Biuro Rachunkowe KFK Expert Katowice, podatki rachunkowość katowice
Mapa strony angielska wersja językowa włoska wersja językowaWarning: Missing argument 2 for MenuAktualnosci(), called in /home/pcstudio/ftp/kancelariaexpert/archiwum2.php on line 26 and defined in /home/pcstudio/ftp/kancelariaexpert/common.inc on line 98

Warning: Missing argument 3 for MenuAktualnosci(), called in /home/pcstudio/ftp/kancelariaexpert/archiwum2.php on line 26 and defined in /home/pcstudio/ftp/kancelariaexpert/common.inc on line 98

Archiwum


11 sierpnia 2010

Nie od każdej pożyczki jest podatek od czynności cywilnoprawnych

Zawarta umowa pożyczki nie będzie objęta podatkiem od czynności cywilnoprawnych, jeżeli pożyczkodawca lub pożyczkobiorca podlegał VAT lub był od niego zwolniony. Izba Skarbowa w Bydgoszczy rozstrzygnęła, jak należy rozliczyć pożyczkę między dwoma firmami. W analizowanej przez izbie sprawie spółka z o. o. zależna od norweskiego przedsiębiorstwa udzieliła mu oprocentowanej pożyczki. Umowa została zawarta na terytorium Polski, a płatność przekazana została przelewem bankowym z polskiego konta spółki na norweskie konto pożyczkobiorcy. Według bydgoskiej izby ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 101, poz. 649) zawiera zamknięty katalog czynności objętych opodatkowaniem. Podatkowi od czynności cywilnoprawnych (PCC) podlegają wyłącznie czynności cywilnoprawne podejmowane w ramach obrotu nieprofesjonalnego, natomiast obrót zawodowy (profesjonalny) objęty został podatkiem od towarów i usług. Zatem nie podlegają PCC te czynności cywilnoprawne, których dokonanie rodzi obowiązek podatkowy w VAT. O wyłączeniu z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych nie decyduje okoliczność, że strony tej umowy posiadają status podatnika VAT, lecz wyłącznie fakt, że przynajmniej jedna ze stron (pożyczkodawca) z tytułu dokonania tej konkretnej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest z tego podatku zwolniona. W konsekwencji, jeżeli pożyczkodawca lub pożyczkobiorca, z tytułu zawarcia umowy pożyczki, podlegał opodatkowaniu VAT (podatkiem od wartości dodanej pobieranym na podstawie przepisów obowiązujących w państwach członkowskich) lub był od niego zwolniony, taka pożyczka nie podlegała opodatkowaniu PCC.Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 23 lipca 2010 r. (nr ITPB2/436-100/10/TJ).

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 11 sierpnia 2010r.


11 sierpnia 2010

Po podniesieniu zasiłku o 140 zł przybyło 425 tys. bezrobotnych

W pierwszym kwartale tego roku w urzędach pracy zarejestrowało się 425 tys. osób. Liczba bezrobotnych wzrosła o jedną trzecią i przekroczyła 1,8 mln – wynika z najnowszego raportu GUS o aktywności zawodowej Polaków.W pierwszym kwartale kryzysowego 2009 roku wzrost bezrobocia był prawie ośmiokrotnie mniejszy. Ekonomiści są zaskoczeni, bo przewidywali, że dzięki ożywieniu gospodarczemu osób bez pracy przestanie przybywać. Zdaniem ekspertów szacunki GUS potwierdzają, że tegoroczny wzrost liczby bezrobotnych nie był tylko efektem sezonowej redukcji zatrudnienia. Fala bezrobotnych zalała urzędy pracy po tym, jak podniesiono świadczenie dla osób pozostających bez pracy.Od stycznia tego roku bezrobotny, który przepracował od 5 do 20 lat, otrzymuje 717 zł brutto miesięcznie, czyli o 142 zł więcej niż w 2009 roku. Osoby, które pracowały mniej niż pięć lat, dostaną 80 proc. tej kwoty (574 zł), a jeżeli były zatrudnione dłużej niż 20 lat – 120 proc., czyli 860 zł. Po trzech miesiącach wszystkie zasiłki automatycznie zmniejszają się do kwoty 563 zł. – Pod koniec ubiegłego roku wiele osób wstrzymywało się z rejestracją w urzędach pracy. Po prostu opłacało im się zaczekać i dostać wyższy zasiłek – tłumaczy Monika Zakrzewska, ekspert z departamentu Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy PKPP „Lewiatan”. Fundusz Pracy przeznaczy w tym roku na wypłatę zasiłków 3,4 mld złotych, o pół miliarda więcej niż rok temu, jednak zdaniem ekspertów efekt może być odwrotny od oczekiwanego. Wyższe zasiłki mogą na dzień dobry zniechęcić bezrobotnych do aktywnego poszukiwania pracy. – Są tylko nieznacznie mniejsze niż pensje, na jakie mogą liczyć osoby o słabym wykształceniu czy niewielkich kwalifikacjach – tłumaczy Małgorzata Przerwa-Tetmajer z Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu.Tymczasem zjawisko utrwalonego bezrobocia jest u nas plagą. Według GUS w pierwszym kwartale tego roku wśród 1,8 mln bezrobotnych aż 400 tys. osób nie miało stałego zajęcia przez dłużej niż 12 miesięcy. W ciągu ostatniego roku ta grupa urosła o 10 proc. – Bezrobotny, który tak długo pozostaje bez pracy, całkiem wypada z rynku i jego szanse na znalezienie zatrudnienia zmniejszają się drastycznie – mówi Adam Ambrozik, analityk Pracodawców RP. Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych pochłania ogromne środki. W ubiegłym roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wydało na promocję zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizację zawodową łącznie 1,1 mld zł. Z analiz ministerstwa wynika jednak, że pracę znajduje 39 proc. bezrobotnych, którzy wzięli udział w szkoleniach i 54 proc. spośród wysłanych na staż. I właśnie na taką aktywizację bezrobotnych należałoby postawić. – Sytuację może poprawić tylko radykalna przebudowa systemu pośrednictwa pracy. Zasiłki nie powinny być wypłacane dłużej niż przez trzy miesiące – mówi Ireneusz Jabłoński z Centrum im. Adama Smitha. I dodaje, że inaczej są to pieniądze wyrzucane w błoto.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna,11 sierpnia 2010r.


11 sierpnia 2010

Podatek od nieruchomości za nowy budynek trzeba zapłacić od 1 stycznia

Obowiązek podatkowy od nowych budynków powstaje 1 stycznia następnego roku.Jeśli podatnik nie zgłasza zakończenia budowy, istotne będą zapisy w dzienniku budowy. Zgodnie z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613), obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości od nowo wybudowanego budynku, powstaje od 1 stycznia następnego roku po zakończeniu budowy albo po rozpoczęciu użytkowania niewykończonego budynku. Jak tłumaczy dr Mariusz Popławski z Katedry Prawa Podatkowego Uniwersytetu w Białymstoku, pewne problemy pojawiają się, gdy podatnik technicznie kończy budowę, ale nie zgłasza tego faktu do organu nadzoru budowlanego. W rezultacie organy podatkowe nie mogą opodatkować tego budynku, mimo że został on już wybudowany. – W takiej sytuacji organy podatkowe mogą przyjąć za podstawę ostatni zapis w dzienniku budowy – mówi Mariusz Popławski. Dodaje, że ostatni zapis potwierdza fakt zakończenia budowy.Dziennik budowy organ podatkowy będzie mógł zbadać dopiero po zgłoszeniu przez podatnika zakończenia budowy (gdy podatnik przekaże dziennik). Jak wyjaśnia nasz rozmówca, fiskus będzie miał możliwość podjęcia działań kontrolnych. Może np. sprawdzić, czy podatnik nie zgłosił budynku do opodatkowania zbyt późno. Jeśli np. zakończenie budowy nastąpiło w grudniu 2009 r., co potwierdzą zapisy w dzienniku budowy, a podatnik zgłosił zakończenie budowy w styczniu 2010 r., to wówczas organ będzie mógł ustalić podatek od nieruchomości za cały 2010 rok. Muszą to jednak potwierdzić inne dowody.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 11 sierpnia 2010r.


10 sierpnia 2010

SN: zmiażdżenie ręki nie oznacza całkowitej niezdolności do pracy

Osoba z pełnym niedowładem ręki nie może domagać się od ZUS stwierdzenia całkowitej niezdolności do wykonywania pracy.Ubezpieczony otrzymywał okresowo rentę do końca stycznia 2008 r. z tytułu częściowej niezdolności do pracy. W grudnia 2007 r. wystąpił o jej ponowne przyznanie. Lekarz orzecznik ZUS potwierdził u niego znaczne ograniczenie funkcji ręki wskutek jej zmiażdżenia. ZUS wydał więc decyzję o przyznaniu ubezpieczonemu na stałe renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Ten od tej decyzji odwołał się do komisji lekarskiej ZUS. Domagał się jej zmiany i przyznania mu prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Dzięki temu uzyskiwałby wyższe świadczenie. Komisja odwołania nie uznała. Sprawa trafiła więc do sądu I instancji. Ten uznał, że ze względu na zmiażdżenie ręki nie może on wykonywać dotychczasowej pracy. Dodatkowo biegli orzekli, że nie może pracować wykorzystując zdrową rękę (lewą). Sąd zmienił zaskarżoną decyzję i przyznał odwołującemu prawo do stałej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. ZUS odwołał się do sądu II instancji. Ten wskazał, że opinie biegłych były błędne w odniesieniu do definicji całkowitej niezdolności do pracy zawartej w art. 12 ust. 2 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie tym przepisem całkowicie niezdolna do pracy jest osoba, która utraciła możliwość wykonywania jakiejkolwiek pracy. Sąd uznał jednak, że brak umiejętności wykonywania czynności zdrową ręką nie oznacza całkowitej niezdolności do pracy. Zmienił zaskarżony wyrok i oddalił żądanie ubezpieczonego. Pracownik wniósł skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego (SN). Ten wskazał, że jednoręczność na ogół nie uzasadnia stwierdzenia całkowitej niezdolności do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Mimo to sąd powinien uwzględnić sytuację socjalno-ekonomiczną poszkodowanego. SN podkreślił, że sąd apelacyjny nie uznając całkowitej niezdolności pracownika powinien mu przynajmniej wskazać rodzaj i warunki wykonywania innej prac. SN uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Sygn. akt I UK 55/10

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna,10 sierpnia 2010r.


10 sierpnia 2010

Przedsiębiorcy będą rezygnować ze zbyt drogiej pracy więźniów

Od 10 marca 2011 r. więźniowie mają zarabiać co najmniej płacę minimalną. Firmy będą rezygnować z ich zatrudnienia, aby uniknąć nawet 100 proc. podwyżek pensji. Na podstawie sygnałów od pracodawców Służba Więzienna szacuje, że w przyszłym roku pracę może stracić 5 – 6 tys. więźniów (30 proc. wszystkich pracujących skazanych). To skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 23 lutego 2010 r. (sygn. akt P 20/09). Wynika z niego, że osoby, które w trakcie kary pozbawienia wolności wykonują pracę, powinny otrzymywać wynagrodzenie równe co najmniej płacy minimalnej. Obecnie muszą oni zarabiać co najmniej połowę tej kwoty (659 zł). TK uznał, że przepisy te są niezgodne z konstytucją, bo ustawa zasadnicza gwarantuje minimalną płacę wszystkim osobom wykonującym pracę zarobkową, nawet jeśli nie są pracownikami w rozumieniu kodeksu pracy (99 proc. więźniów jest zatrudnionych na podstawie skierowania do pracy, a nie umowy). Wyrok zyska moc obowiązującą 10 marca 2011 r. W tym czasie wynagrodzenie minimalne będzie wynosić najprawdopodobniej 1386 zł. Taką kwotę zaproponował bowiem rząd. – Wyrok Trybunału Konstytucyjnego oznacza, że trzeba będzie podwyższyć pensje zatrudnionych więźniów nawet o 100 proc. – mówi Anna Kubiak z Państwowego Przedsiębiorstwa Przemysłu Metalowego POMET we Wronkach, które zatrudnia skazanych. O tyle będą musiały wzrosnąć pensje tych więźniów, którzy zarabiają obecnie połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę. Średnio podwyżki będą wynosić 657 zł (90 proc.), bo obecnie przeciętne wynagrodzenie więźnia wynosi 729 zł.– Dlatego nie wykluczamy ograniczenia liczby pracujących skazanych. Zwłaszcza że już teraz firmy ponoszą koszty, jakie wynikają z ich zatrudnienia – mówi Anna Kubiak. Osoby skazane często pracują bowiem przez krótki czas (np. ze względu na zakończenie kary lub zmianę warunków jej wykonywania). W każdym przypadku pracodawca musi jednak np. poddać skazanych badaniom lekarskim. Często trzeba ich też przyuczać do zawodu.Pracodawcy, którzy zatrudniają skazanych, występowali już do resortu sprawiedliwości z prośbą o podjęcie działań, które złagodzą skutki wyroku TK. Dlatego Ministerstwo Sprawiedliwości wraz z Centralnym Zarządem Służby Więziennej przystąpiło do prac nad nowelizacją kodeksu karnego wykonawczego oraz ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności. – Chcemy zaproponować m.in. wprowadzenie odpisu z wynagrodzenia przypadającego skazanemu na fundusz aktywizacji zawodowej oraz rozwoju przywięziennych zakładów pracy – tłumaczy mjr Ireneusz Mucha z Zespołu Komunikacji Społecznej i Wewnętrznej Centralnego Zarządu Służby Więziennej. Zmiana ta umożliwi korzystanie ze środków funduszu pracodawcom zatrudniającym skazanych na pokrycie części kosztów związanych z zatrudnieniem, w tym m.in. na badania medycyny pracy, szkolenia z zakresu bhp i ppoż., zakup odzieży roboczej oraz częściowe pokrycie kosztów dojazdu skazanego do miejsca pracy. 657 zł wyniesie średnia podwyżka wynagrodzeń więźniów w 2011 r.17,4 tys. więźniów pracuje.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 10 sierpnia 2010r.


10 sierpnia 2010

Jak zmieni się wysokość kar za przestępstwa skarbowe

W przyszłym roku maksymalna grzywna za wykroczenia skarbowe będzie o 1380 zł wyższa niż obecnie, natomiast w przypadku najcięższych przestępstw podatkowych będzie to już wzrost o ponad 662 tys. zł. Od 1 stycznia 2011 r. minimalne wynagrodzenie wzrośnie z 1317 zł do 1386 zł. Podwyżka płacy minimalnej oznacza nie tylko, że wzrosną pensje osób zarabiających najniższe stawki. Minimalna płaca to też wskaźnik wykorzystywany m.in. przy obliczaniu kar grzywny za wykroczenia skarbowe i przestępstwa skarbowe. Im jest ona wyższa, tym wyższe kary grożą nieuczciwym podatnikom. Podniesienie od przyszłego roku minimum płacowego o 69 zł spowoduje, że najwyższa kara za wykroczenie skarbowe wzrośnie o ponad 1,3 tys. zł. W przypadku kar grożących za przestępstwa, w tym najcięższe przewinienia podatkowe, będzie to już wzrost o ponad 662 tys. zł. Kara za wykroczenie Kara grzywny może zostać nałożona zarówno na sprawcę przestępstwa, jak i wykroczenia skarbowego. Kodeks karny skarbowy wyróżnia dwa rodzaje kar grzywny. W zależności od tego, czy czyn podatnika będzie zakwalifikowany jako przestępstwo, czy też jako wykroczenie, będzie to odpowiednio grzywna określona w stawkach dziennych lub określona kwotowo. Grzywnę kwotową za wykroczenie skarbowe sąd może orzec w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Łatwo zatem policzyć, że w przyszłym roku najniższa kara grzywny wyniesie 138,6 zł, zaś najwyższa 27 720 zł. W porównaniu do dzisiejszych kar minimalna grzywna za wykroczenie wzrośnie o 6,9 zł, natomiast najwyższa o 1380 zł (w tym roku grzywna za wykroczenia wynosi od 131,7 zł do 26 340 zł). Karę grzywny za wykroczenie można także nałożyć wyrokiem nakazowym. W takim wypadku nie może ona przekroczyć dziesięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, czyli w przyszłym roku wyniesie maksymalnie 13 860 zł. Wyrok nakazowy sąd wydaje jednoosobowo na posiedzeniu bez udziału stron. W przypadku mniejszych przewinień podatkowych zwykle stosowane jest postępowanie mandatowe. Kończy się ono wymierzeniem mandatu sprawcy wykroczenia, który wymierza pracownik urzędu skarbowego. Maksymalna grzywna nałożona mandatem karnym w przyszłym roku wzrośnie z 2634 zł do 2772 zł, a zatem będzie wyższa o 138 zł. Grzywnę nałożoną mandatem należy zapłacić w ciągu 7 dni od daty jego przyjęcia. Kara grzywny za przestępstwa skarbowe określana jest w stawkach dziennych. Wymierzając karę grzywny, sąd określa liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki dziennej. Stawka dzienna Najniższa liczba stawek wynosi 10, zaś najwyższa – 720. Minimalne wynagrodzenie ma wpływ na wysokość kary również w systemie grzywny w stawkach dziennych. Zgodnie z kodeksem karnym skarbowym wysokość jednej stawki nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia (46,2 zł) ani też przekraczać jej czterystukrotności (18 480 zł). Biorąc pod uwagę minimalną i maksymalną liczbę stawek (10 i 720), najniższa grzywna za przestępstwo w przyszłym roku wyniesienie 462 zł, natomiast najwyższa 13 305 600 zł. Oznacza to wzrost odpowiednio o 23 zł i 662 400 zł. Wyrokiem nakazowym można wymierzyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających wysokości 200 stawek dziennych, chyba że kodeks przewiduje karę łagodniejszą. Zatem w tym wypadku najwyższa kara wyniesie 3 696 000 zł. Ustawowy próg Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę oprócz negatywnych skutków w postaci wyższych kar grzywny, może mieć również korzystne konsekwencje dla nieuczciwych podatników. Wynika to z tego, że wzrost płacy minimalnej wpływa na zwiększenie tzw. ustawowego progu między wykroczeniem a przestępstwem skarbowym. Wyjaśnijmy, że zgodnie z kodeksem karnym skarbowym o uznaniu czynu za przestępstwo lub wykroczenie często decyduje tzw. ustawowy próg, stanowiący kwotę uszczuplonego lub narażonego na uszczuplenie podatku. Dotyczy to takich przewinien, jak np.: ● nieskładanie w terminie organowi podatkowemu lub płatnikowi deklaracji lub oświadczenia (mimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania), ● uchylanie się od opodatkowania, ● nieujawnianie właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nieskładanie deklaracji, ● zatajenie prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub rzeczywistych rozmiarów tej działalności, posługiwanie się imieniem i nazwiskiem, nazwą lub firmą innego podmiotu, ● podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w składanym oświadczeniu lub deklaracji. Ustawowy próg wyznacza pięciokrotna wysokość minimalnego wynagrodzenia. W tym roku wynosi on 6585 zł, a w 2011 r. wzrośnie do 6930 zł. Jeżeli w przyszłym roku uszczuplona lub narażona na uszczuplenie należność publicznoprawna albo wartość przedmiotu czynu nie przekroczy powyższej kwoty, przewinienie podatnika zostanie zakwalifikowane jako wykroczenie skarbowe. W rezultacie dzięki podwyżce płacy podatnicy częściej poniosą łagodniejszą karę przewidzianą dla wykroczeń skarbowych. Wartość czynu zabronionego Wysokość płacy minimalnej ma także znaczenie przy ustalaniu małej, dużej i wielkiej wartości czynu zabronionego. Te ustawowe pojęcia wpływają na wymiar kary za przestępstwa skarbowe i przesądzają często o łagodniejszej lub surowszej kwalifikacji czynu. Po podwyżce płacy minimalnej, by wartość czynu została uznana za małą, nie będzie mogła przekroczyć 277 200 zł w czasie jego popełnienia, z dużą będziemy mieli do czynienia, gdy wartość czynu w momencie jego popełnienia wyniesie ponad 693 000 zł, a przy wielkiej musi przekraczać 1 386 000 zł. Mała wartość często decyduje o wyłączeniu zastosowania kary pozbawienia wolności za przestępstwo skarbowe. Duża wartość oraz wielka wartość odgrywają ważną rolę przy stosowaniu nadzwyczajnego obostrzenia kary. Sąd stosuje nadzwyczajne obostrzenie kary, jeżeli sprawca: ● popełnia umyślnie przestępstwo skarbowe, powodując uszczuplenie należności publicznoprawnej dużej wartości albo ● popełnia umyślnie przestępstwo skarbowe, a wartość przedmiotu czynu zabronionego jest duża. Natomiast wielka wartość stanowi podstawę do nadzwyczajnego obostrzenia kary w przypadku ustawowo wskazanych przestępstw skarbowych, np. uchylanie się od opodatkowania przez zaniechanie ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub niezłożenia stosowanej deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, gdy kwota uszczuplonej należności jest wielka. Podstawa prawna Art. 23, art. 47, art. 48 ustawy z 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 111, poz. 765 z późn. zm.). poprzednia12

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 10 sierpnia 2010r.


10 sierpnia 2010

Błąd na fakturze może pozbawić podatnika opodatkowania w formie ryczałtu

Wystawienie faktury VAT z niewłaściwym określeniem nazwy usługi może pozbawić podatnika opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Oto przykład. Podatnik prowadzi zakład wulkanizacyjny. Rozlicza się na zasadach ryczałtu. Jednak sprzedał klientowi opony i wystawił fakturę, na której podał informację „sprzedaż opon”. W ten sposób stracił prawo do rozliczania w formie ryczałtu. Potwierdził to m.in. dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w jednej z wydanych interpretacji (nr IPPB1/415-728/08-2/JB). – Liczba analogicznych przypadków w skali kraju jest spora – ocenia Krzysztof Ścipień, doradca podatkowy w BDO, biuro w Katowicach. Jak takim problemom zaradzić? Eksperci podpowiadają, aby cenę sprzedawanych opon zaliczać do kosztów usługi wulkanizacyjnej, a nie wykazywać jako sprzedaż towaru. Przepisy są jasne Od 1 stycznia 2007 r. m.in. podatnicy osiągający przychód z tytułu działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych nie mogą korzystać z opodatkowania w formie ryczałtu. I to niezależnie – jak podkreśla Krzysztof Ścipień – od częstotliwości osiąganego przychodu z tego tytułu, gdyż może to być nawet czynność jednorazowa. Grzegorz Grochowina, ekspert w Firmie Doradczej KPMG, dodaje, że opodatkowania w formie ryczałtu nie stosuje się m.in. do podatników korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego, osiągających w całości lub w części przychody z tytułu prowadzenia aptek, działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw, działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych. W praktyce często mogą pojawiać się sytuacje, w których podatnik traci prawo do rozliczania w formie ryczałtu. Krzysztof Nowicki, ekspert z kancelarii Magnusson, wyjaśnia, że podatnik w razie utraty warunków do opodatkowania ryczałtem zobowiązany jest, poczynając od dnia, w którym nastąpiła utrata takich warunków, do rozpoczęcia prowadzenia właściwych ksiąg. – Podatnik, który straci prawo do opodatkowania ryczałtem, będzie musiał opłacać podatek dochodowy na ogólnych zasadach – stwierdza Grzegorz Grochowina.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 10 sierpnia 2010r.


9 sierpnia 2010

ZUS ma kłopot z przyjmowaniem internetowych wniosków od firm

Przedsiębiorcy przesyłający dokumenty drogą elektroniczną skarżą się na funkcjonowanie Elektroniczny Urząd Podawczego (EUP) ZUS. Osoby, które często składały do wirtualnego inspektoratu wnioski o wydanie np. zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek, teraz nie mogą tego zrobić. ZUS wyjaśnia, że powodem problemów jest wygaśnięcie umowy między ZUS a firmą Unizeto Technologies, która nadzorowała działanie tego e-urzędu. – Procedura przetargowa związana z wyborem nowej firmy trwała dłużej, niż planowaliśmy. Byliśmy zmuszeni rozpatrzyć protesty firm, które brały udział w przetargu. Obecnie e-urzędem podawczym będzie zajmować się Centrum Informatyki ZETO Białystok – mówi Przemysław Przybylski, rzecznik prasowy ZUS. Jednocześnie zapewnia, że nowa firma już zaczęła pracę nad uruchomieniem chwilowo wstrzymanych usług. Do końca tego tygodnia płatnicy nie powinni już mieć problemów z przesyłaniem elektronicznych dokumentów. Dodatkowo ZUS zapewnia, że w ciągu najbliższych tygodni zostanie zwiększona liczba wniosków, które można przesłać, korzystając z sieci. – W czasie kiedy nie działał EUP, osoby korzystające z internetu mogły takie dokumenty składać, korzystając z rządowej platformy ePUAP – dodaje Przemysław Przybylski. Eksperci rynku informatycznego są krytyczni wobec sposobu traktowania płatników korzystających z internetu. Wiesław Paluszyński, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego, dodaje, że ZUS nie zbudował jeszcze całości e-usług.– Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. Świadczy o niewłaściwym sposobie traktowania przez ZUS elektronicznej drogi kontaktowania się z klientem. Co by się działo, gdyby ZUS zamknął kancelarie przyjmujące papierowe wnioski – mówi Wiesław Paluszynski.Wskazuje też, że firmy mogły ponieść straty z tego tytułu. Adwokat Anita Bogumił z Warszawy wyjaśnia, że przedsiębiorcy, którzy nie mieli możliwości wysłania wniosków przez internet, nie mają szans na skuteczne wyegzekwowania utraconych korzyści od ZUS. Jeśli bowiem zorientowali się, że nie jest możliwe wysłanie wniosku przez internet, to mogli złożyć go osobiście na sali obsługi klienta i otrzymać zaświadczenie o niezaleganiu składek kwadrans później. Podkreśla, że niedziałanie elektronicznego systemu nie pozbawiło więc ich możliwości złożenia wniosku w inny, dostępny sposób.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 9 sierpnia 2010r.


9 sierpnia 2010

Samozatrudnieni przeszkolą się za pieniądze z Funduszu Pracy

Rząd chce, żeby samozatrudnieni mogli w pewnych sytuacjach podnosić kwalifikacje za pieniądze z Funduszu Pracy, korzystając m.in. ze szkoleń.  Rząd chce, aby osoby prowadzące działalność gospodarczą, które ją zawieszą albo rozpoczną po pewnym czasie po zarejestrowaniu w ewidencji, mogły uzyskać status bezrobotnego. Szczegółowe rozwiązania znalazły się w projekcie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, który jest już w Sejmie. Osoby, które tylko formalnie prowadzą działalność gospodarczą, a w tym czasie nie osiągają dochodów, będą mogły rejestrować się jako bezrobotne. Będzie to możliwe w czasie, gdy działalność zawieszą. I wtedy, gdy przy składaniu wniosku o wpis do ewidencji działalności wskażą późniejszy termin jej rozpoczęcia. Do tego dnia będą mogły posiadać status bezrobotnego. Samozatrudniony po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy będzie aktywizowany zawodowo jak bezrobotny. Będzie mógł, jeśli spełni warunki określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, pobierać też zasiłek dla bezrobotnych. Ponadto za pieniądze z Funduszu Pracy skorzysta z różnych form aktywizacji przewidzianych w tej ustawie, m.in. ze szkoleń. Jeśli dyrektor powiatowego urzędu pracy wyrazi zgodę na szkolenie zaproponowane przez bezrobotnego (samozatrudnionego), będzie mógł zapłacić za nie ok. 9,9 tys. zł (trzy średnie płace). Jeśli natomiast to urząd pracy skieruje go na szkolenie, wtedy poniesie pełne jego koszty, nawet jeśli okażą się wyższe niż ta kwota. W takim przypadku dyrektor ma też obowiązek sfinansowania z FP kosztów zakwaterowania i wyżywienia bezrobotnego, jeśli szkolenie jest poza miejscem jego zamieszkania. Jeśli to pracownik sam wybrał szkolenie, może otrzymać tylko częściowy zwrot kosztów. Bezrobotny może też ubiegać się o ok. 13,2 tys. zł (cztery średnie płace) nieoprocentowanej pożyczki na swoje szkolenie. Musi ją spłacić maksymalnie w ciągu półtora roku. Może też otrzymać 9,9 tys. zł na studia podyplomowe. Dyrektor powiatowego urzędu pracy będzie też mógł zapłacić za szkolenia i studia podyplomowe osób prowadzących działalność gospodarczą, którzy ukończyli 45 lat. W tym czasie nie będą oni mieć prawa do stypendium szkoleniowego. Warunkiem ubiegania się przez nich o wsparcie finansowe na szkolenia jest zarejestrowanie się w urzędzie pracy, nie jako bezrobotni, ale jako osoby poszukujące pracy. Takie osoby nie będą więc musiały zawieszać działalności.Eksperci są zgodni, że nowe możliwości finansowania z Funduszu Pracy rozwoju zawodowego samozatrudnionych są dobrym rozwiązaniem, szczególnie dla tych, którzy prowadzą działalność sezonową. – Takim osobom dzięki zdobyciu nowych kwalifikacji łatwiej będzie przetrwać na rynku pracy, nawet gdy przestaną prowadzić firmę – mówi Zbigniew Żurek z Business Centre Club (BCC). Dodaje, że osobom lepiej wyszkolonym, z większymi kompetencjami, będzie łatwiej zachować miejsca pracy.Julian Zawistowski z Instytutu Badań Strukturalnych podkreśla, że bardzo ważne jest, aby oferta urzędu była trafiona w potrzeby osób podnoszących kwalifikacje. Jego zdaniem szkolenia czy studia podyplomowe najczęściej powinny być związane z prowadzoną działalnością. Ale nie zawsze. Czasami samozatrudnieni powinni, jego zdaniem, korzystać z nich z myślą o tym, że w przyszłości będą musieli się przekwalifikować. Wtedy gdy będą chcieli albo musieli robić coś innego, bo biznes im nie wyjdzie.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna,9 sierpnia 2010r.


6 sierpnia 2010

ZUS uwzględni emeryturę z innego państwa Unii Europejskiej

Osoby należące do OFE i otrzymujące emeryturę zagraniczną będą miały ją uwzględnianą przy wyliczaniu emerytury minimalnej w Polsce. ZUS będzie brał pod uwagę kwotę emerytury zagranicznej przy wyliczaniu emerytury minimalnej w przypadku osób zamieszkałych w Polsce, które otrzymują świadczenie z ZUS i OFE. Chodzi o tych, którzy otrzymują emerytury zagraniczne z państw unijnych lub z państwa, z którym Polska ma podpisana umowę dwustronną, m.in. z USA. Ponadto musiały się one urodzić po 31 grudnia 1948 r. A także mieć odpowiedni wiek i staż: mężczyźni 65 lat, kobiety 60 lat i odpowiednio 25-letni i 20-letni okres składkowy i nieskładkowy. Tak wynika z projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, która jest już w konsultacjach społecznych. Obecnie ZUS, wyliczając emeryturę minimalną takim osobom, nie uwzględnia kwoty świadczenia zagranicznego. Suma emerytury z ZUS i OFE może być niższa niż kwota emerytury minimalnej. Wtedy, zgodnie z projektem, ZUS uwzględni kwotę emerytury zagranicznej. Zakład dopłaci z budżetu (nie z FUS) brakującą kwotę, jeśli suma emerytur polskich i zagranicznej jest niższa niż polska emerytura minimalna. W przypadku gdy suma emerytur polskich i zagranicznej jest wyższa niż emerytura minimalna, ZUS nie podwyższy świadczenia do kwoty emerytury minimalnej. Będzie tak wtedy, gdy na przykład emerytura z ZUS i OFE wyniesie 500 zł, a świadczenie zagraniczne 2 tys. zł. Wprowadzenie rozwiązania zaproponowanego w projekcie spowoduje, że osoby zamieszkałe w Polsce i pobierające emeryturę z UE będą traktowane tak samo bez względu na to, czy otrzymują emeryturę z nowego, czy ze starego systemu. Te, które należą do starego systemu, mają uwzględnianą emeryturę zagraniczną przy wyliczaniu emerytury minimalnej.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna,6 sierpnia 2010r.


5 sierpnia 2010

Nowe zasady CIT przy dochodach ze zbycia akcji

Dochód ze zbycia udziałów i akcji w celu umorzenia nie powinien być traktowany jako dochód z udziału w zyskach osoby prawnej. Komisja Przyjazne Państwo przyjęła wczoraj nowe propozycje zmiany przepisów ustawy o CIT. Jedną z nich jest zmiana zasad opodatkowania dochodów uzyskanych ze zbycia udziałów (akcji) w celu umorzenia. Obecnie jest on zaliczany do dochodów z udziału w zyskach osób prawnych, co oznacza że podlega opodatkowaniu 19-proc. zryczałtowanym podatkiem dochodowym pobieranym przez płatnika (spółkę). Rozwiązanie to jednak budzi wątpliwości. Zbywający nie zna zamiarów nabywcy akcji, a nabywca (spółka) nie jest w stanie zidentyfikować sprzedającego. Problem ma rozwiązać zmiana kwalifikacji dochodu uzyskanego ze zbycia udziałów (akcji) w celu umorzenia. Byłby on traktowany jako dochód ze zbycia udziałów (akcji). W rezultacie byłby on ustalany samodzielnie przez podatnika i podlegałby opodatkowaniu 19-proc. podatkiem.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 5 sierpnia 2010r.


5 sierpnia 2010

Czy świadczenie reklamowe lub promocyjne zawsze podlega PIT

Promocja towarów lub usług wymaga ponoszenia kosztów. Jednym z nich są nieodpłatne wydania o charakterze reklamowym lub promocyjnym na rzecz osób fizycznych, zmierzające do zwiększenia sprzedaży produktów. Jakie obowiązki podatkowe powstaną u osoby otrzymującej takie świadczenie? W momencie wydania dochodzi do nieodpłatnego przekazania świadczenia na rzecz osoby fizycznej. Wartość uzyskanego przez osobę fizyczną nieodpłatnego świadczenia co do zasady podlega opodatkowaniu jako przychód z innych źródeł na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o PIT. Przychody takie podlegają rozliczeniu na zasadach ogólnych, tj. zgodnie ze skalą podatkową. Podatnik uzyskujący świadczenie zobowiązany jest do samodzielnego rozliczenia podatku. Po stronie świadczeniodawcy nie ma obowiązków właściwych dla płatnika, niemniej istnieją obowiązki w zakresie przekazania informacji dotyczących przychodów osiągniętych przez podatników, tj. obowiązek sporządzenia i przesłania podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu informacji PIT-8C. W odniesieniu do niektórych nieodpłatnych świadczeń możliwe jest zastosowanie zwolnienia. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o PIT wolna od podatku jest wartość nieodpłatnych świadczeń otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą – jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza 200 zł. Zwolnienie to nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym. Zatem zastosowanie zwolnienia możliwe jest po spełnieniu warunków: świadczeniodawca przekazuje świadczenie w związku ze swoją promocją lub reklamą, jednorazowa wartość świadczenia nie przekracza 200 zł, otrzymujący świadczenie nie jest pracownikiem świadczeniodawcy lub osobą pozostającą z nim w stosunku cywilnoprawnym. Z brzmienia przepisu nie wynika konieczność kumulatywnego ustalania wartości świadczeń, nawet jeśli są one otrzymywane w niewielkich odstępach czasu. Istotne jest to, by jednorazowo mieściły się one w ustawowym limicie i dotyczyły akcji promocyjnych.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna,5 sierpnia 2010r.


4 sierpnia 2010

UE:lepsza ochrona socjalna dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Zgodnie z nowym, opublikowanym w środę w Dzienniku Urzędowym UE prawodawstwem unijnym osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz ich partnerzy zyskają lepszą ochronę socjalną, w tym po raz pierwszy prawo do urlopu macierzyńskiego - poinformowała KE. Chodzi o dyrektywę dotyczącą osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz ich małżonków (2010/41/UE), która - jak podkreśla KE - "wzmacnia prawo do ochrony socjalnej milionów kobiet na rynku pracy, promując wśród nich przedsiębiorczość"."Nowe przepisy zapewniają w praktyce całkowitą równość kobiet i mężczyzn w życiu zawodowym, propagując przedsiębiorczość wśród kobiet oraz pozwalając tym, które prowadzą działalność na własny rachunek, zyskać lepszą ochronę w zakresie zabezpieczeń społecznych. Wzywam wszystkie państwa członkowskie do szybkiego przyjęcia nowej dyrektywy, co pozwoli obywatelom doświadczyć w życiu codziennym związanych z nią korzyści" - oświadczyła wiceprzewodnicząca KE i unijna komisarz ds. sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa Viviane Reding. Parlament Europejski zatwierdził tę dyrektywę 18 maja, natomiast państwa członkowskie UE poparły ją w Radzie UE 7 czerwca. Około 16 proc. osób aktywnie zawodowych w UE pracuje na własny rachunek. W UE około 11 proc. osób prowadzących działalność na własny rachunek korzysta z pomocy małżonków i partnerów, pracujących w firmach rodzinnych, takich jak gospodarstwo rolne czy prywatna praktyka lekarska, na nieformalnych zasadach. Ci małżonkowie współpracujący są zazwyczaj całkowicie zależni od swojego partnera prowadzącego działalność, a w przypadku rozwodu, śmierci partnera lub upadłości narażeni są w znacznym stopniu na ryzyko ubóstwa. Państwa UE mają dwa lata na wdrożenie przepisów nowej dyrektywy do krajowych porządków prawnychObecnie zaledwie jedna trzecia przedsiębiorców to kobiety. KE ma nadzieje, że nowe zasady zachęcą je do podejmowania działalności gospodarczej. Nowe przepisy przewidują, że kobietom prowadzącym działalność na własny rachunek oraz małżonkom współpracującym lub partnerom życiowym osób prowadzących działalność na własny rachunek przysługiwać będzie zasiłek i urlop macierzyński w wymiarze przynajmniej 14 tygodni, o ile się nań zdecydują. Po raz pierwszy, na poziomie unijnym, świadczenia z tytułu macierzyństwa zostały przyznane osobom prowadzącym działalność na własny rachunek.Przepisy wprowadzają ochronę socjalną dla małżonków współpracujących i partnerów życiowych (uznanych za takich na mocy przepisów krajowych) - będą oni mieli prawo do świadczeń socjalnych (jak np. emerytury) na takich samych zasadach, jak osoby formalnie prowadzące działalność na własny rachunek, jeśli państwo członkowskie zapewnia tego rodzaju zabezpieczenia osobom pracującym na własny rachunek. Państwa UE mają dwa lata na wdrożenie przepisów nowej dyrektywy do krajowych porządków prawnych. Jedynie w przypadku wystąpienia szczególnych trudności przewidziany okres można będzie przedłużyć o kolejne dwa lata.

Dziennik Gazeta Prawna, 4 sierpnia 2010r.


4 sierpnia 2010

Jak opodatkowaie jest bezumowne korzystanie z rzeczy

Zagadnieniem wciąż budzącym wiele wątpliwości podatników jest opodatkowanie VAT tzw. bezumownego korzystania z rzeczy. Czy do wynagrodzenia z tytułu takiego korzystania należy doliczyć VAT? Typowym przykładem takiej sytuacji jest przypadek, gdy wynajmujący lokal wypowiada umowę najmu lokalu i żąda opuszczenia lokalu przez najemcę. Najemca jednak zwleka i opuszcza lokal dopiero po kilku tygodniach od rozwiązania umowy. Wynajmującemu przysługuje wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z lokalu. Pojawia się pytanie, czy wynagrodzenie to powinno zostać podwyższone o VAT. O tym, czy dochodzi do zaistnienia samego świadczenia na rzecz innej osoby, decyduje wola właściciela rzeczy i potencjalnego najemcy zawarcia umowy, na mocy której rzecz zostanie udostępniona najemcy. Jeżeli dana osoba korzysta z lokalu bez wiedzy albo bez zgody jego właściciela, to trudno mówić o istnieniu jakiegokolwiek świadczenia ze strony właściciela lokalu na rzecz tej osoby. Nie zmienia tego fakt domagania się przez właściciela lokalu odszkodowania za bezumowne korzystanie z rzeczy. Nie stanowi ono odpłatności za korzystanie z rzeczy, ale rekompensatę za zajęcie cudzej własności. Zważywszy na charakter bezumownego korzystania z rzeczy przez dotychczasowego najemcę (dokonującego się bez zgody wynajmującego), a także na odszkodowawczy charakter wynagrodzenia, należy uznać, że bezumowne korzystanie z rzeczy nie jest czynnością opodatkowaną, a w konsekwencji wynagrodzenie nie będzie podwyższone o VAT. Natomiast, jak trafnie wskazuje orzecznictwo sądów administracyjnych, każdy przypadek jest inny i generalnie konsekwencje podatkowe zależeć będą od okoliczności konkretnej sprawy (por. wyrok WSA w Gdańsku z 24 lipca 2007 r., sygn. akt I SA/Gd 71/07, wyrok WSA w Krakowie z 22 kwietnia 2010 r., sygn. akt I SA/Kr 388/10). Jeżeli właściciel lokalu przez dłuższy okres toleruje korzystanie z jego rzeczy przez osobę trzecią i pobiera z tego tytułu regularne opłaty, to trudno w tym przypadku mówić o braku umowy i odszkodowawczym charakterze opłat.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 4 sierpnia 2010r.


4 sierpnia 2010 r

Rząd oszczędzi miliard na pracujących emerytach

Przepis, który pozwala na łączenie pracy z emeryturą z ZUS, zostanie zlikwidowany. Rząd szuka oszczędności. Ale jeśli emeryci przestaną pracować, to będą niższe wpływy z podatków i składek. Budżet nie zyska. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) nie kryje, że głównym powodem zmian jest trudna sytuacja w budżecie. – Musimy szukać oszczędności, a nasze propozycje mogą zmniejszyć wydatki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych o niemal 0,7 – 1 mld zł – tłumaczy „DGP” Marek Bucior, wiceminister pracy i polityki społecznej. Resort zamierza przywrócić przepis, który zakazuje ZUS wypłaty emerytury, jeśli ubezpieczony nie rozwiąże z firmą umowy o pracę. Przedstawił już w tej sprawie projekt ustawy, a zmiany mają zacząć obowiązywać w przyszłym roku.W efekcie prawo do świadczeń straci około 50 tys. pracujących emerytów, którzy zyskali je w ubiegłym roku. Z rozwiązania nie skorzystają też kolejne osoby chcące łączyć pracę z emeryturą. Bez rozstania z firmą Do 7 stycznia 2009 roku przepisy uniemożliwiały otrzymywanie emerytury osobom, które – mimo spełnienia warunków stażowych i wiekowych oraz decyzji ZUS o przyznaniu świadczenia – nie rozwiązały stosunku pracy. Jeśli więc np. mężczyzna skończył 65 lat i mógł skorzystać z emerytury, nie otrzymał jej, jeśli wciąż pracował w swojej firmie. Prawo do emerytury ulegało zawieszeniu do czasu rozwiązania stosunku pracy. Te przepisy się zmieniły. Rząd, proponując ich nowelizację argumentował, że są barierą do kontynuowania pracy przez osoby w starszym wieku. Aby otrzymać emeryturę, musiały się zwalniać z pracy i często już do niej nie wracały. A w Polsce z zatrudnieniem starszych pracowników jest najgorzej w UE. Pracuje zaledwie co trzecia osoba mająca 55 – 64 lata. Teraz resort pracy znów planuje przywrócenie zakazu otrzymywania emerytury przez pracującą osobę. Wiceminister Marek Bucior dodaje, że rząd chce też zrównać prawo do świadczeń wszystkich osób. Obecnie jest tak, że ZUS nie wypłaci świadczenia osobie kontynuującej zatrudnienie, jeśli na przykład chce ona skorzystać z emerytury pomostowej. Jeśli idzie na standardową emeryturę w pełnym wieku – już tak. Resort pracy chce też odebrać prawo do świadczeń tym osobom, które skorzystały z możliwości odwieszenia emerytury po wejściu w życie nowych przepisów. Jest ich około 50 tys. ZUS wyśle im w ciągu 30 dni od daty wejścia w życie ustawy zawiadomienia o konieczności rozwiązania umowy z firmą. Jeśli tego nie zrobią, ZUS zawiesi im świadczenie. Nie będzie jednak egzekwował wstecz wypłaconych już świadczeń. Bez wpływów z podatków. Eksperci ostrzegają, że z szacowanych oszczędności może wyjść niewiele. Może się okazać, że emeryci wybiorą emeryturę i rozstaną się z firmą. A wtedy ZUS wciąż będzie wypłacał świadczenia, a straci, podobnie jak budżet i NFZ, dodatkowe wpływy ze składek i podatków. Takie zmiany są też sprzeczne z logiką nowego systemu emerytalnego. Świadczenie pochodzi w nim ze składek. Oznacza to, że ubezpieczony dostaje to co wpłacił. – Osoby, które osiągną wiek emerytalny i chcą korzystać z emerytury, nie powinny być sprawdzane, czy dalej pracują. To ich pieniądze i państwo nie powinno się tu wtrącać – mówi Agnieszka Chłoń-Domińczak z SGH. Dodaje, że odejścia pracowników na emerytury nie spowodują też, że wzrośnie liczba nowych miejsc pracy.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 4 sierpnia 2010r.


4 sierpnia 2010

Praktykant nie traci zasiłku dla bezrobotnych

Młoda osoba, która otrzymuje wynagrodzenie w czasie praktyki w firmie, może w tym czasie otrzymywać także zasiłek dla bezrobotnych. Absolwenci gimnazjów, szkół średnich lub wyższych uczelni, którzy nie mają więcej niż 30 lat i odbywają praktykę np. w firmach, mogą jednocześnie być zarejestrowani w urzędzie pracy jako bezrobotni. Jeśli przed podjęciem praktyki nie mieli statusu bezrobotnego, mogą w jej trakcie ubiegać się o jego uzyskanie. Nie będą oni jednak mogli otrzymywać zasiłku dla bezrobotnych, jeśli w trakcie praktyki otrzymują miesięcznie kwotę wyższą niż połowa minimalnego wynagrodzenia, czyli 658,5 zł. Jeśli dostają mniej, to mogą również otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych. Inne korzystne rozwiązanie dla praktykantów przewidziane w ustawie z 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz.U. nr 127, poz. 1052) polega na tym, że nie muszą oni (w odróżnieniu od pozostałych bezrobotnych) stawiać się w urzędzie pracy w celu przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy proponowanej przez urząd.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 4 sierpnia 2010r.


3 sierpnia 2010

Firmy zapłacą niższe składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Za kolejną grupę pracowników pracodawcy nie zapłacą obowiązkowych składek do ZUS od wypłacanego im ekwiwalentu za używanie w pracy własnej odzieży. Za kolejną grupę pracowników pracodawcy nie zapłacą obowiązkowych składek do ZUS od wypłacanego im ekwiwalentu za używanie w pracy własnej odzieży. Od 1 sierpnia firmy zatrudniające osoby wykonujące pracę na podstawie umowy-zlecenia, umowy agencyjnej lub innej umowy, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, nie muszą już wliczać do postawy wymiaru składek wydatków na bezpieczeństwo i higienę pracy (BHP). Z podstawy wymiaru składek dla tej grupy zostały także wykluczone wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej, używanie odzieży i obuwia własnego zamiast roboczego. – Wprowadzenie takiego rozwiązania obniży koszty prowadzenia działalności gospodarczej oraz zrówna sposób traktowania pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę z tymi, których firmy zatrudniają najczęściej na podstawie umów cywilnych – mówi Bogdan Koziarski, właściciel firmy budowlanej z Warszawy. Dodaje, że pierwszy raz niższe składki pracodawcy zapłacą we wrześniu za sierpień. Rozwiązanie korzystne dla firm wprowadza rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 9 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. 127, poz. 860). Zmiany obejmą także członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych. Nowelizacja rozporządzenia jest wynikiem wyroku z 16 lutego 2010 r. Trybunał Konstytucyjny (sygn. P 16/09). TK uznał, że par. 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia w pierwotnym brzmieniu w części, w jakiej wyklucza wyłączenie z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe wydatków pracodawców na świadczenia rzeczowe osób wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy było niezgodne z konstytucją. Za niezgodne z ustawą zasadniczą uznano także brak zwolnienia ze składek za wypłaty ekwiwalentów pieniężnych za pranie lub używanie przez zatrudnionych własnych ubrań roboczych.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 3 sierpnia 2010r.


3 sierpnia 2010

Nowy wzór statystycznej karty wypadków przy pracy: więcej obowiązków dla przedsiębiorców

W statystycznej karcie wypadków przy pracy pracodawca będzie musiał określić faktyczny rodzaj i miejsce pracy podwładnego – np. oddział, magazyn. Zmieni się wzór statystycznej karty wypadków przy pracy (ZK-W). Może on zacząć już obowiązywać od września. Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie statystycznej karty wypadków przy pracy. Nowe przepisy rozszerzają zakres informacji, jakie pracodawca musi przedstawić w dokumentacji przekazywanej do Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). W statystycznej karcie wypadków przy pracy będzie musiał on określić faktyczne miejsce pracy podwładnego oraz wskazać, jaką pracę tam wykonuje (np. w oddziale, filii, magazynie, sklepie). Ponadto zostanie on zobowiązany do wskazania miejscowości, w której znajduje się jednostka zatrudniająca pracownika i jaka jest jej forma prawna (np. własność osób fizycznych, samorządowa, państwowych osób prawnych). Wykaz i przyporządkowane im kody, które trzeba wskazać w statystycznej karcie, firma znajdzie w załączniku nr 2 rozporządzenia.– Firma nie będzie natomiast musiała wskazywać kodów miejscowości i rodzaju wykonywanej działalności. Dopisze je urząd statystyczny – mówi Małgorzata Lorenc z firmy Lorenc Doradztwo Kadrowe i Personalne.Pracodawca nadal będzie przekazywał kartę na portal sprawozdawczy GUS w formie elektronicznej. Jego wersję papierową firma będzie wysyłać pod zmieniony adres urzędu statystycznego w Gdańsku (ul. Danusi 4).– Nowe przepisy zmienią też zasady określania zawodu poszkodowanego pracownika w statystycznej karcie wypadków – mówi Małgorzata Lorenc. Do końca tego roku firma powinna posługiwać się obowiązującą klasyfikacją zawodów i specjalności określonych dla potrzeb rynku pracy. Od 2011 roku wejdzie jednak w życie nowa lista zawodów wprowadzona rozporządzeniem ministra pracy i polityki społecznej z 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. nr 82, poz. 537). To oznacza, że od przyszłego roku firmy będą musiały posługiwać się nową klasyfikacją zawodów, wpisując dane do karty statystycznej. Zmienione rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna,3 sierpnia 2010r.


2 sierpnia 2010r

Nowe dowody muszą dotyczyć okresu objętego decyzją ostateczną

Dokumenty, duplikaty faktury, które nie dotyczą przedmiotu i podstawy rozstrzygnięcia ostatecznej decyzji podatkowej, nie mogą być podstawą skutecznego wznowienia postępowania. Wyrok NSA z 14 lipca 2010 r., sygn. akt II FSK 488/09, niepublikowany.

Źródło: Gazeta Prawna, 2 sierpnia 2010 r.


2 sierpnia 2010r

Można już składać wnioski o pomoc z funduszu alimentacyjnego

Osoby, które nie otrzymują alimentów, mogą się ubiegać w gminach o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres. Jeśli złożą wniosek do końca sierpnia, zyskają pewność wypłaty w terminie. Od dziś gminy rozpoczynają przyjmowanie wniosków od osób ubiegających się o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy tzw. okres świadczeniowy. Rozpocznie się 1 października, ale od daty złożenia wniosku zależy wypłata pieniędzy. Osoby, które zrobią to w sierpniu, świadczenie za październik na pewno otrzymają do 30 dnia tego miesiąca. Natomiast złożenie wniosku między 1 września a 30 października oznacza, że wsparcie za październik będzie wypłacone łącznie ze świadczeniami listopadowymi. Wzorem poprzednich lat osoby ubiegające się o świadczenia mogą telefonicznie umówić termin złożenia dokumentów. Gminy już wcześniej rozpoczęły wydawanie wniosków i druków zaświadczeń, które są niezbędne do wydawana decyzji o przyznaniu świadczeń.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Michalina Topolewska, 2 sierpnia 2010 r.


2 sierpnia 2010r

Przesyłka z urzędu skarbowego musi być awizowana dwukrotnie

Pismo podatkowe musi być awizowane dwukrotne w odstępie 7 dni, by uznać, że zostało poprawnie doręczone adresatowi.Wyrok NSA, sygn. akt II FSK 281/09, prawomocny.

Źródło: Gazeta Prawna, 2 sierpnia 2010 r.


30 lipca 2010r

W 2011 roku płaca minimalna wyższa o 69 zł

Od 2011 r. płaca minimalna wzrośnie zapewne z 1317 do 1386 zł. Mało prawdopodobne, aby rząd poparł dzisiaj propozycję związków zawodowych i najniższa pensja wyniosła 1,5 tys. zł. Dziś na posiedzeniu komisji trójstronnej ma zapaść decyzja w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia i wskaźnika wzrostu płac w sferze budżetowej w 2011 r. Jeśli rząd i partnerzy społeczni się nie dogadają, w życie wejdą rządowe propozycje. Płaca minimalna wzrośnie o 69 zł (do 1386 zł), a pensje urzędników będą zamrożone. Propozycje te popierają pracodawcy. Związki zawodowe domagają się jednak większej podwyżki. Chcą, aby w przyszłym roku wyniosła ona 1,5 tys. zł, ale zadowoli też ich 1410 zł. Znacznie trudniejszy może być kompromis w sprawie wskaźnika wzrostu płac w sferze budżetowej. Rząd, popierany przez pracodawców, chce w przyszłym roku zamrozić pensje. Związki domagają się podwyżki o 5,3%, bo ich zdaniem są one niedoszacowane.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Łukasz Guza 30 lipca 2010 r.


27 lipca 2010r

Spółka musi mieć rezerwy na odprawy i nagrody

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 16554) wypowiedziało się w sprawie obowiązku stosowania Krajowego Standardu Rachunkowości nr 6 "Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe". Resort podkreślił, że jednostka, która ma obowiązek wykonania świadczeń na rzecz pracowników w przyszłości, np. odpraw, powinna tworzyć w tym celu rezerwy. Jednak może ona, w ramach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, stosować uproszczenia, m.in. nie tworząc rezerw na odprawy emerytalne, jeżeli odprawy te przyznawane są, zgodnie z Kodeksem pracy, w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia, bowiem spowodowane jednorazowymi wypłatami świadczeń zniekształcenie wyniku finansowego i zobowiązań nie jest istotne.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 30 lipca 2010 r.


27 lipca 2010r

Koniec swobody w odliczaniu VAT od aut

Ministerstwo Finansów przygotowało założenia do zmian w przepisach ustawy o VAT. Od 2011 roku firmom zostanie ograniczone prawo do odliczenia VAT od samochodów z kratką. Podatnicy nie odliczą również podatku od zakupu paliwa wykorzystywanego w takich autach. Podatnicy VAT mają obecnie prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego przy zakupie samochodów z kratką, tj. pojazdów samochodowych innych niż osobowe, o dopuszczalnej ładowności powyżej 500 kg i dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczajacej 3,5 tony, oraz paliwa do takich samochodów. To skutek wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie polskiej spółki Magoora (C-414/07). Od przyszłego roku ta sytuacja się zmieni. Od zakupu aut – również tych z kartką – będzie można odliczyć podatek do 60% kwoty podatku na fakturze, nie więcej niż 6 tys. zł. Z kolei podatku od zakupu paliwa odliczyć nie będzie można w ogóle. Takie regulacje zawierają założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o VAT oraz ustawy o transporcie drogowym. Ograniczenia w odliczeniu VAT dotyczące aut miałyby obowiązywać przez dwa lata, tj. do 31 grudnia 2012 r. Kto na tym zyska? Oczywiście zyska budżet, a stracą podatnicy. Resort finansów szacuje, że tylko dzięki wprowadzeniu zakazu odliczania VAT od paliwa do samochodów w kasie państwa zostanie 1,8 mld zł.

Źródło: Gazeta Prawna, 30 lipca 2010 r.


30 lipca 2010r

Lunch z kontrahentem nie wpływa na przychody

Przedsiębiorca, który zaprasza partnera biznesowego na obiad, nie odliczy poniesionych wydatków. Wynika tak z odpowiedzi Ministerstwa Finansów na interpelację poselską nr 16452. Ministerstwo przypomniało, iż zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o PIT oraz art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT nie uważa się za koszt uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych. Ograniczenia te wprowadzono na początku 2007 r., jako że wydatki na lunche biznesowe nie mają wymiernego wpływu na przychody firm. Resort nie przewiduje zmiany tych przepisów, gdyż ewentualne zniesienie obecnych ograniczeń kosztowałoby budżet państwa ok. 1,1 mld zł (w tym 900 mln zł w CIT i 200 mln zł w PIT). Organy podatkowe uznają natomiast, iż firmy mogą odliczyć niektóre wydatki na poczęstunek, który odbył się w ich siedzibie i nie miał charakteru reprezentacyjnego.

Źródło: Rzeczpospolita, 30 lipca 2010 r.


28 lipca 2010r

Emerytura z przymusu

Notariusze muszą odejść na emeryturę, mając 70 lat, bo tracą prawo wykonywania zawodu. Sędziowie, profesorowie czy żołnierze są zwalniani z pracy po ukończeniu określonego wieku. Polska ma jeden z najniższych w Unii Europejskiej wskaźnik zatrudnienia starszych osób. Pracownicy mieli powody do zadowolenia, gdy Sąd Najwyższy wydał niezwykle ważne postanowienie. Wskazał, że pracodawca nie może zwolnić pracownika ze względu na to, że ten ukończył wiek emerytalny (sygn. akt II PZP 13/08). W efekcie w systemie powszechnym zakończyła się dyskryminacja osób ze względu na wiek. Okazuje się jednak, że wciąż istnieją przepisy, które pozwalają na zwolnienie nie za złą pracę czy ze względu na sytuację firmy, ale wyłącznie ze względu na wiek. Dotyczy to m.in. notariuszy, policjantów czy żołnierzy, którzy przymusowo są wysyłani na emeryturę.– Odwołanie notariusza, jeżeli ten skończył 70 lat, stanowi przejaw dyskryminacji ze względu na wiek – ostrzega Stanisław Trociuk, zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich. O dyskryminacji ze względu na wiek można też mówić w przypadku profesorów akademickich. Wiek, a nie staż służby ma wpływ na wysłanie na emeryturę zawodowego żołnierza.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Bożena Wiktorowska, 28 lipca 2010 r.


27 lipca 2010r

Podatnicy mają 10 miesięcy na zakup kas fiskalnych

Minister Finansów podpisał rozporządzenie o kasach fiskalnych. Od maja 2011 r. na jego podstawie ok. 150 tys. nowych podatników będzie musiało stosować te urządzenia. Nowe rozporządzenie ma wejść w życie od początku 2011 r., ale podatnicy będą musieli stosować kasy fiskalne od 1 maja 2011 r. Obowiązek rejestracji sprzedaży przez kasy fiskalne obejmie m.in. prawników, lekarzy, rzeczoznawców, detektywów, ochroniarzy. W wyniku likwidacji zwolnień w przyszłym roku zostaną objęci obowiązkiem stosowania urządzeń fiskalnych również świadczący usługi doradcze i pokrewne, medyczne, a także w zakresie kultury, sportu. Rozporządzenie o kasach nie przewiduje zmian w zakresie limitów obrotów, po przekroczeniu których przedsiębiorcy muszą stosować urządzenia fiskalne. Zachowane zostanie dotychczasowe zwolnienie z obowiązku ewidencji przy zastosowaniu kas dla podatników o bardzo małych obrotach, tj. 40 tys. zł. Zachowane zostaje również dotychczasowe kryterium stosowania zwolnienia dla podatników rozpoczynających działalność. Podatnicy ci po przekroczeniu obrotu w wysokości 20 tys. zł tracą prawo do korzystania ze zwolnienia. Zrezygnowano również z całej kategorii zwolnień od ewidencji przy zastosowaniu kas odnoszących się do podatników rozliczających się z podatku dochodowego na zasadach karty podatkowej. Dotyczy to między innymi usług: ślusarskich, krawieckich, wyrobu i naprawy naczyń blaszanych, pobielania kotłów i naczyń, kotlarstwa, mechaniki maszyn i urządzeń rolniczych, witrażownictwa, kołodziejstwa, bednarstwa, koszykarstwa, wytwarzania mioteł i wyrobów z gałęzi i słomy, gręplarstwa, kilimiarstwa, repasacji pończoch, bieliźniarstwa, gorseciarstwa, modniarstwa.

Źródło: Gazeta Prawna, 27 lipca 2010 r.


27 lipca 2010r

Od zwróconych kosztów firma musi zapłacić podatek

Środki, które stanowią zwrot wydatków poniesionych na realizację zadania publicznego lub przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, są opodatkowane. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 122 ustawy o podatku o dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) zwolnieniu podlega m.in. wkład własny podmiotu publicznego otrzymany przez partnera prywatnego lub spółkę, przeznaczony na cele określone w umowie o partnerstwo publiczno-prywatne (PPP). Zwolnieniu nie podlegają jednak środki stanowiące zwrot wydatków poniesionych na realizację zadania publicznego lub przedsięwzięcia będącego przedmiotem umowy o PPP przez partnera prywatnego lub za jego pośrednictwem oraz środki przeznaczone na nabycie udziałów lub akcji w spółce handlowej. Ze zwolnienia nie korzystają środki stanowiące jedynie zwrot wydatków poniesionych na realizację zadania publicznego lub przedsięwzięcia będącego przedmiotem umowy o partnerstwie. Gdy przedsięwzięcie jest szczególnie skomplikowane lub wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań, podmiot publiczny może pokryć wszystkim oferentom na równych warunkach część kosztów przygotowania oferty. Dofinansowanie zostanie potraktowane jako przychód podatkowy przedsiębiorcy na zasadach ogólnych, czyli jako otrzymane pieniądze lub inne wartości pieniężne. Od zwróconych kosztów firma musi zapłacić podatek

Źródło: Gazeta Prawna, 27 lipca 2010 r.


26 lipca 2010r

Klasyfikacja wyrobów i usług nie potwierdzi prawa do zwolnienia

Likwidacja załącznika określającego katalog usług zwolnionych z VAT będzie oznaczała konieczność analizy, czy dana usługa nadal korzysta ze zwolnienia. W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowej nowelizacji ustawy o VAT. Jej podstawowym założeniem jest dostosowanie kodów PKWiU, do których odwołuje się ustawa, np. tworząc katalog towarów i usług opodatkowanych z niższym VAT, do klasyfikacji PKWiU z 2008 r. Zdaniem ekspertów projekt ten przynosi znacznie głębsze zmiany. W zakresie usług zwolnionych z VAT zakłada on całkowite odejście od klasyfikacji statystycznej i oparcie się na opisowych definicjach usług zwolnionych. Jest to zgodne z Dyrektywą 2006/112, jednak z drugiej strony podatnicy zostaną pozbawieni komfortu, jaki stwarzała im klasyfikacja statystyczna potwierdzająca, że wykonywane przez nich czynności powinny być uznane np. za usługi pomocnicze do usług pośrednictwa finansowego, objęte zwolnieniem zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy o VAT. Zdaniem niektórych ekspertów przepisy projektu w sposób wyraźny dążą do wyłączenia z zakresu zwolnienia przeniesienia praw do umów ubezpieczenia, jak i umów kredytu (pożyczki).

Źródło: Gazeta Prawna, 26 lipca 2010


23 lipca 2010r

Komisja za utworzeniem centralnej bazy danych o podatnikach

Sejmowa komisja finansów opowiedziała się za uchwaleniem nowelizacji Ordynacji podatkowej, która przewiduje m.in. utworzenie centralnej bazy danych o podatnikach. Ministerstwo Finansów będzie mogło przetwarzać te dane w celach analitycznych i statystycznych.Projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej i ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników przygotował rząd. Jeden z proponowanych przez resort finansów przepisów zakłada, że Minister Finansów będzie mógł, w celu wykonywania ustawowych zadań, w szczególności analityczno-sprawozdawczych, przetwarzać dane wynikające z deklaracji podatkowych składanych do naczelników urzędów skarbowych. Wiceminister Finansów Maciej Grabowski zapewniał jednak, że celem zmian jest jedynie zwiększenie efektywności wykorzystywania danych do celów analityczno-sprawozdawczych. Podkreślił też, że ich przetwarzanie będzie odbywać się z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych. Komisja wprowadziła do projektu poprawkę rozszerzającą przepis o deklaracje składane nie tylko do urzędów skarbowych, ale również celnych. Teraz projekt trafi do drugiego czytania na posiedzeniu Sejmu.

Źródło: Gazeta Prawna, 23 lipca 2010 r


23 lipca 2010r

Święto Trzech Króli będzie dniem wolnym

Posłowie poparli projekt ustanowienia święta Trzech Króli dniem wolnym od pracy. Już od przyszłego roku pracownikom może przysługiwać kolejny, 13. dzień wolny od pracy. Sejmowa komisja nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach jednogłośnie poparła bowiem poselski projekt nowelizacji Kodeksu pracy i niektórych innych ustaw, który przewiduje, że w święto Trzech Króli pracownicy będą mieli wolne. W zamian pracodawca nie będzie musiał zwracać im dnia wolnego w innym terminie, jeśli święto przypadnie w sobotę. W rezultacie wymiar czasu pracy podwładnych zmieni się tylko nieznacznie. W ciągu 10 lat po wejściu w życie nowych przepisów (do 2020 r.) pracownicy stracą w sumie jeden dzień wolnego. W tym czasie Święto Trzech Króli trzykrotnie wypadnie w sobotę lub w niedzielę. Pracownicy uzyskają zatem siedem dodatkowych dni wolnych z tego tytułu. Jednocześnie ośmiokrotnie dzień świąteczny będzie przypadał w sobotę.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Łukasz Guza, 23 lipca 2010 r.


23 lipca 2010r

Koniec długich weekendów

Nowela Kodeksu pracy odbierająca wolne w zamian za święto przypadające w sobotę może być niekonstytucyjna. W Sejmie trwają burzliwe prace nad wprowadzeniem wolnego w Trzech Króli. Zmianom przewidzianym w przygotowanym przez posłów PO projekcie sprzeciwia się Ministerstwo Pracy, a także PKPP Lewiatan. Obu chodzi jednak o co innego. MPiPS nie kwestionuje pomysłu wprowadzenia do ustawy o dniach wolnych od pracy kolejnego święta, ale zaproponowane przez posłów zmiany w Kodeksie pracy. Pomysłodawcy chcą bowiem w zamian za kolejne wolne znieść obowiązek zapewnienia pracownikowi dnia wolnego w okresie rozliczeniowym w zamian za święto przypadające w tzw. wolną sobotę. Wówczas wprowadzenie nowego święta przypadającego 6 stycznia nie spowodowałoby znaczącego wzrostu liczby dni wolnych przysługujących pracownikom. Natomiast zdaniem PKPP Lewiatan nowela zaproponowana przez posłów jest niekorzystna dla biznesu bez względu na to, w jakim wariancie ostatecznie zostanie uchwalona.

Źródło: Rzeczpospolita, Mateusz Rzemek, 23 lipca 2010r


23 lipca 2010r

Chaos w emeryturach

Minister Pracy Jolanta Fedak chce pozwolić na wychodzenie z funduszy emerytalnych. Kto w OFE zostanie, po przejściu na emeryturę mógłby wypłacić wszystkie odłożone pieniądze i wydać, na co zechce. To już nie są luźne pomysły zgłaszane na konferencjach prasowych. W przyszłym tygodniu jej propozycjami zajmie się rząd. O zgodę będzie trudno, bo przeciwni pomysłom Fedak są Minister Skarbu i szef MSZ. Na jej propozycjach suchej nitki nie zostawiają też minister Michał Boni i szef rady ds. gospodarczych przy premierze Jan Krzysztof Bielecki. Wspólnie pracują nad konkurencyjnym projektem zmian, ale konkretów brak. Kto wygra? Każdy z ministrów zapewnia, że nie odpuści. Ekonomiści załamują ręce. - Najpierw trzeba dokończyć reformę emerytalną, a dopiero potem rozstrzygnąć, co trzeba poprawić - przekonują zgodnie. Inaczej stracą na tym emeryci. Polacy nadal nie wiedzą, co będzie się działo z ich oszczędnościami w OFE. To podważa zaufanie do państwa. Efekt będzie taki, że Polacy będą zatrudniać się na czarno i nie płacić składak - ostrzega Jeremi Mordasewicz z PKPP Lewiatan.

Źródło: Gazeta Wyborcza, Marcin Bojonowski, 23 lipca 2010r


23 lipca 2010r

Coraz mniej dzieci otrzymuje zasiłki rodzinne

Związki zawodowe chcą podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń. Zdaniem ekspertów świadczenia powinny przysługiwać większej liczbie dzieci. Ponad 2,5 mln dzieci straciło w ciągu ostatnich sześciu lat prawo do zasiłku rodzinnego. Z najnowszych danych Ministerstwa Pracy za I kwartał tego roku wynika, że zasiłek otrzymują 3 mln dzieci. Znów więc, o 300 tys., zmalała ich liczba w porównaniu z 2009 r. Spadek liczby dzieci uprawnionych do pomocy to głównie efekt zamrożonego od 2004 r. kryterium dochodowego. Nie bez znaczenia jest też poprawa sytuacji na rynku pracy. O podwyższenie kryterium będą więc zabiegać w Komisji Trójstronnej związki zawodowe. Ubiegłoroczne propozycje przewidywały podniesienie kryterium dochodowego z 504 zł do 621 zł oraz z 583 zł do 720 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem. Dzięki temu liczba uprawnionych dzieci wzrosłaby o ponad 650 tys. Ostatecznie podwyższone zostały, o 40%, tylko zasiłki rodzinne. Spadek liczby uprawnionych dzieci, jak i liczby składanych wniosków zauważają w swoich statystykach gminy.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Michalina Topolewska, 23 lipca 2010 r.


22 lipca 2010r

Ryczałtowiec zapłaci 3% od odsetek bankowych

Przedsiębiorcy opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych uzyskane odsetki bankowe ujmują w ewidencji pod datą ich otrzymania. Odsetki bankowe z rachunku przedsiębiorcy również tego opodatkowanego ryczałtem ewidencjonowanym są zaliczane do jego dochodów z działalności gospodarczej. Podatnicy mają obowiązek prowadzić ewidencję przychodów w taki sposób, aby dla przychodów z każdego rodzaju działalności możliwe było zastosowanie właściwej stawki. Zgodnie ze wspomnianą ustawą odsetki od środków na rachunkach bankowych podlegają opodatkowaniu według stawki 3%. W interesie podatnika leży prowadzenie ewidencji przychodów w taki sposób, aby było możliwe zastosowanie właściwej stawki do danej kategorii przychodów, w tym stawki 3% dla odsetek. Zdaniem ekspertów stosować należy zasady ogólne, zgodnie z którymi przychody wykazuje się na podstawie dowodów potwierdzających ich faktyczne uzyskanie. Zatem odsetki należy wpisać do ewidencji pod datą ich uzyskania.

Źródło: Gazeta Prawna, 22 lipca 2010 r


22 lipca 2010r

Powódź: firmy pytają o ulgi w składkach, ZUS nie wie, co odpowiedzieć

Rząd w pośpiechu przygotował specustawę mającą pomóc firmom w likwidacji skutków powodzi. Brak rozporządzeń wykonawczych spowodował, że ZUS ma problemy z odpowiedzią nawet na podstawowe pytania przedsiębiorców.Ustawa powodziowa nie spełnia naszych oczekiwań. Składki do ZUS możemy zapłacić do końca września, ale nie wiadomo, jakie będą konsekwencje takiego opóźnienia dla firm – skarżą się pracodawcy. Zwracają też uwagę, że w czasie spotkania przedsiębiorców z zalanych terenów przedstawiciel ZUS miał problem z odpowiedzią na liczne pytania dotyczące m. in. przełożenia terminu opłacania składek do ZUS za okres kwiecień – czerwiec. DGP zwróciła się Ministerstwa Pracy o wyjaśnienie 11 wątpliwości. Dotyczą one np. tego, czy pracownik i jego rodzina zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego będą mieć prawo do bezpłatnej opieki medycznej, jeśli firma nie zapłaciła za nich składek do NFZ. Nie wiadomo też, czy w takim wypadku pracodawca może wystawić ZUS RMUA. Odpowiedź na te i inne pytania ma być udzielona w ciągu 14 dni.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Bożena Wiktorowska, 22 lipca 2010 r.


21 lipca 2010r

Urząd skarbowy nie może ograniczać wglądu do akt sprawy

Fiskus nie może pozbawić lub ograniczyć podatnikowi prawa wglądu do akt sprawy podczas prowadzonego postępowania. Istnieje więc ryzyko, że podatnik może wpływać na zeznania świadka. Podatnicy, wobec których prowadzone są postępowania np. z nieujawnionych źródeł przychodów, mogą przejrzeć akta swojej sprawy w urzędzie skarbowym i sprawdzić, kto będzie przesłuchiwany w charakterze świadka. W takim przypadku istnieje ryzyko, że podatnik będzie chciał wpłynąć na zeznania świadka. Eksperci potwierdzają, że takie ryzyko istnieje. Nie można przewidzieć ani całkowicie zapobiec nieuczciwości niektórych podatników i żadne przepisy prawa tego nie zapewnią. Jedyne, co w takiej sytuacji może zrobić organ podatkowy, to udowodnić na podstawie innych dowodów nieprawdziwość zeznań. Przed odebraniem zeznania organ podatkowy poucza świadka o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, co może budzić obawy niektórych osób. Zatem, w interesie organu podatkowego, który podejrzewa, że nastąpiła zmowa pomiędzy świadkiem a podatnikiem, jest udowodnienie składania fałszywych zeznań – podkreślają specjaliści.

Źródło: Gazeta Prawna, 21 lipca 2010 r.


21 lipca 2010r

Zryczałtowanego PIT nie można odzyskać w formie nadpłaty

Osoby, które uzyskują dochody z umów-zleceń opodatkowane podatkiem zryczałtowanym, nie mogą wystąpić o zwrot zapłaconego podatku. Miesięczna wysokość należności z umowy-zlecenia czy umowy o dzieło decyduje o sposobie jej opodatkowania. Jeżeli nie przekracza ona 200 zł, to zastosowanie ma zryczałtowany 18% podatek dochodowy. Podatku tego nie można mylić z zaliczką na podatek rozliczaną na zasadach ogólnych, która jest zwracana, gdy dochody podatnika nie przekroczą w roku podatkowym kwoty wolnej od podatku – 3091 zł. Podatek zryczałtowany podlega ostatecznemu rozliczeniu w momencie poboru przez płatnika i nie podlega zwrotowi. Podatek ten jest obliczany od kwoty przychodu bez jakichkolwiek pomniejszeń, co powoduje, że jego wartość będzie wyższa o 7 zł przy kwocie umowy 200 zł. Różnica być może nie jest wielka, ale w przypadku podpisania kilku umów z różnymi płatnikami na 200 zł każda 7 zł należałoby pomnożyć przez liczbę tych umów. Niestety, ani płatnik, ani podatnik nie mają możliwości innego rozliczenia takich drobnych umów. Aby rozliczać podatek na zasadach ogólnych z możliwością odliczenia 20% kosztów uzyskania przychodów, należałoby zawrzeć umowę np. na 201 zł.

Źródło: Gazeta Prawna, 21 lipca 2010 r.


21 lipca 2010r

PIT od sprzedaży wygranej zależy od terminu transakcji

Jeśli podatnik chce sprzedać np. samochód wygrany w konkursie, musi liczyć się z koniecznością zapłaty PIT. Podatku uniknie tylko wtedy, gdy ze sprzedażą wstrzyma się co najmniej pół roku. W przypadku sprzedaży samochodu po upływie sześciu miesięcy po wygranej w konkursie (licząc od końca miesiąca nabycia) przychód ze sprzedaży nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym – takie zbycie nie stanowi wówczas źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.). Eksperci zastrzegają jednak, że jeśli sprzedamy samochód przed upływem sześciomiesięcznego terminu, to uzyskany ze sprzedaży przychód podlegać będzie opodatkowaniu. Podstawą opodatkowania jest tu dochód, tj. nadwyżka przychodu nad kosztami jego uzyskania. Wówczas jednak wirtualnym kosztem będzie wartość przychodu określonego przy nabyciu nagrody (tj. będącego podstawą opodatkowania 10% podatkiem dochodowym z tytułu wygranej w konkursie). Ekspert dodaje, że może to oznaczać, iż nawet zbywając nagrodę już po tygodniu od jej wygrania, nie zapłacimy podatku (gdyż wartość nagrody w dniu jej nabycia będzie np. przewyższać cenę jej sprzedaży przez zwycięzcę konkursu).

Źródło: Gazeta Prawna, 21 lipca 2010 r


21 lipca 2010r

Od wynagrodzenia praktykanta trzeba pobrać zaliczkę na PIT

Pracodawcy przyjmujący osoby na praktyki absolwenckie pobierają zaliczkę na ich podatek dochodowy według najniższej stawki. W okresie wakacji część pracodawców przyjmuje do pracy osoby na praktyki absolwenckie. Pracodawcy przyjmujący osoby do pracy i wypłacający im wynagrodzenia ze stosunku pracy lub umów-zleceń mają generalnie obowiązek jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy. Podmioty przyjmujące osoby na praktyki absolwenckie mają co do zasady podobne obowiązki podatkowe wobec urzędów skarbowych i podatników praktykantów jak wobec pracowników etatowych czy zleceniobiorców, jednak ustawa o PIT (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) reguluje te obowiązki w odrębny sposób. Przede wszystkim obowiązek poboru zaliczki wynika z art. 35 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT, a nie z art. 38 ust. 1 dla przychodów ze stosunku pracy czy art. 42 ust. 1 dla umowy-zlecenia. Oprócz tego zaliczkę od przychodów pochodzących z praktyk absolwenckich pobiera się, stosując najniższą stawkę podatkową określoną w skali – obecnie 18%. Osoby odbywające praktykę absolwencką nie mogą skorzystać z możliwości przerzucenia na płatnika obowiązku sporządzenia rocznego obliczenia podatku. Po zakończeniu roku firma wystawia absolwentowi informację PIT-11 oraz składa do urzędu skarbowego deklarację PIT-4R o pobranych zaliczkach.

Źródło: Gazeta Prawna, 21 lipca 2010 r


20 lipca 2010

Zgłoszenie intrastat będzie składane tylko elektronicznie

Przedsiębiorcy będą składać zgłoszenia Intrastat w formie elektronicznej. Forma pisemna będzie możliwa tylko za zgodą organu celnego. W przyszłym roku zmienią się zasady składania deklaracji Intrastat. Poza koniecznością składania Intrastatu elektronicznie zmieni się właściwość organów celnych dla tych zgłoszeń. Dyrektor Izby Celnej w Szczecinie będzie organem właściwym w sprawach dotyczących zgłoszeń Intrastat. Takie założenia zawiera projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zgłoszeń Intrastat, który został właśnie skierowany do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. W projekcie zrezygnowano także z instrukcji wypełniania formularza – deklaracja Intrastat oraz dokonywania zgłoszeń Intrastat. W jej miejsce ma zostać opracowana nowa instrukcja, która nie będzie stanowiła załącznika do rozporządzenia, lecz będzie opublikowana na stronach internetowych Ministerstwa Finansów oraz izb celnych.

Źródło: Gazeta Prawna, 20 lipca 2010 r.


19 lipca 2010r

Podział zysku tylko po zatwierdzeniu sprawozdania

Podział lub pokrycie wyniku finansowego w spółce jawnej powinien nastąpić dopiero po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. Nie należy tego dokonywać wcześniej, ponieważ po sporządzeniu sprawozdania a przed jego zatwierdzeniem mogą pojawić się informacje o zdarzeniach, które mają istotny wpływ na to sprawozdanie. Wówczas należy je zmienić, co wpłynie na podział wyniku finansowego.

Źródło: Gazeta Prawna, 19 lipca 2010 r.


19 lipca 2010

Przedsiębiorcy mają więcej czasu na złożenie wniosku o zwrot VAT

Komisja Europejska wydłużyła do marca 2011 r. termin składania wniosków o zwrot VAT zapłaconego w 2009 roku przez przedsiębiorców w innych krajach unijnych. Wydłużenie terminu na składanie wniosków o zwrot VAT wynika z opóźnień we wdrażaniu przez państwa członkowskie UE nowej procedury zwrotu, która obowiązuje od 1 stycznia 2010 r. Dotyczy ona podatników, którym przysługuje zwrot VAT za wydatki poniesione z tytułu działalności w państwie członkowskim, w którym nie mają siedziby. Państwa członkowskie miały czas na wprowadzenie portali internetowych, które umożliwiają składanie wniosków o zwrot podatku, do 1 stycznia 2010 r. Wiele krajów nie zdążyło tego zrobić i podatnicy nie mieli możliwości złożenia wniosków. Ostatni kraj uruchomił portal dopiero w maju. Dlatego komisja zdecydowała o wydłużeniu okresu składania wniosków o zwrot podatku za 2009 r. Początkowo miał być to wrzesień 2010 r., ostatnie firmy będą mogły składać wnioski do marca 2011 r.

Źródło: Gazeta Prawna, 19 lipca 2010 r.


19 lipca 2010r

Wydłuży się okres przedawnienia zobowiązań

Nierozpoczęcie lub zawieszenie biegu terminu przedawnienia skutkuje przesunięciem dnia upływu przedawnienia. Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem pięciu lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Bieg terminu przedawnienia ulega jednak zawieszeniu na skutek wystąpienia określonych zdarzeń, np. wniesienia skargi do sądu administracyjnego. Są wątpliwości, czy ich zaistnienie w okresie od dnia terminu zapłaty podatku do 31 grudnia skutkuje zawieszeniem. Z rządowego projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej wynika, że w tych przypadkach bieg terminu przedawnienia nie rozpocznie się. Projekt uzupełnia instytucję zawieszenia biegu przedawniania o instytucję jego spoczywania. W obu przypadkach wydłuża się okres przedawnienia zobowiązania podatkowego na skutek niewliczania do tego terminu pewnych okresów. Dotyczy to np. okresu od wniesienia skargi do sądu administracyjnego do doręczenia organowi podatkowemu odpisu orzeczenia sądu administracyjnego ze stwierdzeniem jego prawomocności.

Źródło: Gazeta Prawna, 19 lipca 2010 r.


16 lipca 2010

Emerytury bez zmian: Trybunał nie chce zrównania świadczeń kobiet i mężczyzn

Trybunał Konstytucyjny nie dał alibi rządowi. Reformy systemu emerytalnego na razie nie będzie, bo sędziowie orzekli, że różny wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn jest zgodny z konstytucją. Polska pozostaje jednym z ośmiu krajów europejskich, które różnicują wiek emerytalny kobiet i mężczyzn. Rząd zdaje sobie sprawę, że reforma jest konieczna, ale nie chce jej podjąć z powodów politycznych. Trybunał Konstytucyjny mógł zdjąć politykom ten problem z głowy. Rozpatrywał skargę, jaką trzy lata temu złożył były Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski (zginął w katastrofie smoleńskiej). RPO podnosił, że zróżnicowanie wieku emerytalnego dyskryminuje kobiety, powoduje, że krócej oszczędzają na emeryturę, w związku z tym ich świadczenia są niższe od świadczeń mężczyzn. Trybunał nie zgodził się z jego argumentacją. – Przepisy dające prawo do odchodzenia na emeryturę w wieku 60 lat nie dyskryminują kobiet – powiedział w uzasadnieniu sędzia Trybunału Stanisław Biernat. Dodał, że prawo to nie jest obowiązkiem, a sam wiek emerytalny nie decyduje o wysokości świadczeń pobieranych przez kobiety. Składa się na to wiele innych czynników, np. wyniki giełdy, liczba lat pracy, średnia trwania życia czy przynależność do określonego funduszu emerytalnego. Z argumentacją tego wyroku nie zgadza się była wiceminister pracy Irena Wóycicka: – Najważniejszym czynnikiem wpływającym na wysokość emerytury są lata pracy. Drugi czynnik to wysokość płac, a przecież kobiety zarabiają mniej niż mężczyźni. Wiktor Wojciechowski z Fundacji FOR wskazuje na aspekt finansowy. – Każdego roku na emerytury dla kobiet pomiędzy 60. a 64. rokiem życia FUS przeznacza 15 mld zł. To znaczy, że każdy Polak płaci rocznie na ten cel około 1 tys. zł – przekonuje Wojciechowski. Z doświadczeń innych krajów europejskich wynika, że kobiety, którym podniesiono wiek emerytalny, nie wypadały z runku pracy. Czy tak by było w Polsce? – Owszem – przekonuje Joanna Kluzik-Rostkowska, minister pracy w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. – Musimy tylko zreformować system funkcjonowania urzędów pracy, tak by aktywnie wspierały w poszukiwaniu zatrudnienia. Oraz zreformować system kształcenia ustawicznego.Obecnie tylko 30 proc. kobiet przechodzi na emeryturę w wieku 60 lat, bo zdecydowana większość z nich wypada z rynku już w wieku 54 lat.

Dziennik Gazeta Prawna, 16 lipca


16 lipca 2010

Kobieta w ciąży nie straci statusu bezrobotnego

Starosta nie będzie mógł pozbawić statusu bezrobotnego kobiety w ciąży oraz w okresie 30 dni po porodzie z powodu niezdolności do pracy trwającej przez nieprzerwany okres 90 dni, chyba że sama wystąpi ona z takim wnioskiem. Taką zmianę przewiduje nowelizacja ustawy zatrudnieniowej przyjęta w tym tygodniu przez rząd. – Brak statusu bezrobotnego pozbawia taką osobę ubezpieczenia zdrowotnego. Musi wtedy szukać innego płatnika składek, np. pomocy społecznej – wyjaśnia Tomasz Rudnik z urzędu pracy w Chojnicach. Obecnie sprawa ta jest rozstrzygana w różny sposób. – Kobieta w ciąży lub połogu może obecnie zostać pozbawiona statusu bezrobotnej z powody niezdolności do pracy dłuższej niż 90 dni – mówi Ireneusz Baronowski z Urzędu Pracy w Grudziądzu.Tomasz Rudnik dodaje jednak, że urzędy mają problem z interpretacją przepisów. Proszą więc o wyjaśnienie wojewódzkie urzędy pracy. – Otrzymaliśmy odpowiedź, że ciąża to nie choroba, i dlatego traktujemy te osoby tylko jako niedyspozycyjne, a nie jako chore. Dzięki temu nie są pozbawiane statusu bezrobotnego – tłumaczy Tomasz Rudnik. Dzieje się tak jednak tylko gdy na zaświadczeniu lekarskim znajduje się informacja o tym, że kobieta jest niezdolna do pracy z powodu ciąży. W innym wypadku kobieta traci status. Zmieni się to po wejściu w życie nowelizacji, która ma zacząć obowiązywać 14 dni od daty uchwalenia.

Dziennik Gazeta Prawna,16 lipca 2010


16 lipca 2010

Książki i żywność mogą być objęte 5-proc. podatkiem od towarów i usług.

Polska może stosować do końca 2010 r. 0-proc. VAT dla dostawy niektórych książek i czasopism specjalistycznych oraz 3-proc. dla nieprzetworzonych środków spożywczych. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 16317) poinformowało, że rozważany jest projekt nowelizacji ustawy o VAT, który wprowadzi 5-proc. stawkę VAT. Miałaby ona zastosowanie do dostawy książek i czasopism specjalistycznych oraz nieprzetworzonych artykułów spożywczych. Polska może stosować do końca 2010 r. 0-proc. VAT dla dostawy niektórych książek i czasopism specjalistycznych oraz 3-proc. dla nieprzetworzonych środków spożywczych. Minister finansów wystąpił do Komisji Europejskiej z wnioskiem o przedłużenie stosowania tych stawek. Resort bierze jednak pod uwagę wprowadzenie 5-proc. stawki, mając na uwadze trudności z uzyskaniem zgody (zmiana dyrektywy wymaga podjęcia decyzji o przygotowaniu projektu dyrektywy oraz zgody wszystkich państw członkowskich). Ministerstwo Finansów odniosło się także do pytania o obniżenie VAT na artykuły dziecięce. Obecnie odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt oraz obuwie dziecięce opodatkowane są obniżoną 7-proc. stawką. Stosowanie przez Polskę stawki obniżonej na te towary spowodowało skierowanie przez Komisję Europejską do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawy o naruszenie przepisów wspólnotowych. W wydanej opinii rzecznik generalny poparł polskie stanowisko.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 16 lipca 2010


15 lipca 2010

TK rozpatrzy sprawę wieku emerytalnego kobiet. Coraz mniej Polaków przeciw dłuższej pracy

Dzisiaj Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnie, czy kobiety powinny pracować do 65 lat. Konieczność wydłużenia i zrównania wieku emerytalnego lepiej rozumieją Polacy niż rząd. Co trzeci z nas zgadza się, by kobiety i mężczyźni kończyli pracę w wieku 65 lat, przeciw jest 66% – wynika z sondażu Homo Homini dla „DGP”. W 2003 r., gdy taka propozycja padła w tzw. planie Hausnera, oponowało 90% badanych. Jeśli nie rosnące przyzwolenie obywateli, to może Trybunał Konstytucyjny zmusi polski rząd do reform. Dzisiaj orzeknie, czy niższy wiek kobiet jest zgodny z ustawą zasadniczą. Zaczynamy rozumieć, że tylko dłuższa praca zapewni nam bezpieczeństwo wypłat emerytur. Dociera do nas, że się starzejemy i ktoś musi zarobić na świadczenia. Nie bez znaczenia są informacje o kłopotach finansowych ZUS czy gigantycznych dopłatach do KRUS. Ekonomiści uprzedzają, że bez reform grozi nam albo obniżka emerytur, albo podnoszenie podatków. Tymczasem nie ma żadnych argumentów za utrzymaniem niższego wieku kobiet. Ani nie żyją krócej, ani nie są w gorszym zdrowiu. A dla gospodarki ich ucieczka na świadczenia to strata.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Bartosz Marczuk, 15 lipca 2010 r.


15 lipca 2010

Skutki podatkowe przejęcia własnego długu

Wygaśnięcie z mocy prawa zobowiązań spółki przejmującej wobec spółki przejmowanej, które następuje w chwili przejęcia, nie powoduje powstania przychodu opodatkowanego CIT. Tak uznała Izba Skarbowa w Bydgoszczy w interpretacji z 16 czerwca 2010 r. (ITPB3/423-126/10/MT).

Źródło: Rzeczpospolita, 15 lipca 2010


15 lipca 2010

Można odliczyć koszty marketingu

Fiskus nie ma prawa z góry kwestionować faktur za pośrednictwo przy zawieraniu kontraktów. Musi wykazać, że usługi nie zostały wykonane. To wnioski z wyroku WSA w Warszawie, sygn. akt VIII SA/Wa 204/10.

Źródło: Gazeta Prawna, 15 lipca 2010 r.


14 lipca 2010

Samozatrudniony, będzie mógł korzystać z ofert urzędu pracy

Osoby, które zawiesiły działalność gospodarczą, będą mogły zarejestrować się w urzędzie pracy jako bezrobotne. Rolnicy zyskają prawo do refundacji za utworzone miejsca pracy. Rząd przyjął wczoraj nowelizację ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zgodnie z propozycją resortu pracy samozatrudniony, który ma wpis do ewidencji działalności z odległym terminem jej rozpoczęcia, będzie mógł zarejestrować się do tego czasu w urzędzie pracy jako bezrobotny. Status bezrobotnego będą mogły mieć również osoby w czasie zawieszenia działalności gospodarczej. Takie osoby bardzo często zgłaszają się do urzędów pracy. Nie chcą likwidować działalności gospodarczej, bo nie wiedzą, czy w przyszłości do niej nie wrócą. Po zmianie przepisów w czasie zawieszenia działalności będą mogły korzystać ze wsparcia urzędu. Nowelizacja w jednakowy sposób traktuje podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej i działalności gospodarczej. Skierowany na szkolenie lub studia podyplomowe bezrobotny będzie więc miał prawo do ich ukończenia bez konieczności ponoszenia kosztów, jeśli w trakcie podjął działalność gospodarczą. Dotychczas miał takie prawo tylko w przypadku podjęcia zatrudnienia.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Beata Lisowska, 14 lipca 2010 r.


14 lipca 2010

Od dochodu można odliczyć maksymalnie połowę straty

Strata może być odliczana w ciągu pięciu lat podatkowych od dochodów uzyskanych wyłącznie z tego samego źródła. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 16490) wyjaśniło, że okresem rozliczeniowym dla podatników PIT jest rok kalendarzowy, który może okazać się zbyt krótki na rozliczenie efektów ekonomicznych zdarzeń gospodarczych. Jeżeli np. w jednym roku podatnik ponosi znaczne koszty związane z uruchomieniem źródła przychodów, np. działalności gospodarczej, to nawet jeżeli w następnym roku osiąga zysk, nie zmienia to faktu, że w okresie tych dwóch lat efektem ekonomicznym jest ujemne saldo działalności. Dlatego możliwe jest odliczanie poniesionej straty od dochodów z tego źródła przychodów w kolejnych latach podatkowych. Rozliczenie straty nie zawsze jest dopuszczalne. Nie ma takiej możliwości, gdy strata powstała z odpłatnego zbycia nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, a także prawa wieczystego użytkowania gruntów. Nie można także rozliczyć straty ze źródeł przychodów, z których dochody wolne są od podatku dochodowego.

Źródło: Gazeta Prawna, 14 lipca 2010 r.


14 lipca 2010

Nie ma zgody na mejlowanie faktur

Mimo korzystnych dla podatników orzeczeń NSA resort finansów stoi na stanowisku, iż firmy nie mogą odliczyć VAT z dokumentu otrzymanego e-mailem. Przedsiębiorcy muszą więc stosować skomplikowany i dość drogi tzw. bezpieczny e-podpis bądź przesyłać faktury w systemie elektronicznej wymiany danych (EDI). Wynika tak z odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytanie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z 4 marca 2010 r. MF analizuje możliwość dokonania zmian w przepisach dotyczących faktur elektronicznych. Na razie inicjatywa legislacyjna w tej sprawie byłaby nieuzasadniona, ponieważ w Unii Europejskiej trwają prace nad zmianami dyrektywy dotyczącej fakturowania, w tym elektronicznego. Ewentualna nowelizacja przepisów krajowych powinna je uwzględnić. Jednak zdaniem niektórych ekonomistów przepisy UE już teraz dają możliwość wystawiania i przesyłania faktur e-mailem, z czego wiele państw korzysta. Rozpowszechnienie e-faktur zależy więc wyłącznie od dobrej woli Ministra Finansów.

Źródło: Rzeczpospolita, 14 lipca 2010 r.


12 lipca 2010

Zamiast płatnego e-podpisu będzie zaufany profil

Dokumentacja osób, które założą zaufany profil, będzie przechowywana przez 20 lat. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekty trzech rozporządzeń umożliwiających uruchomienie tzw. zaufanego profilu. Nowy sposób uwierzytelniania przesyłek przesyłanych do instytucji publicznych drogą elektroniczną umożliwia ustawa z 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 40, poz. 230). Osoby chcące przesyłać w ten sposób dokumenty będą mogły założyć konta na rządowym portalu ePUAP. Przy jego założeniu trzeba będzie podać imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz identyfikator. Niezbędnym warunkiem uwierzytelnienia będzie także określenie przez użytkownika hasła. Po założeniu konta konieczna jest tylko jednorazowa wizyta, na przykład w ZUS, aby potwierdzić swoją tożsamość. Użytkownik konta będzie mógł je zlikwidować w każdym momencie, ale dokumentacja jego profilu w formie papierowej będzie przechowywana przez okres 20 lat. Nowe rozwiązania wejdą w życie za 3 miesiące.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Bożena Wiktorowska, 12 lipca 2010 r.


13 lipca 2010

Fiskus nadużywa uprawnień przy przedawnieniu

Zobowiązania podatkowe przedawniają się po upływie ponad pięciu lat. Aby przerwać bieg terminu przedawnienia, fiskus wszczyna postępowanie karne skarbowe. Organy podatkowe znalazły świetną metodę na przerwanie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. W trakcie prowadzonego postępowania podatkowego wszczynają nowe postępowania na podstawie kodeksu karnego skarbowego. W wielu przypadkach postępowania karne skarbowe nie mają żadnego uzasadnienia, co potwierdzają sądy, umarzając sprawy. Ale efekt zostaje osiągnięty – bieg przedawnienia zobowiązań wobec fiskusa zostaje wstrzymany. Zdaniem ekspertów to absurdalna sytuacja, która nie powinna mieć miejsca. Fiskus takimi działaniami nadużywa swoich uprawnień, ale niestety takie działania urzędników są zgodne z prawem.

Źródło: Gazeta Prawna, 13 lipca 2010 r.


8 lipca 2010

Po rezygnacji ze zwolnienia możesz odzyskać VAT od wcześniejszych zakupów

Przedsiębiorca może odliczyć podatek naliczony od środków trwałych i wyposażenia zakupionych w okresie zwolnienia, po rezygnacji z niego. Aby skorzystać z tego prawa, nie musi sporządzać spisu z natury. Izby skarbowe potwierdziły prawo podatników do odliczenia VAT naliczonego od zakupów poczynionych w okresie zwolnień podmiotowych/przedmiotowych między innymi w interpretacjach: Izby Skarbowej w Warszawie z 23 października 2009 r. (IPPP1/443-763/09-2/AP), również dotyczącej niskocennych środków trwałych kupionych w okresie 12 miesięcy przed rezygnacją ze zwolnienia podmiotowego (według izby tryb korekty reguluje art. 91 ust. 7c), Izby Skarbowej w Katowicach z 29 marca 2010 r. (IBPP4/443-43/10/AZ), dotyczącej towarów i usług zakupionych w okresie trzech lat przed dniem rezygnacji ze zwolnienia przedmiotowego na potrzeby budowy centrum medycznego przez spółkę prowadzącą działalność w zakresie zwolnionych usług medycznych; centrum po zakończeniu budowy ma być w części wynajmowane, a w części używane do działalności zwolnionej w zakresie ochrony zdrowia (według izby tryb korekty w tym wypadku reguluje art. 91 ust. 7d, Izby Skarbowej w Poznaniu z 30 października 2009 r. (ILPP2/443-1196/09-2/MN), dotyczącej środków trwałych o niewskazanej w piśmie wartości, nabytych do działalności zwolnionej podmiotowo przed rezygnacją z tego zwolnienia (izba wskazała, że tryb korekty reguluje art. 91 ust. 7a, b i c).

Źródło: Rzeczpospolita, 8 lipca 2010 r.


7 lipca 2010

Sankcje dla ukrywających dochody

Podatnik, który w trakcie postępowania o nieujawnione źródła przychodów powoła się na pożyczki, od których nie uiścił podatku od czynności cywilnoprawnych, zapłaci 20% podatek. Rezultatem nowelizacji ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649) dokonanej 1 stycznia 2007 r. było wprowadzenie nowej stawki podatkowej, mającej charakter sankcji w stosunku do nieuczciwych podatników. Jej wysokość wynosi aż 20% podstawy opodatkowania. Ma ona zastosowanie m.in. w razie powołania się przez podatnika na fakt zawarcia umowy pożyczki, z tytułu której nie dopełnił ciążących na nim obowiązków. Eksperci wyjaśniają, że celem tej regulacji była wola ustawodawcy, aby ukrócić wybiegi stosowane przez podatników w trakcie postępowań w sprawie dochodów z nieujawnionych źródeł, polegające na powoływaniu się na fikcyjne umowy pożyczek.

Źródło: Gazeta Prawna, 7 lipca 2010 r.


5 lipca 2010

W razie wystąpienia straty bilansowej trzeba wybrać korzystny sposób jej pokrycia

Gdy przedsiębiorstwo poniesie stratę finansową z działalności gospodarczej, trzeba wybrać sposób jej pokrycia. Do wyboru jest pięć różnych opcji. W sytuacji gdy jednostka ponosi stratę niezmiernie ważne jest aby ustaliła sposób jej pokrycia. Pokrycie straty za rok ubiegły może nastąpić dopiero po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. Do tego momentu powstała strata bilansowa pozostaje w księgach na koncie Wynik finansowy. Po zatwierdzeniu sprawozdania należy saldo tego konta przeksięgować na konto Rozliczenie wyniku finansowego. Stratę finansową można pokryć: 1) z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, 2) z kapitału zapasowego lub rezerwowego, 3) z planowanego zysku z lat następnych, 4) z dopłat wspólników, 5) przez obniżenie kapitału podstawowego. Należy przy tym pamiętać o regulacjach zawartych w art. 233 i 397 ustawy z dnia 15 października 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.). W przypadku spółki z o.o., jeżeli poniesie ona stratę, która przewyższy sumę kapitału zakładowego, zarząd jest zobligowany do niezwłocznego zwołania zgromadzenia wspólników w celu powzięcia uchwały co do dalszego istnienia. W spółkach akcyjnych, aby wystąpił obowiązek zwołania walnego zgromadzenia akcjonariuszy, strata musi przewyższyć sumę kapitałów rezerwowego i zapasowego a także 1/3 kapitału podstawowego. Spółka powinna wybrać najkorzystniejszą dla niej metodę pokrycia straty z działalności gospodarczej uwzględniając wszystkie ich aspekty, a w szczególności konsekwencje podatkowe.

Źródło: Rzeczpospolita, 5 lipca 2010 r.


5 lipca 2010

Tylko za zgodą wszystkich wspólników można zawiesić działalność gospodarczą

Wspólnik spółki cywilnej nie zawiesi działalności i rozliczeń z fiskusem, gdy pozostali wspólnicy nie zgadzają się na zawieszenie lub prowadzą inną działalność. Wyjazd czy brak zamówień w okresie wakacyjnym to dla części drobnych przedsiębiorców przyczyna zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. Zgłoszenie tego faktu w ewidencji działalności gospodarczej powoduje, że firma zwolniona jest z obowiązku opłacania zaliczek na PIT lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Z tego dobrodziejstwa nie skorzystają wspólnicy spółki cywilnej, jeżeli choć jeden z nich prowadzi inną działalność. Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej jest jednak skuteczne pod warunkiem jej zawieszenia przez wszystkich wspólników. Oznacza to, że wspólnik nie skorzysta z prawa do zawieszenia, gdy pozostali wspólnicy są zainteresowani dalszym prowadzeniem działalności w ramach spółki lub prowadzą działalność gospodarczą w innym charakterze. Wówczas wspólnikowi, który zamierzał skorzystać z prawa do zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, pozostaje wystąpienie ze spółki.

Źródło: Gazeta Prawna, 5 lipca 2010 r.


5 lipca 2010

VAT od zakupu i leasingu samochodów oraz paliwa - wciąż bez rozstrzygnięcia

Właściciele aut poczekają jeszcze na jednoznaczne decyzje sędziów co do możliwości odliczania VAT od zakupu i leasingu samochodów oraz paliwa. 24 czerwca br. NSA skierował pytanie prawne do składu siedmiu sędziów NSA dotyczące zakresu wyłączenia prawa do odliczenia podatku przy nabyciu paliwa. Stanowisko NSA będzie kluczowe dla rozstrzygnięcia istniejących wątpliwości związanych z zakresem prawnie dopuszczalnych ograniczeń w prawie do odliczenia VAT przy nabyciu samochodów oraz paliwa. Właściciele aut muszą się zatem uzbroić w cierpliwość i poczekać na decyzję NSA. Jednocześnie wciąż trwają prace nad nowelizacją ustawy o VAT, która według zamierzeń Ministerstwa Finansów ma doprowadzić w zakresie przepisów ograniczających prawo do odliczenia podatku przy nabyciu samochodów oraz paliwa do stanu sprzed wyroku ETS w sprawie Magoora, co jednak w pewnym zakresie może być wątpliwe jeśli chodzi o zgodność z prawem unijnym.

Źródło: Rzeczpospolita, 5 lipca 2010 r


2 lipca 2010

Rekrutujący nie płaci składek ZUS

Pracownik oddelegowany przez firmę rekrutacyjną do pracy za granicą nie opłaca składek do ZUS. Są one odprowadzane w kraju, do którego został skierowany do pracy.Firma rekrutacyjna zatrudniła pracownika na czas nieokreślony i oddelegowała go na kilka dni do pracy na budowie w Belgi. Pracodawca ten prowadził w Polsce wyłącznie działalność administracyjną. ZUS uznał więc, że pracownik nie podlega ubezpieczeniom w Polsce i musi płacić wyższe składki za granicą. Sądu I instancji wskazał, że pracownik skierowany do wykonywania pracy w innym państwie UE, podlega nadal ustawodawstwu państwa, które go tam skierowało, w tym wypadku Polski. Firma wysyłająca nie była przedsiębiorstwem budowlanym, a jedynie pośrednikiem pracy, więc oddalił żądanie pracownika. Sąd II instancji zmienił zaskarżony wyrok i uznał, że pracownik podlega ubezpieczeniu w ZUS. ZUS wniósł skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Ten uznał, że jeśli przedsiębiorca oddelegowujący posiada w określonym państwie członkowskim siedzibę i wykonuje wyłącznie czynności administracyjne, to pracownik wysłany do innego państwa unijnego nie może być uznany za pracownika oddelegowanego i ubezpieczony w ZUS. (sygn. akt I UK 1/10).

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Artur Radwan, 2 lipca 2010 r.


2 lipca 2010

Auto z kratką warto kupić do końca roku

Komisja Europejska opublikowała projekt decyzji, na podstawie której Polska będzie miała możliwość wprowadzenia dodatkowego ograniczenia w odliczeniu VAT od samochodów. Zgodnie z planami Ministerstwa Finansów podatnicy otrzymają prawo do odliczenia od zakupu samochodu do 60% kwoty podatku naliczonego, nie więcej niż 6 tys. zł. Publikacja projektu decyzji ograniczającej odliczenie VAT od pojazdów praktycznie oznacza ich wprowadzenie. Zdaniem ekspertów decyzja komisji określa samochody bez odliczenia VAT w sposób ogólny, szerszy niż zapowiedzi resortu finansów. Polska ma prawo doprecyzować, które pojazdy są przeznaczone np. do przewozu towarów, a od tego będzie zależał zakres ograniczenia. Prawdopodobnie odliczać VAT nie będzie można od samochodów z kratką, zatem zainteresowani takimi pojazdami powinni kupić je przed wejściem nowych przepisów w życie. Komisja Europejska w projekcie decyzji upoważniła Polskę do wprowadzenia ograniczeń w odliczaniu VAT od nabycia, najmu, leasingu itd. niektórych samochodów, przy jednoczesnej likwidacji opodatkowania ich użytku na cele prywatne. Nowe przepisy najprawdopodobniej wejdą w życie od 1 stycznia 2011 r., a zgodnie z projektem decyzji utracą moc 31 grudnia 2013 r.

Źródło: Gazeta Prawna, 2 lipca 2010


2 lipca 2010

Nowelizacja ordynacji podatkowej: dane będą w jednym rejestrze

Ministerstwo Finansów proponuje utworzyć centralny rejestr podatników, w którym zgromadzone zostaną dane z deklaracji podatkowych. Projekt zmian w Ordynacji podatkowej, który zakłada zgromadzenie danych zawartych w deklaracjach podatkowych w jednym miejscu – centralnym rejestrze – jest już po pierwszym czytaniu w Sejmie. Jak podkreśla Ministerstwo Finansów, potrzebę zmian w tym zakresie postulowano od lat. Obecnie dane są gromadzone przez 401 urzędów skarbowych, co powoduje, że system jest nieefektywny i kosztowny. Dane gromadzone w centralnym rejestrze podatników będą służyły celom analityczno-sprawozdawczym. Dzięki skumulowaniu informacji w jednej bazie resort będzie mógł bardzo szybko poinformować, np. ilu podatników skorzystało z ulgi na dziecko, a ilu z ulgi na internet. Projektodawcy podkreślają, że dzięki centralnemu rejestrowi bezpieczeństwo danych z deklaracji, przetwarzanych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych oraz tajemnic ustawowo chronionych, w tym tajemnicy skarbowej, znacząco wzrośnie. Pojawiające się wątpliwości co do konstytucyjności powyższego rozwiązania resort skwitował stwierdzeniem, że już obecnie minister ma wgląd w dane chronione tajemnicą skarbową. Rozwiązań nie zakwestionował też generalny inspektor ochrony danych osobowych.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 2 lipca 2010


1 lipca 2010

Nowa klasyfikacja zawodów i specjalności

Z dniem 1 lipca 2010 r. dotychczasowe rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. 2004 r., Nr 265, poz. 2644) zostaje zastąpione nowym rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. W załączniku nowego rozporządzenia została określona klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy. Klasyfikacja jest stosowana w zakresie: - pośrednictwa pracy i poradnictwa, - szkolenia zawodowego, - gromadzenia danych do określania polityki zatrudnienia i kształcenia ustawicznego, - prowadzenia badań, analiz, prognoz i innych opracowań dotyczących rynku pracy. Podstawą, na której oparta jest polska klasyfikacja zawodów i specjalności jest Międzynarodowy Standard Klasyfikacji ISCO opracowany przez Międzynarodową Organizację Pracy i rekomendowany przez Eurostart do stosowania w krajach Unii Europejskiej. Zmiana Międzynarodowego Standardu ISCO-88 na ISCO-08, w której przyjęto zmienione zasady klasyfikowania zawodów do poszczególnych grup wielkich, dużych, średnich i elementarnych, wprowadziła konieczność opracowania nowej polskiej klasyfikacji zawodów i specjalności. Przyczynami opracowania nowej klasyfikacji zawodów i specjalności były również: pojawienie się nowych zawodów i specjalności, wyłączenie tych zawodów i specjalności, które już nie funkcjonują na rynku pracy, uwzględnienie zawodów z aktualnej klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, ujęcie aktualnych zawodów regulowanych prawnie, zapewnienie ujednolicenia nazewnictwa i grupowania zawodów/specjalności – dla ułatwienia międzynarodowego pośrednictwa pracy.

Źródło: Katarzyna Irytowska, Redakcja Publikacji Elektronicznych 1 lipca 2010r


1 lipca 2010

Specjalna pomoc dla powodzian w opłacaniu składek: Potrzebny plik dokumentów, żeby dostać zwolnienie

Rolnicy są oburzeni, że KRUS wymaga od nich nie tylko wniosku o odroczenie terminu płatności składek, ale także protokołów komisji wojewódzkiej szacującej straty. Rolnik musi dostarczyć do KRUS protokół potwierdzający wielkość strat poniesionych w czasie powodzi. Termin opłacania składek upływa pod koniec lipca, to powoduje ogromną presję na osoby pracujące w komisji – mówi Marcin Markowski, sekretarz gminy Wilków (woj. lubelskie), gdzie poszkodowanych jest około 1,9 tys. gospodarstw. Podobna sytuacja jest w gminie Bojszowy (woj. śląskie). – To skandal, że rolnicy poszkodowani przez powódź dodatkowo muszą gromadzić stertę papierów, aby udowodnić, że utracili dorobek swojego życia. Początkowo KRUS obiecywał, że wystarczy tylko pisemny wniosek o odroczenie terminu płatności składek bądź rozłożenie ich na dogodne raty. Teraz pojawiło się żądanie przedstawienia protokołu komisji – mówi Władysław Serafin, prezes Związku Kółek i Organizacji Rolniczych.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Bożena Wiktorowska, 1 lipca 2010 r.


1 lipca 2010

Pracownicy mogą ubiegać się o zaległe pensje

Podwładni, którzy nie otrzymali pensji za okres przed 1 października 2006 r., otrzymają wypłaty z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Jeśli pracownik posiada orzeczenie sądu przeciwko pracodawcy, syndykowi lub likwidatorowi o wypłatę zaległych wynagrodzeń, a mimo to nie otrzymał pensji, może ubiegać się o wypłatę z FGŚP. Tak wynika z ustawy z 6 maja 2010 r. o przywróceniu terminu do wypłaty świadczeń pracowniczych z FGŚP (Dz. U. Nr 106, poz. 674). Dziś wchodzi w życie. Nowe przepisy przywracają termin do ubiegania się o świadczenie z FGŚP pracownikom, którzy nie otrzymali wynagrodzeń przed 1 października 2006 r. Chodzi o osoby, które posiadają korzystnie dla siebie orzeczenie sądu w sprawie wypłaty wynagrodzenia, ale nie otrzymały go od pracodawcy z powodu jego niewypłacalności ani z FGŚP, bo nie dopełniły formalnych wymogów związanych z ubieganiem się o taką pomoc. Pracownicy, którzy na podstawie noweli chcą ubiegać się o zaległe świadczenia, powinni złożyć wniosek w tej sprawie do kierownika Biura Terenowego FGŚP i dołączyć do niego m.in. prawomocny wyrok sądu w sprawie należnych wynagrodzeń.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Łukasz Guza, 1 lipca 2010 r.


1 lipca 2010

6 miesięcy na naliczenie odsetek za zwłokę

Podatnikom kontrolowanym przez organy kontroli skarbowej nie będą naliczane odsetki w przypadku przedłużającego się postępowania. Podatnicy kontrolowani przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej mają być tym samym traktowani identycznie w zakresie naliczania odsetek za zwłokę. W dotychczasowym stanie prawnym katalog wyłączeń z naliczania odsetek za zwłokę, który uregulowany jest w art. 54 § 1 Ordynacji podatkowej miał zastosowanie wyłącznie w przypadku postępowania prowadzonego przez organy podatkowe. Regulacja ta nie miała natomiast zastosowania w przypadku postępowań prowadzonych przez organy kontroli skarbowej, co oznaczało, że podatnik zawsze musiał zapłacić odsetki za zwłokę, bez względu na czas trwania postępowania i nawet, jeżeli wydłużenie nastąpiło bez winy podatnika. Podatnik ponosił więc konsekwencje nie tylko swego działania (nieuzasadnionego przedłużania postępowania), ale także opieszałości organu kontroli skarbowej. 1 lipca 2010 r. wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy o kontroli skarbowej, która ujednolica prawa podatników w postępowaniach prowadzonych przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej. Podatnicy kontrolowani przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej będą traktowani identycznie w zakresie naliczania odsetek za zwłokę. Istota zmiany polega na wprowadzeniu zasady zgodnie, z którą w przypadku niezakończenia postępowania kontrolnego w terminie 6 miesięcy nie będą naliczane odsetki za zwłokę od dnia wszczęcia postępowania. Przepis ten nie będzie miał zastosowania w przypadku, gdy do opóźnienia w wydaniu decyzji przyczynił się kontrolowany lub jego przedstawiciel lub opóźnienie powstało z przyczyn niezależnych od organu podatkowego. Jedyna różnica sprowadza się więc do tego, że aby podatnikowi naliczyć odsetki od zaległości podatkowych organy kontroli skarbowej zobowiązane są doręczyć decyzję w terminie 6 miesięcy, a organy podatkowe w terminie 3 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. W pozostałym zakresie do postępowania kontrolnego stosuje się odpowiednio przepisy Ordynacji podatkowej, w tym także art. 54 § 1 (katalog wyłączeń z naliczania odsetek za zwłokę).

Opracował: Michał Malinowski, RPE WKP 1 lipca 2010, Źródło: www.sejm.gov.pl, www.senat.gov.pl, stan z dnia 11 czerwca 2010 r.


30 czerwca 2010

Nie każda pożyczka zawierana między przedsiębiorcami podlega PCC

Opodatkowanie umowy pożyczki podatkiem od czynności cywilnoprawnych zależy od tego, czy czynność ta podlega opodatkowaniu lub zwolnieniu z VAT.Wyrok NSA,sygn. akt II FSK 395/09,prawomocny

Źródło:Gazeta Prawna, 30 czerwca 2010 r


30 czerwca 2010

Rząd zagania nauczycieli do pracy w wakacje

Już nikt nie będzie zazdrościć nauczycielom dwóch miesięcy wakacji i długich ferii zimowych. Szkoła podstawowa będzie miała obowiązek w okresie wakacji i ferii zimowych zapewnić opiekę dzieciom z klas I – III, jeśli rodzice wyrażą takie życzenie przewiduje projekt rozporządzenia przygotowany przez MEN. Akt prawny jest w fazie konsultacji. Resort chce, by wszedł w życie już od 1 września. Pomysł ten, wychodzący naprzeciw zapracowanym rodzicom, wywołał gniew i frustrację w środowisku nauczycieli i samorządowców. Ci ostatni złoszczą się, że na gminy spada kolejne obciążenie finansowe. Nauczyciele – że podstępnie odbiera się im wakacje, które gwarantuje Karta Nauczyciela. Protesty przeciw takim zapisom zapowiadają związki nauczycielskie.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Artur Grabek, 30 czerwca 2010 r.


30 czerwca 2010

Wydatki na pozyskanie dotacji są kosztem podatkowym

Pozyskanie dotacji ma na celu zabezpieczenie przychodów firmy, dlatego wydatki poniesione na ich otrzymanie mogą być zaliczone do kosztów podatkowych. Wydatki związane z pozyskaniem dotacji (np. na przygotowanie wniosku czy obsługę procesu uzupełniania dokumentów) budzą kontrowersję wśród organów podatkowych. Zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób prawnych do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć wszelkie wydatki poniesione w celu osiągnięcia, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodu. Przepisy wyraźnie rozdzielają te wydatki na dwie kategorie – tj. bezpośrednio i pośrednio związane z przychodami. Pozyskanie dotacji ma doprowadzić do wzrostu konkurencyjności firmy poprzez poprawę jej funkcjonowania. Niewątpliwie mamy więc do czynienia z wydatkiem zmierzającym do zabezpieczenia źródła przychodu. Jeśli więc wydatki te stają się kosztem pośrednim, to powinny one podlegać potrąceniu w dacie ich poniesienia na podstawie art. 15 ust. 4d ustawy o CIT.

Źródło: Gazeta Prawna, 30 czerwca 2010 r


30 czerwca 2010

Najem okazjonalny z 8,5 % ryczałtem

Podatnicy, którzy zawrą umowę najmu okazjonalnego, mogą uzyskane przychody opodatkować 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Okres wakacji to dobry czas na zawieranie umów najmu okazjonalnego. Należy jednak pamiętać, że przychody uzyskane z takich umów trzeba opodatkować. Z najmu okazjonalnego można skorzystać po spełnieniu kilku warunków. Po pierwsze tylko osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej w zakresie najmu lokali mieszkalnych jest uprawniona do skorzystania z tej formy najmu. Po drugie umowa musi być w formie pisemnej, na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. Zawarcie umowy właściciel musi zgłosić w terminie 14 dni od jej podpisania naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na miejsce położenia nieruchomości, w której znajduje się wynajmowany lokal. W związku z wprowadzeniem instytucji najmu okazjonalnego zmieniono przepisy podatkowe. Do najmu okazjonalnego ma zastosowanie 8,5% stawka ryczałtu bez względu na wysokość osiąganych przychodów z tego tytułu.

Źródło: Gazeta Prawna, 30 czerwca 2010 r.


30 czerwca 2010

Nie będzie 0% VAT dla powodzian

Do 30 września obowiązuje zwolnienie z VAT dla materiałów budowlanych darowanych powodzianom. Resort finansów nie planuje wprowadzenia 0% stawki VAT w tym zakresie. Zwolnienie obejmuje zarówno darowizny na rzecz osób prywatnych, jak i szkół i innych placówek prowadzących działalność edukacyjną, kulturalną, a także ośrodków opieki zdrowotnej, społecznej oraz oferujących zakwaterowanie dla uczniów i studentów. Zastosowanie zwolnienia w przypadku osób dokonujących dostawy materiałów budowlanych nie oznacza możliwości odliczenia podatku związanego z nabyciem tych towarów. Przedsiębiorcy, którzy będą chcieli przekazać materiały budowlane powodzianom, mogą korzystać zarówno z rozwiązania określonego w ustawie o VAT, jak i w rozporządzeniu, które ją uzupełnia. W przypadku darowizny, najczęściej mamy do czynienia z sytuacją, że podatek naliczony równy jest należnemu. Jest tak wtedy, gdy wartość towaru zakupionego (wytworzonego) równa jest wartości towaru darowanego. A więc podatnik nie jest obciążany podatkiem. Rozporządzenie uzupełnia tę sytuację. Przy znacznym wzroście wartości towaru od momentu zakupu (wytworzenia) do momentu przekazania podatnik musiałby zapłacić podatek, bowiem podatek naliczony byłby znacznie mniejszy niż należny. MF nie przewiduje wprowadzenia stawki zero.

Źródło: Gazeta Prawna, 30 czerwca 2010 r.


28 czerwca 2010

Nie będzie becikowego bez trzech wizyt u lekarza

Na początku ciąży zgłasza się do kontroli tylko co druga kobieta.Tak wynika z informacji, które podało Ministerstwo Zdrowia w uzasadnieniu do projektu nowego rozporządzenia nakazującego co najmniej trzy wizyty u lekarza w kolejnych trymestrach ciąży. Inaczej świeżo upieczeni rodzice nie dostaną becikowego, które należy się z tytułu urodzenia dziecka. Gdy w listopadzie 2009 r. wprowadzono obowiązek wczesnego zgłaszania się przez kobiety w ciąży do lekarza, spowodowało to takie zamieszanie, że rząd musiał się wycofać z tego pomysłu. Osoby, które między listopadem 2009 r. a marcem 2010 r. spotkały się z odmową wypłaty becikowego mogą teraz, po nowelizacji przepisów, ponownie wystąpić z wnioskiem. Wystarczy, że do 30 września przedstawią jedno zaświadczenie z wizyty lekarskiej w czasie ciąży. Od 1 stycznia 2012 r. to się zmieni. Władze chcą zmotywować kobiety do częstszego odwiedzania lekarzy. Kobieta będzie musiała się zgłosić na wizytę do lekarza lub położnej. Otrzyma potwierdzenie, że podlegała opiece medycznej, bez której gmina nie wypłaci becikowego.

Źródło: Rzeczpospolita, Mateusz Rzemek, 28 czerwca 2010 r.


28 czerwca 2010

Niższe stawki podatku od nieruchomości w okresie zawieszenia działalności gospodarczej

W okresie zawieszenia przez przedsiębiorcę wykonywania działalności gospodarczej grunty, budynki i ich części związane z prowadzeniem zawieszonej działalności gospodarczej będą podlegały opodatkowaniu według stawek właściwych dla gruntów i budynków pozostałych.Ministerstwo Gospodarki przedstawiło projekt ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców. Projekt tej ustawy zawiera zmiany w art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) mające na celu wyraźne uregulowanie kwestii podatku od nieruchomości w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. Takie szczegółowe regulacje dotyczące zobowiązań publicznoprawnych w okresie zawieszenia obowiązują już w zakresie podatku dochodowego oraz podatku VAT. Wątpliwości może wywoływać brak odpowiednich zapisów dotyczących opodatkowania podatkiem od nieruchomości budynków lub gruntów w ramach działalności gospodarczej w okresie zawieszenia wykonywania tej działalności. Dyrektor Departamentu Podatków Lokalnych w piśmie z 1 grudnia 2008 r., PL/LS/833/111/SIA/08/376, LEX nr 33681 wyraźnie stwierdził, że przedsiębiorcy, który zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej, w sprawach związanych z opodatkowaniem tym podatkiem stosuje się, bez żadnych modyfikacji, przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Zatem w przypadku przedsiębiorcy, który zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej, w sprawach związanych z opodatkowaniem tym podatkiem stosuje się, bez żadnych modyfikacji, przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Ministerstwo Gospodarki, jako projektodawca nowelizacji ustawy wyraziło pogląd, że przedstawiona interpretacja Ministerstwa Finansów jest niezgodna z ideą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej i stanowi barierę dla prowadzenia działalności gospodarczej. Zmiana ustawy ma umożliwić 2-krotną (dla gruntów) i 3-krotną (dla budynków lub ich części) obniżkę stawki podatku od nieruchomości w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, w porównaniu do stawki płaconej, w okresie, w którym ta działalność jest faktycznie wykonywana. Grunty w okresie zawieszenia podlegałyby stawce jak dla pozostałych (w 2010 r. max. 0,39 zł za m2), zamiast jak dla związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (w 2010 r. max 0,77 zł za m2). Budynki lub ich części podlegałyby stawce jak dla pozostałych (w 2010 r. max. 6,88 zł za m2) zamiast jak dla związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (w 2010 r. max. 20,51 zł za m2).

Opracował: Michał Malinowski, RPE WKP. Źródło: www.mg.gov.pl, stan z dnia 28 czerwca 2010 r


28 czerwca 2010

Radca nie będzie podatnikiem VAT

Pomoc prawna wykonywana przez radcę prawnego z urzędu nie jest zleceniem udzielonym przez sąd. Dlatego radca prawny będący wspólnikiem spółki osobowej nie staje się podatnikiem VAT z tego powodu. Tak uznał WSA w Warszawie, w precedensowym wyroku z 23 czerwca 2010 r. (sygn. III SA/Wa 1762/09).

Rzeczpospolita, 28 czerwca 2010


25 czerwca 2010

Odliczenie podatku VAT przysługuje za miesiąc zapłaty

Podatnik, który nie zapłacił zaliczki w miesiącu wystawienia faktury zaliczkowej, nie traci prawa do odliczenia VAT.Wyrok NSA, sygn. akt I FSK 1079/09, prawomocny.

Źródło: Gazeta Prawna, 25 czerwca 2010 r.


25 czerwca 2010

Podatek od samochodu ciężarowego zapłaci właściciel

Podatek od środków transportowych płaci się w gminie, w której mieszka właściciel, na którego został zarejestrowany samochód ciężarowy. Wyrok WSA w Krakowie, sygn. akt I SA/Kr 245/10, nieprawomocny.

Źródło: Gazeta Prawna, 25 czerwca 2010 r.


24 czerwca 2010

Minister kolejny raz przedłuża stosowanie niektórych wzorów deklaracji VAT

Wszyscy podatnicy, z wyjątkiem tych dokonujących rozliczenia podatku VAT z tytułu świadczenia usług lub nabywania usług w ramach Wspólnoty Europejskiej mogą stosować wzory deklaracji: VAT-7(10), VAT-7K(4), VAT-7D(1) oraz VAT-8(2 a) aż do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy 2010 r. Przypomnijmy, że rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2009 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 222, poz. 1763) zostały określone nowe wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług, tj.: deklaracji VAT-7(11), deklaracji VAT-7K(5), deklaracji VAT-7D(2), deklaracji VAT-8(3) i deklaracji VAT-9M(1)). Nowe wzory podatnicy stosują do rozliczeń począwszy od pierwszego okresu rozliczeniowego 2010 r. Minister Finansów pozostawił jednak wszystkim podatnikom niedokonującym rozliczenia podatku VAT z tytułu świadczenia usług lub nabywania usług w ramach Wspólnoty Europejskiej możliwość stosowania dotychczasowych wzorów deklaracji dla podatku VAT określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 211, poz. 1333). Minister wyznaczył termin stosowania starych wzorów deklaracji, tj. deklaracji VAT-7(10), deklaracji VAT-7K(4), deklaracji VAT-7D(1) i deklaracji VAT-8(2) do dnia 30 czerwca 2010 r. Z uwagi na fakt, że organy podatkowe w dalszym ciągu dysponują starymi formularzami Minister Finansów rozporządzeniem z dnia 15 czerwca 2010 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 109, poz. 713) wydłużył kolejny raz możliwość stosowania starych formularzy do rozliczenia, tym razem nie dłużej niż za ostatni okres rozliczeniowy 2010 r.

Źródło: Michał Malinowski, Redakcja Publikacji Elektronicznych WKP


24 czerwca 2010

Kierowcy gimbusów z prawem do emerytury pomostowej

Kierowcy autobusów, którzy przewożą pracowników tylko na terenie zakładu pracy, oraz zatrudnieni przez prywatnych przewoźników, nie będą mieli prawa do emerytury pomostowej. Przedsiębiorcy zatrudniający kierowców nadal mają wątpliwości, kiedy muszą płacić dodatkowe składki na FEP. Powodem kontrowersji jest użycie w załączniku do ustawy o emeryturach pomostowych, określającym prace w szczególnych warunkach, pojęcia transportu publicznego. Ministerstwo Pracy wyjaśnia, że w przyszłości prawo do emerytur pomostowych będą mieć kierowcy przewożący autobusami powyżej 9 osób łącznie z kierowcą. Transportem publicznym jest także przewóz dzieci, na przykład przez gimbusy, organizowany przez lokalne samorządy. W praktyce oznacza to, że samorządy mają obowiązek opłacania składek za kierowców przewożących dzieci, jeśli osoby takie wykonują tę pracę nawet przez mniej niż 8 godzin dziennie. Ważne jest bowiem tylko to, czy dla tych osób jest to ich podstawowa praca. Natomiast doraźny przewóz autobusem zorganizowanych grup osób nie jest podstawą do uznania takiej pracy jako uprawniającej do emerytury pomostowej.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Bożena Wiktorowska, 24 czerwca 2010 r.


24 czerwca 2010

Podatnik przeliczy obce waluty jednym sposobem

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych należy ujednolicić zasady przeliczania na złote wartości w walutach obcych. Tego zdania jest komisja Przyjazne Państwo, która pracuje nad nowelizacją wprowadzającą jedną generalną zasadę przeliczania. Waluty obce mają być przeliczane według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu, czyli przy zastosowaniu metody określonej dla przedsiębiorców. Dziś zasady przeliczania różnią się w zależności od tego, z jakiego źródła podatnik uzyskuje przychody. Osoby nieprowadzące działalności gospodarczej przychody przeliczają na złote według kursów z dnia ich otrzymania lub postawienia do dyspozycji, ogłaszanych przez bank, z którego usług korzystały, i mających zastosowanie przy kupnie walut. Jeżeli podatnik nie korzysta z usług banku, przelicza przychody według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Eksperci podkreślają, że te same zasady obowiązują w przypadku, przychodów z zagranicy: do których ma zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia, uzyskiwanych z działalności gospodarczej oraz podatku zapłaconego za granicą i wydatków w walutach obcych nieznajdujących pokrycia w zgromadzonym mieniu. Po zmianach wszyscy podatnicy zyskają jedną metodę do przeliczania różnej kategorii przychodów.

Źródło: Gazeta Prawna, 24 czerwca 2010 r.


24 czerwca 2010

Wspólnik składa sprawozdanie finansowe

Złożenie rocznego sprawozdania finansowego jest obowiązkiem wspólnika spółki osobowej. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący księgi rachunkowe są zobowiązani dołączyć do zeznania sprawozdanie finansowe. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 16037) wyjaśniło, że obowiązek ten dotyczy także wspólników spółki osobowej. MF wskazało również, że rokiem podatkowym dla podatników PIT jest rok kalendarzowy. Wspólnicy spółki osobowej będący osobami fizycznymi nie mają prawa do przyjęcia roku podatkowego innego aniżeli rok kalendarzowy. W konsekwencji spółka osobowa zobligowana jest przyjąć za rok obrotowy rok kalendarzowy, tj. taki, jaki stosowany jest w celach podatkowych.

Źródło: Gazeta Prawna, 24 czerwca 2010 r.


24 czerwca 2010

Czy paragon może dokumentować koszt uzyskania przychodu

Czy wydatek udokumentowany paragonem może stanowić koszt uzyskania przychodu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych? Jeżeli wydatek spełnia przesłanki określone w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT i nie jest na liście wydatków niestanowiących kosztów, brak jest przesłanek dla uznania, że nie może on stanowić kosztów podatkowych. Jednak paragon taki wymaga dodatkowych czynności ze strony podatnika, które wraz z paragonem będą stanowić dowód na okoliczność poniesienia wydatku stanowiącego koszt. Czynnością taką z reguły jest krótkie opisanie okoliczności otrzymania paragonu, podpisane przez osobę reprezentującą podatnika. Z opisu paragonu powinno wynikać, że wydatek miał związek z działalnością gospodarczą podatnika. Zgodnie z przeważającym stanowiskiem prezentowanym przez organy podatkowe dokumentowanie faktu poniesienia określonego wydatku za pomocą paragonu potwierdzonego dodatkowo co najmniej podpisem osoby upoważnionej jest wystarczające dla uznania tego wydatku za koszt podatkowy.

Źródło: Gazeta Prawna, 24 czerwca 2010 r.


24 czerwca 2010

Handel wierzytelnościami rozliczamy poza firmą

Przedsiębiorca, który skupuje i egzekwuje albo sprzedaje wierzytelności, nie może rozliczać przychodów z tego tytułu w ramach działalności gospodarczej. Tak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 18 maja 2010 r. (II FSK 47/09).

Źródło: Rzeczpospolita, 24 czerwca 2010r.


24 czerwca 2010

Dzień Wolności Podatkowej

Według szacunków Centrum im. Adama Smitha w tym roku Dzień Wolności Podatkowej przypadł 23 czerwca, tj. 9 dni później w stosunku do roku ubiegłego.Od 1994 r. obliczaniem Dnia Wolności Podatkowej w Polsce zajmuje się Centrum im. Adama Smitha. Dzień Wolności Podatkowej wyznacza moment, w którym dochody państwa wynikające z płaconych przez nas podatków pokrywają przewidywane wydatki budżetowe. Obliczenia dokonuje się na podstawie stosunku udziału wydatków publicznych w produkcie krajowym brutto (PKB). Według informacji przedstawionych przez Centrum im. Adama Smitha w tym roku funkcjonowanie rządu pochłonie o 40 mld złotych więcej, a więc aż o 7,9%. Ich udział w produkcie krajowym brutto wzrośnie o 2,5%. Najwięcej pieniędzy podatników wciąż pochłaniają emerytury i renty, a zaraz potem obowiązkowe świadczenia społeczne, pokrywane z budżetu państwa. Dopiero na piątym miejscu są wydatki na podstawową funkcję państwa, czyli obronę narodową. Coraz większy udział w wydatkach publicznych ma koszt obsługi zadłużenia państwa, który pochłonie w tym roku prawie 35 mld złotych. O ponad 3% wzrosły też wydatki na wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych. Tym samym Dzień Wolności Podatkowej przypadł w tym roku o 9 dni później w stosunku do roku ubiegłego. Dla porównania na Słowacji Dzień Wolności Podatkowej przypada w połowie maja.

Opracował: Michał Malinowski. Źródło: www.smith.org.pl, www.mf.gov.pl, stan z dnia 24 czerwca 2010 r.


23 czerwca 2010

PIP bez zapowiedzi w firmie

Ustawa o swobodzie gospodarczej nie ogranicza kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.Inspektor pracy nie musi zapowiadać swojej wizyty w przedsiębiorstwie. Firmy nie mogą zgłaszać sprzeciwów od decyzji inspektorów na dotychczasowych zasadach. 7 marca 2009 r. weszły w życie przepisy, które zmieniły nazwę rozdziału ustawy o swobodzie działalności dotyczącego kontroli przedsiębiorców. Rok później Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie orzekł jednak, że przepisy te nie dotyczą Państwowej Inspekcji Pracy. Kontroluje ona bowiem stan przestrzegania prawa pracy, a nie działalność gospodarczą przedsiębiorców. Wyrok nie został zaskarżony i jest prawomocny (III SA/Kr 1002/09). Jedno orzeczenie sądu nie zmieni diametralnie zasad kontroli przedsiębiorców przeprowadzanych przez PIP. Zdaniem inspekcji, ustawa o swobodzie działalności gospodarczej jest przepisem szczególnym wobec ustawy o PIP. Dlatego tę drugą stosuje się wobec przedsiębiorców, tylko gdy ustawa o swobodzie działalności nie stanowi inaczej.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Łukasz Guza, 23 czerwca 2010 r.


23 czerwca 2010

Urlop wychowawczy bez świadczenia pielęgnacyjnego

Osoba, która przebywa na urlopie wychowawczym, nie ma prawa do świadczenia z tytułu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem, bo nie rezygnuje z pracy. Podstawowym warunkiem, które musi spełnić osoba ubiegająca się o świadczenie pielęgnacyjne (520 zł) z tytułu opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, jest rezygnacja z zatrudnienia lub wykonywania pracy zarobkowej. Taka osoba nie może też być zarejestrowana w urzędzie pracy, bo to świadczy o jej gotowości do podjęcia zatrudnienia. Świadczenie pielęgnacyjne nie może być też przyznane gdy rodzic przebywa na urlopie wychowawczym, w trakcie którego opiekuje się niepełnosprawnym dzieckiem, nawet jeśli spełnione są warunki określone w art. 17 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych (jest orzeczenie o niepełnosprawności i stały udział opiekuna w codziennej opiece). Jak wyjaśnia resort pracy, przyznanie świadczenia nie jest możliwe, bo rodzic pozostaje w stosunku pracy, mimo że nie otrzymuje w trakcie urlopu wychowawczego wynagrodzenia. Aby otrzymywać świadczenie, musi z pracy się zwolnić. Rodzic ten może natomiast ubiegać się o świadczenia rodzinne na dziecko.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Michalina Tobolewska, 23 czerwca 2010 r.


22 czerwca 2010

Staż wyklucza otrzymanie zasiłku dla bezrobotnych

Osoba, która była zatrudniona na pół etatu, może otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, o ile w tym czasie zarabiała co najmniej kwotę odpowiadającą płacy minimalnej. Bezrobotny, który zarejestruje się w urzędzie pracy, nie od razu nabywa prawo do zasiłku. Nie otrzyma go m.in. wtedy, gdy zbyt krótko pracował. Może ubiegać się o zasiłek, jeśli w ciągu 18 miesięcy przed zarejestrowaniem jako bezrobotny przez co najmniej 365 dni pracował za co najmniej minimalne wynagrodzenia za pracę, od którego przedsiębiorca odprowadzał składki na Fundusz Pracy (FP). Trzeba dostarczyć do urzędu pracy ze swojej firmy zaświadczenie o miesięcznych zarobkach brutto i o odprowadzonej składce na FP. Obecnie płaca minimalna wynosi 1317 zł. Jeżeli miesięczne zarobki takiej osoby były niższe od poziomu płacy minimalnej, to ten okres nie będzie brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Bezrobotni powinni jednak pamiętać, że nawet jeśli spełnili powyższe warunki, to i tak mogą nie otrzymać zasiłku. Dotyczy to osób, które uzyskały status bezrobotnego i prawo do zasiłku, ale biorą udział w programach aktywizacji zawodowej organizowanych przez urzędy pracy (np. staże, szkolenia).

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Paweł Jakubczak, 22 czerwca 2010 r.


22 czerwca 2010

Płatnik nie wie, czy należy mu się zwrot

Ci, którzy nadpłacili składki, mają wątpliwości, jak odzyskać pieniądze.Jeśli płatnik nienależnie wniesie składki, to ZUS zaliczy je na poczet innych lub przyszłych zobowiązań. Jeśli takiej możliwości nie ma, to zainteresowany może wystąpić o zwrot pieniędzy, a na dochodzenie ich ma dziesięć lat. Od 15 czerwca obowiązuje dotyczący tej kwestii wyrok Trybunału Konstytucyjnego (sygn. P 29/08) o konstytucyjności art. 24 ust. 7 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Chodziło o zróżnicowanie terminu domagania się roszczeń z tytułu składek dla ZUS i dla płatnika (10 lat – dla płatników 5 lat - dla ZUS). W rozpatrywanej przez TK sprawie płatnik po siedmiu latach procesowania się z ZUS uzyskał wyrok sądowy przyznający mu rentę. Wtedy wystąpił o zwrot nienależnie opłaconych składek w czasie trwania sporu. Okazało się, że może liczyć na zwrot składek tylko za ostatnich pięć lat. Od 8 maja 2008 r. okresy dla płatnika i ZUS zostały zrównane do dziesięciu lat. Ale pozostał ich różny charakter. Dla płatnika jest to okres dochodzenia zwrotu nadpłaconych składek, co oznacza, że po dziesięciu latach nie można już się o nie skutecznie ubiegać – terminu tego nie można przerwać ani zawiesić.

Źródło: Rzeczpospolita, Magdalena Januszewska, 22 czerwca 2010 r.


22 czerwca 2010

Niestabilny złoty może przynosić straty w firmach

Wahania kursów walutowych mogą być przyczyną znacznych strat dla przedsiębiorców. Rozmiar strat może być uzależniony od wartości danej transakcji oraz długości okresu między datą jej zawarcia a terminem płatności.Ryzyko kursowe wynika z wahania kursów walut w okresie między dokonaniem transakcji a otrzymaniem lub dokonaniem należnej płatności. Eksperci zwracają uwagę, że zmiany kursów skutkują powstawaniem dodatnich lub ujemnych różnic kursowych zwiększających odpowiednio przychody bądź koszty podatkowe. W praktyce wyeliminowanie różnic kursowych w działalności podatników jest nierealne. Dany podatnik musiałby doprowadzić do sytuacji, w której wszystkie jego rozliczenia byłby wyrażane w walucie krajowej. Eksperci dodają, że podatnicy, mogą zabezpieczać swoje transakcje w walucie obcej, aby zminimalizować skutki wahań kursów. Istotne jest, aby transakcje zabezpieczające ryzyko kursowe dotyczyły konkretnych przychodów (należności) lub kosztów (zobowiązania), a nie były spekulacją. Jako jeden ze sposobów zabezpieczenia przed niekorzystnymi wahaniami kursów walut wymienia zawarcie terminowej transakcji typu forward, polegającej na ustaleniu z góry kursu sprzedaży określonej waluty.

Źródło: Gazeta Prawna, 22 czerwca 2010 r.


21 czerwca 2010

Właściciel tira będzie musiał opisać swój dzień pracy

Osoby prowadzące jednoosobowe firmy przewozowe będą musiały przestrzegać czasu pracy jak etatowi kierowcy. Zostaną zmuszone do prowadzenia ewidencji czasu pracy i nie będą mogły pracować ponad 48 godzin tygodniowo. Komisja Europejska (KE) po przerwie wakacyjnej ma przygotować kolejną nowelizację Dyrektywy 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego (PE) i Rady z 11 marca 2002 r. w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego. Obecnie wszyscy kierowcy samochodów ciężarowych powyżej 3,5 tony (samozatrudnieni i na etacie) muszą przestrzegać maksymalnego czasu jazdy i odpoczynku. Jednak ci, którzy nie pracują na etacie, nie muszą prowadzić ewidencji czasu pracy, a także mogą pracować ponad 48 godzin tygodniowo. Parlament chciał zrównać te obowiązki, protestowała przeciw temu KE. Sprawa wraca więc do Komisji. Jednak większość posłów PE opowiada się za zaostrzeniem przepisów dla samozatrudnionych. Jeśli więc przejdzie wersja forsowana przez PE, właściciel jednoosobowej firmy będzie, tak jak kierowca zatrudniony na umowę o pracę, podlegał m.in. limitowi czasu pracy (do 48 godzin tygodniowo).

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Artur Radwan, 21 czerwca 2010 r.


18 czerwca 2010

Paragon fiskalny można wystawić przed wysłaniem towaru

Sklep internetowy powinien wystawić paragon fiskalny z dniem dokonania zapłaty za towar i dołączyć go do przesyłki. Wyrok WSA w Warszawie, sygn. akt III SA/Wa 274/10, nieprawomocny.

Źródło: Gazeta Prawna, 18 czerwca 2010 r.r


18 czerwca 2010

W strefach ekonomicznych firmy nie płacą PIT

Osoby prowadzące działalność gospodarczą w specjalnej strefie ekonomicznej mogą przez 10 lat korzystać ze zwolnienia z podatku. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 4 czerwca 2010 r. (nr ITPB1/415-222/10/MR).

Źródło: Gazeta Prawna, 18 czerwca 2010 r.


18 czerwca 2010

Limit ulgi odsetkowej nie może się zmniejszyć

Przysługujący podatnikowi limit w ramach ulgi odsetkowej jest dla niego stały przez cały okres korzystania z odliczenia.Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 15854) poinformowało, że nie jest możliwe obniżenie limitu ulgi odsetkowej. Obecnie ulga odsetkowa funkcjonuje jedynie na zasadach praw nabytych. W ocenie Ministerstwa Finansów niekorzystna zmiana zasad dokonywania odliczeń naruszyłaby prawa nabyte podatników, które gwarantują im dokończenie inwestycji w warunkach, jakie obowiązywały w dniu podejmowania decyzji o zaciągnięciu kredytu na cele mieszkaniowe. Resort wyjaśnił, że odliczenie obejmuje wyłącznie odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn 70 mkw. powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego 1 mkw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego do celów obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych, za III kwartał roku poprzedzającego rok podatkowy, określonej na rok zakończenia inwestycji. Jeżeli nawet w kolejnych latach wysokość wskaźnika przeliczeniowego ulega zwiększeniu, to limit ulgi dla danego podatnika pozostaje na tym samym poziomie. Jednocześnie w kolejnych następujących po sobie latach podatkowych kwota odliczenia nie może ulec zmniejszeniu.W 2010 r. wysokość kwoty stanowiącej podstawę określenia przysługującej kwoty odliczenia nie może przekroczyć 264 810 zł.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 18 czerwca 2010r


18 czerwca 2010

Weryfikacja danych pojazdu przez internet już możliwa

Wystarczy dostęp do Internetu i podpis elektroniczny, by sprawdzić, czy numer rejestracyjny samochodu zgadza się z informacjami zgromadzonymi w Centralnej Ewidencji Pojazdów. Dane dotyczące marki pojazdu, serii i numeru dowodu rejestracyjnego, numer VIN samochodu, data rejestracji i dane właściciela – takie informacje z dokumentów można już zweryfikować np. przy kupnie używanego pojazdu. Nabywca sprawdzi, czy np. dokumenty nie są sfałszowane. Takie rozwiązanie przewiduje ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, która wczoraj weszła w życie. Weryfikacja danych z dowodu rejestracyjnego jest możliwa po wypełnieniu formularza opatrzonego podpisem elektronicznym. Docelowo ma wystarczyć tzw. zaufany profil, czyli specjalne e-konto zarejestrowane przez użytkownika na platformie ePUAP.Za pośrednictwem platformy ePUAP nie można uzyskać wglądu do danych w Centralnej Ewidencji Pojazdów. Można jednak nieodpłatnie uzyskać potwierdzenie lub zaprzeczenie zgodności danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym lub pozwoleniu czasowym z danymi zgromadzonymi w ewidencji. W ten sam sposób można zweryfikować dane z prawa jazdy. Każdy, kto dysponuje podpisem elektronicznym, może sprawdzić, czy prawo jazdy przedstawione przez sprzedawcę pojazdu jest prawdziwe. W ten sam sposób np. pracodawca może upewnić się, że jego pracownik ma deklarowaną kategorię prawa jazdy.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 18 czerwca 2010r


18 czerwca 2010

Poszkodowani przez powódź nie zapłacą składek ubezpieczeniowych

Przedsiębiorcy, którzy ucierpieli w czasie powodzi, zapłacą składki ubezpieczeniowe za kwiecień, maj i czerwiec dopiero w sierpniu. Rolnicy już mogą składać wnioski do KRUS o odroczenie lub umorzenie ich opłacania.W przyszłym tygodniu Sejm uchwali zapewne projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków tegorocznej powodzi. Jak ustaliliśmy, 2 lipca zostanie następnie zwołane specjalne posiedzenie Senatu w tej sprawie. To oznacza, że ustawa wejdzie w życie między 5 a 9 lipca, czyli przed terminem opłacania czerwcowych składek do ZUS. Aby skorzystać z możliwości późniejszego wpłacenia składek, przedsiębiorcy muszą złożyć wniosek do ZUS (po wejściu w życie ustawy). We wniosku wystarczy, że przedsiębiorca napisze, że został poszkodowany przez powódź. Nie będzie musiał dołączać dowodów, że tak faktycznie się stało. Dzięki temu firmy nie zapłacą karnych odsetek za poprzednie miesiące (kwiecień – czerwiec). ZUS nie będzie też prowadził wobec tych firm postępowania egzekucyjnego.Gdyby jednak wyłudził pomoc, a ZUS to wykrył, zakład będzie miał prawo skontrolować, czy rzeczywiście firma poniosła szkody majątkowe lub czasowo utraciła możliwość prowadzenia działalności (np. bo powódź zalała budynki firmy). Z możliwości późniejszego opłacenia składek skorzystają także rolnicy i domownicy ubezpieczeni w KRUS, którzy ucierpieli w czasie powodzi. – Na opłacenie składek do KRUS ubezpieczone tam osoby mają czas do końca lipca. Jeśli tego nie zrobią, naliczymy odsetki karne – mówi Maria Lewandowska, rzecznik prasowy KRUS. Aby przesunąć termin ich opłacania, osoby zainteresowane powinny złożyć do swojego oddziału KRUS pisemny wniosek o odroczenie terminu płatności składek lub rozłożenie ich na dogodne raty. Rolnicy mogą także ubiegać się o umorzenie części lub całości bieżących składek (za II kwartał). Rolnicy mogą także ubiegać się o przełożenie spłaty wcześniejszych zaległości (np. powstałych przed powodzią). – O takim obowiązku złożenia wniosku na piśmie będziemy informować wszystkich rolników, wysyłając im specjalnie przygotowane ulotki informacyjne. Rolnicy otrzymają je razem z wezwaniami do zapłaty składek – dodaje Maria Lewandowska.Możliwość odroczenia czy wręcz umorzenia składek na KRUS wynika z uchwały Rady Ministrów nr 87/2010 z 1 czerwca 2010 roku. Dotyczy ona programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan w tym roku. Uchwała ta weszła w życie 15 czerwca po zaakceptowaniu przez Komisję Europejską. Pomoc otrzymają wyłącznie rolnicy mający ubezpieczone uprawy lub inwentarz. W przypadku braku takiego ubezpieczenia będzie ona zmniejszona o połowę. – Wystąpiliśmy do Komisji Europejskiej o zniesienie tego obowiązku. Czekamy na decyzję w tej sprawie – mówi Dariusz Mamiński z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 200 mln zł wyniesie łączna pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku powodzi

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 18 czerwca 2010


17 czerwca 2010

Na wakacje można zawiesić działalność

Przedsiębiorca, który chce wyjechać na urlop, może zamknąć firmę. Alternatywą jest ustanowienie pełnomocnika, który w jego imieniu poprowadzi przedsiębiorstwo. W okresie wakacyjnym niektóre firmy zostają zamknięte, a ich właściciele zawieszają wykonywanie działalności gospodarczej. Taką decyzję podejmują, gdy sami korzystają z urlopów, albo wówczas gdy działają w branży, której obroty w sezonie letnim drastycznie się zmniejszają. Z możliwości zrobienia sobie przerwy w prowadzeniu biznesu mogą skorzystać tylko przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników. Nie muszą to być wyłącznie firmy jednoosobowe, ale również takie, w których w prowadzeniu działalności gospodarczej pomagają członkowie najbliższej rodziny właściciela lub zleceniobiorcy i wykonawcy zatrudnieni na podstawie umów cywilnoprawnych, a także uczniowie zatrudnieni na podstawie umowy o przyuczeniu do zawodu. – Gdy firma prowadzona jest w formie spółki cywilnej, to wówczas zawiesić działalność muszą wszyscy wspólnicy. W przeciwnym razie wykonywanie działalności gospodarczej nie będzie skuteczne – mówi adwokat Maria Urbańska z Kancelarii Kosiński i Wspólnicy. Zawiesić działalność mogą też spółki prawa handlowego – zarówno osobowe, jak i kapitałowe – pod warunkiem, że nie zatrudniają na podstawie umowy o pracę. Natomiast żadnych ograniczeń co do zawieszenia działalności nie ma wówczas, gdy spółka prowadzona jest wyłącznie przez wspólników, partnerów i akcjonariuszy – dodaje Maria Urbańska. Przepisy stanowią, że wykonywania działalności gospodarczej nie można zawiesić na okres krótszy niż jeden miesiąc. – Dlatego wyjeżdżający na dwutygodniowy urlop przedsiębiorca nie może z tej możliwości skorzystać. W takim przypadku powinien wyznaczyć pełnomocnika, który podczas jego nieobecności będzie prowadził firmę. Wystarczy umocować pełnomocnika do wykonywania czynności zwykłego zarządu – tłumaczy radca prawny Wojciech Biernacki z Kancelarii Radców Prawnych Biernaccy. Okres zawieszenia działalności nie może przekroczyć 24 miesięcy. Jego długość określa sam przedsiębiorca we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu, którą składa w organie ewidencyjnym, czyli w ewidencji działalności gospodarczej lub w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. We wniosku nie musi podawać przyczyn swojej decyzji. Nie musi też uzyskać zgody żadnego urzędu. Przedsiębiorca musi złożyć wniosek o wpis informacji do ewidencji działalności gospodarczej lub rejestru przedsiębiorców o wznowieniu działalności gospodarczej. Bez dopełnienia tej procedury nie może automatycznie rozpocząć działalności.W okresie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca ma prawo wykonywać czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, przyjmować należności i regulować zobowiązania, które powstały przed datą zawieszenia firmy. Może też zbywać własne środki trwałe i wyposażenie i osiągać przychody finansowe z działalności prowadzonej przed zawieszeniem. Ma prawo i obowiązek uczestniczyć w postępowaniu sądowym, podatkowym i administracyjnym, w związku z wykonywaną działalnością. Firma może też zostać w tym czasie skontrolowana. Prowadzenie działalności gospodarczej można przerwać co najmniej na miesiąc. Co z podatkami i składkami ? W okresie zawieszenia działalności przedsiębiorca: ● nie ma obowiązku składać deklaracji VAT (wszelkie rozliczenia i odliczenia z tego okresu może uregulować po odwieszeniu działalności gospodarczej), ● nie musi odprowadzać obowiązkowych składek do ZUS na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, ● na zasadach dobrowolności może (po ustaleniach z ZUS) zostać objęty dobrowolnym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym, ● nie może zostać objęty ubezpieczeniem chorobowym i wypadkowym na zasadach dobrowolności. Aby leczyć się za darmo po 30 dniach, gdy wygaśnie ubezpieczenie zdrowotne może: – zawrzeć umowę z NFZ i ubezpieczyć się dobrowolnie (musi z tą umową zgłosić się do ZUS), – skorzystać z ubezpieczenia zdrowotnego małżonka, który np. jest zatrudniony na etacie.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 17 czerwca 2010r


17 czerwca 2010

Bezprawne korzystanie z liniowego PIT grozi grzywną

Podatnik, który bezprawnie płacił liniowy PIT, będzie musiał skorygować swoje rozliczenia oraz w niektórych sytuacjach zapłacić odsetki. Skutki stwierdzenia przez urząd skarbowy podczas kontroli podatkowej, że podatnik odprowadzał w ciągu roku podatkowego zaliczki na PIT, obliczając je z zastosowaniem liniowej 19-proc. stawki PIT, mimo że nie był do tego uprawniony, będą różne w zależności od wysokości osiąganych przez niego przychodów. Agnieszka Poręba, doradca podatkowy, starszy konsultant w Accreo Taxand, podkreśla, że jeżeli roczne dochody nie przekroczyły 85 528 zł, podatnik obliczając zaliczki z zastosowaniem stawki progresywnej, stosowałby stawkę 18-proc. Czyli płaciłby zaliczki niższe niż wtedy, gdy zastosowałby liniową 19-proc. stawkę. – W takim przypadku urząd skarbowy może stwierdzić po stronie podatnika nadpłatę podatku, która będzie podlegać zwrotowi bądź zaliczeniu na poczet innych należności podatkowych – argumentuje Agnieszka Poręba. Ekspert dodaje, że jeżeli dochód w ciągu roku przekroczy 85 528 zł, do nadwyżki podatnik zobowiązany jest stosować 32-proc. stawkę. Będzie to oznaczać, że od tego momentu zaliczki uiszczane przez podatnika będą za niskie. Jeżeli urząd podczas kontroli stwierdzi, że w ciągu roku zaliczki na PIT były płacone w wysokości niższej niż należna, określi zaległość, którą trzeba zapłacić wraz z odsetkami. Podatnik powinien liczyć się także z grzywną przewidzianą w kodeksie karnym skarbowym.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 17 czerwca 2010r


17 czerwca 2010

Bezpłatny dostęp do ksiąg wieczystych przez internet

W celu sprawdzenia wystarczy wejść na nowo utworzoną stronę internetową http://ekw.ms.gov.pl Kupujący działkę może już bez wychodzenia z domu sprawdzić, czy nieruchomość jest obciążona hipoteką. Wystarczy, że będzie znał numer prowadzonej dla niej księgi wieczystej. Ministerstwo Sprawiedliwości otworzyło wczoraj bezpłatny dostęp do przeglądania ksiąg wieczystych w postaci elektronicznej. Nie trzeba dysponować podpisem elektronicznym. – Proponujemy obywatelom całkiem nowe rozwiązanie. Do księgi wieczystej będzie można zajrzeć przez internet, korzystając z domowego komputera – wskazuje minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski. Nowy system umożliwia przeglądanie tylko tych ksiąg, które zostały wpisane do Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych. Obecnie znajduje się w niej ponad 12 mln ksiąg wieczystych prowadzonych przez 116 wydziałów, spośród 18,8 mln wszystkich istniejących. Z tego ułatwienia mogą korzystać wszystkie osoby, które podadzą pełny numer księgi wieczystej. – Jest to narzędzie, które ma ułatwić życie obywatelom, a nie zaspokajać ciekawość lub służyć celom innym niż potrzeby informacyjne – zaznacza Krzysztof Kwiatkowski. Dostęp internetowy ma zwiększyć bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami. Dzięki swobodnemu przeglądaniu ksiąg nabywca mieszkania, a także notariusz może przed sporządzeniem aktu notarialnego sprawdzić, czy sprzedawana nieruchomość nie jest obciążona. – W maju zawarliśmy z Krajową Radą Komorniczą porozumienie, w wyniku którego w ramach pilotażu 1/3 komorników ma już dostęp do Centralnej Bazy Danych KW, co oczywiście usprawnia procedury egzekucyjne – wskazuje Krzysztof Kwiatkowski. Takie rozwiązanie ma także zapewnić szybszy dostęp obywateli do informacji z ksiąg, jak również usprawnienie pracy sądów, które zostaną w ten sposób odciążone od wielu dotychczasowych obowiązków. – Pracownicy wydziałów ksiąg wieczystych będą mogli zająć się pracą merytoryczną, dzięki czemu szybciej załatwiane będą wpływające do nich wnioski – podkreśla wiceminister sprawiedliwości Piotr Kluz. Zgodnie z danymi ministerstwa codziennie przeglądanych jest około 20 tys. ksiąg. Z ich treścią można się zapoznać na http://ekw.ms.gov.pl lub wchodząc przez link na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 17 czerwca 2010r


16 czerwca 2010

Fiskus powinien z urzędu uwzględnić termin przedawnienia

Organ podatkowy nie może nadać rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji, która została wydana z naruszeniem przepisów. Nie wyegzekwuje zatem decyzji wydanej z naruszeniem terminów przedawnienia. Tak postanowił WSA we Wrocławiu w wyroku z 28 maja 2010 r., sygn. akt I SA/Wr 311/10.

Źródło: Rzeczpospolita, 16 czerwca 2010 r.


15 czerwca 2010

Straty z opcji walutowych nie pomniejszą przychodu z działalności gospodarczej

Strat z opcji walutowych nie można skompensować z przychodem z działalności gospodarczej. Wyrok WSA w Warszawie z 14 czerwca 2010 r., sygn. akt III SA/Wa 2082/09.

Źródło: Gazeta Prawna, 15 czerwca 2010 r.


15 czerwca 2010

Nie wiedzą, że zostaną bez zasiłku

Gmina powinna informować osoby ubiegające się o wsparcie, że nie otrzymają go na następny okres, jeśli nie złożą kolejnego wniosku. Świadczeniobiorcy nie mają świadomości, jakie skutki niesie ze sobą zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie ubiegania się o pomoc. Obowiązuje zasada, że prawo do świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca danego okresu zasiłkowego. Po jego upływie ustalenie prawa do wsparcia bez kolejnego wniosku jest niemożliwe. Rzecznik praw dziecka zwraca uwagę, że w przypadkach zawieszenia postępowań na czas dłuższy niż pozostały do końca okresu zasiłkowego (świadczeniowego), zainteresowani często nie składają wniosku o ustalenie prawa do wsparcia na kolejne okresy. Tym samym tracą prawo do otrzymania pomocy. Zwrócił się do minister pracy o zainicjowanie odpowiednich prac legislacyjnych. Chodzi o to, aby organy rozpoznające wnioski o wsparcie na egzemplarzach postanowień o zawieszeniu postępowania doręczanych zainteresowanym zamieszczały informację, że zawieszenie nie zwalnia ich od złożenia odrębnego wniosku o przyznanie świadczeń w kolejnych okresach zasiłkowych

Źródło: Rzeczpospolita, Magdalena Januszewska, 15 czerwca 2010 r.


15 czerwca 2010

Firmy łatwiej wprowadzą elastyczny czas pracy

Unia na nowo określi zasady stosowania klauzuli opt-out. Łatwiej będzie dostosować czas pracy do wielkości produkcji. Złagodzenie przepisów może pogorszyć sytuację pracowników. Komisja Europejska po raz kolejny przymierza się do zmian, które mogą zrewolucjonizować wymiar pracy podwładnych. Jej zdaniem obecna dyrektywa o czasie pracy nie zapewnia pracownikom skutecznej ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, a firmom utrudnia elastyczną organizację pracy. Aż 23 państwa członkowskie UE są posądzane o łamanie jej przepisów lub niewłaściwe wdrożenie. Dlatego Komisja Europejska dokona jej kompleksowego przeglądu. Konsultacje z partnerami społecznymi w tej sprawie już się rozpoczęły. Komisja chce, aby zgłaszali oni swoje opinie dotyczące m.in. stosowania klauzuli opt-out (dzięki niej niektórzy pracownicy mogą pracować dłużej niż 48 godz. tygodniowo) oraz rozliczania dyżurów w miejscu pracy (jaka ich część ma być płatna).Organizacje pracodawców popierają rozwiązania, które mają uelastycznić czas pracy. Podkreślają, że takie zmiany nie muszą być niekorzystne dla pracowników.

Źródło: Gazeta Prawna, Łuaksza Guza, 15 czerwca 2010


15 czerwca 2010

Lunch to nie koszt

Wydatki na lunche z kontrahentami mogą być kosztem, jeśli nie są wytworne – uważają sądy. Zdaniem MF wydatki restauracyjne wiążą się z reprezentacją i nie mogą być kosztem. Eksperci: Poczęstunek to praktyka biznesowa i powinien mieć wpływ na rozliczenia.Wydatki ponoszone w związku z zapraszaniem kontrahentów na spotkania w restauracjach, o ile służą załatwianiu spraw służbowych i nie mają charakteru wytwornego, mogą być kosztem uzyskania przychodu – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie 18 maja 2010 r. (sygn. akt I Sa/Kr 620/10). Przedsiębiorcy cieszą się z tego wyroku. Problem w tym, że z wykładnią WSA w Krakowie nie zgadza się Ministerstwo Finansów. Według MF powołany wyrok stanowi rozstrzygnięcie w indywidualnej sprawie. Eksperci są zgodni: trzeba ostrożnie podchodzić do kwestii zaliczania do kosztów wydatków na lunche, obiady czy kolacje z kontrahentami - zaliczanie takich wydatków do kosztów może się wiązać ze sporem z organami podatkowymi.

Źródło: Gazeta Prawna, 15 czerwca 2010 r.


15 czerwca 2010

Po porodzie jest świadczenie

Zdarza się, że kobieta na urlopie wychowawczym rodzi dziecko. Wtedy nie ma prawa do urlopu macierzyńskiego, ale może pobierać zasiłek macierzyński. Zgodnie bowiem z art. 29 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zasiłek ten przysługuje również ubezpieczonej, która rodzi dziecko w czasie urlopu wychowawczego. Świadczenie przysługuje przez okres równy długości urlopu macierzyńskiego. Obecnie, gdy urodzi się jedno dziecko, jest to 20 tygodni, gdy bliźnięta – 31, trojaczki – 33. Z tym, że dotyczy to sytuacji, w której okres ten jest dłuższy niż pozostała część urlopu wychowawczego. Jeżeli pełny wymiar macierzyńskiego wykracza poza udzielony urlop wychowawczy, to pracownicy przysługuje zasiłek przez 20, 31, 33, 35 lub 37 tygodni liczonych od dnia porodu. Jeśli więc kobieta urodzi drugie dziecko w czerwcu 2010 r., a urlop wychowawczy kończy się jej w sierpniu, to zasiłek będzie dostawać tylko przez 20 tygodni. Wystarczy przekroczenie choćby o jeden dzień. Inaczej jest jednak, gdy cały okres macierzyńskiego przypada w trakcie trwania urlopu wychowawczego. W takim wypadku wypłata zasiłku macierzyńskiego jest skracana o dwa tygodnie.

Źródło: Rzeczpospolita, Magdalena Januszewska, 15 czerwca 2010 r


15 czerwca 2010

Po porodzie jest świadczenie

Zdarza się, że kobieta na urlopie wychowawczym rodzi dziecko. Wtedy nie ma prawa do urlopu macierzyńskiego, ale może pobierać zasiłek macierzyński. Zgodnie bowiem z art. 29 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zasiłek ten przysługuje również ubezpieczonej, która rodzi dziecko w czasie urlopu wychowawczego. Świadczenie przysługuje przez okres równy długości urlopu macierzyńskiego. Obecnie, gdy urodzi się jedno dziecko, jest to 20 tygodni, gdy bliźnięta – 31, trojaczki – 33. Z tym, że dotyczy to sytuacji, w której okres ten jest dłuższy niż pozostała część urlopu wychowawczego. Jeżeli pełny wymiar macierzyńskiego wykracza poza udzielony urlop wychowawczy, to pracownicy przysługuje zasiłek przez 20, 31, 33, 35 lub 37 tygodni liczonych od dnia porodu. Jeśli więc kobieta urodzi drugie dziecko w czerwcu 2010 r., a urlop wychowawczy kończy się jej w sierpniu, to zasiłek będzie dostawać tylko przez 20 tygodni. Wystarczy przekroczenie choćby o jeden dzień. Inaczej jest jednak, gdy cały okres macierzyńskiego przypada w trakcie trwania urlopu wychowawczego. W takim wypadku wypłata zasiłku macierzyńskiego jest skracana o dwa tygodnie.

Źródło: Rzeczpospolita, Magdalena Januszewska, 15 czerwca 2010 r.


14 czerwca 2010

Dochód ze sprzedaży budynku powiększa się o odpisy amortyzacyjne

Gdy przedmiotem sprzedaży będą budynki i budowle podlegające amortyzacji, dochód ze zbycia środka trwałego będzie stanowiła różnica między przychodem z odpłatnego zbycia a wartością początkową wykazaną w ewidencji, powiększona o sumę odpisów amortyzacyjnych. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 25 maja 2010 r. (nr IPPB1/415-241/10-2/ES).

Źródło: Gazeta Prawna, 14 czerwca 2010 r.


14 czerwca 2010

Dla rozliczeń podatkowych kluczowe jest miejsce zamieszkania

Podatnik, który mieszka na stałe w Anglii i sprzedaje udział wartości budowy realizowanej przez spółkę z o.o., podlega opodatkowaniu w państwie miejsca zamieszkania. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 19 maja 2010 r. (nr IPPB4/415-99/10-6/JK).

Źródło: Gazeta Prawna, 14 czerwca 2010 r.


11 czerwca 2010

Polski VAT na ubranka jednak legalny

Polska jest bliska zwycięstwa w sporze z Komisją Europejską o stosowanie obniżonej stawki VAT na ubranka i obuwie dziecięce. 10 czerwca rzecznik generalna Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu wydała korzystną opinię dla Polski i zawnioskowała o oddalenie skargi Komisji. Bruksela zarzuciła nam, że niezgodnie z prawem stosujemy zaniżoną, 7% stawkę VAT na ubranka dla niemowląt i obuwie dziecięce. Rzecznik generalna uważa, że Polska jest uprawniona do stosowania stawki podatku w wysokości 7% do dostawy odzieży i dodatków odzieżowych dla niemowląt oraz obuwia dziecięcego.

Źródło: Rzeczpospolita, 11 czerwca 2010 r.


10 czerwca 2010

Sprzedaż z majątku osobistego nie podlega VAT

Nie każda czynność stanowiąca dostawę w rozumieniu art. 7 ustawy o VAT podlega opodatkowaniu. Aby dana czynność była opodatkowana VAT, musi być wykonana przez podmiot, który w związku z jej wykonaniem był podatnikiem VAT. Interpretacja Izby Skarbowej w Poznaniu z 25 maja 2010 r. (ILPP1/443-166/07/10-S/HW).

Źródło: Rzeczpospolita, 10 czerwca 2010 r.


10 czerwca 2010

Małe firmy mogą sporządzać uproszczone sprawozdania finansowe

Ustawa o rachunkowości umożliwia małym jednostkom prowadzenie pełnej rachunkowości w sposób uproszczony połączony ze sporządzaniem uproszczonych sprawozdań finansowych. Jednak wiele firm z tego nie korzysta, bo nie wiedzą o takiej możliwości. Pełna księgowość kojarzy się często z wysokimi kosztami. Dlatego w obawie przed nimi wielu przedsiębiorców decyduje się na prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, którą w praktyce błędnie określa się mianem uproszczonej księgowości. Ewidencje podatkowe nie dają możliwości sprawnego kontrolowania działalności gospodarczej, jako że utrudniają dobrą ocenę posiadanego majątku i jego zmian w toku prowadzenia działalności oraz faktycznego wyniku finansowego.Prowadząc ewidencje podatkowe małe firmy są zmuszone oceniać swoją działalność wyłącznie przez pryzmat posiadanej gotówki, osiągniętych przychodów, wysokości podstawy opodatkowania. Zdecydowanie więcej informacji na temat prowadzonej działalności może dostarczyć pełna księgowość prowadzona w sposób uproszczony połączona ze sporządzaniem uproszczonych sprawozdań finansowych. Sprawozdania finansowe w formie uproszczonej w przypadku małych firm nie są czasochłonne i trudne do przygotowania. Jednak nie wszyscy przedsiębiorcy wiedzą, że mogą skorzystać z takiej możliwości. Art. 50 ustawy o rachunkowości definiuje grupę przedsiębiorców, którzy ze względu na swój rozmiar mogą sporządzać uproszczone sprawozdanie finansowe. Wystarczy spełnić dwa z trzech następujących warunków w roku obrotowym, za który sporządza się sprawozdanie finansowe, oraz w roku obrotowym, który go poprzedza: - średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty nie przekracza 50 osób, - suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego nie przekracza 2 mln euro, - przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych nie przekraczają 4 mln euro. Wartości wyrażone w euro przelicza się według średniego kursu ogłaszanego na odpowiedni dzień bilansowy. Zaletą uproszczonego sprawozdania jest to, że wymaga od przedsiębiorców mniejszej ilości informacji, a co za tym idzie księgowość może być prowadzona w znacznie uproszczony sposób.

Źródło: Rzeczpospolita, 10 czerwca 2010 r


9 czerwca 2010

Umowa o pracę nie przesądza o przychodzie

Sam fakt pozostawania w stosunku pracy ze spółką niemiecką obywatela Niemiec, który był członkiem zarządu w polskiej spółce, nie przesądza o sposobie opodatkowania. Wyroki NSA, sygn. akt II FSK 178/09 i II FSK 194/09, prawomocne.

Źródło: Gazeta Prawna, 9 czerwca 2010 r.


08 czerwca 2010

Potwierdzenie odbioru jest zgodne z prawem UE

Przepis, który uzależnia obniżenie VAT od posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej, jest zgodny z prawem unijnym. WSA w Warszawie, sygn. akt III SA/Wa 2111/09, nieprawomocny.

Źródło: Gazeta Prawna, 8 czerwca 2010 r.


8 czerwca 2010

Emerytura później i biedniej

Trzeba będzie pracować dłużej i ciężej, a emerytury będą niższe niż do tej pory - europejskie rządy po raz pierwszy oświadczyły wyborcom to, co było wiadome od dawna. Polskę też to czeka. Pytanie tylko - kiedy. Zadłużonych na 300 mld euro Greków nie stać już na najwyższe w Europie emerytury. Mieszkaniec Aten po zakończeniu kariery zawodowej dostaje aż 73% swoich zarobków (Polak 56%). Na utrzymywanie emerytalnego status quo nie stać jednak już nikogo w Europie. Politycy mówią dziś wyborcom okrutnie: będziecie pracować dłużej i ciężej, a emerytury będą niższe niż do tej pory. W kolejce do wydłużania pracy są: Czechy, Finlandia, Węgry, Łotwa, Holandia, Słowenia... Niemcy mają to już za sobą. Wiek emerytalny jest tu wydłużany stopniowo. Na Łotwie emerytury spadły o 10%. Niewykluczone, że podobny los czeka Hiszpanię. W Polsce w marcu poszły one o 4,62% do góry. To była największa taka podwyżka w Europie. Na Litwie zmniejszono wysokość przekazywanej składki do prywatnych funduszy. Dłuższe życie i mniej urodzeń spowoduje, że mniej osób pracujących będzie musiało utrzymać większą liczbę emerytów. W obliczu tych zmian nie jest możliwe utrzymanie obecnego wieku emerytalnego i jednocześnie aktualnego poziomu świadczeń.

Źródło: Gazeta Wyborcza, Leszek Kostrzewski, Piotr Miączyński, 8 czerwca 2010 r


7 czerwca 2010

Opłata za użytkowanie garażu z 22% stawką podatku od towarów i usług

Zwolnienie z VAT dotyczy opłat pobieranych od członków spółdzielni z tytułu utrzymania i eksploatacji lokali mieszkalnych, a zatem nie obejmuje garaży. Opłaty dotyczące bieżącego utrzymania garaży członków spółdzielni mieszkaniowych opodatkowane są 22% stawką VAT. Jak wskazano w interpelacji poselskiej (nr 15557) garaż zlokalizowany w budynku mieszkalnym spółdzielcy lub obok niego służy do zaspokojenia potrzeb mieszkalnych, jego użytkowanie nie wiąże się z działalnością komercyjną i dlatego nie ma podstaw do opodatkowania VAT. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację nie zgodziło się z twierdzeniem, że organy podatkowe interpretują przepis ustawy o VAT na niekorzyść spółdzielców

Źródło: Gazeta Prawna, 7 czerwca 2010 r.


7 czerwca 2010

O zalanych dokumentach trzeba zawiadomić fiskusa

Przedsiębiorcy, którzy w czasie powodzi stracili dokumenty podatkowe, powinni o tym fakcie zawiadomić urząd skarbowy. Fiskus da podatnikowi czas na odtworzenie ewidencji. Eksperci podpowiadają, że o utracie wskutek powodzi dokumentów podatnicy powinni niezwłocznie powiadomić organ podatkowy. W sytuacji zniszczenia dokumentów stanowiących podstawę do wypełnienia deklaracji lub zeznań podatkowych na skutek powodzi organy podatkowe powinny, w uzgodnieniu z podatnikiem, wyznaczyć termin przeznaczony na odtworzenie utraconych dokumentów bądź przedłożenie innych dowodów potwierdzających dane wynikające z tych dokumentów. W przypadku zniszczenia albo zaginięcia oryginału faktury lub faktury korygującej sprzedawca na wniosek nabywcy jest zobowiązany do ponownego wystawienia faktury lub faktury korygującej, zgodnie z danymi zawartymi w kopii tej faktury lub faktury korygującej (duplikat).

Źródło: Gazeta Prawna, 7 czerwca 2010 r.


2 czerwca 2010

Nie zapłaciłeś PIT za pakiet, koryguj zeznanie roczne

Wartość abonamentu medycznego otrzymanego od pracodawcy jest przychodem pracownika. Jeśli od abonamentów nie był zapłacony podatek, trzeba skorygować zeznanie pięć lat wstecz. Podatnicy, którzy otrzymywali od pracodawcy abonamenty medyczne, ale nie wykazali ich wartości w swoich przychodach, muszą skorygować rozliczenia z fiskusem. To skutek uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 24 maja 2010 r. (sygn. akt II FPS 1/10). Ministerstwo Finansów podkreśla, że w przypadku gdy rozliczeń nie skoryguje płatnik, czyli pracodawca, który powinien wartość abonamentu doliczyć do przychodów pracownika i opodatkować, pracownik sam musi skorygować zeznania za lata, w których otrzymał świadczenia. Korygować nie trzeba zeznania za lata, za które zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu. Zdaniem ekspertów z uwagi na niejednolitość wydawanych decyzji i zajmowanych stanowisk przez organy podatkowe oraz wojewódzkie sądy administracyjne w kwestii abonamentów, które mogły wprowadzać w błąd pracodawców, pewnym rozwiązaniem problemu może być wystąpienie do MF o wydanie rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku w całości za okres od daty zakupu abonamentów medycznych do daty wydania przez NSA uchwały.

Źródło: Gazeta Prawna, 2 czerwca 2010 r.


2 czerwca 2010

Mamy jedną z najwyższych stawek VAT w Unii

Podstawowa 22% stawka VAT w Polsce jest jedną z najwyższych wśród 27 krajów unijnych. Wyprzedzają nas tylko Szwecja, Dania i Węgry ze stawką 25%. Opodatkowanie VAT w Polsce nie należy do przyjaznych podatnikom. Wysokość stawek jest jedną z wyższych w Unii Europejskiej. Dodatkowo tylko do końca tego roku obowiązują obniżone stawki m.in. na książki i niskoprzetworzone produkty spożywcze. To wyniki raportu przygotowanego przez Komisję Europejską na temat stawek VAT stosowanych w 27 państwach członkowskich. Średnia unijna stawka VAT oscyluje w okolicach 20%.

Źródło: Gazeta Prawna, 2 czerwca 2010 r


2 czerwca 2010

Przychód rozliczamy przed końcem sezonu

Nie można opodatkować usługi raz w roku, jeśli kontrahent płaci za nią co kwartał. Takie są wnioski z wyroku WSA w Warszawie, sygn. akt III SA/Wa 57/10.

Źródło: Rzeczpospolita, 2 czerwca 2010 r.


2 czerwca 2010

Firmy mogą wysyłać faktury bez e-podpisu

Można odliczyć VAT według dokumentu wydrukowanego z e-maila. Wynika tak z wyroku NSA z 20 maja 2010 r., sygn. akt I FSK 1444/09, niepublikowany.

Źródło: Rzeczpospolita, 2 czerwca 2010 r.


2 czerwca 2010

Od zaległości podatkowej nie zawsze będą odsetki

Jeśli Skarb Państwa nie doznał uszczerbku finansowego w wyniku zaległości, to przedsiębiorca nie zapłaci odsetek podatkowych.

Wyrok WSA w Warszawie z 1 czerwca 2010 r., sygn. akt III SA/Wa 852/09.


1 czerwca 2010

W Boże Ciało handlować może tylko właściciel sklepu

Święto Bożego Ciała to dzień ustawowo wolny od handlu. Jeśli tego dnia sklep ma być otwarty, to sprzedawać w nim może tylko właściciel lub osoba zatrudniona na umowę zlecenie. Ograniczenie to nie dotyczy pracowników np. stacji benzynowych i aptek.Boże Ciało to jeden z dni oficjalnie wolnych od pracy. Ich wykaz zawiera ustawa z 18 stycznia 1951 r. w tej sprawie. Zgodnie z Kodeksem pracy w takim dniu pracować w handlu nie mogą osoby zatrudnione w sklepie na podstawie umowy o pracę. Kodeks mówi wprost, że "praca w święta w placówkach handlowych jest niedozwolona". Nie ma natomiast przeszkód, by 3 czerwca pracował w sklepie sam właściciel albo osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia. Art. 151 (9a) Kodeksu pracy nie zakazuje zatrudniania takich osób w dni świąteczne. Kodeks pracy zezwala również na normalny handel w święta w tzw. placówkach użyteczności publicznej. Zaliczają się do nich np. w apteki czy stacje benzynowe.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, PAP, 1 czerwca 2010 r.


1 czerwca 2010

Zbliża się termin składania sprawozdań finansowych

Przedsiębiorcy, którzy podlegają badaniu sprawozdań finansowych muszą pamiętać, że wraz ze sprawozdaniem finansowym muszą złożyć do urzędu skarbowego również opinię biegłego rewidenta i uchwałę zatwierdzającą raport. Roczne sprawozdanie finansowe składa się do urzędu skarbowego w terminie 10 dni od daty jego zatwierdzenia. Ostateczny termin na zatwierdzenie upływa 30 czerwca. Podmioty, których sprawozdanie podlega badaniu przez biegłego rewidenta, muszą pamiętać dodatkowo o złożeniu opinii i raportu z przeprowadzonego przez firmę audytorską badania. Muszą też dołączyć odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie. Warto pamiętać, że sprawozdanie finansowe jest traktowane przez urząd jak deklaracja podatkowa, co oznacza, że nieterminowe złożenie dokumentu zagrożone jest karą grzywny do 26.340 zł.

Źródło: Gazeta Prawna, 1 czerwca 2010 r.


1 czerwca 2010

Od czerwca wyższy zasiłek dla bezrobotnych

Od dzisiaj bezrobotni, którzy w tym roku rozpoczęli pobieranie zasiłku, uzyskają go w wyższej kwocie. Zasiłek dla bezrobotnych wzrasta o 3,5%. To skutek corocznej waloryzacji. Przez pierwsze trzy miesiące bezrobotni otrzymają 742,10 zł (dotychczas 717 zł). Potem, przez kolejne trzy lub dziewięć miesięcy, będą mieli 582,70 zł zasiłku (dotychczas 563 zł). Wyższy zasiłek otrzymają także ci bezrobotni, którym przyznano go do końca ubiegłego roku. Od 1 czerwca będą pobierali 595,20 zł (dotychczas 575,00 zł). Zasiłki od czerwca rosną, bo zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy są one waloryzowane o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za poprzedni rok. Prezes GUS podał, że wskaźnik ten w 2009 r. w stosunku do 2008 r. wyniósł 103,5% (wzrost cen o 3,5%). Dlatego zasiłki wzrosły o 3,5%.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Paweł Jakubczak, 1 czerwca 2010 r.


1 czerwca 2010

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zapłaci pensje powodzianom

Firmy będą się mogły ubiegać o pożyczkę z FGŚP na pensje dla pracowników, jeśli z powodu powodzi musiały zawiesić działalność. Rząd przygotowuje projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących usuwania skutków powodzi z maja 2010 r. Przewiduje m.in., że pracodawcy będą się mogli ubiegać o nieoprocentowane pożyczki ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) na wynagrodzenia. Z takiej możliwości skorzystają firmy, które nie mają pieniędzy na wypłatę pensji za czas niewykonywania pracy, jeśli pracownik był gotów do jej świadczenia. Jednak nie mógł pracować z przyczyn dotyczących pracodawcy, które są bezpośrednio spowodowane powodzią. Wynagrodzenie z FGŚP mają też mieć zapewnione osoby, które wykonywały pracę polegającą na ochronie firmy przed powodzią lub na usuwaniu jej skutków oraz prace mające na celu utrzymanie lub przywrócenie prowadzenia działalności gospodarczej. Firmy, aby opłacić im pensje, będą się mogły ubiegać o nieoprocentowaną pożyczkę.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Paweł Jakubczak, 1 czerwca 2010 r.


1 czerwca 2010

Interpretacja może dotyczyć nieaktualnych przepisów

Podstawą oceny, na podstawie których przepisów powinna być wydana interpretacja podatkowa, jest przedmiot wniosku oraz treść pytania. Nie każda interpretacja podatkowa jest wydana na podstawie przepisów obowiązujących w dniu jej wydania, gdyż sytuacja zawarta w pytaniu podatnika powinna być przeanalizowana indywidualnie. Przyczyną nieuwzględniania w treści interpretacji indywidualnej przepisów obowiązujących w dniu jej wydania jest zakres składanego wniosku. Jeśli zapytanie podatnika dotyczy konsekwencji podatkowych zarówno zaistniałego stanu faktycznego, jak i zdarzeń, które dopiero wystąpią w przyszłości, interpretacja indywidualna powinna zawierać stanowisko organu podatkowego w oparciu o przepisy obowiązujące w dacie zaistnienia zdarzenia, które jest przedmiotem zapytania, jak i obowiązujące w dacie wydania interpretacji.

Źródło: Gazeta Prawna, 1 czerwca 2010 r.


1 czerwca 2010

Towar przed sklepem bez opłaty

Wystawienie przez sprzedającego części oferowanego towaru na zewnątrz lokalu nie stanowi odrębnej sprzedaży objętej opłatą targową. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 15363) odniosło się do problemu pobierania opłaty targowej za sam fakt eksponowania towarów przeznaczonych na sprzedaż przed lokalem sklepu. Resort wyjaśnił, że zgodnie z Kodeksem cywilnym wystawienie rzeczy w miejscu sprzedaży na widok publiczny z oznaczeniem ceny uważa się za ofertę sprzedaży. W ocenie resortu wystawienie przez sprzedającego części oferowanego towaru na zewnątrz lokalu nie stanowi odrębnej sprzedaży, co potwierdza orzecznictwo sądów administracyjnych. Wystawienie towaru jest ofertą sprzedaży konkretnego handlowca, a ekspozycja towaru jest formą reklamy tego towaru, który znajduje się w pawilonie. Nie stanowi zatem odrębnej oferty i nie można traktować jej jako samodzielnej, oderwanej od sprzedaży dokonywanej na terenie boksu (por. wyrok WSA w Bydgoszczy z 26 maja 2009 r.; sygn. akt I SA/Bd 180/09).

Źródło: Gazeta Prawna, 1 czerwca 2010 r.


1 czerwca 2010

Odsetki od kredytu powinny być kosztem

Podatnik, który rozlicza przychody z najmu według skali PIT, może uwzględniać koszty. Kosztem mogą być odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup wynajmowanego domu. Niektóre urzędy skarbowe odmawiają podatnikom prawa do odliczenia zapłaconych odsetek.Wcześniejsza praktyka organów podatkowych faktycznie wskazywała, że w przypadku gdy podatnik ponosił koszt odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zakupu mieszkania będącego następnie przedmiotem wynajmu, to nie mógł ich zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Analiza przepisów prowadzi do wniosku, że zapłacone odsetki od kredytu, o ile spełniają warunek celowości, wynikający z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT, i nie zwiększają kosztów inwestycji, w okresie realizacji tych inwestycji mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodu – podkreślają eksperci. Teza ta została potwierdzona w aktualnych interpretacjach wydawanych przez organy podatkowe, np. interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 11 stycznia 2010 r., nr IPPB1/415-795/09-2/AG; interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 6 października 2009 r., nr IPPB1/ 415-569/09-2/EC.

Źródło: Gazeta Prawna, 1 czerwca 2010 r


01 czerwca 2010

Umorzonych świadczeń nie wykazuje się w PIT-8C

Umorzone świadczenia rodzinne są zwolnione z PIT. W związku z tym nie trzeba ich wykazywać w PIT-8C. Wydanie decyzji umorzeniowej po 31 grudnia 2008 r. powoduje, że podatnik nie osiąga przychodu opodatkowanego. Nie powstaje więc obowiązek sporządzenia PIT-8C. Takie stanowisko potwierdziło Ministerstwo Finansów. Zdaniem resortu ośrodki pomocy społecznej nie są zobligowane wystawiać PIT-8C od m.in. umorzonych nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (łącznie z odsetkami), jak również umorzonych nienależnie pobranych świadczeń (łącznie z odsetkami) otrzymanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów.

Źródło: Gazeta Prawna, 1 czerwca 2010 r.


31 maja 2010

Pracownik nie może wypłacać sobie pensji z utargu

Pracodawcy nie mogą zlecać podwładnym, aby pokrywali koszty swojej pracy z bieżących utargów. Grozi im za to nawet pięć lat więzienia. Firma nie może ustalić z pracownikiem, że formalnie otrzymuje on płacę minimalną, a w praktyce prowadzi działalność za pracodawcę i opłaca koszty swojej pracy z osiąganych zysków. Przekonał się o tym właściciel salonu fryzjerskiego z Białej Podlaskiej (woj. lubelskie). Zobowiązał on zatrudnioną fryzjerkę do samodzielnego pokrywania kosztów swojej pracy z bieżących utargów. Miała ona opłacać koszty zużycia prądu elektrycznego, zakupu materiałów fryzjerskich i środków czystości. Samodzielnie musiała również odprowadzać do ZUS swoje składki na ubezpieczenie społeczne. Jedynie pozostała część utargu stanowiła jej wynagrodzenie. Jednocześnie na miesięcznej liście płac fikcyjnie potwierdzała odbiór pensji w wysokości płacy minimalnej. Sprawą zajęła się Państwowa Inspekcja Pracy. Pracodawcy grozi kara więzienia. Każda osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Łukasz Guza, 31 maja 2010 r.


31 maja 2010

Zmiana dyrektywy pozwoli na niższe stawki VAT

Minister Finansów wystąpił do Komisji Europejskiej o zmianę dyrektywy, która umożliwi stosowanie obniżonych stawek VAT na żywność, usługi budowlane i książki. Z końcem tego roku upłyną przyznane Polsce okresy przejściowe do stosowania preferencyjnych stawek VAT m.in. na żywność i usługi budowlane. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 15591) wyjaśniło, że Dyrektywa 2006/112/ WE nie przewiduje trybu występowania o przedłużenie derogacji akcesyjnych w zakresie preferencyjnych stawek VAT. Jedyną możliwością przedłużenia ich stosowania jest zmiana dyrektywy. Inicjatywa legislacyjna w tym zakresie przysługuje wyłącznie Komisji Europejskiej, dlatego MF wystąpił do niej z prośbą o przygotowanie propozycji legislacyjnej, która umożliwiłaby stosowanie przez Polskę preferencyjnych stawek VAT również po 31 grudnia 2010 r.

Źródło: Gazeta Prawna, 31 maja 2010 r.


28 maja 2010

Projekt OPZZ: emerytura po 35 latach pracy dla kobiet, 40 latach dla mężczyzn

Kobieta, która przepracowała 35 lat i mężczyzna, który przepracował 40 lat powinni mieć prawo do emerytury, niezależnie od wieku - uważa OPZZ. Dziś jego przewodniczący Jan Guz poinformował, że związek złożył w Sejmie projekt nowelizacji przepisów w tej sprawie. Pod projektem nowelizacji ustawy o wypłacie świadczeń z FUS, podpisało się ponad 270 tys. osób. Projekt przewiduje inne niż dotychczas warunki przechodzenia na emeryturę. Nie w każdym przypadku decydowałby o tym wiek osoby kończącej pracę zawodową. OPZZ chce, by niezależnie od wieku, na emeryturę mogły przechodzić kobiety, które przepracowały minimum 35 lat; mężczyźni - 40 lat. W ustawie pozostałyby jednak również dotychczasowe rozwiązania, zgodnie z którymi kobieta może przejść na emeryturę po ukończeniu 60 lat, zaś mężczyzna - 65. Warunek to przepracowane odpowiednio co najmniej 20 lub 25 lat. Miałoby to jednak zastosowanie tylko do osób, które do ukończenia 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna) nie przepracowały odpowiednio 35 lub 40 lat. W takim wypadku, by uzyskać prawo do emerytury, kobieta musiałaby mieć 20 lat pracy, a mężczyzna 25 lat.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, PAP, 28 maja 2010 r.


28 maja 2010

Przekazywanie dokumentacji ubezpieczeniowej: Profil nie zastąpi e-podpisu

1 mln płatników składek korzysta już z bezpiecznego e-podpisu, wysyłając dokumenty do ZUS. Od 17 czerwca ubezpieczeni na platformie ePUAP będą mogli założyć tzw. zaufany profil. Rząd zapowiada, że darmowy profil będzie zastępował podpis kwalifikowany. Będzie bezpłatną alternatywą dla bezpiecznego e-podpisu. Nowe rozwiązanie wprowadza ustawa z 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 40, poz. 230), która wchodzi w życie 17 czerwca. Miała ona ułatwić firmom i osobom fizycznym kontakty z ZUS przez Internet. Tak się jednak póki co nie stanie. Nie zmieniono bowiem ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i w efekcie firmy wciąż będą musiały korzystać z płatnego e-podpisu. Tak zwany zaufany profil będzie można założyć bezpłatnie, używając własnego komputera na rządowej platformie informatycznej e-PUAP. Będzie działał na podobnych zasadach jak konto w banku elektronicznym.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Bożena Wiktorowska, 28 maja 2010 r.


28 maja 2010

Wspólnicy nie będą już podwójnie opodatkowani

Kto opuszcza spółkę osobową i otrzymuje zwrot przypadającego mu majątku, nie powinien płacić PIT. Potwierdzają to wyroki sądów.Z opublikowanych ostatnio propozycji zmian do ustawy o PIT wynika, że Ministerstwo Finansów podziela pogląd sformułowany w orzecznictwie sądowym o niedopuszczalności podwójnego opodatkowania świadczeń otrzymywanych przez wspólników spółek osobowych w związku z wystąpieniem ze spółki. MF przyznaje też, że obecnie przepisy nie wskazują, jak technicznie tego podwójnego opodatkowania uniknąć.

Źródło: Rzeczpospolita, 28 maja 2010 r.


28 maja 2010

Materiały budowlane dla powodzian będą zwolnione z VAT

Darowizny materiałów budowlanych przekazywane przez firmy na odbudowę obiektów zniszczonych przez powódź nie będą podlegały VAT.Zwolniona z podatku od towarów i usług będzie nieodpłatna dostawa materiałów budowlanych na rzecz osób poszkodowanym w wyniku powodzi – wynika z projektu rozporządzenia opublikowanego przez Ministerstwo Finansów. Firma dokonująca takiej darowizny nie będzie zobowiązana do rozliczenia VAT z tego tytułu, co ma zachęcić darczyńców do przekazywania niezbędnej pomocy rzeczowej na odbudowanie zniszczonych lub uszkodzonych domów i obiektów budowlanych.

Źródło: Gazeta Prawna, 28 maja 2010 r.


28 maja 2010

Pracujący w święta zarobią więcej

W przyszłym roku święto Trzech Króli ma być wolne od pracy. Osoby, które będą musiały wtedy pracować, mogą dostać wynagrodzenie wyższe średnio o 160 zł. Jeśli od przyszłego roku Święto Trzech Króli będzie dniem wolnym od pracy, nawet kilkaset tys. pracowników może otrzymać w styczniu wyższe pensje. Przybędzie bowiem kolejny dzień świąteczny. A za pracę w takim czasie podwładnym należy się 100% dodatek do pensji (jeśli nie można udzielić im dnia wolnego w innym terminie). Według wyliczeń PKPP Lewiatan pensja pracowników, którzy będą wykonywać swoje obowiązki 6 stycznia, wzrośnie średnio o 160 zł. Łącznie firmy wydadzą co roku na dodatki do pensji około 150 mln zł. Dla wielu firm oznacza to, że już w przyszłym roku będą musiały wypłacić pracownikom wyższe pensje za styczeń. W święta dozwolona jest bowiem praca m.in. w razie prowadzenia akcji ratowniczych, przy pracy zmianowej, w ruchu ciągłym, transporcie i komunikacji, rolnictwie i hodowli, hotelarstwie i gastronomi oraz przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na użyteczność społeczną i potrzeby ludności. W każde święto pracuje około 1 mln pracowników.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Łukasz Guza, 28 maja 2010 r.


27 maja 2010

Płatnicy odzyskają nadpłacone składki ubezpieczeniowe

ZUS musi zwrócić składki nadpłacone przez ubezpieczonych i firmy od 1 stycznia 1999 r. do 7 maja 2008 r., które zostały objęte przedawnieniem roszczeń.– Możliwość egzekucji aż przez 10 lat zaległych składek przez ZUS od ubezpieczonych i płatników narusza zasadę równości, jeśli osoby te miały prawo starać się o ich odzyskanie tylko przez 5 lat – powiedział Andrzej Rzepliński, sędzia sprawozdawca Trybunału Konstytucyjnego. Wczoraj TK uznał, że art. 24 ust. 7 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w brzmieniu sprzed nowelizacji w 2008 r. jest niezgodny z art. 32 Konstytucji. Przed sądem okręgowym była rozpatrywana sprawa płatnika, który domagał się od ZUS zwrotu składek za okres od 2001 do 2005 r. Złożył on wniosek o ich zwrot po otrzymaniu prawomocnego orzeczenia przyznającego mu prawo do renty. ZUS zwrócił ubezpieczonemu część nadpłaconych składek, lecz odmówił ich wypłaty za lata 2001 – 2002, tłumacząc to przedawnieniem roszczenia. Rząd, zdając sobie sprawę, że ówczesne przepisy były niekonstytucyjne, znowelizował ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych, która weszła w życie 8 maja 2008 r. Obecnie termin przedawnienia składek jest taki sam dla ZUS i płatników. Wynosi on 10 lat.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Bożena Wiktorowska, 27 maja 2010 r


27 maja 2010

Żonie opłaci się opieka nad mężem

Świadczenie pielęgnacyjne będzie przysługiwać także na osobę pozostającą w małżeństwie.Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych przygotowanego przez Rządowe Centrum Legislacji, do którego dotarła "Rz". Zakłada on wykreślenie z tej ustawy jednej z okoliczności, które uniemożliwiają przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego: pozostawania niepełnosprawnego w związku małżeńskim (art. 17 ust. 5 pkt 2 lit. a). Przepis ten stał się problematyczny po rozszerzeniu katalogu uprawnionych do tego rodzaju wsparcia (pierwotnie przysługiwało tylko rodzicowi opiekującemu się potomkiem). Do redakcji napływa wiele listów od osób zdumionych, że gmina odmówiła im świadczenia pielęgnacyjnego na rodzica, gdy drugi z racji podeszłego wieku lub niepełnosprawności nie jest w stanie się nim zajmować. Po zmianie przepisów córka opiekująca się dwojgiem niedołężnych rodziców, z których co najmniej jedno ma znaczny stopień niepełnosprawności, będzie mogła świadczenie dostać. Niestety, nastąpi to dopiero od 1 stycznia 2012 r. (takie jest planowane wejście w życie tej zmiany).

Źródło: Rzeczpospolita, Magdalena Januszewska, 27 maja 2010 r.


25 maja 2010

Rodzice zapłacą za wyżywienie dziecka w przedszkolu, a nie za naukę

Gminy będą mogły pobierać opłaty za wyżywienie dzieci oraz zajęcia wykraczające poza podstawę programową realizowaną przez pięć godzin dziennie w przedszkolu.Sejmowa komisja edukacji nauki i młodzieży przygotowała projekt zmian w ustawie o systemie oświaty, która mu uregulować kwestie opłat ponoszonych przez rodziców za pobyt dziecka w publicznym przedszkolu. Jest to spowodowane wyrokami niektórych sądów, które unieważniały uchwały rad gmin w tej sprawie. W swoich wyrokach sądy uznały, że obowiązujące przepisy nie precyzują, za jakie świadczenia mogą być pobierane opłaty od rodziców. Zaproponowane zmiany doprecyzowują, że publiczne przedszkole zapewnia bezpłatną edukację i wychowanie w ramach podstawy programowej, realizowaną w czasie nie krótszym niż pięć godzin dziennie. Natomiast rada gminy będzie ustalać wysokość opłat za świadczenia przekraczające wymiar pięciu godzin oraz za wyżywienie dzieci. Ich szczegółowy wykaz ma zawierać znowilozawane rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące organizacji zajęć w przedszkolach.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Michalina Tobolewska, 27 maja 2010 r.


27 maja 2010

Kiedy firma powinna wykazać zysk z opcji

Przychód z nierzeczywistych instrumentów pochodnych powstaje, gdy zostają zapłacone wynikające z nich należności.Tak wynika z wyroku WSA w Warszawie z 24 maja 2010 r., sygn. akt III SA/Wa 1838/09).

Źródło: Rzeczpospolita, 27 maja 2010 r.


27 maja 2010

Od lipca rozliczenie VAT tylko na nowym formularzu

Nowy wzór deklaracji VAT pozwoli na prawidłowe rozliczenie podatku przedsiębiorcom nabywającym usługi transgraniczne. Od stycznia 2010 r. obowiązuje nowy wzór deklaracji VAT-7, dotychczasowy podatnicy mogą stosować tylko do końca czerwca. Jak wynika z interpelacji poselskiej (nr 15181), zmiana druku, która sprowadza się do powiększenia pola na adnotacje urzędu skarbowego, jest zbyteczna i spowoduje jedynie podwojenie kosztów związanych z drukiem formularzy. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację wyjaśniło, że konieczność aktualizacji wzoru deklaracji wiązała się ze zmianą przepisów ustawy o VAT w zakresie obowiązków podatników dokonujących transakcji z zagranicą.

Źródło: Gazeta Prawna, 27 maja 2010 r.


27 maja 2010

VAT od esemesów dla powodzian

Podatek pobrany od charytatywnych esemesów zostanie przekazany na usuwanie i łagodzenie skutków powodzi. Tak zapewniło Ministerstwo Finansów w komunikacie z 26 maja. Organizacje pozarządowe, które chcą gromadzić środki pieniężne przesyłane za pośrednictwem operatorów telekomunikacyjnych, muszą uzyskać pozwolenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na zbiórkę publiczną. Następnie do 31 lipca powinny przesłać do Ministerstwa Finansów informację o zebranych i przekazanych przez operatorów środkach. Powinny też poinformować o kwocie pobranego VAT (od usługi esemesowej wynosi on 22%). Wówczas MF przekaże środki w wysokości odpowiadającej podatkowi na potrzeby powodzian. Ma to zachęcić do wspierania potrzebujących.

Źródło: Rzeczpospolita, 27 maja 2010 r.


26 maja 2010

Większe uprawnienia pełnomocnika w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Wniosek o przyznanie prawa pomocy składany na urzędowym formularzu może być podpisany także przez pełnomocnika strony - wynika z uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 maja 2010 r., I OPS 11/09, LEX nr 576894.NSA rozstrzygnął wątpliwości dotyczące tego, czy pełnomocnik strony może podpisać urzędowy formularz wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, pomimo zamieszczenia we wzorze formularza oświadczenia o znajomości treści art. 233 § 1 Kodeksu karnego.Sąd przyjął, iż wniosek o przyznanie prawa pomocy składany na urzędowym formularzu, o jakim mowa w § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy (Dz. U. Nr 227, poz. 2245), może być podpisany także przez pełnomocnika strony.

Źródło:Krzysztof Posański, RPE WKP, Opublikowano: www.samorzad.lex.pl


26 maja 2010

50% tylko wyjątkowo

Z treści umowy o pracę musi wynikać, że obowiązki ze stosunku pracy obejmują także działalność twórczą, a wyodrębniona część wynagrodzenia stanowi honorarium za przeniesienie praw autorskich do utworu. Dopiero wtedy możliwe jest zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów. Potwierdza to interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z 7 maja 2010 r. (IPPB2/415-113/10-2/MK1)

Źródło: Rzeczpospolita, 26 maja 2010 r.


26 maja 2010

Gdy nie ma konsumenta, to działania nie są obciążone VAT

Czynności podejmowane przez dwie firmy w ramach wspólnej akcji marketingowej nie podlegają VAT. Wyrok WSA z 26 kwietnia 2010 r., sygn. akt III SA/Wa 1655/09.

Źródło: Rzeczpospolita, 26 maja 2010 r.


25 maja 2010

Emerytura pomostowa: pracodawcy nie wystawiają zaświadczeń do ZUS

Pracownicy z prawem do emerytur pomostowych mają problemy z uzyskaniem zaświadczeń, które potwierdzają, że pracują oni w szczególnych warunkach. Według ZUS emerytury pomostowe pobiera jedynie 2,2 tys. osób. Głównym powodem braku zainteresowania jest brak zaświadczeń potwierdzających wykonywanie przez pracowników pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Pracodawcy nie wydają pracownikom takich zaświadczeń, bo wielu z nich nie wie o nowym obowiązku. Ustawa o emeryturach pomostowych nałożyła na firmy obowiązek zbadania stanowisk pracy pod względem wykonywania przez pracowników pracy w szczególnych warunkach. Firmy, które tego nie zrobiły, nie mają teraz podstawy do wystawienia takiego zaświadczenia. W ten sposób firmy próbują ominąć przymus płacenia składek na Fundusz Emerytur Pomostowych od wszystkich zatrudnionych osób wykonujących prace wymienione w ustawie o emeryturach pomostowych. Zdaniem pracowników ZUS niewielkie zainteresowanie nowymi świadczeniami wynika również z tego, że część osób nadal wykonujących prace uprawniające do emerytur pomostowych uzyskało prawo do wcześniejszych emerytur na starych zasadach.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Bożena Wiktorowska, 25 maja 2010 r.


25 maja 2010

Zagrożone dopłaty do płac dla niepełnosprawnych

W tym roku może zabraknąć 185 mln zł na dofinansowanie pensji niepełnosprawnych. Rośnie liczba niepełnosprawnych pracowników, więc mniej firm płaci kary do PFRON. Rząd może zwiększyć pulę pieniędzy na dopłaty do pensji lub obniżyć ich wysokość. Już na przełomie 2010 i 2011 r. PFRON może nie mieć środków na dofinansowanie zatrudnienia niepełnosprawnych. PFRON może mieć kłopoty finansowe, bo sam system pomocy na zatrudnienie osób niepełnosprawnych jest wadliwy. Głównym przychodem funduszu są wpłaty od pracodawców, którzy nie zatrudniają odpowiedniej liczby niepełnosprawnych pracowników (co najmniej 6% załogi). Zatem im więcej firm zatrudnia niepełnosprawnych, tym więcej fundusz wydaje na dofinansowanie ich pensji. Jednocześnie otrzymuje coraz mniej pieniędzy od pracodawców, bo zaczynają oni spełniać ustawowy wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych i nie muszą dokonywać już wpłat na PFRON i ten nie ma więc z czego finansować dopłat do pensji. W ubiegłym roku dotowane zatrudnienie niepełnosprawnych wzrosło aż o 43 tys., czyli o ponad 21%. Tylko w ciągu trzech pierwszych miesięcy tego roku przybyło kolejnych 6 tys. miejsc pracy dofinansowanych ze środków funduszu.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Łukasz Guza, 25 maja 2010 r.


25 maja 2010

Dodatkowe ubezpieczenie jest przychodem w PIT

Osoba prywatna, otrzymując od ubezpieczyciela świadczenie, które nie ma charakteru odszkodowawczego, musi je rozliczyć w zeznaniu podatkowym. W przypadku wypłaty przez ubezpieczyciela świadczenia nienależnego, które nie ma charakteru odszkodowawczego w rozumieniu prawa ubezpieczeń, osoba fizyczna – odbiorca świadczenia, otrzyma przychód z tzw. innych źródeł. Oznacza to, że opodatkowanie otrzymanego świadczenia przez beneficjenta jest regulowane według zasad ogólnych, czyli według skali podatkowej. Beneficjent jest obowiązany do samodzielnego rozliczenia podatku do 30 kwietnia roku następującego po wypłacie nienależnego świadczenia. W praktyce odbiorca świadczenia może nie wiedzieć, że taki obowiązek w ogóle występuje. Ubezpieczyciel powinien wystawić odbiorcy informację PIT-8C.

Źródło: Gazeta Prawna, 25 maja 2010 r.


25 maja 2010

Podatnicy odzyskają utracony majątek

Podatnicy, którzy na podstawie Kodeksu karnego skarbowego stracili majątek, dzięki wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego odzyskają go nawet po dwóch latach. Dwuletni termin, który mają dziś podatnicy m.in. na odzyskanie majątku, który na podstawie przepisów Kodeksu karnego skarbowego (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 z późn. zm.) uległ przepadkowi na podstawie wyroku sądu, jest niezgodny z Konstytucją – uznał 11 maja Trybunał Konstytucyjny (sygn. akt SK 50/08). Podatnicy będą mogli wnosić nowe roszczenia o zwrot majątku, a komornicy zostaną ograniczeni w prowadzeniu egzekucji. Wyrok dotyczący niekonstytucyjności art. 119 par. 3 k.k.s. znacznie zwiększy liczbę powództw cywilnych przeciwko Skarbowi Państwa. Według ekspertów, nie należy się jednak spodziewać zbytniej skuteczności tego typu powództw, ponieważ nadal będą istnieć pewne warunki formalne, których niespełnienie spowoduje odrzucenie powództwa przez sąd.

Źródło: Gazeta Prawna, 25 maja 2010 r.


25 maja 2010

Trzeba wybrać: albo papierowa, albo elektroniczna

Nie ma możliwości wystawienia oryginału faktury w formie papierowej i przechowywania jej kopii w formie elektronicznej. Potwierdza to interpretacja Izby Skarbowej w Warszawie z 26 kwietnia 2010 r. (IPPP1-443-292/10-2/EK).

Źródło: Rzeczpospolita, 25 maja 2010 r


25 maja 2010

Odpis aktualizacyjny jest kosztem podatkowym

Przedsiębiorca powinien zaliczyć odpis aktualizujący do kosztów uzyskania przychodów w roku, w którym dokonał odpisu na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 4 maja 2010 r. (nr ITPB1/415-111/10/MR).

Źródło: Gazeta Prawna, 25 maja 2010 r.


25 maja 2010

Zapłacimy podatek za pakiet medyczny

Pracownik uzyskuje nieodpłatne świadczenie już w momencie, gdy centrum medyczne musi pozostawać w gotowości do zaoferowania mu swoich usług. Żeby opodatkować abonament, pracownik nie musi z niego korzystać. Wystarczy jedynie nabycie uprawnienia do skorzystania. Podatkowa definicja nieodpłatnego świadczenia jest znacznie szersza niż w prawie cywilnym. Wyrok NSA, sygn. akt II FPS 1/10.

Źródło: Gazeta Prawna, 25 maja 2010 r.


24 maja 2010

Faktura w pliku pdf musi być wydrukowana

Firmy mogą wysyłać pocztą elektroniczną faktury w pliku pdf, ale ich przechowywanie musi odbywać się w formie papierowej. Wyrok NSA z 20 maja 2010 r., sygn. akt I FSK 1444/09, niepublikowany.

Źródło: Gazeta Prawna, 24 maja 2010 r.


24 maja 2010

Wartość nieruchomości określa się na dzień jej wniesienia do spółki

Przy wnoszeniu przez osobę fizyczną nieruchomości do spółki komandytowej za wartość początkową należy przyjąć wartość nieruchomości wnoszonej jako wkład w wysokości nie wyższej od wartości rynkowej. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 5 maja 2010 r. (nr IPPB1/415-99/10-9/KS).

Źródło: Gazeta Prawna, 24 maja 2010 r.


24 maja 2010

Przychodem przedsiębiorcy są jedynie raty zapłacone za usługę

Przedsiębiorca pobierający opłaty w ratach za kurs językowy uzyskuje przychód w momencie dokonania wpłaty. W przypadku rezygnacji przez daną osobę z uczestnictwa w kursie przychód powstanie wyłącznie w wysokości sumy rat zapłaconych.Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 5 maja 2010 r. (nr IPPB1/415-120/10-5/ES).

Źródło: Gazeta Prawna, 24 maja 2010 r


24 maja 2010

Tylko podwyższenie kapitału zakładowego spółki podlega PCC

Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlega podwyższenie kapitału zakładowego. Nie są opodatkowane wkłady powodujące podwyższenie kapitału zapasowego. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 5 maja 2010 r. (nr IPPB2/436-51/10-2/AF).

Źródło: Gazeta Prawna, 24 maja 2010 r.


24 maja 2010

Opodatkowanie importu rzeczy objętych ochroną praw autorskich

Obowiązek podatkowy z tytułu importu usług elektronicznych powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi. Podatnik powinien wykazać podatek należny w deklaracji VAT w miesiącu wykonania usługi bądź wystawienia faktury lub terminu płatności, jeśli dokonano zapłaty np. zaliczki przed wykonaniem usługi. Obrót prawami podlegającymi ochronie na podstawie przepisów prawa autorskiego ma bardzo skomplikowany charakter. W przełożeniu na prawo podatkowe zagadnienia te wywołują wiele problemów. Wątpliwości podatników wywołuje zwłaszcza kwestia opodatkowania VAT różnych praw objętych ochroną praw autorskich, w tym licencji i praw związanych z programami komputerowymi.

Źródło: Gazeta Prawna, 24 maja 2010 r.


24 maja 2010

Niższe opłaty wizowe dla dzieci w wieku do 12 lat

Od 22 maja obowiązuje niższa stawka opłaty skarbowej za wizę wydawaną na granicy dla dziecka w wieku od 6 do 12 lat. Za wydanie wizy dla jednego dziecka trzeba teraz zapłacić równowartość 35 euro, a nie jak dotychczas równowartość 60 euro. Zmiana dostosowała brzmienie załącznika ustawy z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) do art. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy (Dz.U.UE.L.09.243.1), który określa stawki opłaty i zwolnienia od opłat w zakresie dotyczącym wiz. Z dotychczasowej stawki opłaty skarbowej za wydanie wizy przez komendanta placówki Straży Granicznej dla jednej osoby wyodrębniona została niższa stawka opłaty za wizę wydawaną dzieciom w wieku od 6 do 12 lat. W konsekwencji dzieci poniżej 6 roku życia w dalszym ciągu są zwolnione z opłaty skarbowej. Dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat stawka opłaty skarbowej wynosi równowartość 35 euro, a dla pozostałych osób równowartość 60 euro. Zmianie uległ również sposób przeliczania równowartości euro za wydane wizy. Dotychczas przeliczenie równowartości euro na złote dokonywane było według średniego kursu ogłaszanego przez NBP dla tej waluty. Obecnie przeliczanie równowartości euro na złote jest dokonywane według referencyjnego kursu euro ogłoszonego przez Europejski Bank Centralny w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień złożenia wniosku o wydanie wizy. Należy zwrócić uwagę, że przestała obowiązywać stawka opłaty skarbowej za wydanie wizy dla grupy osób, gdyż rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 nie przewiduje wydawania wiz grupowych. Uzupełniona została także grupa podmiotów zwolnionych z opłaty skarbowej za wydanie wizy. Z opłaty zostali zwolnieni przedstawiciele organizacji niekomercyjnych w wieku do 25 lat uczestniczący w seminariach, konferencjach, imprezach sportowych, kulturalnych i edukacyjnych organizowanych przez organizacje niekomercyjne.

Michał Malinowski Redakcja Publikacji Elektronicznych WKP, 24 maja 2010


24 maja 2010

Powódź usprawiedliwia nieobecność w pracy

Pracownik, który nie może przyjść do pracy z powodu powodzi, powinien poinformować o tym pracodawcę. Może też skorzystać z urlopu na żądanie.Wystąpienie klęski żywiołowej może usprawiedliwiać nieobecność podwładnego w pracy, jeśli poinformuje on o tym pracodawcę, a ten uzna, że rzeczywiście uniemożliwiła ona pracownikowi stawienie się w pracy. Podwładny musi przekazać informację w tej sprawie niezwłocznie (najpóźniej następnego dnia). Za czas nieobecności nie otrzyma wynagrodzenia. Bez żadnych wątpliwości powódź powinna być uznawana przez firmy za usprawiedliwioną przyczynę absencji. Na wszelki wypadek pracownicy mogą jednak postarać się o zaświadczenie, np. wójta, potwierdzające, że w danym dniu nieprzejezdne były drogi. W razie gdy dojazd do pracy jest utrudniony lub gdy pracownik chce zachować prawo do pensji, może skorzystać z urlopu na żądanie. O skorzystaniu z takiego uprawnienia trzeba poinformować pracodawcę jeszcze przed rozpoczęciem dniówki, która ma być wolna. W ciągu roku kalendarzowego pracownik ma prawo do skorzystania z czterech dni urlopu na żądanie.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Łukasz Guza, 24 maja 2010 r.


24 maja 2010

US ułatwi powodzianom rozliczanie składek

Przedsiębiorcy, których dotknęła klęska powodzi, nie muszą osobiście odwiedzać ZUS, żeby rozliczyć się ze składek ubezpieczeniowych. Mogą to zrobić np. przez pocztę czy Internet. Mogą też wystąpić o ulgi w spłacie należności.Jak poinformował w piątkowym komunikacie ZUS, ułatwienia dotyczące wywiązania się przez przedsiębiorców z obowiązków związanych z opłacaniem i rozliczaniem składek na ubezpieczenie społeczne dotyczą firm położonych na terenach objętych powodzią . Powołał się na kodeks postępowania administracyjnego, który przewiduje, że płatnicy składek mają możliwość złożenia w ZUS wniosków, dokumentacji ubezpieczeniowej i rozliczeniowej za pośrednictwem poczty, faksem lub drogą elektroniczną na adres ( http://www.eup.zus.pl) bądź za pośrednictwem innej wskazanej osoby. Ewentualne braki w złożonych w ten sposób dokumentach mogą być uzupełniane w terminie późniejszym. ZUS poinformował też, że każdy płatnik składek, którego firma znalazła się w trudnej sytuacji, np. z powodu powodzi, może wystąpić do ZUS z wnioskiem o odroczenie terminu płatności składek bądź rozłożenie ich na raty.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, PAP, 24 maja 2010 r.


23 maja 2010

Zbierz dokumenty, zanim pójdziesz po świadczenie

Brak dowodów może spowodować odmowę lub zaniżenie emerytury. Często przeszkodą w uzyskaniu oczekiwanego świadczenia z ZUS jest brak odpowiednich dokumentów. O ile łatwiej udowodnić sam fakt pracy, o tyle potwierdzenie zarobków nastręcza więcej trudności. Kłopoty pojawiają się, gdy nie ma już zakładu ani jego następcy prawnego. Jeszcze gorzej, gdy nie można ustalić, gdzie trafiła dokumentacja kadrowo-płacowa ze zlikwidowanego zakładu. Podstawowy dokument potwierdzający zatrudnienie to świadectwo pracy. Okresy zatrudnienia wynikają także z legitymacji ubezpieczeniowej. Jeśli dana osoba nie dysponuje żadnym z tych dokumentów, to może się posłużyć dowodami pośrednimi, np. legitymacją służbową, umową o pracę, wpisem w starych dowodach osobistych. Jeśli się nie zachowały, można się oprzeć na zeznaniach świadków. Trzeba ich wskazać co najmniej dwóch. Z tym że w ten sposób można udowodnić tylko niektóre okresy zatrudnienia. Chodzi np. o te przypadające przed 15 listopada 1991 r. Inne dowody służą wykazaniu wysokości wynagrodzeń. Osoby występujące o przyznanie świadczenia mają najwięcej problemów ze zgromadzeniem dokumentacji kadrowo-płacowej.

Źródło: Rzeczpospolita, Magdalena Januszewska, 23 maja 2010 r.


21 maja 2010

Zapłata VAT od akcyzy jest zgodna z prawem unijnym

Podstawa opodatkowania VAT dla samochodów osobowych słusznie zawiera m.in. naliczony podatek akcyzowy. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 20 maja 2010 r. w sprawie C-228/09.

Źródło: Gazeta Prawna, 21 maja 2010 r.


20 maja 2010

Niższa emerytura za brak kapitału początkowego

Osoby niemające ustalonego kapitału początkowego tracą na wysokości swojej emerytury. Co trzecia osoba ubiegająca się o emeryturę ma problemy z udowodnieniem zarobków. Archiwiści ostrzegają, że z każdym rokiem będzie trudniej odszukać dokumenty płacowe. Coraz częściej wnioski o nową emeryturę składają osoby, które nie mają ustalonego kapitału początkowego. Obecnie jest ich około 30%. A kapitał ten powinni mieć ustalony wszyscy ubezpieczeni urodzeni po 31 grudnia 1948 r., którzy do końca 1998 r. podlegali ubezpieczeniu przez co najmniej sześć miesięcy. Sami zainteresowani mają jednak obowiązek nie tylko złożenia do ZUS wniosku o jego ustalenie, ale także muszą udowodnić wysokości zarobków z okresu pracy. To one są podstawą do obliczenia jego wysokości. Co trzeci zainteresowany ma problemy ze zgromadzeniem kompletnej dokumentacji umożliwiającej ustalenie kapitału. Dopiero od 1 stycznia 2009 r. w takiej sytuacji istnieje możliwość ustalenia wysokości zarobków, dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, na podstawie minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w poszczególnych okresach.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Bożena Wiktorowska, 20 maja 2010r.


20 maja 2010

Emerytowi więcej zostanie w kieszeni

Kwota wolna od potrąceń z emerytury jest zbyt niska. Po egzekucji zostaje niewiele ponad 350 zł. Posłowie chcą gwarancji, aby była to najniższa emerytura Zabezpieczeniem dłużników przed nadmierną egzekucją jest tzw. kwota wolna od potrąceń. Posłowie są zdania, że dla emerytów i rencistów powinny one wzrosnąć do poziomu najniższych świadczeń, które obecnie wynoszą 706,29 zł miesięcznie (emerytura, renta rodzinna i renta dla całkowicie niezdolnych do pracy) oraz 543,29 zł renty dla częściowo niezdolnych do pracy. Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny rozpatrywała projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z FUS w tej sprawie. Kwoty wolne od potrąceń z emerytury i renty są niskie. Podstawowa to tylko 351,15 zł (połowa najniższej emerytury po potrąceniu składki zdrowotnej i zaliczki na podatek dochodowy). To nie jest nawet minimum egzystencji. Zabezpieczenie pracowników jest wyższe. Zatrudniony, z którego pensji komornik ściąga np. niespłacony kredyt, musi więc dostać na rękę 984,15 zł (zakładając podstawowe koszty uzyskania przychodu).

Źródło: Rzeczpospolita, Magdalena Januszewska, 20 maja 2010 r.


20 maja 2010

Urzędnicy skarbowi nie korygują deklaracji

Fiskus ma prawo do korekt zeznań podatników wynikające z Ordynacji podatkowej. Urzędnicy skarbowi rzadko jednak korzystają z tej możliwości. Potwierdzają to dane otrzymane z izb skarbowych, np. w 2009 roku w woj. zachodniopomorskim urzędnicy poprawili 766 deklaracji, a w woj. świętokrzyskim – 163. Nie wynika to tylko z działań urzędów skarbowych. Przepisy Ordynacji podatkowej umożliwiają dokonanie korekty przez urząd tylko w ściśle określonych przypadkach. Większość błędów popełnianych przez podatników nie pozwala na skorzystanie z tego trybu. Zamiast korygowania deklaracji urzędnicy kontaktują się z podatnikiem, aby wyeliminować błędy.

Źródło: Gazeta Prawna, 20 maja 2010 r.


18 maja 2010

Odsetki od pożyczki nie zawsze są kosztem

Zaliczenie w koszty podatkowe odsetek od pożyczek udzielanych między podmiotami powiązanymi jest ograniczone przepisami o niedostatecznej kapitalizacji spółki. Wypłacane odsetki nie stanowią kosztu uzyskania przychodów w spółce wypłacającej, w takiej części, w jakiej pożyczka otrzymana od udziałowca (akcjonariusza) przewyższa określoną w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) wysokość zadłużenia spółki. Wskazane w ustawie ograniczenie znajduje zastosowanie, gdy spółka otrzymała pożyczkę od udziałowca (akcjonariusza) posiadającego nie mniej niż 25% udziałów (akcji) albo od udziałowców (akcjonariuszy) posiadających łącznie nie mniej niż 25% udziałów (akcji) albo od innej spółki, gdy w obu tych podmiotach ten sam udziałowiec (akcjonariusz) posiada nie mniej niż po 25% udziałów (akcji). Ponadto wartość zadłużenia wobec podmiotów kapitałowo powiązanych ze spółką musi przekroczyć trzykrotność jej kapitału zakładowego.

Źródło: Gazeta Prawna, 18 maja 2010 r.


17 maja 2010

Interpretacja nie zawsze chroni przed zapłatą podatku

Nie ma możliwości precyzyjnego zdefiniowania skutku podatkowego na potrzeby stosowania przepisów o interpretacjach podatkowych. Zastosowanie się podatnika do interpretacji podatkowej nie zawsze zwalnia go z zapłaty podatku. Dotyczy to sytuacji, gdy skutki podatkowe związane ze zdarzeniem, któremu odpowiada stan faktyczny będący przedmiotem interpretacji, miały miejsce przed opublikowaniem interpretacji ogólnej lub przed doręczeniem interpretacji indywidualnej. Zdaniem posłów nie można precyzyjnie wskazać, kiedy do takich skutków dochodzi, co rodzi niebezpieczeństwo dla podatników, którzy wystąpili o interpretację indywidualną. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 15064) poinformowało, że wprowadzenie legalnej definicji skutku podatkowego może spowodować ograniczenie ochrony, w jaką wyposażani są adresaci interpretacji.

Źródło: Gazeta Prawna, 17 maja 2010 r.


14 maja 2010

Rekordowo długi weekend: Święto Trzech Króli będzie dniem wolnym od pracy

Już od przyszłego roku Święto Trzech Króli będzie dniem wolnym od pracy.Pracownicy zyskają okazję do najdłuższego w roku długiego weekendu. Firmy mogą mieć kłopoty z rozliczaniem czasu wolnego na nowych zasadach. Pracownicy, którzy na przełomie 2010 i 2011 r. wykorzystają osiem dni urlopu wypoczynkowego, będą mogli skorzystać z szesnastu dni wolnych z rzędu. Taką szansę stworzy im projekt nowelizacji kodeksu pracy i ustawy o dniach wolnych od pracy, który ma obowiązywać od 1 stycznia 2011 r. Jeśli wejdzie w życie, na przełomie każdego roku pracownicy będą mogli łączyć dni wolne w Boże Narodzenie, Nowy Rok i Święto Trzech Króli. Wystarczy, że w dni powszednie pomiędzy tymi świętami wykorzystają urlop wypoczynkowy. Pracownicy będą mogli korzystać z długich weekendów nawet wbrew woli pracodawcy. Na przełomie roku mogą bowiem skorzystać nawet z ośmiu dni urlopu na żądanie (cztery dni w starym roku kalendarzowym i cztery w nowym). Rekordowy pod tym względem może też być przełom 2013 i 2014 r. Pracownik, który skorzysta wtedy z siedmiu dni urlopu, będzie miał 17 dni wolnych z rzędu.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Łukasz Guza, 14 maja 2010r.


13 maja 2010

Składki: dla ZUS liczy się rodzaj pracy

Pracodawca ma obowiązek opłacania składek tylko za pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Firmy zatrudniające pracowników wykonujących prace uprawniające do emerytur pomostowych mają obowiązek wpłacania za nich składek do specjalnie stworzonego Funduszu Emerytur Pomostowych. Ministerstwo Pracy wyjaśnia, że gdy pracownika łączą z pracodawcą dwie odrębne umowy o pracę, z których tylko jedna dotyczy pracy w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze, obowiązek odprowadzania składek na FEP obejmuje wyłącznie przychody osiągane z tytułu wykonywania pracy uprawniającej do emerytury pomostowej. Wynagrodzenie z pracy w szczególnych warunkach jest podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, jak i składek na FEP. Składka na FEP jest odprowadzana w tych samych wypadkach jak składka emerytalna i rentowa. Resort przypomina także, że żaden okres, za który jest prawidłowo opłacana składka na FEP, nie powinien być wyłączany z okresów pracy wykazywanych w druku ZUS. Okres, za który nie jest należna składka na FEP, nie powinien być wykazany jako okres takiej pracy w druku ZUS ZSWA. , 13 maja 2010 r.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Bożena Wiktorowska, 13 maja 2010r.


12 maja 2010

Sporne składki za delegowanych pracowników do ZUS

Przedsiębiorca może opłacać przez dwa lata za delegowanego pracownika składki do ZUS.Firmom, którym ZUS odmawia prawa płacenia składek w Polsce, muszą to robić w innym kraju UE. Od 1 maja 2010 r. zmieniły się przepisy o delegowaniu pracowników do państw unijnych. Podstawowe zasady dotyczące podlegania ustawodawstwu w czasie wykonywania pracy w innym państwie UE są zawarte w rozporządzeniu 883/2004 oraz rozporządzeniu 987/2009. Miały one doprecyzować zasady m.in. opłacania składek na ubezpieczenie społeczne za osoby wysłane do pracy za granicę. Zdaniem ekspertów to się jednak nie udało. Dlatego spory między firmami a ZUS o miejsce opłacania składek za pracowników delegowanych nie znikną. Polska firma może płacić składki do ZUS za pracownika delegowanego do pracy w innym kraju UE, jeśli jej działalność koncentruje się w Polsce. O tym decyduje spełnienie przez przedsiębiorstwo licznych kryteriów. Są one określone przez prawo unijne. Aby spełnić warunki, pracownicy zatrudnieni przez firmę muszą podlegać jej zwierzchnictwu. Firma zaś musi zawierać w kraju większość umów z kontrahentami, a także osiągać obroty w wysokości około 25%.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Paweł Jakubczak, 12 maja 2010r


11 maja 2010

Pracodawcy za 12-miesięcznym okresem rozliczeniowym czasu pracy

Przedstawiciele pracodawców z Komisji Trójstronnej pozytywnie oceniają 12-miesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy, który został wprowadzony w tzw. pakiecie antykryzysowym. Związkowcy mają do niego zastrzeżenia. Stosowanie rocznego okresu rozliczeniowego czasu pracy i wprowadzenie tej zasady do Kodeksu pracy było jednym z tematów poniedziałkowego posiedzenia zespołu ekspertów Komisji Trójstronnej. 12-miesięczny okres rozliczeniowy wprowadzono w tzw. pakiecie antykryzysowym. Weszła ona w życie jesienią ub. roku i będzie obowiązywała do 31 grudnia 2011 r. Dzięki nowym rozwiązaniom pracodawca może na kilka miesięcy zmniejszyć pracownikowi liczbę godzin pracy w miesiącu, a w efekcie tego obniżyć mu wynagrodzenie. Nie może być ono jednak niższe od płacy minimalnej - obecnie 1 tys. 317 zł. Wydłużony, 12-omiesięczny okres rozliczeniowy zastosowały dotychczas 664 firmy, zatrudniające łącznie prawie 800 tys. osób. Przede wszystkim są to zakłady produkcyjne, firmy budowlane; najczęściej duże i średnie. Znacznie rzadziej na wydłużenie okresu rozliczeniowego decydują się firmy handlowe czy usługowe. Przedstawiciele pracodawców pozytywnie ocenili funkcjonowanie tych przepisów.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, PAP, 11 maja 2010r


10 maja 2010

Etat blokuje wyższe świadczenie z ZUS

Kobieta, która jednocześnie pracuje na etacie i prowadzi działalność gospodarczą, nie może się z tego drugiego tytułu zgłosić do ubezpieczenia chorobowego i otrzymać podwyższonego zasiłku z ZUS. Tak mówi ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027). W takiej sytuacji jest kobieta spodziewająca się dziecka i ubezpieczona przede wszystkim jako pracownik. Nie ma możliwości dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Nie ma więc mowy o wypłacie podwyższonego zasiłku macierzyńskiego z tytułu prowadzenia firmy ani tym bardziej dwóch zasiłków macierzyńskich. Uzyskanie podwyższonego zasiłku macierzyńskiego z tytułu prowadzenia firmy jest jednak możliwe, ale tylko po rezygnacji z etatu i skupieniu się wyłącznie na firmie. Wówczas nic nie stoi już na przeszkodzie, aby się zgłosić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego i uzyskać podwyższony zasiłek macierzyński. Należy jednak pamiętać o tym, aby przed ponownym ubezpieczeniem upłynęło co najmniej 30 dni.

Źródło: Rzeczpospolita, Mateusz Rzemek, 10 maja 2010 r.


10 maja 2010

Pracownicy będą mogli odzyskać pensje niewypłacone kilka lat temu

Około 10–15 tys. osób będzie mogło ubiegać się o pensje niewypłacone przed 1 października 2006 r. Wypłaci je Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Tak wynika z ustawy z 18 marca 2010 r. o przywróceniu terminu do wypłaty świadczeń pracowniczych z FGŚP. Sejm przyjął część poprawek zgłoszonych przez senatorów. Teraz ustawa trafi do podpisu marszałka Sejmu, który pełni obowiązki głowy państwa. Na podstawie nowych przepisów prawo do wypłaty zaległych świadczeń ze środków FGŚP uzyskają pracownicy, którzy posiadają korzystny dla siebie wyrok sądu w sprawie wypłaty pensji, ale nie otrzymali ich od firmy (bo np. była ona niewypłacalna) i nie spełnili ustawowych wymogów, aby otrzymać pieniądze z FGŚP (np. nie złożyli wniosku w tej sprawie). Chodzi w tym przypadku o wymogi określone w ustawie z 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U z 2002 r. Nr 9, poz. 85 z późn. zm.), która obowiązywała do 30 wrześnie 2006 r. W restrykcyjny sposób ograniczała ona możliwość uzyskania zaległych świadczeń z FGŚP.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Łukasz Guza, 10 maja 2010 r.


7 maja 2010

Likwidacja działalności gospodarczej jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług

Sprzedaż składników majątku w związku z likwidacją jednoosobowej działalności gospodarczej to dostawa podlegająca VAT. Przedsiębiorca, który chce zlikwidować jednoosobową działalność gospodarczą, może wyzbyć się poszczególnych składników majątkowych. Taka operacja wywołuje określone skutki na gruncie VAT. Konsekwencje podatkowe zależą od tego, czy przedmiotem sprzedaży są poszczególne składniki majątku czy przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. – Transakcja zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części nie podlega opodatkowaniu VAT Ekspert zauważa jednak, że w przypadku zbywania poszczególnych składników tego majątku możemy mieć do czynienia z dostawą towarów. Co ważne, jako dostawę towarów traktować również należy przekazanie składników przedsiębiorstwa do majątku prywatnego. Dotyczy to sytuacji, gdy podatnikowi przy nabyciu tych składników przysługiwało chociażby w części prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w momencie ich nabycia. – Oczywiście niezależnie od powyższego, w przypadku gdy zbycie przedsiębiorstwa lub jego składników nie będzie podlegało VAT, może wystąpić podatek od czynności cywilnoprawnych – podkreśla Grzegorz Wanio.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 7 maja 2010 r.


7 maja 2010

Komornicy nie mogą zajmować zasiłków

Niektórzy komornicy domagają się potrącania zasiłku stałego od dłużników, którzy mają przyznane świadczenia z pomocy społecznej, mimo że nie podlegają już one egzekucji. Od 30 marca postępowaniu egzekucyjnemu w administracji oraz egzekucji komorniczej nie podlegają świadczenia pieniężne z pomocy społecznej. Taką zmianę wprowadziła ustawa z 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz innych ustaw (Dz.U. nr 40, poz. 229). Znowelizowała ona m.in. kodeks postępowania cywilnego. Gminy nie muszą więc już pomniejszać o 40 proc. zasiłków wypłacanych osobom, wobec których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne. – To dobra zmiana, bo taki zasiłek jest przyznawany osobom znajdującym się w trudnej sytuacji, np. z powodu choroby lub niepełnosprawności – mówi Maria Wojtulska z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku. Wątpliwości co do konieczności zaprzestania potrąceń we wszystkich przypadkach ma jednak Krajowa Rada Komornicza, która w swoim stanowisku powołuje się na inną zmianę kodeksu postępowania cywilnego, która weszła w życie 19 kwietnia. Zgodnie z nią w sprawach wszczętych przed wejściem w życie tej nowelizacji egzekucja powinna odbywać się na niezmienionych zasadach, a część zasiłku stałego powinna być dalej zajmowana na poczet niewypłaconych zaległości. – Do komorników, którzy dalej domagali się potrąceń z zasiłków, wysłaliśmy pisma, w których powołujemy się, że nasz ośrodek obowiązują przepisy ustawy o pomocy społecznej, która wyraźnie wskazuje, że całkowicie mamy zaprzestać potrąceń – mówi Lidia Leońska, rzecznik MOPR w Poznaniu. Agata Bednarz, kierownik działu pomocy środowiskowej MOPR w Kielcach, dodaje, że w tej sprawie wysłane zostało pismo do Ministerstwa Sprawiedliwości, aby wyjaśniło, jak traktować te dwie sprzeczne nowelizacje.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 7 maja 2010 r.


6 maja 2010

Grunt zbyty po podziale bez VAT

Sprzedaż działek otrzymanych w darowiźnie nie jest opodatkowana. Tak wynika z interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie z 22 kwietnia 2010 r. (IPPP3/443-57/10-5/LK).

Źródło: Rzeczpospolita, 6 maja 2010 r.


6 maja 2010

Pracodawcy będą musieli zapłacić pracownikom w delegacji

Pracodawcy będą musieli zapłacić pracownikom w delegacji około 30% więcej, niż płacili dotychczas.Tak wynika z projektu rozporządzenia MPiPS w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza jego granicami (wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia). Zastąpi 2 akty osobno regulujące wyjazdy krajowe i zagraniczne. Będzie ono dotyczyło wszystkich pracowników. Wyznacza bowiem minimalne stawki, które muszą stosować pracodawcy, w tym ci, którzy ustalają je w swoich przepisach wewnątrzzakładowych. Z 23 zł do 30 zł podwyższona będzie dieta przy wyjazdach krajowych. Diety nie rosły od 2007 r.

Źródło: Rzeczpospolita, Magdalena Januszewska, 6 maja 2010 r.


6 maja 2010

W jakiej formie przechowywać kopie papierowych faktur?

Gdy faktura została wystawiona w formie papierowej, nie ma możliwości przechowywania jej elektronicznej kopii. Musi być ona umieszczona na nośniku papierowym. Tak uznała Izba Skarbowa w Poznaniu w interpretacji z 1 kwietnia 2010 r. (ILPP2/443-57/10-2/BA).

Źródło: Rzeczpospolita, 6 maja 2010 r.


5 maja 2010

Fiskus nie podważy ustaleń z wyroku sądowego

Prawomocny wyrok wiąże nie tylko strony i sąd, który go wydał, lecz również inne sądy oraz inne organy państwowe i organy administracji publicznej. Dokonywanie przez organy podatkowe ustaleń wbrew wyrokowi sprzeciwia się treści art. 365 § 1 kodeksu postępowania cywilnego i stanowi niedopuszczalną ingerencję w prawomocnie ustalony stan prawny. Tak stwierdził WSA w Białymstoku w wyroku z 1 lutego 2010 r. (I SA/Bk 508/09).

Źródło: Rzeczpospolita, 5 maja 2010 r.


5 maja 2010

Pusta faktura jest niekorzystna dla obydwu stron transakcji

Podatnik, który wystawi fakturę, która dokumentuje czynności niewykonane, musi zapłacić VAT. Odbiorca takiej faktury nie ma prawa do odliczenia podatku. Wyrok NSA, sygn. akt I FSK 412/09, prawomocny.

Źródło: Gazeta Prawna, 5 maja 2010 r


4 maja 2010

Program księgowy nie musi być w języku polskim

Dane zawarte w systemie finansowo-księgowym muszą być prowadzone w języku polskim, jednak samo oprogramowanie może być w innym języku. Komitet Standardów Rachunkowości wydał nowe stanowisko, które ma na celu ułatwić jednostkom prowadzenie ksiąg rachunkowych. W niniejszym stanowisku komitet wyjaśnia, że wymóg stosowania języka polskiego dotyczy jedynie prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jeżeli są one prowadzone w systemie finansowo-księgowym, to tylko treść danych w nim zawartych, tj. nazwy kont, opisy rodzajów transakcji, polecenia księgowania, nazwy operacji gospodarczych oraz nazwy walut, powinna być w języku polskim. Wymóg ten nie dotyczy całego oprogramowania, które może być w obcym języku.

Źródło: Gazeta Prawna, 4 maja 2010 r.


4 maja 2010

Inspekcja pracy skontroluje czas pracy kierowców aut służbowych

Użytkownicy służbowych samochodów i samozatrudnieni będą musieli, jak zawodowi kierowcy ciężarówek, przestrzegać czasu pracy. Takie regulacje zamierza wprowadzić Parlament Europejski.Przedsiębiorcy wykonujący przewozy osób lub rzeczy mogą zostać objęci przepisami ustawy o czasie pracy kierowców. Do tej grupy mają też dołączyć kierowcy samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t i kierowcy samochodów osobowych prowadzących jednoosobowe firmy. Takie zmiany ma wprowadzić nowelizacja Dyrektywy 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 marca 2002 r. w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego (OJ L 080, 23/03/2002).

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Artur Radwan, 4 maja 2010 r.


30 kwietnia 2010

Fiskus ogranicza sposoby przechowywania faktur

NSA pozwala na przechowywanie faktur papierowych w wersji elektronicznej. Zdaniem fiskusa dokumentów papierowych nie można przechowywać elektronicznie. Podatnik, który otrzymuje faktury papierowe, może wybrać sposób ich przechowywania – w wersji drukowanej czy elektronicznej – uznał NSA. Innego zdania są organy podatkowe. Przedsiębiorcy są zdezorientowani. Wszyscy eksperci są zgodni: potrzebna jest pilna zmiana przepisów dotycząca faktur, a zwłaszcza ich przechowywania. Uważają, że zmiana ta powinna, po pierwsze, dostosować przepisy do obecnych realiów gospodarczych i technologicznych, po drugie, prawidłowo dostosować regulacje wspólnotowe. Zmiana przepisów powinna iść w kierunku wynikającym z orzeczenia NSA, jednoznacznie potwierdzającego możliwość przechowywania kopii faktur elektronicznie.

Źródło: Gazeta Prawna, 30 kwietnia 2010 r.


29 kwietnia 2010

Ułatwienia dla przedsiębiorców w rozliczaniu z ZUS

Firmy ubiegające się o kredyt w banku czy biorące udział w przetargu mogą już na miejscu w ZUS otrzymać zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek. Płatnicy, którzy na koncie w ZUS nie mają żadnych zaległości oraz nie toczy się w stosunku do nich żadne postępowanie, będą mogli od ręki we wszystkich oddziałach ZUS uzyskać zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek. Jeszcze do niedawna z takiej możliwości mogli skorzystać tylko przedsiębiorcy rozliczający się w II Oddziale ZUS w Warszawie i w Opolu. Od kwietnia obowiązują także inne ułatwienia dla przedsiębiorców. Ci, którzy borykają się z kłopotami finansowymi, mogą przesłać w formie elektronicznej do ZUS wniosek o raty, odroczenia i umorzenia. Także drogą elektroniczną otrzymują, na swój wniosek, wykaz dokumentów, jakie muszą złożyć do ZUS. Zainteresowani oczywiście nadal mogą też składać papierowe wnioski. Z kolei od marca osoby opłacające składki wyłącznie za siebie i przekazujące do ZUS dokumenty w formie papierowej nie muszą same ich wypełniać. Robią to za nich pracownicy Zakładu.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Paweł Jakubczak, 29 kwietnia 2010 r.


27 kwietnia 2010r

Pakiet antykryzysowy nie pomógł firmom

Pracodawcy nie korzystają z dopłat do pensji, a pracownicy z indywidualnego czasu pracy. Zamiast zachęcać firmy do zatrudniania, przepisy utrudniają zawieranie umów. Związki zawodowe i pracodawcy ustalą z rządem niezbędne zmiany w pakiecie antykryzysowym. Przez osiem ostatnich miesięcy tylko 139 firm wystąpiło do FGŚP o subsydia płacowe na utrzymanie zagrożonych miejsc pracy. Do tej pory podpisano 73 umowy w tej sprawie na łączną kwotę 13,4 mln zł, czyli zaledwie 1,4% środków zarezerwowanych na ten cel (960 mln zł). Niektóre przepisy ustawy antykryzysowej nie tylko nie pomogły firmom i pracownikom, ale przysporzyły im dodatkowych problemów (np. rozwiązania dotyczące umów o pracę na czas określony). Sprawdziły się tylko regulacje, które umożliwiają firmom wydłużanie okresów rozliczeniowych czasu pracy, czyli uelastycznienie godzin pracy.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Łukasz Guza, 27 kwietnia 2010 r.


23 kwietnia 2010

Uprawnienia ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie jest uprawniony do kwestionowania kwoty zadeklarowanej przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność jako podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, jeżeli mieści się ona w granicach określonych ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.) Powyższa teza wynika z uchwały składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 21.04.2010 r. - II UZP 1/10.

Opracowanie: Katarzyna Irytowska Źródło: www.sn.pl, stan z dnia 23 kwietnia 2010 r.


23 kwietnia 2010

Fiskus ściąga haracz z firmowych lokat

Przedsiębiorcy mają kłopot z pieniędzmi lokowanymi na subkontach do rachunków. U przedsiębiorcy, który wolne środki z podstawowego rachunku bankowego firmy umieszcza na lokacie bankowej i uzyskuje w ten sposób odsetki, powstaje przychód z kapitałów pieniężnych – twierdzi dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 19 marca 2010 r. (nr IPPB1/415-97/10-2/EC). Zdaniem ekspertów warszawska izba poszła za daleko i wydała interpretację niezgodną z obowiązującymi przepisami. Spór toczy się o to, czy tworzona przez przedsiębiorcę lokata na subkoncie rachunku podstawowego pełni taką samą funkcję jak rachunek podstawowy, czyli czy służy wykonywaniu działalności gospodarczej, czy też ma cel inwestycyjny. Od tego zależy sposób opodatkowania odsetek.

Źródło: Gazeta Prawna, 23 kwietnia 2010 r.


19 kwietnia 2010

Leasingobiorca nie powinien płacić podatku VAT od ubezpieczenia

Obciążenie leasingobiorcy kosztem składki ubezpieczeniowej to nic innego jak świadczenie za wynagrodzeniem (odsprzedaż) usługi ubezpieczeniowej zwolnionej z VAT. Tak orzekł WSA w Warszawie 24 marca 2010 r., sygn. akt III SA/ Wa 2038/09.

Źródło: Rzeczpospolita, 19 kwietnia 2010 r


14 kwietnia 2010

Po zmianie interpretacji amortyzację należy kontynuować według dotychczasowych zasad

Późniejsza zmiana interpretacji przepisów dotyczących ustalenia wartości początkowej aportu nie powinna wpływać na wcześniej ustalone zasady amortyzacji. Eksperci podkreślają, że zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych dla ustalenia wartości początkowej składnika majątku istotny jest moment jego wprowadzenia do ewidencji środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Celem amortyzacji podatkowej jest rozliczenie w czasie kosztu uzyskania przychodów związanego z nabyciem lub wytworzeniem danego składnika majątku. W momencie przyjęcia składnika majątku do używania i określenia jego wartości początkowej ulega ustaleniu wysokość kosztu podatkowego, który następnie jest przez podatnika sukcesywnie rozliczany na przestrzeni określonego czasu poprzez odpisy amortyzacyjne, zgodnie z wybraną metodą amortyzacji. Z tego względu zmiana interpretacji przepisów dokonana po wprowadzeniu składnika majątku do ewidencji nie może skutkować zmianą jego ustalonej wartości początkowej, a tym samym zmianą wysokości dokonywanych odpisów amortyzacyjnych.

Źródło: Gazeta Prawna, 14 kwietnia 2010 r.


14 kwietnia 2010

Prawo do becikowego mają też rodzice, którzy nie złożyli wniosku

Rodzice, którzy ze względu na rygorystyczne przepisy nie złożyli wniosku o becikowe, mogą je otrzymać, pod warunkiem że ich dziecko urodziło się po 31 października 2008 r. Od 31 marca obowiązują nowe zasady ubiegania się o becikowe oraz dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka. Gminy wymagają udokumentowania tylko jednego badania lekarskiego w trakcie ciąży. Dodatkowo do końca września po raz drugi o te świadczenia mogą wnioskować ci rodzice, którzy z powodu rygorystycznych przepisów go nie otrzymali lub ich wniosek nie został przez gminę rozpatrzony. Jak wyjaśnia resort pracy, takie prawo mają też ci rodzice, którzy w ogóle nie złożyli wniosku o becikowe. Mogą to zrobić, nawet jeśli skończył się już ustawowy czas na składanie wniosku, który wynosi 12 miesięcy od urodzenia dziecka. Możliwość ta dotyczy jednak tylko tych rodziców, których dzieci urodziły się po 31 października 2008 r.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Michalina Topolewska, 14 kwietnia 2010 r.


13 kwietnia 2010

Firmy nie będą musiały tworzyć palarni

Pracodawca zdecyduje o utworzeniu lub likwidacji pomieszczeń, gdzie podwładni mogą palić. Sądy lub Państwowa Inspekcja Pracy nie będą mogły nakazać firmie, aby utworzyła palarnię. Pracodawcy mogą rezygnować z tworzenia palarni, bo muszą one spełniać ustawowe wymogi bhp lub choćby ze względu na koszty. Jeśli zdecydują się na wyodrębnienie pomieszczenia dla palaczy w firmie, będą musieli dopilnować, aby spełniało ono odpowiednie wymogi. Miejsce to musi być zaopatrzone w wentylację zapewniająca co najmniej 10-krotną wymianę powietrza w ciągu godziny i obejmować powierzchnię co najmniej 4 mkw. Powinno też być wyodrębnione konstrukcyjnie od innych pomieszczeń i wentylowane w taki sposób, aby dym tytoniowy nie przenikał do innych pomieszczeń. Na mocy nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych niektórzy pracodawcy zostaną zobowiązani do wprowadzenia całkowitego zakazu palenia na terenie zakładu. Ma on obowiązywać m.in. na terenie zakładów opieki zdrowotnej i w pomieszczeniach innych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne oraz na terenie szkół i placówek systemu oświaty.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Łukasz Guza, 13 kwietnia 2010 r.


13 kwietnia 2010

Kara umowna jest dochodem, wydatki sądowe są kosztem

Wynagrodzenie prawnika oraz wpis sądowy jest odliczany od otrzymanej kary umownej, która stanowi przychód podatkowy. Przychód uzyskany w wyniku zasądzenia kary umownej od dewelopera należy wykazać w zeznaniu rocznym i rozliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych. Nie oznacza to jednak, że całość otrzymanej od dewelopera kary umownej podlega opodatkowaniu. Poniesione przez podatnika i prawidłowo udokumentowane koszty, np. wynagrodzenie prawnika czy koszt wpisu sądowego, mogą być wykazane w rocznym zeznaniu podatkowym jako koszty uzyskania przychodów. W konsekwencji podatek dochodowy będzie płacony od mniejszej kwoty.

Źródło: Gazeta Prawna, 13 kwietnia 2010 r.


13 kwietnia 2010

Kiedy sprzedaż lokalu jest wolna od daniny

Osoba, która za pieniądze uzyskane ze sprzedaży mieszkania spłaca kredyt zaciągnięty wcześniej na jego zakup, korzysta ze zwolnienia z podatku. Dotyczy to lokalu kupionego przed końcem 2006 r., który został sprzedany przed upływem pięciu lat. Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 marca 2010 r. (nr IPPB2/415-227/10-2/MG).

Źródło: Rzeczpospolita, 13 kwietnia 2010 r.


9 kwietnia 2010

Wkrótce urzędnicy zapłacą za błędy

Nawet do wysokości rocznej pensji będą odpowiadać urzędnicy za popełnione błędy. Posłowie kończą prace nad specustawą.Po przeszło roku podkomisja nadzwyczajna przyjęła ostateczną wersję projektu nowej ustawy o odpowiedzialności odszkodowawczej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenia prawa. Sumienni urzędnicy nie powinni się obawiać zmian, gdyż oni w czasie swojej kariery nigdy nie wydają decyzji z rażącym naruszeniem prawa. A tylko takich przypadków dotyczą te przepisy. Nie będą miały natomiast zastosowania do drobnych błędów, jakie mogą się przydarzyć każdemu. Projekt przewiduje, że w razie zaskarżenia decyzji administracyjnej przez przedsiębiorcę czy zwykłego obywatela sąd, przyznając mu odszkodowanie ze Skarbu Państwa, będzie mógł orzec także o tym, że zaskarżona decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa. W takiej sytuacji urzędnik lub urzędnicy odpowiedzialni za jej wydanie będą musieli zwrócić odszkodowanie z własnej kieszeni. Nie więcej jednak niż równowartość wynagrodzenia z 12 miesięcy, jakie przysługiwało im w czasie, gdy wydali błędne rozstrzygnięcie.

Źródło: Rzeczpospolita, Mateusz Rzemek 9 kwietnia 2010 r.


9 kwietnia 2010

Płatnik potrąci wynagrodzenie za terminową wpłatę PIT

Płatnik może potrącić należne wynagrodzenie z tytułu wpłaty zaliczek na PIT jedynie do upływu terminu przedawnienia podatku. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 25 marca 2010 r. (nr IPPB2/415-11/10-3/MK1).

Źródło: Gazeta Prawna 9 kwietnia 2010 r.


9 kwietnia 2010

Jedyny właściciel spółki nie może być jej pracownikiem

Prezes, który jest jedynym udziałowcem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, nie może jednocześnie korzystać z ubezpieczenia społecznego jako pracownik.Ubezpieczony najpierw zawarł umowę o pracę ze spółką z o. o. W tym samym roku awansował na prezesa spółki i swoje zadania wykonywał też na podstawie umowy o pracę. Następnie wykupił wszystkie udziały od pozostałych pięciu wspólników. Później zachorował i przebywał przez kilka miesięcy w szpitalu. ZUS odmówił mu wypłaty zasiłku chorobowego, bo jak twierdził, nie był on ubezpieczony jako pracownik od momentu, kiedy skupił wszystkie udziały w spółce. Zakład oddał więc spółce wpłacone za jej prezesa składki, licząc od daty objęcia przez niego wszystkich udziałów. Ubezpieczony odwołał się od decyzji ZUS do sądu. Sądy, zarówno okręgowy, jak i apelacyjny poparły jednak stanowisko ZUS. Ostatecznie sprawą zajął się Sąd Najwyższy. Także on oddalił skargę kasacyjną. SN uznał, że prezes utracił pracownicze ubezpieczenie społeczne w chwili, kiedy skupił wszystkie udziały i stał się jedynym właścicielem spółki. W tym momencie jego umowa o pracę wygasła z mocy prawa i przestał być pracownikiem (sygn. akt II UK 357/09)

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Paweł Jakubczak 9 kwietnia 2010 r.


9 kwietnia 2010

Przy dywidendzie w formie niepieniężnej nie ma przychodu

Przeniesienie prawa własności nieruchomości na wspólnika uprawnionego do dywidendy nie jest czynnością wzajemną. Świadczeniu od spółki na rzecz wspólnika nie odpowiada żadne świadczenie ze strony wspólnika. Tak postanowił WSA w Kielcach w wyroku z 25 marca 2010 r., sygn. akt I SA/Ke 120/10.

Źródło: Rzeczpospolita, 9 kwietnia 2010 r.


9 kwietnia 2010

Do kiedy fiskus ściąga zaległości

Przepis, który pozwala fiskusowi naliczać odsetki od zaliczek podatkowych po zakończeniu roku, nie dotyczy zaległości sprzed 2003 r.Potwierdził to NSA w wyrokach z 18 marca 2010 r., sygn. akt II FSK 14/ 10, 15/10 oraz 51/10.

Źródło: Rzeczpospolita, 9 kwietnia 2010 r.


8 kwietnia 2010

Nie można czekać ze złożeniem rocznego e-zeznania do ostatniej chwili

Podatnik, który chce przesłać zeznanie za 2009 rok przez Internet, powinien to zrobić najpóźniej 29 kwietnia. Jeśli prześle zeznanie po tym terminie, naraża się na karę grzywny. Problem z rozliczeniami elektronicznymi polega na tym, że urząd skarbowy ma 24 godziny na wydanie takiego potwierdzenia. Dopiero gdy podatnik je otrzyma, ma pewność, że zeznanie trafiło do urzędu. Ten 24-godzinny termin na wydanie UPO powoduje, że nie warto czekać z wysłaniem e-PIT do ostatniego dnia. Może się bowiem okazać, że potwierdzenie podatnik otrzyma już 1 maja, co w konsekwencji może doprowadzić do nałożenia na niego mandatu za wykroczenie skarbowe. W tym roku mandat może maksymalnie wynieść 2634 zł. Jeśli jednak podatnik nie przyjmie mandatu, to sprawa trafi do sądu, który – zgodnie z przepisami – może orzec karę w wysokości 26.340 zł.

Źródło: Gazeta Prawna, 8 kwietnia 2010 r.


8 kwietnia 2010

NIP będzie tylko dla firm

Osoba prywatna w kontakcie z urzędami i instytucjami będzie posługiwała się numerem PESEL. Dublowanie jest bezcelowe numerów identyfikujących tę samą osobę w formie PESEL oraz NIP. Szczególnie gdy dla celów podatkowych osoba nie występuje jako przedsiębiorca. Do tego wniosku doszło Ministerstwo Finansów, skoro przygotowało założenia do zmian w ustawie o identyfikacji podatników i płatników. Osoba nieprowadząca działalności gospodarczej ma mieć tylko PESEL, który będzie ją identyfikował w kontaktach z instytucjami publicznymi.

Źródło: Gazeta Prawna, 8 kwietnia 2010 r.


7 kwietnia 2010

Przedsiębiorcy wliczą stratę z opcji w koszty

Przedsiębiorcy, którzy ponieśli stratę na opcjach walutowych, mogą ją rozpoznać jako koszt podatkowy działalności. Takie stanowisko prezentują sądy administracyjne, podważając decyzje fiskusa. Nie jest ważny formalny wpis w ewidencji działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, ale faktyczny zamiar i czynności przedsiębiorcy.

Źródło: Gazeta Prawna, 7 kwietnia 2010 r.


6 kwietnia 2010

Rodzice mogą jeszcze raz wystąpić o becikowe

Ci, którzy wsparcia nie dostali, mają czas na złożenie wniosku do końca września. Matka musi udowodnić tylko jedną wizytę u lekarza w czasie ciąży. Po zamieszaniu związanym z obowiązkiem poświadczenia od 1 listopada 2009 r. trzech wizyt u lekarza, w tym jednej przed dziesiątym tygodniem ciąży, ustawodawca kolejny raz zmienił przepisy. Od 31 marca obowiązuje ustawa z 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. Nr 50, poz. 301). Wprowadza przejściowe przepisy, jakie będą obowiązywać podczas przyznawania becikowego od 31 marca br. do 31 grudnia 2011 r., a także reguły abolicji dla tych, którzy w ostatnich miesiącach becikowego nie otrzymali. Od 31 marca dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka lub becikowe dostaje się po przedstawieniu zaświadczenia lekarza lub położnej potwierdzającego co najmniej jedno badanie kobiety w okresie ciąży przez lekarza ginekologa lub położną.

Źródło: Rzeczpospolita, Magdalena Januszewska, 6 kwietnia 2010 r.


2 kwietnia 2010

Samozatrudniony wcześniej wybierze 19% stawkę liniową

Osoby wykonujące czynności na rzecz dawnego pracodawcy będą mogły wybrać liniowy PIT już w następnym roku po rozpoczęciu działalności gospodarczej. Osoby zamieniające etat na tzw. samozatrudnienie będą mogły wcześniej wybrać podatek liniowy. To skutek nowelizacji ustawy o PIT z 18 marca 2010 r., która łagodzi warunki umożliwiające wybór opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej liniową 19% stawką PIT. Jak tłumaczą eksperci obecnie z podatku liniowego nie mogą korzystać osoby przechodzące na samozatrudnienie i zamierzające wykonywać usługi na rzecz pracodawcy, dla którego świadczyły pracę w roku poprzedzającym rok podatkowy lub świadczyły lub świadczą ją w roku bieżącym. Zmiana jest istotna zarówno dla osób zamierzających przejść na tzw. samozatrudnienie, jak i firm dążących do ograniczenia kosztów pracy. Pracownik będzie mógł od 1 stycznia 2011 r. rozwiązać umowę o pracę i w ramach samozatrudnienia wykonywać usługi na rzecz byłego pracodawcy, korzystając przy tym z 19% PIT. 19% stawka nadal będzie zarezerwowana wyłącznie do przychodów z działalności gospodarczej. Dlatego, decydując się na świadczenie usług, należy zagwarantować takie warunki ich wykonywania, które będą świadczyły o prowadzeniu działalności gospodarczej.

Źródło: Gazeta Prawna, 2 kwietnia 2010 r.


2 kwietnia 2010

Za umorzony czynsz zapłacisz podatek

Umorzony przez gminę czynsz za lokale komunalne to przychód z innych źródeł. Fiskus żąda od oddłużonych najemców rozliczenia podatku dochodowego. Lokatorom, których nie stać na zapłatę czynszu, gmina musi wystawić PIT-8C.Organy podatkowe stoją na stanowisku, że umorzony przez gminę zaległy czynsz i odsetki są dla lokatorów mieszkań należących do gminy przychodem z innych źródeł. Oznacza to obowiązek zapłaty podatku. Gmina musi wystawić PIT-8C z wykazaną kwotą umorzenia, a lokator powinien ją rozliczyć w zeznaniu rocznym. Potwierdzają to również wojewódzkie sądy administracyjne. W orzecznictwie sądowym od dawna podkreśla się, że nieodpłatnym świadczeniem jest wszystko to, co powoduje realne przysporzenie. Umorzenie długu to wymierna korzyść, bo lokator oszczędza konkretne pieniądze. Niemniej w przypadku oddłużenia lokatorów mieszkań należących do gminy dochodzi do absurdu. Żąda się zapłaty podatku od osób, których nie stać nawet na regularne płacenie za mieszkanie komunalne. Gmina nie jest przecież zwyczajnym wierzycielem, podejmując decyzję o oddłużeniu najemców, rezygnuje z części swojego budżetu. Jej finanse i uchwały podlegają ścisłemu nadzorowi. Ryzyko nadużyć podatkowych jest zminimalizowane praktycznie do zera. Oczywiście oddłużeni najemcy mogą występować z wnioskami o umorzenie podatku w urzędzie skarbowym. Niemniej jednak umorzenie to ulga uznaniowa. Oznacza to, że organ podatkowy może, ale nie musi, jej udzielić, nawet jeśli zachodzą ku temu przesłanki.

Źródło: Gazeta Prawna, 2 kwietnia 2010 r.


1 kwietnia 2010

Aport części przedsiębiorstwa bez korekty VAT

Spółka wnosząca aportem zorganizowaną część przedsiębiorstwa nie będzie zobowiązana do korekty VAT odliczonego przy nabyciu towarów i usług wchodzących w jego skład. Obowiązek ewentualnej korekty będzie spoczywał na przyjmującym taki aport.Tak wynika z interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie z 4 stycznia 2010 r. (IPPP1/443-1031/ 09-4/AP).

Źródło: Rzeczpospolita, 1 kwietnia 2010 r.


1 kwietnia 2010

Długi spadkowe są wyłączone z podatku

Podstawą opodatkowania spadku jest jego czysta wartość, czyli wartość nabytych rzeczy lub praw majątkowych pomniejszona o długi i ciężary.Podstawą opodatkowania spadku jest tzw. czysta wartość. Jest to wartość nabytych w wyniku spadkobrania rzeczy lub praw majątkowych pomniejszona o długi i ciężary. Długami są wszelkie roszczenia pieniężne związane ze spadkiem. Ciężarami zaś są inne obciążenia nabytej rzeczy lub prawa, które w chwili nabycia spadku zmniejszają jego wartość. Do długów i ciężarów ustawodawca podatkowy zalicza też inne obciążenia. Są to koszty leczenia i opieki w czasie ostatniej choroby spadkodawcy niepokryte za jego życia i z jego majątku, koszty pogrzebu spadkodawcy łącznie z nagrobkiem (jeżeli nie zostały pokryte z majątku spadkodawcy, z zasiłku pogrzebowego lub nie zostały zwrócone) oraz koszty postępowania spadkowego, wynagrodzenie wykonawcy testamentu, obowiązki wykonania zapisów i poleceń zamieszczonych w testamencie, wypłaty z tytułu zachowku. W jednym z wyroków WSA uznał, że ciężarem takim jest hipoteka, która ciąży na nieruchomości wchodzącej w skład spadku. Zdaniem sądu hipotekę należy odliczyć od wartości spadku do opodatkowania nawet, gdy zabezpiecza kredyt zaciągnięty przez spadkobiercę (wyrok WSA w Warszawie z 18 lutego 2010 r., III SA/Wa 1219/09, niepublikowany).

Źródło: Gazeta Prawna, 1 kwietnia 2010 r.


30 marca 2010

Prawo do ulgi daje tylko e-faktura z e-podpisem

Umożliwienie podatnikowi wglądu do treści faktury VAT za użytkowanie Internetu w formie ścieżki dostępu do serwera operatora przy użyciu unikatowego hasła nie daje prawa do ulgi internetowej. Sytuacja zmieni się jednak, gdy udostępniony w sieci dokument będzie zawierał kwalifikowany podpis elektroniczny. Pełną instrukcję w tym zakresie zamieścił na swojej stronie internetowej operator Internetu – UPC. Zgodnie z jego wskazówkami w celu przedstawienia faktury w formie oryginalnej w urzędzie skarbowym lub przed kontrolą skarbową należy zalogować się do systemu oraz pobrać fakturę elektroniczną, która składa się z dwóch plików: podpisu elektronicznego (w formacie *.sig) oraz danych faktury (w formacie *.xml). Obydwa pliki można zapisać na dysku przenośnym, np. dyskietce, płycie CD. Wstępna analiza instrukcji UPC wskazuje, że wystawiane przez tego operatora dokumenty spełniają wymogi dotyczące e-faktur. Natomiast stwierdzenie tego w 100% byłoby możliwe po kontroli m.in. sposobu przechowywania tych dokumentów przez operatora – ocenia MF. Podobnego zdania są eksperci. Podkreślają oni, że e-faktura z kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest dokumentem, na podstawie którego można dokonać odliczenia.

Źródło: Gazeta Prawna,30 marca 2010 r.


31 marca 2010

W rocznym PIT można rozliczyć stratę z 2006 r

Podatnik, który poniósł stratę na inwestycjach giełdowych, może ją rozliczyć w kolejnych pięciu latach podatkowych, czyli np. w PIT za 2009 rok stratę z 2006 roku. Do rozliczania straty z dochodów kapitałowych wykazywanych w PIT-38 stosuje się zasady ogólne. O wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty. Oznacza to, że w PIT-38 za 2009 rok można rozliczyć drugą część (50%) straty wykazanej w PIT-38 za 2006 rok. Odliczenie od dochodu wykazanego w PIT-38 odnosi się do strat z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną, papierów wartościowych, w tym pożyczonych papierów wartościowych (tzw. sprzedaż krótka), odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, a także z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Źródło: Gazeta Prawna,31 marca 2010 r.


29 marca 2010

Zasiłek dla bezrobotnych także dla przedsiębiorców z zagranicy

Wojewódzki urząd pracy, ustalając bezrobotnemu prawo do zasiłku, uwzględni okres, przez jaki prowadził on biznes w innym państwie unijnym. Przepisy rozszerzające krąg przedsiębiorców, którzy mogą ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych w Polsce, wejdą w życie 1 maja. To oznacza, że osoby, które prowadziły działalność gospodarczą w państwie Unii Europejskiej, również będą mogły ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych po powrocie do kraju (dotychczas były pozbawione takiej możliwości). Taką zmianę przewiduje artykuł 61 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 roku w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Okres prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, od której odprowadzali składki ubezpieczeniowe, będzie uwzględniony przy ustalaniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Stanie się tak, o ile zainteresowany, w czasie kiedy prowadził biznes, utrzymywał więź z Polską, na przykład ze swoją rodziną, czy też miał tutaj w tym czasie stałe miejsce zamieszkania. Tak jak dotychczas, nasi obywatele, którzy pracują lub prowadzą biznes w innym państwie UE (np. Irlandii) mogą ubiegać się również tam o zasiłek dla bezrobotnych.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Paweł Jakubczak, 29 marca 2010 r.


29 marca 2010

Momentem poniesienia kosztu jest data z faktury

Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 11 marca 2010 r. (nr IPPB1/415-31/10-2/EC).

Źródło: Gazeta Prawna, 29 marca 2010 r.


26 marca 2010

Wybór ryczałtu pozbawia prawa do wspólnego PIT

Małżonkowie nie mogą rozliczyć się wspólnie, jeśli jedno z nich wybrało opodatkowanie działalności ryczałtem, nawet gdy nie uzyskało faktycznie przychodu. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), małżonkowie nie mogą rozliczyć się wspólnie, jeśli chociażby do jednego z nich mają zastosowanie regulacje dotyczące opodatkowania 19% stawką liniową, zryczałtowanym podatkiem dochodowym (z wyjątkiem ryczałtu od najmu poza działalnością gospodarczą) albo podatkiem tonażowym. Nie ma przy tym znaczenia, czy opodatkowana ryczałtem działalność przyniosła jakiekolwiek przychody. Eksperci wskazują, że wybór formy opodatkowania dokonany w jednym roku podatkowym jest ważny również w następnych latach, jeżeli podatnik nie zmieni swojej decyzji – zmiana zawsze powinna być dokonana do 20 stycznia roku, którego ma dotyczyć. Sytuacja, w której podatnik nie uzyskał w ogóle dochodu z działalności opodatkowanej ryczałtem, nie daje mu automatycznie prawa do korzystania z rozliczenia małżeńskiego.

Źródło: Gazeta Prawna 26 marca 2010 r.


26 marca 2010

Firmy nie chcą ulgi

Tylko 14 przedsiębiorców skorzystało z przepisów o kredycie podatkowym. Ulga ta polega na możliwości odroczenia zapłaty podatku dochodowego w początkowym okresie działania firmy. Musi go jednak uiścić w ciągu pięciu kolejnych lat. Problem polega na tym, że w tym czasie trzeba spełnić restrykcyjne warunki dotyczące zatrudnienia oraz poziomu przychodów. Często wystarczy zwolnić jedną osobę, aby stracić ulgę, a wtedy podatek musi być wpłacony wraz z odsetkami. Dane świadczą o tym, że resort finansów słusznie zamierza opracować raport dotyczący efektywności ulg, odliczeń, zwolnień i wyłączeń podatkowych. Będzie gotowy do końca roku. Pozwoli zmodyfikować ulgi, aby były rzeczywistym ułatwieniem dla firm

Źródło: Rzeczpospolita 26 marca 2010 r.


25 marca 2010

Zlecenie do wysokości 200 zł nie są rozliczane w rocznym PIT

Klub sportowy wypłacający sędziom wynagrodzenie za mecz piłkarski poza umową o pracę, które nie przekracza 200 zł w miesiącu, pobiera 18% PIT. Wynagrodzenia takiego klub, jako płatnik, nie wykazuje w PIT-11. Wynagrodzenia sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych, jeśli nie są osiągane na podstawie umowy o pracę, zazwyczaj zaliczane są podatkowo do tzw. przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Począwszy od 2009 roku, tego typu przychody, jeśli ich suma określona w umowie lub w umowach zawartych z sędzią niebędącym pracownikiem klubu z tego samego tytułu nie przekracza miesięcznie od tego klubu płatnika 200 zł, opodatkowane są podatkiem w wysokości 18%. Eksperci wskazują, że nie mają do tego przychodu zastosowania koszty uzyskania przychodów. Jest to podatek zryczałtowany, którego nie wykazuje się w zeznaniu rocznym.

Źródło: Gazeta Prawna 25 marca 2010 r.


25 marca 2010

Praca za granicą jest wliczana do zasiłku dla bezrobotnych

Wojewódzki urząd pracy, ustalając bezrobotnemu prawo do zasiłku, uwzględni jego okresy zatrudnienia za granicą, jeśli w tym czasie utrzymywał on więź z Polską. Obywatel państwa unijnego powinien ubiegać się o zasiłek tam, gdzie ostatnio był zatrudniony. Wyjątek od tej reguły jest przewidziany w art. 71 ust. 1 pkt b) rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71. Zgodnie z nim pracownik może ubiegać się o zasiłek w państwie, do którego powraca, czyli w kraju pochodzenia. Oznacza to, że po zarejestrowaniu się jako bezrobotny w powiatowym urzędzie pracy może ubiegać się o zasiłek w wojewódzkim urzędzie pracy (WUP), chociaż ostatnio pracował np. w Irlandii. Musi jednak stale utrzymywać więzi z krajem w trakcie zatrudnienia w innym państwie unijnym. Jeśli to udowodni (składając odpowiednie oświadczenie), to okres jego zatrudnienia w państwie unijnym zostanie uwzględniony przy ustalaniu prawa do zasiłku w Polsce.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Paweł Jakubczak 25 marca 2010 r.


25 marca 2010

Odroczenie VAT w terminie zapłaty

Obowiązek podatkowy dla usług dostarczania mediów powstaje z upływem terminu płatności. Ich nabywca może odliczyć VAT dopiero w tym terminie. Zgodnie z ustawą o VAT prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur za media, tj. energię elektryczną, gaz czy usługi telekomunikacyjne, powstaje w rozliczeniu za okres, w którym przypada termin płatności. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 14227/10) odniosło się do propozycji odliczenia podatku naliczonego za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę, czyli na zasadach ogólnych.

Źródło: Gazeta Prawna 25 marca 2010 r.


25 marca 2010

Firmy będą musiały likwidować palarnie

W zakładach pracy może obowiązywać całkowity zakaz palenia. Pracodawca nie będzie mógł tworzyć palarni dla pracowników. Jeszcze w tym roku pracodawcy mogą zostać zmuszeni do likwidacji palarni w zakładach pracy. Stanie się tak, jeśli senatorowie i posłowie poprą poprawki senackiej Komisji Zdrowia do nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Poprawki zgłoszone przez komisję są bardziej restrykcyjne od zmian uchwalonych przez Sejm. Przewidują, że palenie tytoniu będzie całkowicie zabronione na terenie zakładów pracy, w tym również szpitali i szkół. Posłowie chcieli, aby to pracodawca decydował o tym, czy w zakładzie będą wydzielone palarnie. Obecnie w firmach obowiązuje zakaz palenia poza wyodrębnionymi do tego pomieszczeniami. Firma musi je tworzyć w zależności m.in. od liczby zatrudnionych pracowników. Jeśli Senat i Sejm poprze poprawki komisji do nowelizacji, pracodawca nie będzie mógł samodzielnie decydować o utworzeniu palarni. W firmach obowiązywałby wówczas całkowity zakaz palenia.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Łukasz Guza 25 marca 2010 r.


24 marca 2010

Fiskus chce ściągać podatek od zwrotów za wymianę okien

Izba Skarbowa w Warszawie: właściciele mieszkań spółdzielczych muszą płacić PIT od zwrotów za okna. Kwalifikacja podatkowa refundacji za wymianę okien, którą otrzymywali spółdzielcy, była przed 2009 rokiem różnie traktowana. Niektóre urzędy skarbowe, które wydawały interpretacje podatkowe, stały na stanowisku, że jest to obojętne podatkowo, inne nakazywały opodatkowanie otrzymanych kwot. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, który w imieniu Ministra Finansów wydaje interpretacje indywidualne, stanął w opozycji do wcześniej prezentowanego stanowiska. Co prawda, odniósł się do osób posiadających odrębną własność lokalu, a nie spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (tego dotyczyła interpretacja z 2009 roku), ale w obu przypadkach zwrot za wymianę okien następuje ze środków wpłacanych na fundusz remontowy. Fundusz remontowy finansowany jest ze składek członków spółdzielni. Wydaje się to tym bardziej niedorzeczne, że osoby posiadające odrębną własność mieszkań zobowiązane są do ponoszenia ciężaru eksploatacji i utrzymania własnych lokali, a także mienia spółdzielni.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 24 marca 2010 r.


23 marca 2010

Lekarze i adwokaci z kasami fiskalnymi

Prawników, lekarzy i księgowych obejmiemy obowiązkiem stosowania kas fiskalnych. Kończymy pracę nad rozporządzeniem – poinformował 22 marca Wiceminister Finansów Maciej Grabowski.Nowe kasy będzie musiało kupić około 100 tysięcy podatników, dlatego Ministerstwo Finansów chce, aby nowe przepisy weszły w życie w przyszłym roku. Tak aby zainteresowani mogli się do nich dostosować. Na zmianach ma skorzystać zarówno Skarb Państwa, który będzie mógł precyzyjnie ewidencjonować usługi lekarzy i prawników, jak i konsumenci. Ci dzięki paragonom poznają prawdziwą wartość usługi. Fiskus też nie od razu skorzysta na wprowadzeniu kas dla nowych grup podatników, ponieważ za zainstalowanie ich w terminie przysługuje ulga. Podatnik może odzyskać 90% ceny netto kasy, choć nie więcej niż 700 zł. Ministerstwo szacuje, że zwrot za zakup kas dla nowych podatników będzie kosztował budżet państwa 200 mln zł. Sami zainteresowani nie są zachwyceni pomysłem.

Źródło: Rzeczpospolita, 23 marca 2010 r.


22 marca 2010

Jakie zmiany zajdą w rachunkowości umów leasingu

Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i jej amerykański odpowiednik FASB opublikowały materiały do dyskusji na temat rachunkowości umów leasingowych, które będą miały wpływ na większość spółek.Propozycje eliminują możliwość stosowania rachunkowości leasingu operacyjnego. Wszystkie umowy leasingu będą traktowane w sposób podobny do sposobu, w jaki ujmuje się obecnie umowy leasingu finansowego. Projekt wymaga od leasingobiorcy ujęcia składnika aktywów reprezentującego jego prawo do użytkowania tego aktywa oraz odpowiadającego mu zobowiązania z tytułu obowiązku dokonywania opłat leasingowych. Wyeliminowana zostaje rachunkowość leasingu operacyjnego według MSR 17. Leasingobiorcy wykazywaliby wszystkie umowy leasingu, tworząc aktywa i zobowiązania w sposób podobny do stosowanego dzisiaj w przypadku leasingu finansowego. W porównaniu z obecnie obowiązującymi zasadami leasingu operacyjnego nowe zasady rachunkowości oznaczają, że: bilanse zostaną ubruttowione, tak aby wykazać składnik aktywów z tytułu prawa do użytkowania oraz zobowiązanie z tytułu leasingu; sposób ujmowania kosztów ulegnie zmianie, czego skutkiem będzie wykazywanie wyższych kosztów niż w przypadku stosowania metody liniowej na początku okresu leasingu, a niższych w późniejszym okresie; EBITDA prawdopodobnie wzrośnie, ponieważ koszty z tytułu opłat leasingowych zostaną zastąpione odsetkami i kosztami amortyzacji, które zazwyczaj wykazuje się poniżej EBITDA w rachunku zysków i strat. Źródło: Gazeta Prawna, 22 marca 2010 r.

Źródło: Gazeta Prawna, 22 marca 2010 r.


22 marca 2010

Firmy domagają się od rządu obiecanych ułatwień w kontaktach z ZUS

Rząd wycofał się m.in. z propozycji skrócenia z 10 do pięciu lat okresu przedawniania należności firm wobec ZUS za niezapłacone składki. Przedsiębiorcy protestują. Zdaniem pracodawców konieczne jest skrócenie z 10 do pięciu lat okresu przedawniania należności firm wobec ZUS z tytułu niezapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Także firmy tylko przez pięć lat powinny mieć możliwość domagania się zwrotu od ZUS nadpłaconych składek. Przedsiębiorcy domagają się też przywrócenia propozycji obniżenia z pułapu 100% do 30% kary, jaką mogą zapłacić w przypadku nieopłacenia składek lub opłacenia ich w zaniżonej wysokości. Oburzenie pracodawców wynika z tego, że rząd przesłał partnerom społecznym ostateczną wersję projektu ustawy o ograniczaniu barier administracyjnych obywateli i przedsiębiorców. W tej wersji uwzględniono zmiany zaproponowane m.in. przez związki zawodowe. Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Bożena Wiktorowska, 22 marca 2010 r.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Bożena Wiktorowska 22 marca 2010 r.


19 marca 2010

Firmy chcą jednolitego CIT w UE

Polscy przedsiębiorcy chcieliby wprowadzenia wspólnej podstawy opodatkowania CIT w ramach Unii Europejskiej. Za takim rozwiązaniem opowiada się 85% firm. Polskie firmy są przekonane, że w całej Unii powinny obowiązywać identyczne zasady ustalania podstawy opodatkowania, czyli kwoty, od której liczony jest podatek dochodowy od osób prawnych. Co więcej, większość firm chciałaby też, żeby w ten sam sposób koszty i przychody były ustalane zarówno dla celów podatkowych, jak i bilansowych. Dziś są to dwie zupełnie różne wielkości z uwagi m.in. na to, że wiele wydatków, które w sprawozdaniu finansowym uważane są za koszty, nie jest takim kosztem dla fiskusa. To zmusza przedsiębiorców do stosowania kosztownej, podwójnej rachunkowości. Prace nad wspólną podstawą opodatkowania CIT w ramach UE trwają już od kilku lat i na razie nie wypracowano żadnego kompromisu.

Źródło: Gazeta Prawna, 19 marca 2010 r.


19 marca 2010

Fiskus karze podatników za wniesienie odwołania

Urzędnicy wydają postanowienia o wykonalności decyzji, od których wniesiono odwołanie. Wymuszona w ten sposób zapłata podatku uniemożliwia powołanie się na przedawnienie. Zdaniem ekspertów takie działania organów podatkowych są nieuzasadnione. Zobowiązanie podatkowe wygasa w całości lub w części wskutek m.in. zapłaty oraz przedawnienia. Zdaniem ekspertów wpłata na konto urzędu skarbowego, w szczególności w ramach przymusu administracyjnego (bezprawnego rygoru), nie może wykluczać przedawnienia zobowiązania podatkowego. Do 2009 roku wszystkie decyzje organów I instancji były wymagalne. Mimo zmiany przepisów urzędnicy znaleźli sposób, by stosować dotychczasową praktykę. W uchwale z 8 października 2007 r. Naczelny Sąd Administracyjny uznał jednak, że zapłata na podstawie wykonalnej decyzji nieostatecznej powoduje wygaśnięcie zobowiązania podatkowego. Mimo że sędziowie nie byli w tej sprawie jednomyślni, aktualnie pogląd wyrażony w uchwale przeważa w orzecznictwie sądów administracyjnych. Istnieją jednak ważne argumenty, wyrażone chociażby w zdaniu odrębnym do uchwały, na które podatnicy mogą powoływać się w sporach z organami – uważają eksperci. Uchwała formalnie wiąże składy orzekające jedynie w odniesieniu do VAT za 2002 rok, a zatem we wszystkich innych sprawach podatnicy nie stoją na z góry przegranej pozycji.

Źródło: Gazeta Prawna, 19 marca 2010 r.


18 marca 2010

Aneks do umowy nie przedłuży ulgi

Aneks do umowy o systematyczne oszczędzanie w kasie mieszkaniowej nie pozwala na skuteczne przedłużenie odliczenia podatkowego. Osoby, które do końca 2001 roku podpisały z bankiem prowadzącym kasę mieszkaniową umowę systematycznego oszczędzania, zagwarantowały sobie prawo do odliczenia podatkowego. Limit ulgi, którą można odliczyć od podatku w 2009 roku, wynosił 30% poniesionych wydatków, nie więcej niż 11.340 zł. Prawo do ulgi przysługuje do czasu zakończenia umowy. Przepisy regulujące zasady oszczędzania w kasie mieszkaniowej określają tylko minimalny okres gromadzenia środków, nie krótszy niż 36 miesięcy. Okres oszczędzania może być dłuższy. Nie ma też zakazu przedłużania umowy, ale wymaga to zmiany umowy o kredyt kontraktowy. Aneksowanie umowy nie powoduje przedłużenia prawa do korzystania z ulgi na kasę mieszkaniową. W przypadku przedłużenia okresu systematycznego oszczędzania określonego w umowie o kredyt kontraktowy dla oceny dopuszczalności kontynuowania odliczenia od podatku z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej zasadnicze znaczenie ma data, w której dokonano zmiany. Przedłużenie okresu oszczędzania w wyniku zmiany umowy już od 1 stycznia 2002 r. skutkuje brakiem możliwości uwzględnienia wpłat dokonywanych w trakcie wydłużonego okresu.

Źródło: Gazeta Prawna, 18 marca 2010 r.


17 marca 2010

Obdarowywany nie musi potwierdzać darowizny

Podatnik, który przekazał darowiznę pieniężną na cele kultu religijnego przelewem bankowym, nie musi posiadać potwierdzenia obdarowanego o przekazanej kwocie, aby skorzystać z ulgi w rocznym PIT. Podatnicy mogą w zeznaniu rocznym odliczyć od dochodu przekazane darowizny. Jednym z celów, na który darowizna może być przekazana, aby można było uwzględnić ją w rocznym PIT, są cele kultu religijnego, czyli np. przekazanie pieniędzy na budowę kościoła. Darowizny pieniężne muszą być udokumentowane dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. Takie potwierdzenie daje prawo do odliczenia od dochodu w zeznaniu rocznym podarowanej kwoty. W piśmie Ministerstwa Finansów z 16 stycznia 2003 r. (nr PB5/KD-033-2-16/03) stwierdzono, że chodzi tu o wszelkie dowody wpłat, na których – poza numerem rachunku obdarowanego – jest nazwisko darczyńcy, kwota darowizny oraz cel, na jaki ją przekazano. Darowizna pieniężna udokumentowana np. potwierdzeniem wpłaty gotówki do kasy niestety nie podlega odliczeniu w zeznaniu rocznym, jeśli nie wskazuje danych dotyczących obdarowanego i darczyńcy. Nie ma potrzeby uzyskania informacji od obdarowanego, że wpłatę otrzymał.

Źródło: Gazeta Prawna, 17 marca 2010 r.


16 marca 2010

Osoba fizyczna zapłaci podatek od nieruchomości dopiero po otrzymaniu decyzji

Osoby fizyczne, które otrzymają decyzję ustalającą podatek od nieruchomości za 2010 rok po 15 marca, muszą zapłacić podatek w ciągu 14 dni. Pierwszą ratę podatku od nieruchomości należy zapłacić do 15 marca. Obowiązek taki wynika wprost z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.). W sytuacji gdy podatnik otrzyma decyzję ustalającą podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy po 15 marca, wówczas ma obowiązek zapłaty pierwszej raty podatku w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Podobnie obowiązuje 14-dniowy termin na zapłatę, jeżeli przepisy prawa podatkowego określają kalendarzowo terminy płatności podatku lub raty podatku, a decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego nie została doręczona co najmniej na 14 dni przed terminem płatności podatku lub pierwszej raty podatku.

Źródło: Gazeta Prawna, 16 marca 2010 r.


16 marca 2010

Bezrobotny traci status na 270 dni

Urzędy pracy nie skreślają na dziewięć miesięcy z listy bezrobotnych osób uchylających się od podjęcia pracy. Dyrektorzy urzędów pracy wyrejestrowali bardzo niewielu bezrobotnych za bezpodstawną odmowę przyjęcia propozycji pracy lub innej formy pomocy, np. stażu czy szkolenia. Bezrobotny traci też status, gdy nie chce poddać się badaniom lekarskim lub psychologicznym, aby ustalić, czy może pracować albo wziąć udział w jednej z form pomocy oferowanej przez urząd. Jest wyrejestrowywany, w razie pierwszej odmowy, na 120 dni, a w przypadku drugiej na 180 dni. Na 270 dni traci status przy okazji trzeciej odmowy. Takie regulacje obowiązują od 1 lutego 2009 r. W styczniu 2010 roku w całym kraju wyrejestrowano 157,3 tys. bezrobotnych, w tym 3,5 tys. z powodu odmowy. Resort pracy nie prowadził statystyki odmów w ubiegłym roku. Jak sprawdziliśmy, było ich niewiele. Bezrobotni nie chcieli pracować za płacę minimalną, skarżyli się, że do firmy musieliby dojeżdżać zbyt daleko, a także dlatego że chcą robić co innego. Niektórzy odmawiali przyjęcia pracy, twierdząc, że niedługo będą mieli lepszą ofertę zatrudnienia, albo uskarżali się na stan swojego zdrowia.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Paweł Jakubczak 16 marca 2010 r.


16 marca 2010

Pracownicy boją pójść na urlop ojcowski

Wielu pracowników nie wie, że przysługują im dodatkowe uprawnienia rodzicielskie. W styczniu z urlopu ojcowskiego skorzystało tylko 75 mężczyzn. Pracujący rodzice boją się o etat i nie korzystają z dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Nieznajomość prawa i obawa przed utratą pracy lub pozycji w firmie to główne przyczyny, dla których pracownicy nie korzystają z urlopów ojcowskich lub dodatkowych urlopów macierzyńskich. Wielu pracowników traci prawo np. do urlopu ojcowskiego, nie wiedząc nawet, że takie uprawnienie im przysługuje. Dotyczy to np. około 300 tys. ojców dzieci urodzonych w ubiegłym roku. Od 1 stycznia 2010 r. uzyskali prawo do tygodnia urlopu ojcowskiego, ale tylko do momentu ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia. Część rodziców może też tracić prawo do urlopu ojcowskiego lub dodatkowego macierzyńskiego z powodu nieznajomości procedur ich udzielania. Aby z nich skorzystać, pracownik musi złożyć pracodawcy wniosek w tej sprawie najpóźniej na siedem dni przed rozpoczęciem wolnego. Z przepisów wynika też, że dodatkowy urlop macierzyński przepada, jeśli rodzic nie skorzysta z niego bezpośrednio po zwykłym urlopie macierzyńskim.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Łukasz Guza, 16 marca 2010 r.


16 marca 2010

Zakup gruntu bez ulgi odsetkowej

Ulga odsetkowa nie przysługuje w części wydatkowanej na garaż, działkę lub komórkę lokatorską. Ulga odsetkowa polega na odliczaniu od dochodu wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego. Obecnie z odliczenia mają prawo korzystać tylko osoby, które umowy podpisały w latach 2002–2006. Przy obliczaniu wysokości odsetek podlegających odliczeniu należy pomniejszyć wartość inwestycji o wartość gruntu oraz innych elementów, które nie są objęte ulgą, takich jak np. garaż, komórka lokatorska. Ustalenie proporcji następuje dwuetapowo. W pierwszej kolejności należy ustalić, jaki jest udział wartości mieszkania w całkowitej kwocie zaciągniętego kredytu. Tak obliczony udział mnożymy przez kwotę faktycznie zapłaconych w danym roku odsetek wynikającą z zaświadczenia z banku. Wynik stanowi kwotę odsetek, która będzie brana pod uwagę przy drugim etapie, tj. przy obliczaniu kwoty możliwej do odliczenia. Następny krok to uwzględnienie ustawowego limitu ograniczającego odliczenie całości faktycznie zapłaconych w danym roku odsetek.

Źródło: Gazeta Prawna, 16 marca 2010 r.


15 marca 2010

Małżonkowie nie chcą się rozliczać elektronicznie

Małżonkowie, którzy chcą się rozliczyć przez Internet, niechętnie korzystają z tej możliwości, ponieważ muszą złożyć dodatkowy, papierowy formularz. Zgodnie z obowiązującymi regułami muszą przed wysłaniem e-PIT złożyć w urzędzie skarbowym lub wysłać pocztą upoważnienie na druku UPL-1. To powoduje, że małżonkowie nie są zainteresowani rozliczeniami przez Internet. Istotne jest jednak, że upoważnienie na formularzu UPL-1 wystarczy złożyć raz, aby korzystać z możliwości przesyłania zeznań rocznych przez Internet w przyszłych latach. Jeśli zatem małżonkowie nie zdecydują się na skorzystanie w tym roku z e-PIT, mogą przy okazji składania zeznania za 2009 rok złożyć upoważnienie UPL-1. Jeśli będą chcieli przesłać wspólne rozliczenie w przyszłym roku, będą mogli bez przeszkód skorzystać z tej możliwości.

Źródło: Gazeta Prawna, 15 marca 2010 r.


12 marca 2010

Nie można odliczać VAT od zakupu aut osobowych i paliwa do nich

Podatnicy nie mają prawa odliczania VAT od zakupu samochodów osobowych i paliwa do nich. Wyrok WSA w Rzeszowie z 11 marca 2010 r., sygn. akt I SA/Rz 21/10.

Źródło: Gazeta Prawna, 12 marca 2010 r


12 marca 2010

W PIT-39 trzeba wykazać dochody zwolnione

Podatnik, który w ubiegłym roku sprzedał mieszkanie lub dom i skorzystał z ulgi mieszkaniowej, dochody objęte zwolnieniem musi wykazać w PIT-39. Podatnicy, którzy w ubiegłym roku sprzedali mieszkanie lub dom, nabyte od 1 stycznia 2009 r., muszą ten fakt zgłosić fiskusowi w zeznaniu PIT-39. W zeznaniu tym należy wykazać nie tylko dochód uzyskany z transakcji obrotu nieruchomościami. Obowiązek złożenia tej deklaracji spoczywa także na osobach, które skorzystały z nowej ulgi mieszkaniowej. W dużym uproszczeniu ulga polega na tym, że podatnik nie płaci 19% PIT od dochodu ze zbycia nieruchomości, jeśli w ciągu dwóch lat przeznaczy uzyskane w ten sposób pieniądze na inny cel mieszkaniowy, określony w ustawie o PIT (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). W PIT-39 podatnik korzystający z ulgi mieszkaniowej musi wykazać dochód objęty zwolnieniem, który wpisuje się w poz. 26 formularza.

Źródło: Gazeta Prawna, 12 marca 2010 r.


12 marca 2010

Wyższe świadczenie urlopowe z funduszu socjalnego

Pracodawca, który na początku roku wypłacił pracownikowi świadczenie urlopowe, musi mu wypłacić wyrównanie. To efekt wzrostu wysokości odpisu na fundusz socjalny. Firmy, w których zatrudnionych jest mniej niż 20 pracowników, mogą tworzyć zakładowy funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) lub wypłacać świadczenie urlopowe. Wysokość tego świadczenia jest powiązana z wysokością odpisu podstawowego na ZFŚS na dany rok kalendarzowy i nie może być wyższa niż kwota odpisu. Podstawą jest wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za rok ubiegły (2794,25 zł). Odpis podstawowy to 37,5% tej płacy, w 2010 r. wyniesie więc 1047,84 zł. Niektórzy pracownicy, którzy korzystali z urlopu na początku tego roku, przed podaniem aktualnej kwoty odpisu, otrzymali więc świadczenie urlopowe zgodnie z obowiązującą jeszcze w 2009 r. wysokością odpisu. Stanie się tak, jeśli ich firma procentowo uzależniła wysokość świadczenia od kwoty odpisu. Ponieważ odpis w tym roku jest wyższy o 47 zł, pracownik może zwrócić się do pracodawcy o wyrównanie mu wysokości świadczenia. .

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Michalina Topolewska, 12 marca 2010 r


11 marca 2010

Zarządzanie kapitałem bez podatku

Umowa cash poolingu nie jest obciążona podatkiem. Nie mieści się bowiem w zamkniętym katalogu czynności podlegających podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Umowa cash poolingu pozwala ograniczyć koszty finansowania zewnętrznego działalności spółek. Kolejną korzyścią jest to, że umowa cash poolingu nie jest opodatkowana PCC. Nie można jej uznać za klasyczną umowę pożyczki, ponieważ uczestnik posiadający nadwyżki finansowe nie wie, czy zostaną one wykorzystane, przez kogo i w jakiej wysokości. Nie jest więc skonkretyzowana druga strona transakcji i jej przedmiot.

Źródło: Rzeczpospolita, 11 marca 2010 r.


11marca 2010

Nie będzie palarni w firmach

To pracodawca będzie decydował o tym, czy w zakładzie będą wydzielone palarnie. Miejsca te muszą spełniać ustawowe wymogi, dlatego firmy mogą rezygnować z ich tworzenia.Jeszcze w tym roku w wielu firmach mogą zniknąć pomieszczenia, w których pracownicy mogą palić. Tylko od dobrej woli pracodawcy będzie zależeć, czy utworzy on takie miejsca w zakładzie pracy. Tak wynika z ustawy z 4 marca 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Trafiła ona już do Senatu. Obecnie obowiązuje zakaz palenia w zakładach pracy poza wyodrębnionymi pomieszczeniami. Po zmianie przepisów nie będzie wątpliwości. Pracodawca samodzielnie podejmie decyzję, czy na terenie zakładu funkcjonuje palarnia, czy też będzie w nim obowiązywał całkowity zakaz palenia. Jeśli zdecyduje się na wyodrębnienie pomieszczenia dla palaczy, będzie musiał dopilnować, aby spełniało ono odpowiednie wymogi. Miejsce to musi mieć wentylację zapewniającą co najmniej 10-krotną wymianę powietrza w ciągu godziny i obejmować powierzchnię co najmniej 4 mkw.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Łukasz Guza, 11 marca 2010 r.


11 marca 2010

Starsi pracownicy dostają niższy zasiłek w czasie pobytu w szpitalu

Rząd chce, żeby pracownicy, którzy ukończyli 50 lat i przebywają w szpitalu, mieli wyliczany zasiłek według tej samej reguły jak pozostali ubezpieczeni. Niemal każdy ubezpieczony w czasie pobytu w szpitalu otrzymywałby zasiłek chorobowy w kwocie odpowiadającej 80% podstawy wymiaru. Tak wynika z rządowych założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Niektórzy, tak jak obecnie, mieliby prawo do 100% zasiłku w czasie pobytu w szpitalu. Dotyczy to kobiet w ciąży, osób, których niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem w drodze do lub z pracy, oraz dawców komórek, tkanek i narządów. To rozwiązanie będzie obowiązywało dopiero od 1 stycznia 2011 r. Jego wprowadzenie w życie spowoduje dodatkowe wydatki z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, które muszą być uwzględnione przy konstruowaniu budżetu na 2011 rok. Dlatego nowa regulacja zacznie obowiązywać od początku przyszłego roku.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Paweł Jakubczak, 11 marca 2010 r


11 marca 2010

Kłopotliwa abolicja w becikowym

Trzeba sprecyzować termin na złożenie wniosku dla rodziców, którzy nie mieli właściwych zaświadczeń lekarskich. W przeciwnym razie gminy nie będą wiedziały, komu świadczenia przysługują. Niejasności wynikają z art. 4 ust. 3 ustawy z 5 marca 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej (dalej: abolicyjna), który przewiduje sześciomiesięczny termin na składanie wniosków o wsparcie. Celem nowelizacji jest ułatwienie uzyskania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka i dodatku do zasiłku rodzinnego z tego tytułu. Wystarczy potwierdzenie jednej wizyty przez lekarza lub położną. Wszyscy skupili się na zaświadczeniu, zapominając, że dziecko może w tym czasie ukończyć 12 miesięcy. Z wnioskiem o becikowe można bowiem wystąpić do ukończenia przez dziecko 12 miesięcy życia. To oznacza, że z abolicji mogą nie skorzystać rodzice tych dzieci, które ukończą rok, zanim nowe przepisy zaczną obowiązywać. Nad ustawą pracuje Senat, jest więc jeszcze szansa na poprawienie przepisów.

Źródło: Rzeczpospolita, Magdalena Januszewska, 11 marca 2010 r.


11 marca 2010

Dorabiający rodzic na wychowawczym nie straci dodatku

Część rodziców nie wie, że może podejmować dodatkowe zatrudnienie w czasie, gdy gmina wypłaca dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego. W poprzednim roku zmieniły się przepisy regulujące zasady przyznawania dodatku do zasiłku rodzinnego (w wysokości 400 zł miesięcznie) w trakcie przebywania na urlopie wychowawczym. Zgodnie z nimi rodzic może podjąć dodatkowe zatrudnienie, jeśli nie koliduje to z bezpośrednią opiekę nad dzieckiem. Musi jednak pamiętać, aby zgłosić to w gminie, która sprawdzi wtedy, czy dodatkowy dochód nie powoduje przekroczenia kryterium dochodowego wynoszącego 504 zł lub 583 zł, które bierze się pod uwagę przy ustalaniu prawa do dodatku. Część rodziców nie wie, że po zmianie przepisów samo dorabianie nie oznacza automatycznie utraty dodatku.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Michalina Topolewska, 11 marca 2010 r.


10 marca 2010

Samotny rodzic z zasiłkiem, ale bez preferencji w PIT

Osoba samotnie wychowująca dzieci może preferencyjnie rozliczyć podatek dochodowy. Samotny ojciec lub matka, którzy mają nowych partnerów, nie rozliczą się z dzieckiem. Rodzic musi faktycznie sam wychowywać potomstwo, aby zaoszczędzić na podatku. Osoba, która samotnie wychowuje dziecko, może skorzystać z preferencyjnego rozliczenia PIT. Będzie ona mogła obliczyć podatek w podwójnej wysokości od połowy swoich dochodów. Oszczędność polega m.in. na wykorzystaniu kwoty wolnej od podatku w podwójnej wysokości. Z takiej możliwości nie skorzystają jednak rodzice, którzy żyją w nieformalnych związkach. Resort finansów wyjaśnił nam, że przesłanką do zastosowania tego sposobu opodatkowania jest samotne wychowywanie dziecka, a nie cywilnoprawny status rodzica.

Źródło: Gazeta Prawna, 10 marca 2010 r.


9 marca 2010

Nie można odliczać wydatków za modem

Podatnik, który na fakturze za Internet posiada np. opłaty za dzierżawę modemu, nie może odliczyć ich od dochodu w rocznym PIT w ramach ulgi internetowej. Ustawa o PIT (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) nie wskazuje definicji Internetu, dlatego należy dokonać interpretacji zgodnie z potocznym rozumieniem użytkowania. Zgodnie z definicją zawartą w słowniku języka polskiego użytkowanie to używanie czegoś, korzystanie z czegoś w sposób racjonalny, przynoszący jak największy pożytek. Wobec tego nie można zaliczyć do katalogu wydatków, które można odliczyć od dochodu kosztów związanych z zainstalowaniem Internetu. Dlatego w ramach ulgi internetowej znajdą się wydatki bezpośrednio związane z dostępem do sieci. Natomiast nie wchodzą w zakres ulgi wydatki, które są związane z użytkowaniem sieci, ale pośrednio, bo jedynie umożliwiają dostęp do Internetu. W konsekwencji od dochodu nie można odliczyć wydatków związanych z zakupem lub dzierżawą modemu, wszelkiego innego sprzętu, zakupem oprogramowania, a także prac remontowych i serwisowych sieci.

Źródło: Gazeta Prawna, 9 marca 2010 r


9 marca 2010

Transakcja bez VAT kosztem podatkowym

Sejm uchwalił przepisy umożliwiające zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów VAT należnego od nieodpłatnie przekazanych towarów, gdy warunkiem ich przekazania jest uprzednie nabycie przez otrzymującego towarów lub usług w określonej ilości lub wartości (tzw. premia sprzedażowa). Nieodpłatne przekazanie towarów w ramach sprzedaży premiowej nie stanowi czynności opodatkowanej VAT. Taki pogląd prezentują sądy administracyjne (np. wyrok NSA z 23 marca 2009 r., sygn. akt I FPS 6/08) i eksperci podatkowi. W Polsce wyroki sądów nie tworzą prawa, ale organy podatkowe powinny respektować wyroki przy interpretacji przepisów i wydawaniu decyzji. Przy odpowiedniej interpretacji przepisów obowiązującej ustawy o VAT można wysnuć wniosek, że VAT należny przy nieodpłatnie przekazanych towarach przy sprzedaży premiowej nie powinien być wykazywany. Oznacza to, że nowelizacja, która zezwala na zaliczenie do kosztów podatkowych takiego VAT należnego, jest zbędna. Skoro podatek należny w ogóle nie wystąpi, to nie ma czego zaliczać w koszty uzyskania przychodów..

Źródło: Gazeta Prawna, 9 marca 2010 r


8 marca 2010

W ZUS na emerytury brakuje 50 mld zł rocznie

Co najmniej 303 mld zł musi dopłacić budżet w latach 2011–2015 do świadczeń z ZUS. Najgorszy scenariusz przewiduje dopłatę w wysokości 417 mld zł, czyli 83 mld zł rocznie. Eksperci wskazują, że przywileje emerytalne powinny być finansowane ze składek. W skład FUS wchodzą cztery fundusze – emerytalny, rentowy, wypadkowy i chorobowy. To do nich wpływają poszczególne składki opłacane przez ubezpieczonych. Odpowiadają też za wypłatę świadczeń. Jednak ze składek wpływa mniej pieniędzy, niż FUS wydaje na świadczenia. Dlatego jest dotowany z budżetu. W tym roku dotacja ma być rekordowa i wyniesie 38 mld zł. Oprócz tego FUS wyda 7,5 mld zł z FRD i pożyczy w bankach lub budżecie około 4 mld zł. Z prognozy FUS wynika, że największy deficyt ma fundusz wypłacający emerytury. Jego zła sytuacja to efekt wielu czynników, choć na większość z nich miała i ma wpływ polityka rządów. Np. w 2005 r. i 2007 r. rządzący podejmowali decyzję o wydłużaniu o kolejny rok przywilejów emerytalnych. W efekcie na wcześniejsze emerytury masowo odchodziły 55-letnie kobiety i 60-letni mężczyźni. W 2008 r. ZUS przyznał 340 tys. nowych emerytur, z tego większość osobom, które nie osiągnęły wieku emerytalnego.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Bartosz Marczuk, 8 marca 2010 r.


8 marca 2010

Drobne zlecenia dziecka nie pozbawią rodziców ulgi

Dochody dziecka z umowy zlecenia lub o dzieło, które zostały opodatkowane 18% zryczałtowanym PIT, nie powodują utraty ulgi prorodzinnej. Drobne umowy zlecenia czy o dzieło od 1 stycznia 2009 r. opodatkowane są zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 18%. Zryczałtowany podatek dochodowy występuje wtedy, gdy suma należności określonych w umowie lub w umowach zawartych z jednym płatnikiem z tego samego tytułu nie przekracza miesięcznie kwoty 200 zł. Jeśli dochody z umowy, na podstawie której dziecko zarobkowało, opodatkowane były zryczałtowanym 18% PIT, nie mają one wpływu na prawo rodzica do ulgi prorodzinnej. Przychodów opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym nie łączy się z dochodami opodatkowanymi przy zastosowaniu skali podatkowej. Podatek pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania. Oznacza to, że dochody te nie wpływają na progresję podatkową i nie są brane pod uwagę przy ustalaniu dochodów dzieci w wysokości pozwalającej podatnikowi na skorzystanie z ulgi prorodzinnej.

Źródło: Gazeta Prawna, 8 marca 2010 r.


8 marca 2010

W tym roku więcej osób płaci ryczałt z najmu

W 2010 roku więcej podatników zdecydowało się na opodatkowanie najmu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W niektórych urzędach skarbowych wzrost zainteresowania tą formą rozliczeń sięga nawet 28%. To skutek wprowadzenia od 1 stycznia 2010 r. jednej, 8,5% stawki ryczałtu dla przychodów z najmu zamiast dotychczasowych dwóch stawek, 8,5 oraz 20% – wynika z sondy przeprowadzonej w izbach skarbowych. Podatnicy, którzy w latach poprzednich opłacali ryczałt z najmu, najwięcej błędów popełniali przy stosowaniu dwóch stawek ryczałtu – 8,5 i 20%. Najczęstszym błędem popełnianym przez podatników było odprowadzanie ryczałtu według stawki 8,5% od całości uzyskiwanych przychodów. Zdarzały się też przypadki podatników rozliczających przychody z najmu na zasadach ryczałtu bez wcześniejszego złożenia oświadczenia o wyborze tej formy opodatkowania.

Źródło: Gazeta Prawna, 8 marca 2010 r.


5 marca 2010

PIT 2009: Nie ma ulgi, gdy za Internet rodziców zapłaci dziecko

Podatnik, który chce od dochodu odliczyć wydatki na Internet, musi posiadać fakturę VAT oraz dowód, że zapłacił za usługę.Zgodnie z art. 26 ust. 7 pkt 1 ustawy z o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) wysokość wydatków na Internet, które podatnik chce odliczyć od dochodu, ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Do zastosowania ulgi niezbędna jest faktura VAT i jeśli tej faktury nie opłacono od razu gotówką, to drugim ważnym dokumentem jest dowód dokonania zapłaty w okresie późniejszym (dowód zapłaty gotówką lub dokonania przelewu). Dowody dokonania zapłaty są najważniejsze, ponieważ to one decydują o momencie dokonania odliczenia. Dowód powinien dokumentować zapłatę dokonaną przez podatnika. W sytuacji gdy faktura za Internet wystawiona jest na imiona i nazwisko małżonków, a opłaca je syn małżeństwa z własnego konta, podatnicy pragnący skorzystać z ulgi – małżonkowie – nie posiadają dowodu poniesienia przez siebie wydatków na Internet i żaden z nich nie może skorzystać z odliczenia. Odliczenia nie może dokonać również syn, gdyż posiada dowód poniesienia wydatku, ale nie ma faktury VAT – tłumaczą eksperci.

Źródło: Gazeta Prawna, 5 marca 2010 r.


4 marca 2010

Kiedy nie można odliczyć VAT z duplikatu faktury

Duplikat faktury wystawiony pomimo niezaistnienia określonych w przepisach okoliczności uzasadniających jego wystawienie nie jest duplikatem w rozumieniu przepisów podatkowych, a zatem nie uprawnia do odliczenia VAT. Tak uznała Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji z 28 września 2009 r. (IPPP1/443-651/09-5/AW)..

Źródło: Rzeczpospolita, 4 marca 2010 r.


4 marca 2010

Do kontrahenta można jechać na dwóch kółkach

Najpopularniejszym firmowym środkiem transportu są samochody. Liczne wnioski o interpretację świadczą jednak, że przedsiębiorcy coraz częściej wybierają pojazdy jednośladowe.Najprostszym rozwiązaniem jest zakup firmowego roweru. Problemem tym zajmowała się Izba Skarbowa w Bydgoszczy w interpretacji z 6 marca 2008 r. (ITPB1/415-802/08/MM). Izba skarbowa potwierdziła, że ustawa o PIT nie wyłącza z kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zakup roweru. Wskazała, że podatnik musi stosować ogólną definicję kosztów zawartą w art. 22 ust. 1 ustawy o PIT. Jeśli więc rower będzie wykorzystywany na potrzeby i w ramach działalności, to jego cena zmniejszy przychody firmy. Izba zgodziła się, że fakt używania w firmie samochodu nie wyklucza możliwości zaliczenia do kosztów wydatku na rower. Podatnicy powinni jednak pamiętać, że to oni muszą wykazać związek kosztu z przychodem. Podobne zasady dotyczą zaliczania do kosztów motocykli. Tu jednak przedsiębiorcy rzadziej mają wątpliwości, czy pojazd w ogóle może być kosztem. Większość wniosków o interpretację dotyczy możliwości dokonania jednorazowej amortyzacji od pojazdu, którego wartość przekracza 3500 zł. Organy podatkowe potwierdzają, że jest to możliwe. Pozwala na to art. 22k ust. 7 ustawy o PIT. Przy zakupie firmowych dwóch kółek przedsiębiorca odliczy cały VAT. Najmniej problemów jest z rowerami – tu nie ma bowiem żadnych szczególnych ograniczeń. Firma, która kupuje motocykl, również ma prawo odliczyć cały VAT. Potwierdzają to liczne interpretacje. Uzasadnienie tego stanowiska jest jednak bardziej skomplikowane. Najłatwiej się powołać na wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 22 grudnia 2008 r. (C-414/07).

Źródło: Rzeczpospolita, 4 marca 2010 r.


3 marca 2010

Limit dochodów dotyczy osób będących na utrzymaniu rodziny

Osoba, która ma na utrzymaniu niepełnosprawnego członka rodziny, może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, jeśli dochody chorego nie przekraczają 9.120 zł rocznie. Osoba opiekująca się niepełnosprawnym skorzysta z ulgi rehabilitacyjnej, jeśli na jej utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe. Jest jeszcze jeden warunek, aby opiekun osoby niepełnosprawnej skorzystał z ulgi w PIT. Dochody osób niepełnosprawnych, pozostających na utrzymaniu rodziny nie mogą przekraczać rocznie kwoty 9.120 zł. Jeśli dochód roczny osoby niepełnosprawnej będzie wyższy opiekun nie skorzysta z ulgi rehabilitacyjnej. Limit dochodów nie dotyczy osób niepełnosprawnych, które samodzielnie w swoich zeznaniach podatkowych wykorzystują ulgę rehabilitacyjną. U takich osób, dla skorzystania z odliczenia, nie ma znaczenia wysokość rocznych dochodów.

Źródło: Gazeta Prawna, 3 marca 2010 r.


3 marca 2010

Trudno rozliczyć bezpłatne poręczenie

Wspólnicy często gwarantują spłatę kredytu udzielonego spółce. Dotychczas fiskus potwierdzał, że takie postępowanie nie wywołuje skutków podatkowych. Nieodpłatne świadczenia to jedna z częstszych przyczyn sporów podatników z organami podatkowymi. Pojęcie „świadczenia" należy rozpatrywać na tle art. 353 Kodeksu cywilnego. W myśl tego przepisu dłużnik powinien świadczenie spełnić. Może ono polegać na działaniu albo na zaniechaniu. Aby można było mówić o powstaniu nieodpłatnego świadczenia, które jest źródłem przychodu podlegającym opodatkowaniu, musi więc powstać stosunek prawny, w wyniku którego jeden podmiot dokonuje określonego świadczenia, drugi natomiast to świadczenie otrzymuje (pismo Izby Skarbowej w Warszawie z 2 listopada 2009 r. (IPPB5/423-515/09-4/PJ). Z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT wynika, że warunkiem uznania nieodpłatnego świadczenia za przychód jest jego otrzymanie. Nie wystarczy więc samo zawarcie umowy o nieodpłatne świadczenie – konieczne jest jeszcze jej wykonanie. Izba skarbowa zwróciła uwagę, że w wyniku niepobrania wynagrodzenia za poręczenia, w chwili zawierania umów nie pojawiają się po stronie poręczającego żadne negatywne skutki materialne. Gwarant będzie bowiem zobowiązany do wykonania umowy dopiero, gdy dłużnik nie spłaci swojego zadłużenia. Izba podkreśliła, że art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT znajdzie jednak zastosowanie, jeśli poręczyciel będzie musiał spłacać kredyt, czyli w momencie realizacji udzielonej gwarancji. Z interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie z 30 września 2009 r. (IPPB3/423-463/09-2/AG) wynika, że skutków podatkowych nie wywołuje nie tylko udzielenie poręczenia, ale także przystąpienie do długu. Ostatnie orzeczenia NSA przyznają rację fiskusowi. Udzielenie podatnikowi przez powiązaną z nim spółkę gwarancji i poręczenia wekslowego nieodpłatnie w celu zabezpieczenia kredytu podatnika spełnia wymogi opodatkowania tego świadczenia jako nieodpłatnego na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT – wyrok NSA z 18 grudnia 2009 r. (II FSK 1156/08).

Źródło: Rzeczpospolita 3 marca 2010 r.


2 marca 2010

PIT 2009: Błąd przy przekazaniu 1% poprawi podatnik

Podatnik, który pomyli się przy przekazywaniu 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego, zostanie wezwany przez urząd skarbowy do poprawienia błędu. Na wniosek podatnika urząd skarbowy przekazuje maksymalnie 1% podatku na rzecz wskazanej przez podatnika w zeznaniu rocznym organizacji pożytku publicznego. Eksperci podkreślają, że aby uznać, iż podatnik zadeklarował chęć przekazania części swojego podatku na rzecz OPP w składanym zeznaniu, musi zostać wpisana nazwa wybranej organizacji, jej numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz kwota, która nie może przekroczyć 1% podatku należnego. We wniosku mogą się pojawić błędy takie jak nieprawidłowo wpisana nazwa organizacji lub jej brak, nieprawidłowy numer KRS lub jego brak. Może też być zadeklarowana kwota przekraczająca dozwoloną wysokość 1% podatku należnego. W takiej sytuacji, gdy w zeznaniu urząd skarbowy stwierdzi jedną z wymienionych pomyłek, musi wezwać podatnika do jej poprawienia lub uzupełnienia.

Źródło: Gazeta Prawna 2 marca 2010 r.


2 marca 2010

Kończą się zwolnienia z kas fiskalnych

Od 2011 roku będą wprowadzone kasy fiskalne m.in. u lekarzy i prawników. Eksperci twierdzą, że wszyscy przedsiębiorcy powinni prowadzić taką ewidencję. Urzędy skarbowe wykorzystują zapisy z kas fiskalnych w kontroli podatku dochodowego. Już w przyszłym roku w gabinecie lekarskim lub kancelarii adwokackiej dostaniemy paragon z kasy fiskalnej. Kasy rejestrujące będą zobowiązani również stosować inni podatnicy, którzy dziś z tego obowiązku są zwolnieni. Takie rozwiązania zawiera Plan Rozwoju i Konsolidacji Finansów 2010–2011 oraz potwierdza to także Ministerstwo Finansów. Eksperci twierdzą, że kasy powinni stosować wszyscy podatnicy, którzy świadczą usługi i sprzedają towary. Jednocześnie wskazują, że kasy fiskalne stanowią formę ewidencji prowadzonej na potrzeby VAT, ale coraz częściej są wykorzystywane przy kontroli w zakresie podatku dochodowego. Objęcie jak najszerszej grupy podatników obowiązkiem stosowania kas fiskalnych ma doprowadzić do uszczelnienia systemu VAT. Usługi medyczne są zwolnione od VAT. Wprowadzenie kas rejestrujących u lekarzy niekoniecznie przyczyni się do uszczelnienia systemu VAT oraz zmniejszenia szarej strefy. Usługi prawnicze wprawdzie nie korzystają ze zwolnienia od VAT, ale fakt ich wykonania ma najczęściej wymiar formalny (np. udzielone pełnomocnictwo przed sądem), co sprawia, że ta działalność realizowana jest w warunkach podwyższonej transparentności – uważają eksperci. Wprowadzenie kas u lekarzy i prawników będzie raczej sposobem przekazania społeczeństwu ze strony Ministerstwa Finansów komunikatu, że te dwie grupy zawodowe nie mają taryfy ulgowej.

Źródło: Gazeta Prawna 2 marca 2010 r.


1 marca 2010

PIT 2009: Przelew internetowy nie pozbawia ulgi na darowizny

Podatnicy, którzy chcą odliczyć darowizny pieniężne w zeznaniu rocznym, muszą dokonać wpłaty na konto obdarowanego. Przelewu można dokonać z konta internetowego. Podatnicy mogą korzystać z odliczenia od dochodu darowizn przekazywanych na określone cele przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) oraz tzw. ustawach kościelnych. Ustawy podatkowe nie definiują pojęcia dowodu wpłaty. Minister Finansów wskazał, że pojęcie dowodu wpłaty ma szeroki zakres i obejmuje rozmaite formy dowodzenia wpłat na rachunek bankowy (pismo MF z 16 stycznia 2003 r., nr PB5/KD-033-2-16/03). Wszelkie dowody wpłat na rachunek bankowy obdarowanego, z których oprócz numeru tego rachunku jednoznacznie wynika nazwisko darczyńcy, kwota darowizny, oraz cel, na jaki ją przekazano, będą stanowiły dla darczyńcy dowód.

Źródło: Gazeta Prawna 1 marca 2010 r.


1 marca 2010

Fiskus zabiera podatnikom zwrócony z zagranicy PIT

Zapłacony za granicą podatek można odliczyć od polskiego podatku dochodowego. Jeśli podatnik odzyska zagraniczny podatek, będzie musiał wykazać go przed fiskusem. Za nieujawnienie zwróconego podatku w zeznaniu grożą sankcje karne skarbowe. Sprawa dotyczy tych podatników, którzy zarabiali w kraju, z którym podpisana przez Polskę umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania przewiduje metodę odliczenia proporcjonalnego. Z krajów unijnych są to np. Holandia, Belgia, Dania, Finlandia. Osoba, która otrzymała zwrot podatku od zagranicznego fiskusa, jeżeli uprzednio rozliczała się z zagranicznych dochodów metodą odliczenia proporcjonalnego, ma obowiązek wykazania odpowiedniej jego części przed polskim fiskusem. Eksperci wyjaśniają, że chodzi tu o tę część, która jest równa kwocie, jaka obniżyła w Polsce podatek do zapłaty w rozliczeniu za rok, za który podatek ten został podatnikowi zwrócony. Obowiązek ten dotyczy osób będących polskimi rezydentami podatkowymi, natomiast nie odnosi się do podatników, którzy rozliczali się w Polsce metodą wyłączenia z progresją.

Źródło: Gazeta Prawna 1 marca 2010 r.


25 luty 2010

Emeryci rozliczą się z ZUS później

Osoby na wcześniejszych emeryturach, które w 2009 roku pracowały, muszą poinformować ZUS o wysokości uzyskanego przychodu. Już tylko kilka dni mają dorabiający emeryci, żeby dostarczyć do ZUS informację o osiągniętych przychodach za cały ubiegły rok. Z obowiązku tego są zwolnione kobiety, które ukończyły 60 lat, i mężczyźni powyżej 65 roku życia. Zgodnie z przepisami wszyscy pozostali dorabiający emeryci mają na to czas do końca lutego. Jednak w tym roku zyskali dodatkowy dzień i informacje o uzyskanym przychodzie mogą zgłosić do ZUS 1 marca. To wynik tego, że ostatni dzień lutego wypada w niedzielę, czyli dzień wolny od pracy.

Dziennik Gazeta Prawna, Paweł Jakubczak, 25 lutego 2010 r.


25 luty 2010

Polski biznes coraz bardziej oswaja się z e-fakturami

E-faktury zyskują coraz większą popularność wśród przedsiębiorców. Dzieje się tak mimo niekorzystnych regulacji prawnych, które dotyczą faktur elektronicznych. Zwraca na to uwagę były wiceminister finansów Mirosław Barszcz. - Zwykła faktura nie musi być nawet podpisana. Tymczasem elektroniczna musi być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który jest rozwiązaniem porównywalnym z potwierdzeniem notarialnym - podkreśla Mirosław Barszcz. Zwraca też uwagę na to, że faktury elektronicznej nie można wydrukować i przechowywać w formie papierowej.

Źródło: Puls Biznesu, 25 lutego 2010 r.


24 luty 2010

Ściąganie długu zawsze podlega VAT

Każdy przypadek, gdy przejęcie długu następuje w celu jego wyegzekwowania, podlega opodatkowaniu VAT. Wyrok NSA, sygn. akt I FSK 2104/08, prawomocny

Źródło: Gazeta Prawna, 24 lutego 2010 r


24 luty 2010

Dodatkowy dochód może pozbawić świadczenia alimentacyjnego

Osoba, która w trakcie pobierania świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego znalazła pracę, musi to zgłosić do gminy. Ta sprawdzi, czy wsparcie dalej będzie jej przysługiwać. Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego (FA) przysługują osobom, których dochody nie są wyższe niż 725 zł na członka rodziny. Jeżeli w trakcie pobierania świadczeń następuje zmiana sytuacji dochodowej, taką informację trzeba zgłosić w gminie, bo uzyskany dochód może spowodować przekroczenie kryterium. Wtedy gmina wyda decyzję nakazującą zwrot świadczeń nienależnie pobranych. Otrzymujący świadczenia zapominają, że trzeba zgłosić nie tylko zmiany w dochodzie, ale też zmianę liczby członków rodziny i zakończenie nauki przez dziecko. O ile osoby uprawnione do uzyskiwania alimentów szybko zgłaszają się z wyrokiem podwyższającym je, co przekłada się na wzrost wypłacanego przez gminę świadczenia, o tyle zapominają powiadomić gminę i komornika, gdy alimenty zostają obniżone.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Michalina Topolewska, 24 lutego 2010 r.


24 luty 2010

Podatnicy nie udowodnią niewinności

Fiskus czuje się zupełnie nieskrępowany przy wymierzaniu podatku osobom osiągającym nielegalne dochody.Urzędnicy skarbowi nie dość, że mogą swobodnie oceniać przedstawiane przez podatników dowody w sprawie, to jeszcze mogą być pewni, że złapany podatnik nie uniknie zapłaty podatku w ustalonej przez nich wysokości. Bo dojście sprawiedliwości przed sądem administracyjnym przez osobę oskarżoną o ukrywanie swoich dochodów jest bardzo trudne. Urzędnicy swobodnie dokonują oceny dowodów przedstawianych przez podatników. Powołują się przy tym na art. 191 ordynacji, w myśl którego organ podatkowy ocenia na podstawie całego zgromadzonego materiału dowodowego, czy dana okoliczność została udowodniona. Przepis ten stanowi furtkę dla urzędników, ponieważ dzięki niemu mogą oceniać dowody nazbyt swobodnie. Dowolnie mogą je także odrzucać. Pełnomocnicy reprezentujący podatników w postępowaniach prowadzonych w sprawie nieujawnionych źródeł twierdzą wręcz, że dowody oceniane są wbrew zasadom doświadczenia życiowego i logicznemu rozumowaniu. Niestety, fiskus może się czuć bezkarny, bo sprzyja mu sposób rozpatrywania skarg przez wojewódzkie sądy administracyjne. Sędziowie koncentrują się bowiem na względach proceduralnych. Nie sprawdzają, czy organ podatkowy słusznie oskarżył konkretną osobę o posiadanie dochodów z nieujawnionych źródeł.

Rzeczpospolita, 24 lutego 2010 r.


23 luty 2010

Podatnik wybiera organizację, której przekaże 1%

Jeśli podatnik, wypełniając PIT za 2009 rok, chce przekazać 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego, musi jej nazwę, numer KRS i kwotę do przekazania wpisać w deklaracji podatkowej. W rozliczeniu PIT za 2009 rok podatnicy po raz siódmy będą mogli przekazać 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego. Jednak od 2007 roku podatnicy korzystają z uproszczonego mechanizmu – wskazują tylko w zeznaniu nazwę organizacji, z którą chcą podzielić się podatkiem, a środki przekazywane są przez urzędy skarbowe. Wcześniej to sam podatnik musiał najpierw wpłacić pieniądze dla wybranej organizacji, a następnie dokonaną wpłatę wykazywał w deklaracji podatkowej. W tym roku podatnik w rocznym PIT wskazuje tylko nazwę organizacji, której chce przekazać 1% podatku, jej numer w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz przekazywaną kwotę. Reszty formalności dokonuje już naczelnik urzędu skarbowego.

Źródło: Gazeta Prawna, 23 lutego 2010 r


23 luty 2010

PIT za 2009 rok złożyło kilka procent podatników

Mamy półmetek rozliczeń podatkowych za 2009 rok. Podatnicy nie spieszą się ze składaniem PIT, na razie tylko kilka procent złożyło zeznania. Rozliczenia z fiskusem dokonały głównie osoby, które wykazały nadpłatę podatku. Zostały nieco ponad dwa miesiące na rozliczenie PIT za 2009 rok. Podatnikom nie spieszy się ze składaniem zeznań. Do urzędów skarbowych wpłynęło na razie kilka procent spodziewanych deklaracji. Do urzędów skarbowych wpływają głównie zeznania z wykazaną nadpłatą podatku dochodowego. Ponadto najwcześniej zeznania składają osoby pracujące u jednego pracodawcy oraz małżonkowie. Ze złożonych zeznań wynika, że podobnie jak w ubiegłym roku największą popularnością wśród ulg i odliczeń cieszy się ulga na dzieci, ulga na internet, ulga rehabilitacyjna oraz ulga dla honorowych krwiodawców. Mimo że forma i druki zeznań w zakresie rozliczenia rocznego PIT pozostają co do zasady niezmienione od lat, podatnikom zdarza się nadal popełniać błędy. Co roku urzędnicy notują te same pomyłki podatników. Najczęściej popełniane przez podatników błędy wymienia: wybór niewłaściwego formularza, NIP – najczęściej jest to numer pracodawcy zamiast numeru podatnika, błędy rachunkowe polegające na niewłaściwym obliczaniu ulg i wysokości podatku, niewłaściwe zaokrąglenia, nieaktualne dane osobowe, brak załączników oraz tradycyjnie już brak podpisu, nieuwzględnienie w zeznaniu rocznym wszystkich informacji o dochodach otrzymanych od płatników, wykazywanie całej kwoty składek na ubezpieczenie zdrowotne zamiast do wysokości należnego podatku.

Źródło: Gazeta Prawna, 23 lutego 2010 r.


23 luty 2009

Hipoteka zmniejsza podatek od spadku

Hipoteka, która ciąży na nieruchomości wchodzącej w skład spadku, zmniejsza podstawę obliczenia podatku od spadków i darowizn. Jest tak również wówczas, gdy została ona ustanowiona w związku z kredytem zaciągniętym przez spadkobiercę. Tak wynika z wyroku WSA w Warszawie z 18 lutego 2010 r., sygn. akt III Sa/Wa 1219/09.

Źródło: Rzeczpospolita, 23 lutego 2010 r


22 luty 2010

Doręczenie jest skuteczne, jeśli jest zgodne z przepisami

O uchybieniu terminu do złożenia odwołania można mówić wtedy, gdy doręczenie zaskarżonego orzeczenia dokonane zostało zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.Tak postanowił WSA w Szczecinie w wyroku z 10 lutego 2010 r., sygn. akt II SA/Sz 1264/09.

Źródło: Rzeczpospolita, 22 lutego 2010 r.


22 luty 2010

Większy udział podatnika w postępowaniu podatkowym

Organy podatkowe, które rozpatrują odwołania podatników, miałyby ich informować o swoim stanowisku w ich sprawach - przewiduje uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy Ordynacja podatkowa.Poseł Bożena Szydłowska, która przedstawiała sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych z prac nad nowelizacją, podkreśliła wówczas, że obecne przepisy nie zawierają wystarczających środków gwarantujących udział podatnika w postępowaniu. Zgodnie z nimi organ podatkowy, do którego wpłynęło odwołanie, przekazując sprawę do organu odwoławczego musi odnieść się do przedstawionych w odwołaniu zarzutów. O swoich argumentach nie musi jednak informować strony. Przewidywana zmiana w nowelizacji ma zobowiązać organ pierwszej instancji do informowania podatnika o sposobie ustosunkowania się do zarzutów odwołania, przy przekazywaniu sprawy do organu odwoławczego. Zmiana zapewni realizację zasady czynnego udziału strony w postępowaniu, prawdy obiektywnej oraz prowadzenia postępowania podatkowego w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych. Komisja jest zdania, że mogłaby także przyczynić się do wytworzenia partnerskich relacji między podatnikiem a administracją skarbową. Nowelizacja nie przyczyni się natomiast do wydłużenie postępowań. Rząd nie ma zastrzeżeń do zaproponowanych zmian. Wiceminister Finansów Maciej Grabowski mówił wcześniej w Sejmie, że ewentualne koszty zmiany dla organów podatkowych mogą wynieść ok. 350 tys. zł, ale dzięki niej podatnicy zaoszczędzą czas, w efekcie postępowania mogłyby ulec skróceniu.

Źródło: Gazeta Prawna, 22 lutego 2010 r.


22 luty 2010

Przedsiębiorca bez dochodów i kosztów musi złożyć roczne zeznanie podatkowe

Przedsiębiorca, który w 2009 roku nie uzyskał dochodów i nie poniósł firmowych wydatków, będzie musiał złożyć roczne zeznanie PIT. Podatnicy są zobowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym. Eksperci wyjaśniają, że roczny PIT-36 lub PIT-36L muszą złożyć przedsiębiorcy, którzy osiągnęli jakiekolwiek przychody z działalności firmy w roku podatkowym, a nawet jeżeli ponieśli stratę lub koszty były równe przychodom. Przedsiębiorcy mają obowiązek złożyć roczne zeznanie także, gdy nie uzyskali żadnych przychodów, a ponosili wydatki, które wygenerowały stratę. Także w razie braku wydatków (kosztów) powstanie obowiązek złożenia PIT-36. Zeznania rocznego mogą nie składać jedynie podatnicy, którzy nie uzyskali żadnego przychodu i dochodu, a jednocześnie nie zgłosili w urzędzie skarbowym działalności gospodarczej. Eksperci podkreślają, że raczej niemożliwe jest, aby w ciągu całego roku podatkowego przedsiębiorca nie poniósł ani złotówki kosztu związanego z założoną firmą. Jako przykład można wskazać nawet bardzo niewielkie opłaty za prowadzenie rachunku firmowego lub odsetki od debetu na tym rachunku. Innym przykładem mogą być składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

Źródło: Gazeta Prawna, 22 lutego 2010 r.


22 luty 2010

Kredyt z banku na zapłatę PIT za 2009 rok się nie opłaca

Osoby, które nie mają na zapłatę PIT za 2009 rok, mogą wziąć kredyt z banku. Za spóźnienie z wpłatą podatku trzeba urzędowi skarbowemu zapłacić odsetki. Odsetki podatkowe okazują się korzystniejsze niż warunki kredytów bankowych.Podatnik, który musi dopłacić PIT za 2009 rok, a nie ma na to środków, może należność wobec fiskusa uregulować kartą kredytową bądź zaciągnąć na ten cel kredyt. Zaciągnięcie kredytu wiąże się oczywiście z opłatami, prowizjami i odsetkami. Niezapłacenie podatku w terminie powoduje konieczność zapłaty PIT wraz z odsetkami, które obecnie wynoszą 10% w skali roku. Dodatkowo na podatnika mogą zostać nałożone sankcje karne skarbowe. Tych ostatnich można uniknąć, składając tzw. czynny żal, czyli pismo, w którym podatnik przed fiskusem przyznaje się do niezapłacenia podatku oraz prosi o odstąpienie od wymierzenia kary. Które rozwiązanie będzie lepsze: zaciągnięcie kredytu w banku czy w urzędzie skarbowym. Eksperci mają podzielone zdania. Jedni twierdzą, że lepiej zaciągnąć kredyt, zwłaszcza gdy odsetki od zaległości podatkowych są wyższe od bankowych. Inni uważają, że lepiej zapłacić podatek po terminie, niż wikłać się w umowy z bankiem.

Gazeta Prawna, 22 lutego 2010 r.


22 luty 2010

Premier obiecuje - nie będzie VAT od charytatywnych SMS-ów

Premier Donald Tusk poinformował, że zostało przygotowane rozporządzenie, dzięki któremu osoby wysyłające dobroczynne SMS-y nie będą musiały płacić od nich VAT. Termin wejścia w życie zmian zależy m.in. od operatorów telekomunikacyjnych. 19 lutego premier Tusk spotkał się z ok. 30 przedstawicielami organizacji charytatywnych, które apelowały do niego o zniesienie opodatkowania VAT charytatywnych SMS-ów. Tusk wyjaśnił, że termin wejścia w życie rozporządzenia, dzięki któremu osoby wysyłające dobroczynne SMS-y nie będą musiały płacić od nich VAT, będzie zależał głównie od ustaleń między operatorami i organizacjami pozarządowymi. Poinformował ponadto, że resort finansów przygotował zestaw warunków, które muszą być spełnione, aby dobroczynne SMS-y były zwolnione z VAT. Szacuje się, że wprowadzenie zmian zawartych w rozporządzeniu spowoduje ujemne skutki dla budżetu państwa w wysokości ok. 10 mln zł w skali roku. Nie spowoduje natomiast skutków finansowych dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Charytatywne SMS-y są jedną z form zbierania pieniędzy przez organizacje dobroczynne. Zawierają one umowy z operatorami, którzy udostępniają im specjalny numer telefoniczny. Opłaty za SMS-y wysyłane na ten numer operator przekazuje na rzecz organizacji. Są one jednak pomniejszone o 22% podatek zawarty w cenie każdego SMS-a, który operatorzy odprowadzają do urzędu skarbowego. Od dłuższego czasu fundacje walczyły o zdjęcie VAT z tej formy darowizn. Przepisy podatkowe nie pozwalają im jednak występować w sprawach związanych z podatkiem VAT, który fiskus pobiera od charytatywnych SMS-ów.

Źródło: Gazeta Prawna, 22 lutego 2010 r.


18 luty 2010

Kierowcom przysługują diety pracownicze

Podatnikowi zatrudnionemu na stanowisku kierowcy oraz przedsiębiorcy świadczącemu usługi transportowe przysługują diety za czas podróży służbowych tak jak pracownikowi. Zdaniem ministra pracownikowi cel podróży służbowej określa pracodawca w poleceniu odbycia podróży służbowej. W odniesieniu do przedsiębiorcy istotnym kryterium dla uznania wyjazdu za podróż służbową powinno być ustalenie, czy wyjazd ma bezpośredni związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. Zatem istnieje konieczność wyłączenia z kosztów podatkowych wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą, ale tylko w części przekraczającej wysokość diet przysługujących pracownikom. Oznacza to, że osobom tym przysługuje prawo uwzględniania w kosztach uzyskania przychodu wartości diet za czas podróży służbowych w ramach określonego limitu, tj. do wysokości diet przysługujących pracownikom. Interpretacja ogólna Ministra Finansów z 15 lutego 2010 r. (nr DD2/ 033/259/PMN/09/1113).

Źródło: Gazeta Prawna, 18 lutego 2010 r.


18 luty 2010

Najpierw będą spłacane podatki

Wyższa stawka odsetek podatkowych niż odsetek bankowych zwiększy skłonność do regulowania zaległości w podatkach.Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 13724) odniosło się do planów zwiększenia stawki odsetek za zwłokę. Zdaniem MF w celu zagwarantowania dyscyplinującego charakteru odsetek konieczne stało się zachowanie odpowiednich relacji między stawkami odsetek od kredytów a odsetkami od zaległości podatkowych i modyfikacja obecnego mechanizmu ustalania odsetek za zwłokę. Zmiany te przewidują założenia do nowelizacji Ordynacji podatkowej, które przyjął rząd. Proponuje się, aby stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosiła 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego i była powiększona o 2 punkty procentowe (obecnie stawka ta wynosiłaby 12%). Podwyższenie stawki odsetek za zwłokę wyraźnie zróżnicuje tę stawkę od stawek odsetek od kredytów komercyjnych i zwiększy skłonność podatników do regulowania w pierwszej kolejności należności publicznoprawnych. Jednocześnie przyjęto, że stawka odsetek za zwłokę powinna wynosić nie mniej niż 8%, niezależnie od skali obniżek stopy oprocentowania kredytu lombardowego.

Źródło: Gazeta Prawna, 18 lutego 2010 r.


18 luty 2010

Fiskus: zwykły podatnik nie musi się bać

W 2010 roku urzędy kontroli skarbowej skupią się na walce z przestępcami skarbowymi. Sprawdzani będą ci, którzy używają kas fiskalnych, ukrywają dochody i działają w sieci. Urzędnicy planują również skuteczniejsze egzekwowanie należności podatkowych.Departament Kontroli Skarbowej Ministerstwa Finansów opracował wykaz zadań dla kontroli skarbowej na 2010 rok. Taki plan publikowany jest co roku i stanowi dla podatników jedno z cenniejszych źródeł informacji o tym, co znajdzie się w kręgu zainteresowania fiskusa w danym roku. Priorytety działań urzędów kontroli skarbowej (UKS) zostały ustalone w podobny sposób jak w planie na 2009 rok. Urzędnicy skupią się na przestępstwach skarbowych związanych m.in. z akcyzą i VAT. Równie uważnie będą śledzić transakcje między podatnikami, także w wymiarze międzynarodowym, np. między podmiotami powiązanymi. Wszystko po to, aby zapobiec przerzucaniu dochodów za granicę. Urzędnicy UKS będą dokładnie sprawdzać podatników pod kątem uchylania się od opodatkowania lub zatajania przychodów. Na szeroką skalę mają być prowadzone kontrole przedsiębiorców stosujących kasy fiskalne. Kontynuowane będą czynności kontrolne w stosunku do podatników zajmujących się handlem w Internecie.

Źródło: Gazeta Prawna, 18 lutego 2010 r.


18 luty 2010

Bez składek do Funduszu Pracy od przedsiębiorczych matek

Osoby na urlopie macierzyńskim i wychowawczym, które prowadziły działalność i pracowały na etacie, będą mogły się ubiegać o umorzenie składek na Fundusz Pracy. Resort pracy chce, aby osoby zatrudnione na etacie, które przebywały na urlopach wychowawczych i prowadziły działalność gospodarczą, miały możliwość umorzenia składek na Fundusz Pracy za okres od 1 stycznia 1999 r. do końca sierpnia 2009 r. Taką propozycję zawiera projekt ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, który jest w konsultacjach społecznych. Obecnie o umorzenie składek na Fundusz Pracy za wspomniany okres mogą się ubiegać osoby, które prowadziły działalność gospodarczą i przebywały na urlopie macierzyńskim. Ponadto mogą się one, podobnie jak osoby na urlopie wychowawczym, ubiegać o umorzenie składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe. Tak wynika z ustawy z 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy – Prawo bankowe (Dz. U. Nr 71, poz. 609).

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Paweł Jakubczak, 18 lutego 2010 r.


16 luty 2010

Zlecenie do 200 zł nie zawsze na ryczałcie

Jeśli z umowy-zlecenia lub o dzieło nie wynika konkretna kwota miesięcznego wynagrodzenia, to nie stosuje się do niej obliczania podatku w uproszczonej formie. Tak wynika z interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie z 3 lutego 2010 r. (nr IPPB2/415-699/09-2/AS).

Źródło: Rzeczpospolita, 16 lutego 2010 r.


12 luty 2010

Kłopoty podatników z przekazaniem 1 proc. podatku

Pracownicy urzędów skarbowych nie mogą odmówić przekazania 1 proc. naszego podatku organizacjom niefigurującym w tzw. „słowniku opp" systemu komputerowego POLTAX, jeśli figurują one w wykazie organizacji pożytku publicznego prowadzonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS). Do Ministerstwa Finansów docierały liczne sygnały o problemach z przekazywaniem jednego procenta podatku za 2009 r. na wybrane organizacje pożytku publicznego (opp). Pracownicy urzędów skarbowych odmowę przekazania argumentują brakiem występowania niektórych opp w systemie komputerowym POLTAX. Regulacja art. 27a ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) nie pozostawia jednak żadnych wątpliwości i wskazuje wykaz organizacji pożytku publicznego prowadzony w formie elektronicznej i zamieszczany na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej MPiPS jako jedyne źródło dla przekazywania 1 proc. podatku. Stanowisko to potwierdza także wytyczna Ministerstwa Finansów z 26 stycznia 2010 r. skierowana do dyrektorów izb skarbowych, zgodnie z którą pracownicy urzędów skarbowych nie mogą odmówić przekazania 1 proc. podatku organizacjom niefigurującym w tzw. „słowniku opp" systemu komputerowego POLTAX bez wcześniejszego sprawdzenia wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do uzyskania środków z 1 proc. podatku według stanu na dzień 3 lutego 2010 r. MPiPS poinformowało już, że 19 lutego 2010 r. opublikowana zostanie kolejna aktualizacja wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku. Kłopoty, o których mowa sprawiły, że Ministerstwo Finansów uruchomiło specjalny adres jedenprocent@mf.gov.pl. Każdy podatnik, który spotka się z odmową przekazania 1 proc. podatku na organizację pożytku publicznego znajdującą się w wykazie MPiPS, będzie mógł tam zgłosić problem, który zostanie wyjaśniony przez Ministerstwo Finansów.

Opracowanie: Michał Malinowski, RPE WKP Źródło: www.mf.gov.pl, www. pozytek.gov.pl, stan z dnia 11 lutego 2010 r.


10 luty 2010

Prezydent chce poprawić bezpieczeństwo pracy

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zgłosił projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, mający na celu zwiększenie bezpieczeństwa pracy oraz poprawę efektywności przeprowadzanych przez organy administracji publicznej kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorców. Jednym z podstawowych założeń projektu jest teza, zgodnie z którą konieczność uprzedniego informowania o zamiarze przeprowadzenia kontroli stoi w sprzeczności z jej skutecznością. Z obowiązku tego mają być zwolnione Państwowa Inspekcja Pracy, Inspekcja Ochrony Środowiska, Państwowa Straż Pożarna oraz organy nadzoru górniczego. Państwowej Inspekcji Pracy, Inspekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Straży Pożarnej oraz organów nadzoru górniczego nie ma również dotyczyć regulacja z art. 83 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.) ograniczająca czas trwania wszystkich kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym. Ponadto, Państwowa Inspekcja Pracy ma być całkowicie wyłączona spod wszystkich zasad przeprowadzania kontroli określonych w Rozdziale 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.). Państwowej Inspekcji Pracy nie będzie dotyczyć m.in. zakaz równoczesnego podejmowania i prowadzenia więcej niż jednej kontroli działalności przedsiębiorcy oraz możliwość wniesienia przez przedsiębiorcę sprzeciwu wobec podjęcia i wykonywania kontroli.

Wojciech Kowalski Źródło: www.prezydent.pl


9 luty 2010

Zwiększone zapotrzebowanie na auta z kratką nie jest przesądzone

Niewykluczone, że tylko do połowy roku będzie można odliczać pełny VAT przy zakupie samochodów z kratką. Byłaby więc okazja do tańszej wymiany aut. Firmy leasingowe nie śpieszą się jednak z promocyjnym finansowaniem tego typu pojazdów. Czekają na konkretne rozwiązania prawne i nie bardzo wierzą we wzrost popytu. W tym roku planowana jest zmiana przepisów dotyczących odliczania VAT od zakupu samochodów i paliwa oraz wykorzystywania pojazdów służbowych do celów prywatnych. Ministerstwo Finansów chce m.in. zrównać pod względem podatkowym samochody osobowe z tymi, które mają kratki, czyli homologację ciężarową. Obecnie przy zakupie auta osobowego nie korzysta się z pełnego odliczenia VAT, a przy nabyciu pojazdu z kratką już tak. Po zmianie przepisów istniałaby możliwość częściowego odliczenia (60% podatku), niezależnie od tego, czy samochód jest wyposażony w kratkę czy nie. W przypadku pojazdów o masie do 3,5 tony odpisana suma nie mogłaby przekroczyć 6 tys. zł. Resort finansów czeka na unijne stanowisko w tej sprawie. Trzeba się przygotować na to, że auta z kratką mogą zniknąć. A w najbliższych miesiącach można jeszcze kupić pojazdy z pełnym odliczeniem VAT.

Źródło: Rzeczpospolita, 9 lutego 2010 r.


09 luty 2010

Handlowiec nie zastosuje zerowego podatku VAT

Podatnik nie może stosować zerowej stawki VAT przewidzianej dla procedury Tax Free w przypadku sprzedaży o charakterze handlowym.Wyrok NSA, sygn. akt I FSK 1938/08, prawomocny.

Źródło: Gazeta Prawna, 9 lutego 2010 r.


9 luty 2010

Firma nie zawsze musi wypłacać odprawę za zlikwidowanie stanowiska

Pracownik zwolniony z powodu długotrwałej choroby nie ma prawa do odprawy z tytułu likwidacji swojego stanowiska pracy. Pracownik był zatrudniony na stanowisku zastępcy dyrektora. W firmie rozpoczęła się restrukturyzacja zatrudnienia i objęła m.in. likwidację jego stanowiska pracy. Związek zawodowy powiadomił go o zamiarze wypowiedzenia umowy o pracę. W tym czasie pracownik już od dwóch miesięcy był na zwolnieniach lekarskich. Były one kontynuowane przez kolejny rok. Mimo to dyrektor powiadomił go o likwidacji stanowiska. Sześć miesięcy później rozwiązał z nim umowę bez wypowiedzenia z powodu trwającej powyżej 272 dni niezdolności do pracy z powodu choroby (art. 53 par. 1 pkt 1 lit. b) Kodeksu pracy). Zwolniony pracownik odwołał się do sądu I instancji. Ten przyznał mu odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. Od wyroku szpital odwołał się do sądu II instancji. Ten jednak oddalił żądanie pracownika. Wniósł więc on skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. W ocenie SN w razie zwolnień z przyczyn niedotyczących pracowników odprawa przysługuje tylko wówczas, gdy przyczyny niedotyczące pracownika są wyłącznym powodem wypowiedzenia. SN oddalił skargę kasacyjną (sygn. akt I PK 52/09)

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Artur Radwan, 9 lutego 2010 r.


5 luty 2010

Jakie informacje o pracowniku, pracodawca może przekazać instytucjom finansowym ?

Jeżeli podwładny nie przekazał pracodawcy wyraźnego upoważnienia, ten nie może podać przedstawicielom instytucji finansowych żadnych informacji o pracowniku. Pracodawca w kontaktach z przedstawicielami banków, powinien zachować szczególną ostrożność w kwestii informacji o pracowniku, które ujawnia. Żadne przepisy prawa bankowego nie zawierają uprawnień zapewniających pracownikom instytucji finansowych możliwość żądania informacji od pracodawców ani o zatrudnianych pracownikach, ani o samym przedsiębiorstwie.

opracowanie: Katarzyna Irytowska źródło: Rzeczpospolita z dnia 5 lutego 2010 r.


4 luty 2010

Sponsor może rozliczyć podatek

Umowa między sponsorem a sponsorowanym może zostać zakwalifikowana jako umowa zlecenia. W takim przypadku sponsor powinien przy wypłacie finansowania potrącać 18% zaliczkę na PIT.Sponsoring to dwustronna umowa zobowiązaniowa, która łączy dwa podmioty – sponsora i sponsorowanego. Problem powstaje przy opodatkowaniu sponsoringu. Jeśli sponsoring mieści się w zakresie wykonywanej przez sportowców działalności gospodarczej, zobowiązani są oni wystawić fakturę VAT dokumentującą wykonanie usługi – twierdzą eksperci. Gdyby zaś umowa sponsoringu uznana była jako niezwiązana z działalnością, której zawodnicy mogą w ogóle nie prowadzić, prawidłowe wydaje się być założenie, że osiągnięty przychód powinien zostać zakwalifikowany jako pochodzący z działalności wykonywanej osobiście. W tym ostatnim przypadku wystawienie faktury VAT nie wchodzi w grę. Ze względu na istniejący element ekwiwalentności świadczeń (reklamowanie sponsora) umowa między sponsorem a sportowcami może zostać zakwalifikowana jako umowa zlecenia. W związku z tym sponsor powinien przy wypłacie finansowania oraz w związku z wynagrodzeniem przekazanym w naturze potrącać 18% zaliczkę na PIT od wartości wynagrodzenia, pomniejszonej o 20% koszty uzyskania przychodów. Jeżeli sportowcy są przedsiębiorcami, powinni rozliczać PIT z tytułu otrzymywanego sponsoringu samodzielnie.

Źródło: Gazeta Prawna, 4 lutego 2010 r


2 luty 2010

Rozliczenia podatkowe spotkań biznesowych

Podatnicy nie wiedzą, czy wydatki na kolacje biznesowe mogą zaliczać do kosztów. Izby skarbowe wydają sprzeczne interpretacje w tym zakresie. Eksperci: potrzebna jest zmiana ustawy o PIT lub interpretacja ogólna MF. Izby skarbowe wydające interpretacje podatkowe w imieniu Ministra Finansów nie potrafią wypracować jednolitego stanowiska co do kwalifikowania wydatków firmowych ponoszonych na lunche, obiady, kolacje z kontrahentami w restauracjach. Jednego dnia wydatki na kolację biznesową można do kosztów zaliczyć, innego już nie. Przykładem jest Izba Skarbowa w Warszawie. Pod koniec sierpnia 2009 r. warszawska izba pozwoliła podatnikom zaliczać wydatki na kolacje do kosztów. W styczniu 2010 r. dyrektor izby zmienił zdanie i nie pozwala takich wydatków uznawać za koszty firmy. Według ekspertów zamieszanie interpretacyjne wynika z niejasnych przepisów. Pomocna mogłaby tu być zmiana ustaw lub ogólna interpretacja Ministra Finansów.

Źródło: Gazeta Prawna, 2 lutego 2010 r.


1 luty 2010

Rząd narzuci prawnikom kasy

Premier chce, by w 2011 r. lekarze i prawnicy posiadali kasy fiskalne. Główny cel to uszczelnienie systemu VAT. Przy okazji resort finansów będzie miał lepszą kontrolę nad opodatkowaniem dochodów uzyskiwanych przez przedstawicieli wolnych zawodów. O planach wprowadzenia obowiązku kas fiskalnych poinformował 29 stycznia premier Donald Tusk, ogłaszając plan rozwoju i konsolidacji finansów na lata 2010 – 2011. W powstałej w grudniu roboczej wersji dokumentu rząd zakładał, że kasy w kancelariach i gabinetach pojawią się już 1 czerwca 2011 r. Jeżeli to założenie zostanie podtrzymane, rozporządzenie, które ma ten obowiązek nałożyć na prawników i lekarzy, powinno być wydane na przełomie I i II kwartału 2010 r. Rząd liczy, że rozszerzenie obowiązku posiadania kas zmniejszy szarą strefę i przyczyni się do zwiększenia wpływów z podatków dochodowych. W pierwszym okresie jednak budżet na tym straci. Zadecyduje o tym konieczność zwrotu części wydatków, jakie prawnicy czy lekarze poniosą w związku z zakupem pierwszej kasy rejestrującej (a odzyskać można do 700 zł, nie więcej niż 90% kosztów jej zakupu). Koszty, jakie budżet poniesie z tego powodu, szacowane są na ok. 120 mln zł.

Źródło Rzeczpospolita, 1 lutego 2010 r.


29 stycznia 2010

Zasiłek dla bezrobotnych nie będzie w tym roku waloryzowany

Osoba, która zawiesiła działalność gospodarczą, będzie mogła w tym czasie zarejestrować się w urzędzie pracy jako bezrobotna. Resort pracy przesłał do konsultacji społecznych projekt nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Jest tam wiele korzystnych rozwiązań dla osób prowadzących działalność gospodarczą. W dwóch wypadkach będą oni mogli nabyć status bezrobotnego. Pierwszy wystąpi wtedy, gdy prowadzący działalność ma wpis do ewidencji działalności z przyszłą datą jej rozpoczęcia. Do tej daty może być zarejestrowany w urzędzie pracy. Status bezrobotnego będą też mogły mieć osoby w czasie zawieszenia działalności. Proponuje się traktowanie w jednakowy sposób podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej i co jest nowością, działalności gospodarczej. Od 1 stycznia 2009 r. firmy nie płacą przez trzy lata składek na Fundusz Pracy za osoby, które wróciły do pracy z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego. W projekcie jednoznacznie rozstrzygnięto, że zasiłek dla bezrobotnych otrzymają zatrudnieni, którzy wrócili do pracy, a następnie zostali zwolnieni, mimo iż firma nie płaciła za nich składek do Fundusz Pracy.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Paweł Jakubczak, 29 stycznia 2010 r.


26 stycznia 2010

Nowi podatnicy zastosują kasy

Ministerstwo Finansów w I półroczu 2010 r. przedstawi projekt rozporządzenia, które rozszerzy krąg osób stosujących kasy fiskalne. Znany jest już harmonogram prac Ministerstwa Finansów na I półrocze 2010 r. Wynika z niego, że MF zajmie się m.in. kasami fiskalnymi. Do czerwca ma powstać projekt rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Resort podaje, że mają być wprowadzone ograniczenia w zakresie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, co oznacza objęcie obowiązkiem posiadania kas rejestrujących kolejnych grup podatników. Powstanie też projekt rozporządzenia, który będzie zakładał zaniechanie poboru podatku w odniesieniu do dochodów uzyskanych w związku z organizacją Euro 2012.

Źródło: Gazeta Prawna, 26 stycznia 2010 r.


20 stycznia 2010

Za uczestników unijnych szkoleń trzeba płacić składki do ZUS

ZUS kontroluje, czy firmy szkoleniowe odprowadzają składki na ubezpieczenia społeczne za uczestników szkoleń.Uczestnicy unijnych szkoleń obowiązkowo podlegają ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu, jeśli nie mają innych tytułów powodujących obowiązek ubezpieczeń społecznych. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przypomina o tym w piśmie skierowanym do wszystkich instytucji wdrażających Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL). Podstawą do takiej interpretacji jest art. 6 ust. 1 pkt 9a w związku z art. 12 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym od lutego 2009 r. Zgodnie z tymi przepisami obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu podlegają osoby pobierające stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu, na które zostały skierowane przez podmioty inne niż powiatowy urząd pracy. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne tych osób stanowi kwota wypłacanego świadczenia mającego charakter stypendium.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Beata Lisowska, 20 stycznia 2010 r.


19 stycznia 2010

ZUS w ciągu 30 dni wyda decyzję o emeryturze

Resort pracy chce zlikwidować przepis dający ZUS 60 dni na wydanie decyzji o przyznaniu m.in. emerytury i renty. Obecnie obowiązują dwa terminy rozpatrywania spraw emerytalno-rentowych przez ZUS: 30- i 60-dniowy. 30-dniowy wynika z art. 118 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a 60-dniowy z par. 33 rozporządzenia z 7 lutego 1983 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe i zasad wypłaty tych świadczeń (Dz. U. Nr 10, poz. 49 z późn. zm.). Z praktyki wiadomo jednak, że większość spraw jest rozpatrywana w ciągu 30 dni. Zgodnie z par. 33 rozporządzenia, ZUS wydaje decyzję w sprawach świadczeń niezwłocznie. Jednak nie później niż w ciągu 60 dni od daty zgłoszenia wniosku przez zainteresowanego. Termin ten może ulec przesunięciu, jeżeli decyzja nie może być wydana z powodu konieczności przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Paweł Jakubczak, 19 stycznia 2010 r.


19 stycznia 2010

ZUS przyzna online emeryturę i rentę

Wniosek o wypłatę świadczenia także przez Internet. Do obliczeń posłużą wirtualne dokumenty. Żądanie e-podpisu ograniczy liczbę wnioskodawców. Osoby starające się o emerytury, renty czy inne świadczenia (np. zasiłki chorobowe) z ZUS będą się mogły zwrócić o ich przyznanie drogą elektroniczną. Tak wynika z projektu rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe oraz zasad wypłaty tych świadczeń. Ma ono zastąpić dotychczasową regulację pochodzącą jeszcze z 1983 r. Nowe przepisy mogą wejść w życie lada chwila. Zostały właśnie rozesłane przez minister pracy do konsultacji. Jeśli wrócą bez uwag, wystarczy jeden podpis i wejdą w życie z dniem opublikowania w Dzienniku Ustaw. Wówczas ciągle będzie można kontaktować się z ZUS w tradycyjnej, pisemnej formie, ale też za pomocą formularza na stronie internetowej ZUS. Taką przesyłkę trzeba będzie jednak odpowiednio zabezpieczyć, m.in. bezpiecznym podpisem elektronicznym. Może się więc okazać, że mało która z tysięcy osób (w 2008 r. było ich blisko pół miliona) co roku występujących do ZUS z wnioskiem o przyznanie świadczeń skorzysta z nowych możliwości.

Źródło: Rzeczpospolita, Magdalena Januszewska, 19 stycznia 2010 r.


18 stycznia 2010

Darmowe leczenie dla rodziny ubezpieczonego

Osoba opłacająca składki może podać do ubezpieczenia zdrowotnego bliskich, jeżeli nie są zgłoszeni z innego tytułu w Narodowym Funduszu Zdrowia. A co w wypadku zleceniobiorcy? Musi go zgłosić do ubezpieczeń, w tym zdrowotnego, zleceniodawca, zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Osoba ubezpieczona zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny, ale tylko wówczas, gdy nie mają oni do niego innego tytułu. Z wyłączeniem wypadków określonych art. 66 ust. 2 ustawy status członka rodziny osoby ubezpieczonej nie zwalnia z obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego osób mających własny tytuł do tego ubezpieczenia. Przepis ten nie wymienia zleceniobiorców. Oznacza to, że w okresach, na które zawarto taką umowę, osoba ta podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu jako zleceniobiorca, a ewentualnego zgłoszenia jej jako członka rodziny ubezpieczonego można dokonać wyłącznie na okresy między tymi umowami – oczywiście, jeżeli są spełnione wszystkie warunki określone przepisami. Dla oceny powyższego nie ma znaczenia, na jaki okres zawarto umowę-zlecenie.

Źródło: Rzeczpospolita, Magdalena Januszewska, 18 stycznia 2010 r.


12 stycznia 2010

Jak w miejsce księgi podatkowej założyć księgi rachunkowe

Przedsiębiorcy, którzy zmieniają formę prowadzenia ewidencji z podatkowej księgi przychodów i rozchodów na księgi rachunkowe, mogą mieć problem z prawidłowym otwarciem ksiąg.Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów określa rozporządzenie Ministra Finansów z 23 sierpnia 2003 r. (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 ze zm.). Prowadzą ją osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne oraz partnerskie, pod warunkiem że ich obrót za rok poprzedni nie przekracza równowartości 1 mln 200 tys. euro (na rok 2010 jest to kwota 5 mln 67 tys. zł). Po przekroczeniu tego limitu konieczne jest założenie ksiąg rachunkowych. Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o rachunkowości wymienione wyżej jednostki mogą stosować zasady rachunkowości określone tą ustawą od początku roku obrotowego, mimo że ich przychody za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły 1 mln 200 tys. euro. Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o rachunkowości wymienione wyżej jednostki mogą stosować zasady rachunkowości określone tą ustawą od początku roku obrotowego, mimo że ich przychody za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły 1 mln 200 tys. euro. Warunkiem jest powiadomienie o tym właściwego urzędu skarbowego przed rozpoczęciem roku obrotowego. Obligatoryjne lub dobrowolne przejście z podatkowej księgi przychodów i rozchodów na księgi rachunkowe stwarza niekiedy problemy z prawidłowym otwarciem ksiąg rachunkowych i zbilansowaniem majątku oraz źródeł jego finansowania. Jednak powadzenie ksiąg rachunkowych jest bardziej pracochłonne i droższe od podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Duża część firm pozostała przy księgach rachunkowych, mimo podniesienia od 2009 r. limitu z 800 tys. euro do 1 mln 200 tys. euro. Przewaga ksiąg rachunkowych polega na tym, że popełnione błędy szybko można ustalić na podstawie analizy sald, na bieżąco można też sporządzić przepływy pieniężne. Często księgowy w firmie słyszy od właściciela: „mam wyliczony zysk, podatek dochodowy, ale nie mam środków na zapłatę". Przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych odpowiedź jest szybka: po porównaniu stanów aktywów i pasywów na początek i koniec okresu rozliczeniowego doskonale widać, co się „stało" ze środkami pieniężnymi.

Źródło: Rzeczpospolita, 12 stycznia 2010 r.


11 stycznia 2010

Zwrot za wymianę okien nie jest przychodem

U najemców lokali, którzy otrzymali zwrot kosztów wymiany stolarki okiennej, nie powstaje przychód opodatkowany PIT. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 17 grudnia 2009 r. (nr IPPB4/415-643/09-4/JK2).

Źródło: Gazeta Prawna, 11 stycznia 2010 r.


11 stycznia 2010

Wniosek o interpretację złożymy przez Internet

Wniosek o interpretację indywidualną będzie można złożyć elektronicznie. Podatnicy będą mogli przesyłać podania oraz wnioski o interpretacje indywidualne do urzędów skarbowych przez Internet. Takie zmiany zakłada uchwalona 8 stycznia przez posłów ustawa o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz m.in. ustawy– Ordynacja podatkowa. Zmiany wejdą w życie po trzech miesiącach od dnia ogłoszenia. Podanie przesyłane elektronicznie musi spełniać wymogi określone w nowym art. 168 par. 3a Ordynacji podatkowej. Podatnik będzie musiał albo podpisać podanie e-podpisem z kwalifikowanym certyfikatem, albo uzyskać specjalny status (profil zaufanego ePUAP). Przewidziano również możliwość zastosowania innych rozwiązań, ale pod warunkiem że odrębne przepisy nie będą stały im na przeszkodzie.

Źródło: Gazeta Prawna, 11 stycznia 2010 r.


16 grudnia 2009

Kolejne PIT-y bez kwalifikowanego e-podpisu

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie możliwości składania kolejnych zeznań podatkowych drogą elektroniczną, bez konieczności stosowania tzw. kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Chodzi o przekazywanie za pomocą systemu e-Deklaracje zeznań PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39. Zmiany mają wejść w życie od początku 2010 r. Ministerstwo Finansów przygotowało projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone. Zakłada on usunięcie w przypadku zeznań PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39 konieczności stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego. W najbliższych dniach dokument trafi do uzgodnień międzyresortowych. W kwietniu tego roku wprowadzono możliwość składania PIT-37 drogą elektroniczną bez konieczności stosowania podpisu kwalifikowanego.

Źródło: www.mf.gov.pl


16 grudnia 2009

Zabezpieczenie akcyzowe można złożyć bezterminowo

Okres, na jaki powinno być złożone zabezpieczenie akcyzowe, zależy od długości zezwolenia na prowadzenie działalności. Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 12336) wyjaśniło wątpliwości w sprawie okresu, na jaki udzielane jest zabezpieczenie akcyzowe, od którego uzależnione jest stosowanie procedury zawieszenia poboru akcyzy. Złożenie zabezpieczenia jest m.in. warunkiem uzyskania zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, prowadzenie działalności w charakterze podmiotu pośredniczącego, zarejestrowanego handlowca i przedstawiciela podatkowego. Zezwolenia te mogą być wydane na czas oznaczony nie dłuższy niż trzy lata albo na czas nieoznaczony, dlatego też zabezpieczenie akcyzowe może być złożone na czas oznaczony lub nieoznaczony. Zdaniem resortu finansów w przypadku udzielenia krótkookresowego zezwolenia uzasadnione jest złożenie zabezpieczenia akcyzowego na czas nie krótszy od okresu, na który zostało udzielone zezwolenie. Jeżeli zezwolenie udzielone jest na czas nieoznaczony, to zabezpieczenie akcyzowe może być złożone na czas nieoznaczony lub czas oznaczony. Przy zabezpieczeniu gotówkowym okres jego złożenia zależy od składającego, w przeciwieństwie do gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gdzie okres ten jest wskazany przez gwaranta, zwykle na czas oznaczony.

Źródło: Gazeta Prawna, 16 grudnia 2009 r.


16 grudnia 2009

Podatnik zapłaci wyższe odsetki

Rząd zgodził się na zmianę sposobu ustalania stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Rada Ministrów przyjęła wczoraj część założeń do projektu zmian w Ordynacji podatkowej. Do najważniejszych planowanych zmian należy podwyższenie stawki odsetek od zaległości podatkowych. Wzrost stawki odsetek za zwłokę ma zapewnić zwiększenie wpływów do budżetu państwa i samorządów. Obecnie odsetki od zaległości wynoszą 200% podstawowej stopy kredytu lombardowego, ogłaszanej przez NBP. Po zmianach stawka odsetek będzie wynosiła 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego powiększonej o 2 punkty procentowe i nie będzie mogła być niższa niż 8%.

Źródło: Gazeta Prawna, 16 grudnia 2009 r.


15 grudnia 2009

Fiskus szuka zaniżonych należności

Urzędnicy skarbowi sprawdzają dokumentację podatników dotyczącą cen transferowych, stosowanych między podmiotami powiązanymi, np. w grupach kapitałowych. Kontrola skarbowa, którą kieruje wiceminister finansów Andrzej Parafianowicz, w 2009 roku wzięła pod lupę podmioty powiązane. Chodzi m.in. o powiązania kapitałowe i osobowe. Urzędnicy swoją uwagę skupiają głównie na stosowanych między przedsiębiorcami cenach transferowych oraz prowadzonej dokumentacji podatkowej. W niektórych urzędach kontroli skarbowej tworzone są specjalne komórki, które zajmują się tylko tego typu kontrolami. Najczęściej sprawdzane przez fiskusa branże to: handel, górnictwo, obrót nieruchomościami, transport, logistyka, przemysł samochodowy. Gdy przy kontroli urząd kontroli skarbowej wykryje nieprawidłowości i wyda decyzję określającą należność podatkową, różnicę pomiędzy dochodami zadeklarowanymi przez podatnika a określonymi przez organ opodatkowuje się stawką 50%. Do tego mogą jeszcze dojść odsetki od zaległości podatkowych.

Źródło: Gazeta Prawna, 15 grudnia 2009 r.


15 grudnia 2009

Trzeba wcześnie iść do lekarza, żeby dostać becikowe

Ministerstwo Zdrowia nie zgadza się na przesunięcie na późniejszy termin obowiązku pierwszej wizyty, od której zależy prawo do świadczeń z tytułu urodzenia dziecka. Od 1 listopada br. do uzyskania becikowego (jednorazowej zapomogi dla wszystkich oraz dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka) niezbędne jest zaświadczenie lekarskie, z którego wynika, że kobieta pozostawała pod opieką lekarską od dziesiątego tygodnia ciąży. Okazało się, że wielu matkom nie udało się dochować tego warunku, przez co tracą prawo do wsparcia. Ministerstwo Pracy wystąpiło o opinię do Ministerstwa Zdrowia, czy można termin pierwszej wizyty ustalić na późniejszy. Ministerstwo Zdrowia jest jednak temu przeciwne. Zasadniczym celem wprowadzenia tego przepisu jest zmotywowanie kobiet w ciąży do jak najwcześniejszego zgłoszenia się do lekarza lub położnej, a potem do systematycznego zgłaszania się na kolejne badania kontrolne. Dane na temat liczby porad udzielonych kobietom w ciąży do dziesiątego tygodnia ciąży, do 14. tygodnia i powyżej 14. tygodnia wskazują, że zgłaszalność w pierwszym trymestrze kształtuje się na poziomie 40 – 60%, w zależności od regionu.

Źródło: Rzeczpospolita, Magdalena Januszewska, 15 grudnia 2009 r.


15 grudnia 2009

PIT-36 i PIT-36L bez e-podpisu

Deklaracje PIT-36 oraz PIT-36L za 2009 rok będzie można wysłać przez Internet bez e-podpisu. Ministerstwo Finansów podjęło wczoraj decyzję o zniesieniu e-podpisu do kolejnych zeznań rocznych: PIT-36 i PIT-36L. Oznacza to, że za 2009 rok podatnicy będą przesyłać przez Internet bez zbędnych formalności, w tym bez e-podpisu, w sumie pięć rodzajów zeznań: PIT-36 i PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39. Eksperci zwracają uwagę, że na takie ułatwienie przedsiębiorcy czekali od dawna. Zwracają też uwagę na niedogodności związane z systemem e-Deklaracje. Chodzi przede wszystkim o brak możliwości składania korekt zeznań wysyłanych bez e-podpisu. Wprowadzenie możliwości korygowania byłoby więc kolejnym krokiem w stronę upowszechnienia e-PIT.

Źródło: Gazeta Prawna, 15 grudnia 2009 r.


14 grudnia 2009

Cudzoziemcy odzyskają VAT

Podatnicy VAT zarejestrowani w UE lub państwie trzecim będą mogli odzyskać podatek zapłacony w Polsce. Minister Finansów wydał projekt rozporządzenia w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom. O zwrot podatku mogą ubiegać się m.in. podatnicy z UE i państw trzecich, pod warunkiem że podmiot ten: jest zarejestrowanym podatnikiem VAT w państwie członkowskim lub w kraju trzecim siedziby; nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT w Polsce. Okres, w którym podmiot uprawniony z państw członkowskich Unii lub podmiot uprawniony z państw trzecich może wystąpić o zwrot podatku, nie może być krótszy niż trzy miesiące i nie dłuższy niż rok podatkowy lub obejmować mniej niż ostatnie trzy miesiące tego roku w odniesieniu do podatku od nabytych towarów i usług lub importowanych towarów.

Źródło: Gazeta Prawna, 13 grudnia 2009 r.


14 grudnia 2009

Odsetki od pożyczki mieszkaniowej da się odliczyć

Można rozliczyć w kosztach wydatki związane z kredytem na lokum przeznaczone częściowo na siedzibę działalności. Jeśli powierzchnia firmy zajmuje np. połowę mieszkania, połowa odsetek od pożyczki na jego zakup może być kosztem. Fiskus nie ma nic przeciwko temu. Potwierdza to np. interpretacja Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 6 listopada 2009 r. (ITPB1/415-692/09/DP).

Źródło: Rzeczpospolita, 14 grudnia 2009 r.


14 grudnia 2009

Byli wspólnicy skorygują rozliczenia VAT

Wspólnicy rozwiązanych spółek cywilnych będą mogli skorygować deklaracje i odzyskać nadpłatę podatku od towarów i usług. Takie rozwiązanie przewidują założenia do nowelizacji m.in. Ordynacji podatkowej. Cała operacja nie będzie dla budżetu kosztowna. Ministerstwo Finansów szacuje, że zwróci z tego tytułu 867 tys. zł. Kwota ta dotyczy jednak tylko wniosków złożonych w latach 2004–2009. Niewykluczone zaś – co przyznaje sam MF – że zwrotów będzie więcej. Wnioski o zwrot nadpłat byli wspólnicy spółek cywilnych będą mogli składać także po wejściu w życie planowanej nowelizacji. Warto wziąć pod uwagę, że tylko w I półroczu 2009 r. wyrejestrowało się 9590 spółek cywilnych. Zmiany w Ordynacji podatkowej wymusza wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 10 marca 2009 r. (sygn. akt P 80/08).

Źródło: Gazeta Prawna, 13 grudnia 2009 r.


14 grudnia 2009

Odliczenie PIT zależy od celu datku

Darowizna kościelna, którą w rocznym PIT odlicza się od dochodu bez limitu, musi być przeznaczona na działalność charytatywno-opiekuńczą. Inne datki na kościół są limitowane. Nadal obowiązują dwa rodzaje odliczeń z tytułu darowizn na kościół. Trzeba jednak pamiętać o różnicach między nimi. Główne trzy to: podstawa prawna odliczenia, zakres ulgi – limitowane bądź nie oraz cel, na jaki jest przeznaczona darowizna. Prawo do odliczenia darowizny limitowanej, przeznaczonej na cele kultu religijnego wynika z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.). Podstawą do odliczenia nielimitowanej darowizny są ustawy kościelne regulujące stosunek państwa do poszczególnych kościołów i wyznań. Te ostatnie pozwalają odliczyć od dochodu całą darowiznę przekazaną na działalność charytatywno-opiekuńczą kościelnej osoby prawnej. Cel ten nie jest jednak tożsamy z celem kultu religijnego. W przypadku darowizny limitowanej podatnik może odliczyć pieniądze czy darowizny rzeczowe związane ze swoim wyznaniem. Darowizna może być przeznaczona np. na budowę kościoła, utrzymanie parafii i kościoła itp. Trzeba pamiętać, że w przypadku obu ulg, darowizny pieniężne muszą być udokumentowane wpłatą na konto obdarowanego. Odliczenie od dochodu darowizny kościelnej w ramach limitu nie może przekroczyć 6% dochodu rocznego.

Źródło: Gazeta Prawna, 13 grudnia 2009 r.


14 grudnia 2009

Firmy w pułapce stałych umów

Przedsiębiorcy nie powinni zawierać z pracownikami terminowych umów o pracę na czas dłuższy niż 24 miesiące. W dniu ich zawarcia mogą przekształcać się w umowy stałe. Firmy, które chcą uniknąć zatrudniania pracowników na stałe, nie powinny zawierać z nimi długoterminowych umów na czas określony. Zgodnie z ustawą antykryzysową, która weszła w życie 22 sierpnia tego roku, przedsiębiorcy mogą zatrudniać pracownika na podstawie umów terminowych tylko przez 24 miesiące. Oznacza to, że jeśli firma zawrze z pracownikiem umowę terminową na czas dłuższy niż 24 miesiące, już w dniu jej zawarcia jest z mocy prawa umową na czas nieokreślony. Pracodawcę obowiązuje wówczas m.in. dłuższy okres wypowiedzenia, konieczność uzasadnienia zwolnienia oraz przywrócenia zwalnianej osoby do pracy, jeśli tak orzeknie sąd. Jednak zdaniem części prawników umowa terminowa zawarta na okres dłuższy niż 24 miesiące przekształci się w umowę stałą dopiero po upływie wspomnianych dwóch lat. Dopiero dalsze świadczenie pracy po 24 miesiącach oznacza, że między stronami zawarty został nowy stosunek pracy, tym razem na czas nieokreślony.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Łukasz Guza, 14 grudnia 2009 r.


14 grudnia 2009

ZUS odwiedzał chorych

Co ósma osoba na zwolnieniu lekarskim była zdolna do pracy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych odzyskał kilka milionów złotych. Kontrolerzy ZUS sprawdzali pracowników na zwolnieniach lekarskich od sierpnia do listopada. Pod lupę wzięto przede wszystkim wydawane zwolnienia, orzeczenia o czasowej niezdolności do pracy i potrzebie rehabilitacji. W sumie sprawdzono aż 101 tys. orzeczeń. Zakład wstrzymał zasiłki w 12 tys. przypadków na łączną kwotę 2 mln 713 tys. zł. Lekarze orzecznicy, weryfikując prawidłowość wykorzystania zwolnień, skontrolowali 41,6 tys. ubezpieczonych. W efekcie tego tysiąc osób pozbawiono prawa do zasiłku oraz cofnięto je na kwotę 1,5 mln zł. Od sierpnia do listopada ZUS obniżył zasiłki chorobowe i świadczenia aż 81,3 tys. osób. Kontrolerzy mają też prawo obniżyć o 25% zasiłek chorobowy i opiekuńczy od ósmego dnia orzeczonej niezdolności do pracy dostarczenia zaświadczenia lekarskiego (jeśli nie zostało dostarczone w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania). Z tego powodu od sierpnia do listopada obniżono wypłaty zasiłków o 2,2 mln zł.

Źródło: Gazeta Wyborcza, pap, dab, 14 grudnia 2009 r.


11 grudnia 2009

Nowy urlop i dłuższa praca do emerytury

W najbliższym czasie wiek emerytalny zostanie wydłużony do 67 lat. Starzejące się społeczeństwo, emigracja pracowników ze specjalistycznym wykształceniem, zagrożenie ubóstwem – to najważniejsze problemy polityki społecznej, jakim rząd chce przeciwdziałać w najbliższych latach. - Już dzisiaj w niektórych aktach prawnych, np. nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy czy ustawy o pomocy społecznej, można znaleźć założenia programu „Polska 2030" – mówi Maciej Duszczyk z Instytutu Polityki Społecznej UW, członek zespołu doradców premiera RP. – Zależy nam na tym, aby zreformować rynek pracy w kierunku zwiększenia efektywności usług na tym rynku czy zwiększyć mobilność pracowników. Te cele mają być osiągnięte przez wyrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn oraz podniesienie go do 67 lat. Decyzja w tej sprawie ma zapaść w ciągu najbliższych trzech lat. Mobilność pracowników ma zwiększyć wprowadzenie urlopu rozwojowego. Mógłby z niego skorzystać pracownik w wieku 40 – 50 lat, by w tym czasie zdobyć nowe umiejętności i np. zmienić pracę.

Źródło: Rzeczpospolita, Mateusz Rzemek, 11 grudnia 2009 r.


10 grudnia 2009

Wyższy limit obrotu zwalniający od podatku VAT

3 grudnia 2009 r. Senat przyjął bez poprawek ustawę z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Ustawa przewiduje podwyższenie rocznego limitu obrotu, który zwalnia od podatku VAT podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 50.000 złotych. Podwyższenie limitu obrotu z 50.000 złotych do 150.000 złotych ułatwi prowadzenie działalności gospodarczej podatnikom osiągającym niewielkie obroty, gdyż przyczyni się w znacznym stopniu do redukcji obciążeń administracyjnych. Podatnik do momentu przekroczenia limitu obrotu nie ma obowiązku m.in. prowadzenia pełnej ewidencji i składania deklaracji dla tego podatku. W konsekwencji wpłynie to korzystnie na rozwój drobnej wytwórczości. Z uwagi na sytuację budżetową ustawa przewiduje stopniowe podwyższanie limitu obrotu uprawniającego do zwolnienia od podatku od towarów i usług. W 2010 roku limit obrotu wyniesie 100.000 złotych, a w roku 2011 limit osiągnie wartość docelową, tj. 150.000 złotych. Ustawa czeka jeszcze na podpis Prezydenta.

Michał Malinowski


10 grudnia 2009

Trzeba zmienić sposób obliczania renty

Nie należy zmieniać reguł opłacania składki rentowej bez analizy zasad wypłacania świadczeń. W ostatnim czasie Polskę obiegła informacja, że rząd rozważa zmiany dotyczące składki rentowej, m.in. jej podniesienie. Przypomnijmy, że spadła ona z 13% do 6% w 2007 r., za rządów minister Zyty Gilowskiej. Rząd próbował wprowadzić nowe zasady obliczania rent, ale ustawa przepadła w wyniku prezydenckiego weta w grudniu 2008 r. Wysokość świadczeń miała zależeć od zgromadzonych i hipotetycznych składek emerytalnych. Byłyby więc obliczane tak jak nowe emerytury. Renty nadal są jednak liczone jak stare emerytury – znaczenie ma podstawa wymiaru, od której składki były odprowadzane, lata pracy (faktycznej i hipotetycznej) oraz kwota bazowa. Podniesienie stopy procentowej składki rentowej nie przełoży się na wysokość ewentualnej renty, bo – jak można wnioskować z dotychczasowych propozycji rządu – i tak będzie ona zależeć od zgromadzonych składek emerytalnych.

Źródło: Rzeczpospolita, Magdalena Januszewska, 10 grudnia 2009 r.


9 grudnia 2009

Unijny emeryt jest zwolniony z PIT

Obywatele państw UE, którzy mieszkają w Polsce i otrzymują wypłaty z zagranicznych pracowniczych programów emerytalnych, są zwolnieni z PIT. Ze zwolnienia podatkowego od środków wypłacanych z pracowniczych programów emerytalnych mogą korzystać Polacy oraz obywatele innych krajów unijnych. WSA w Poznaniu uznał w wyroku z 27 października (sygn. akt I SA/Po 762/09), że zwolnienie podatkowe przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 58 lit. b) ustawy o PIT (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) dotyczy nie tylko wypłat środków zgromadzonych w pracowniczym programie emerytalnym utworzonym i działającym na podstawie przepisów o pracowniczych programach emerytalnych, ale też w pracowniczym programie emerytalnym utworzonym i prowadzonym w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Zgodnie z przywołanym przepisem wolne od podatku dochodowego są wypłaty środków zgromadzonych w pracowniczym programie emerytalnym dokonane na rzecz uczestnika lub osób uprawnionych do tych środków po śmierci uczestnika.

Gazeta Prawna, 9 grudnia 2009 r.


9 grudnia 2009

Szkolenia bhp zastąpiły inspektorów

Aby spełnić obowiązki zawarte w Kodeksie pracy, firmy kierują pracowników na szkolenia z udzielania pierwszej pomocy, kupują apteczki i wywieszają instrukcje, jak pomagać poszkodowanym w wypadku. Duże firmy wyznaczają po kilku pracowników odpowiedzialnych za zwalczanie pożarów i ewakuację. Mniejsze wskazują do tych zadań zazwyczaj kierowników. Wszystkie firmy wysyłają pracowników na szkolenia z udzielania pierwszej pomocy. Tak wynika z sondy DGP przeprowadzonej wśród firm oferujących usługi bhp. Obowiązek wyznaczania pracowników odpowiedzialnych za wykonywanie takich czynności wprowadziła nowelizacja Kodeksu pracy z 21 listopada 2008 r. (Dz. U. Nr 223, poz. 1460), która weszła w życie 18 stycznia br. Początkowo przewidywała ona, że każdy pracodawca musi zatrudniać inspektora ochrony przeciwpożarowej, ale rząd uznał, że byłoby to zbytnie obciążenie dla firm i nowela k.p. z 7 maja 2009 r. (Dz. U. Nr 115, poz. 958) zniosła ten wymóg. Na podstawie zmienionych przepisów firmy muszą jedynie wyznaczać pracowników odpowiedzialnych za zwalczanie pożarów i ewakuację oraz udzielanie pierwszej pomocy.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Łukasz Guza, 9 grudnia 2009 r.


8 grudnia 2009

Przekroczenie dochodu nie pozbawia zasiłku

Gminy przyznają więcej zasiłków rodzinnych tym rodzinom, które o niedużą kwotę przekraczają kryterium dochodowe. Zasiłek rodzinny przysługuje rodzinie, której dochody nie przekraczają 504 zł lub 583 zł w przeliczeniu na jedną osobę. Jeżeli dochody rodziny są wyższe, ale nie więcej niż o kwotę najniższego zasiłku, gmina przyzna świadczenia rodzinne, pod warunkiem jednak, że przysługiwały one w poprzednim okresie zasiłkowym i rodzina nie korzystała już wcześniej z tej możliwości. W tym okresie zasiłkowym najniższy zasiłek rodzinny dla dziecka do ukończenia 5 lat wynosi 68 zł, a zatem dochody rodziny nie mogą być wyższe niż 572 zł i 651 zł. - Na tej zasadzie są one przyznawane około 10% rodzin, które otrzymują zasiłki – mówi Barbara Opalińska, kierownik działu świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS) w Przemyślu.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Michalina Topolewska, 8 grudnia 2009 r.


8 grudnia 2009

Odliczenie nie przysługuje, gdy dziecko prowadzi firmę

Ulga prorodzinna nie przysługuje, jeżeli do dziecka lub rodzica miały zastosowanie przepisy o uproszczonych formach opodatkowania działalności. Odliczenie ulgi prorodzinnej uzależnione jest od spełnienia warunków, które określone są zarówno po stronie podatnika, jak i dziecka objętego ulgą. Niektóre z nich mają charakter bezwzględny, tzn. ich niespełnienie skutkuje utratą prawa do odliczenia. Do takich warunków należy wymóg, aby pełnoletnie, uczące się dziecko (do ukończenia 25 lat), nie uzyskało w 2009 roku dochodów powyżej 3089 zł. Limit ten obejmuje dochody opodatkowane według skali (np. umowy o pracę, umowy zlecenia) oraz określone w art. 30b ustawy o PIT (ze zbycia papierów wartościowych). Podatnik nie straci natomiast prawa do odliczenia w przypadku, gdy w trakcie roku dziecko ukończyło 25 lat czy też skończyło naukę. W sytuacji gdy podatnik (lub pełnoletnie dziecko objęte ulgą) w 2009 roku prowadził (zarejestrował) działalność i wybrał uproszczoną formę opodatkowania, to utraci prawo do ulgi (nawet jeśli działalność nie przynosiła dochodów).

Gazeta Prawna, 8 grudnia 2009 r.


7 grudnia 2009

Sprawdź, co się zmieni w ubezpieczeniach w 2010 r.

W przyszłym roku czeka nas kilka nowości w rozliczeniach z ZUS. Składkę wypadkową trzeba będzie płacić za wszystkich zleceniobiorców. A zatrudniający w trudnych warunkach zapłacą dodatkową składkę – na Fundusz Emerytur Pomostowych. Zmiana, która dotknie najszerszej grupy osób, dotyczy obowiązku odprowadzania składki wypadkowej. Wynika z ustawy z 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawy – Prawo bankowe (Dz. U. Nr 71, poz. 609). Pomimo sprzeciwu pracodawców wprowadzono obowiązkową składkę wypadkową od zleceń i innych tego typu umów – bez względu na miejsce ich wykonywania. Już od stycznia obligatoryjnie będą nim objęte wszystkie osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz osoby z nimi współpracujące. Teraz są zwolnione z opłacania składki wypadkowej, jeśli wykonują pracę poza siedzibą lub miejscem prowadzenia działalności zleceniodawcy.

Źródło: Rzeczpospolita, Magdalena Januszewska, 7 grudnia 2009 r.


7 grudnia 2009

Odsetki od pożyczki to przychód z kapitałów pieniężnych

Odsetki od pożyczki uzyskiwane przez wspólnika spółki komandytowej będącego osobą fizyczną należy zakwalifikować do źródła przychodów, jakim są kapitały pieniężne. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 24 listopada 2009 r. (nr IPPB1/415-639/09-2/EC).

Gazeta Prawna, 7 grudnia 2009 r.


7 grudnia 2009

Wartością początkową nieruchomości jest wartość z umowy spółki

Za wartość początkową nieruchomości wnoszonych aportem do spółki komandytowej, wskazaną w ewidencji środków trwałych spółki komandytowej, należy przyjąć wartość określoną przez wspólników w umowie spółki na dzień wniesienia wkładu. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 29 września 2009 r. (nr IPPB3/423-423/ 09-2/MS).

Gazeta Prawna, 7 grudnia 2009 r.


4 grudnia 2009

Zmienią się wzory niektórych formularzy CIT

Będzie jedna zbiorcza deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych będących nierezydentami. Od przyszłego roku obowiązywać będą nowe wzory deklaracji dla płatników dokonujących poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu m.in. należności licencyjnych oraz dywidend (art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT). Ministerstwo Finansów opracowało projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Zmiany polegają przede wszystkim na wprowadzeniu jednej zbiorczej deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Polski. Płatnicy, np. banki, nie będą składali po kilkaset deklaracji CIT-10R, tylko jedną zbiorczą deklarację CIT-10Z. Ponadto uporządkowano sposób poboru podatku w wyniku nowego podziału formularzy, które będą dotyczyły polskich podatników (CIT-6R) i odrębnie podatników zagranicznych (CIT-10Z). Nowe wzory formularzy będą miały zastosowanie do dochodów osiągniętych (strat poniesionych) od 1 stycznia 2010 r.

Gazeta Prawna, 4 grudnia 2009 r.


4 grudnia 2009

Został niecały miesiąc na odzyskanie podatku

Jeszcze w rozliczeniu za grudzień można skorzystać z ulgi na złe długi z faktur wystawionych w 2007 r. Spełnienie warunków wymaga jednak trochę zachodu. Ulga na złe długi to szansa na zwrot podatku dla firm, które mają kłopoty z niepłacącymi klientami. Na jego odzyskanie pozwala art. 89a ust. 1 ustawy o VAT. Wynika z niego, że podatnik ma prawo skorygować VAT należny od dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju, jeśli uprawdopodobni nieściągalność wierzytelności. Będzie to możliwe, gdy należność nie zostanie uregulowana w ciągu 180 dni od upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze. Jeśli więc dłużnik nie zapłacił nam przez pół roku, możemy skorygować VAT. Na skorzystanie z ulgi mamy tylko dwa lata (liczone od końca roku, w którym wystawiono fakturę). Oznacza to, że w 2010 r. nie będzie już można odzyskać VAT z faktur z 2007 r.

Rzeczpospolita, 4 grudnia 2009 r.


4 grudnia 2009

Nie każda opłata za studia będzie kosztem firmy

Podatnik może zaliczyć wydatki na studia do kosztów firmy, jeśli ta nauka ma związek z prowadzonym biznesem. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 10 listopada 2009 r. (nr ITPB1/415-752/09/AK).

Gazeta Prawna, 4 grudnia 2009 r.


4 grudnia 2009

Rodzic może otrzymać gminne becikowe bez zaświadczenia lekarskiego

Niektóre gminy wymagają zaświadczenia lekarskiego, jeśli rodzic chce otrzymać dodatkowe gminne becikowe. Dzieje się tak, gdy uzależniają jego przyznanie od prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego. Obok becikowego i dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka (po 1 tys. zł) gmina może przyznać z własnych środków dodatkowe świadczenie, tzw. gminne becikowe. O tym, komu i na jakich zasadach przyznawać to świadczenie, decyduje rada gminy. Od listopada zmieniły się jednak zasady ubiegania się o becikowe finansowane przez państwo. Rodzicom potrzebne jest zaświadczenie, które potwierdzi, że ciężarna kobieta pozostawała pod opieką lekarską co najmniej od dziesiątego tygodnia ciąży do porodu. Taki wymóg może też spowodować problemy z otrzymaniem gminnych pieniędzy. Jest to związane z tym, że niektóre samorządy zdecydowały się na podwyższenie wysokości dodatku do zasiłku rodzinnego, a nie przyznają odrębnego świadczenia.– Przy dodatku z tytułu urodzenia dziecka jest wymagane zaświadczenie. W związku z tym nie przyznamy dodatkowych pieniędzy ze środków miasta, jeżeli rodzic nam go nie przedstawi wraz z wnioskiem – mówi Margarita Jaroszuk, z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Michalina Topolewska, 4 grudnia 2009 r.


3 grudnia 2009

Część zawieszonych firm wystawia nielegalne faktury

Przedsiębiorcy, którzy zawiesili działalność, są kontrolowani przez organy podatkowe. Przeprowadzone kontrole wykazują, że część podatników prowadzi firmy w okresie zawieszenia. Przedsiębiorca, który ma przejściowe kłopoty z prowadzeniem działalności gospodarczej, może ją zawiesić. W 2009 roku z możliwości tej skorzystało znacznie więcej podatników niż w roku 2008. Problem w tym, że część osób, które zdecydowały się zawiesić firmę, nadal ją prowadzi. Tyle tylko że nielegalnie, tzn. bez odprowadzania należnych podatków. Na szczęście na razie odsetek podmiotów łamiących prawo w tym zakresie nie przekracza kilku procent. Takie wnioski płyną z sondy przeprowadzonej w izbach skarbowych i urzędach kontroli skarbowej, które na bieżąco sprawdzają podmioty, które zawiesiły działalność. Częściej zdarza się, że ujawniane w obrocie gospodarczym faktury, wystawione w trakcie zawieszenia działalności, dokumentują fikcyjne transakcje. A to kolejne straty dla budżetu. Fikcyjne dokumenty opiewają na wysokie kwoty, podczas gdy ich wystawca nie ma ani środków, ani możliwości do ich faktycznej realizacji. Puste faktury wykorzystywane są przez nabywców towarów i usług w celu zmniejszenia ich zobowiązań podatkowych, zarówno w podatku dochodowym, jak i VAT. Przedsiębiorcy, którzy nie realizują swoich obowiązków podatkowych, a faktycznie działalność gospodarczą prowadzą w trakcie zawieszenia, są wnikliwie obserwowani przez organy podatkowe. Na kontrolę ich działań za okres zawieszenia organy podatkowe mają każdorazowo pięć lat od końca roku, w którym złożono zeznanie za dany rok.

Gazeta Prawna, 3 grudnia 2009 r.


3 grudnia 2009

Rozporządzenie unijne precyzuje kody elektroniczne potrzebne do zwrotu podatku zapłaconego w innym państwie wspólnoty

Państwo członkowskie, które zwraca VAT podatnikowi z innego kraju UE, może wymagać dodatkowych informacji przedstawionych za pomocą kodów elektronicznych. Nowelizacja ustawy o VAT z 23 października 2009 r., mająca wejść w życie 1 stycznia 2010 r., reguluje m.in. szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, podatnikom niemającym siedziby w państwie członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie członkowskim. Zmiany dostosowane do dyrektywy 2008/9/WE zakładają składanie wniosku o zwrot podatku zapłaconego w innym kraju unijnym w urzędzie skarbowym państwa siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika. Umożliwiają też przekazywanie wniosków o zwrot drogą elektroniczną. Oznacza to, że otrzymanie przez polskiego podatnika zwrotu VAT zapłaconego w innym państwie UE uzależnione jest od złożenia wniosku w formie elektronicznej do polskiego urzędu skarbowego. Zasady i tryb składania wniosków uregulowane zostaną w drodze rozporządzenia do ustawy o VAT. Zgodnie z jego projektem wskazany we wniosku opis rodzaju nabytych towarów oraz rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej powinien zawierać odpowiednie kody.

Gazeta Prawna, 3 grudnia 2009 r.


3 grudnia 2009

Od karty przedpłaconej należy zapłacić podatek dochodowy

Wartość karty przedpłaconej, która jest znakiem uprawniającym do jej wymiany na towary lub usługi, podlega opodatkowaniu PIT. Firmy przekazują pracownikom przedpłacone karty płatnicze. To coś w rodzaju elektronicznej wersji bonu towarowego. Według firm oferujących takie karty są one zwolnione z PIT, bo na karcie są środki pieniężne. Niezależni eksperci tego zwolnienia nie byli pewni. Resort finansów odpowiedział, że obecnie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) wolna od podatku dochodowego jest: wartość otrzymywanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł. Rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi. Jak podkreśliło MF z uwagi na bliżej nieznaną formułę kart przedpłaconych, jak również bez jednoznacznego stanowiska, czy są one dystrybuowane w związku z finansowaniem działalności socjalnej nie można stwierdzić, czy mieszczą się one w cytowanym zwolnieniu.

Gazeta Prawna, 3 grudnia 2009 r.


3 grudnia 2009

Renty będą wypłacane poza granicami Polski

Od 1 stycznia inwalidzi wojenni, wojskowi i osoby represjonowane będą otrzymywać swoje renty także poza granicami Polski. Do końca 2012 r. będzie można składać wnioski o przywrócenie wypłaty świadczeń odebranych z powodu wyjazdu z Polski. Nowe rozwiązania dotyczą inwalidów wojskowych i wojennych oraz osób represjonowanych, którym świadczenia zostały odebrane w związku z ich wyjazdem za granicę. Na trwającym posiedzeniu Sejmu posłowie rozpatrzą jeszcze poprawkę Senatu do odpowiedniego projektu ustawy w tej sprawie. Senatorowie uznali za zasadne wydłużenie terminu na wznowienie postępowania o wypłatę z sześciu do 36 miesięcy. Wprowadzając taką zmianę, uznali, że dopiero wydłużony termin pozwoli skorzystać z możliwości wznowienia postępowania wszystkim uprawnionym. Ustawa wykonuje orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (ETS) z 22 maja 2008 r. w sprawie C-499/06 Nerkowska. Zgodnie z nim Polska musiała zmienić przepisy, które odmawiały prawa do świadczeń w przypadku opuszczenia kraju i przebywania na terytorium innego państwa członkowskiego UE.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Bożena Wiktorowska, 3 grudnia 2009 r.


3 grudnia 2009

Mamy dłużej pracować

Rząd planuje dużą reformę finansów publicznych. "Gazeta" zna szczegóły: późniejszy wiek emerytalny, stopniowe wyrównanie go dla kobiet i mężczyzn, znoszenie przywilejów emerytalnych dla mundurowych, zmiany w KRUS. - W ciągu kilku miesięcy w odniesieniu do emerytur mundurowych czy górniczych jesteśmy w stanie rozpocząć włączanie do powszechnego systemu emerytalnego wszystkich, którzy w Polsce są ubezpieczeni - zapowiedział premier Donald Tusk. Najlepiej zarabiający Polacy płaciliby składkę rentową przez cały rok. Dziś przestają płacić, gdy osiągną dochód 95 tys. zł. Rząd zastanawia się nad zmianami w systemie emerytalnym. Chodzi o stopniowe - co roku o pół roku - zrównywanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn oraz wydłużanie wieku emerytalnego. Zmiany nie dotyczyłyby osób, którym do emerytury brakuje 10-15 lat. Pracujący obecnie policjanci i żołnierze mogą spać spokojnie. Odchodziliby wprawdzie na emerytury dopiero po ukończeniu 55. roku życia, ale reforma objęłaby tylko tych, którzy rozpoczną służbę po 2011 r.

Źródło: Gazeta Wyborcza, Agata Nowakowska, Dominika Wielowieyska, 3 grudnia 2009 r.


3 grudnia 2009

Ekwiwalent pieniężny za dojazd do pracy

Do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne nie wlicza się ekwiwalentu pieniężnego, jaki otrzymuje pracownik za dojazdy do pracy. Ekwiwalent taki powinien być przyznawany jedynie za dni robocze, a ponadto firma powinna potwierdzić, że jest on wydawany na dojazd. Stanowisko takie zajął SN w wyroku z dnia 2 grudnia 2009 r. - I UK 201/09.

Gazeta Prawna, 3 grudnia 2009 r., s. B7. Katarzyna Irytowska


1 grudnia 2009

Pracodawca nie uwzględni już odliczenia na dziecko

W rozliczeniu podatkowym za ten rok pracodawca nie odliczy ulgi prorodzinnej za pracownika. Każdy podatnik uprawniony do ulgi prorodzinnej, który będzie chciał skorzystać z przysługującej preferencji, musi złożyć samodzielnie roczne zeznanie podatkowe. Płatnik, np. pracodawca, już go w tym nie wyręczy. Od rozliczeń podatkowych za 2009 rok zlikwidowana została możliwość odliczenia ulgi prorodzinnej w rocznym obliczeniu podatku sporządzanym przez płatnika na wniosek podatnika PIT-40. Ulgę można odpisać od podatku w zeznaniach PIT-36 i PIT-37, a zatem składanych przez podatników rozliczających się na ogólnych zasadach, według skali podatkowej. Do zeznania trzeba dołączyć załącznik PIT/O stanowiący informację o odliczanych ulgach, w którym należy podać liczbę dzieci oraz kwotę ulgi (część C), a ponadto dane dziecka i miesiące, za które przysługuje odliczenie (część E). W rozliczeniu podatkowym za ten rok maksymalnie można odliczyć 1112,04 zł (w przypadku wychowywania dziecka przez cały rok).

Gazeta Prawna, 1 grudnia 2009 r


1 grudnia 2009

Wstęp do raportu ułatwi rozumienie informacji

Informacje zawarte we wprowadzeniu do sprawozdania finansowego umożliwią jego zrozumienie oraz porównanie z innymi raportami. Komitet Standardów Rachunkowości rozpoczął prace nad nowym standardem dotyczącym zmiany zasad (polityki) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych, korekty błędów poprzednich okresów oraz ujmowania zdarzeń po dniu bilansowym. W standardzie tym warto ująć kwestie problematyczne dla firm, tj. prawidłowe formułowanie informacji do tzw. wstępu do sprawozdania. Nigdzie nie jest to odpowiednio opracowane. Specjaliści podkreślają, że we wprowadzeniu powinny być zawarte informacje, które pozwolą na zrozumienie sprawozdania oraz umożliwią porównanie go z innymi raportami. Powinny się znaleźć w nim informacje o tym, że sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności, o zdarzeniach po dniu bilansowym oraz omówienie polityki rachunkowości.

Gazeta Prawna, 1 grudnia 2009 r.


30 listopada 2009

Faktury on-line nie dają prawa do ulgi internetowej

Podatnik, który chce w rocznym PIT skorzystać z ulgi internetowej, musi posiadać faktury VAT wystawione na swoje nazwisko, które potwierdzą, że wydatki na sieć zostały poniesione. Tymczasem wielu operatorów Internetu zamiast wysyłać podatnikom faktury VAT, oferuje im dostęp do tych dokumentów za pośrednictwem strony internetowej. Aby fakturę zobaczyć, trzeba zalogować się na stronie operatora. Jednak sam dostęp do faktury za Internet nie daje podatnikom prawa do skorzystania z ulgi podatkowej. Takie stanowisko zaprezentowało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 11597). Według resortu dostęp do faktury nie jest fakturą elektroniczną. Przy fakturach elektronicznych występuje m.in. bezpieczny podpis elektroniczny. Przy dostępie internetowym do faktur takich podpisów niestety nie ma. Podatnik musi zadbać o fakturę papierową. Problem w tym, że wydrukowana faktura, do której podatnik ma dostęp po zalogowaniu się na stronie internetowej operatora, nie jest fakturą tradycyjną. Taki dokument powinien wystawić operator sieci. Wydrukowanie faktury z Internetu przez jej odbiorcę nie oznacza, że została wystawiona w formie papierowej. W konsekwencji taka faktura nie może stanowić podstawy odliczenia ulgi za Internet. Eksperci podpowiadają, że rozwiązaniem tego problemu byłoby przyjęcie przez Polskę innych metod udostępniania e-faktur, na co pozwala unijna dyrektywa VAT. Ministerstwo Finansów mogłoby również uznać wydruk faktury za jej wersję papierową.

Gazeta Prawna, 30 listopada 2009 r.


30 listopada 2009

Opłaty za autostrady i parkingi są kosztem uzyskania przychodu

Firma, która zwraca pracownikom odbywającym podróż służbową wydatki za autostrady i parkingi, może je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 13 listopada 2009 r. (nr IPPB5/423-537/09-4/PJ).

Gazeta Prawna, 30 listopada 2009 r.


27 listopada 2009

Fiskus ma prawo opodatkowywać prezenty

Darowizna w postaci prezentów świątecznych może być opodatkowana, gdy przekroczy limity kwot zwolnionych. Mikołajki, Boże Narodzenie, czyli okres wręczania prezentów, które otrzymujemy od rodziny i znajomych, może również zainteresować fiskusa. Urzędników skarbowych interesują przede wszystkim drogie prezenty, wręczane między osobami niespokrewnionymi. Obdarowani, którzy nie są spokrewnieni, od podarunku, którego wartość przekracza 4.902 zł, powinni zapłacić podatek od darowizny. Dla najbliższej rodziny organy podatkowe mają więcej wyrozumiałości. Najbliżsi krewni, którzy przekazują prezenty, są z podatku od darowizn zwolnieni do kwoty 9.637 zł. Limity zwolnień dotyczą okresu pięcioletniego, czyli należy zsumować wartość prezentów z ostatnich pięciu lat. W przypadku gdy podatnik powoła się na otrzymanie prezentu świątecznego o wysokiej wartości, urzędnik z pewnością sprawdzi, czy został odprowadzony podatek od darowizny. Jeśli nie, do nieopodatkowanej darowizny zastosuje 20% sankcję.

Gazeta Prawna, 27 listopada 2009 r.


26 listopada 2009

Powstanie obowiązku opłacania składek

Dzień, w którym zostało wypłacone wynagrodzenie jest pierwszym dniem, w którym powstaje obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Jeżeli więc wynagrodzenie nie zostanie pracownikowi wypłacone (nawet mimo tego, że zostało już zasądzone) nie może ono stanowić podstawy wymiaru powyższych składek. Obowiązek ubezpieczenia emerytalnego i rentowych wiąże się, bowiem nie tyle ze statusem pracownika, a z faktem, że otrzymuje on z tego tytułu wynagrodzenie, na podstawie, którego następuje wyliczenie składek. Stanowisko to wynika z uchwały siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 10 września 2009 r. - I UZP 5/09.

Źródło: Gazeta Prawna, Tygodnik Prawa Pracy i Ubezpieczeń, s. G1.


25 listopada 2009

Cudzoziemca rozliczą duże urzędy skarbowe

Zagraniczne osoby prawne uzyskujące dochody w kilku województwach, od których płatnicy pobierają zryczałtowany podatek dochodowy, będą rozliczane w tzw. dużych urzędach skarbowych. Cudzoziemiec, który jest osobą fizyczną prowadzącą działalność na terenie więcej niż jednego województwa, lub uzyskującą dochody z tytułu m.in. usług transportowych będzie się rozliczał nie w Drugim (tak jak było do tej pory), ale w Trzecim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście. Natomiast w przypadku opodatkowania podatkiem od osób prawnych cudzoziemców rozliczą się oni w Pierwszym Mazowieckim Urzędzie Skarbowym. Wyjątek stanowi sytuacja, w której podatnik cudzoziemiec będzie uzyskiwał dochody na terenie więcej niż jednego województwa, od których płatnicy pobierają zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych. Wówczas właściwi miejscowo będą naczelnicy wyspecjalizowanych, tzw. dużych urzędów skarbowych. Właściwość miejscową organów podatkowych ustalać się będzie w sprawach: opłaty targowej – według miejsca położenia targowiska, opłaty miejscowej i uzdrowiskowej – według położenia miejscowości, w której jest pobierana opłata, oraz opłaty od posiadania psów – według miejsca zamieszkania osoby fizycznej posiadającej psa.

Gazeta Prawna, 25 listopada 2009 r.


25 listopada 2009

Usługi będą rozliczane przez nabywcę

Od 2010 roku większość usług będzie opodatkowana w miejscu ich świadczenia, a nie tak jak teraz w miejscu siedziby usługodawcy. Fundamentalną zmianą w rozliczaniu VAT jest modyfikacja ogólnej zasady dotyczącej miejsca świadczenia usług w transakcjach między podatnikami VAT z różnych krajów z miejsca siedziby usługodawcy na miejsce siedziby usługobiorcy. Wynika to z opublikowanej już ustawy z 23 października 2009 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 195, poz. 1504). Proponowane zmiany w odniesieniu do miejsca świadczenia usług wprowadzają rozwiązania zmierzające do opodatkowania usług w miejscu ich konsumpcji. W przypadku transgranicznego świadczenia usług na rzecz podatników oraz osób prawnych niebędących podatnikami VAT w innym niż państwo siedziby usługodawcy państwie członkowskim, obowiązek ich rozliczenia ma spoczywać na usługobiorcy. Kontrole prawidłowości rozliczania przez usługobiorców usług świadczonych w ramach Wspólnoty ma wspierać obowiązek składania przez usługodawców informacji podsumowujących. Zmiany dotyczą też skrócenia okresu, za który podatnicy muszą składać informacje podsumowujące – z kwartału do miesiąca oraz skrócenia terminu składania informacji podsumowujących (z 25 do 15 dnia miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym, w którym powstał obowiązek podatkowy).

Gazeta Prawna, 25 listopada 2009 r.


25 listopada 2009

Podatnik nie odliczy VAT od otrzymanych od oszusta faktur

W postępowaniach w sprawie odliczenia VAT z faktur wystawionych przez oszustów organy podatkowe nie uwzględniają regulacji i orzecznictwa unijnego. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Finansów w sprawie postępowań podatkowych prowadzonych w stosunku do członków jednego ze stowarzyszeń zrzeszających transportowców z województwa łódzkiego. Rzecznik wskazał, że organy podatkowe, prowadząc postępowania wobec zrzeszonych w nim firm, odmawiają prawa do odliczenia VAT w związku z nabywaniem oleju napędowego od nierzetelnych przedsiębiorców. Członkowie stowarzyszenia uznają, że nie powinni być pozbawiani prawa do odliczenia, bo działali w dobrej wierze. Rzecznik zwrócił uwagę, że po akcesji Polski organy podatkowe powinny interpretować przepisy podatkowe z uwzględnieniem norm unijnych i orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. W swoich orzeczeniach Trybunał podkreślał, że nie można pozbawiać prawa do odliczenia podatnika, który nie wiedziała lub nie mógł wiedzieć o oszustwie.

Gazeta Prawna, 25 listopada 2009 r.


24 listopada 2009

Podatnik nie musi oddawać pieniędzy, gdy fiskus się pomyli przy zwrocie części VAT

Organ podatkowy nie może żądać zwrotu wypłaconego VAT za materiały budowlane, gdy wypłacił pieniądze w zawyżonej kwocie. Zwrot części wydatków na materiały budowlane w związku z inwestycją mieszkaniową stanowi rekompensatę pieniężną dla osób realizujących inwestycje mieszkaniowe systemem gospodarczym. Wysokość zwrotu uzależniona jest od kwoty VAT zapłaconej przy nabyciu materiałów budowlanych. W przypadku gdy zwrot zostanie dokonany w nieprawidłowej wysokości, weryfikacja decyzji w tej sprawie może nastąpić jedynie w trybie nadzwyczajnym: wznowienia postępowania podatkowego albo stwierdzenia nieważności decyzji. Stwierdzenie nieważności decyzji lub wznowienie postępowania i ponowne rozstrzygnięcie sprawy nie umożliwia jednak organom podatkowym odzyskania w postępowaniu podatkowym kwot już wypłaconych. W takiej sytuacji Skarb Państwa będzie musiał wystąpić z powództwem przeciwko podatnikom na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego o nienależnym świadczeniu.

Gazeta Prawna, 24 listopada 2009 r.


24 listopada 2009

Zaległe wynagrodzenia nie będą kosztem

Nie można zaliczyć do kosztów podatkowych wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia, które nie zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji pracowników. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 13 listopada 2009 r. (nr IPPB5/423-542/09-3/PJ).

Gazeta Prawna, 24 listopada 2009 r.


23 listopada 2009

Firmowy upominek świąteczny jest opodatkowany

Wartość prezentu świątecznego przekazanego przez pracodawcę pracownikom jest ich przychodem opodatkowanym PIT. Przed świętami Bożego Narodzenia wielu pracodawców decyduje się przekazać pracownikom upominki. Taki prezent może być z jednej strony radością dla pracownika, z drugiej – może przysporzyć mu problemów. Wartość świątecznego prezentu sfinansowanego ze środków obrotowych firmy zawsze będzie przychodem pracownika, od którego trzeba zapłacić PIT. Zaliczkę na podatek powinien pobrać pracodawca. Gdy podarunek będzie opłacony ze środków funduszu socjalnego, jego wartość będzie zwolniona z podatku dochodowego, ale tylko do 380 zł rocznie. Z rozliczeniem podatkowym będą musieli liczyć się też przedsiębiorcy. Jeśli przedsiębiorstwo przekazuje swojemu kontrahentowi prezent z okazji świąt, ten ostatni jego wartość musi dopisać do przychodów z działalności gospodarczej i opodatkować.

Gazeta Prawna, 23 listopada 2009 r.


23 listopada 2009

Gdy są wątpliwości, na zwrot czekamy dłużej

Przedłużenie zwrotu VAT następuje jedynie, gdy w trakcie podjętych przez organ podatkowy czynności wyjaśniających wystąpi konieczność dokonania dodatkowych, które uniemożliwią dotrzymanie ustawowych terminów. Wynika tak z odpowiedzi na interpelację poselską nr 11 642 wyjaśniającej wątpliwości co do luk prawnych umożliwiających urzędom skarbowym opóźnianie zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Minister przypomniał, że organy podatkowe są zobowiązane do działania na podstawie przepisów prawa. Nie mają zatem uprawnień do stosowania pozaprawnych procedur zwrotu podatku.

Rzeczpospolita, 23 listopada 2009 r.


23 listopada 2009

Będą zmiany w składce wypadkowej

Wiadomo już, według jakich zasad będą opłacać składkę wypadkową osoby, które zarejestrują działalność od 1 stycznia do 31 marca 2010 r. Do końca tego roku podstawą do określenia składki jest klasyfikacja PKD z 2004 r., a od 2010 r. będzie funkcjonować tylko nowa klasyfikacja (PKD 2007). Problem powinno rozwiązać rozporządzenie, którego projekt przygotowało Ministerstwo Pracy (nowelizacji rozporządzenia w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków). Ma ono charakter przejściowy, będzie obejmowało wyłącznie nowych płatników składek zarejestrowanych w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2010 r. Jego celem jest zastosowanie dotychczasowych stóp procentowych do nowych grup działalności ustalonych według PKD 2007. Przewiduje 65 grup działalności (obecnie jest ich 29), ale przypisano im kategorie ryzyka i stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązujące w trwającym roku składkowym (od 1 kwietnia 2009 r. do 31 marca 2010 r.).

Źródło: Rzeczpospolita, Magdalena Januszewska, 23 listopada 2009 r.


18 listopada 2009

Zmiany w rozliczeniach PIT należy odrzucić

Sejmowa Komisja Finansów Publicznych poparła wczoraj stanowisko Senatu odrzucające kontrowersyjną nowelizację ustawy o PIT, która nakłada na pracodawców obowiązek składania rocznych zeznań podatkowych za pracowników. Jeżeli posłowie w głosowaniu podzielą opinię senatorów, rządowa ustawa zakładająca rewolucję w rozliczeniach PIT trafi do kosza. Za takim właśnie rozwiązaniem zdecydowanie opowiadają się eksperci podatkowi. Jeśli jednak Sejm odrzuci uchwałę Senatu to zeznanie roczne za rok 2010 będzie składane przez płatnika, który także potrąci i wpłaci roczny PIT. Pracodawca nie będzie sporządzał rocznego obliczenia podatku za pracownika, który w roku podatkowym otrzymał inne dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, tj. według skali podatkowej lub gdy zamierza w zeznaniu podatkowym uwzględnić inne koszty i odliczenia niż te, które może uwzględnić płatnik, albo gdy podatnik opodatkuje swoje dochody na preferencyjnych zasadach dotyczących małżonków lub osób samotnie wychowujących dzieci. W takim przypadku podatnik zobowiązany będzie do poinformowania płatnika w formie pisemnego oświadczenia o okolicznościach zwalniających go ze złożenia rocznego obliczenia podatku.

Gazeta Prawna, 18 listopada 2009 r.


18 listopada 2009

Nie trzeba płacić PIT od jednodniowych lokat

Podatnik nie będzie musiał sam rozliczać podatku w rocznym zeznaniu, gdy bank ze względu na zasady zaokrąglania nie pobrał PIT od odsetek z lokaty. Z odpowiedzi Ministerstwa Finansów dotyczącej rozliczenia PIT od odsetek z lokat bankowych wynika, że podatnik nie musi samodzielnie rozliczyć podatku z takiej lokaty, jeśli bank, stosując codzienną kapitalizację odsetek i odpowiednie zasady zaokrąglania podatków, nie pobrał podatku od takiego zysku. Z odpowiedzi resortu wynika, że zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) od uzyskanych przychodów z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą, pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy.

Gazeta Prawna, 18 listopada 2009 r.


17 listopada 2009

Od 2010 roku wzrosną stawki karty podatkowej

W przyszłym roku wzrosną stawki podatku dla przedsiębiorców korzystających z karty podatkowej. Średnio będzie to wzrost o kilkanaście złotych w porównaniu ze stawkami obowiązującymi obecnie. Znane są już stawki podatku płaconego przez przedsiębiorców rozliczających się w formie karty podatkowej, które będą obowiązywać w 2010 roku. Stawki zawarte są w obwieszczeniu MF z 2 listopada 2009 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy (M. P. Nr 72, poz. 912). I tak np. podatek od usług stolarskich dla przedsiębiorcy, który sam prowadzi działalność gospodarczą w miejscowości do 5 tysięcy mieszkańców, w przyszłym roku wzrośnie z 282 zł do 291 zł, podatek od usług fryzjerskich dla mężczyzn dla przedsiębiorcy zatrudniającego dwóch pracowników w miejscowości od 5 tysięcy do 50 tysięcy wzrośnie z 389 zł do 402 zł, a podatek od usług kosmetycznych dla przedsiębiorcy zatrudniającego czterech pracowników w miejscowości powyżej 50 tysięcy mieszkańców wzrośnie z 611 zł do 632 zł. Od przyszłego roku wzrośnie również limit przychodów, które opodatkowany kartą może uzyskać z tytułu świadczenia usług np. budowlanych, instalacyjnych, cyklinowania dla innych podmiotów niż ludność. Trzeba pamiętać, że przy prowadzeniu niektórych rodzajów działalności gospodarczej opodatkowanej kartą dopuszczalne jest również, poza świadczeniami dla ludności, wykonywanie świadczeń dla innych odbiorców w rozmiarze nieprzekraczającym w 2009 roku kwoty 54.934 zł. W 2010 roku limit ten wzrośnie do wysokości 56.856 zł.

Gazeta Prawna, 17 listopada 2009 r.


17 listopada 2009

Firmę lepiej zawiesić w lutym

Przedsiębiorcy, którzy zawieszą działalność w grudniu lub styczniu, stracą ubezpieczenie chorobowe. Osoby prowadzące działalność gospodarczą czasem decydują się na zawieszenie firmy na jeden miesiąc. Nierzadko jest to związane z okresem wakacji czy ferii zimowych. Zdarza się więc, że wykorzystują ten czas na wyjazdy z bliskimi. W zależności od tego, czy zawieszają działalność w miesiącu, który trwa 30 dni i mniej (luty, kwiecień, czerwiec, wrzesień i listopad) czy w pozostałych, zależy ich prawo do zasiłku chorobowego, gdy powrócą do prowadzenia biznesu. Minimalny okres zawieszenia działalności to jeden miesiąc. Grudzień i styczeń mają po 31 dni, a luty 28. Ma to ogromne znaczenie z punktu widzenia prawa do zasiłku chorobowego. W myśl art. 4 ust. 2 ustawy zasiłkowej, jeśli przerwa w ubezpieczeniu, przekroczy 30 dni, to przedsiębiorca nie ma co liczyć na te świadczenia. By odzyskać do nich prawo, musi przez kolejne 90 dni (tzw. okres wyczekiwania) opłacać składki na to ubezpieczenie. Wychodzi więc na to, że przedsiębiorcy powinni unikać zawieszania działalności na jeden miesiąc w styczniu, marcu, maju, lipcu, sierpniu, październiku i grudniu.

Źródło: Rzeczpospolita, Mateusz Rzemek, 17 listopada 2009 r.


13 listopada 2009

Korekta bez zgody kontrahenta

Firma, która wystawia fakturę korygującą, może ją od razu ująć w ewidencji. Uzależnienie obniżenia podatku od potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez kontrahenta bowiem jest niezgodne z prawem UE. Tak wynika z wyroku WSA w Warszawie z dnia 12 listopada 2009 r., sygn. akt III SA/Wa 1255/09.

Rzeczpospolita, 13 listopada 2009 r.


13 listopada 2009

Zasiłek chorobowy: Starsi pracownicy nie będą dyskryminowani

Pracownicy bez względu na to, ile mają lat, będą mieli wyliczany zasiłek za czas pobytu w szpitalu według tej samej reguły. Rząd chce, żeby niemal każdy ubezpieczony za czas pobytu w szpitalu otrzymywał zasiłek chorobowy w 80% podstawy wymiaru. Tak wynika z założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Pozostali (nieliczni), tak jak obecnie, nadal będą otrzymywać w czasie pobytu w szpitalu 100% zasiłku. Dotyczy to kobiet w ciąży, osób, których niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem w drodze do lub z pracy oraz dawcy komórek, tkanek i narządów. Propozycja rządu zlikwiduje dyskryminację starszych pracowników, którzy przebywają w szpitalu. Pracownik, który jest tam leczony i ukończył 50 lat, od 15 dnia choroby otrzymuje świadczenie odpowiadające 70% podstawy wymiaru. A pozostali pracownicy, którzy nie ukończyli 50 lat, otrzymają świadczenie w obniżonym wymiarze dopiero od 34 dnia choroby.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Paweł Jakubczak, 13 listopada 2009 r.


13 listopada 2009

Ustawa alimentacyjna w wielu punktach niekonstytucyjna

Zasady obliczania dochodu rodziny i odbierania praw jazdy dłużnikom alimentacyjnym, wymagają nowelizacji Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił w tej sprawie do Marka Buciora, podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Chodzi o sposób ustalania dochodu rodziny w czasie ubiegania się o świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego, a także o możliwość zatrzymania dłużnikowi prawa jazdyj– zawarte w ustawie z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 ze zm.). W obu wypadkach Trybunał Konstytucyjny zakwestionował analogiczne przepisy, zawarte w innych ustawach. Do RPO napływają skargi w tej sprawie.

Źródło: Rzeczpospolita, Magdalena Januszewska, 13 listopada 2009 r.


12 listopada 2009

Wielka dziura w ZUS

Państwo ma kłopoty z pieniędzmi na bieżącą wypłatę emerytur, rent i zasiłków. Rząd poinformował Komisję Europejską, że deficyt funduszy ubezpieczeniowych w tym roku przekroczy 9 mld zł. Wiadomo, że zdecydowana większość tej kwoty dotyczy FUS, który wypłaca emerytury, renty oraz zasiłki. Resort finansów wyjaśnił "Rz", że ten rekordowy deficyt "wynika przede wszystkim z niższej przewidywanej dynamiki wzrostu składek na ubezpieczenia społeczne w stosunku do przewidywanej dynamiki wypłacanych świadczeń społecznych". Składki nie rosną zgodnie z przewidywaniami, bo ludzie tracą pracę, a zarobki spadają. Dodatkowo szybko rośnie liczba emerytów. Od trzech miesięcy jest ich już ponad 5 mln. A ich świadczenia wzrosły w tym roku o 107 zł. Ministerstwo odmówiło "Rz" wyjaśnień, w których funduszach powstała taka gigantyczna dziura. Eksperci są zgodni, że chodzi o FUS.

Źródło: Rzeczpospolita, Aleksandra Fandrejewska, 12 listopada 2009 r.


10 listopada 2009

VAT od usług pobierany będzie w kraju, w którym siedzibę ma firma nabywcy

Podatek VAT od usług świadczonych za granicą będzie pobierany w kraju, w którym siedzibę ma firma nabywcy takiej usługi, a nie tam, gdzie siedzibę ma firma świadcząca usługę - przewiduje podpisana przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego nowelizacja ustawy o VAT. Ustawa dostosowuje polskie prawo do trzech unijnych dyrektyw dotyczących m.in. miejsca świadczenia usług. Zgodnie z nią podatek ma być pobierany nie tam, gdzie ma siedzibę firma świadcząca usługę, a w kraju, gdzie siedzibę ma firma nabywająca usługi. Zdaniem rządu, który przygotował zmiany, takie rozwiązanie ułatwi firmom rozliczenia podatkowe. Nowelizacja wprowadza miesięczny (zamiast kwartalnego) termin składania informacji o transakcjach przeprowadzonych między firmami z różnych krajów Unii Europejskiej. Mają być one składane do 15 każdego miesiąca, a nie jak obecnie do 25 dnia po zakończeniu kwartału. Zmiana ta ma zmniejszyć możliwości uchylania się od płacenia podatku. Łatwiejsze będzie ubieganie się o zwrot VAT-u zapłaconego w innym państwie UE. Wniosek o zwrot podatku będzie można składać elektronicznie w polskim urzędzie skarbowym, który przekaże go do właściwego państwa. Większość nowych przepisów ma wejść w życie 1 stycznia 2010 r. Część z nich - dotycząca miejsca opodatkowania usług związanych m.in. z kulturą, sztuką, sportem, nauką, edukacją i rozrywką - ma wejść w życie rok później, czyli od 1 stycznia 2011 r.

www.wnp.pl, 10 listopada 2009 r.


9 listopada 2009

Podatnicy zapłacą ryczałt ewidencjonowany od wynajmu według jednolitej 8,5% stawki

Od przyszłego roku ryczałt z najmu wyniesienie 8,5% bez względu na wysokość przychodów. Przekroczenie w 2010 roku przychodów z najmu przez osoby prywatne o równowartości 4 tys. euro nie wpłynie na wysokość opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym. To skutek uchwalenia przez Sejm zmian w ustawie o podatku zryczałtowanym. Do tej pory przekroczenie progu przychodów (w 2009 r. jest to 13.510 zł) powodowało, że stawka podatku wzrastała z 8,5% do 20%. Mimo że stawka ryczałtu od najmu dotyczy przychodu, a nie dochodu, jej ujednolicenie dla całości przychodów z tytułu czynszu najmu w praktyce oznaczać będzie najkorzystniejszą z finansowego punktu widzenia formę opodatkowania takich usług. Podatnik, który zamierza po raz pierwszy z takiego sposobu opodatkowania skorzystać, będzie zobowiązany zgłosić ten fakt naczelnikowi urzędu skarbowego. Wzrastające w Polsce zapotrzebowanie na wynajem przy jednolitej stawce podatku może ponadto prowadzić do obniżenia kosztów takiej usługi dla najemców – uważają eksperci. Zmianom w ustawie o podatku zryczałtowanym towarzyszą nowe regulacje w zakresie tzw. najmu okazjonalnego. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2010 r. Teraz ustawę rozpatrzy Senat.

Gazeta Prawna, 9 listopada 2009 r.


9 listopada 2009

Gdy proporcja jest mniejsza niż 2%, nie można odliczyć VAT

Jeśli proporcja obliczona zgodnie z ustawą o VAT jest mniejsza niż 2%, podatnik nie może obniżyć kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 22 października 2009 r. (nr IPPP3 /443-649/09-2/CS).

Gazeta Prawna, 9 listopada 2009 r.


9 listopada 2009

Bez e-podpisu prześlemy PIT-37, PIT-38 i PIT-39

Składanie zeznań rocznych przez Internet może być proste i szybkie. Mogli się już o tym przekonać podatnicy, którzy w kwietniu tego roku zdecydowali się przesłać przez Internet PIT-37. Ministerstwo Finansów postanowiło pójść za ciosem i wprowadza możliwość złożenia przez Internet bez zbędnych formalności również zeznań PIT-38 i PIT-39. Rozliczenie roczne PIT-37, PIT-38 i PIT-39 przez Internet będzie można przesłać od 1 stycznia 2010 r. Wystarczy, że podatnik poda sześć cech osobowych (imię, nazwisko, datę urodzenia, NIP, PESEL oraz kwotę przychodu z rozliczenia za poprzedni rok podatkowy) i będzie mógł wysłać e-PIT. Zeznanie wypełnimy albo przez formularz interaktywny, który będzie można pobrać ze strony internetowej e-deklaracji, lub za pomocą programu, który udostępnia resort finansów. Małżonkowie, którzy będą chcieli przesłać wspólne zeznanie e-PIT, będą musieli dodatkowo złożyć zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego w formie papierowej. Niestety, tutaj nic się nie zmienia. Zawiadomienie składa się jednak tylko raz. Małżonkowie, którzy rozliczyli się wspólnie w e-PIT-37 za 2008 rok, nie muszą składać ponownie zawiadomienia, aby rozliczyć się przez Internet za rok 2009. Natomiast podatnik, który będzie chciał skorygować przesłany e-PIT, będzie musiał to zrobić na formularzu papierowym. Rozszerzenie możliwości składania e-PIT o kolejne formularze może świadczyć o tym, że Ministerstwo Finansów zdecydowało się w ogóle odstąpić od wymogu posiadania podpisu kwalifikowanego w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Zdaniem ekspertów resort powinien pójść za ciosem i rozważyć dalsze poszerzanie możliwości składania e-deklaracji niewymagających e-podpisu.

Gazeta Prawna, 9 listopada 2009 r.


20 października 2009

Odliczenie VAT nawet bez odbioru faktury

Wyroki dotyczące potwierdzenia odbioru faktury korygującej są rozbieżne. Zgodnie z ustawą o VAT rozliczenie podatku jest możliwe po potwierdzeniu odbioru faktury. Podatnicy, którzy nie mają potwierdzenia, aby obniżyć VAT, będą musieli iść do sądu. Ostatnio zapadły bowiem dwa sprzeczne wyroki wojewódzkich sądów administracyjnych, które rozpoczynają na nowo bój o to, czy podatnik, który nie ma potwierdzenia odbioru faktury korygującej, może obniżyć VAT. Zdaniem WSA w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 742/09) wymóg ten jest sprzeczny z unijną Dyrektywą 112. Zdaniem WSA w Poznaniu (sygn. akt I SA/Po 632/09) na stosowanie takiego wymogu dyrektywa pozwala, a więc podatnik, który nie ma potwierdzenia odbioru faktury korygującej, nie może obniżyć swojego VAT. Wymóg posiadania odbioru faktury korygującej został 1 grudnia 2008 r. przeniesiony z rozporządzenia Ministra Finansów do ustawy o VAT. Zdaniem ekspertów intencją ustawodawcy było niewątpliwie przeniesienie istniejących w rozporządzeniu regulacji do ustawy bez dokonania zmian merytorycznych. Tymczasem wprowadzony art. 29 ust. 4a–4b ustawy o VAT doprowadził do tego, że przepis stał się nieprecyzyjny. Konieczne jest zatem odczytanie tej normy prawnej, stosując zasady wykładni przepisów prawa. W takim przypadku zasady interpretacji wskazują na konieczność przyjęcia takiej wykładni, która jest najbardziej zgodna z prawem wspólnotowym. Ponieważ obowiązek posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę jako warunek obniżenia podatku jest niezgodny z prawem wspólnotowym, należy przyjąć taką interpretację, która minimalizuje zakres stosowania tego obowiązku.

Gazeta Prawna, 20 października 2009 r.


20 października 2009

Odsetkami od rekompensaty musimy się podzielić

Przepisy zwalniają z PIT tylko kwotę odszkodowania. Preferencji tej nie przewidują w stosunku do wypłaconych od niego odsetek. Oznacza to, że podatnik, który otrzymuje odsetki w związku z opóźnieniem w zapłacie odszkodowania, uzyskuje przychód, z którego powinien się rozliczyć z fiskusem. Wynika tak z odpowiedzi Ministra Finansów na interpelację poselską nr 11189. Od podatku zwolnione są jedynie odsetki od nieterminowej wypłaty wynagrodzeń oraz m.in. świadczeń z pracy, emerytur i rent, a także otrzymanych w związku ze zwrotem nadpłaconych zobowiązań podatkowych i innych należności budżetowych oraz oprocentowanie zwrotu różnicy VAT. Zdaniem Ministra nie można utożsamiać odsetek za zwłokę z odszkodowaniem (naprawieniem szkody). Tym samym odsetki nie korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych określonego w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT.

Rzeczpospolita, 20 października 2009 r.


20 października 2009

Po zmianie waluty nie będzie przychodu

W momencie przewalutowania kredytu udzielonego w euro na złote, jak również przy późniejszej spłacie przewalutowanego zobowiązania nie dojdzie do powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu. Wynika tak z interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie z 26 sierpnia 2009 r. (IPPB5/423-384/09-4/JC).

Rzeczpospolita, 20 października 2009 r.


20 października 2009

Podatnik nie odpowiada za błędy płatnika

Spółka, która nie pobrała za podatnika i nie wpłaciła podatku do urzędu skarbowego, poniesie odpowiedzialność za naruszenie obowiązków płatnika. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 8 października 2009 r. (nr IPPB2/415-477/09-5/AS).

Gazeta Prawna, 20 października 2009 r.


20 października 2009

Producenci biopaliw skorzystają z ulgi w CIT

Komisja Europejska pozwoliła na stosowanie ulgi podatkowej przez przedsiębiorców wytwarzających biokomponenty do paliw ciekłych. Komisja Europejska nie wniosła sprzeciwu do programu pomocy operacyjnej w zakresie biopaliw. Zezwolenie na pomoc dla producentów biokomponentów w postaci pomniejszenia podatku zostało opublikowane w unijnym dzienniku urzędowym (Dz. Urz. UE C 247 z 15 października 2009 r.) i ma obowiązywać do 31 kwietnia 2011 r. Zgodnie z art. 19a ustawy o CIT (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) podatnik, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego, i który wytwarza w tym składzie biokomponenty, wykorzystując w tym celu surowce pochodzące z własnej produkcji lub nabyte, w tym pochodzące z importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego, może za lata 2007–2014 skorzystać z ulgi podatkowej. Ulga polega na odliczeniu od podatku kwoty stanowiącej 19% nadwyżki kosztów wytworzenia biokomponentów nad kosztami wytworzenia paliw ciekłych o takiej samej wartości opałowej. Wartość ta jednak nie może być wyższa niż 19% nadwyżki wartości wytworzonych biokomponentów nad wartością wytworzonych paliw ciekłych, obliczonych według średnich cen biokomponentów i paliw ciekłych, o takiej samej wartości opałowej. Jeżeli podatnik nie wytwarza paliw ciekłych, do obliczenia kwoty nadwyżki stosuje się średnie ceny tych paliw.

Gazeta Prawna, 20 października 2009 r.


20 października 2009

Nowoczesna technologia na usługach kadrowej

Poczta elektroniczna oraz faks mogą służyć pracodawcy do doręczania wypowiedzeń. Wypowiedzenie umowy o pracę jest niczym innym jak złożeniem oświadczenia woli. Wola osoby dokonującej czynności prawnej, w tym wypadku pracodawcy, zgodnie z art. 60 k. c., może być wyrażona przez każde zachowanie tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny. Prawo więc nie wyklucza możliwości złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu w formie listu elektronicznego czy faksu. Tyle tylko, że ustawodawca zastrzegł dla wypowiedzenia stosunku pracy formę pisemną. Dla zachowania tej formy konieczne jest więc złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie. Jeśli jest to dokument elektroniczny - podpis musi mieć postać elektroniczną weryfikowaną za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Jeśli więc pracodawca wyśle wypowiedzenie zwykłym e-mailem, złoży wadliwe oświadczenie woli. Będzie ono skutecznie doręczone. Aby je skutecznie zakwestionować, pracownik musi podjąć szybkie działania bezpośrednio po odebraniu korespondencji z firmy. To samo dotyczy wymówienia wysłanego faksem (wyrok SN, sygn. III PZP/ 17/02).

Źródło: Rzeczpospolita, Tomasz Zalewski, 20 października 2009 r.


20 października 2009

Zmiana przepisów nie obroni przed ZUS

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych nie zmieni odpowiedzialności za niezapłacone składki. Zdaniem Sądu Najwyższego nowelizacja art. 32 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który mówi o odpowiedzialności za niezapłacone składki na FP, FGŚP, a także na ubezpieczenie zdrowotne, jest tylko potwierdzeniem dotychczasowego orzecznictwa, ukształtowanego na podstawie obowiązującego do końca 2009 r. brzmienia tego przepisu. Art. 32 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zmieni się od 1 stycznia 2010 r. Będzie on wyraźnie przewidywał, że odpowiedzialność za zaległe składki dotyczy także osób trzecich. Dlatego też wspólnicy jednej ze spółek jawnych odwołali się do sądu od decyzji ZUS obciążającej ich obowiązkiem zapłaty takich składek. Podczas procesu dowodzili, że nowela zmienia znaczenie tego przepisu, i dlatego teraz jeszcze nie ma podstaw do nakładania na nich odpowiedzialności za składki (dotychczas wynikało to jedynie z orzecznictwa SN). SN w uchwale podjętej 15 października 2009 r. (sygn. II UZP 3/09) przez poszerzony skład siedmiu sędziów stwierdził, że nowelizacja przepisów nie zmienia wcześniejszego rozumienia art. 32 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Źródło: Rzeczpospolita, Mateusz Rzemek, 20 października 2009 r.


20 października 2009

Pensja i warunki pracy nie są określone na zawsze

Przychodząc na etat do firmy, pracownik godzi się na zaproponowane zasady, i akceptuje je, podpisując umowę. Ale one mogą być zmienione. Albo za jego zgodą, albo bez niej. Szef ma dość dużą swobodę w kształtowaniu warunków pracy i wynagrodzeń personelu. Dotyczy to także zmiany stosowanych już w firmie reguł gratyfikowania. Nie można tego przeprowadzić bez dochowania formalności i zgody pracownika. Wymagana ona jest przy każdorazowej zmianie zasad współpracy. Z reguły dla obu stron korzystniejsze jest porozumienie zmieniające. Jeśli szef docenia pracownika, może mu podnieść zarobki. Na ogół robi to, informując go ustnie o swojej decyzji lub wręczając aneks do angażu, w którym modyfikuje jeden element umowy: wysokość całego wynagrodzenia lub jeden z jego składników, np. premii kwartalnej. Aby jednak podwyżka była skuteczna, pracownik powinien ją zaakceptować. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 21 października 2003 r. (I PK 512/02) zmiana warunków wynagradzania na korzyść pracownika, polegająca na przyznaniu mu wyższego wynagrodzenia, wymaga dla swojej skuteczności jego wyraźnej lub dorozumianej zgody.

Źródło: Rzeczpospolita, Grażyna Ordak, 20 października 2009 r.


19 października 2009

Bezpłatne ubrania są przychodem pracownika

Sklepy odzieżowe wymagają od pracowników noszenia markowych ubrań. Pracownicy otrzymują od pracodawców z tego tytułu część produktów bezpłatnie. Koszt otrzymanych ubrań stanowi przychód i powinien być wykazany w PIT. Sprzedawcy w sklepach odzieżowych często noszą stroje, których producentem jest dana firma. Firmy odzieżowe jednak bardzo często przekazują ubrania swoim pracownikom lub też pozwalają im na ich zakup po obniżonych cenach. Przyznanie odzieży nabiera charakteru dodatkowego wynagrodzenia pracownika i podlega stosownemu opodatkowaniu. Przychód taki określa się w wysokości cen rynkowych stosowanych przy sprzedaży rzeczy tego samego rodzaju i gatunku (przy uwzględnieniu ich stanu, stopnia zużycia, czasu i miejsca udostępnienia) lub w przypadku sprzedaży z rabatem – różnicy pomiędzy ceną rynkową a ceną płaconą przez pracownika. Oznacza to, że wartość rzeczy, które pracownik salonu odzieżowego otrzyma od pracodawcy, na koniec roku powinien zsumować. Otrzymana kwota będzie stanowić jego dochód, który powinien być odpowiednio opodatkowany. Nawet jeśli odzież jest uszkodzona i nie stanowi wartości rynkowej dla firmy odzieżowej, to wielokrotne jej przekazywanie pracownikom może być kwestionowane przez urzędników skarbowych.

Gazeta Prawna, 19 października 2009 r.


19 października 2009

Bezpłatne ubrania są przychodem pracownika

Sklepy odzieżowe wymagają od pracowników noszenia markowych ubrań. Pracownicy otrzymują od pracodawców z tego tytułu część produktów bezpłatnie. Koszt otrzymanych ubrań stanowi przychód i powinien być wykazany w PIT. Sprzedawcy w sklepach odzieżowych często noszą stroje, których producentem jest dana firma. Firmy odzieżowe jednak bardzo często przekazują ubrania swoim pracownikom lub też pozwalają im na ich zakup po obniżonych cenach. Przyznanie odzieży nabiera charakteru dodatkowego wynagrodzenia pracownika i podlega stosownemu opodatkowaniu. Przychód taki określa się w wysokości cen rynkowych stosowanych przy sprzedaży rzeczy tego samego rodzaju i gatunku (przy uwzględnieniu ich stanu, stopnia zużycia, czasu i miejsca udostępnienia) lub w przypadku sprzedaży z rabatem – różnicy pomiędzy ceną rynkową a ceną płaconą przez pracownika. Oznacza to, że wartość rzeczy, które pracownik salonu odzieżowego otrzyma od pracodawcy, na koniec roku powinien zsumować. Otrzymana kwota będzie stanowić jego dochód, który powinien być odpowiednio opodatkowany. Nawet jeśli odzież jest uszkodzona i nie stanowi wartości rynkowej dla firmy odzieżowej, to wielokrotne jej przekazywanie pracownikom może być kwestionowane przez urzędników skarbowych.

Gazeta Prawna, 19 października 2009 r.


19 października 2009

Nieruchomość to nie część przedsiębiorstwa

Nieruchomości wniesione aportem do spółki komandytowej nie stanowią przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 września 2009 r. (nr IPPP2/443-778/09-2/IK).

Gazeta Prawna, 19 października 2009 r.


19 października 2009

Podatnik nie otrzyma interpretacji e-mailem

Krajowa Informacja Podatkowa nie jest upoważniona do odpowiadania na pytania drogą elektroniczną, tylko telefonicznie. Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) dyrektorzy izb skarbowych w: Bydgoszczy, Katowicach, Poznaniu i Warszawie, mogą wydawać w imieniu MF interpretacje indywidualne. Na pisemny wniosek zainteresowanego wydawane są w jego indywidualnej sprawie pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego (interpretacje indywidualne). Jak podkreśla KIP, upoważnienie do wydawania w imieniu MF interpretacji indywidualnych nie obejmuje swoim zakresem udzielania informacji drogą elektroniczną. Jednocześnie KIP zastrzega, że o wydaniu interpretacji ogólnej decyduje MF, a nie podatnik.

Gazeta Prawna, 19 października 2009 r.


2 października 2009

Nie ma ulgi w PIT na budynek wzniesiony na cudzym gruncie

Wybudowanie domu na dzierżawionym gruncie za pieniądze z wcześniej sprzedanego lokalu mieszkalnego podlega PIT. Wyrok WSA w Olsztynie z 18 grudnia 2008 r., sygn. akt I SA/Ol 506/08, prawomocny.

Gazeta Prawna, 2 października 2009 r.


2 października 2009

Za przekroczenie norm zużycia podatnik zapłaci najwyższą stawkę akcyzy Przedsiębiorca, który z nie swojej winy przekroczy normy zużycia wyrobów energetycznych, będzie płacił najwyższą stawkę akcyzy w wysokości 1822 zł/1000 litrów. Takie zmiany przewiduje nowela ustawy akcyzowej.

Obecnie w miejsce stosowanych na gruncie starej ustawy o podatku akcyzowym zwolnień od akcyzy niektórych wyrobów energetycznych stosuje się stawkę zerową. Warunkiem jej zastosowania jest, jak poprzednio, przeznaczenie ich na określone cele. Ponadto dla takich wyrobów, w przypadku ich zużycia do produkcji innych wyrobów, ustalane są normy dopuszczalnego zużycia. Ich przekroczenie wiąże się z koniecznością zapłaty akcyzy z zastosowaniem stawki sankcyjnej. Jako stawki sankcyjne zdefiniowano stawki określone w art. 89 ust. 1 pkt 14 albo 15 ustawy akcyzowej, punkt 14 określa stawkę dla pozostałych paliw silnikowych, natomiast pkt 15 – dla pozostałych paliw opałowych. Takie rozwiązanie powoduje, że w praktyce nie wiadomo, którą ze stawek należy zastosować. Projektowana nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym eliminuje nieprecyzyjny przepis, jednak wprowadza rozwiązanie bardzo niekorzystne dla przedsiębiorców. W praktyce uczciwy przedsiębiorca, który z nie swojej winy przekroczy normy zużycia, będzie zawsze płacił najwyższą stawkę w wysokości 1822 zł/1000 litrów.

Gazeta Prawna, 2 października 2009 r.


2 października 2009

Będą wyższe limity podatkowe

Limity podatkowe na przyszły rok wzrosną. Dzięki temu przedsiębiorcy skorzystają z pewnych preferencji podatkowych. Limity określone w euro dla VAT, PIT i CIT dotyczą podmiotów, które prowadzą działalność gospodarczą. Limity są przeliczane na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego. 1 października kurs euro wyniósł 4,2228 zł. Po dokonaniu obliczeń wynika, że wszystkie limity podatkowe od przyszłego roku będą znacznie wyższe od obecnych. Na wzroście limitów skorzystają przedsiębiorcy, którzy chcą rozliczać się ryczałtem. Jeżeli w roku poprzedzającym dany rok podatkowy uzyskali przychody z firmy w wysokości nieprzekraczającej 150 tys. euro (limit na 2010 r. to 633.420 zł), będą mogli rozliczać podatek w tej uproszczonej formie. Osoby, które wynajmują prywatne nieruchomości, dopiero po przekroczeniu wyższego pułapu zapłacą wyższy podatek zryczałtowany. W 2010 roku do kwoty 16.891 zł (4 tys. euro) będą płacić podatek według niższej stawki 8,5% (obecnie jest to 13.510 zł). Po przekroczeniu tego pułapu przychodu będzie obowiązywała 20% stawka. Zyskają również mali podatnicy, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku równowartości 1,2 mln euro. Dla nich limit wyniesie 5.067.000 zł.

Gazeta Prawna, 2 października 2009 r.


2 października 2009

Raje podatkowe pod większym nadzorem

Transakcje, w których pojawiają się terytoria, gdzie obowiązują niskie podatki, przyciągają uwagę połowy władz podatkowych z różnych krajów świata. Jest coraz bardziej prawdopodobne, że transakcje dokonywane z rajami podatkowymi będą szczegółowo badane przez władze podatkowe i że firmy, które prowadzą takie operacje, trafią na oficjalne listy obserwacyjne – stwierdza Ernst and Young. W przeszłości rządy rzadko wyraźnie odnosiły się do rajów podatkowych, gdy chciały podważyć stosowaną przez firmy wielonarodowe politykę „cen transferowych”: chodzi o rozwiązania, które określają sposób podziału zysków do opodatkowania między poszczególne części przedsiębiorstwa. Te właśnie ceny transferowe, które mogą prowadzić do milionowych strat urzędów skarbowych, przez długie lata stanowiły najtrudniejszy problem podatkowy, związany z działaniem firm wielonarodowych. Staje się on coraz bardziej kontrowersyjny, ponieważ coraz więcej krajów wprowadza odnoszące się do tej kwestii przepisy, a poszukujące źródeł wpływów rządy nasilają posunięcia, które mają im zapewnić odpowiedni udział w przychodach wielonarodowych przedsiębiorstw.

Gazeta Prawna, 2 października 2009 r.


2 października 2009

Modyfikacje oprogramowania od razu zmniejszają dochód

Firma, która ponosi wydatki na zmianę używanego przez nią programu komputerowego, może zaliczyć je bezpośrednio do kosztów bez względu na ich wartość. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy związane jest to z udzieleniem nowej licencji. Odpowiedź Izby Skarbowej w Warszawie z 8 września 2009 r. ( Nr IPPB5/423-419/09-2/JC).

Rzeczpospolita, 2 października 2009 r.


2 października 2009

Nie wszystkim matkom ZUS umorzy składki

Zakład odmówi pracującym matkom umorzenia składek ubezpieczeniowych od prowadzonego przez nie biznesu, jeśli otrzymały one świadczenie w zamian za te składki. Osoby na etacie, które przebywały na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym i prowadziły działalność gospodarczą, mogą od 1 września tego roku składać wnioski o umorzenie należności z tytułu składek od prowadzonego biznesu. Chodzi o składki za okres od 1 stycznia 1999 r. do końca sierpnia 2009 r. Tak wynika z ustawy z 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy – Prawo bankowe (Dz. U. Nr 71, poz. 609). Zdarza się, że ZUS nie umorzy jednak składek. Umorzenie nie ma zastosowania do osób, za które w związku z prowadzoną pozarolniczą działalnością lub współpracą przy niej zostały opłacone składki i które z tego tytułu pobrały świadczenia z ubezpieczeń społecznych. ZUS nie umorzy opłaconych składek ubezpieczeniowych, które zostały uwzględnione przy ustalaniu prawa do pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych, zarówno krótko-, jak i długoterminowych.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, Paweł Jakubczak, 2 października 2009 r.


10 września 2009

Zarobkiem z odsetek klient podzieli się z bankiem

Jeżeli dopisywane do depozytu odsetki nie przekraczają 2,49 zł, to nie jest od nich pobierany 19% podatek. Wynika to z zasady zaokrąglania kwoty podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku. Podstawy opodatkowania oraz kwoty podatków zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. W praktyce, aby uniknąć naliczenia podatku, lokując środki pieniężne na depozycie czy koncie oszczędnościowym, najlepiej wcześniej przeprowadzić symulację naliczania odsetek. Metoda dziennej kapitalizacji polega na tym, że każdego następnego dnia podstawą oprocentowania jest początkowa kwota lokaty powiększona o odsetki z dnia poprzedniego.

Gazeta Prawna, 10 września 2009 r.


10 września 2009

Będzie jedna stawka ryczałtu od 2010 roku

Osoby fizyczne osiągające przychody z najmu prywatnego opodatkowane ryczałtem będą opłacały podatek według jednej stawki. Od przyszłego roku ma obowiązywać jedna niższa stawka ryczałtu ewidencjonowanego od przychodów z najmu w wysokości 8,5%. To zasadnicza zmiana dla wszystkich osób, które czerpią zyski z wynajmu mieszkań niezwiązanego z prowadzoną działalnością i rozliczają się w formie ryczałtu. Obecnie ryczałt według stawki 8,5% płaci się tylko do momentu, w którym podatnik nie przekroczy kwoty przychodu stanowiącej równowartość 4 tys. euro (w 2009 roku jest to 13.510 zł). Od nadwyżki trzeba zapłacić ryczałt według stawki 20%. Po zmianach wszystkie osoby fizyczne, które zdecydują się na opodatkowanie najmu prywatnego ryczałtem, zapłacą podatek według 8,5% stawki bez względu na wysokość uzyskiwanych przychodów.

Gazeta Prawna, 10 września 2009 r.


10 września 2009

Ulga na złe długi pomaga firmom w kryzysie

Przedsiębiorca może odzyskać VAT z niezapłaconej przez kontrahenta faktury. Taką możliwość daje zmodyfikowana w grudniu 2008 r. ulga na złe długi. Podatnicy korzystają z ulgi, bo pozwala ona na zwrot wpłaconego fiskusowi VAT. W ostatnim okresie można zaobserwować wzrost liczby podatników, którzy chcą skorzystać z ulgi na złe długi. Jako jedną z przyczyn wymieniają trudną sytuację gospodarczą, a tym samym kłopoty z płatnościami między przedsiębiorcami. Celem ulgi na złe długi w VAT jest zmniejszenie obciążeń podatkowych u podatnika, u którego powstał obowiązek zapłaty podatku przy sprzedaży, a nabywca nie uregulował należności. Według Beaty Sarny powodem korzystania z tych regulacji jest szybsza możliwość odzyskania środków pieniężnych, np. przez zwrot podatku na podstawie składanej deklaracji VAT, lub zmniejszenie zobowiązania podatkowego. Ulga wpływa na zmniejszenie kwoty zobowiązania podatkowego do wpłaty na rachunek urzędu skarbowego bądź zwiększenie nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.

Gazeta Prawna, 10 września 2009 r.


10 września 2009

Zbyt długiej wizycie urzędników można się sprzeciwić

Gdy sprawdzanie rozliczeń podatkowych zajmuje pracownikom urzędu skarbowego znacznie więcej czasu niż to wynika z przepisów, przedsiębiorca może wnieść sprzeciw. Ma na to trzy dni robocze liczone od dnia wszczęcia kontroli, a jeżeli naruszenie czasu trwania kontroli nastąpiło w trakcie jej prowadzenia – termin ten liczy się od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie limitu jej trwania.

Rzeczpospolita, 10 września 2009 r.


10 września 2009

Doradca musi posiadać odpowiednie pełnomocnictwo

Aby można było złożyć deklarację przez Internet, nie trzeba mieć bezpiecznego podpisu elektronicznego. Wystarczy, że ma go doradca, który podpisze e-deklarację w imieniu podatnika. Będzie to jednak możliwe tylko, jeśli dostarczyliśmy wcześniej do urzędu skarbowego specjalne pełnomocnictwo upoważniające doradcę do podpisywania deklaracji w formie elektronicznej. Służy do tego formularz UPL-1. Podatnik musi złożyć ten formularz, nawet jeśli w urzędzie składał już pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji papierowych. Nie mają one bowiem ze sobą nic wspólnego. W formularzu UPL-1 trzeba podać informacje o mocodawcy (czyli o podatniku, w imieniu którego deklaracje będą podpisywane), dane pełnomocnika oraz okres obowiązywania upoważnienia. Jeśli nie podamy, do kiedy jest ono ważne, będzie traktowane jako udzielone bezterminowo. Pełnomocnictwo do podpisywania e-deklaracji można w każdym czasie odwołać, również to udzielone bezterminowo. Wystarczy wypełnić formularz OPL-1.

Rzeczpospolita, 10 września 2009 r.


10 września 2009

Przyszli emeryci sfinansują wypłatę bieżących świadczeń

Rząd chce przeznaczyć 7,5 mld zł zgromadzonych w Funduszu Rezerwy Demograficznej na bieżące wypłaty ZUS. Projekt przyszłorocznego budżetu przewiduje, że 7,5 mld zł, które są zgromadzone w Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD), trafią do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. - Środki zapisane na koncie FRD miały gwarantować bezpieczeństwo wypłat przyszłych emerytur. Tak naprawdę są to wirtualne pieniądze, które zostały zainwestowane głównie w papiery dłużne Skarbu Państwa. Jeśli teraz rząd będzie je zamienić na gotówkę i to w krótkim czasie, to ich cena może zmaleć – mówi Wojciech Nagiel, wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ZUS. Zwraca też uwagę, że już w przeszłości FRD był ofiarą niedoborów budżetowych. Pierwotnie twórcy reformy zakładali, że od 1999 roku do Funduszu ma trafiać 1% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne. Z powodów dziury budżetowej Fundusz nie powstał do końca 2001 r. Zaczął działać w roku 2002, ale wysokość odpisu zmniejszono do 0,1%. Od 2003 roku jest podwyższany o 0,05% w każdym roku. Od 2008 r. wynosi 0,35%. Projekt ustawy budżetowej na 2010 r. zakłada, że do FRD nadal będzie trafić tyle samo pieniędzy.

Źródło: Gazeta Prawna, Bożena Wiktorowska. 10 września 2009 r.


2 lipca 2009 - Od jutra nowa lista chorób zawodowych

Przybędzie uprawnionych do renty z ZUS za utratę zdrowia w pracy. Rząd w ostatniej chwili przygotował nowe przepisy, które ułatwią dochodzenie świadczeń za choroby zawodowe.

Zastąpią zakwestionowane rok temu przez Trybunał Konstytucyjny (sygn. P 23/07). Poszło o to, że rozporządzenie z 30 lipca 2002 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych zostało wydane bez odpowiednich upoważnień, a tych zabrakło w kodeksie pracy. Nowelę kodeksu pracy uchwalono 22 maja (Dz. U. Nr 99, poz. 825). Wejdzie w życie 3 lipca 2009 r. Nowe przepisy zawierają definicję choroby zawodowej: jest to schorzenie, które zostało wymienione w wykazie, jeśli można bezspornie lub z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że zostało wywołane warunkami pracy lub sposobem jej wykonywania. Pracodawcy będą musieli przesyłać zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej do Instytutu Medycyny Pracy oraz lokalnego inspektora sanitarnego i przez dziesięć lat przechowywać protokoły wypadków przy pracy. Nowe obowiązki czekają też lekarzy powszechnej służby zdrowia i dentystów. Gdy zauważą u pacjenta symptomy choroby zawodowej, skierują go na badania. Jutro wejdzie w życie nowe rozporządzenie w sprawie wykazu chorób zawodowych.

Rzeczpospolita, 2 lipca 2009 r., Mateusz Rzemek


2 lipca 2009 - Prawie milion firm korzysta z bezpiecznego e-podpisu

Tylko 18 dni na zakup bezpiecznego e-podpisu mają firmy, na których ciąży obowiązek przekazywania do ZUS dokumentów drogą elektroniczną.

Od 21 lipca 2009 r. płatnicy składek będą musieli podpisywać wszystkie dokumenty elektroniczne przekazywane do ZUS wyłącznie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego. W praktyce oznacza to, że od tego dnia żadne certyfikaty wystawione przez Zakład i związane z nimi klucze publiczne i prywatne przekazane płatnikom składek na dyskietkach nie będą ważne. Dodatkowo CERTUM Powszechne Centrum Certyfikacji wyłączy infrastrukturę obsługującą dedykowane dla ZUS certyfikaty niekwalifikowane. Od lipca ubiegłego roku ZUS tylko przez 12 miesięcy mógł przyjmować elektroniczne dokumenty ubezpieczeniowe podpisane przy użyciu certyfikatów klucza publicznego. Wymiana certyfikatów wydawanych płatnikom przez ZUS na dyskietkach odbywała się systematycznie każdego miesiąca. Po utracie ważności niekwalifikowanych certyfikatów kilka tysięcy płatników musiało kupić albo bezpieczny certyfikat, albo skorzystać z usług biur rachunkowych.

Gazeta Prawna, 2 lipca 2009 r., Bożena Wiktorowska


2 lipca 2009 - Z pakietu antykryzysowego cieszą się tylko pracodawcy

Każdy przedsiębiorca niezależnie od tego, czy został dotknięty dekoniunkturą, będzie mógł skorzystać z 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego czasu pracy oraz kont pracy.

Sejm uchwalił ustawę o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców. Odrzucono poprawki postulowane przez związki zawodowe, mające ochronić pracowników przed skutkami zbyt radykalnych rozwiązań antykryzysowych zaproponowanych przez rząd. Na elastyczny czas pracy w firmie muszą się zgodzić związki zawodowe. Chodzi m.in. o propozycję ograniczenia kręgu pracodawców mogących stosować 12-miesięczne okresy rozliczeniowe w połączeniu z możliwością znacznego różnicowania liczby godzin do przepracowania w poszczególnych miesiącach. Związki zwracały uwagę, że wynegocjowane w Komisji Trójstronnej rozwiązania antykryzysowe związane z uelastycznieniem przepisów o czasie pracy miały dotyczyć wyłącznie firm w kryzysie. Tymczasem posłowie poparli rozwiązanie, zgodnie z którym elastyczny czas pracy będą mogły stosować wszystkie zakłady. Natomiast środki na wynagrodzenia będą mogli uzyskać przedsiębiorcy, u których wystąpił spadek obrotów rozumianych jako sprzedaż nie mniejszy niż o 25%.

Rzeczpospolita, 2 lipca 2009 r., Tomasz Zalewski


1 lipca 2009 - Po utracie dochodu łatwiej o zasiłek

Każdy przedsiębiorca niezależnie od tego, czy został dotknięty dekoniunkturą, będzie mógł skorzystać z 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego czasu pracy oraz kont pracy.

Trybunał Konstytucyjny zakwestionował niekorzystne dla świadczeniobiorców zasady obliczania dochodu rodziny. Chodzi o § 17 ust. 2 rozporządzenia z 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne. Mówi on, że nie pomniejsza się dochodu rodziny o dochód utracony przez jednego z jej członków, jeżeli w tym samym roku kalendarzowym ponownie się on zatrudnił i uzyskał przychody z innego źródła (i nie utracił tego zatrudnienia przed zgłoszeniem wniosku o zasiłek). Nie miało znaczenia, jak długa była przerwa w jego zatrudnieniu ani okres, w jakim rodzina, po faktycznym odliczeniu takich utraconych dochodów spełniałaby kryterium dochodowe (podstawowe wynosi obecnie 504 zł na osobę w rodzinie). Trybunał uznał ten przepis za niezgodny z ustawą zasadniczą, gdyż takie ograniczenie nie wynikało z ustawy o świadczeniach rodzinnych i wykraczało poza materię przekazaną przez ustawodawcę do uregulowania przez Ministerstwo Pracy w tym rozporządzeniu. Trybunał stwierdził, że rozporządzenie nie może zmieniać ustawy ( sygn. P 45/08).

Rzeczpospolita, 1 lipca 2009 r., Mateusz Rzemek


1 lipca 2009 - ZUS pożycza na emerytury

ZUS-owi zabraknie w tym roku 5-8 mld zł na wypłatę rent i emerytur. Rząd nie zwiększy dotacji, bo budżet sam cienko przędzie. Zakład już zapukał do banku po kredyt. Wczoraj ZUS w trybie pilnym wziął z banku 200 mln zł z otwartej już dawno temu - na wszelki wypadek - 2,5-mld linii kredytowej. Zakład korzystał z niej ostatni raz dwa lata temu.

Tymczasem ZUS-owi może zabraknąć znacznie więcej, a renty i emerytury musi wypłacać co miesiąc ponad 7 mln Polaków. - Według ostatnich szacunków w 2009 r. może wystąpić deficyt w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nawet 5-8 mld zł – mówi Maria Szczur, wiceprezes ZUS odpowiadająca za finanse. To z FUS wypłacane są ZUS-owskie renty i emerytury. Mamy kryzys. Przybywa bezrobotnych, pensje nie rosną, do ZUS spływa o wiele mniej pieniędzy ze składek. Były Wiceminister Finansów Stanisław Gomułka szacuje braki w kasie ZUS nawet na 10 mld zł. W tym roku budżet dorzuca do rent i emerytur 31 mld zł. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się w Ministerstwie Finansów, że z brakami ZUS musi sobie poradzić sam. Budżet nic już nie da, bo sam jest w tarapatach. Minister Jacek Rostowski zapowiedział w ubiegłym tygodniu znaczny wzrost deficytu budżetowego - z 18,2 mld do 27 mld zł.

Gazeta Wyborcza, 1 lipca 2009 r., Leszek Kostrzewski, Piotr Miączyński, Agata Nowakowska


1 lipca 2009 - PIT - Młodzież traci na podatku

Od umów zlecenia do 200 zł nie pobiera się zaliczki na PIT, tylko podatek zryczałtowany. Wprowadzony ryczałt zmniejszy zarobki młodzieży dorabiającej w okresie wakacji.

Okres wakacyjny to czas, w którym młodzież i studenci chętnie dorabiają do kieszonkowego. Od tego roku te zwykle niewielkie zarobki mogą okazać się jeszcze niższe. Wszystko za sprawą zmiany zasad opodatkowania drobnych umów cywilnoprawnych. Od 1 stycznia 2009 r. przychody m.in. z tytułu umowy zlecenia czy o dzieło uzyskane od tego samego płatnika, które miesięcznie nie przekraczają 200 zł podlegają opodatkowaniu 18% podatkiem zryczałtowanym. Jeszcze w ubiegłym roku od każdego zarobku pobierana była zaliczka na PIT. Jeśli jednak dochody nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty wolnej od podatku – 3.091 zł – pobrane wcześniej zaliczki były przy rocznym rozliczeniu zwracane w formie nadpłaty podatku.

Gazeta Prawna, 1 lipca 2009 r.


29 czerwca 2009 - Trzeba złożyć uchwałę o pokryciu straty

Do składanych w rejestrze sądowym zatwierdzonych sprawozdań finansowych należy dołączyć uchwałę o pokryciu straty lub podziale zysku.

Spółki muszą złożyć roczne sprawozdanie finansowe w rejestrze sądowym w ciągu 15 dni od jego zatwierdzenia. Do składanych dokumentów należy dołączyć m.in. odpis uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania i podziale zysku/pokryciu straty. Treść merytoryczna uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty wynika ze sprawozdania. Kodeks spółek handlowych nie przewiduje wzoru i zasad, które powinny być spełnione, by treść uchwały była prawidłowa. Musi zawierać wskazanie, czy zysk będzie przeznaczony do wypłaty jako dywidenda – i w jakiej części, czy zostanie przeznaczony na inne cele (kapitał zapasowy, celowy). W spółce akcyjnej co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy musi być przeznaczane na kapitał zapasowy, dopóki nie osiągnie on co najmniej 1/3 kapitału zakładowego. W umowie spółki z o.o. może być również zapis nakazujący przeznaczanie części zysku na kapitały zapasowe.

Gazeta Prawna, 29 czerwca 2009 r.