Biuro Rachunkowe KFK Expert Katowice, podatki rachunkowość katowice
Mapa strony angielska wersja językowa włoska wersja językowaDotacje z Unii Europejskiej i Urzędów Pracy


Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Naszych klientów Kancelaria Finansowo-Księgowa EXPERT ® Sp. z o.o nieustannie pomaga swoim kontrahentom we wszechstronnym rozwoju swoich przedsiębiorstw. Pomagamy pozyskać różnego rodzaju dotacje umożliwiając jednocześnie rozwijać Państwu swoje Przedsiębiorstwa zapewniając przy tym należytą staranność i zaangażowanie w powierzonych Nam zadaniach.

Kancelaria przeprowadza swoich klientów przez cały proces administracyjny następujących dotacji:

 • Dotacji z Unii Europejskiej
 • Dotacji z Urzędów Pracy

DOTACJE Z UNII EUROPEJSKIEJ

Zapewniamy nie tylko pomoc w pozyskaniu dotacji, ale również wspieramy Państwa podczas całego procesu jej rozliczania, przygotowując je dla Państwa. Kancelaria przeprowadza swoich klientów przez cały proces administracyjny dotacji pozyskanych ze środków Unii Europejskiej

Eksperci Kancelarii wspólnie z doświadczonymi partnerami wskażą odpowiednią linię finansowania dla każdej planowanej inwestycji, m.in. w zakresie: wydatków przedsiębiorstw na środki trwałe (budowle, budynki, maszyny, technologie, urządzenia, rozwiązania techniczne i technologiczne z zakresu organizacji lub zarządzania przedsiębiorstwem, wartości niematerialne i prawne, polegające na uzyskaniu patentu, nabyciu licencji) oraz inwestycji ochrony środowiska, rozwoju turystyki i kultury, transportu, kształcenia, programów stypendialnych, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa osób i mienia, działalności szkoleniowej, edukacji, internacjonalizacji przedsiębiorstw (targi, wystawy międzynarodowe), badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych, itp.

POMOC ZE STRONY KANCEALRII POLEGA M.IN. NA:

 • Przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej,
 • Opracowaniu studium wykonalności lub biznes planu,
 • Przygotowaniu montażu finansowego w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania inwestycji lub pomocy przy wyszukaniu partnera biznesowego.

Eksperci Kancelarii otoczą Państwa wszechstronną opieką od chwili rozpoczęcia prac przy pozyskaniu dotacji, poprzez poprowadzenie procesu rozliczenia otrzymanych środków finansowych, po rzeczowe zamknięcie inwestycji i złożenie raportu końcowego z wykorzystania otrzymanej dotacji. Wynagrodzenie jest pobierane od klientów po otrzymaniu decyzji o pomyślnym przejściu procedury konkursowej.

Kancelaria w ramach realizowanej inwestycji pomaga Klientom przeprowadzić procedurę zamówień, co jest bardzo ważnym etapem decydującym o prawidłowym wypełnieniu warunków umowy, którą Wnioskodawca podpisuje z Regionalną Instytucją Finansującą. Wnioskodawcy niejednokrotnie zapominają, iż to właśnie sprawne przeprowadzenie procedury zamówień gwarantuje pełne przyznanie środków na inwestycje.

DOTACJE URZĘDÓW PRACY

Przygotujemy w Państwa imieniu szereg niezbędnych dokumentów potrzebnych do skorzystania z poniższych preferencji proponowanych przez urzędy pracy nadzorując prawidłowość kadrową prowadzoną przez Państwa jak również wszelkiego rodzaju rozliczenia sporządzane do urzędu pracy.

Chcesz zatrudnić nowego pracownika? Skorzystaj z dotacji.

Obowiązująca od dnia 01.06.2004r. ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( Dz.U.nr 99, poz. 1001. z 2004r.) wprowadziła obok już istniejących, nowe formy wsparcia dla pracodawców zamierzających zatrudnić osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy.

Obecnie pracodawcy mogą korzystać z takich instrumentów rynku pracy jak:

 • Staże - osoba w całości otrzymuje stypendium wypłacane przez urząd pracy,
 • Przygotowania zawodowe- osoba w całości otrzymuje stypendium wypłacane przez urząd pracy,
 • Prace interwencyjne- pracodawca otrzymuje zwrot kosztów średnio 650 zł miesięcznie,
 • Roboty publiczne- zwrot do 50% poniesionych kosztów,
 • Refundacja składki na ubezpieczenia społeczne,
 • Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy,
 • Szkolenia - zwrot kosztów.