Biuro Rachunkowe KFK Expert Katowice, podatki rachunkowość katowice
Mapa strony angielska wersja językowa włoska wersja językowaOferta - Spółki

:

Nasza Kancelaria oferuje Państwu pełne zaangażowanie w procesie podejmowania decyzji w zakresie:

 • Tworzenia nowych przedsiębiorstw w celu podjęcia nowej lub rozszerzenia prowadzonej dotychczas działalności gospodarczej - zarówno przez osoby początkujące, jak i doświadczonych przedsiębiorców.

Nasi Klienci to tacy, którzy kierowali się zasadą że sprawy związane z rozpoczęciem prowadzenia odpowiedzialnego biznesu należy powierzyć kompetentnemu doradcy . Dysponujemy dużym doświadczeniem oraz kwalifikowaną kadrą prawniczą!

Zajmujemy się również:

Otwieraniem oddziałów i przedstawicielstw

 • Przekształcania spółek cywilnych w spółki prawa handlowego, czyli spółek jawnych na każdym etapie ich funkcjonowania,
 • Przekształceń, połączeń, podziałów spółek oraz ich likwidacji,
 • Nabywaniem udziałów w istniejących przedsiębiorstwach lub przedsiebiorstw w całości (np. 100% udziałów w spółkach kapitałowych),
 • Obrotem udziałami w spółkach,
 • Weryfikacją dokumentów statutowych,
 • Sporządzaniem dokumentów statutowych, projektów uchwał, protokołów oraz pism związanych z przeniesieniem własności udziałów w spółkach, zbyciu   przedsiębiorstwa, umów spółek itp.,
 • Sporządzaniem wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • Sporządzaniem wniosków o ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa oraz podań o otwarciem postępowania układowego,
 • Innych spraw zleconych do wykonania według Państwa życzenia.

Zakładanie spółek

Nasz Kancelaria oferujemy Państwu pełne zaangażowanie w procesie podejmowania decyzji przy zakładaniu nowych spółek w szczególności w zakresie:

Pomoc w opracowaniu koncepcji przedsiębiorstwa, także w zakresie podjęcia po raz pierwszy działalności gospodarczej na własny rachunek

 • Realistyczna analiza problemów rozpoczęcia działalności gospodarczej   wskaże, czy idea prowadzić będzie do stabilnego rozwoju egzystencji, czy oparata będzie na ryzykownej grze nie przynoszącej spodziewanych wyników ekonomicznych.

Nasi Klienci to tacy, którzy kierowali się zasadą że sprawy związane z rozpoczęciem prowadzenia odpowiedzialnego biznesu należy powierzyć kompetentnemu doradcy doświadczonemu w tej specyfikacji.

Organizowanie i doradztwo przy wyborze właściwej formy prawnej dla nowego przedsięwzięcia.

W szczególności zakładamy takie formy gospodarcze jak:

 • Spółki cywilne
 • Spółki jawne
 • Spółki partnerskie
 • Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Spółki akcyjne
 • Spółki holdingowe itp.

Ponadto zakładamy:

 • Fundacje i stowarzyszenia

Składamy wnioski i pilotujemy tok postępowania przy uzyskiwaniu koncesji i zezwoleń. Oferujemy zainteresowanym osobom i firmom pełną pomoc w uzyskaniu zezwoleń i koncesji zarówno na etapie organizowania działalności gospodarczej, jak też w fazie rozszerzenia przedmiotu działania przedsiębiorstwa już istniejącego.

Zakresem swoich usług obejmujemy kompleksowo - przygotowanie wniosków, analiz i uzasadnień, umów, opracowanie oświadczeń, zgromadzenie wymaganych dokumentów i pilotowanie jako pełnomocnik sprawy aż do jej zakończenia.

Przy wykonywaniu powierzonego zlecenia kierujemy się wyłącznie dobrem naszego Klienta, mając cały czas pod szczególnym nadzorem zabezpieczenie jego interesów oraz innych dóbr utrzymując najwyższą dyskrecję w przetwarzaniu otrzymanych danych. Doradztwo ustawowo związany jest tajemnicą w zakresie uzyskanych informacji od przedsiębiorcy.

Przekształcenia

Przekształcenie spółki stanowi bardzo dogodny sposób zmiany formy prawnej spółki, nie powoduje bowiem konieczności rozwiązania starej spółki i przeniesienia jej majątku na nowy podmiot oszczędzając tym samym Państwa czas i pieniądze. Szczególnie istotne dla działalności gospodarczej są połączenia spółek (fuzje), których celem jest koncentracja kapitałów integrujących się spółek.

W zakresie przekształceń formy prawnej istniejących podmiotów gospodarczych świadczmy pomoc w następujących sytuacjach:

 • Połączenia spółek (fuzje) i przejęcia spółek (inkorporacje)

Przekształcenia spółek polegające na ich modyfikacji prawnej:

 • Przekształcenia spółek osobowych w spółki kapitałowe,
 • Przekształcenia spółek kapitałowych w osobowe,
 • Przekształcenia spółek kapitałowych w inne spółki kapitałowe,
 • Przekształcenia spółek osobowych w inne spółki osobowe.

Podział spółek:

 • Podział przez wydzielenie,
 • Przez zawiązanie nowych spółek, na które przechodzi majątek spółki dzielonej,
 • Podział przez przejęcie i zawiązanie,
 • Przez przeniesienie majątku na inne spółki (przez przejęcie),podział przez wydzielenie,
 • Tworzenie zgrupowań spółek (holdingów).

Likwidacje podmiotów gospodarczych

Podstawowym celem postępowania likwidacyjnego lub innego postępowania (np. postępowania upadłościowego) zmierzającego do zakończenia działalności spółki lub przedsiębiorstwa jednoosobowego jest zakończenie bieżących interesów, ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań, spieniężenie mienia (majątku trwałego i wyposażenia przedsiębiorstwa) i podział ewentualnej nadwyżki pomiędzy wspólników.

W przypadku spółek kapitałowych (z o.o. i akcyjnych) wymaga to złożonej procedury, która ma za zadanie przede wszystkim ochronę wierzycieli tych podmiotów gospodarczych. Kancelaria służy fachową pomocą podczas całego procesu likwidacji przedsiębiorstw o różnej formie prawnej.

W przypadku osób prawnych podejmujemy się wykonania w imieniu klienta wszystkich procedur potrzebnych do wykreślenia spółki z Krajowego Rejestru Sądowego. Podobnie ze spółkami jawnymi i komandytowymi.

Wykonując oraz nadzorując proces likwidacji przedsiębiorstwa wykonujemy między innymi następujące czynności w imieniu i na rzecz swoich klientów Naszej Kancelarii.

 • sporządzamy projekty uchwał zgromadzeń wspólników
 • sporządzamy właściwe dokumenty i wnioski do sądu rejestrowego
 • kompletujemy wszelkie inne dokumenty niezbędne dla zakończenia   działalności gospodarczej
 • wykonujemy redakcję i planujemy kalendarz ogłoszeń
 • uzyskujemy postanowienie sądowe o wykreśleniu z rejestru

Postępowania

Podmiot gospodarczy, który wskutek wyjątkowych i niezależnych od niego okoliczności zaprzestał płacenia długów lub przewiduje w najbliższej przyszłości zaprzestanie ich płacenia, może zażądać otwarcia postępowania celem zawarcia układu z wierzycielami.

Natomiast, podmiot gospodarczy, który stał się niewypłacalny ma podstawę do wniesienia wniosku o ogłoszenie upadłości.

W każdej z powyższych sytuacji Kancelaria Finansowo- Księgowa "EXPERT" służy nie tylko radą, ale również pomocą swoim Klientom pomagając dokonać właściwego wyboru wniosku.

Wykonując oraz nadzorując proces składania wniosków o otwarcie postępowania upadłościowego lub naprawczego Kancelaria wykonuje między innymi takie czynności na rzecz swoich klientów jak:

 • pomagamy sporządzić oraz weryfikujemy bilanse i rachunki wyników wykonywane dla potrzeb postępowania
 • sporządzamy właściwe dla postępowania wykazy i oświadczenia
 • kompletujemy wszelkie inne niezbędne w sprawie dokumenty
 • sporządzamy wnioski i podania odpowiadające przepisom prawa   upadłościowego i naprawczego (ustawa z dnia 28 lutego 2003r. Dz.U. Nr 60 poz. 535)