobowiązani dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego w celu uzupełnienia danych, które składają na odpowiednim formularzu wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) CEIDG przesyła odpowiednie dane zawarte we wniosku o wpis do CEIDG niezbędne dla zmiany zgłoszenia aktualizacyjnego do właściwego naczelnika urzędu skarbowego wskazanego przez przedsiębiorcę, a także do Głównego Urzędu Statystycznego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Tym samym, podatnik nie musi składać więcej żadnych informacji do urzędu skarbowego w celu zaktualizowania jego danych. Dotyczy to też formularzy rejestracyjnych VAT-R, gdyż nie podaje się w nich innych oznaczeń osoby fizycznej prowadzącej działalność niż imię i nazwisko.

Vademecum Głównego Księgowego

2012-03-28
ZUS wyjaśnia kiedy można wnioskować o wznowienie postępowania w sprawie o emeryturę

Od 8 marca jako niezgodny z Konstytucją nie obowiązuje już przepis uprawniający ZUS do zmiany na niekorzyść świadczeniobiorcy decyzji przyznającej emeryturę lub rentę. W związku z tym ZUS wyjaśnia, w jakich sytuacjach osoba zainteresowana może wnioskować o wznowienie postępowania w sprawie, w której taka decyzja została wydana.
Trybunał Konstytucyjny uznał, że art. 114 ust. 1a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest niezgodny z zasadą zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa wynikającą z art. 2 oraz art. 67 ust. 1 Konstytucji. Na podstawie tego przepisu ZUS mógł wydać decyzję odmawiającą prawa do wcześniej przyznanego świadczenia lub obniżającą jego wysokość, jeżeli uznał, że przedłożone dowody nie dawały podstaw do ustalenia takiego prawa.
W związku z tym ZUS informuje, że w sprawie, w której - po uprawomocnieniu się decyzji - organ rentowy stwierdził, że przedłożone dowody nie dawały podstaw do ustalenia prawa do emerytury lub renty albo ich wysokości - wskutek czego wydał nową decyzję odmawiającą prawa do świadczenia lub obniżającą jego wysokość, osoba zainteresowana może:
- wnieść do organu rentowego skargę o wznowienie postępowania; zainteresowany może to uczynić w terminie jednego miesiąca od dnia wejścia w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego (tj. do 8 kwietnia), jeżeli decyzja organu rentowego nie była przedmiotem postępowania odwoławczego przed sądem powszechnym, a od jej doręczenia nie minęło 5 lat - na podstawie art. 145a k.p.a.;
- żądać wznowienia postępowania administracyjnego, adresując skargę o wznowienie postępowania do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, albo do sądu wyższej instancji, jeżeli zaskarżono wyroki sądów różnych instancji, w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia ww. wyroku Trybunału Konstytucyjnego (tj. do 8 czerwca), jeżeli decyzja organu rentowego była przedmiotem postępowania odwoławczego przed sądem powszechnym, które zakończyło się wydaniem prawomocnego wyroku (art. 4011, 405 i 407 k.p.c.).
Wznowienie postępowania dotyczy wyłącznie tych osób, w przypadku których na skutek błędu organu rentowego niezasadnie zostało przyznane świadczenie lub jego wysokość została zawyżona, a następnie - po wznowieniu postępowania na podstawie art. 114 ust. 1a ustawy o emeryturach i rentach z FUS - Oddział ZUS wydał decyzję o braku prawa do świadczenia lub o ustaleniu go w niższej wysokości.
Z uwagi na to, że składane są skargi o wznowienie postępowania przez osoby, których sprawy nie podlegały rozpatrzeniu w oparciu o art. 114 ust. 1a ww. ustawy, ZUS informuje, że ww. tryb wznawiania postępowania nie dotyczy przypadków, w których:
- oddział ZUS załatwiając wniosek o przyznanie świadczenia wydał decyzję odmowną, np. wobec braku wymaganego stażu pracy albo odmówił przeliczenia podstawy wymiaru z uwagi na to, że zostały wskazane zarobki nie podlegające uwzględnieniu przy ustalaniu tej podstawy,
- organ rentowy stwierdził brak prawa do świadczenia lub obniżył jego wysokość, np. wskutek korekty świadectwa pracy, czy też zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach ZUS Rp-7, dokonanej przez płatnika składek,
- upłynęło 5 lat od doręczenia decyzji o odmowie niezasadnie przyznanego świadczenia lub obniżenia jego wysokości.
ZUS podkreśla, że przedstawiony tryb nie dotyczy również spraw, w których organ rentowy stwierdził brak prawa do świadczenia lub ustalił je w niższej wysokości wskutek przedłożenia nowych dowodów lub ujawnienia okoliczności istniejących przed wydaniem decyzji ustalającej prawo do świadczenia lub jego wysokość (na podstawie art. 114 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS).

Źródło: www.zus.pl

2012-03-28
Na sprawozdaniu finansowym nie wystarczy złożyć jeden podpis

Każda z części składowych sprawozdania finansowego powinna być podpisana przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i przez kierownika jednostki. Zgodnie z art. 45 ust. 2 i 3 oraz art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) na każdym elemencie składającym się na sprawozdanie finansowe, tj. wprowadzeniu do sprawozdania finansowego, bilansie, rachunku zysków i strat, zestawieniu zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych oraz dodatkowych informacjach i objaśnieniach powinien być podpis i data kierownika jednostki oraz osoby, która przejęła prowadzenie ksiąg rachunkowych. Podpisy te są poświadczeniem prawdziwości i kompletności przekładanych informacji liczbowych i słownych, a także ich zgodności z przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości.

Vademecum Głównego Księgowego

2012-03-27
Od 31 marca zmiany w Ordynacji podatkowej

W tym tygodniu wchodzą w życie nowe przepisy Ordynacji podatkowej, które wprowadzają nowe zasady zaokrąglania podstaw opodatkowania oraz kwot podatków od nich pobieranych. Ustawą z dnia 22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 291, poz. 1707) wprowadzono nowe brzmienie art. 63 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60).
Nowe przepisy zakładają zaokrąglanie podstaw opodatkowania, o których mowa w art. 30a ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307), oraz kwot podatku pobieranych od tych przychodów do pełnych groszy w górę. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ordynacji podatkowej podstawy opodatkowania i kwoty podatków zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszących mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.
Przyjęcie nowej formuły zaokrąglania pozwoli na pobór podatku w wysokości zbliżonej do nominalnej oraz wykluczy możliwość optymalizacji podatkowej przez podmioty świadczące usługi finansowe. Powyższe zmiany wchodzą w życie 31 marca.

Redakcja Publikacji Elektronicznych WKP

2012-03-27
Dokument dostawy w prostszej formie

Wczoraj zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów, które wprowadza uproszczony dokument dostawy wyrobów węglowych dla transakcji, których podmiotami są przede wszystkim gospodarstwa domowe. Nowe regulacje mają zmniejszyć obciążenia administracyjne spoczywające na stronach dokonujących obrotu wyrobami węglowymi. Dokument dostawy jest dokumentem warunkującym zwolnienie z podatku akcyzowego. Od 2 stycznia br. obowiązkiem sporządzania dokumentu dostawy zostały objęte nowe kategorie podmiotów, a wzór dokumentu został dostosowany do obrotu wyrobami węglowymi. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz. U. z 2012 r. Poz. 307) wprowadza uproszczoną formę dokumentu dostawy. Dokument dostawy w formie uproszczonej wystawiany będzie w dwóch egzemplarzach, a nie jak dotychczas w czterech. Zgodnie z opublikowanym rozporządzeniem dokument dostawy w formie uproszczonej będzie mógł być stosowany przy sprzedaży wyrobów węglowych, które nie są przeznaczone do działalności gospodarczej, a więc do transakcji których podmiotami są głównie gospodarstwa domowe. W przypadku wyrobów węglowych przeznaczonych do działalności gospodarczej uproszczona forma dokumentu może być stosowana jeżeli zgodnie z odrębnymi przepisami została wystawiona faktura VAT, która została dołączona do dokumentu dostawy. Z możliwości takiej będzie można korzystać gdy wystawiona faktura nie będzie zawierała takich danych jak: nazwa, kod CN i ilość wyrobów węglowych, ich przeznaczenie uprawniające do zwolnienia od akcyzy, podpis podmiotu sprzedającego lub osoby reprezentującej ten podmiot oraz podpis odbierającego lub osoby go reprezentującej. Jeżeli faktura VAT zawiera wszystkie wskazane powyżej informacje wówczas może być wykorzystana jako dokument dostawy. Ułatwienia w stosowaniu dokumentu dostawy przewidziano także w przypadku przemieszczenia wyrobów węglowych w sposób ciągły na podstawie umów długoterminowych bezpośrednio od pośredniczącego podmiotu węglowego dokonującego sprzedaży do podmiotu nabywającego oraz w obrocie międzynarodowym. W załączniku do rozporządzenia określono jednostronicowy wzór dokumentu dostawy dla wyrobów węglowych w formie uproszczonej. Przepisy wchodzą w życie od 3 kwietnia.

Katarzyna Bogucka, RPE WKP Źródło: www.rcl.gov.pl

2012-03-26
Pracodawca zapyta o niekaralność pracownika przez Internet

Pracodawca w celu uzyskania informacji o niekaralności pracownika (koniecznej w zakresie niezbędnym dla zatrudnienia pracownika, co do którego z przepisów ustawy wynika wymóg niekaralności) będzie mógł wnieść zapytanie do Krajowego Rejestru Karnego elektronicznie, podpisując wniosek profilem zaufanym. Od 1 stycznia 2013 r. zapytanie o udzielenie informacji o osobie oraz zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym będzie można składać elektronicznie, podpisując je podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, albo profilem zaufanym. Tak wynika z ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. Nr 240, poz. 1432). Możliwość składania wniosków o udzielenie informacji przez Internet i podpisywania ich bezpłatnym profilem zaufanym będzie ułatwieniem w pracy sędziów, prokuratorów i innych osób uprawnionych (w tym pracodawców określonych w art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym). Profil zaufany to bezpłatny podpis elektroniczny, dzięki któremu obywatel może załatwić sprawy administracyjne drogą elektroniczną. Identyfikuje osobę, która ten podpis wykorzystuje. Cały proces wykorzystania profilu będzie odbywać się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Źródło: www.cpi.mswia.gov.pl

2012-03-26
Dług zwiększa wartość nieruchomości

W przypadku zobowiązania się do zapłaty za poprzedniego właściciela długu z tytułu podatku od nieruchomości kwotę długu należy doliczyć do wartości zakupionego budynku oraz prawa wieczystego użytkowania gruntu proporcjonalnie do ceny ich zakupu.
Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) - dalej u.o.r. - środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Cena nabycia to cena zakupu składnika aktywów, obejmująca kwotę należną sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług, powiększona o koszty zakupu. Cenę zakupu powiększa się o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania lub wprowadzenia do obrotu, łącznie z kosztami transportu, jak też załadunku, wyładunku, składowania lub wprowadzenia do obrotu, a obniżona o rabaty, opusty, inne podobne zmniejszenia i odzyski.
Cena zakupu obejmuje kwotę zapłaconą sprzedającemu oraz zapłatę za poprzedniego właściciela jego długu wraz z odsetkami. Do ceny nabycia zaliczyć należy koszty notarialne, sądowe za wypis z ksiąg wieczystych oraz podatek od czynności cywilnoprawnych, ponieważ są bezpośrednio związane z zakupem. Podziału kwot pomiędzy prawo wieczystego użytkowania gruntu oraz budynek należy dokonać proporcjonalnie do ich wartości.
Prawo wieczystego użytkowania gruntu zgodnie z u.o.r. zalicza się do środków trwałych. Wynika to z załącznika nr 1 do u.o.r. stanowiącego wzór sprawozdania finansowego. W związku z tym prawo to należy traktować jak wszystkie inne środki trwałe jednostki i wprowadzić do księgi inwentarzowej środków trwałych.

Marek Pepol Vademecum Głównego Księgowego

2012-03-23
Pracownik zapłaci składkę od całości wynagrodzenia, ale później będzie miał wyższą emeryturę

Osoby otrzymujące wysokie wynagrodzenie zapłacą składki na ubezpieczenia społeczne od całości swoich dochodów. Zniesione zostanie bowiem ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w całym roku kalendarzowym. Opłacanie składek od całości wynagrodzenia zaowocuje jednak wyższą emeryturą.
Tak wynika z projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W chwili obecnej roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w całym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany ten rok.
W 2012 r. kwota ta wynosi 105 780 zł. Osoba o wysokim wynagrodzeniu po osiągnięciu tej kwoty przestaje opłacać w danym roku składki na ubezpieczenia społeczne. Projekt zakłada zniesienie tego ograniczona i objęcie obowiązkiem odprowadzania składek od całości uzyskiwanego w danym roku wynagrodzenia.
To zwiększenie obciążenia składkowego zaowocuje wyższą emeryturą, bowiem kapitałowy system wyliczania emerytury, za podstawę wyliczania jej wysokości bierze zgromadzony w okresie całej aktywności zawodowej kapitał. Oznacza to, że wysokość emerytury zależeć będzie wprost od wysokości opłacanej w całym okresie zatrudnienia składki na ubezpieczenie emerytalne. Projekt został przekazany do Biura Legislacyjnego oraz Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu.

Źródło: www.sejm.pl, 23 marca 2012 r.

2012-03-23
Bezrobotny zarejestruje się przez internet

Bezrobotny będzie mógł złożyć wniosek o dokonanie rejestracji za pośrednictwem formularza elektronicznego. Później dopełni formalności na wyznaczonym przez urząd pracy spotkaniu. Tak wynika z przygotowanego przez resort pracy projektu w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy. Projekt przewiduje dwa sposoby elektronicznej rejestracji. Pierwszą możliwością będzie rejestracja wstępna, w trakcie której bezrobotny wypełnia formularz elektroniczny przekazując za jego pośrednictwem dane potrzebne do rejestracji, a następnie dopełnia rejestracji na wyznaczonym przez powiatowy urząd pracy spotkaniu. Drugim sposobem rejestracji jest pełna rejestracja elektroniczna, z której będą mogły skorzystać osoby posiadające bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, podpis potwierdzony profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej albo podpis osobisty weryfikowany za pomocą ważnego certyfikatu podpisu osobistego. Wniosek będzie dostępny na stronie internetowej ministra właściwego do spraw pracy, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw pracy oraz za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej, o której mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Projekt został przekazany do konsultacji społecznych.

Źródło: www.rcl.gov.pl, 23 marca 2012 r.

2012-03-23
Różnice inwentaryzacyjne trzeba rozliczyć przed zamknięciem ksiąg

Czynności inwentaryzacyjne polegające na ustalaniu stanów rzeczywistych czy to drogą spisu z natury, drogą weryfikacji czy też poprzez uzyskiwanie pisemnych potwierdzeń od kontrahentów, mogą być realizowane do 15 stycznia, a rozliczanie inwentaryzacji winno się zakończyć do dnia zamknięcia ksiąg za rok objęty inwentaryzacją.
Termin i częstotliwość inwentaryzacji, określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) uważa się za dotrzymane, jeżeli inwentaryzację składników aktywów rozpoczęto nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem roku obrotowego, a zakończono do 15 dnia następnego roku, ustalenie zaś stanu nastąpiło przez dopisanie lub odpisanie od stanu stwierdzonego drogą spisu z natury lub potwierdzenia salda - przychodów i rozchodów (zwiększeń i zmniejszeń), jakie nastąpiły między datą spisu lub potwierdzenia a dniem ustalenia stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych, przy czym stan wynikający z ksiąg rachunkowych nie może być ustalony po dniu bilansowym.
Po dniu 15 stycznia (jeżeli rok obrotowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym) można jeszcze wykonywać czynności związane z tzw. roczną inwentaryzacja aktywów i pasywów. Same czynności polegające na dokonywaniu spisów z natury, uzgodnień weryfikacyjnych czy też uzyskiwanie potwierdzeń sald powinny być zrealizowane w trakcie 105 dni wskazanych w ustawie o rachunkowości (1 października - 15 stycznia). Natomiast nie oznacza to, iż czynności związane z tzw. rozliczeniem inwentaryzacji, na które składają się standardowo wyjaśnianie ewentualnych różnic inwentaryzacyjnych czy też sporządzanie pisemnych sprawozdań zespołów spisowych czy komisji inwentaryzacyjnych oraz formułowanie zaleceń i wniosków w sprawie poprawy stanu gospodarowania mieniem, nie mogą być wykonywane po 15 stycznia.
Za takim stanowiskiem przemawia nie tylko doświadczenia, ale i realna ocena faktu, iż czynności podsumowujące inwentaryzacje chociażby polegające na sporządzaniu pisemnych sprawozdań czy, opracowaniu zaleceń i wniosków dla zarządów jednostki, musi się faktycznie rozpocząć dopiero po zakończeniu samych czynności inwentaryzacyjnych. Ponadto służby księgowe muszą mieć czas nie tylko na ustalenie i zweryfikowanie stanów aktywów i pasywów, ale także na sporządzenie ewentualnych wniosków co do kompensat niedoborów i nadwyżek. Z kolei w przypadku ustalenia istotnych różnic inwentaryzacyjnych nie można oczekiwać, iż proces ich rozliczania mógłby się w praktyce zakończyć w dniu 15 pierwszego roku obrotowego po dniu bilansowym.

Edward Tomczyk, Vademecum Głównego Księgowego, 23 marca 2012 r.

2012-03-22
Planowany aport wyłącza obowiązek badania

W przypadku zaplanowanego na najbliższy rok obrotowy wniesienia przedsiębiorstwa aportem do spółki komandytowej można zrezygnować z badania ksiąg rachunkowych.
Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) - dalej u.o.r. - badaniu i ogłaszaniu podlegają roczne sprawozdania finansowe jednostek powiązanych, w tym roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych, a także roczne sprawozdania finansowe jednostek kontynuujących działalność. Natomiast w art. 5 ust. 2 u.o.r. ustawodawca wyjaśnia, iż ustalając zdolność jednostki do kontynuowania działalności, kierownik jednostki uwzględnia wszystkie informacje dostępne na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, dotyczące dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego. Ponieważ przedsiębiorca planuje wniesienie swojego przedsiębiorstwa aportem do spółki osobowej w terminie krótszym niż rok od dnia bilansowego, nie ma obowiązku badania swojego sprawozdania finansowego.
Należy jednak pamiętać, że w przypadku, gdy założenie kontynuacji działalności nie jest zasadne, to wycena aktywów jednostki następuje po cenach sprzedaży netto możliwych do uzyskania, nie wyższych od cen ich nabycia albo kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Małgorzata Niedźwiedzka, Vademecum Głównego Księgowego, 22 marca 2012 r.

2012-03-22
Zaliczenie do kosztów podatkowych podatku akcyzowego

Podatek akcyzowy można uznać za koszt podatkowy w momencie jego zapłaty. Zgodnie z dyspozycją art. 22 ustawy dnia 26 lipca 1991 r. - o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów enumeratywnie wymienionych w art. 23 u.p.d.o.f. Jak wynika z jego treści za koszt uzyskania przychodu nie uznaje się strat powstałych w wyniku nieobjętych zwolnieniem od podatku akcyzowego ubytków wyrobów akcyzowych oraz podatku akcyzowego od tych ubytków.
W tym konkretnym przypadku nic nie stoi na przeszkodzie, żeby podatek akcyzowy od sprzedanych w styczniu 2012 r. wyrobów węglowych stanowił koszt uzyskania przychodu, ale dopiero w miesiącu jego zapłaty i złożenia deklaracji.

Marta Jastrząb, Vademecum Głównego Księgowego, 22 marca 2012 r.

2012-03-22
RPO wystąpił do prezesa ZUS z zapytaniem

W dniu 14 marca 2012 r. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie ustalania właściwej jednostki organizacyjnej ZUS na podstawie miejsca stałego zameldowania ubezpieczonego/świadczeniobiorcy.
Wątpliwości RPO wzbudziła praktyka, polegająca na ustalaniu właściwej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na podstawie miejsca stałego zameldowania ubezpieczonego/świadczeniobiorcy, z pominięciem w tym zakresie zasady wynikającej z art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Źródło: www.rpo.gov.pl, 22 marca 2012 r.

2012-03-21
Ustalenie właściwej stawki VAT zależy od odpowiedniej klasyfikacji produktu

Produkty spożywcze, które podlegają obniżonej stawce podatku VAT są identyfikowane przy pomocy PKWiU. Przedsiębiorcy, którzy mają trudność z klasyfikacją danego produktu mogą wystąpić o informację do organów statystycznych - podkreślił Minister Finansów.
Zgodnie z regulacjami unijnymi państwa członkowskie mogą stosować obniżone stawki podatku VAT na niektóre produkty spożywcze. Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347) dopuszcza taką możliwość, aczkolwiek jedynie w odniesieniu do towarów i usług wskazanych w załączniku III.
W Polsce na podstawowe produkty spożywcze obowiązuje najniższa dopuszczalna 5% stawka VAT. Stawką 8% są objęte produkty spożywcze przetworzone. Natomiast pozostałe produkty spożywcze podlegają opodatkowaniu według 23% stawki VAT. W grupie produktów opodatkowanych stawką podstawową są alkohol, kawa i napoje gazowane oraz czekolada, słodycze, wyroby ciastkarskie, których data minimalnej trwałości albo termin przydatności do spożycia przekracza 45 dni.
Od 1 stycznia 2011 r. produkty spożywcze opodatkowane obniżoną stawką VAT są identyfikowane przy pomocy Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Minister Finansów odpowiadając na interpelację poselską nr 1897 zaznaczył, że przedsiębiorcy którzy mają trudności z dokonaniem właściwej klasyfikacji mogą wystąpić o informację do organów statystycznych. Procedury udzielania informacji w sprawie standardów PKWiU określa komunikat Prezesa GUS z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów kwalifikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11).

Źródło: www.sejm.gov.pl, 21 marca 2012 r.

2012-03-21
25 marca pracownik na nocnej zmianie będzie pracował krócej

W tym dniu zostanie wprowadzony czas letni środkowoeuropejski. Tak wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2012?2016. Zmiana czasu będzie polegała na zmianie wskazań zegarów z godziny 2 minut 00 czasu środkowoeuropejskiego na godzinę 3 minut 00. Spowoduje to skrócenie czasu pracy pracowników nocnej zmiany o 1 godzinę. Nie wiąże się to jednak z negatywnymi konsekwencjami dla pracownika - za niewypracowaną godzinę pracownicy zachowują bowiem prawo do wynagrodzenia. Czas letni w 2012 r. zostanie odwołany 28 października poprzez zmianę wskazań zegarów z godziny 3 minut 00 tego czasu na godzinę 2 minut 00. W tym dniu pracownicy nocnej zmiany będą pracowali godzinę dłużej.

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl,21 marca 2012 r.

2012-03-20
Zmienią się wzory formularzy PIT-8R i IFT-1/IFT-1R

W resorcie finansów powstał projekt zmiany rozporządzenia w sprawie określenia wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. 31 marca wejdzie w życie nowelizacja przepisów Ordynacji podatkowej dotycząca zaokrągleń podstawy opodatkowania i podatku do pełnych groszy w górę. W związku z tym pojawiła się konieczność dostosowania wzoru deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowych (formularz PIT-8AR) i wzoru informacji o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania (formularz IFT-1/IFT-1R) do mających zacząć obowiązywać zasad zaokrąglania.
Zgodnie z projektem, nowe wzory formularzy będą miały zastosowanie do przychodów (dochodów) uzyskanych od 1 stycznia 2012 r., ale dla formularzy składanych od 31 marca 2012 r.

Źródło: www.rcl.gov.pl, 20 marca 2012 r.

2012-03-20
E-faktura także bez podpisu wystawcy

Faktura przesyłana bez elektronicznego podpisu, która zawiera wymagane przepisami dane oraz zapewniona została autentyczność jej pochodzenia jest prawidłowa - wyjaśnił Minister Finansów w odpowiedzi na zapytanie poselskie nr 429. Zasady wystawiania faktur VAT oraz dane, które powinny zawierać określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360). Wśród elementów jakie powinna zawierać faktura nie wymieniono podpisu wystawcy, tym samym faktura nie zawierająca tego podpisu jest wystawiona prawidłowo.
Faktury przesyłane w formie elektronicznej, które były przedmiotem zapytania poselskiego, są regulowane przepisamirozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 249, poz. 1661).Rozporządzenie wprowadza dowolność formatu elektronicznego w jakim może być przesyłana faktura. Warunkami są autentyczność jej pochodzenia oraz integralność treści faktury. Integralność oznacza, że w fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawierać. Przepisy nie wymagają stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego. Podpis został wskazany przykładowo jako metoda potwierdzania autentyczności faktury, co oznacza, że podatnik może stosować inne środki, aby potwierdzić pochodzenie faktury.
W związku z powyższym faktura, która przesyłana jest bez podpisu elektronicznego, a zawiera wszystkie wymagane dane oraz podatnik potwierdził jej autentyczność i integralność jest prawidłowa - wyjaśnił Minister Finansów.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 20 marca 2012 r.

2012-03-20
ZUS e-urzędem

ZUS stawia na rozwój e-usług, stając się profesjonalnym e-urzędem. Wprowadzamy Platformę Usług Elektronicznych dla naszych klientów i Elektroniczną Platformę Wymiany Danych służącą elektronicznej obsłudze składanych wniosków - zapowiada Dariusz Śpiewak, członek zarządu ZUS nadzorujący Pion Operacji, Eksploatacji Systemów i Bezpieczeństwa Informacji.
W dniach 14-15 marca w Warszawie odbyła się II Konferencja "Państwo 2.0", mająca na celu wymianę doświadczeń przedstawicieli administracji publicznej w zakresie wykorzystania informatyki w sprawnym zarządzaniu państwem.
W ramach PUE powstaje Nowy Portal Informacyjny, Centrum Informacji Telefonicznej, urzędomaty (zusomaty), System Kierowania Ruchem oraz System Informacji Wewnętrznej - mówił prezes Śpiewak podczas swojego wystąpienia w panelu "Od informacji do decyzji. Skuteczne sposoby przetwarzania, integracji i wykorzystania danych będących w zasobach administracji publicznej". Celem zmian jest usprawnienie procesów obsługi klientów i ograniczenie ilości ich wizyt w placówkach ZUS oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Wszystko po to, aby sprostać wymaganiom klientów korzystających z tradycyjnych form kontaktu z ZUS, jak i społeczeństwa informacyjnego dla którego Internet, poczta i bankowość elektroniczna są podstawowym medium komunikacyjnym oszczędzającym czas i pieniądze. Nowoczesna infrastruktura ułatwi również integrację usług Zakładu z innymi platformami administracji publicznej, także zagranicznymi.
Aby móc realizować te zadania ZUS chce wprowadzić rozwiązania do zarządzania danymi głównymi ukierunkowane na procesy ich tworzenia, dostępu do nich, zarządzania nimi i analizowania ich. Wynikiem tych planów są projekty budowy centralnej hurtowni danych, zbudowania systemu archiwum, a także wdrożenie zaawansowanych rozwiązań analitycznych, których jednym z elementów będzie system aktuarialny.

Źródło: www.zus.pl, 20 marca 2012 r.

2012-03-19
Dożywotnie emerytury kapitałowe będzie wypłacał ZUS

Nie specjalnie powołane zakłady emerytalne a ZUS powinien zająć się wypłatą dożywotnich emerytur kapitałowych - tego zdania jest minister finansów Jan Rostowski. Pierwsze emerytury tego typu będą wypłacane juz w 2014 r.
Zarządzanie przekazanymi środkami finansowymi - zdaniem prezesa ZUS - mogłoby się odbywać do pewnego poziomu przez sam ZUS, przede wszystkim poprzez inwestycje w bezpieczne papiery. Powinien zostać również rozpisany przetarg na instytucję zarządzającą tymi środkami, czyli tzw. asset menegment.
Do 2014 r. w ZUS dokona się wiele zmian w cyfryzacji usług; już w czerwcu tego roku rusza nowy portal internetowy, dzięki któremu Klient będzie miał możliwość nieograniczonego wglądu w swoje indywidualne konto w ZUS.

Źródło: www.zus.pl, 19 marca 2012 r.

2012-03-15
Asystent rodziny będzie wykonywał zadania pracownika socjalnego

Odbyło się II czytanie projektu nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Projekt przewiduje możliwość łączenia wykonywania pracy asystenta rodziny z zadaniami pracownika socjalnego.
Celem nowelizacji jest odciążenie budżetów samorządów powiatowych i gminnych w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Po drugim czytaniu w związku ze zgłoszonymi poprawkami Izba skierowała projekt ustawy do ponownego rozpatrzenia w komisjach.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 15 marca 2012 r.

2012-03-14
Lista zawodów do deregulacji będzie dłuższa

Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin zapowiedział wydłużenie do końca listopada listy zawodów podlegających deregulacji o kolejnych 100 zawodów. Wśród nich mają się znaleźć profesje górnicze, kolejowe oraz finansowe.
Drugi etap deregulacji ma być podzielony na dwie transze po 50 zawodów. Zawody z pierwszej transzy będą ogłoszone do końca lipca, z drugiej do końca listopada. Do początku kwietnia wszystkie resorty mają czas na przesłanie podlegającej im listy zawodów, które można uwolnić oraz wyznaczyć swojego pełnomocnika, który będzie negocjował sprawy deregulacji z resortem sprawiedliwości.

Źródło: www.bezrobocie.org.pl, 14 marca 2012 r.

2012-03-14
Nie można odliczyć VAT od zastępstwa procesowego

Spółka nie ma prawa do odliczenia VAT naliczonego z faktury wystawionej z tytułu zastępstwa procesowego w sprawie dot. zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych, ponieważ nie ma w tym wypadku bezpośredniego związku pomiędzy przedmiotem sporu a sprzedażą opodatkowaną VAT.
Nie ma wątpliwości, że bezpośredni związek zastępstwa procesowego dotyczy czynności nieobjętych VAT. Związek otrzymanej faktury i poniesienie kosztu obciąża działalność całej spółki, a ta jest opodatkowana. Pośredni związek z czynnościami opodatkowanymi zatem istnieje. Większość orzeczeń sądów administracyjnych wskazuje na konieczność istnienia bezpośredniego związku wydatku ze sprzedażą opodatkowaną. Przykładowo w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2011 r., I SA/Wr 687/11 stwierdzono, iż podstawową przesłanką pozytywną dla odliczenia podatku naliczonego, wynikającą z przepisu art. 86 ust. 1 ustawy VAT jest, bezpośredni i funkcjonalny związek nabytych towarów i usług z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi i ich wykorzystanie w ramach działalności opodatkowanej". Podobnie orzekał WSA w Białymstoku w wyroku z dnia 5 maja 2009 r., I SA/Bk 113/09. Odmienne stanowisko w tym zakresie prezentują wyroki: NSA z dnia 22 lutego 2002 r., III SA 7776/98, WSA we Wrocławiu z dnia 15 czerwca 2009 r., I SA/Wr 1368/08, w których przyjęto, że dla odliczenia podatku naliczonego, wystarczające jest istnienie tylko pośredniego związku podatku naliczonego z opodatkowanymi czynnościami podatnika. Niemniej jednak biorąc pod uwagę większą część orzecznictwa należy uznać, iż w opisanej sytuacji faktura za zastępstwo procesowe nie uprawnia do odliczenia VAT naliczonego.

Paweł Małecki, Vademecum Głównego Księgowego,14 marca 2012 r.

2012-03-13
RPO apeluje o ujednolicenie stawek podatku VAT na książki

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Finansów w sprawie zróżnicowania stawek podatku od towarów i usług na publikacje drukowane lub wydawane na dyskach oraz publikacje oferowane w formie elektronicznej. Zdaniem Rzecznika obowiązująca regulacja narusza konstytucyjną zasadę równości.
W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich badana jest sprawa różnic w stawce podatku od towarów i usług na publikacje wydawane na nośnikach fizycznych (drukowane, wydawane na dyskach, taśmach etc.) oraz te oferowane w formie zapisu cyfrowego (tzw. e-booki). Zgodnie z art. 41 ust. 2a w związku z pozycją 32 i 33 załącznika nr 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług książki drukowane oraz wydane na dyskach, taśmach i innych nośnikach oznaczone symbolami ISBN oraz czasopisma specjalistyczne objęte są stawką 5%, zgodnie z pozycją 73 i 74 załącznika nr 3 do ustawy gazety i czasopisma drukowane lub na nośnikach (dyskach taśmach i innych) oznaczone symbolami ISSN objęte są stawką 7% podatku. Ta sama publikacja wydana w formie cyfrowej traktowana jest zaś jako usługa świadczona drogą elektroniczną i jest objęta stawką 23%.
Zdaniem Rzecznika powyższe rozwiązanie budzi wątpliwości z punktu widzenia konstytucyjnej gwarancji równości oraz wolności dostępu do dóbr kultury. Nie sprzyja także rozwojowi czytelnictwa oraz zmniejsza konkurencyjność polskich podmiotów gospodarczych oferujących e-booki. Jak podkreślił Rzecznik w swoim wystąpieniu zróżnicowanie stawki podatku wyłącznie ze względu na nośnik, na którym zapisywana jest publikacja nie jest uzasadnione żadnymi obiektywnymi względami.
Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się z prośbą o poinformowanie, czy w Ministerstwie Finansów trwają obecnie prace nad objęciem publikacji udostępnianych w formie cyfrowej taką samą stawką podatku od towarów i usług jaka obowiązuje w odniesieniu do pozostałych publikacji.

Źródło: www.brpo.gov.pl, 13 marca 2012 r.

2012-03-13
Można wyceniać towary jednocześnie w cenach zakupu i nabycia

Jednostka ma możliwość dokonywania wyceny towarów pochodzących z importu w cenie nabycia, przy jednoczesnym zastosowaniu ceny zakupu do wyceny towarów krajowych.
Co do zasady jednostka powinna stosować jednolite zasady wyceny dla tej samej grupy rodzajowej zapasów. Należy przy tym pamiętać, że ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) dalej u.o.r., w art. 28 ust. 1 pkt 6 wskazuje cenę nabycia, jako podstawowy parametr wyceny zapasów. Wycena na poziomie ceny zakupu jest możliwa tylko wtedy, gdy koszty zakupu towarów są na relatywnie niskim poziomie (nieistotne), albo też jednostka utrzymuje względnie stałe lub bardzo niskie poziomy zapasów (por. art. 34 ust. 1 u.o.r.). Na tej podstawie jednostka może przyjąć w swojej polityce rachunkowości, że w przypadku, gdy koszty zakupu towarów są poniżej ustalonego przez nią poziomu (np. % wartości zakupu), podlegają one ujęciu w koszty okresu bezpośrednio w momencie ich poniesienia. Przyjmując taką regułę, jednostka może wyceniać:
- w cenie nabycia - towary z importu, dla których, jak można wnioskować z treści pytania, koszty zakupu są wysokie, zaś
- w cenie zakupu towary krajowe, dla których koszty zakupu są na nieistotnym poziomie.
W takim przypadku jednostka powinna dokonać dla potrzeb ewidencyjnych wewnętrznej klasyfikacji towarów na towary z importu oraz towary krajowe, z jednoczesną możliwością podziału towarów importowanych na pochodzące z UE i z innych krajów. Dla każdej grupy klasyfikacyjnej towarów można wprowadzić odrębną analitykę kosztów zakupu, co umożliwi lepsze ich rozliczenie na sprzedane towary, a co za tym idzie, zapewni lepszą wycenę bilansową towarów.

Marcin Michalak, Vademecum Głównego Księgowego, 13 marca 2012 r.

2012-03-13
Policzono podpisy pod wnioskiem o referendum emerytalne

Zakończyła się weryfikacja podpisów pod wnioskiem NSZZ Solidarność" o referendum ws. planowanych przez Rząd zmian emerytalnych. Marszałek Sejmu Ewa Kopacz zapowiada jego głosowanie na ostatnim marcowym posiedzeniu Sejmu, czyli w dniach 28-30 marca.
Dnia 12 marca 2012 r. Marszałek Ewa Kopacz poinformowała, że zakończyła się weryfikacja 574 220 podpisów, z czego 550 887 podpisów zostało złożonych prawidłowo. Zapowiedziała również przekazanie przewodniczącemu "S" Piotrowi Dudzie pisma informującego o zebraniu pod wnioskiem wymaganej ustawowo liczby podpisów. NSZZ Solidarność" złożyła 15 lutego 2012 r. zebrane przez siebie 1,38 mln podpisów pod wnioskiem o referendum, w którym chce aby Polacy opowiedzieli się za lub przeciw podwyższeniu wieku emerytalnego do 67 lat. Zgodnie z Konstytucją Sejm ma prawo zarządzić referendum ogólnokrajowe bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Wynik jest wiążący, jeśli w referendum wzięła udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania.

Źródło: www.solidarność.org.pl, 13 marca 2012 r.

2012-03-09
ZUS nie pozbawi prawa do emerytury

Od 8 marca jako niezgodny z Konstytucją nie obowiązuje już przepis uprawniający ZUS do zmiany na niekorzyść świadczeniobiorcy decyzji przyznającej emeryturę lub rentę. Trybunał Konstytucyjny uznał, że art. 114 ust. 1a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest niezgodny z zasadą zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa. Na podstawie tego przepisu ZUS mógł pozbawić emeryta lub rencistę prawa do świadczenia, jeżeli uznał, że przedłożone dowody nie dawały podstaw do ustalenia takiego prawa.
Zdaniem Trybunału, nie może być tak, że organ, po upływie kilku czy kilkunastu lat, w reakcji na stwierdzone nieprawidłowości w procesie ustalania prawa do świadczeń uzyskuje "doraźny instrument" umożliwiający nieograniczoną w czasie weryfikację świadczeń. Sytuacja, w której możliwe jest pozbawienie prawa do emerytury lub renty wskutek uznania, że przedłożone dowody nie dawały podstaw do ustalenia takiego prawa oznacza naruszenie zasady zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa.
Wyrok został ogłoszony w Dzienniku Ustaw 8 marca. Z tym dniem art. 114 ust. 1a utracił moc obowiązującą.

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, 9 marca 2012 r.

2012-03-08
Upominki dla pracownic z okazji Dnia Kobiet a koszty podatkowe pracodawcy

Poniesione przez pracodawcę wydatki na upominki z okazji Dnia Kobiet mogą stanowić koszt uzyskania przychodu. Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych jako niestanowiące kosztów uzyskania przychodu (zob. art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.). Kosztami ponoszonymi w celu osiągnięcia przychodów są, między innymi, wszelkie koszty pracownicze, w tym wydatki ponoszone w związku z zakupem dla pracowników nagród czy prezentów. W konsekwencji wydatki na zakup upominków dla pracownic (z okazji Dnia Kobiet) zakładu stanowią w mojej ocenie koszty uzyskania przychodu.
Na marginesie należy dodać, że kosztami takimi nie są natomiast wydatki na zakup prezentów dla kobiet niezatrudnionych u danego pracodawcy, np. dla pracownic z innych zakładów. Koszty takie należy uznać za koszty reprezentacji, a te nie stanowią kosztów uzyskania przychodu (zob. art. 16 ust. 1 pkt 28 u.p.d.o.p.).

Vademecum Głównego Księgowego, 8 marca 2012 r.

2012-03-08
Darowizna żywności nie będzie zwolniona z VAT

Zwolnienie z podatku VAT darowizny żywności na cele charytatywne byłoby możliwe tylko w przypadku dokonania zmian w prawie unijnym. Minister Finansów odpowiadając na interpelację poselską nr 1700 wyjaśnił kwestię opodatkowania VAT żywności przeznaczonej na cele charytatywne.
Przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst. jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054) nie zakładają co do zasady opodatkowanie podatkiem VAT usług darowizny towarów. Opodatkowanie darowizny ma miejsce wówczas gdy podatnikowi przysługiwało w całości lub w części prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów. Należy zaznaczyć, że podatek VAT jest podatkiem zharmonizowanym w ramach UE i zastosowanie obniżonej stawki lub zwolnienia jest ograniczone do towarów i usług wymienionych w dyrektywie Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347). Dyrektywa nie przewiduje obecnie zwolnienia od VAT dla darowizn żywności dokonywanych przez sieci handlowe czy firmy cateringowe. Inicjatywa legislacyjna w tym zakresie należy wyłącznie do Komisji Europejskiej.
Minister Finansów podkreślił, że w przypadku darowizny towarów mają zastosowanie szczególne zasady określenia podstawy opodatkowania. Przy darowiźnie towarów, w stosunku do których podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy ich nabyciu podstawą opodatkowania jest cena nabycia, określona w momencie dostawy. Przykładowo, w przypadku handlowców dokonujących darowizn żywności uaktualnia się cenę nabycia towarów, uwzględniając upływający termin przydatności do spożycia.
Resort finansów wyjaśnił, że jakiekolwiek zmiany w opodatkowaniu VAT darowizny towarów będą możliwe tylko w przypadku dokonania zmian na szczeblu unijnym.

Źródło: Biuro Prasowe Sejmu, 8 marca 2012 r.

2012-03-07
Prezes KRUS ogłosił wysokość składek na II kwartał 2012 r.

Składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie rolników w II i III kw. 2012 r. będzie wynosiła 42,00 zł. Wysokość podstawowej miesięcznej składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w II kwartale 2012 r. wyniesie 80,00 zł.
Rada Ubezpieczenia Społecznego Rolników w uchwale z dnia 29 lutego 2012 r. ustaliła, iż wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie zarówno w II jak i III kwartale 2012 r. będzie wynosiła 42 zł za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu.
Podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w II kwartale 2012 r. będzie wynosiła 80 zł (10% obowiązującej w marcu 2012 r. emerytury podstawowej wynoszącej 799,18 zł). Wysokość dodatkowej miesięcznej składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w II kwartale 2012 r. dla osób prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych będzie stanowić odpowiednio:
1) 96,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych (12% emerytury podstawowej),
2) 192,00 zł dla gospodarstw od 100 ha do 150 ha (24% emerytury podstawowej),
3) 288,00 zł dla gospodarstw od 150 ha do 300 ha (36% emerytury podstawowej),
4) 384,00 zł dla gospodarstw rolnych powyżej 300 ha (48% emerytury podstawowej).

Źródło: www.krus.gov.pl, 7 marca 2012 r.

2012-03-06
Będzie możliwość umorzenia nieopłaconych składek przedsiębiorców

Przedsiębiorcy, którzy w okresie od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 28 lutego 2009 r. podlegali obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu, będą mogli złożyć wniosek o umorzenie nieopłaconych (a należnych z tytułu prowadzonej działalności) składek.
Tak wynika z projektu ustawy o umorzeniu należności powstałych z tytułu niezapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.
Warunkiem umorzenia nieopłaconych składek będzie złożenie wniosku w terminie 12 miesięcy od daty wejścia w życie projektowanej ustawy oraz uregulowanie wszystkich pozostałych niepodlegających umorzeniu składek, odsetek za zwłokę i pozostałych powstałych kosztów w terminie 12 miesięcy od daty uprawomocnienia się decyzji określającej warunki umorzenia.
Przedsiębiorcy, którzy skorzystają z umorzenia należności na własne ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzonej działalności, nie będą mieli uwzględnionego okresu, za który zostały umorzone należności, przy ustalaniu prawa do świadczeń emerytalnych i rentowych.
Projekt został skierowany do opinii Biura Legislacyjnego oraz Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 6 marca 2012 r.

2012-03-06
Sejm uchwalił ustawę o ratyfikacji umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Czechami

Na posiedzeniu dnia 2 marca Sejm przyjął ustawę o ratyfikacji polsko-czeskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, która zakłada usunięcie klauzuli tzw. tax sparing.
Podstawowym założeniem uchwalonej ustawy o ratyfikacji Umowy pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Czeską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu zawartej 13 września 2011 r. w Warszawie jest usunięcie przepisów umożliwiających tzw. tax sparing czyli odliczenie podatku fikcyjnego. Zmianie ulegnie również opodatkowanie licencji, dywidend i odsetek, definicji umownych, wymiany informacji i tzw. korekt wtórnych.
Nowa umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Czechami ma zastąpić dotychczas obowiązującą umowę z dnia 13 września 1993 r.
Przepisy zezwalające na odliczanie podatku fikcyjnego zostały już usunięte z umów podatkowych z Finlandią, Norwegią czy Szwecją.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 6 marca 2012 r.

2012-03-05
Znikną ograniczenia w dostępie do wykonywania określonych zawodów

Na konferencji prasowej minister sprawiedliwości, Jarosław Gowin przedstawił projekt ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów. Polska jest dziś bowiem rekordzistą Europy w ograniczaniu dostępu do pracy. W naszym kraju nie można swobodnie wykonywać aż 380 profesji.
W pierwszej transzy ułatwiony zostanie dostęp do 49 zawodów. Deregulacja dostępu do zawodów jest konieczna, gdyż jak podkreślono, obecne ograniczenia niosą za sobą szereg negatywnych skutków gospodarczo-społecznych, a są to: wzrost poziomu bezrobocia głównie wśród grup szczególnie na nie narażonych, wzrost cen i spadek jakości usług w branżach, w których zawody te występują, rozrost biurokracji i zwiększanie kosztów funkcjonowania państwa.
Według szacunków ekspertów, deregulacja może zwiększyć zatrudnienie w tych zawodach o 15-20%. W pierwszej transzy ułatwiony zostanie dostęp do 49 zawodów. Docelowo otwartych ma zostać około 230 zawodów, co stanowi ponad 60% wszystkich obecnie regulowanych w Polsce profesji.

Źródło: www.premier.gov.pl, 5 marca 2012 r.

2012-03-01
Wzrasta maksymalna podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

Podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w marcu, kwietniu i maju 2012 r. nie może przekraczać miesięcznie kwoty 8966,88 zł.
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie, nie może przekraczać miesięcznie 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2011 r. (Mon. Pol. poz. 62) - przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2011 r. wynosiło 3586,75 zł.

Źródło: www.zus.pl, 1 marca 2012 r.

2012-03-01
Od 1 marca rośnie wysokość świadczeń emerytalno-rentowych

W tym roku świadczenia zwaloryzowane zostaną kwotowo, a nie procentowo. Większość emerytur i rent wzrośnie o kwotę 71 zł.
Jest to efekt ustawy z dnia 13 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła na ten rok waloryzację kwotową, a nie procentową, jak to było w latach ubiegłych.
Waloryzacji podlegają świadczenia w wysokości przysługującej w dniu 29 lutego tego roku: emerytury (w tym pomostowe, okresowe kapitałowe oraz nauczycielskie świadczenia kompensacyjne), renty z tytułu niezdolności do pracy (w tym renty szkoleniowe), renty rodzinne, renty socjalne oraz świadczenia i zasiłki przedemerytalne. Waloryzacji kwotowej nie będzie podlegała renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy oraz emerytura nie podlegająca podwyższeniu do kwoty świadczenia najniższego.
Od marca waloryzacji podlegają również dodatki do emerytur i rent oraz świadczenia pieniężne, które zostaną podniesione o zapisany w ww. ustawie wskaźnik procentowy wynoszący 104,8 proc.

Źródło: www.zus.pl, 1 marca 2012 r.

2012-02-29
Zmieni się wysokość stawek za 1 km przebiegu pojazdu

Projekt rozporządzenia w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy został przekazany do Ministra Finansów w celu uzgodnienia zmian w zakresie wysokości stawek za 1 km przebiegu pojazdu.
Przygotowany przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej projekt z dnia 23 sierpnia 2011 r. w uaktualnionej wersji zakłada, że stawki za 1 km przebiegu pojazdu nie będą mogły być wyższe, niż: 1) dla samochodu osobowego:
a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,6444 zł,
b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 1,0329 zł,
2) dla motocykla - 0,2845 zł,
3) dla motoroweru - 0,1708 zł.
Zaproponowane stawki - zdaniem PKPP Lewiatan - są akceptowalne i odpowiadają realnym kosztom ponoszonym z tytułu ich użytkowania. Konfederacja proponuje zaokrąglenie stawek, tak by ułatwić w przyszłości posługiwanie się nimi.

Źródło: www.pkpplewiatan.pl, 29 lutego 2012 r.

2012-02-29
Becikowe nie dla wszystkich

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka będzie przysługiwała matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 1922,00 zł.
Wprowadzenie kryterium dochodowego w kontekście uzyskania becikowego zostało zaproponowane przez resort pracy w projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Projekt ustawy jest realizacją postulatów wygłoszonych przez Premiera w expose 18 listopada. Proponuje się, aby ustawa weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Projekt ustawy został przekazany Komitetowi Rady Ministrów.

Źródło: www.mpips.gov.pl, 29 lutego 2012 r.

2012-02-28
Od marca więcej zarobi emeryt i rencista

Od marca wzrasta wysokość kwot przychodu, których przekroczenie powoduje zmniejszenie lub zawieszenie emerytury lub renty.
Wysokość przysługującej emerytury lub renty może ulec zmniejszeniu lub prawo do tych świadczeń zawieszeniu w przypadku osiągania przez świadczeniobiorcę przychodu wpływającego na uprawnienia emerytalno-rentowe powyżej określonej kwoty progowej. Świadczenie ulega zmniejszeniu w razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS. Natomiast w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130% ww. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, ulega zawieszeniu. W dniu 27 lutego 2012 r. w Mon. Pol. poz. 100 został ogłoszony komunikat, w którym Prezes ZUS określił, iż od dnia 1 marca 2012 r. kwota przychodu odpowiadająca:
1) 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2011 r. wynosi 2510,80 zł (osiągnięcie tej kwoty powoduje zmniejszenie emerytury lub renty);
2) 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2011 r. wynosi 4662,80 zł (osiągnięcie tej kwoty powoduje zawieszenie emerytury lub renty).
Kwoty maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent od 1 marca 2012 r. wynoszą:
1) 528,00 zł dla emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
2) 396,03 zł dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
3) 448,83 zł dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba.

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, 28 lutego 2012 r.

2012-02-27
Opodatkowanie wynajmu prywatnego mieszkania przez podatnika VAT

Podatnik VAT wynajmujący prywatne mieszkanie jest z tego tytułu podatnikiem VAT i powinien dokumentować ten najem fakturami VAT oraz być uwzględniany w składanych przez niego deklaracjach. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054) dalej u.p.t.u., podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.
Pojęcie działalności gospodarczej w rozumieniu u.p.t.u. definiuje art. 15 ust. 2 u.p.t.u., zgodnie z którym działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.
Z powyższego wynika, że najem stanowi działalność gospodarczą w rozumieniu u.p.t.u. W konsekwencji czynny podatnik VAT wynajmujący prywatne mieszkanie jest z tego tytułu podatnikiem VAT i powinien być uwzględniany w składanych przez niego deklaracjach. Cytowane przepisy nie wprowadzają bowiem rozróżnienia na wykorzystywanie towarów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i towarów prywatnych.
Należy jednak zwrócić uwagę na to, że zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 36 u.p.t.u., wolne od podatku są usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe. Jeśli więc w takim charakterze będzie wynajmowane mieszkanie, podatnik powinien dokumentować ten najem fakturami VAT ze stawką "zw".

Vademecum Głównego Księgowego, 27 lutego 2012 r.

2012-02-24
ZUS ogłosił wysokość dodatków do emerytur i rent od 1 marca

Od 1 marca wzrośnie wysokość dodatków do emerytury lub renty oraz kwoty maksymalnych zmniejszeń emerytury lub renty w razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (nie wyższej jednak niż 130% tego wynagrodzenia).
Nowa wysokość dodatków została ogłoszona 23 lutego w komunikacie Prezesa ZUS z dnia 21 lutego 2012 r. (Mon. Pol. poz. 90).
Kwota dodatku pielęgnacyjnego, za tajne nauczanie oraz kombatanckiego od 1 marca będzie wynosiła 195,67 zł, natomiast kwota dodatku dla sierot zupełnych - 367,79 zł.
Kwota świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych oraz kwota świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy, będą od 1 marca wynosiły od 9,81 zł do 195,67 zł.
Kwoty maksymalnych zmniejszeń emerytury lub renty w razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS, nie wyższej jednak niż 130% tego wynagrodzenia, od 1 marca wynoszą:

a) 528,00 zł dla emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
b) 396,03 zł dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
c) 448,83 zł dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba.

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, 24 lutego 2012 r.

2012-02-23
Minister Pracy za zasiłkiem dla bezrobotnych dla byłych przedsiębiorców w wieku 55/60 lat

Minister odpowiadając na interpelację poselską stwierdził, iż do okresu uprawniającego do nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych powinien być zaliczany również okres prowadzenia działalności gospodarczej przez kobiety powyżej 55 lat i mężczyzn powyżej 60 lat, wobec których został zniesiony obowiązek odprowadzania składki na Fundusz Pracy.
Interpelacja dotyczyła luki w prawie, dyskryminującej osoby prowadzące działalność gospodarczą, które po utracie miejsca pracy nie mogą otrzymać zasiłku dla bezrobotnych, gdyż nie mają opłacanych składek na Fundusz Pracy w ciągu 18 miesięcy przed zakończeniem działalności.
Możliwość nieopłacania składek na FP wynika z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Pracodawcy zatrudniający bezrobotnych powyżej 50. roku życia zostali okresowo zwolnieni z opłacania składek na Fundusz Pracy, zaś pracodawcy zatrudniający kobiety po 55. roku życia i mężczyzn po 60. roku, nie opłacają tych składek w ogóle. Ulga ta miała zachęcać pracodawców do zatrudniania osób w wieku przedemerytalnym, a prowadzącym działalność gospodarczą ulżyć w opłatach.
Minister Pracy odpowiadając na interpelację podkreślił, iż Ministerstwo przekazało drogą elektroniczną urzędom pracy stanowisko, zgodnie z którym okres prowadzenia działalności gospodarczej przez kobiety powyżej 55 lat i mężczyzn powyżej 60 lat powinien być zaliczany do okresu uprawniającego do nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 23 lutego 2012 r.

2012-02-22
Od 1 kwietnia wzrośnie stopa procentowa składki wypadkowej

Od 1 kwietnia stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatnika zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych będzie wynosiła 1,93%. Taka zmiana wynika z projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków.
Kategoria ryzyka dla grup działalności ustalana jest na okres nie dłuższy niż trzy lata składkowe. Od 1 kwietnia 2012 r. (czyli od nowego roku składkowego) dla poszczególnych grup działalności powinny być ogłoszone nowe kategorie ryzyka.
Projekt rozporządzenia zakłada zachowanie tej samej kategorii ryzyka i tej samej stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe dla 22 grup działalności. Dla 14 grup działalności nastąpi wzrost kategorii ryzyka i stopy procentowej składki, natomiast w przypadku 28 grup działalności efektem zmiany kategorii ryzyka będzie obniżenie stopy procentowej składki. Najniższa stopa procentowa składki będzie nadal wynosiła 0,67%, natomiast najwyższa osiągnie poziom 3,86% (dotychczas 3,33%). Ponieważ stopa procentowa składki dla płatnika zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych oraz dla płatników składek niepodlegających wpisowi do rejestru REGON wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności oznacza to, że w nowym roku składkowym dla tych płatników składek będzie ona wyższa i wyniesie 1,93% (obecnie 1,67%).

Źródło: www.rcl.gov.pl, 22 lutego 2012 r.

2012-02-22
Wysoko kwalifikowany cudzoziemiec otrzyma zezwolenie na zamieszkanie w Polsce

Cudzoziemiec będzie mógł otrzymać zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w celu podjęcia w Rzeczypospolitej Polskiej pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. Taka zmiana wynika z projektu ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, który ma na celu transpozycję do polskiego porządku prawnego dyrektywy Rady 2009/50/WE z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. Projekt zakłada dodanie do ustawy o cudzoziemcach rozdziału 4a pod tytułem ?Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji", regulującego warunki, na jakich udzielane będzie zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w celu podjęcia w Rzeczypospolitej Polskiej pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. Omawiane zezwolenie będzie wydawane w ramach jednej procedury administracyjnej. Nowelizacja ma wejść w życie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: www.rcl.gov.pl, 22 lutego 2012 r.

2012-02-21
Zmiana rozporządzenia w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Do konsultacji społecznych został skierowany projekt rozporządzenia z dnia 6 lutego 2012 r. zmieniającego rozporządzeniew sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
Planowana zmiana dotyczy treści § 8 rozporządzenia, określającego maksymalną intensywność pomocy ze środków zasilających ten ZFRON. Konieczność jej wprowadzenia wynika z nowelizacji przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), zgodnie z którą od 1 stycznia 2010 r. pracodawcy posiadający status zakładu pracy chronionej przekazują zaliczki na podatek od osób fizycznych w 60% na ZFRON i 40% na PFRON. Przed dniem wejścia w życie procentowy udział przedstawiał się następująco wynosił: 10% na PFRON i 90% na ZFRON.

Źródło: www.rcl.gov.pl, 21 lutego 2012 r.

2012-02-20
Od 1 marca waloryzacja rent i emerytur

KRUS ogłosił wysokości emerytur i rent rolniczych obowiązujących od 1 marca 2012 r. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. Poz. 118), od dnia 1 marca 2012 r. kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do dnia 29 lutego 2012 r. podlegają podwyższeniu o kwotę 71 zł.
Kwoty świadczeń wzrastają więc o kwotę 71 zł, natomiast kwoty dodatków o 4,8%. Kwota rolniczej emerytury podstawowej (tak jak kwota najniższej emerytury pracowniczej) od dnia 1 marca 2012 r. będzie wynosiła 799 zł 18 gr miesięcznie (brutto). W konsekwencji od dnia 1 marca 2012 r. zostaną podwyższone wszystkie emerytury i renty rolnicze, renty socjalne ? wypłacane na dzień 29 lutego 2012 r. (poprzez dodanie do kwoty świadczenia przysługującego w dniu 29 lutego 2012 r. kwoty waloryzacji w wysokości 71 zł).
Od 1 marca 2012 r. wysokość renty socjalnej wynosi 682 zł 67 gr.
Od 1 marca 2012 r. wysokość dodatku pielęgnacyjnego, a także dodatku za tajne nauczanie, dodatku kombatanckiego oraz wysokość maksymalna świadczeń pieniężnych przysługujących byłym żołnierzom górnikom i osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR podlega podwyższeniu do kwoty 195 zł 67 gr.
Wysokość dodatku dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji wzrośnie do kwoty 293 zł 51 gr. Natomiast wysokość dodatku kompensacyjnego podlega od dnia 1 marca 2012 r. podwyższeniu do kwoty 29 zł 35 gr.
Dodatek dla sieroty zupełnej wynosi od dnia 1 marca 2012 r. 367 zł 79 gr.
W związku ze zmianą najniższej emerytury od 1 marca br. wzrasta do kwoty 3.196 zł 72 gr zasiłek macierzyński; przysługuje on w wysokości czterokrotnej emerytury podstawowej.
Od 1 marca 2012 r. kwota zasiłku pogrzebowego nadal wynosi 4.000 zł.

Źródło: www.krus.gov.pl, 20 lutego 2012 r.

2012-02-20
Sejm odrzucił projekt ustawy o zwrocie VAT na ubranka dla niemowląt

Na piątkowym posiedzeniu Sejmu odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z zakupem odzieży i dodatków odzieżowych dla niemowląt oraz obuwia dziecięcego. Projekt autorstwa PiS został odrzucony.
Projekt ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z zakupem odzieży i dodatków odzieżowych dla niemowląt oraz obuwia dziecięcego (druk nr 123) zakładał zwrot części wydatków poniesionych w danym roku podatkowym w związku z zakupem odzieży i dodatków odzieżowych dla niemowląt, o ile wyniosły one ponad 200 zł. Potrzebę wprowadzenia powyższej regulacji posłowie PiS argumentowali podniesieniem stawki VAT na te produkty z 7% do 23%.
Na piątkowym posiedzeniu Sejmu wiceminister finansów Maciej Grabowski wyjaśnił, że Polska nie spełnia warunków, aby ubiegać się o środek specjalny pozwalający na obniżenie VAT.
Regulacje w zakresie podatku VAT podlegają harmonizacji z regulacjami unijnymi, w szczególności z dyrektywą Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347). Zastosowanie obniżonych stawek podatkowych w wysokości nie niższej niż 5% jest możliwe wyłącznie w odniesieniu do towarów i usług wymienionych w załączniku III do dyrektywy.
Sejm w pierwszym czytaniu odrzucił projekt ustawy.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 20 lutego 2012 r.

2012-02-17
Za nieopłacenie składek płatnik nie zostanie ukarany podwójnie

Za nieopłacenie lub opłacenie w nienależytej wysokości składek na osobę fizyczną będącą płatnikiem składek nie będzie można nałożyć jednocześnie opłaty dodatkowej oraz kary za wykroczenie lub kary za przestępstwo.
Resort pracy przekazał do konsultacji społecznych projekt ustawy zmieniającej ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych. Nowelizacja ustawy została przygotowana w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 2010 r. sygn. akt. P 29/09 (Dz. U. Nr 225, poz. 1474), który orzekł o niekonstytucyjności a zarazem niezgodności z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, przepisów na mocy których za ten sam czyn, polegający na nieopłaceniu lub opłaceniu w nienależytej wysokości składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne lub innych składek pobieranych przez ZUS, na osobę fizyczną będącą płatnikiem tych składek, można nałożyć sankcję administracyjną w postaci opłaty dodatkowej, a także karę za wykroczenie lub karę za przestępstwo.
Obecnie osoba fizyczna będąca płatnikiem składek za nieopłacenie lub opłacenie w nienależytej wysokości składek ZUS może zostać ukarana podwójnie. Może zostać na nią nałożona opłata dodatkowa, która jest wymierzana przez ZUS w przypadku nieopłacania składek lub opłacania ich w zaniżonej wysokości. Jej wysokość wynosi od 1% do 100% nieopłaconych składek i jest stosowana adekwatnie do nieprawidłowości stwierdzonych w zakresie obowiązku opłacania składek i okoliczności, które do nich doprowadziły. Jednocześnie sankcje za ten sam czyn przewidują przepisy kodeksu karnego stanowiąc, iż ten kto, wykonując czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, złośliwie lub uporczywie narusza prawa pracownika wynikające ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Po wejściu w życie proponowanej zmiany w przypadku przestępstwa lub wykroczenia, które zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem skazującym, opłaty dodatkowej za ten sam czyn.
Proponowana zmiana, z uwagi na odroczenie przez Trybunał utraty mocy obowiązującej niekonstytucyjnych przepisów, miałaby wejść w życie 1 maja 2012 r.

Źródło: www.rcl.gov.pl,17 lutego 2012 r.

2012-02-16
Wyższy VAT albo wiek emerytalny

VAT na wszystkie produkty trwale podniesiony o 8 punktów procentowych, składka emerytalna podniesiona z 19,5 proc. do 30 proc. pensji, zaś wypłacane świadczenia obniżone o połowę - taką alternatywę dla podniesienia wieku emerytalnego przedstawił premier na koferencji po ostatnim posiedzeniu rządu.
Projekt ustawy emerytalnej został skierowany we wtorek do konsultacji społecznych. Ustawa zakłada, że od 2013 r. stopniowo zrównywany i podwyższany będzie wiek przechodzenia na emeryturę kobiet i mężczyzn do 67 lat. Wiek emerytalny będzie podnoszony co cztery miesiące o 1 miesiąc. Dzięki temu poziom 67 lat zostanie osiągnięty dla mężczyzn w 2020 r., a dla kobiet w 2040.
Zdaniem szefa rządu, podniesienie wieku emerytalnego jest konieczne, by państwo za kilkadziesiąt lat nadal mogło wypłacać świadczenia. Pozostawienie wieku emerytalnego na obecnych poziomach, zmusiłoby rząd do szukania pieniędzy gdzie indziej.
Premier zaznaczył, że przedstawione symulacje mają uświadomić, jakie są zastępcze warianty i dodał, że dedykuje te dane zwolennikom referendum w sprawie podniesienia wieku emerytalnego.
- Uczciwe referendum musiałoby dotyczyć wyboru między poszczególnymi trudnymi decyzjami, a nie tylko pomiędzy wariantami, czy wiek emerytalny będzie wyższy, czy niższy. Bo jeśli ma być utrzymany ten wiek emerytalny, to musimy odpowiedzieć w takim referendum, na co się zgadzamy- na stały wyższy VAT, a więc wyższe ceny, czy na wyraźnie niższe emerytury, czy radykalne podniesienie składki emerytalnej- podkreślił premier Tusk.

Źródło: www.kprm.gov.pl, 16 lutego 2012 r.

2012-02-15
Rząd negatywnie o obywatelskim projekcie zmian ustawy o PIT

Rząd negatywnie ocenił zmiany zaproponowane w obywatelskim projekcie zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który zakłada możliwość odliczenia od dochodu kwoty 12 tys. zł rocznie pod warunkiem jej wpłaty na dobrowolne zabezpieczenie emerytalne.
Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 25) zakłada uzupełnienie emerytury, pochodzącej z części obowiązkowej systemu, o dodatkowe środki. Rząd zaznaczył, że proponowane regulacje zostały już zrealizowane poprzez zmianę niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych tj. wprowadzające Indywidualne Konta Emerytalne.
Autorzy nowelizacji przede wszystkim proponują odliczenie od dochodu w każdym roku kwoty nieprzekraczającej 12 tys. zł, jeżeli środki te zostaną przeznaczone na własne dobrowolne zabezpieczenie emerytalne podatnika. Według nich, odliczenie nie powinno przysługiwać osobom mającym indywidualne konta emerytalne. Wszystkie przedstawione propozycje ich zdaniem mają służyć poprawie sytuacji materialnej przyszłych emerytów, którzy będą pobierać świadczenia w nowym systemie.
Rząd uważa, że zaproponowana forma oszczędzania emerytalnego nie jest uzasadniona, stanowi bowiem odpowiednik obowiązującej od 1 stycznia 2012 r. regulacji stwarzającej możliwość odliczenia od dochodu wpłat na dobrowolne zabezpieczenie emerytalne w ramach Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Zasadniczo sprawa sprowadza się jednak do proponowanej kwoty odliczenia (12 tys. zł rocznie), której efektem w przypadku przyjęcia obywatelskiej regulacji byłoby dalsze zmniejszenie wpływów z podatku PIT, co byłoby nie bez znaczenia dla budżetu. Ponadto przewidywana wysokość odliczenia sprawiłaby, że w całości z tej ulgi mogłyby skorzystać osoby uzyskujące wysokie dochody.
Zdaniem rządu, brakuje także uzasadnienia dla propozycji wyłączenia z kręgu potencjalnych beneficjentów nowej ulgi osób oszczędzających na indywidualnych kontach emerytalnych (IKE).
Rząd zaznaczył również, że pracuje nad wprowadzeniem do polskiego systemu prawnego instytucji tzw. odwróconego kredytu hipotecznego dzięki któremu instytucje finansowe będą mogły udzielać kredytu w zamian za przejęcie prawa do nieruchomości.

Źródło: www.premier.gov.pl, 15 lutego 2012 r.

2012-02-15
Będzie nowe rozporządzenie dotyczące dokumentowania prawa do zasiłku macierzyńskiego

Resort pracy przygotował projekt nowego rozporządzenia w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Potrzeba wprowadzenia nowego rozporządzenia wynikała z licznych wcześniejszych zmian. Obecnie prawo do zasiłku macierzyńskiego mają nie tylko osoby korzystające z urlopu macierzyńskiego, ale również urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego czy urlopu ojcowskiego. Również osobom ubezpieczonym chorobowo, niebędącym pracownikami, przysługuje zasiłek macierzyński przez okres równorzędny. Jednocześnie rozporządzenie zostaje doprecyzowane w zakresie zasad dokumentowania prawa do zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka podczas pobytu za granicą.
W projekcie wprowadzony został nowy wniosek ZUS Z-3b przeznaczony dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, osób z nimi współpracujących i osób duchownych. Fakt urodzenia dziecka będzie można udokumentować nie tylko skróconym odpisem aktu urodzenia dziecka, ale również jego kopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
Pracownica, z którą rozwiązano stosunek pracy w okresie ciąży z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, ubiegając się o zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego będzie mogła przedstawić w ZUS oświadczenie o niezapewnieniu jej innego zatrudnienia, które zastąpi zaświadczenie powiatowego urzędu pracy o braku propozycji innego zatrudnienia. Dotychczasowy wymóg przedstawiania zaświadczenia PUP utrudniał ciężarnej uzyskanie przysługujących jej świadczeń.
Z projektu rozporządzenia usunięto wzór asygnaty zastępczej, karty zasiłkowej oraz listy płatniczej. Płatnicy stosujący dotychczas te wzory druków mogą się nimi posługiwać pomocniczo lub wybrać inną formę dokumentowania prawidłowości wypłaty zasiłków.
Wprowadzone zostały również zmiany konieczne z uwagi na regulacje ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 171, poz. 1016), na mocy której ubezpieczeni ? osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami posługują się w postępowaniach przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych identyfikatorem numerycznym PESEL, zamiast dotychczasowymi dwoma identyfikatorami (NIP i PESEL).

Źródło: www.mpips.gov.pl, 15 lutego 2012 r.

2012-02-14
Od 1 marca emeryt i rencista będzie mógł zarobić więcej

Od marca wzrasta wysokość kwot przychodu, których przekroczenie powoduje zmniejszenie lub zawieszenie emerytury lub renty.
Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wysokość przysługującej emerytury lub renty może ulec zmniejszeniu lub prawo do tych świadczeń zawieszeniu w przypadku osiągania przez świadczeniobiorcę przychodu wpływającego na uprawnienia emerytalno-rentowe powyżej określonej kwoty progowej. Świadczenie ulega zmniejszeniu w razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Natomiast w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130% ww. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, ulega zawieszeniu.
Prezes GUS w komunikacie z dnia 9 lutego 2012 r. ogłosił, iż przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2011 r. wyniosło 3586,75 zł.
W związku z tym kwota przychodu odpowiadająca 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia od 1 marca 2012 r. wynosi 2510,80 zł (do 29 lutego kwota ta wynosi 2391,20 zł), natomiast kwota przychodu odpowiadająca 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wynosi 4662,80 zł (4440,80 zł).

Źródło: www.stat.gov.pl, 14 lutego 2012 r.

2012-02-14
Mąż poprowadzi firmę ciężarnej żony

Na czas nieobecności w pracy podatniczka nie musi nikogo zatrudniać - jej firmę może prowadzić mąż na podstawie posiadanego upoważnienia.
Od dnia 11 marca 2011 r. na rachunkach nie są już wymagane podpisy - zob. § 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz. U. Nr 165, poz. 1373 z późn. zm.) po zmianach wprowadzonych z powyższym dniem. Jeżeli jednak rachunek ma być podpisywany przez męża podatniczki, powinien on mieć upoważnienie na podpisywanie dokumentów w imieniu żony. Od pełnomocnictwa powinno się zapłacić opłatę skarbową w kwocie 17 zł.

Vademecum Głównego Księgowego, 14 lutego 2012 r.

2012-02-13
Dla emeryta i rencisty roczny dodatek pieniężny

Proponuje się wprowadzenie dodatkowego świadczenia w postaci rocznego dodatku pieniężnego dla najsłabiej uposażonych emerytów i rencistów.
Dodatek miałby przysługiwać w wysokości 700 zł osobom, u których otrzymywane świadczenie nie przekraczało kwoty 800 zł miesięcznie, 500 zł osobom otrzymującym świadczenie w wysokości wyższej niż 800 zł, ale nie przekraczającej kwoty 1300 zł i wreszcie 250 zł osobom, których świadczenie jest wyższe niż 1300 zł.
Projektodawcy proponują, aby roczny dodatek pieniężny był wypłacany przez organ emerytalno-rentowy z urzędu. Dodatek nie będzie przysługiwał, jeżeli uprawniony do renty lub emerytury będzie jednocześnie wykonywał działalność podlegającą obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu w postaci zatrudnienia, służby lub innej pracy zarobkowej albo jeżeli będzie prowadził pozarolniczą działalność, a także w razie uzyskiwania przychodu z pełnionej służby (np. w Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej).
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw trafił do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 13 lutego 2012 r.

2012-02-13
Podwyższenie wieku emerytalnego jest konieczne

?Podwyższenie wieku jest konieczne, aby powstrzymać kurczenie się emerytur oraz przyspieszyć wzrost zamożności społeczeństwa poprzez zwiększenie liczby pracujących.
Wysokość emerytury zależy od wysokości wpłaconych składek i oczekiwanego czasu trwania życia oraz pobierania emerytury. Na godną emeryturę możemy liczyć pod warunkiem, że będziemy pracować trzy razy dłużej niż ją pobierać. Wymaga to 45 lat pracy przy 15 latach emerytury, a nie jak obecnie 35 lat pracy i 20 lat emerytury. Do tego nasze życie wydłuża się o 1 rok co 5 lat" - mówi Jeremi Mordasewicz, doradca zarządu PKPP Lewiatan.

Źródło: www.pkpplewiatan.pl, 13 lutego 2012 r.

2012-02-13
Raz w roku dodatek z tytułu wychowywania dziecka

Posłowie proponują wprowadzenie nowego świadczenia pieniężnego z tytułu wychowania dziecka.
Nowy rodzaj świadczenia rodzinnego w postaci rocznego dodatku pieniężnego z tytułu wychowania dziecka miałby przysługiwać rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka lub opiekunowi faktycznemu dziecka w wysokości 600 zł, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1008 zł. Świadczenie miałoby być wypłacane raz w roku w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę. Projekt został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 13 lutego 2012 r.

2012-02-09
Zmiany w e-deklaracji na podatek od środków transportowych

W związku ze zmianą wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1) modyfikacji dokonano również w przepisach dotyczących składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Od 8 lutego dostępny jest nowy układ informacji i powiązań w formacie danych XML. Od 1 stycznia obowiązuje nowy wzór deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1) oraz wzór załącznika do deklaracji (DT-1/A). Wzory obowiązujące dotychczas zostały dostosowane do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 171, poz. 1016), w zakresie identyfikatora podatkowego. W związku z powyższym zmiany wymagały również przepisy dotyczące e-deklaracji na podatek od środków transportowych. Zmiana rozporządzenia uwzględnia "Układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji na podatek od środków transportowych w formacie danych XML (XSD)" uwzględnia zmiany wprowadzone we wzorach formularzy DT-1 i DT-1/A. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 137) obowiązuje od dnia opublikowania tj. od 8 lutego br.

Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WKP, 9 lutego 2012 r.

2012-02-09
Nowe warunki zwolnienia z VAT dla organizacji pożytku publicznego

W związku z nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którą wyłączono z zakresu działalności pożytku publicznego sprzedaż przedmiotów darowizny, zrezygnowano z jednego z warunków zwolnienia. Dostawa tych towarów przez określone organizacje pożytku publicznego nie musi odbywać się w ramach działalności pożytku publicznego. Równocześnie wprowadzono nowe warunki stosowania tego zwolnienia polegające na tym, że środki pieniężne uzyskane z takich dostaw mają zostać przeznaczone w całości na cele określone w wydanym pozwoleniu na zbiórkę uzyskanym zgodnie z przepisami o zbiórkach publicznych. Zwolnienie nie może także spowodować naruszenia warunków konkurencji. Rozporządzenie Ministra Finansów z 3 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. (Dz. U. poz. 140) weszło w życie z dniem ogłoszenia, tj. 8 lutego 2012 r., ale zwolnienie dostaw towarów przez organizacje pożytku publicznego może być stosowane również do dostaw dokonanych w okresie od 3 listopada 2011 r.

Jolanta Mazur Redakcja Publikacji Elektronicznych WKP, 9 lutego 2012 r.

2012-02-08
Czasowa rejestracja samochodu nie wyklucza zwrotu akcyzy

Od samochodów zarejestrowanych czasowo na terytorium Polski w celu ich przewiezienia do innego kraju Unii Europejskiej, a następnie sprzedanych w ramach dostaw wewnątrzwspólnotowych przysługuje zwrot akcyzy zapłaconej na terytorium kraju. Rejestracja czasowa samochodu osobowego w celu dopuszczenia do ruchu drogowego tymczasowo, na określony czas, niezbędny do dokonania czynności rejestracyjnych nie jest tożsama z czasową rejestracją samochodu w celu jego przemieszczenia poza granicę kraju (wywóz pojazdu poza granicę). W pierwszym przypadku czasowa rejestracja jest częścią procesu rejestracji pojazdu, którego celem jest trwałe dopuszczenie do ruchu samochodu na terytorium kraju. Natomiast w drugim przypadku czasowa rejestracja nie jest częścią procesu rejestracji, wobec powyższego nie należy jej traktować jako pierwszej rejestracji na terytorium kraju. Bowiem celem rzeczonej rejestracji nie jest trwałe dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu, lecz umożliwienie przemieszczenia samochodu poza granice kraju. Czasowa rejestracja samochodu, dokonana w celu jego późniejszej dostawy wewnątrzwspólnotowej, nie stanowi pierwszej rejestracji pojazdu w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym. Tym samym taka rejestracja nie stanowi przeszkody do uzyskania zwrotu akcyzy, o którym mowa w art. 107 tej ustawy. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 25 stycznia 2012 r., ILPP3/443-77/10/11-S/TW.

Źródło: www.mf.gov.pl, 8 lutego 2012 r.

2012-02-07
Remanent likwidacyjny należy traktować jako remanent końcowy

Remanent likwidacyjny należy traktować jako remanent końcowy, a w konsekwencji uwzględnić stany remanentowe do wyliczenia zaliczki za ostatni miesiąc, w którym nastąpiło zlikwidowanie działalności gospodarczej.
U podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej i prowadzących PKPiR dochodem z działalności jest różnica pomiędzy przychodem w rozumieniu art. 14 u.p.d.o.f. a kosztami uzyskania powiększona o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego i początkowego towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadków, jeżeli wartość remanentu końcowego jest wyższa niż wartość remanentu początkowego, lub pomniejszona o różnicę pomiędzy wartością remanentu początkowego i końcowego, jeżeli wartość remanentu początkowego jest wyższa. Dochodem z odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.f., wykorzystywanych na potrzeby działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, jest przychód z odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. bu.p.d.o.f., a w pozostałych przypadkach dochodem lub stratą jest różnica między przychodem z odpłatnego zbycia a:
1) wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem pkt 2, powiększona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f., dokonanych od tych środków i wartości lub
2) wartością wynikającą z dokumentu stwierdzającego nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie, którego wartość początkową dla celów dokonywania odpisów amortyzacyjnych ustalono zgodnie z art. 22g ust. 10, powiększona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1u.p.d.o.f., dokonanych od tego prawa lub udziału w takim prawie.
Powyższy przepis wskazuje remanenty ? początkowy i końcowy, jednakże remanent likwidacyjny należy traktować jako remanent końcowy, a w konsekwencji uwzględnić stany remanentowe do wyliczenia zaliczki za ostatni miesiąc, w którym nastąpiło zlikwidowanie działalności gospodarczej.

Joanna Jasińska, Vademecum Głównego Księgowego, 7 lutego 2012 r.

2012-02-06
MF planuje zmiany w zakresie informacji podatkowych

Resort finansów przygotowuje zmiany w zakresie wymiany informacji w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania z Norwegią, Koreą Północną, Stanami Zjednoczonymi, Holandią, Kanadą, Islandią i Belgią. Po zmianach w Umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania z Cyprem i likwidacji klauzuli tax sparing, resort finansów przygotowuje kolejne zmiany w międzynarodowych umowach podatkowych.
Minister Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 680 wyjaśnił, że zmiany dotyczą wprowadzenia do umów pełnej klauzuli wymiany informacji podatkowych zgodnej ze standardami OECD. Klauzula ta umożliwi uzyskiwanie informacji o dochodach polskich rezydentów uzyskanych za granicą oraz o środkach pieniężnych przechowywanych na rachunkach bankowych. Jak podkreślił Minister Finansów docelowo planowane jest wprowadzenie klauzuli pełnej wymiany informacji podatkowych do wszystkich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
Resort finansów zapowiedział również zawarcie umów o wymianie informacji podatkowych z państwami, które dotychczas stosowały szkodliwe praktyki podatkowe i oferowały podatnikom pełną tajemnicę bankową np. Monako, Gibraltar, Kajmany czy Andora. W listopadzie 2011 r. weszła w życie umowa z Wyspą Man, a 2 grudnia 2011 r. zostały podpisane umowy o wymianie informacji podatkowych z Jersey i Guernsey. Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WKP

Źródło: www.sejm.gov.pl, 6 lutego 2012 r.

2012-02-06
Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2012 r

Na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2011 r. (M. P. poz. 43) - przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2011 r. wynosiło 3771,08 zł.
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2012 r. (zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) dla:
-osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych,
-twórców i artystów,
-osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
-wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
-osób prowadzących niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty
oraz osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność,
stanowi kwota zdeklarowana nie niższa niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2011 r., włącznie z wypłatami z zysku - 2828,31 zł. Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2012 r. nie może być niższa niż 9% podstawy wymiaru - zgodnie z art. 79 ust. 1ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, czyli 254,55 zł.

Źródło: www.zus.pl, 6 lutego 2012 r.

2012-02-06
Sejm zajmie się podwyżką płacy minimalnej

Na najbliższym posiedzeniu Sejmu, 15-17 lutego, odbędzie się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu zmian regulacji dotyczących minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ma ono wynosić co najmniej połowę wysokości przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Wnioskodawcy projektu uważają, że tempo wzrostu płacy minimalnej jest zbyt wolne. Obowiązujące obecnie rozwiązania nie poprawiają tej sytuacji, płaca minimalna wciąż utrzymuje się zaledwie na poziomie 41 proc. minimalnego wynagrodzenia i zdaniem posłów nie gwarantuje pracownikom godnego poziomu życia. W projekcie proponuje się, aby wysokość płacy minimalnej w roku 2012 r. nie była niższa od poziomu 45 proc. przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej, a począwszy od 1 stycznia 2013 odpowiadałaby poziomowi co najmniej 50% płacy przeciętnej.

Źródło: http://www.sejm.gov.pl/, 6 lutego 2012 r.

2012-02-03
Bez NIP także w rejestrach ZUS

1 lutego weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w centralnych rejestrach prowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Rozporządzenie dostosowuje dane zawarte w rejestrach prowadzonych przez ZUS do zmian wprowadzonych z dniem 1 września 2011 r. ustawą o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw, znoszącą obowiązek posiadania numeru NIP przez osoby fizyczne objęte rejestrem PESEL, jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej lub nie są zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług.

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, 3 lutego 2012 r.

2012-02-01
Nowa umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Czechami

Rząd przygotował projekt ustawy o ratyfikacji polsko-czeskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, która zakłada usunięcie klauzuli tzw. tax sparing.
Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Umowy pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Czeską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu zawartej 13 września 2011 r. w Warszawie został skierowany do I czytania w komisjach sejmowych. Podstawowym założeniem projektu jest usunięcie przepisów umożliwiających tzw. tax sparing czyli odliczenie podatku fikcyjnego. Zmianie ulegnie również opodatkowanie licencji, dywidend i odsetek, definicji umownych, wymiany informacji i tzw. korekt wtórnych.
Nowa umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Czechami ma zastąpić dotychczas obowiązującą umowę z dnia 13 września 1993 r.
Przepisy zezwalające na odliczanie podatku fikcyjnego zostały już usunięte z umów podatkowych z Finlandią, Norwegią czy Szwecją.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 1 lutego 2012 r.

2012-01-31
Opodatkowanie dochodu niani

Krajowa Informacja Podatkowa przygotowała broszurę informacyjną nt. "Opodatkowania dochodu niani z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w ramach umowy uaktywniającej". Umowa uaktywniająca zawierana pomiędzy nianią a rodzicem/rodzicami jest umową pomiędzy podmiotami nieprowadzącymi działalności gospodarczej, dlatego przychód uzyskany przez nianie zaliczany jest do przychodów z innych źródeł. W związku z powyższym rodzic nie jest płatnikiem podatku dochodowego z tytułu zawartej z nianią umowy. Nie ma obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy, ani sporządzania deklaracji i informacji podatkowych (PIT-11, PIT-4R). Przychody niani podlegają opodatkowaniu w zeznaniu rocznym. Niania może także podjąć decyzję o odprowadzaniu miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku podatkowego. Więcej informacji dotyczących opodatkowania dochodu z tytułu umowy uaktywniającej dostępnych jest na stronie internetowej Krajowej Informacji Podatkowej.

Źródło: www.mf.gov.pl, 31 stycznia 2012 r.

2012-01-31
ZUS ogłosił wysokość składek za miesiące luty - grudzień 2012 r.

W 2012 r. przedsiębiorcy zapłacą składki od kwoty nie niższej niż 2115,60 zł, a rozpoczynający działalność od kwoty 450 zł. Najniższa podstawa wymiaru na ubezpieczenie zdrowotne będzie wynosiła 2828,31 zł. Od 1 lutego wzrosła również składka rentowa.
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących w 2012 r. nie może być niższa niż 2115,60 zł (min. 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego).
Najniższa składka na ubezpieczenie emerytalne będzie wynosiła więc 412,97 zł, a na ubezpieczenie rentowe 169,25 zł. Najniższa składka na ubezpieczenie chorobowe będzie wynosiła 51,83 zł, przy czym w styczniu i lutym podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekraczać miesięcznie kwoty 8540 zł (tj. 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w III kwartale 2011 r.). Wysokość składki na Fundusz Pracy wynosi 51,83 zł, a na ubezpieczenie wypadkowe - 35,33 zł (według stopy wypadkowej wynoszącej 1,67 proc.). Najniższa składka zdrowotna dla przedsiębiorców prowadzących (jak i rozpoczynających) działalność gospodarczą w 2012 r. będzie wynosiła 254,55 zł, przy czym podstawa wymiaru nie może być niższa niż 2828,31 zł.
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 450 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia). Składka na ubezpieczenie emerytalne będzie wynosiła 87,84 zł, na ubezpieczenie rentowe 36 zł. Składka na ubezpieczenie chorobowe będzie wynosiła 11,03 zł.
W 2012 r. kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynosi 105 tys. 780 zł. Od nadwyżki ZUS nie pobiera składki emerytalnej oraz rentowej, tylko chorobową i wypadkową.

Źródło: www.zus.pl, 31 stycznia 2012 r.

2012-01-31
Od jutra pracodawcy zapłacą wyższą składkę rentową

Od 1 lutego składka rentowa będzie wynosiła 8 proc. podstawy wymiaru, zamiast obecnych 6 proc. Wysokość finansowana przez ubezpieczonego pozostanie na niezmienionym poziomie - 1,5 proc. podstawy wymiaru. Zmieni się natomiast wysokość składki finansowanej przez płatników. W marcu 2012 r., przy rozliczeniach za luty, pracodawcy pierwszy raz zapłacą za każdego ubezpieczonego składkę rentową w wysokości 6,5 proc. podstawy wymiaru.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 31 stycznia 2012 r.

2012-01-31
Obowiązuje już ustawa o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r.

Podpisana przez Prezydenta 24 stycznia 2012 r. ustawa o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników od dzisiaj weszła w życie.
Zgodnie z nową ustawą rolnik będzie płacił składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 1 zł miesięcznie za każdy hektar przeliczeniowy użytków rolnych w gospodarstwie rolnym. W gospodarstwach rolnych o powierzchni poniżej 6 ha przeliczeniowych użytków rolnych składkę na ubezpieczenie zdrowotne rolników i ich domowników będzie opłacała Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Natomiast w gospodarstwach rolnych o powierzchni od 6 ha przeliczeniowych użytków rolnych składkę zdrowotną będzie opłacał rolnik.
Składka ma być płacona przez rolników kwartalnie razem ze składkami emerytalno-rentowymi.Powyższe rozwiązania będą obowiązywać do 31 grudnia 2012 r.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 31 stycznia 2012 r.

2012-01-30
Kto i w jaki sposób może odliczyć ulgę internetową

Podatnicy, którzy ponieśli w ubiegłym roku wydatki za użytkowanie Internetu i posiadają dokumenty potwierdzające mogą skorzystać z tzw. ulgi internetowej.Ministerstwo Finansów przygotowało informator dla podatników, którzy chcą składając zeznanie za 2011 r. skorzystać z ulgi podatkowej na Internet.
1. Kiedy podatnik może skorzystać z ulgi internetowej?
a) poniósł w roku podatkowym wydatki za użytkowanie Internetu,
b) posiada dokumenty potwierdzające ich poniesienie, które zawierają w szczególności dane identyfikacyjne sprzedającego i kupującego, rodzaj usługi i kwotę zapłaty.
2. Jak obliczyć kwotę ulgi?
Kwota odliczana od dochodu dotyczy wyłącznie wydatków związanych z użytkowaniem Internetu, niezależnie od miejsca, w którym korzysta z niego podatnik, jak i formy jego dostępu. W ramach ulgi mieszczą się bowiem zarówno wydatki poniesione w związku z użytkowaniem Internetu np. w domu poprzez stałe łącze, czy bezprzewodowo, w tym za pomocą urządzeń mobilnych w komputerze lub telefonie komórkowym, jak również w kawiarence internetowej.
Ulga internetowa jest limitowana tzn. od dochodu można odliczyć wydatki poniesione w roku podatkowym w maksymalnej wysokości 760 zł. 3. Sposób dokonywania odliczeń
Odliczenia ulgi podatnik może dokonać:
a) od dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, według skali podatkowej, przy czym może to nastąpić:
- w trakcie roku podatkowego, w przypadku podatników uzyskujących dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej, najmu lub umów o podobnym charakterze (do PIT-36 należy dołączyć informację o odliczeniach PIT/O), - po zakończeniu roku podatkowego, w zeznaniu podatkowym PIT -36 lub PIT - 37, do których należy dołączyć informację o odliczeniach PIT /O;
b) od przychodu podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przy czym może to nastąpić zarówno w trakcie roku podatkowego, jak i w składanym po jego zakończeniu zeznaniu podatkowym PIT -28, do którego należy dołączyć informację o odliczeniach PIT /O.
Ulga internetowa jest jedną z ulg, która zgodnie z zapowiedzią premiera w expose ma zostać zlikwidowana.

Źródło: www.mf.gov.pl, 30 stycznia 2012 r.

2012-01-27
Pełnomocnictwo UPL-1 warunkuje złożenie e-deklaracji

W celu skutecznego złożenia e-deklaracji przez pełnomocnika podatnik powinien złożyć w urzędzie skarbowym, w formie papierowej pełnomocnictwo UPL-1.
Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat przypominający podatnikom o konieczności złożenia pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej - UPL-1 gdy chcą złożyć deklaracje lub informacje przez Internet. Pełnomocnictwo jest warunkiem skutecznego złożenia do systemu e-Deklaracje deklaracji lub informacji podatkowych opatrzonych podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Podatnik powinien przed wysłaniem deklaracji, w tym informacji PIT-11, złożyć pełnomocnictwo do urzędu skarbowego właściwego w sprawach ewidencji podatników i płatników.
Brak pełnomocnictwa skutkować będzie odrzuceniem dokumentu przez system e-Deklaracje. Powyższy komunikat nie dotyczy podatników, którzy już złożyli takie pełnomocnictwo i nie zostało ono odwołane poprzez złożenie zawiadomienia o odwołaniu pełnomocnictwa.
Wzór pełnomocnictwa UPL-1 dostępny jest na stronie internetowej www.e-deklaracje.gov.pl.

Źródło: www.mf.gov.pl, 27 stycznia 2012 r.

2012-01-25
Prezydent podpisał ustawę o waloryzacji rent i emerytur

Minister Irena Wóycicka poinformowała, że Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę wprowadzającą na rok 2012 waloryzację kwotową emerytur i rent. Jednocześnie prezydent podjął decyzję o złożeniu do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją w trybie następczym. Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw zakłada wzrost wszystkich rent i emerytur o 71 zł.

Źródło: www.prezydent.pl, 25 stycznia 2012 r.

2012-01-24
ZUS przypomina o zmianie podstawy wymiaru składek osób przebywających na urlopie wychowawczym

Zgodnie z art. 18 ust. 5b ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, od 1 stycznia 2012 r. podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym stanowi kwota 60 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, z zastrzeżeniem, że nie może ona być wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy.
Składka w nowej wysokości obowiązuje od trzeciego miesiąca następnego kwartału. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia w danym kwartale jest ogłaszana w komunikatach Prezesa GUS. W III kwartale 2011 r. przeciętne wynagrodzenie wynosi 3416 zł - komunikat Prezesa GUS z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2011 r.

Źródło: www.zus.pl, 24 stycznia 2012 r.

2012-01-24
Wynagrodzenia na przełomie roku

Wynagrodzenia za grudzień wypłacone w styczniu stanowią koszty uzyskania przychodów grudnia, pod warunkiem ich wypłaty w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego.
Wynagrodzenia za grudzień wypłacone w grudniu niewątpliwie stanowią koszty grudniowe. W przypadku wynagrodzeń wypłaconych za grudzień w styczniu zastosowanie znajduje art. 15 ust. 4g ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) ? dalej u.p.d.o.p. W myśl tego przepisu należności ze stosunku pracy oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. W przypadku uchybienia temu terminowi do należności tych stosuje się metodę kasową wyrażoną w art. 16 ust. 1 pkt 57 u.p.d.o.p.
Składki z tytułu należności ze stosunku pracy, w części finansowanej przez płatnika składek, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który należności te są należne, pod warunkiem że składki zostaną opłacone: 1) z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu, za który są należne - w terminie wynikającym z odrębnych przepisów,
2) z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu następnym, w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony - nie później niż do 15 dnia tego miesiąca.
W przypadku uchybienia tym terminom do składek tych stosuje się metodę kasową wyrażoną w art. 16 ust. 1 pkt 57a iust. 7d u.p.d.o.p.

Paweł Ziółkowski Vademecum Głównego Księgowego, 24 stycznia 2012 r.

2012-01-24
Od 1 września nie będzie trzeba udowadniać w przychodni, że jesteśmy ubezpieczeni

Nie będzie potrzebny RMUA, ponieważ na jesieni ma ruszyć nowy system pozwalający sprawdzić prawo pacjenta do świadczenia zdrowotnego w ramach NFZ.
Minister Administracji i Cyfryzacji Michał Boni zapowiada, że nowy system ruszy od 1 września (zamiast 1 lipca, jak planowano początkowo). Zamiast obecnie wymaganych dowodów ubezpieczenia wystarczy numer PESEL lub oświadczenie pacjenta, że jest ubezpieczony.
Jeżeli okaże się, że pacjent nie jest ubezpieczony, NFZ sam wyegzekwuje opłatę za wizytę od nieubezpieczonego pacjenta lub od pracodawcy, który spóźnia się z odprowadzeniem składki. Nad nowym systemem pracują wspólnie resort zdrowia, MAC, ZUS oraz NFZ.

Źródło: www.mac.gov.pl, 24 stycznia 2012 r.

2012-01-23
Zamiast świadczenia pielęgnacyjnego specjalny zasiłek opiekuńczy

Resort pracy proponuje aby osoby inne niż spokrewnione w pierwszym stopniu, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, miały prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego uzależnionego od dochodu zamiast do świadczenia pielęgnacyjnego.
Do konsultacji społecznych trafił projekt ustawy dotyczący zmiany zasad przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego oraz wprowadzenia specjalnego zasiłku opiekuńczego. Od początku 2010 r., tj. od momentu zniesienia kryterium dochodowego w przypadku przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego obserwowany jest stały wzrost liczby osób pobierających to świadczenie.
Proponowana zmiana m.in. ogranicza krąg osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego wyłącznie do rodziców, osób, które wystąpiły o przysposobienie dziecka oraz osób będących rodzinami zastępczymi spokrewnionymi z dzieckiem w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W zamian proponowane jest wprowadzenie specjalnego zasiłku opiekuńczego, który będzie przysługiwał osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki, po spełnieniu kryterium dochodowego, stanowiącego łączny dochód dwóch rodzin, tj. rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki. Jest to powrót do kryterium dochodowego, które obowiązywało w przypadku świadczenia pielęgnacyjnego do 1 stycznia 2010 r.

Źródło: www.rcl.gov.pl, 23 stycznia 2012 r.

2012-01-20
Trzy warianty zmian w prawie pracy

Zespół Problemowy do Spraw Prawa Pracy i Układów Zbiorowych Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych zaproponował trzy warianty dotyczące sposobu prowadzenia dalszych prac legislacyjnych nad rozwiązaniami z zakresu prawa pracy zawartymi w "ustawie antykryzysowej". Pierwszy wariant zakłada prowadzenie prac nad nową ustawą obowiązującą przez określony czas, zawierającą szczególne rozwiązania z zakresu prawa pracy wzorowane na rozwiązaniach zawartych dotychczas w ustawie antykryzysowej. Ustawa dotyczyłaby wszystkich pracodawców.Drugi wariant zakłada wprowadzenie do ustawy - Kodeks pracy, jako przepisów o trwałym charakterze i powszechnym zakresie stosowania, dwóch rozwiązań z ustawy antykryzysowej, tj. możliwości przedłużania okresu rozliczeniowego czasu pracy do 12 miesięcy i stosowania indywidualnych rozkładów czasu pracy (dla załogi i dla uprawnionego pracownika). Trzeci wariant zakłada kontynuowanie prac nad całościowym uregulowaniem problematyki czasu pracy w nowym dziale szóstym ustawy - Kodeks pracy, z wykorzystaniem dorobku i doświadczeń zdobytych w trakcie stosowania przepisów ustawy antykryzysowej.

Źródło: www.dialog.gov.pl, 20 stycznia 2012 r.

2012-01-20
Rząd planuje sankcje dla pracodawców zatrudniających nielegalnie cudzoziemców

Do pierwszego czytania przekazany został rządowy projekt ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Projektowana ustawa zakłada nowe sankcje za powierzenie wykonania pracy nielegalnie przebywającemu w Polsce obywatelowi państwa trzeciego: karę grzywny nie niższą niż 3 000 zł albo karę ograniczenia wolności - w przypadku uporczywego zatrudniania osoby przebywającej w Polsce wbrew przepisom, w przypadku gdy zatrudnienie to nie miało związku z prowadzoną przez sprawcę działalnością gospodarczą. W projekcie przewidziano również nowe przestępstwa: - powierzenie pracy osobie małoletniej przebywającej w Polsce bez ważnego dokumentu pobytowego lub równoczesne powierzenie pracy wielu osobom lub uporczywe powierzenie pracy osobie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą ? zagrożone będzie karą grzywny albo karą ograniczenia wolności; - powierzenie pracy osobie pokrzywdzonej przestępstwem określonym w art. 189a § 1 k.k. (przestępstwo handlu ludźmi) lub powierzenie pracy w warunkach szczególnego wyzysku ? zagrożone będzie karą pozbawienia wolności do lat 3.
Skazani za ww. przestępstwa mają być wykluczeni z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przez okres 1 roku.
Wśród sankcji przewidzianych ustawą znajduje się również niemożność zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów osób fizycznych i prawnych wynagrodzenia wypłacanego nielegalnie przebywającemu oraz obciążenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy kosztami związanymi z przesłaniem zaległych płatności do państwa, do którego obywatel państwa trzeciego powrócił lub został wydalony. Projekt ustawy przewiduje także wykreślenie z rejestru agencji zatrudnienia w przypadku zatrudnienia nielegalnie przebywającego cudzoziemca.
Za uporczywe ponawianie zatrudnienia w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, za zatrudnienie wielu osób, małoletniego lub ofiary handlu ludźmi lub w warunkach szczególnego wyzysku przewidziano: - pozbawienie, na 3 lata, dostępu do pomocy publicznej (w tym funduszy UE), a w przypadku podmiotów zbiorowych ? na okres od 1 roku do 5 lat; - zwrot instrumentów pomocy publicznej uzyskanych w okresie 12 miesięcy poprzedzających wykrycie nielegalnego zatrudnienia.
Do założeń ustawy należy również objęcie współodpowiedzialnością finansową głównego wykonawcy z tytułu zatrudnienia cudzoziemców przebywających w Polsce nielegalnie przez podwykonawcę oraz objęcie osób prawnych sankcjami za uchybienia związane z nielegalnym zatrudnieniem cudzoziemców.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 20 stycznia 2012 r.

2012-01-20
Senat nie wniósł poprawek do ustawy o składce zdrowotnej rolników

Senat nie wniósł poprawek do ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r. Ustawa wprowadza obowiązek opłacania składek zdrowotnych przez rolników prowadzących gospodarstwa rolne od 6 ha użytków rolnych, w przypadku gospodarstw poniżej tej wielkości składka opłacana będzie przez KRUS. Nowe regulacje nie będą dotyczyć rolników, którzy prowadzą działalność wyłącznie w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej.
Ustawa jest związana z wyrokiem TK, w którym Trybunał orzekł o niezgodności z Konstytucją kwestii finansowania z budżetu państwa składek zdrowotnych wszystkich rolników, bez względu na wysokość osiąganych przez nich przychodów.

Źródło: www.senat.gov.pl, 20 stycznia 2012 r.

2012-01-19
Nie będzie nowych ulg prorodzinnych

Minister Finansów nie przewiduje wprowadzenia nowych preferencji podatkowych, w tym ulg podatkowych dla rodzin wielodzietnych.
W interpelacji nr 201 poseł poruszył problem korzystania z tzw. ulgi prorodzinnej przewidzianej w art. 27 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307). Z uwagi na zbyt niskie dochody z ulg podatkowych, w tym ulgi na dzieci, nie może korzystać każdego roku ok. 3,5 mln podatników.
W expose premiera z 18 listopada 2011 r. zostały zapowiedziane zmiany w stosowaniu powyższej ulgi polegająca na wykluczeniu z ulgi podatnika wychowującego jedno dziecko i uzyskującego dochody w wysokości przekraczającej kwotę 85 528 zł. Zmiana ma dotyczyć także zwiększenia ulgi o 50% na trzecie i kolejne dziecko.
W związku z zaproponowanymi zmianami i faktem, że duża liczba podatników osiąga zbyt niskie dochody, by skorzystać z ulgi, poseł zaproponował wprowadzenie innych preferencji podatkowych dla rodzin wielodzietnych.
Minister Finansów odpowiadając na interpelację zaznaczył, iż system podatkowy przewiduje szereg preferencji podatkowych, jak również to, że nie wszyscy podatnicy podatku dochodowego opodatkowują dochody według skali podatkowej, a ta forma opodatkowania umożliwia korzystanie z ulg. Resort finansów podkreślił również, że system podatkowy nie powinien być głównym instrumentem polityki prorodzinnej.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 19 stycznia 2012 r.

2012-01-19
ZUS przypomina o obowiązku złożenia ZUS IWA za 2011 r.

Do 31 stycznia pracodawcy mają czas na złożenie "Informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe" ZUS IWA za 2011 r.
ZUS informuje, iż obowiązek złożenia informacji ZUS IWA ciąży na płatnikach składek, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
- zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego w roku 2011 średnio miesięcznie co najmniej 10 ubezpieczonych,
- byli zgłoszeni w ZUS nieprzerwanie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 r. i co najmniej 1 dzień w styczniu 2012 r.,
- byli wpisani do rejestru REGON wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.

Źródło: www.zus.pl: 19 stycznia 2012 r.

2012-01-19
Znana jest już wysokość składki zdrowotnej przedsiębiorców w 2012 r.

Składka zdrowotna przedsiębiorców w 2012 r. będzie wynosiła 254,55 zł, natomiast dolna granica podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne - 2828,31 zł.
W dniu 18 stycznia 2012 r. Prezes GUS ogłosił wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2011 r., na podstawie którego ustalana jest dolna granica podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz minimalna wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS, przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2011 r. wyniosło 3771,08 zł. Podstawa wymiaru składek dla przedsiębiorców (również tych rozpoczynających działalność) oraz osób z nimi współpracujących nie może być niższa niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale roku poprzedniego, natomiast wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne nie może być niższa niż 9% podstawy wymiaru.
Sładka zdrowotna w wysokości 254,55 zł oraz podstawa wymiaru składki zdrowotnej 2828,31 zł będzie obowiązywała od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

Źródło: www.stat.gov.pl, 19 stycznia 2012 r.

2012-01-18
Nie będzie krótszego terminu zwrotu podatku VAT

Skrócenie podstawowego 60-dniowego terminu zwrotu różnicy podatku VAT mogłoby zwiększyć próby wyłudzenia podatku - stwierdził Minister Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 353.
Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054) podstawowy termin zwrotu podatku VAT wynosi 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika tego podatku. Termin ten może być przedłużony przez naczelnika urzędu skarbowego w przypadku gdy uzna, że zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania. Jeżeli jednak przeprowadzone przez organ czynności wykażą zasadność zwrotu, podatnikowi wypłacana jest należna kwota wraz z odsetkami.
Minister Finansów po analizie poruszonego przez posła zagadnienia dotyczącego możliwości skrócenia terminu zwrotu podatku VAT wyjaśnił, że wprowadzenie takiego rozwiązania mogłoby wywołać negatywne skutki budżetowe. Aparat skarbowy miałby wówczas krótszy termin na zweryfikowanie zasadności zwrotu żądanych kwot, w związku z czym znacząco wzrósłby problem wyłudzenia podatku.
Resort finansów zaznaczył również, że istnieje możliwość uzyskania zwrotu podatku w terminie 25 dni, którą przewiduje art. 87 ust. 6 ustawy o VAT. Rozwiązanie to dotyczy podatników, którzy rzetelnie uregulowali swoje zobowiązania podatkowe wobec kontrahentów.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 18 stycznia 2012 r.

2012-01-18
Różnice kursowe od kwoty VAT

Dla celów księgowych różnice kursowe wylicza się od pełnej kwoty należności lub zobowiązań. Dla celów podatku dochodowego część tych różnic (przypadająca na VAT) nie stanowi kosztu (przychodu) podatkowego.
Zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze co do zasady ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia.
W przypadku faktury wyrażonej w walucie wszystkie jej pozycje należy przeliczyć po tym samym kursie (średnim NBP z dnia poprzedzającego jej wystawienie). Różnice kursowe zostaną wyliczone między wynikającą z faktury kwotą należności a kwotą otrzymanej zapłaty.
Dla celów podatkowych jednak różnice kursowe musza być wyliczone, zgodnie z interpretacjami organów skarbowych, odmiennie.
Z treści art. 15a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) wynika, że dla celów podatku dochodowego różnice kursowe można wyliczyć jedynie od kwoty netto wykazanej na fakturze: od kosztów (w fakturze zakupu) lub przychodów (w fakturze sprzedaży). Różnice kursowe od tej części należności lub zobowiązania, która stanowi podatek od towarów i usług, nie mogą stan owić kosztów lub przychodów podatkowych. Dokonując księgowania należy zatem podzielić różnice kursowe na przypadające na kwotę netto (te są uwzględniane w podstawie opodatkowania podatkiem dochodowym) i na kwotę VAT (niestanowiące kosztu ani przychodu podatkowego). W praktyce do kont przeznaczonych do ewidencji różnic kursowych należy utworzyć konta analityczne: stanowiące koszty uzyskania przychodów - niestanowiące kosztów uzyskania przychodów oraz przychody podatkowe - przychody niepodatkowe.

Źródło: Małgorzata Niedźwiedzka, Vademecum Głównego Księgowego, 18 stycznia 2012 r.

2012-01-16
Dziś rusza akcja "Weź paragon"

Dziś rusza kolejna edycja akcji Ministerstwa Finansów "Weź paragon", podczas której kontrolerzy będą przypominać o obowiązku sprzedawców, jakim jest wydawanie paragonów przy każdej transakcji i sprawdzać prawidłowe ewidencjonowanie sprzedaży na kasach fiskalnych.
Kampania informacyjna oraz kontrole w ramach akcji "Weź paragon" odbędą się w całym kraju. Po raz kolejny akcję promuje rysunek Andrzeja Mleczki z hasłem "Nie bądź jeleń, weź paragon". Kampania ma przypominać, że wydanie paragonu w sklepie, barze czy restauracji ma duże znaczenie nie tylko dla kupującego ale również dla wszystkich podatników. W akcji ?Weź paragon" chodzi przede wszystkim o to, by sprzedawcy uczciwie rejestrowali sprzedaż na kasach fiskalnych i przestrzegali zasad uczciwej konkurencji. Paragon to potwierdzenie, że kwota podatku trafiła do budżetu państwa, czyli do naszej wspólnej kasy, a nie do kieszeni nieuczciwego przedsiębiorcy.
Paragon jest najprostszym dowodem zakupu - potwierdza, co kupiliśmy, od kogo, kiedy i po jakiej cenie. Dzięki niemu możemy reklamować produkty lub usługi, które okażą się niezgodne z umową. Dowód zakupu musimy otrzymać niezależnie od miejsca sprzedaży produktu. Musi nam go wydać m.in. sprzedawca w sklepie, na bazarze, na stoisku z pamiątkami, w Internecie. Warto o tym pamiętać, wybierając się na zakupy.
Gdy nie otrzymaliśmy paragonu od sprzedawcy, powinniśmy to zgłosić do urzędu kontroli skarbowej. Natomiast w przypadku problemów z zakupami czy odrzuconą reklamacją możemy liczyć na bezpłatną pomoc miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów. Akcja jest prowadzona przez resort finansów od 2004 r. W trakcie ubiegłorocznej letniej akcji ?Weź paragon" pracownicy wszystkich zaangażowanych urzędów kontroli skarbowej i urzędów skarbowych wystawili ponad 25 tysięcy mandatów na łączną kwotę ponad 6 milionów złotych. Akcja potrwa do 26 lutego br.

Źródło: www.mf.gov.pl,16 stycznia 2012 r.

2012-01-16
Pakiet aktualizacyjny do programu PŁATNIK

W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ZUS przypomina o obowiązku rozliczania składek rentowych w odpowiedniej wysokości w dokumentach rozliczeniowych składanych za okres od lutego 2012 r. Poczynając od lutego 2012 r. składka rentowa wyniesie 8 proc. Wysokość finansowana przez ubezpieczonego pozostanie na niezmienionym poziomie, czyli 1,5 proc. podstawy wymiaru. Natomiast wysokość składki finansowanej przez płatników wyniesie 6,5 proc. podstawy wymiaru za każdego ubezpieczonego.
Na stronach internetowych ZUS zostanie opublikowany pakiet aktualizacyjny do programu PŁATNIK. Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone na stronie: www.zus.pl

Źródło: www.zus.pl, 16 stycznia 2012 r.

2012-01-16
Napoje niegazowane z 5% stawką VAT

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia zmieniającego wykaz towarów do celów poboru podatku VAT w imporcie, który wprowadza jednolitą stawkę VAT na importowane i krajowe napoje niegazowane.
Na podstawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie określonego rozporządzeniemMinistra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. (Dz. U. 293, poz. 1727), stawką 5% opodatkowane są napoje owocowe, napoje owocowo-warzywne, nektary, napoje warzywne oraz napoje bezalkoholowe zawierające tłuszcz mlekowy. Natomiast w obrocie krajowym, opodatkowaniu 5% stawką VAT podlegają wyłącznie niegazowane napoje, w których udział masowy soku owocowego , warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego oraz niegazowane napoje zawierające tłuszcz mlekowy - załącznik nr 10 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054).
W projektowanym rozporządzeniu resort finansów ujednolicił rozbieżności w zakresie stawki VAT na importowane i krajowe napoje niegazowane, proponując stawkę 5% również dla towarów importowanych.

Źródło: www.mf.gov.pl, 16 stycznia 2011 r.

2012-01-13
Przedawnienie zobowiązania podatkowego w podatku od spadków i darowizn

Biorąc pod uwagę, że podatnicy podatku od spadków i darowizn są obowiązani do składania zeznań podatkowych (traktowanych na równi z deklaracjami ? zob. art. 3 pkt 5 o.p.), w praktyce termin przedawnienia prawa do wydania decyzji wynosi 5 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

W podatku od spadków i darowizn zobowiązanie podatkowe powstaje na mocy wydania i doręczenia podatnikowi stosownej decyzji.

W związku z tym należy odróżniać dwa rodzaje przedawnienia. Po pierwsze, przedawnienie prawa do wydania decyzji, zaś po drugie ? przedawnienie samego zobowiązania wynikającego z decyzji. W tej pierwszej kwestii, zgodnie z art. 68 § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) - dalej o.p., zobowiązanie podatkowe nie powstaje, jeżeli decyzja ustalająca to zobowiązanie została doręczona po upływie 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeśli jednak podatnik:

1) nie złożył deklaracji w terminie przewidzianym w przepisach prawa podatkowego;
2) w złożonej deklaracji nie ujawnił wszystkich danych niezbędnych do ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego;

zobowiązanie podatkowe nie powstaje, pod warunkiem, że decyzja ustalająca wysokość tego zobowiązania została doręczona po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Biorąc pod uwagę, że podatnicy podatku od spadków i darowizn są obowiązani do składania zeznań podatkowych (traktowanych na równi z deklaracjami ? zob. art. 3 pkt 5 o.p.), w praktyce termin przedawnienia prawa do wydania decyzji wynosi 5 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Obowiązek podatkowy, co zasady, powstaje z chwilą nabycia rzeczy (tytułem spadkobrania, darowizny, etc.), zaś niekiedy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądowego w przedmiocie stwierdzenia nabycia majątku. Tak więc zasadniczo są trzy lata na wydanie decyzji, licząc od końca roku, w którym powstał obowiązek podatkowy (zwykle ? roku, w którym miało miejsce nabycie); jeśli podatnik nie złożył zeznania w podatku od spadków i darowizn, wówczas organ ma pięć lat na wydanie stosownej decyzji, licząc od końca roku, w którym powstał obowiązek podatkowy. Należy ponadto zauważyć, że przepisy ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768 z późn. zm.) ? dalej u.p.s.d., przewidują specyficzną konstrukcję odnowienia obowiązku podatkowego. Jak wynika z art. 6 ust. 4 zdanie 2 u.p.s.d., w przypadku, gdy nabycie nie zostało zgłoszone do opodatkowania, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą powołania się przez podatnika przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej na fakt nabycia.

Jeśli więc przykładowo podatnik powołałby się w 2008 r. na otrzymanie darowizny, której nigdy wcześniej nie zgłosił do opodatkowania, to wówczas termin przedawnienia prawa do wydania decyzji wynosi 5 lat, licząc od końca roku, w który miało miejsce powołanie się na darowiznę. Termin jest pięcioletni, ponieważ podatnik mógł nie złożyć zeznania podatkowego (w podatku od spadków i darowizn). Przedawnienie prawa do wydania decyzji nastąpi zatem z upływem 31 grudnia 2013 r.

Natomiast samo zobowiązanie - wynikające już z decyzji (o ile zostanie doręczona przed upływem przedawnienia prawa do jej wydania) - przedawni się po upływie 5 lat, licząc od końca roku, w którym upływać będzie termin płatności określony w decyzji wymiarowej.

Adam Bartosiewicz, Vademecum Głównego Księgowego, 13 stycznia 2012 r.

2012-01-13
25 marca pracownik na nocnej zmianie będzie pracował krócej

W tym dniu zostanie wprowadzony czas letni środkowoeuropejski. W dniu 12 stycznia zostało ogłoszone rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2012-2016. W 2012 r. czas letni zostanie wprowadzony 25 marca. Zmiana czasu będzie polegała na zmianie wskazań zegarów z godziny 2 minut 00 czasu środkowoeuropejskiego na godzinę 3 minut 00. Spowoduje to skrócenie czasu pracy pracowników nocnej zmiany o 1 godzinę. Czas letni w 2012 r. zostanie odwołany 28 października poprzez zmianę wskazań zegarów z godziny 3 minut 00 tego czasu na godzinę 2 minut 00. W tym dniu pracownicy nocnej zmiany będą pracowali godzinę dłużej.

Źródło: www.rcl.gov.pl, 13 stycznia 2012 r.

2012-01-12
Rozliczenie niedoboru zawinionego przez byłego pracownika

Decyzję w sprawie zatwierdzenia wyników inwentaryzacji i ustalenia ewentualnego roszczenia w stosunku do osób odpowiedzialnych bądź odpisania różnic inwentaryzacyjnych podejmuje kierownik zakładu pracy.

Obowiązek inwentaryzacji aktywów i pasywów wynika z przepisów art. 4 ust. 3 pkt 3 oraz art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) - dalej u.o.r.

Jeżeli podczas inwentaryzacji należności, stwierdzimy, że wyegzekwowanie ich jest znacznie utrudnione i nie przyniosą one oczekiwanych korzyści, należy dokonać odpisu aktualizującego na podstawie obowiązków określonych w art. 28 ust. 1 pkt 7 u.o.r. z zachowaniem zasady ostrożności. O wysokości i wartości obciążenia osób materialnie odpowiedzialnych, bądź odpisaniu wartości decyduje kierownik zakładu (zarząd). Bez względu na sposób przeprowadzenia inwentaryzacji obejmuje ona ustalenie, wyjaśnienie i rozliczenie w księgach różnic inwentaryzacyjnych. Nie można uznać aktywów i pasywów za zinwentaryzowane prawidłowo, jeżeli w księgach rachunkowych pozostaną niewyjaśnione i nierozliczone salda.Wyjątek stanowią nierozliczone różnice inwentaryzacyjne co, do których zakończenie postępowania wyjaśniającego pozostaje w związku z postępowaniem przez organy ścigania - z tym, że jednostka ma obowiązek rozliczenia tych różnic w roku następnym.

Odpisane należności przedawnione, umorzone, nieściągalne, jeżeli jednostka nie aktualizowała ich wartości na koniec roku obciążają konto 769 Inne pozostałe koszty operacyjne w korespondencji z kontem 243 Rozliczenie niedoborów, szkód i nadwyżek.

Niedobór środków pieniężnych nie może obciążyć konta strat nadzwyczajnych, ponieważ straty nadzwyczajne oznaczają skutki finansowe zdarzeń losowych trudnych do przewidzenia poza normalna działalnością jednostki, a w szczególności spowodowanych zdarzeniami losowymi, zaniechaniem lub zawieszeniem pewnego rodzaju działalności (sprzedażą zorganizowanej części jednostki) oraz innymi nietypowymi faktami, jak np. postępowaniem układowym lub naprawczym.

Helena Pośpieszyńska, Vademecum Głównego Księgowego,12 stycznia 2012 r.

2012-01-12
Rządowa propozycja kwotowej waloryzacji emerytur do poprawki

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny po przeprowadzeniu pierwszego czytania rządowego projektu zmian w ustawie zaproponowała wyższą waloryzację kwotową świadczeń. Komisja postuluje, by w 2012 r. emerytury zostały podwyższone o 84 zł zamiast proponowanych przez rząd 71 zł. Ponadto, komisja zaproponowała, by renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy oraz renty III grupy inwalidzkiej były podwyższone o 100% waloryzacji kwotowej, zamiast proponowanych 75% tej kwoty.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 12 stycznia 2012 r.

2012-01-11
Rząd proponuje, by rolnicy płacili na zdrowie 1 zł od hektara

Tak wynika z rządowego projektu ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r., który wpłynął do Sejmu.

Według projektu, wysokość składki dla rolników będzie wynosić 1 zł za każdy pełny hektar przeliczeniowy użytków rolnych w gospodarstwie rolnym, przyjęty dla celów ustalenia wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne rolników. Rolnicy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej będą płacili 9% składki zdrowotnej obliczonej od podstawy stanowiącej 33,4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez prezesa GUS.

Z projektu wynika, że w gospodarstwach rolnych o powierzchni poniżej 6 ha przeliczeniowych składkę opłaci KRUS, a od 6 ha przeliczeniowych składki opłaci rolnik. Składka byłaby opłacana przez rolników do KRUS w okresach kwartalnych, w terminach określonych dla składek na ubezpieczenie społeczne rolników, zaczynając od II kwartału 2012 r.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 11 stycznia 2012 r.

2012-01-10
PKPP Lewiatan za wprowadzeniem podatku dochodowego dla rolników

Rząd zapowiedział objęcie rolników podatkiem dochodowym od 2014 roku, a do tego czasu obciążenie ich składką zdrowotną w wysokości uzależnionej od wielkości gospodarstwa. Składka odprowadzana do Narodowego Funduszu Zdrowia jest częścią podatku dochodowego i dopiero objęcie nim rolników pozwoli racjonalnie rozwiązać problem finansowania opieki zdrowotnej przez rolników. Wszystkie osoby prowadzące działalność gospodarczą powinny płacić podatek dochodowy i składkę zdrowotną na takich samych zasadach - podkreśliła Konfederacja Lewiatan. Obecnie osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą płacą podatek dochodowy i związaną z nim składkę zdrowotną oraz podatek od nieruchomości, natomiast rolnicy uiszczają jedynie podatek rolny. Jego wysokość jest tak ustanowiona, że opodatkowanie dochodu rolników jest znacznie mniejsze niż opodatkowanie dochodu z działalności pozarolniczej. Różnica ta jeszcze się zwiększa, kiedy uwzględniamy składki emerytalne i rentowe, znacznie niższe w przypadku rolników. Oznacza to ukryte dofinansowanie rolników przez wszystkich pracujących poza rolnictwem. Jeremi Mordasewicz, doradca zarządu PKPP Lewiatan podkreślił, iż Konfederacja zdecydowanie popiera zapowiedziane przez rząd objęcie rolników podatkiem dochodowym i liczy na to, że składka zdrowotna, ale również emerytalna i rentowa, zostaną powiązane z dochodem rolnika na takiej samej zasadzie, jak w przypadku osób pracujących poza rolnictwem.

Źródło: www.pkpplewiatan.pl, stan z dnia 10 stycznia 2012 r.

2012-01-10
Kwartalna waloryzacja składek na ubezpieczenie emerytalne

Prezes ZUS ogłosił wskaźnik waloryzacji składek emerytalnych i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie. Wskaźnik kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie w ZUS za III kwartał 2011 r. wynosi 101,89%.

Źródło: www.zus.pl, 10 stycznia 2012 r.

2012-01-10
Sprawozdania finansowe za lata minione nie podlegają korekcie.

Ewentualne błędy stwierdzone po zatwierdzeniu sprawozdania ujmuje się w sprawozdaniu bieżącym; jeśli są istotne - nie obciążając bieżącego wyniku, tylko korygując pozycję "kapitały". Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), jednostka, która po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego, a przed jego zatwierdzeniem, otrzymała informacje o zdarzeniach, które mają istotny wpływ na to sprawozdanie finansowe, powinna zmienić to sprawozdanie, dokonując jednocześnie odpowiednich zapisów w księgach rachunkowych roku obrotowego, którego sprawozdanie finansowe dotyczy, oraz powiadomić biegłego rewidenta, który sprawozdanie to bada lub zbadał. Po zatwierdzeniu sprawozdania znalezione błędy nie mogą spowodować "wzruszenia bilansu".

Znalezione błędy dotyczące lat ubiegłych można skorygować na dwa sposoby:
1. Jeżeli kwota korekty nie zniekształci wyniku finansowego roku, w którym jednostka jej dokonuje, koszty te ujmuje się podobnie jak wydatki bieżące.
2. Jeśli jednostka stwierdziła popełnienie w poprzednich latach obrotowych błędu, który zniekształcił wynik tamtych lat i powoduje, że sprawozdania finansowego za poprzedni rok nie można uznać za rzetelnie i jasno przedstawiającego sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy, to błąd taki zalicza się do błędów lat poprzednich, a kwotę korekty spowodowanej usunięciem tego błędu odnosi się na kapitał (fundusz) własny i wykazuje jako "zysk (strata) z lat ubiegłych" (w korespondencji z kontem, jakiego błąd dotyczył).

Ustawodawca nie sprecyzował, co należy traktować jak błąd lat poprzednich, a zatem pozostawił to do decyzji poszczególnych jednostek. Za wskazówkę można przyjąć w tym zakresie zasady stosowane przez biegłych rewidentów, którzy w toku badania sprawozdań finansowych przyjmują za granicę istotności kwotę nie mniejszą niż 1% do 2% sumy bilansowej bądź 0,5% do 1% sumy przychodów ze sprzedaży (w zależności od tego która kwota jest niższa).

Małgorzata Niedźwiedzka, Vademecum Głównego Księgowego, 10 stycznia 2012 r.

2012-01-10
Opłaty za autostradę są kosztami z tytułu używania samochodu

Koszty opłat za przejazd autostradą czy koszty płatnego parkowania są kosztami ?z tytułu używania samochodu?, dlatego podlegają ograniczeniom wynikającym z art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stosownie do treści tego przepisu, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków z tytułu kosztów używania, dla potrzeb działalności gospodarczej, samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika - w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu dla celów podatnika oraz stawki za jeden kilometr przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra; podatnik jest obowiązany prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu.

Wydatkami z tytułu używania samochodu będą wszelkie wydatki niezbędne do wykorzystania samochodu dla potrzeb podatnika - podmiotu gospodarczego, takie jak: zakup paliwa, ogumienia i innych materiałów eksploatacyjnych, ubezpieczenia OC i AC, kosztów drobnych napraw i części zamiennych, przeglądów technicznych, opłat parkingowych oraz za przejazd autostradą, pod warunkiem ich zgodnego z przepisami udokumentowania. Oznacza to konieczność podwójnego udokumentowania - ewidencją przebiegu i dokumentami potwierdzającymi poniesione wydatki. Można więc zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów zwrócone pracownikom odbywającym podróż służbową prywatnymi samochodami osobowymi wydatki za przejazd autostradą i opłaty za parkingi - pod warunkiem właściwego ich udokumentowania oraz prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, jednak do wysokości nie wyższej niż kwota wynikająca z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu dla celów podatnika oraz stawki za jeden kilometr przebiegu, określonej w odrębnych przepisach.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 22 grudnia 2011 r., sygn. IPTPB3/423-276/11-2/PM.

Opracowanie: Jolanta Mazur RPE WKP, Źródło: www.mf.gov.pl, stan z 10 stycznia 2012 r.

2012-01-09
Składka zdrowotna rolników prowadzących działy specjalne

Od 1 stycznia 2012 r. najniższa miesięczna składka zdrowotna dla rolników opłacających ją od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej wynosi 135 zł. Dla tych rolników zadeklarowana podstawa wymiaru składki, odpowiadająca dochodowi ustalonemu dla opodatkowania podatkiem dochodowym, nie może być niższa niż minimalne wynagrodzenie, które od 1 stycznia 2012 r. wynosi 1 500 zł. W związku z tym, najniższa miesięczna składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 135 zł (tj. 9% x 1500 zł = 135 zł). Jednocześnie KRUS przypomina, że 31 stycznia br. upływa termin złożenia przez rolników prowadzących działy specjalnego oświadczenia o rodzaju działalności w zakresie działów specjalnych i przewidzianym z tego tytułu dochodzie, wraz z odpisem decyzji naczelnika urzędu skarbowego o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji rolnej lub wysokości przewidzianego dochodu w 2012 r. Na podstawie złożonych dokumentów rolnikom tym zostanie ustalona wysokość miesięcznej składki zdrowotnej obowiązującej ich w 2012 r.

Źródło: www.krus.gov.pl, 9 stycznia 2012 r.

2012-01-09
Kompensata różnic inwentaryzacyjnych

Nie można dokonywać kompensaty niedoborów i nadwyżek w odniesieniu do różnych składników majątku. Sposób i termin rozliczenia inwentaryzacji zawiera art. 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) - dalej u.o.r. Przeprowadzenie i wyniki inwentaryzacji należy odpowiednio udokumentować i powiązać z zapisami ksiąg rachunkowych. Ujawnione w toku inwentaryzacji różnice między stanem rzeczywistym a stanem wykazanym w księgach rachunkowych należy wyjaśnić i rozliczyć w księgach rachunkowych tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji. Powstałe w wyniku inwentaryzacji niedobory kompensuje się z nadwyżkami, wtedy gdy: 1) różnice zostały stwierdzone podczas tego samego spisu z natury; 2) stwierdzone różnice dotyczą tych samych osób materialnie odpowiedzialnych; 3) różnice inwentaryzacyjne dotyczą takich samych składników majątku. Kompensaty dokonuje się wg metody mniejszej ilości niedoboru lub nadwyżki oraz niższej ceny kompensowanej różnicy. W związku z tym nie należy kompensować i wykazywać salda różnic w zakresie różnych magazynów, tj. wyroby gotowe, surowce, kartony, towary handlowe.

Marek Pepol, Vademecum Głównego Księgowego, 9 stycznia 2012 r.