Biuro Rachunkowe KFK Expert Katowice, podatki rachunkowość katowice
Mapa strony angielska wersja językowa włoska wersja językowaArchiwum


2014-11-20
Lewiatan rekomenduje wprowadzenie ułatwień w uzyskaniu zwrotu VAT

Zbudowanie spójnego systemu wspierania innowacyjności, ułatwienie uzyskania zwrotu VAT, likwidację nadmiernych ograniczeń i obowiązków związanych z zatrudnianiem pracowników, czy umożliwienie pacjentom dopłat do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, rekomenduje rządowi na ostatni rok działalności Konfederacja Lewiatan.
Rekomendacje zostały przedstawione na konferencji Polska 2015-2025. Zadania na rok i kolejne 10 lat, która odbyła się w warszawskim hotelu Sheraton, z udziałem blisko 500 przedsiębiorców, ekonomistów, polityków, liderów opinii. Jej organizatorem był Lewiatan, a partnerem strategicznym PZU SA. W specjalnej publikacji Biała Księga bis Konfederacja Lewiatan przedstawiła 13 rekomendacji dla rządu Ewy Kopacz, na ostatni rok działalności. - Nie mają one charakteru systemowych, trudnych w realizacji projektów, ale zadań, które przy sprawnym zarządzaniu i jasno określonych priorytetach, rząd współpracując z parlamentem, jest w stanie podjąć i zrealizować. Powinien on skoncentrować się na zwiększeniu efektywności instytucji publicznych, natomiast w działalności legislacyjnej na dokończeniu już rozpoczętych i pożądanych przez przedsiębiorców projektów mówiła Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan. W Białej Księdze bis znalazły się takie zadania jak:
a) zbudowanie spójnego systemu wspierania innowacyjności,
b) wprowadzenie nowej ordynacji podatkowej opartej na zasadzie, że wątpliwości są rozstrzygane na korzyść podatnika,
c) ułatwienie uzyskania zwrotu VAT, aby poprawić płynność finansową przedsiębiorstw,
d) likwidacja nadmiernych ograniczeń i obowiązków związanych z zatrudnianiem pracowników, jak np. przechowywania dokumentacji pracowniczej w formie papierowej przez 50 lat,
e) przygotowanie strategii przekształceń sektora energetycznego odpowiadającej na wyzwania stawiane przez Unię Europejską w zakresie klimatu i środowiska,
f) Stworzenie warunków rozwoju konkurencji na rynku gazu,
g) zatwierdzenie programów operacyjnych na lata 2014-2020 i uruchomienie wsparcia dla firm.

Źródło: www.konfederacjalewiatan.pl, 20 listopada 2014 r.

2014-11-20
PIP ma sporo zastrzeżeń do projektu zmian w umowach terminowych

Inspekcja Pracy pozytywnie oceniła przewidziane w projekcie dookreślenie celu zawierania umowy o pracę na okres próbny oraz uregulowanie dopuszczalności ponownego zawarcia tego rodzaju umowy między tymi samymi stronami stosunku pracy. Jak dodano w opinii, projektowane zmiany usuną dotychczasowe wątpliwości, jakie pojawiały się "w związku z zatrudnianiem pracowników na podstawie kolejnej umowy na okres próbny".
"Oczekiwaną i postulowaną przez PIP zmianą jest również uregulowanie zasad zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia" - napisano w opinii.
PIP zaznacza jednak, że poza dopuszczeniem możliwości jednostronnego zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy, projektowane przepisy powinny jednoznacznie określać sposób obliczania wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w tym okresie.
"Proponowany zapis, zgodnie z którym "w tym okresie pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował" może nadal rodzić wątpliwości odnośnie sposobu ustalania wysokości tego wynagrodzenia" - czytamy.
Inspekcja ma jednak zastrzeżenia do propozycji dotyczącej zawierania umów o pracę na czas określony. "Przede wszystkim należy wskazać, że obecna regulacja (...) dopuszcza zawarcie dwóch umów o pracę na czas określony między tymi samymi stronami stosunku pracy. Kolejna umowa o pracę (trzecia) traktowana jest jak umowa na czas nieokreślony. Zaproponowana zmiana zwiększa więc dopuszczalną liczbę umów na czas określony w stosunku do obecnego stanu prawnego" - czytamy w dokumencie.
"Szczególnie negatywnie należy jednak ocenić projektowany przepis (...) w zakresie, w jakim wyłącza ograniczenie stosowania umów na czas określony w przypadku, gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie, które uzasadniają zatrudnienie na czas określony w związku z okresowymi potrzebami pracodawcy. Tak ogólnie sformułowana przesłanka wyłączenia (...) stoi w wyraźnej sprzeczności z celem projektu, jakim jest ograniczenie zatrudniania pracowników na podstawie umów na czas określony" - czytamy.
Jak dodano w opinii, w praktyce proponowana zmiana może prowadzić do nieuprawnionego wykorzystywania umów o pracę na czas określony, w sytuacji gdy powinny być zawierane umowy na czas nieokreślony. "Przypadki, w których dopuszczalne byłoby zawieranie umów na czas określony bez stosowania ograniczeń (...) powinny być jednoznacznie określone w Kodeksie pracy, a nie pozostawione decyzji pracodawcy" - podkreślono.
"Nie wiadomo też, kto miałby weryfikować obiektywność przyczyn wskazanych przez pracodawcę, które uzasadniałyby zatrudnienie na czas określony. W szczególności brak podstaw do podejmowania takich działań przez inspektorów pracy, którzy w zakresie swoich uprawnień nie są upoważnieni do nakazania pracodawcy zmiany rodzaju umowy o pracę zawartej z pracownikiem" - dodano.
Wątpliwości Inspekcji budzi również przepis przejściowy, który wyłącza stosowanie nowych przepisów w stosunku do umów o pracę zawartych na czas określony przed dniem wejścia w życie ustawy, jeżeli rozwiązanie takiej umowy przypada po upływie 33 miesięcy od tego dnia i stosunek pracy pracownika podlega szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę. W takim przypadku umowa rozwiązuje się z upływem okresu na jaki została zawarta.
Tymczasem - jak wskazała PIP - projektowane przepisy przewidują, że pozostałe umowy zawarte na czas określony trwające w dniu wejścia w życie ustawy, zostaną objęte nowymi przepisami. "Oznacza to mniej korzystne uregulowanie sytuacji pracowników objętych szczególną ochroną (np. ochrona przysługująca w czasie ciąży pracownicy, czy korzystania z urlopów związanych z rodzicielstwem) w stosunku do pozostałych pracowników" - wytyka PIP.
Obecne przepisy prawa pracy nie mówią o żadnych ograniczeniach co do czasu trwania umów na czas określony. Obowiązuje jedynie ograniczenie co do liczby takich umów - pracodawca może zatrudnić tę samą osobę tylko dwa razy na czas określony, trzecia umowa z mocy prawa staje się umową na czas nieokreślony. Warunkiem jest jednak, by przerwa między umowami nie przekraczała jednego miesiąca, co pracodawca może ominąć.
W projekcie MPiPS zaproponowano też, by okres wypowiedzenia umów terminowych, wynoszący obecnie dwa tygodnie, był taki sam, jak przy umowach zawartych na czas nieokreślony: dla osób zatrudnionych do pół roku - dwa tygodnie, do trzech lat - miesiąc, dla pracujących dłużej niż trzy lata - trzy miesiące. W marcu 2014 r. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że dwutygodniowy okres wypowiedzenia dla umów terminowych bez względu na długość zatrudnienia jest dyskryminujący.

Gazeta Prawna, 20.11.2014,

2014-11-19
W urzędach skarbowych powstaną centra obsługi

Projekt ustawy o Administracji Podatkowej przewiduje przekształcenie sal obsługi w urzędach skarbowych w centra obsługi, w których podatnik będzie mógł składać podania i deklaracje podatkowe, otrzymywać zaświadczenia oraz wyjaśnienia w zakresie przepisów prawa podatkowego. W centrach będą funkcjonować wyspecjalizowane stanowiska dedykowane konkretnym grupom podatników. Pracownicy administracji podatkowej będą w nich wykonywać m.in. bieżącą obsługę podatnika poprzez przyjmowanie podań i deklaracji, wydawanie zaświadczeń wydawanych przez naczelnika urzędu skarbowego oraz udzielanie wyjaśnień w zakresie przepisów prawa podatkowego, ale także będą informować o danych kontaktowych właściwych organów do załatwienia indywidualnej sprawy podatnika wraz ze wskazaniem zakresu kompetencji tych organów. Obsługa i wsparcie podatnika będą realizowane także poprzez udostępnienie stanowiska komputerowego umożliwiającego podatnikom dostęp do portalu podatkowego. Efektem projektowanych zmian będzie także dostarczenie obywatelowi wspólnych usług administracji rządowej. Wprowadzenie nowych regulacji umożliwi wykonywanie przez centrum obsługi zadań wykonywanych dzisiaj przez inne organy, spoza administracji podatkowej. Będą to czynności polegające na przyjmowaniu podań i deklaracji należących do zakresu właściwości innych organów władzy publicznej, tj.: jednostek samorządu terytorialnego, organów podatkowych właściwych w zakresie akcyzy, a także Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wraz z wykorzystaniem dostępu do systemów teleinformatycznych tych organów. Stąd też potencjalny podatnik będzie mógł złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie tylko w organie gminy ale także w wybranym przez siebie urzędzie skarbowym. Dodatkowo, podatnik podatku akcyzowego będzie mógł złożyć deklaracje podatkowe z zakresu podatku akcyzowego w każdym urzędzie skarbowym, zaś ten przekaże je do właściwego urzędu celnego. Podobne rozwiązania będą odnosiły się do zadań realizowanych przez ZUS, tzn. płatnik składek na ubezpieczenie społeczne będzie mógł złożyć w dowolnym urzędzie skarbowym dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe związane z ubezpieczeniem społecznym. W obecnym stanie prawnym, podatnik chcąc uzyskać np. zaświadczenie o niezaleganiu z podatkiem, musi wystąpić o takie zaświadczenie do właściwego dla siebie naczelnika urzędu skarbowego. Jest to znaczna niedogodność dla podatnika, który przebywając poza miejscem swojego zamieszkania lub siedziby nie może szybko realizować swoich spraw związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Zgodnie z projektowanymi regulacjami, podatnik będzie mógł w każdym centrum obsługi, niezależnie od terytorialnego zasięgu działania naczelnika urzędu skarbowego składać podania i deklaracje podatkowe, otrzymywać zaświadczenia oraz wyjaśnienia w zakresie przepisów prawa podatkowego.

Źródło: www.rcl.gov.pl, 19 listopada 2014 r.

2014-11-18
Do 1 grudnia należy złożyć PIT-6

W tym roku 1 grudnia upływa termin złożenia we właściwym urzędzie skarbowym deklaracji PIT-6/PIT-6L, która jest podstawą do wymiaru zaliczek w 2015 roku na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Obowiązek złożenia tej deklaracji dotyczy osób fizycznych prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, niezależnie od tego czy dochód ustalany jest na podstawie norm szacunkowych, czy też na podstawie prowadzonych ksiąg. W deklaracji PIT-6/PIT-6L podatnicy wskazują rodzaje oraz rozmiary zamierzonej w 2015 roku produkcji. Podatnicy, których dochód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się na podstawie prowadzonych ksiąg, dodatkowo deklarują wysokość przewidywanego w 2015 roku dochodu.

Źródło: www.finanse.mf.gov.pl, 18 listopada 2014 r.

2014-11-17
Nowe regulacje ułatwią przedsiębiorcom rozliczanie podatku dochodowego

Ryczałtowy system rozliczania podatku dochodowego za wykorzystanie samochodu służbowego do celów prywatnych, czy uproszczenie rozliczeń przy rejestrowaniu zaliczki za pośrednictwem kasy fiskalnej to przykłady regulacji, które zmniejszą obciążenia administracyjne dla przedsiębiorców. Wicepremier Janusz Piechociński przypomniał, że rozwiązania dotyczące zmiany sposobu rozliczania wykorzystywania przez pracowników samochodu służbowego w celach prywatnych, przyjęte w ustawie o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, którą Sejm uchwalił 7 listopada 2014 r., są odpowiedzią na trudności zgłaszane przez przedsiębiorców. Powinny wyeliminować konieczność prowadzenia przez przedsiębiorców dodatkowych ewidencji oraz tworzenia skomplikowanych regulaminów wewnętrznych. Nowe przepisy określają wartość świadczenia w wysokości 250 zł miesięcznie dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3, co przy stawce podatkowej 18 proc. oznacza kwotę 45 zł zryczałtowanego miesięcznego podatku. Dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3, dla których wartość świadczenia określono na 400 zł miesięcznie, podatek ma wynieść 72 zł miesięcznie. W przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych przez część miesiąca wartość świadczenia ustalana będzie za każdy dzień użytkowania w wysokości 1/30 tych kwot.
Ustawa wprowadza także ułatwienia dla przedsiębiorców korzystających z kas fiskalnych. Do tej pory każda zaliczka na poczet wykonania usługi czy sprzedaży towaru stanowiła podstawę opodatkowania VAT. Nie stanowiła natomiast przychodu w podatku dochodowym. Zgodnie z nowymi rozwiązaniami, podatnik będzie mógł decydować czy rozliczy zaliczki na dotychczasowych zasadach, czy zaliczy je do przychodu w dniu pobrania wpłaty.
Z kolei zwolnienie z podatku dochodowego wartości świadczenia otrzymanego przez pracownika z tytułu organizowanego przez pracodawcę dowozu do zakładu pracy transportem zbiorowym pozwoli, zdaniem szefa resortu gospodarki, uprościć system rozliczeń w tym zakresie i będzie służyć promowaniu zatrudniania osób bezrobotnych, szczególnie tych, którzy mieszkają na terenach gmin o szczególnym zagrożeniu wysokim bezrobociem strukturalnym.

Źródło: www.mg.gov.pl, 17 listopada 2014 r.

2014-11-14
Finalistka AKCJI ZWYKŁY BOHATER 2014- Kategoria fair na co dzień

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu osobę, która zasługuje na miano Zwykłego Bohatera 2014r chociaż naprawdę wykazuje się niezwykłym bohaterstwem na co dzień.
Alicja Niedźwiecka - Zimała
Nauczycielka matematyki z Rudy Śląskiej, która od ponad roku pomaga jednej z uczennic w swojej szkole. Alicja zupełnie przez przypadek dowiedziała się, że rodzina tej dziewczyny ma poważne problemy finansowe. Ta informacja bardzo ją zaskoczyła, tym bardziej, że na zewnątrz nic nie wskazywało na to, że ci ludzie mogą borykać się z tego rodzaju kłopotami. Alicja pomogła im m.in. w przeprowadzeniu remontu mieszkania socjalnego, które dostali od miasta. Namówiła również do pomocy swojego męża oraz kilkoro rodziców ze szkoły, którzy nie tylko pracowali fizycznie przy remoncie, ale także wsparli finansowo potrzebującą rodzinę. Dla dobra swojej uczennicy, Alicja stara się całą sprawę trzymać w tajemnicy przed szkolną społecznością. Nie chce, aby dziewczynka czuła się skrępowana faktem, że pomaga jej nauczycielka i rodzice szkolnych kolegów.
Zachęcamy do oddania głosu dla tej niezwykłej osoby :)

Zagłosuj już dziś za pośrednictwem strony http://www.zwyklybohater.pl/waleczna-alicja lub wysyłając SMS o treści 3 pod nr 7122 Koszt: 1,23 zł z VAT/SMS.
Regulamin: 860 telestrona TVN. Organizator TVN Media. Cały zysk TVN Media z SMS-ów zostanie przekazany Fundacji TVN "Nie jesteś sam".

http://www.zwyklybohater.pl/waleczna-alicja

2014-11-13
PFRON wolny od CIT

W ubiegłą sobotę, tj. 8 listopada br. weszła w życie nowelizacja ustawy o CIT, która zwalnia z podatku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Do ustawy dodany został art. 17 ust. 1 pkt 4pa, zgodnie z którym zwolnione od podatku są dochody PFRON-u, w części przeznaczonej na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej. Regulacja została wprowadzona w drodze ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1457). Nowelizacja przewiduje także zachowanie osobowości prawnej przez PFRON oraz jego organy, tj. zarząd i radę nadzorczą. Oznacza to odstąpienie od oczekujących na wejście w życie 1 stycznia 2015 r. zasadniczych zmian pozbawiających PFRON osobowości prawnej i przekształcających go w wyodrębniony rachunek bankowy. Sejm uchwalił nowelizację 29 sierpnia 2014 r., a prezydent podpisał ją 16 października br.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 13 listopada 2014 r.

2014-11-12
CIT: wydatki na pośrednictwo wynajmujący rozlicza w czasie

Przepisy ustawy o CIT nie stoją na przeszkodzie w rozliczeniu w czasie kosztu w postaci jednorazowego wynagrodzenia związanego z zawarciem przez przedsiębiorcę umowy pośrednictwa w zakresie poszukiwania najemcy i doprowadzenia do zawarcia umowy najmu nieruchomości. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 19 września 2014 r. W przedmiotowej sprawie do fiskusa zwrócił się przedsiębiorca w sprawie sposobu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z poszukiwaniem najemcy nieruchomości. Przedsiębiorca zawarł umowę pośrednictwa, w której zlecił zleceniobiorcy wyszukanie najemcy i doprowadzenie do zawarcia między nim a najemcą, umowy najmu obiektu handlowego, którego był właścicielem. Umowa pośrednictwa przewiduje z tego tytułu jednorazowe wynagrodzenie pośrednika w kwocie 500.000 zł, powiększone o podatek VAT. Umowa najmu została zawarta na czas określony 10 lat, liczony od dnia przekazania przedmiotu najmu najemcy do używania. Po tym okresie umowa zostanie uznana za ponownie zawartą na okres 10 lat, chyba że najemca wyrazi pisemny sprzeciw. Zgodnie z umową pośrednictwa zleceniobiorca wystawił fakturę na kwotę 500.000 zł netto. Przedsiębiorca przyjął, że poniesiony koszt w kwocie 500.000 zł dla celów rachunkowych będzie rozliczany w czasie poprzez czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, co oznacza, że odpisy danego wydatku dokonywane będą systematycznie w ciężar kosztów rachunkowych proporcjonalnie w okresie 10 lat i w tym samym czasie będą zaliczane do kosztów uzyskania przychodów dla celów podatkowych. Fiskus zgodził się z tym stanowiskiem. Organ wskazał, że przepisy ustawy o CIT nie stoją na przeszkodzie w rozliczeniu w czasie kosztu w postaci jednorazowego wynagrodzenia związanego z zawarciem przez przedsiębiorcę umowy pośrednictwa w zakresie poszukiwania najemcy i doprowadzenia do zawarcia umowy najmu obiektu handlowego. Skoro przedsiębiorca zdecydował się rozliczać przedmiotowe wydatki w oparciu o zasady wynikające z przepisu art. 39 ustawy o rachunkowości, a więc dokonywać systematycznie odpisów w ciężar kosztów proporcjonalnie do ustalonego okresu, to powinien je w tym samym czasie zaliczać do kosztów uzyskania przychodów dla celów podatkowych. Co do zasady, stanowi o tym cytowany wyżej art. 15 ust. 4e ustawy o CIT. Tym samym, stosowany przez przedsiębiorcę sposób rozliczania kosztów dla celów bilansowych powinien znaleźć odzwierciedlenie w sposobie zaliczenia opisanego jednorazowego wynagrodzenia dla zleceniobiorcy z tytułu zawartej umowy pośrednictwa do kosztów uzyskania przychodów dla celów podatkowych. Podsumowując, z uwagi na fakt, że przedmiotowa umowa najmu obiektu handlowego zawarta została na okres 10 lat, do kosztów związanych z wyszukaniem najemcy i doprowadzeniem do zawarcia umowy najmu zastosowanie będzie miał art. 15 ust. 4dustawy o CIT, zgodnie z którym jeżeli koszty dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. Ponadto, stosownie do przepisu art. 15 ust. 4e ustawy, przedmiotowe koszty powinny być rozliczane na bazie miesięcznej, jeżeli analogiczne zasady zostały przyjęte dla celów księgowych. Nie ma w tym wypadku znaczenia czy umowa najmu, po upływie 10 lat, zostanie zawarta ponownie na kolejny okres. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 19 września 2014 r., ITPB3/423-350/14/KK

Źródło: www.mf.gov.pl, 12 listopada 2014 r

2014-11-12
Prezydent podpisał ustawę dot. przekazywania informacji o dochodach podatników

Prezydent podpisał 10 listopada br. nowelizację nakładającą na płatników PIT i niektórych płatników CIT obowiązek składania elektronicznych deklaracji podatkowych. Umożliwi to wprowadzenie zasady wypełniania przez administrację podatkową zeznań w imieniu podatnika. Uchwalona przez Sejm 26 września 2014 r. ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw wprowadza zasadę przekazywania administracji podatkowej informacji i deklaracji podatkowych oraz rocznego obliczenia podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W konsekwencji nakłada na płatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz na podatników i płatników podatku dochodowego od osób prawnych obowiązek składania tych dokumentów drogą elektroniczną. W systemach informatycznych administracji podatkowej nastąpi automatyczne gromadzenie danych niezbędnych do uruchomienia w 2015 r. usługi wstępnie wypełnianych zeznań podatkowych (tzw. PFR, pre-filled tax return) dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ograniczenie liczby dokumentów papierowych, jakie w obecnie wpływają do administracji podatkowej i są przez nią przetwarzane. Nowelizacja przewiduje obowiązek przekazywania administracji podatkowej informacji o dochodach podatników wyłącznie drogą elektroniczną. Zwolnione z tego obowiązku będą podmioty, które takie dane sporządzają dla maksymalnie pięciu osób. Zaproponowane w ustawie rozwiązanie ułatwi dokonywanie rozliczeń podatkowych, ograniczy najczęściej popełniane błędy w rozliczeniach, a także zmniejszy liczbę dokumentów papierowych. Płatnicy będą mogli wysyłać urzędom skarbowym zbiorczą informację o dochodach wielu podatników, podpisaną jednym podpisem elektronicznym. W przypadku płatników będących osobami fizycznymi, nie będzie wymagany bezpieczny podpis elektroniczny, a płatnicy, którzy nie będą mieli dostępu do sieci, dane do uruchomienia usługi PFR, będą mogli wysłać internetowo w siedzibie urzędu skarbowego. Zakłada się, że od 2015 r. usługę PFR urzędy skarbowe udostępnią dla podatników rozliczających PIT-37 (składany głównie przez pracowników, zleceniobiorców, emerytów i rencistów), a od 2016 r. rozszerzą ją na PIT -36 (składany głównie przez przedsiębiorców) i PIT-38 (składany przez osoby osiągające dochody kapitałowe, np. z giełdy). Podpisana ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2015 r., a przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu nadanym nowelizacją znajdą zastosowanie do dochodów uzyskanych (strat poniesionych) począwszy od 1 stycznia 2014 r.

Źródło: www.prezydent.pl, 12 listopada 2014 r.

2014-11-07
Senat przyjął zmiany w uldze prorodzinnej

Wczoraj senatorowie przyjęli bez poprawek nowelizację ustawy o PIT, która przewiduje wprowadzenie od 1 stycznia 2015 r. ułatwień dla rodzin wielodzietnych. Podatnicy, którzy zarabiają zbyt mało by wykorzystać całą ulgę na dzieci dostaną pozostałą kwotę z budżetu państwa. Nowelizacja dotyczy tzw. ulgi na dzieci, czyli możliwości odliczenia od podatku określonej przepisami kwoty na każde wychowywane przez podatnika małoletnie dziecko (także dziecko pełnoletnie, które otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny oraz dziecko uczące się w szkole do ukończenia 25 roku życia). Ulga na dzieci jest odliczana od podatku przez podatników podatku dochodowego uzyskujących dochody opodatkowane według skali podatkowej, po wcześniejszym potrąceniu składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zgodnie z nowelizacją podatnicy, którzy zarabiają zbyt mało i płacą zbyt niskie podatki, by wykorzystać całą ulgę w podatku PIT na dzieci, dostaną pozostałą kwotę z budżetu państwa. Ustawa zakłada też podwyższenie o 20 proc. ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko - ulga na trzecie dziecko wzrośnie rocznie z 1668,12 zł na 2000,04 zł, a ulga na każde kolejne dziecko z 2224,08 zł na 2700 zł. Odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Zmiany będą obowiązywać od 1 stycznia 2015 r. i obejmą rozliczenia za 2014 r.

Źródło: www.senat.gov.pl, 7 listopada 2014 r.

2014-11-06
Przepisy wprowadzające ryczałt od aut służbowych są wadliwe

Przepisy dotyczące opodatkowania użytkowania samochodów służbowych do celów prywatnych nie są pozbawione wad, ponieważ obejmują wyłącznie świadczenia nieodpłatne. Pominięto w nich sytuację, w której pracownik, może użytkować auto również odpłatnie lub częściowo odpłatnie - uważa Konfederacja Lewiatan. Uchwalona przez Sejm i rozpatrywana obecnie przez Senat ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej wprowadza oczekiwane przez przedsiębiorców ryczałtowe opodatkowanie nieodpłatnego świadczenia z tytułu użytkowania przez pracownika samochodu służbowego do celów prywatnych. Jednak zdaniem ekspertów Konfederacji Lewiatan, przepisy te są źle skonstruowane, bowiem zakładają, że ułatwienie dotyczyć będzie wyłącznie świadczeń nieodpłatnych. Pominięto sytuację, w której pracownik, może użytkować pojazd również odpłatnie lub częściowo - odpłatnie. Zatem w sytuacji pobierania płatności za udostępnienie samochodu służbowego do celów prywatnych pracownika wysokość świadczenia ustalana będzie według cen rynkowych. Oznacza to, że regulacja nie jest pełna i różnicuje podmioty w zależności od sposobu udostępnienia samochodu. Odesłanie w nowym przepisie do przypadków, w których samochód udostępniony jest nieodpłatnie spowoduje konieczność szacowania przychodu według cen rynkowych świadczeń częściowo odpłatnych. Zatem wszyscy pracodawcy, którzy odpłatnie udostępniają samochody, dalej będą narażeni na spory co do wysokości świadczenia. W związku z tym, w opinii ekspertów Lewiatana, niezbędne jest określenie, że w przypadku świadczenia odpłatnego lub częściowo-odpłatnego, z tytułu użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych, pomniejsza się wartość świadczenia o wysokość odpłatności ponoszonej przez pracownika. Propozycję takiej zmiany Konfederacja zgłosiła senatorom, którzy mogą jeszcze wpłynąć na kształt przepisu i usunąć jego wadliwość. Wprowadzenie mechanizmu zryczałtowanego opodatkowania nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych jest rozwiązaniem oczekiwanym przez środowisko przedsiębiorców. Nie ze względu na korzyści podatkowe, gdyż de facto ryczałt wprowadza, a nie likwiduje opodatkowanie. Przedsiębiorcy zyskają pewność prawa, która uchroni ich przed sporami z organami podatkowymi o sposób i wysokość ustalania tych świadczeń. Brak doprecyzowania w znacznej mierze zniweczy jednak pozytywny skutek tej regulacji, gdyż utrzyma obecny, niekorzystny stan prawny w stosunku do tych przedsiębiorców, którzy dzisiaj pomimo trudności i ryzyka dokładają należytej staranności, aby nieodpłatne świadczenia z tytułu użytkowania samochodów służbowych opodatkowywać.

Źródło: www.konfederacjalewiatan.pl, 6 listopada 2014 r.

2014-11-06
MF: korzystne dla przedsiębiorców zmiany będą kontynuowane

Nowa Ordynacja podatkowa, unowocześnienie działania administracji podatkowej i uproszczenia dla mikroprzedsiębiorców - to tylko niektóre ze zmian przygotowywanych przez resort finansów, które już wkrótce pomagać mają w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce. Podczas konferencji Konkurencyjność sektora MMŚP 2014", zorganizowanej 4 listopada br. w Sejmie RP przez Konfederację Lewiatan, minister finansów Mateusz Szczurek przedstawił przedsiębiorcom plany resortu. Przypomniał, że trwają intensywne prace nad nowymi przepisami Ordynacji podatkowej, zawierającymi wiele korzystnych dla firm przepisów, które poprawić mają z jednej strony relacje między podatnikami a państwem, a z drugiej strony ściągalność podatków. Minister wskazał przy tym, że jednym z większych problemów jest kwestia szarej strefy. Jego zdaniem prawo podatkowe powinno być skonstruowane tak, żeby szara strefa się nie opłacała. W przeciwnym wypadku, w konkurencji nieuczciwego z uczciwym, ten uczciwy zawsze przegra. Minister finansów wskazał również na poważne zmiany czekające administrację podatkową. Chodzi m.in. o tzw. asystenta podatnika, czyli pracownika urzędu skarbowego, który będzie oddelegowany do pomocy przedsiębiorcy przez 1,5 roku działalności, budowę bazy wiedzy podatkowej on-line oraz modernizację Krajowej Informacji Podatkowej. Jak zapewnił minister Szczurek ze strony urzędnika skarbowego przedsiębiorcy będą mieć sojusznika, a nie kogoś, kto rzuca kłody pod nogi, aby obowiązek płacenia podatków był z jednej strony uczciwie ponoszony przez wszystkich, a z drugiej strony był mało uciążliwy.

Źródło: www.mf.gov.pl, 6 listopada 2014 r.

2014-10-31
Badania lekarskie ważne u nowego pracodawcy

Nowy pracodawca będzie mógł zatrudnić pracownika na podstawie ważnego i aktualnego (od poprzedniego pracodawcy) orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, jeśli będzie go zatrudniał na podobnym stanowisku. Tak wynika z przyjętej przez Sejm tzw. czwartej ustawy deregulacyjnej. Obecnie (na podstawie art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy; tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) przy zmianie zatrudnienia pracownik jest zobowiązany do wykonania badań lekarskich przed podjęciem pracy u nowego pracodawcy, nawet wtedy kiedy ma wykonywać takie same zadania. Teraz ustawą zajmie się Senat. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2015 r.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 31 października 2014 r.

2014-10-27
Koniec z długoterminowymi kontraktami

MPiPS przygotowało projekt zmian w kodeksie pracy, dotyczący zatrudniania na umowę na czas określony. Standardem będzie umowa terminowa na czas nie dłuższy niż 33 miesiące. Możliwe będzie zawarcie najwyżej trzech takich umów. Twórcy projektu nowelizacji argumentują, że wychodzi on naprzeciw zarzutom KE w sprawie niezgodności naszego kodeksu pracy z wymogami dyrektywy Rady 99/70/WE. Dotyczą one trzech obszarów: krótszego okresu wypowiedzenia przy długoterminowych umowach w stosunku do obowiązującego przy umowach na czas nieokreślony na podobny okres, zbyt krótkiego okresu, który musi upłynąć między dwiema umowami na czas określony, aby nie były one uważane za ,,następujące po sobie" oraz pojęcia zadań realizowanych cyklicznie", w ramach którego dozwolone jest nieograniczone zawieranie następujących po sobie umów na czas określony. Teraz, zgodnie z art. 25 k.p., umowę o pracę zawiera się na czas nieokreślony, określony, na czas wykonania określonej pracy oraz na zastępstwo. Każda z tych umów może być poprzedzona umową o pracę na okres próbny, nieprzekraczający 3 miesięcy. Zgodnie z orzecznictwem kilkakrotne zawarcie umowy na okres próbny z tym samym pracownikiem jest dopuszczalne, jeżeli wiąże się z zatrudnieniem na innym stanowisku lub przy innych czynnościach i nie zmierza w oczywisty sposób do obejścia przepisów. Propozycja nowelizacji k.p. dotyczy: ograniczenia rodzajów umów o pracę do trzech - zamiast obecnych czterech; dookreślenia specyfiki umowy o pracę na okres próbny; zasad zatrudniania pracowników na podstawie umów o pracę na czas określony przez wprowadzenie bardziej skutecznego sposobu limitowania tych umów; uzależnienia długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy tak samo jak jest to przy umowach na czas nieokreślony; możliwości jednostronnego zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy podczas wypowiedzenia z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Wedle projektu, nie będzie już umowy na czas wykonania określonej pracy. Największe zmiany dotyczą umów terminowych. Okres zatrudnienia na podstawie umowy na czas określony oraz łączny okres zatrudnienia na podstawie takich umów z tym samym pracodawcą nie będzie mógł przekraczać 33 miesięcy, a łącznie nie może być ich więcej niż trzy. Powyższe limity ograniczające zatrudnienie na podstawie umowy lub umów o pracę na czas określony nie będą dotyczyły umowy zawartej w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, wykonywania pracy dorywczej lub sezonowej, wykonywania pracy przez okres kadencji a także: gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie, które uzasadniają zatrudnienie na czas określony w związku z jego okresowymi potrzebami. Wydłużą się też okresy wypowiedzenia. Zatrudnionego dłużej niż 6 miesięcy, a krócej niż 3 lata, szef pozbawi pracy z miesięcznym wyprzedzeniem, dzisiaj dwutygodniowym. Po 3 latach pracy okres wypowiedzenia wyniesie 3 miesiące.

VGK, 27 października 2014 r

2014-10-27
Znamy stawki podatku rolnego w 2015 roku

W następnym roku stawka podatku rolnego dla gospodarstw rolnych wyniesie 153,43 zł od 1 ha gruntu rolnego. W porównaniu do stawki obowiązującej zmniejszy się ona nieznacznie. Obecnie stawka podatku wynosi 173,20 zł od 1 ha (równowartość pieniężna 2,5 q żyta). Stawka dla gruntów rolnych nie stanowiących gospodarstw rolnych tj. o powierzchni mniejszej niż 1 ha wynosi obecnie 346,40 zł od 1 ha fizycznego (równowartość pieniężna 5 q żyta). Natomiast w 2015 roku wyniesie 306,85 zł. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza, bez względu na ich powierzchnię. Z podatku rolnego ustawowo zwolnione są użytki rolne klasy V, VI i VIz oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych. Warto zaznaczyć, że od 1 stycznia 2014 r. podstawą do ustalenia podatku rolnego jest średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS średnia cena skupu żyta wyniosła 61,37 za 1 kwintal (M.P. poz. 935).

Źródło: www.rcl.gov.pl, 27 października 2014 r.

2014-07-03
Senat rozpatrzy zmiany w rachunkowości mikropodmiotów

W trakcie trwającego posiedzenia senatorzy omówią zmiany upraszczające prowadzenie rachunkowości przez jednostki mikro, m.in. przez umożliwienie im sporządzania skróconego sprawozdania finansowego uwzględniającego jedynie podstawowe informacje w bilansie oraz rachunku zysków i strat. Uchwalona przez Sejm 10 czerwca br. nowelizacja ustawy o rachunkowości implementuje przepisy unijne dotyczące jednostek mikro, czyli spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek komandytowo-akcyjnych, które w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe oraz w roku poprzedzającym rok obrotowy, nie przekroczyły określonych pułapów - sumy bilansowej w wysokości 1,5 mln zł, przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów w wysokości 3 mln zł, przeciętnego zatrudnienia w roku obrotowym - 10 osób. Ustawa, poza uproszczeniami dotyczącymi sprawozdań finansowych, znosi też obowiązek sporządzania informacji dodatkowej oraz sprawozdania z działalności, ale pod warunkiem, że niektóre dane będą ujawnione w informacjach dołączonych do bilansu. Przewiduje ponadto rozszerzenie katalogu jednostek mikro m.in. na osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie, jeżeli przychody netto tych jednostek ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych wyniosły równowartość w walucie polskiej nie mniej niż 1,2 mln euro i nie więcej niż 2 mln euro za poprzedni rok obrotowy.

Źródło: www.senat.gov.pl, 3 lipca 2014 r.

2014-07-03
MF: wzrost szarej strefy uniemożliwia obniżenie stawek podatkowych

Dnia 30 czerwca w Warszawie odbyła się konferencja zorganizowana przez Business Centre Club, podczas której Minister Finansów mówił o negatywnych skutkach szarej strefy dla budżetu oraz potrzebie przekonania Polaków do zasadności płacenia podatków. Minister Finansów Mateusz Szczurek podkreślił, że walka z szarą strefą jest ważna, ponieważ pozwala zabezpieczyć zarówno interesy finansowe, jak i geopolityczne kraju. Minister zaznaczył także, że wzrost szarej strefy uniemożliwia obniżanie stawek podatkowych. Jego zdaniem niezbędna jest dyskusja nad kwestią opresyjności systemu podatkowego i ściągalności podatków. Istotna jest także kwestia racjonalności wydatków publicznych, które są w Polsce najmniejsze w historii ostatnich 25 lat i nie jest możliwe ich znaczące obniżenie w kontekście potrzeb wydatkowych. Uczestnicy konferencji docenili Ministerstwo Finansów za wprowadzenie w październiku 2013 r. tzw. odwróconego VAT na handel niektórymi wyrobami stalowymi. Ograniczyło to znacznie wyłudzenia VAT na rynku prętów stalowych oraz przywróciło konkurencyjność uczciwym producentom. Przedsiębiorcy wskazali na kilkukrotny wzrost jawnego zużycia prętów zbrojeniowych. Zwrócono uwagę jednak na rosnącą szarą strefę w handlu wyrobami tytoniowymi, obrocie paliwami i w branży hazardowej. Zgodnie z danymi z tych sektorów szara strefa na rynku oleju napędowego w 2013 r. wyniosła ok. 15 proc., a straty budżetu państwa w związku z nielegalnym handlem paliwami to ok. 6 mld zł rocznie. Według przedstawicieli branży hazardowej straty dla budżetu z tytułu nielegalnego hazardu mogą sięgać nawet kilkanaście miliardów złotych. Przewodnicząca komisji BCC ds. branży tytoniowej Grażyna Sokołowska apelowała do resortu finansów m.in. o wprowadzenie kontroli obrotu tytoniem, intensywniejsze kontrole e-handlu i objęcie akcyzą produkcji papierosów przy użyciu maszyn, które znajdują się w punktach sprzedaży detalicznej. Zwróciła także uwagę na potrzebę skuteczniejszych kontroli na bazarach czy nakładania wyższych kar za niezgodny z prawem handel tytoniem i nielegalną produkcję wyrobów tytoniowych.

Źródło: www.mf.gov.pl, 3 lipca 2014 r.

2014-07-03
Rozwiązując umowę sprzedaży nie odzyskasz PCC

Późniejsze rozwiązanie skutecznie zawartej umowy sprzedaży przez jej strony, nie uzasadnia zwrotu prawidłowo naliczonego oraz zapłaconego podatku od czynności cywilnoprawnych - wyjaśnił organ podatkowy w interpretacji indywidualnej z 18 czerwca 2014 r. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatek podlega zwrotowi, jeżeli: uchylone zostały skutki prawne oświadczenia woli (nieważność względna); nie spełnił się warunek zawieszający, od którego uzależniono wykonanie czynności cywilnoprawnej; podwyższenie kapitału spółki nie zostanie zarejestrowane lub zostanie zarejestrowane w wysokości niższej niż określona w uchwale - w części stanowiącej różnicę między podatkiem zapłaconym i podatkiem należnym od podwyższenia kapitału ujawnionego w rejestrze przedsiębiorców; nie dokonano wpisu hipoteki do księgi wieczystej. Ustawodawca wprowadził zasadę enumeratywnego określenia sytuacji, w których możliwy jest zwrot podatku od czynności cywilnoprawnych. Zatem tylko zajście jednej z wymienionych w nim przesłanek uprawnia do żądania zwrotu zapłaconego podatku. Rozwiązanie skutecznie zawartej umowy, na skutek zgodnych oświadczeń stron, nie wywołuje natomiast uprawnienia do żądania zwrotu poprawnie naliczonego i uiszczonego podatku. Oznacza to, że, późniejsze rozwiązanie ww. umowy sprzedaży pojazdu przez jej strony na zasadzie swobody umów, nie uzasadnia zwrotu prawidłowo naliczonego oraz zapłaconego podatku od czynności cywilnopra

Źródło: www.mf.gov.pl, 3 lipca 2014 r.

2014-07-02
Jest ustawa skracająca czas pracy niepełnosprawnych

1 lipca została ogłoszona ustawa przywracająca czas pracy osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wymiarze nie wyższym niż 7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu (Dz. U. poz. 877). Ustawawejdzie w życie 16 lipca 2014 r. W chwili obecnej czas pracy tych osób wynosi maksymalnie 8 godzin na dobę i 40 godzin w tygodniu a skrócenie czasu pracy możliwe jest dopiero po uzyskaniu zaświadczenia od lekarza, uzasadniającego konieczność skrócenia wymiaru czasu pracy. Nowelizacja dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym przywraca pracę w krótszym wymiarze czasu pracy bez konieczności przedstawiania zaświadczenia wymaganego do tej pory. Ustawa stanowi realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 czerwca 2013 r., sygn. K 17/11, w którym Trybunał odroczył termin utraty mocy obowiązującej niekonstytucyjnego przepisu w omawianym zakresie o 12 miesięcy, tj. do 10 lipca 2014 r. Od tego dnia będzie trzeba już stosować w stosunku do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności skrócone normy czasu pracy, tj. 7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu.

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, 2 lipca 2014 r.

2014-07-02
EFRAG opublikowała zaproszenie do zgłaszania uwag do poprawki MSR 16 i MSR 38

17 czerwca EFRAG opublikowała zaproszenie do zgłaszania uwag i komentarzy do opublikowanej przez IASB poprawki MSR 16 i MSR 38. Wstępna opinia EFRAG, w związku z pracami nad udzieleniem (bądź nie) rekomendacji do przyjęcia tej poprawki jest pozytywna, jednak przed sformułowaniem ostatecznej opinii, EFRAG chce uzyskać opinie wszelkich zainteresowanych stron. W maju 2014 r. IASB opublikowała poprawkę MSR 16 i MSR 38 pt. Wyjaśnienie dotyczące dozwolonych metod amortyzacji, która staje się obowiązująca od początku 2016 r. Poprawka ta wyjaśnia możliwości zastosowania metody amortyzacji opartej na przychodach i wskazuje, że metoda ta jest w szczególności niewłaściwa w odniesieniu do amortyzacji składników aktywów niematerialnych. Jednocześnie wskazuje, że w ograniczonych przypadkach założenie to może być odrzucone. Poprawka ta staje się obowiązująca od początku 2016 r., przy czym dozwolone jest jej wcześniejsze zastosowanie. W związku z obowiązującą procedurą przyjmowania MSR do stosowania w UE, EFRAG opublikowała zaproszenie do zgłaszania uwag i komentarzy do tej poprawki MSR 16 i MSR 38, które można zgłaszać w terminie do 17 lipca 2014 r.

Źródło: VGK, 2 lipca 2014 r.

2014-07-01
Niepełnosprawni nie będą potrzebować zaświadczenia by mieć skrócony czas pracy

10 lipca 2014 r. wejdzie w życie wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 czerwca 2013 r. orzekający o niekonstytucyjności uzależnienia zastosowania skróconego czasu pracy do osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności od uzyskania zaświadczenia lekarskiego o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy. W wyroku z dnia 13 czerwca 2013 r., sygn. akt K 17/11 (Dz. U. poz. 791) Trybunał Konstytucyjny uznał art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721), w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 4 lit. austawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 226, poz. 1475), w zakresie, w jakim uzależnia zastosowanie skróconego czasu pracy do osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności od uzyskania zaświadczenia lekarskiego o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy, za niezgodny z konstytucją. Trybunał odroczył jednocześnie utratę mocy obowiązującej tego przepisu o 12 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw. Oznacza to, że od 10 lipca 2014 r. znów będą obowiązywały zasady, zgodnie z którymi normą czasu pracy dla osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności będzie 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Nie będzie już wymagane zaświadczenie lekarskie. Do tego czasu jednak czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (o ile nie uzyska ona zaświadczenia lekarskiego o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy) będzie nadal wynosił 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. 10 lipca 2014 r. przestanie obowiązywać przepis dopuszczający pracę w skróconym wymiarze jedynie pracownikom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, którzy uzyskali od lekarza stosowne zaświadczenie.

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, 1 lipca 2014 r.

2014-07-01
VAT: ZDS przekazał swoim członkom wzór regulaminu użytkowania pojazdów demonstracyjnych i zastępczyc

Związek Dealerów Samochodów (ZDS), w związku z nowymi przepisami dotyczącymi podatku VAT od aut, przekazał swoim członkom regulamin używania pojazdów w firmie dealerskiej. Regulamin dotyczy użytkowania pojazdów demonstracyjnych, zastępczych w serwisie, użytkowych (osobowych dostawczych i do przewożenia pracowników) oraz służbowych (dla zarządu i właścicieli dealerstwa). Istnienie regulaminu i zapoznanie z nim wszystkich pracowników, którzy używają samochodów korzystających z pełnego odliczenia, jest na podstawie art. 86a ust. 4 ustawy VAT jednym z warunków niezbędnych dla pełnego odliczenia. Przedstawiany regulamin jest wzorem takiego dokumentu i zgodnie z zaleceniem ZDS powinien być dostosowany do warunków panujących w danej firmie. Regulamin został opracowany w ramach współpracy Zespołu Prawnego ZDS z kancelarią podatkową MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy.

Źródło: www.zds.org.pl, 1 lipca 2014 r.

2014-06-30
Komórki wierzycielskie pomogą ściągnąć zaległe podatki

Od 1 lipca w urzędach skarbowych zaczną działać komórki do spraw wierzycielskich. Ich wprowadzenie wynika ze zmian w funkcjonowaniu administracji podatkowej wprowadzonych zarządzeniem ministra finansów z 27 stycznia 2014 r. w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów. Do zadań komórek wierzycielskich urzędu skarbowego należeć będzie między innymi wykonywanie zadań wierzyciela w ramach postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego. Komórki prowadzić będą także sprawy w zakresie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, orzekania o zabezpieczeniu wykonania zobowiązań podatkowych, przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Skarbu Państwa skutkującego wygaśnięciem zobowiązań podatkowych, nadawania decyzjom rygoru natychmiastowej wykonalności, wstrzymania wykonania decyzji, czy odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe. Dokonywać będą także wpisu zastawu skarbowego oraz prowadzić Rejestr Zastawów Skarbowych.

Źródło: www.mf.gov.pl, 30 czerwca 2014 r.

2014-06-30
Podatki i opłaty lokalne mają tekst jednolity

W Dzienniku Ustaw z 27 czerwca 2014 r. w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu z 14 maja 2014 r. opublikowany został tekst jednolity ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. poz. 849). Ustawa normuje: - podatek od nieruchomości; - podatek od środków transportowych; - opłatę targową; - opłatę miejscową; - opłatę uzdrowiskową; - opłatę od posiadania psów. Jest to już czwarty tekst jednolity tej ustawy od momentu ogłoszenia w 1991 r. jej tekstu pierwotnego. Od ostatniego ogłoszenia tekstu jednolitego ustawy w 2010 r. była ona nowelizowana 8 razy. Należało więc ujednolicić przepisy ustawy.

Źródło: Michał Malinowski, Redakcja Publikacji Elektronicznych WK, 30 czerwca 2014 r

2014-06-26
NSA: rodzice bliźniaków pobierają podwójny dodatek

Skład siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego uznał, że dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w trakcie urlopu wychowawczego przysługuje na każde z bliźniaków czy trojaczków. Pytanie prawne przedstawił Prokurator Generalny. Chciał on wyjaśnić wątpliwość: czy w sytuacji urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego na każde z dzieci, czy też w takiej sytuacji przysługuje jeden dodatek ? Cel wprowadzenia przepisu Rozszerzony skład NSA nawiązał do uzasadnienia projektu ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, która z dniem 1 maja 2004 r. weszła w życie. Nowe regulacje brzmiały: w przypadku, gdy rodzina korzystającego z tego urlopu pracownika osiąga dochody poniżej ustalonego kryterium dochodowego i przysługuje jej z tego tytułu wsparcie ze środków publicznych w postaci zasiłków rodzinnych oraz dodatków do tych zasiłków na zasadach przewidzianych w ustawie, to osobie uprawnionej przysługuje dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (art. 8 pkt 2 i art. 10 ustawy). W uzasadnieniu projektu ustawy (Sejm IV Kadencji druk nr 1555), przedstawiając założenia proponowanej regulacji, określono, że jej celem jest budowa nowego, wyraźnie odrębnego od systemu pomocy społecznej systemu, który ma na celu wspieranie rodziny w realizacji jej funkcji, głównie opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej. System ten określa kryterium dochodowe warunkujące dostęp do świadczeń na poziomie wyższym niż potrzeby egzystencjalne, które to świadczenia mają charakter wyłącznie obligatoryjny i nie wymagają analizowania potrzeb metodą wywiadu środowiskowego. Ponadto - mają jedno źródło (budżet państwa) finansowania wydatków. Będą one realizowane przez uproszczoną strukturę organizacyjną. Praktyka sądów Sądy administracyjne interpretując przepisy ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, przyjmują jednolicie, że zasiłek rodzinny przysługuje oddzielnie na każde dziecko. Przy czym do każdego z zasiłków może być przyznany dodatek (lub dodatki) na zasadach przewidzianych w odrębnych dla każdego dodatku. Art. 10 ust. 2 ustawy określa wysokość tego dodatku na kwotę 400 zł miesięcznie, nie rozstrzygając jednocześnie, czy przyznaje się go w tej wysokości na każde dziecko, czy też jest to jeden dodatek. I tu sądy się podzieliły. Pierwsza interpretacja uznaje, że wysokość dodatku nie jest uzależniona od liczby dzieci. Liczba urodzonych dzieci podczas jednego porodu determinuje jedynie czas, na jaki dodatek ten jest przyznawany. Drugi kierunek orzecznictwa zakłada, że dodatek ów przysługuje do każdego zasiłku. Wyznacznikiem tego stanowiska stał się wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 24 stycznia 2008 r., sygn. akt IV SA/Po 848/07. Nie wybiera się dziecka do dodatku Bez względu na liczbę dzieci urodzonych podczas jednego porodu pracownikowi przysługuje prawo do jednego urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Ale okoliczność ta - jak zauważa sędzia sprawozdawca Włodzimierz Ryms - nie może przesądzać, że w sytuacji, gdy osoba uprawniona korzysta z urlopu wychowawczego z tytułu opieki nad bliźniakami, przysługiwać jej będzie tylko jeden dodatek do jednego z zasiłków rodzinnych. NSA zwrócił uwagę, że nie można z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy, wyprowadzać wniosku, że przepis ten przesądza o jednym dodatku do zasiłku rodzinnego na jedno z dzieci, w sytuacji gdy każde z dzieci jest dzieckiem, na które przysługuje zasiłek rodzinny. Zwłaszcza, że pozostaje pod faktyczną opieką osoby uprawnionej do urlopu wychowawczego, w okresie korzystania z tego urlopu. Nie sposób twierdzić, na podstawie art. 10 ustawy, że w takiej sytuacji należy wybrać jedno z dzieci, na które będzie przysługiwał ten dodatek do zasiłku rodzinnego na to dziecko. Nie jest przekonujący argument, że wydłużenie okresu przysługiwania dodatku do 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli opieka jest sprawowana nad więcej niż jednym dzieckiem, oznacza, że dodatek przysługuje tylko do zasiłku rodzinnego na jedno z tych dzieci. Rozumowaniu temu przeczy przede wszystkim to, że dodatek jest ściśle związany z zasiłkiem rodzinnym na określone dziecko. A po drugie, wydłużenie okresu pobierania dodatku dotyczy wyłącznie określenia okresu pobierania dodatku, a nie - przesłanek, od których zależy nabycie prawa do tego dodatku. Uchwała 7 sędziów NSA z 26 czerwca 2014 r., sygn. akt I OPS 15/13.

Uchwała 7 sędziów NSA z 26 czerwca 2014 r., sygn. akt I OPS 15/13.

2014-06-23
Wakacje, czyli czas na urlop wypoczynkowy

Pracodawca udziela swoim pracownikom urlopu według planu urlopu i grafiku, który ustala z szefami działów. Sam plan i grafik nie wystarczą by wyjechać na urlop. Pracownik musi mieć zgodę na wolne, a potwierdzeniem tego jest podpis pracodawcy na wniosku urlopowym. Wniosek taki zawiera liczbę dni nieobecności, termin urlopu i powrotu do pracy. Czasem wskazuje również osobę, która będzie zastępowała pracownika na urlopie. Ten wymóg dotyczy jednak najczęściej menadżerów, którzy organizują pracę swoim podwładnym. Chodzi o to, aby tak zorganizować pracę, by firma działała w normalnym toku, mimo mniejszego zespołu do pracy. Urlop zasadniczo w naturze Poza sytuacjami określonymi w art. 171 k.p. pracodawca nie może wypłacić ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Pracownik nie może zrzec się ani samego urlopu, wynagrodzenia za urlop, ani też ekwiwalentu. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa za dany rok kalendarzowy 1 stycznia, o ile w tym dniu pracuje na etacie. Wymiar urlopu wynosi: - 20 dni, jeżeli pracownik pracuje krócej niż 10 lat, - 26 dni, gdy pracuje co najmniej 10 lat. Urlop wypoczynkowy można podzielić, ale tylko na wniosek pracownika. Do stażu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wlicza się: okresy pracy, nauki i tzw. okresy zaliczane. Wpływ na wymiar urlopu mają okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w pracy oraz sposób ustania stosunku pracy. Gdy pracownik pracuje w dwóch miejscach naraz wówczas wlicza się okres poprzedniego niezakończonego zatrudnienia w części przypadającej przed nawiązaniem drugiego lub kolejnego stosunku pracy. Kłopotliwy niepełnoetatowiec Urlop dla takiego pracownika określa się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, biorąc za podstawę wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy. Niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia. Jeśli w trakcie roku kalendarzowego dochodzi do zmiany wymiaru czasu pracy z niepełnego na pełny (lub odwrotnie), wówczas trzeba przeprowadzić dwa niezależne wyliczenia, odpowiednio dla okresu pracy w danym wymiarze etatu. Zasadniczo, urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu. Wówczas jeden dzień urlopu odpowiada 8 h pracy. Reguły te stosuje się do pracownika, którego dobowa norma czasu pracy jest niższa niż 8 h. Udzielnie pracownikowi urlopu w dniu pracy w wymiarze godzinowym odpowiadającym części dobowego wymiaru czasu pracy dopuszczalne jest jedynie wtedy, gdy część urlopu do wykorzystania jest niższa niż pełny dobowy wymiar czasu pracy pracownika w dniu, na który ma być udzielony urlop. Pracownikowi, który wykorzystał urlop za dany rok kalendarzowy, a następnie uzyskał w ciągu tego roku prawo do urlopu w wyższym wymiarze, przysługuje urlop uzupełniający. Oznacza to, że pracownik, który nie wykorzystał urlopu nabywa od razu prawo do urlopu w wyższym wymiarze, a nie do urlopu uzupełniającego. Pracodawca lub pracownik mogą przesunąć termin urlopu. Jeśli występuje o to pracownik - jego wniosek powinien być odpowiednio uzasadniony. Ocena, czy przyczyny, które podał pracownik są ważne, należy do pracodawcy. Pracodawca może przesunąć termin urlopu jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy. Ta ocena również należy do niego. Skrócony wypoczynek Możliwe jest także odwołanie pracownika z urlopu, jeśli wystąpią okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczęcia wypoczynku, a wymagają one obecności zatrudnionego. Pracownik odwołany z urlopu musi stawić się w miejscu wskazanym przez pracodawcę. Wówczas pracodawca pokrywa koszty poniesione przez niego będące w bezpośrednim związku z odwołaniem go z wakacji np. koszty przejazdu czy pobytu w ośrodku wypoczynkowym Pracodawca powinien odwołać pracownika z urlopu z odpowiednim wyprzedzeniem. Chodzi o to, by mógł on wykonać terminowo polecenie chlebodawcy. Odwołanie z urlopu wypoczynkowego jest poleceniem służbowym.

Źródło: VGK, 23 czerwca 2014 r

2014-06-13
Współmałżonek ma prawo do zasiłku dla opiekuna?

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej o przedstawienie stanowiska w sprawie prawa do zasiłku dla opiekuna osób, które opiekują się współmałżonkiem i nabyły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przed 1 lipca 2013 r. na skutek wniesienia środka odwoławczego od decyzji pierwszej instancji. Zaniepokojenie dorosłych opiekunów osób niepełnosprawnych wzbudzają obowiązujące przepisyustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Ich zdaniem, osoby opiekujące się współmałżonkiem, których prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przed 1 lipca 2013 r. zostało przyznane przez organ odwoławczy mogą napotkać na utrudnienia w dostępie do zasiłku dla opiekuna. Powodem może być fakt, że stosownie do postanowień ustawy o świadczeniach rodzinnych, w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r., świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli osoba wymagająca opieki pozostaje w związku małżeńskim. Jak wskazuje Rzecznik Praw Obywatelskich, pojawiające się wątpliwości w sytuacji, gdzie Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu wyroku z dnia 5 grudnia 2013 r., sygn. akt K 27/13 uznał, że przywrócenie stanu zgodnego z Konstytucją wymaga bezzwłocznej interwencji ustawodawcy, mogą wywoływać dodatkowe napięcia społeczne w środowisku osób sprawujących pieczę nad osobami niepełnosprawnymi. Dlatego Rzecznik prosi o przedstawienie stanowiska w sprawie oraz rozważenie możliwości podjęcia niezwłocznych działań w celu wyeliminowania pojawiających się wątpliwości.

Źródło: www.rpo.gov.pl, 13 czerwca 2014 r.

2014-06-12
Emerytury od czerwca 2014 r.

Jak podaje ZUS, od czerwca 2014 r. przyznawane są pierwsze emerytury w powszechnym wieku emerytalnym przewidzianym dla mężczyzn, z uwzględnieniem - w podstawie ich obliczenia - środków zewidencjonowanych na subkoncie w ZUS, w tym środków przeniesionych z otwartych funduszy emerytalnych. Emerytury te przysługują ubezpieczonym, którzy są członkami OFE i osiągnęli podwyższony powszechny wiek emerytalny określony dla mężczyzn. W pierwszej kolejności emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym określonym dla mężczyzn mogą otrzymać kobiety i mężczyźni urodzeni w I kwartale 1949 r., którzy wiek emerytalny wynoszący 65 lat i 5 miesięcy ukończą w okresie: czerwiec-sierpień 2014 r. Emerytura przysługuje w przypadku, gdy kobieta lub mężczyzna - po ukończeniu podwyższonego powszechnego wieku emerytalnego określonego dla mężczyzny: - złoży po raz pierwszy wniosek o emeryturę, - zostanie im przyznana z urzędu emerytura, w związku z ukończeniem tego wieku. Emerytura zostanie obliczona poprzez podzielenie sumy środków zewidencjonowanych na koncie i subkoncie w ZUS, w tym kwoty środków przeniesionych z OFE przez właściwą liczbę miesięcy średniego dalszego trwania życia. Emerytura zostanie również ustalona dla kobiet, które do dnia poprzedzającego osiągnięcie podwyższonego powszechnego wieku emerytalnego określonego dla mężczyzny miały ustalone prawo do okresowej emerytury kapitałowej. W celu ustalenia emerytury w powszechnym wieku emerytalnym określonym dla mężczyzn, ZUS dokona z urzędu ponownego obliczenia przysługującej im dotychczas emerytury z FUS, uwzględniając w podstawie obliczenia emerytury środki zewidencjonowane na subkoncie w ZUS (w tym środki z OFE). Taka ponownie obliczona emerytura nie może być niższa niż suma dotychczas pobieranych: emerytury z FUS i okresowej emerytury kapitałowej.

Źródło: www.zus.pl, 12 czerwca 2014 r.

2014-06-11
Rząd chce aby w 2015 r. płaca minimalna wyniosła 1750 zł

Rada Ministrów 10 czerwca br. przyjęła propozycję resortu pracy co do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r. Płaca minimalna miałaby wzrosnąć do 1750 zł. Oznacza to wzrost o 4,2 proc. w stosunku do 2014 r. Obecnie pensja minimalna to 1680 zł. Proponowana kwota 1750 zł stanowiłaby 44,1 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2015 r. Taką propozycję rząd przedstawi Komisji Trójstronnej do spraw Społeczno-Gospodarczych do 15 czerwca br. W latach 2007-2014 płaca minimalna wzrosła z 936 do 1680 zł, co oznacza jej wzrost o 80 proc.

Źródło: www.premier.gov.pl; www.mpips.gov.pl, 11 czerwca 2014 r.

2014-04-09
Chcesz odliczyć pełny VAT od samochodu, musisz prowadzić ewidencję.

Jednym z warunków wykluczających użycie pojazdów samochodowych do celów innych niż działalność gospodarcza, a tym samym dającym przedsiębiorcy prawo do odliczenia 100 proc. VAT od wydatków dotyczących tych pojazdów jest prowadzenie ewidencji jego przebiegu. Samochody, dla których podatnik obowiązany jest prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, w celu odliczenia 100 proc. podatku naliczonego, muszą zostać zgłoszone w urzędzie skarbowym. Informację VAT-26 o tych pojazdach składa się w terminie 7 dni od dnia, w którym zostanie poniosiony pierwszy wydatek związany z nimi. Ewidencja pojazdu powinna być prowadzona od dnia rozpoczęcia wykorzystywania pojazdu samochodowego wyłącznie do działalności gospodarczej do dnia zakończenia wykorzystywania tego pojazdu w ten sposób i powinna zawierać: - numer rejestracyjny pojazdu samochodowego; - dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji; - stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji; - wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu, obejmujący kolejny numer wpisu, datę i cel wyjazdu, opis trasy (skąd - dokąd), liczbę przejechanych kilometrów, oraz imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem, potwierdzony przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona podatnikiem; - liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji. Przez okres rozliczeniowy należy rozumieć okres rozliczeniowy właściwy dla podatnika z tytułu rozliczeń dla celów podatku VAT, czyli w zależności od tego jak rozlicza się podatnik - miesiąc lub kwartał. W przypadku, gdy pojazd samochodowy udostępniany jest osobie niebędącej pracownikiem podatnika (np. klientowi) wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dokonywany jest przez osobę, która udostępnia pojazd i obejmuje:
- kolejny numer wpisu,
- datę i cel udostępnienia pojazdu,
- stan licznika na dzień udostępnienia pojazdu,
- liczbę przejechanych kilometrów,
- stan licznika na dzień zwrotu pojazdu,
- imię i nazwisko osoby, której udostępniony został pojazd.
Ewidencja przebiegu pojazdu może być prowadzona również w formie elektronicznej. W takim przypadku dokonywanie w niej wpisów oraz potwierdzenie autentyczności tych wpisów - jeśli wpisów dokonuje kierujący pojazdem niebędący podatnikiem - może być dokonywane w formie elektronicznej. W przypadku wadliwości prowadzonej ewidencji (np. niepełne zapisy, luki w poszczególnych pozycjach, sprzeczne zapisy, niezgodności w zakresie stanu licznika ze stanem rzeczywistym, itp.) nie będzie spełniona jedna z przesłanek warunkujących uznanie pojazdu za wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej. Może to oznaczać, że podatnikowi przysługiwać będzie w takim przypadku jedynie prawo do ograniczonego odliczenia podatku VAT od wszystkich wydatków ponoszonych od początku używania tego pojazdu. W odniesieniu do pojazdów, które zostały nabyte lub były już użytkowane w ramach umów długoterminowych" przed 1 kwietnia 2014 r. ewidencja przebiegu pojazdu powinna być prowadzona począwszy od dnia, w którym poniesiono pierwszy od 1 kwietnia wydatek związany z tymi pojazdami.

Źródło: www.mf.gov.pl, 9 kwietnia 2014 r.

2014-04-09
Obowiązują nowe wzory formularzy NIP.

Od 9 kwietnia 2014 roku obowiązują nowe wzory formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych NIP-2, NIP-7, ZAP-3, NIP-2/A i NIP-D.
W rozporządzeniu z 12 marca 2014 r. (Dz. U. poz. 383) określone zostały nowe wzory następujących formularzy:
1) zgłoszenia identyfikacyjnego/zgłoszenia aktualizacyjnego osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem (NIP-2), 2) zgłoszenia identyfikacyjnego/zgłoszenia aktualizacyjnego osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem (NIP-7) 3) zgłoszenia aktualizacyjnego osoby fizycznej będącej podatnikiem (ZAP-3) 4) załączników do zgłoszenia NIP-2: a) informacji o wyodrębnionych jednostkach wewnętrznych podmiotu podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu (NIP-2/A), b) informacji o wspólnikach lub o spółkach tworzących podatkową grupę kapitałową (NIP-D).

Źródło: Jolanta Mazur, RPE WK, 9 kwietnia 2014 r.

2014-04-08
W marcu mniej bezrobotnych.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w marcu wyniosła 13,6 proc. i w porównaniu do lutego spadła o 0,3 pkt proc. Liczba bezrobotnych zmniejszyła się w marcu o blisko 72 tys. osób. W urzędach pracy zarejestrowanych było o 130 tys. mniej osób niż przed rokiem. W urzędach pracy na koniec marca zarejestrowanych było 2 184 tys. osób. W lutym blisko 72 tys. więcej. Dla porównania w marcu 2013 r. spadek wyniósł 22 tys. W urzędach pracy rejestruje się mniej osób. W styczniu w urzędach zarejestrowanych było o 35 tys. mniej bezrobotnych niż przed rokiem, w lutym ta różnica wzrosła już do blisko 80 tys., a w marcu do 130 tys. Pracodawcy zgłosili w marcu do urzędów 107 tys. (o ponad 18 tys. więcej niż w marcu 2013 r.) miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. Wzrost wyniósł więc 20 proc. Najwięcej ofert przybyło w województwie opolskim - wzrost o 31 proc. oraz w województwie podkarpackim wzrost o 28 proc. Największy spadek liczby osób bezrobotnych nastąpił w województwach mazowieckim - o prawie 8 tys. oraz wielkopolskim - o 6,6 tys. Stopa bezrobocia rejestrowanego w marcu wyniosła 13,6 proc. i w porównaniu do lutego spadła o 0,3 pkt proc. W tym samym okresie 2013 r. również odnotowano spadek, ale był on trzykrotnie mniejszy. Stopa bezrobocia spadła we wszystkich województwach. Najmocniej - o 0,7 pkt proc. - na Warmii i Mazurach.

Źródło: www.mpips.gov.pl, 8 kwietnia 2014 r.

2014-04-08
SN: kilka umów terminowych tworzy trwały stosunek pracy.

Kilka umów na czas określony trwających łącznie ponad 2 lata podczas obowiązywania pierwszej ustawy antykryzysowej, powodują przekształcenie stosunku pracy na czas nieokreślony. Tak orzekł SN w sprawie pracownicy, która na podstawie art. 189 k.p.c. wniosła powództwo o ustalenie istnienia stosunku pracy na czas nieokreślony w firmie, w której pracowała jako specjalistka od marketingu. Spółka zatrudniała ją na 6 następujących po sobie umów terminowych, poczynając od 3 lutego 2009 r. Ostatnia umowa miała się zakończyć 31 grudnia 2011 r., ale pracownica w grudniu oznajmiła, że jest w ciąży. Umowa uległa więc przedłużeniu do dnia porodu, który nastąpił 26 marca 2012 r. Sąd I instancji oddalił powództwo. Uznał, że przedłużona umowa terminowa "wygasła" z dniem urodzenia dziecka. Pracownica złożyła apelację, a sąd odwoławczy przyznał jej rację. Zmienił wyrok i uznał, że ostatnia umowa na czas określony była już umową bezterminową. Ponadto sąd stwierdził, że w I instancji błędnie przyjęto, że ostatnia umowa o pracę "wygasła", bo nie zostały spełnione warunki z art. 63 k.p. Kluczowym dla rozstrzygnięcia sprawy było jednak to, że w okresie spornym obowiązywała ustawa antykryzysowa, która weszła w życie 22 sierpnia 2009 r. Na jej mocy do 31 grudnia 2011 r. zostało zawieszone stosowanie art. 251 k.p. Jednocześnie art. 13 ustawy stanowił, że czas zatrudnienia na podstawie umów terminowych (jednej lub kilku następujących po sobie) nie może przekraczać 24 miesięcy. Sąd stwierdził, że maksymalny 2 letni okres zatrudnienia na podstawie umów terminowych upłynął 22 sierpnia 2011 r. Tymczasem 1 sierpnia 2011 r. z powódką zawarto kolejną umowę o pracę do dnia 31 grudnia 2011 r. Ta umowa powinna być zawarta na czas nieokreślony. Z wyrokiem sądu apelacyjnego nie zgodził się pracodawca, który złożył skargę kasacyjną. SN zgodził się z wnioskami sądu II instancji. Potwierdził, że piąta umowa, z 1 sierpnia 2011 r., naruszała przepisy ustawy antykryzysowej (a konkretnie jej art. 13). Oznacza to jej przekształcenie w umowę na czas nieokreślony, ze skutkiem od dnia zawarcia kontraktu terminowego. SN odniósł się również do samej formy roszczenia powódki, którego podstawą jest art. 189 k.p.c. Stwierdził, że brak interesu prawnego mógłby być przyczyną oddalenia powództwa, gdyby sąd ustalił ponad wszelką wątpliwość, że pracownica zmierzała do ustalenia stosunku prawnego, porzucając drogę sporu o zasądzenie świadczeń powstałych wskutek naruszenia jej prawa. W tej sprawie nie miało to miejsca. Powódka wykazała interes prawny w domaganiu się wydania ustalającego orzeczenia sądowego, gdyż bez niego nie mogła osiągnąć ochrony. A zatem najpierw potrzebne było rozstrzygnięcie prejudycjalne, czy ostatnia umowa, z sierpnia 2011 r. wiązała strony sporu w chwili wniesienia pozwu, czy przestała obowiązywać z upływem określonego w niej terminu. W ostateczności SN oddalił skargę kasacyjną pozwanej spółki. sygn. akt II PK 123/13

Źródło: Agnieszka Rosa, 8 kwietnia 2014 r.

2014-04-07
Drugi etap deregulacji zawodów uchwalony.

Sejm uchwalił ustawę o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, która stanowi drugi etap deregulacji. Ustawa otwiera dostęp do 91 profesji: 82 technicznych i 9 finansowych. Wśród profesji objętych ustawą są m.in. różnej specjalności architekci, a także inżynierowie - budownictwa, inżynierii środowiska, górnictwa i geologii, inżynierii wojskowej, telekomunikacji, elektrotechnicy, energetycy, transportu, elektroniki i telekomunikacji, inżynierii naftowej i gazowniczej. Deregulacja objęła również np. urbanistów, rzeczoznawców samochodowych oraz diagnostów uprawnionych do wykonywania badań technicznych pojazdów. Uwolnione zostaną też zawody lotnicze, np. pilota samolotowego zawodowego i liniowego, pilota śmigłowcowego zawodowego i liniowego, pilota balonu wolnego, pilota szybowcowego, radiooperatora pokładowego, technika-mechanika lotniczego, technika awionika, dyspozytora lotniczego, mechanika pokładowego, skoczka spadochronowego oraz nawigatora lotniczego. Drugi etap deregulacji objął też kilka profesji rynku finansowego, tj. osoby zajmujące się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych, doradców podatkowych, brokerów i agentów ubezpieczeniowych, aktuariuszy, agentów celnych, biegłych rewidentów, przyjmujących zakłady wzajemne i prowadzących kolektury gier liczbowych. Pierwsza transza deregulacji dotycząca 51 zawodów (m.in. profesji prawniczych, przewodników turystycznych, taksówkarzy) została uchwalona 13 czerwca 2013 r. Uchwaloną ustawą zajmie się teraz Senat.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 7 kwietnia 2014 r.

2014-04-07
Sejm przyjął ustawę wprowadzającą zasiłek dla opiekunów.

Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą nowy rodzaj świadczenia - zasiłek dla opiekunów. Zasiłek otrzymają te osoby, które 30 czerwca 2013 r. utraciły prawo do zasiłku pielęgnacyjnego. Zasiłek dla opiekunów będzie wypłacany za okres od 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego wejście w życie ustawy oraz od wejścia w życie ustawy, pod warunkiem, że zgodnie z kryteriami obowiązującymi na koniec 2012 r. byli uprawnieni do otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego. Zasiłek dla opiekunów będzie wynosił 520 zł miesięcznie, bez względu na wysokość dochodu w rodzinie. Za okres od 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego wejście w życie ustawy będzie wypłacony z odsetkami. Aby otrzymać zasiłek będzie trzeba złożyć wniosek w ciągu 4 miesięcy od wejścia w życie ustawy. Osoby uprawnione do złożenia wniosku zostaną o tym poinformowane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w terminie 14 dni od wejścia w życie ustawy. Łączne skutki finansowe ustawy w 2014 roku szacuje się na ok. 1 mld 372 mln zł. To koszt zwrotu świadczeń oraz ich dalszej wypłaty w tym roku. Ponadto Sejm zdecydował, że od 2015 r. o specjalny zasiłek opiekuńczy będą mogły ubiegać się także osoby, które z powodu sprawowania stałej opieki nad osobą niepełnosprawną nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Dotychczas uprawnienie to przysługiwało wyłącznie osobom, które w celu sprawowania takiej opieki zrezygnowały z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Ustawa umożliwi także rolnikom, ich małżonkom lub domownikom ubieganie się o zasiłek dla opiekunów, świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy. Ustawa przyznała również prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego osobom, które do końca 2012 r. pobierały świadczenie pielęgnacyjne, a później nie zostały objęte uprawnieniem do otrzymywania specjalnego zasiłku opiekuńczego ze względu na to, że z końcem 2012 r. wygasły czasowe orzeczenia o niepełnosprawności. Za ustawą głosowało 431 posłów, nikt nie był przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Teraz ustawą zajmie się Senat.

Źródło: www.sejm.gov.pl; www.mpips.gov.pl, 7 kwietnia 2014 r.

2014-04-07
Wyższe świadczenia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych.

Sejm uchwalił ustawę podnoszącą świadczenia dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci. Wsparcie finansowe wzrośnie od 1 maja br. z obecnych 820 zł do 1000 zł netto. Od 1 stycznia 2015 r. będzie to 1200 zł netto, a od 1 stycznia 2016 r. - 1300 zł netto. - Intencją rządu jest utrzymanie relacji świadczenia pielęgnacyjnego do minimalnego wynagrodzenia, żeby to świadczenie wzrastało razem ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia. Dzięki zmianom przyspieszamy ten proces powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje opiekunom, którzy rezygnują z pracy, by zajmować się niepełnosprawnym dzieckiem. Wprowadzone zmiany zapewniają realny wzrost świadczeń pielęgnacyjnych - jeszcze w 2009 r. wynosiły one 420 zł netto, dziś to 820 zł netto. Już w maju tego roku świadczenie wzrośnie do 1000 zł, a w styczniu 2015 r. wyniesie 1200 zł netto. Koszty wprowadzania tych zmian w tym roku to 180 mln zł, w 2015 r. - 865 mln zł, a w 2016 r. - ponad miliard zł. Ustawą zajmie się Senat.

Źródło: www.mpips.gov.pl, 7 kwietnia 2014 r.

2014-04-07
Odliczenie VAT wymaga dodatkowych badań technicznych pojazdów.

Podatnicy wykorzystujący w swojej działalności pojazdy, których konstrukcja wskazuje na ich podstawowe przeznaczenie do celów gospodarczych, wyklucza ich użycie do celów prywatnych lub powoduje, że użytek do celów prywatnych będzie nieistotny, muszą najpóźniej do końca czerwca 2014 r. przeprowadzić dodatkowe badania techniczne. Po zmianach, które weszły w życie 1 kwietnia 2014 r. stwierdzenie spełnienia wymagań technicznych dla pojazdów o konstrukcji wskazującej na ich podstawowe przeznaczenie do celów gospodarczych, które uznawane są za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej odbywać się będzie - tak jak dotychczas - na podstawie: - dodatkowych badań technicznych przeprowadzonych przez okręgową stację kontroli pojazdów oraz wydanego przez nią zaświadczenia oraz dowodu rejestracyjnego z właściwą adnotacją o spełnieniu tych wymagań lub - dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym - w przypadku pojazdów specjalnych. Dodatkowe badanie techniczne oraz zaświadczenia wydane przed 1 kwietnia 2014 r. W związku ze zmianą katalogu pojazdów, co do których stwierdzenie spełnienia technicznych warunków dokonywane było na podstawie dodatkowego badania technicznego, zaświadczenia wydane na tę okoliczność do 31 marca 2014 r. tracą swoją moc. Konieczne jest zatem przeprowadzenie "nowego" dodatkowego badania technicznego. Badanie to powinno zostać przeprowadzone w terminie najbliższego obowiązkowego okresowego badania technicznego, nie później jednak niż przed upływem 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej, czyli przed 1 lipca 2014 r. Jeżeli przed upływem najbliższego obowiązkowego okresowego badania technicznego lub przed 1 lipca 2014 r. dojdzie do sprzedaży takiego pojazdu, wówczas dodatkowe badanie techniczne powinno być przeprowadzone nie później niż przed dniem dokonania sprzedaży. Wyjątkiem są zaświadczenia wydane przed 1 kwietnia 2014 r. dla pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van. Te zachowują swoją ważność dla potrzeb stosowania nowych przepisów, o ile w pojazdach tych nie zostały wprowadzone zmiany skutkujące niespełnieniem warunków technicznych uprawniających do pełnego odliczenia podatku VAT

Źródło: www.mf.gov.pl, 7 kwietnia 2014 r.

2014-04-04
Korekta VAT przy sprzedaży lub zmianie przeznaczenia samochodu firmowego.

Zmienione od 1 kwietnia 2014 r. przepisy dotyczące odliczania VAT od samochodów firmowych wprowadzają system korekt podatku naliczonego, który będzie stosowany w sytuacji zmiany przeznaczenia lub sprzedaży samochodu w stosunku do którego przysługiwało prawo do odliczenia podatku. Samochody z pełnym prawem do odliczenia VAT Jeżeli podatnik nabył pojazd samochodowy z pełnym prawem do odliczenia, w związku z przeznaczeniem go do wykorzystywania wyłącznie w działalności gospodarczej, a następnie w okresie 60 miesięcy od nabycia zmienia jego przeznaczenie i będzie wykorzystywał ten pojazd również do innych celów niż działalność gospodarcza, system korekt nakłada na niego obowiązek zmniejszenia odliczonego podatku naliczonego. Samochody z ograniczonym prawem do odliczenia VAT W przypadku sprzedaży opodatkowanej pojazdu z ograniczonym do 50 proc. prawem do odliczenia lub przeznaczenia tego pojazdu do użytku wyłącznie w działalności gospodarczej, w okresie 60 miesięcy od jego nabycia, system umożliwia podatnikowi zwiększenie podatku do odliczenia, jednakże w odpowiedniej proporcji do pozostałego okresu korekty. Korekcie podlegają tylko wydatki z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia pojazdu. Pozostałe wydatki, w tym związane z używaniem pojazdu na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu (operacyjnego) lub innej umowy o podobnym charakterze, nie podlegają korekcie. Odliczenie tych wydatków odbywa się bowiem na bieżąco, zatem istnieje możliwość weryfikowania tego odliczania na bieżąco - w miesiącu dokonania zmiany przeznaczenia pojazdu dokonywana jest zmiana zasad odliczania. Sprzedaż pojazdu w okresie korekty Dla celów stosowania systemu korekt przyjęto założenie, że sprzedaż pojazdu, przy nabyciu którego przysługiwało ograniczone odliczenie, jest równoznaczna ze zmianą jego wykorzystywania z "mieszanego" na wykorzystywanie wyłącznie do działalności gospodarczej. W konsekwencji przy sprzedaży takiego pojazdu podatnik będzie uprawniony do dokonania korekty nieodliczonego przy nabyciu tego pojazdu podatku naliczonego, w wysokości proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty. Uznanie, że sprzedaż pojazdu, przy nabyciu którego przysługiwało ograniczone odliczenie, jest równoznaczne ze zmianą jego wykorzystania z mieszanego" na wykorzystanie wyłącznie do działalności gospodarczej powiązane jest z likwidacją zwolnienia od podatku VAT stosowanego przy dostawie takich pojazdów i objęcie tej czynności opodatkowaniem według stawki podstawowej. Zasady dokonywania korekty Okres korekty - 60 miesięcy (lub 12 miesięcy dla pojazdów o wartości do 15 tys. zł) będzie liczony odpowiednio od miesiąca, w którym nabyto, dokonano importu lub oddano do używania pojazd (w przypadku jego wytworzenia). Na potrzeby korekty uznaje się, że pojazd samochodowy odpowiednio nie jest już wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej albo jest wykorzystywany wyłącznie do takiej działalności począwszy od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana jego wykorzystywania. Korekty tej dokonuje się w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła zmiana, w kwocie proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty. Po upływie okresu korekty wszelkie zmiany wykorzystania pojazdu pozostaną bez wpływu na zrealizowane przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tego pojazdu odliczenie VAT. System korekt stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy w stosunku do podatnika, wskutek niezłożenia przez niego informacji w terminie, stosuje się ograniczone prawo do odliczenia VAT przy nabyciu pojazdu. W konsekwencji po "nieterminowym" złożeniu takiej informacji podatnik uprawniony będzie do dokonania korekty, jednakże jej zakres uzależniony będzie od momentu, kiedy taka informacja zostanie złożona. W przypadku wykorzystywania przez podatnika pojazdu samochodowego również do czynności zwolnionych od podatku (bez prawa do odliczeń) kwota korekty powinna uwzględniać proporcję określoną w art. 90 ustawy o VAT zastosowaną przez podatnika przy odliczeniu podatku naliczonego. System korekt w okresie przejściowym Wprowadzony system korekt dotyczy pojazdów samochodowych nabytych, importowanych lub wytworzonych przez podatnika od 1 kwietnia 2014 r. Na zasadzie wyjątku systemem tym w zakresie zwiększenia podatku naliczonego do odliczenia zostaną jednak objęte przypadki dokonania od 1 kwietnia 2014 r. sprzedaży pojazdów samochodowych zakupionych przed tym dniem, objętych dotychczasowym ograniczonym prawem do odliczania podatku (ograniczenie do 50 proc. lub 60 proc. kwoty podatku naliczonego nie więcej jednak niż odpowiednio 5 000 zł lub 6 000 zł).

Źródło: www.mf.gov.pl, 4 kwietnia 2014 r.

2014-04-03
Co grozi za niezłożenie informacji VAT-26?

Podatnikom wykorzystującym pojazdy samochodowe wyłącznie do działalności gospodarczej, którzy nie złożą w urzędzie skarbowym informacji VAT-26 o tych pojazdach, do czasu wywiązania się z tego obowiązku przysługiwać będzie prawo tylko do ograniczonego odliczenia podatku VAT. Konsekwencje niezłożenia informacji VAT-26 W przypadku niezłożenia informacji w terminie, dla celów stosowania odliczenia, uznaje się, że pojazd samochodowy jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej dopiero od dnia jej złożenia. W konsekwencji do czasu złożenia tej informacji podatnikowi przysługiwać będzie prawo tylko do ograniczonego (50 proc.) odliczenia podatku VAT. Pełne odliczenie znajdzie zastosowanie dopiero do wydatków poniesionych od dnia jej złożenia. Jeśli zatem podatnik odliczył w całości podatek naliczony od wszystkich wydatków związanych z pojazdem, w odniesieniu do którego nie złożono w terminie informacji, będzie on zobowiązany do dokonania korekty wszystkich dokonanych odliczeń. Ograniczenie w odliczaniu w przypadku nieterminowego złożenia informacji zostało jednak złagodzone, jednakże tylko w odniesieniu do wydatków związanych z nabyciem (importem, wytworzeniem) pojazdu. Podatnik ma bowiem możliwość dokonania korekty nieodliczonego z tego tytułu podatku, przy czym wysokość korekty uzależniona będzie jednak od momentu, w którym zostanie złożona informacja VAT-26. Złożenie informacji zawierającej nieprawdziwe informacje Jeśli organ podatkowy stwierdzi w trakcie czynności sprawdzających lub kontrolnych użytek prywatny pojazdu, który miał służyć od 1 kwietnia 2014 r. (data poniesienia pierwszego wydatku) wyłącznie działalności gospodarczej, w sytuacji, gdy nie została zgłoszona w stosownym terminie zmiana przeznaczenia tego pojazdu (potwierdzona obiektywnymi okolicznościami), to fakt ten będzie skutkować uznaniem złożonej informacji za niezgodną ze stanem rzeczywistym. W konsekwencji oznacza to utratę pełnego prawa do odliczenia wszystkich wydatków poniesionych od 1 kwietnia 2014 r., związanych z tym pojazdem. Sankcje karnoskarbowe
W przypadku niewywiązywania się lub nienależytego wywiązywania się z obowiązku złożenia informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej podatnik będzie również podlegał stosownej karze na gruncie Kodeksu karnego skarbowego. Jeżeli podatnik:
1) nie składa informacji o pojazdach wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej VAT-26 albo
2) składa taką informację po terminie, lub
3) składa informację nieprawdziwą
i dokonuje odliczenia podatku niezgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (czyli stosuje pełne odliczenie podatku) podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. W przypadkach mniejszej wagi (przykładowo, gdy kwota niezasadnie odliczonego podatku nie przekracza ustawowego progu, czyli pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia) podatnik będzie podlegał karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Odstąpienie od wymierzenia kary będzie miało zastosowanie w przypadku gdy podatnik złoży informację po terminie ale przed dokonaniem jakichkolwiek czynności (sprawdzających, kontrolnych lub wszczęciem postępowania podatkowego) przez organ podatkowy lub skarbowy w zakresie podatku VAT.

Źródło: www.mf.gov.pl, 3 kwietnia 2014 r.

2014-04-01
PIT chce interpretacji ogólnej w sprawie VAT od zaliczek.

Otrzymanie zaliczki na poczet usługi turystycznej opodatkowanej w systemie VAT marża nie rodzi obowiązku podatkowego uważa Polska Izba Turystyki (PIT), nie zgadzając się ze stanowiskiem resortu finansów, że w przypadku uiszczenia części zapłaty obowiązek powstanie z tą chwilą i w części otrzymanej zapłaty. Już w piśmie z 13 grudnia 2013 r., skierowanym do ministerstwa Finansów, Polska Izba Turystyki sygnalizowała, że w praktyce wyliczenie marży na dzień otrzymania zaliczki będzie niewykonalne, gdyż wysokość marży na imprezie turystycznej jest znana podatnikowi najwcześniej w momencie wykonania usługi. Podtrzymując to stanowisko Izba w kolejnym piśmie przesłanym do resortu 27 marca 2014 r. przedstawia okoliczności i argumenty dowodzące słuszności swojego twierdzenia. Zdaniem PIT: - ostateczna wysokość kosztów uzależniona jest m.in. od ilości uczestników danej imprezy turystycznej, a ta jest znana dopiero w dniu wyjazdu; -na dzień otrzymania zaliczki organizator turystyki nie wie czy dane usługi dla bezpośredniej korzyści turysty będzie świadczył przy wykorzystaniu własnego zaplecza personalnego oraz technicznego, czy też usługi te zakupi od innego podatnika;
-faktyczna wysokość kosztów wyrażonych w walucie obcej jest determinowana kursem waluty, którego na dzień otrzymania zaliczki z natury rzeczy nie sposób przewidzieć;
- w przypadku imprezy o charakterze mieszanym podatnik nie jest w stanie ustalić proporcji w jakiej otrzymana kwota zaliczki/przedpłaty będzie opodatkowana stawką 23 proc. (usługa świadczona na terytorium UE) a jaka według stawki 0 proc. (usługa świadczona poza terytorium UE).
Powyższe argumenty dowodzą, że na dzień otrzymania zaliczki/przedpłaty na poczet usługi turystycznej wyliczenie kwoty marży jest niewykonalne. Obiektywny brak możliwości ustalenia podstawy opodatkowania nie daje podstaw do wyliczenia i odprowadzenia kwoty podatku.
W związku z tym Polska Izba Turystyki wniosła o wydanie przez ministra finansów interpretacji ogólnej potwierdzającej brak obowiązku podatkowego z tytułu otrzymania całości lub części zapłaty przed wykonaniem usługi turystycznej. W przeciwnym wypadku istnieje realne zagrożenie, że organy podatkowe kierując się wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów będą domagać się od biur podróży odprowadzenia należności podatkowej z tytułu otrzymania zaliczki/przedpłaty wyliczonej od całości otrzymanej kwoty, co bez wątpienia odbije się na kondycji finansowej biur podróży i doprowadzi wiele z nich do upadłości.

Źródło: www.pit.org.pl, 1 kwietnia 2014 r.

2014-03-26
Komunikat Prezesa ZUS w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do OFE

Na podstawie art. 47 ust. 10j ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, z późn. zm.) ogłasza się, że w okresie od dnia 1 kwietnia 2014 r. do dnia 30 czerwca 2014 r. wysokość odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego wynosi 4,51%.

Źródło: www.zus.pl, 26 marca 2014 r.

2014-03-26
Opiekunowie osób niepełnosprawnych otrzymają zaległe zasiłki.

Na wczorajszym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, którzy utracili świadczenie pielęgnacyjne po 30 czerwca 2013 r. Projekt zakłada wypłatę bieżących i zaległych środków tym opiekunom, którzy do 30 czerwca spełniali warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego, określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu z 31 grudnia 2012 r. Wysokość nie ulega zmianie i wyniesie 520 zł miesięcznie. Organ wypłacający świadczenia będzie miał obowiązek poinformować osoby, którym to prawo do świadczenia pielęgnacyjnego 30 czerwca 2013 r. wygasło, o możliwości złożenia wniosku oraz o warunkach uzyskania zasiłku. Ma na to 14 dni od wejścia w życie ustawy. Zasiłek nie będzie przysługiwał jedynie za okresy, w których opiekunowie otrzymywali specjalny zasiłek opiekuńczy lub świadczenie pielęgnacyjne lub gdy na osobę wymagającą opieki przyznano prawo do specjalnego zasiłku lub świadczenia innej osobie. Opiekunowie będą mieli 4 miesiące od wejścia w życie ustawy na złożenie wniosku. Podczas ustalania prawa do zasiłku ośrodek pomocy społecznej będzie przeprowadzał wywiad środowiskowy, który będzie następnie aktualizowany co 6 miesięcy. Prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony - wtedy prawo do zasiłku jest wydawane na czas obowiązywania orzeczenia. Za osoby pobierające zasiłek będą dodatkowo opłacane składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe a także na ubezpieczenie zdrowotne. Podstawą opłacania składek będzie kwota zasiłku dla opiekuna. Projekt realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 5 grudnia 2013 r., który zakwestionował przepisy przejściowe ustawy nowelizującej ustawę o świadczeniach rodzinnych i nakazał przywrócenie stanu zgodnego z konstytucją.

Źródło: www.mpips.gov.pl, 26 marca 2014 r.

2014-03-26
Zmienią się przepisy o specjalnych strefach ekonomicznych.

Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu nowelizacji przepisów o specjalnych strefach ekonomicznych. Określone zostały w nich między innymi przesłanki wygaszania zezwolenia na działalność w SSE i regulacje dotyczące procedury zwrotu pomocy publicznej. Obecnie obowiązujące przepisy nie regulują precyzyjnie przesłanek i konsekwencji finansowych wygaszenia zezwolenia. W warunkach spowolnienia gospodarczego, kiedy wiele firm musiało ograniczyć produkcję, a tym samym zatrudnienie, nieprecyzyjność przepisów powodowała, że przedsiębiorcy zagrożeni cofnięciem zezwolenia występowali o jego wygaszenie, uznając, że uchroni ich to przed zwrotem pobranej pomocy publicznej. W celu wyeliminowania tego typu działań w założeniach przewidziano, że możliwość wygaszenia zezwolenia zostanie ustawowo ograniczona tylko do sytuacji, gdy przed dniem złożenia wniosku przedsiębiorca nie korzystał ze zwolnienia dochodu od podatku dochodowego. W celu sprawnego odzyskiwania nienależnie pobranej pomocy publicznej konieczne było uregulowanie procesu jej zwrotu. Nowe przepisy jednoznacznie określą procedurę zwrotu oraz uwarunkowania z tym związane, m.in. wydłużą okres przedawnienia roszczeń podatkowych do 10 lat. W związku z wydłużeniem okresu przedawnienia analogicznie wydłużony zostanie okres przechowywania dokumentacji. Zdefiniowany ma zostać wniosek o udzielenie pomocy publicznej. Dla inwestorów niezwykle istotne jest jednoznaczne określenie, co jest wnioskiem o przyznanie pomocy publicznej dla nowej inwestycji planowanej do realizacji na terenie prywatnym nieobjętym jeszcze strefą. Wprowadzenie definicji takiego wniosku i uznanie, że jest nim dokumentacja potwierdzająca spełnienie tzw. efektu zachęty, pozwoli rozpocząć inwestycję przed wejściem w życie rozporządzenia włączającego teren inwestycji do strefy, i przed uzyskaniem zezwolenia, umożliwiając tym samym dotrzymanie planowanego harmonogramu prac. W założeniach przewidziano także wprowadzenie możliwości cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności w strefie na wniosek przedsiębiorcy. Może się zdarzyć, że dla przedsiębiorcy, który rozpoczął korzystanie ze zwolnień podatkowych, ale przewiduje, że nie będzie w stanie spełnić zobowiązań, korzystniejszym rozwiązaniem będzie rezygnacja z zezwolenia jeszcze przed upływem terminu spełnienia jego warunków, ponieważ ograniczy to wysokość odsetek od zwracanej pomocy. Ponadto, zgodnie z zaproponowanymi przepisami, do składu rady nadzorczej spółek zarządzających strefami wprowadzony zostanie przedstawiciel ministra finansów w miejsce przedstawiciela wojewody, poszerzony zostanie zakres działania spółek zarządzających strefami, doprecyzowane zostanie pojęcie pomoc publiczna", tak, aby nie było wątpliwości, że pomocą publiczną jest zwolnienie od podatku dochodowego, uporządkowane zasady kontroli przedsiębiorców i wprowadzone jednolite zasad zmiany zezwolenia, bez względu na datę jego wydania.

Źródło: www.premier.gov.pl, 26 marca 2014 r.

2014-03-24
Pracodawcy RP: odrzucenie projektów zakazujących handlu w niedzielę to dobre rozwiązanie

Odrzucenie już w pierwszym czytaniu dwóch projektów zmierzających do wprowadzenia zakazu pracy w placówkach handlowych w niedziele jest głosem rozsądku naszych parlamentarzystów. To dobra decyzja zarówno dla rynku pracy, jak i gospodarki komentuje Wioletta Żukowska, ekspert Pracodawców RP. Pierwszy projekt zmiany Kodeksu pracy został przygotowany przez grupę posłów PiS, PO, PSL i SP jeszcze w połowie zeszłego roku. Drugim był projekt obywatelski przygotowany przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Wolna Niedziela". Wprowadzenie w życie zakazu handlu w niedziele wiązałoby się z wysokimi kosztami społecznymi zwiększeniem bezrobocia i wolniejszym wzrostem gospodarczym. Konsekwencją takiego rozwiązania byłoby bowiem ograniczenie konsumpcji oraz wpływów z podatków, co oznaczałoby pogłębienie deficytu budżetowego. Zadziwiające jest to, że wnioskodawcy projektów przewidywali dokładnie odwrotne skutki społeczno-gospodarcze. Szacujemy, że na skutek wprowadzenia zakazu w samym tylko sektorze handlu pracę mogłoby stracić ok. 25 tys. osób. Natomiast uwzględniając usługi powiązane i produkcję, zagrożonych byłoby nawet 50 70 tys. miejsc pracy. Warto przy tym wskazać przykład Kanady, gdzie w wyniku zniesienia zakazu handlu w niedziele w poszczególnych regionach zatrudnienie w sektorze handlu detalicznego wzrosło od 5% do 12%. Warto przy okazji zauważyć, że od podobnych pomysłów odchodzi się nawet w państwach wysokorozwiniętych. Poza tym w wielu krajach kompetencje decyzyjne w tym zakresie scedowano na władze regionalne bądź lokalne, a także stworzono liczne wyjątki i odstępstwa (np. w Niemczech, Francji, we Włoszech). Miało to właśnie związek z troską o rynek pracy, gospodarkę oraz komfort życia obywateli.

Źródło: http://www.pracodawcyrp.pl/, 24 marca 2014 r.

2014-03-24
Sejm odrzucił projekt dotyczący kasowej metody rozliczania VAT.

Sejm odrzucił zgłoszony przez posłów PIS projekt nowelizacji ustawy o VAT, która wprowadzić miała nowy wyjątek od generalnej zasady, zgodnie z którą obowiązek zapłaty podatku powstaje już w momencie dostarczenia towarów lub wykonania usługi. Za odrzuceniem głosowało 231 posłów, przeciw 202, wstrzymał się od głosu 1 poseł. Projekt przewidywał ustawowe upoważnienie ministra finansów do wydania rozporządzenia, w którym miałby on określić transakcje lub kategorie podatników, dla których obowiązek zapłaty podatku VAT powstawałby dopiero po uregulowaniu należności przez odbiorcę towaru lub usługi. Ponadto, nabywca towaru lub usługi zalegający z opłaceniem faktury za transakcje określone w tym rozporządzeniu ministra nie mógłby pomniejszyć podatku naliczonego, aż do dnia uregulowania płatności względem sprzedającego. Przepis ten nie miał dotyczyć podatników, których roczny obrót nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym 500 tys. euro. Obecnie obowiązuje tzw. ulga na złe długi, która dotyczy podatników, których faktury za sprzedane towary lub wykonane usługi nie zostały opłacone. Zgodnie z obowiązującymi przepisami taki przedsiębiorca ma prawo do skorygowania podstawy opodatkowania oraz podatku o te wierzytelności, od których terminu płatności upłynęło 150 dni.

www.sejm.gov.pl, 24 marca 2014 r.

2014-03-24
Nie będzie zwolnienia z VAT dla dostawy samochodów.

Od 1 kwietnia likwidacji ulegnie obowiązujące obecnie zwolnienie z VAT dla dostawy pojazdów, przy których nabyciu podatnikowi przysługiwało częściowe prawo do odliczenia podatku naliczonego. Wprowadzenie przez nowelizację z 7 lutego 2014 r. do ustawy o podatku od towarów i usług systemu korekt podatku naliczonego, który stosowany byłby w sytuacji, gdy podatnik nabył pojazd samochodowy z ograniczonym prawem do odliczenia, a następnie w okresie 60 miesięcy od nabycia dokonuje sprzedaży opodatkowanej tego pojazdu, wymagało likwidacji stosownego zwolnienia od podatku przy dostawie takich pojazdów i objęcie takiej czynności opodatkowaniem na zasadach ogólnych. W konsekwencji - przy sprzedaży takiego pojazdu podatnik będzie uprawniony do dokonania korekty nieodliczonej przy nabyciu tego pojazdu kwoty podatku naliczonego, w wysokości proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty. Rozporządzenie Ministra Finansów z 19 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. poz. 369) wejdzie w życie 1 kwietnia 2014 r.

Źródło: Vademecum Głównego Księgowego, 24 marca 2014 r

2014-01-29
Rząd przyjął projekt zmian w VAT od aut z kratką

Wczoraj, tj. 28 stycznia br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która kompleksowo reguluje zasady odliczania i rozliczania wydatków dotyczących samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, wykorzystywanych do celów mieszanych, tj. działalności gospodarczej i prywatnej. Chodzi o tzw. auta z kratką. Podstawę do wprowadzenia zmian stanowi przyznana Polsce 17 grudnia 2013 r. derogacja, dotycząca stosowania ograniczeń w odliczaniu podatku VAT od nabywanych samochodów. Ze względu na specyfikę tych samochodów, która umożliwia jednoczesne ich wykorzystywanie do celów służbowych i prywatnych trudno jest określić zakres ich użytkowania do celów niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Brak prostych zasad odliczania podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, które przez swoją konstrukcję mogą być wykorzystywane także do celów prywatnych lub zasad opodatkowania takiego użytkowania sprzyja nadużyciom w rozliczaniu podatku VAT. Chodzi o nieuzasadnione jego odliczanie lub uchylanie się od opodatkowania, wynikające z niewłaściwego prowadzenia dokumentacji podatkowej. Projektowana ustawa wprowadza ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego w odniesieniu do wszystkich wydatków (np. zakupu paliw do napędu, czy innych wydatków eksploatacyjnych), dotyczących pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, wykorzystywanych zarówno do celów gospodarczych i prywatnych. Przyjęto, że każdy taki pojazd (ze względu na swoje cechy), służy co do zasady użytkowi mieszanemu, a zatem wszystkie wydatki z nim związane podlegają odliczeniu w 50 proc., z pewnymi wyjątkami. Przyjęto, że pełne odliczenie będzie przysługiwało tylko w odniesieniu do wydatków związanych z pojazdami wykorzystywanymi przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej. Zaproponowana konstrukcja ograniczenia do 50 proc. odliczenia podatku do pojazdów wykorzystywanych do użytku mieszanego powiązana jest z wyłączeniem konieczności opodatkowania ich użytku prywatnego (chodzi o to, że opodatkowanie to skalkulowano w przyjętym ograniczeniu odliczenia). Rozwiązanie to połączone z ryczałtowym ograniczeniem odliczenia podatku zapewnia przedsiębiorcom bardzo proste zasady odliczania podatku naliczonego od wszystkich wydatków związanych z pojazdami, bez konieczności prowadzenia szczegółowych, i przez to czasochłonnych ewidencji do celów opodatkowania użytku prywatnego. Aby zapewnić prawidłowe stosowanie proponowanych zasad rozliczania podatku VAT od pojazdów, wprowadzono odpowiedni system zabezpieczający. Dokonanie pełnego odliczenia podatku VAT od pojazdów przeznaczonych wyłącznie do działalności gospodarczej, uwarunkowane będzie co do zasady, złożeniem informacji o tych pojazdach oraz prowadzeniem ewidencji przebiegu pojazdu. Zarówno informacja, jak i ewidencja będą podlegały weryfikacji przez organy skarbowe. W przypadku niezłożenia takiej informacji lub złożenia informacji niezgodnej ze stanem faktycznym, podatnikowi będzie przysługiwało tylko prawo do ograniczonego odliczenia. Przewidziano także wprowadzenie systemu korekt przy zmianie wykorzystania pojazdu pierwotnie przeznaczonego do użytku mieszanego. Wejście w życie tych regulacji oznacza ubytek dochodów budżetowych z podatku VAT w stosunku do 2013 r.: 939 mln zł w 2014 r., 1.376 mln zł w 2015 r. Nowe przepisy mają obowiązywać po 14 dniach od daty publikacji w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych regulacji, które mają wejść w życie 1 stycznia 2015 r.

Źródło: www.premier.gov.pl, 29 stycznia 2014 r.

2014-01-29
Pracodawcy RP: zmiany w organizacji US i IS nie poprawią znacząco funkcjonowania administracji podat

Zdaniem eksperta Pracodawców RP Mariusza Korzeba nowe regulacje prawne związane z organizacją pracy organów podatkowych nie poprawią w istotny sposób funkcjonowania administracji podatkowej. Od 27 stycznia br. obowiązuje zarządzenie Ministra Finansów w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów (Dz. Urz. MF z 2014 r. Poz. 3). Nowe przepisy muszą zostać wprowadzone przez organy podatkowe do końca I kwartału 2014 r. Reforma ma się opierać na wzmocnieniu roli nadzorczej i koordynacyjnej izb skarbowych nad urzędami skarbowymi, a także na poprawie funkcjonowania administracji w obszarze kontroli podatkowej i egzekucji administracyjnej. W uzasadnieniu do zarządzenia wskazano, że celem tych zmian jest przede wszystkim usprawnienie procesu poboru podatków i zapewnienie efektywności funkcjonowania administracji podatkowej. Zdaniem eksperta Pracodawców RP Mariusza Korzeba zmiany były konieczne. Dotychczasowe regulacje związane z nadzorem nad prawidłowością prowadzonych kontroli podatkowych czy czynności sprawdzających pozostawiały wiele do życzenia mówi ekspert Pracodawców RP. Przypomina, że z uwagi na brak prawidłowej kontroli instytucjonalnej rozstrzygnięcia były w znacznej mierze pozostawiane w gestii urzędów skarbowych. Utworzenie w izbie skarbowej komórki organizacyjnej ds. kontroli podatkowej której zadaniem będzie m.in. nadzorowanie działalności prowadzonych kontroli podatkowych przez organy I instancji może przyczynić się do usprawnienia całego procesu dodaje Korzeb. Nie mniej jednak zastanawiający wydaje się przepis mówiący o tym, że komórka ta będzie wydawała postanowienia w sprawach przedłużenia terminu zwrotu podatku dodaje Mariusz Korzeba. Przypomina, że w obecnym stanie prawnym postanowienia o przedłużeniu terminu zwrotu podatku wydaje organ prowadzący kontrolę podatkową czy czynności sprawdzające. Dlatego powstaje pytanie: w jaki sposób izba skarbowa ma zamiar realizować to zadanie, nie będąc do tego umocowana przepisami prawa zewnętrznego zastanawia się ekspert Pracodawców RP. Podsumowując, należy zwrócić uwagę na fakt, że dopiero sposób działania organów podatkowych pozwoli sformułować pełną opinię co do słuszności zaproponowanych rozwiązań. Jednak już teraz można wskazać na nieprzejrzyste i krzyżujące się kompetencje organów podatkowych.

Źródło: www.pracodawcyrp.pl, 29 stycznia 2014 r.

2014-01-28
Do końca stycznia płatnicy muszą przekazać PIT-4R i PIT-8AR

Do 31 stycznia płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mają obowiązek złożyć do urzędu skarbowego deklarację roczną o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4R. W tym samym terminie deklarację PIT-8AR powinni też złożyć płatnicy zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, termin złożenia deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4R upływa z końcem stycznia roku następującego po roku podatkowym. Ostatnim dniem terminu na złożenie deklaracji za 2013 r. jest więc piątek 31 stycznia 2014 r. Deklarację PIT-4R, która dotyczy potrąconych i odprowadzonych w danym roku zaliczek na podatek dochodowy, które wykazuje się w układzie miesięcznym, płatnik powinien przesłać do urzędu skarbowego właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności, jeśli płatnik nie posiada siedziby. W piątek 31 stycznia 2014 r. mija też termin złożenia deklaracji PIT 8AR, w której płatnicy wykazują należny zryczałtowany podatek dochodowy obliczany, pobierany i wpłacany organom podatkowym w trakcie roku ze ściśle określonych tytułów. W deklaracji wskazuje się między innymi pobrany podatek z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych, świadczeń otrzymanych przez emerytów lub rencistów, w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem pracy, świadczeń pieniężnych otrzymywanych po zwolnieniu ze służby przez funkcjonariuszy służb mundurowych oraz żołnierzy, czy wypłaty kwot z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego. Ponadto w deklaracji PIT-8AR wykazuje się również należny zryczałtowany podatek od przychodów np. z odsetek od pożyczek, z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych, z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych czy od dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych.

Źródło: www.mf.gov.pl, 28 stycznia 2014 r.

2014-01-28
Organy skarbowe nie mogą utrudniać działalności w wirtualnych biurach

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich. działania organów podatkowych nie powinny stanowić utrudnienia dla małych i średnich przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej w wirtualnych biurach. W swoim wystąpieniu do ministra finansów Rzecznik poruszyła sprawę utrudnień ze strony organów podatkowych, które spotykają przedsiębiorców, którzy decydują się na zarejestrowanie działalności pod adresem tzw. wirtualnego biura, w szczególności prowadzenia długotrwałych postępowań w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej. Niejednokrotnie także postępowania te kończą się wydaniem decyzji o odmowie nadania NIP. Dodatkowo, organy podatkowe stosują niejednolite praktyki w skali całego kraju w zakresie procedury nadania NIP. Rzecznik zauważa, że w ustawie o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, wśród zamkniętego katalogu przesłanek uzasadniających wydanie decyzji o odmowie nadania NIP nie znajduje się wskazanie przez podatnika jako siedziby adresu biura wirtualnego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami postępowanie w sprawie nadania NIP powinno ograniczyć się do badania kompletności i formy zgłoszenia identyfikacyjnego. Powyższe stanowisko potwierdza orzecznictwo sądów administracyjnych. RPO dostrzega konieczność przeciwdziałania nieuczciwym praktykom polegającym na wykorzystywaniu wirtualnych biur w celu unikania opodatkowania, nie zgadza się jednak z praktyką organów podatkowych, zmierzającą do odmowy nadania NIP tylko dlatego, że przedsiębiorca rejestruje działalność pod adresem biura wirtualnego.

Źródło: www.rpo.gov.pl, 28 stycznia 2014 r.

2014-01-27
SA: ZUS przegrywa w sprawach o talony świąteczne

Pracodawca nie odprowadza składek od talonów pieniężnych dla pracowników, jeśli były one przyznane w związku ze złą sytuacją materialną i rodzinną pracowników oraz zgodnie z regulaminem zakładowego funduszu - orzekł Sąd Apelacyjny. ZUS szuka pieniędzy sprawdzając prawidłowość przyznawania talonów pieniężnych dla pracowników i paczek świątecznych dla dzieci personelu. W Sądzie Apelacyjnym w Warszawie czeka na rozpatrzenie niemal 500 spraw pracowników WSS Społem, przeciwko któremu wystąpił ZUS. Około 300 apelacji złożonych przez Społem sąd już uwzględnił. Chodzi o świąteczne talony pieniężne, od których pracodawca nie odprowadzał składek. ZUS-owi nie podobało się głównie to, że prawie wszyscy otrzymali talony po równo. W I instancji Społem przegrało z ZUS-em. Gdyby w II instancji sąd stwierdził, że decyzje ZUS o oskładkowaniu tych świadczeń są słuszne, to trzeba by było zwracać pieniądze z trzech lat i składać nowe PIT-y za ten okres. ZUS ma zakusy także na paczki świąteczne dla dzieci. Są już pierwsze pozwy przeciwko innym przedsiębiorstwom w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Talony pieniężne dla najmniej zarabiających Talony i paczki to poważne wsparcie materialne dla mało zarabiających pracowników z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Firmy się skutecznie bronią przed ZUS-em i wygrywają procesy w sądzie pracy. Sąd Najwyższy w wyroku z 20 sierpnia 2001 r. I PKN 579/00 orzekł, że "Pracodawca, administrujący środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, nie może ich wydatkować niezgodnie z regulaminem zakładowej działalności socjalnej, którego postanowienia nie mogą być sprzeczne z zasadą przyznawania świadczeń według kryterium socjalnego, to jest uzależniającego przyznawanie ulgowych usług i świadczeń wyłącznie od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu". W WSS Społem obowiązywał regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, uwzględniający wyrażoną w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych podstawową zasadę wykorzystywania środków funduszu. Według niej przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu. I właśnie zgodnie z regulaminem Społem przyznawanie talonów pieniężnych na Święta Bożego Narodzenia i Wielkanoc opierało się o deklaracje pracowników o dochodzie na jednego członka rodziny. Deklaracje te komisja socjalna sprawdzała przy dopłatach do wypoczynku - wczasy pod gruszą. Przeprowadzone postępowanie dowodowe wykazało, że kryterium to w takich przypadkach było stosowane. Pracownicy WSS Społem dostawali talony po 350 zł i 300 zł w latach 2008 - 2010 r. bez odprowadzania od nich składek (społeczne, zdrowotne, rentowe). Większość z nich zarabiała zaledwie 1600 zł brutto. - Talon był jedynym sposobem na urządzenie świat - mówiła świadek, pracownik kadr i członek związków zawodowych, na rozprawie 23 stycznia br. - Gdyby znacznie różnicować wartość bonów, to atmosfera by się popsuła. Ale minimalne różnicowanie było - mniej warte talony, za 50 zł dostawali pracownicy z krótszym stażem pracy. SA: pracodawca miał rację Sąd Apelacyjny w wyroku z 24 stycznia 2014 r. zmienił wyrok Sądu Okręgowego i decyzję ZUS. Talony pieniężne podarowane pracownikom bez odprowadzenia składek były uzasadnione ich sytuacją materialną. - Przyznawanie talonów w latach 2008-1010 było oparte na ocenie sytuacji rodzinnej i materialnej pracowników. A zatem przesłanki art. 8 ustawy o zakładowym Funduszu Świadczeń Społecznych zostały spełnione. Talony pieniężne zatem pozwalają zaliczyć je do świadczeń socjalnych - podkreślała sędzia Magdalenia Tymińska. Następnie sędzia dodała, że w art. 2 ustawy o ZFŚS wyraźnie jest mowa, że są one udzielane w związku z sytuacją materialną i rodzinną pracowników. W tym wypadku sytuacja materialna załogi społem uzasadniała przyznanie im talonów świątecznych. A weryfikacją sytuacji zajmowała się specjalna komisja socjalna. Wyroki z 23 stycznia 2014 r., sygn. akt III AUa 2773/12, III AUa 2774/12, III AUa 2778/12

Źródło: VGK, 27 stycznia 2014 r.

2014-01-27
Sejm uchwalił nowelizację dotyczącą pracy w niedzielę

Podczas 59. posiedzenia Sejmu posłowie uchwalili nowelizację Kodeksu pracy. Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta. Ustawa rozszerza katalog prac, których wykonywanie jest dozwolone w niedziele i święta. Zgodnie z nowelizacją dozwolone będzie świadczenie usług za pomocą środków komunikacji elektronicznej (czyli m.in. poczty elektronicznej) lub urządzeń telekomunikacyjnych. Świadczenie takich usług będzie dopuszczalne pod warunkiem, że będą one odbierane poza terytorium RP w dniach, które w kraju odbiorcy usługi są dniami pracy, a w Polsce dniami od niej wolnymi. Zmiana przepisów ma wesprzeć powstawanie nowych miejsc pracy i tym samym poprawić konkurencyjność polskiego rynku pracy. Osoby wykonujące w niedziele i święta prace, o których mowa w nowelizacji, będą uprawnione analogicznie do innych osób pracujących w takie dni - do otrzymania dnia wolnego lub odpowiedniego dodatku do wynagrodzenia.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 27 stycznia 2014 r.

2014-01-24
Emeryci mogą bezterminowo ubiegać się o zwrot zabranych świadczeń

Emeryci, którzy zostali pozbawieniu swoich pieniędzy na mocy niekonstytucyjnych przepisów, będą mogli wystąpić o ich oddanie w dogodnym dla siebie czasie. Chodzi o zwrot zabranych emerytur, który przewiduje ustawa z 13 grudnia 2013 r. o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r. Mimo iż pierwotnie projekt ustawy zakładał roczny termin na załatwianie formalności, to jednak na końcowym etapie legislacyjnym w Sejmie wprowadzono poprawkę do ustawy, która zniosła to czasowe ograniczenie. W rezultacie nie ma terminu, w jakim należy ubiegać się o zwrot emerytur, nie ma też potrzeby wydania zapowiadanego wcześniej rozporządzenia regulującego kwestię terminu końcowego składania wniosków. Przypomnijmy, prawo do zwrotu zawieszonej wypłaty mają osoby, które spełniły łącznie dwa warunki. Po pierwsze: nabyły prawo do emerytury przed 1 stycznia 2011 r., a po drugie: prawo do emerytury zostało im zawieszone po 30 września 2011 r. w związku z kontynuowaniem zatrudnienia bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy. Zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami osoby te mogły one pobierać emeryturę i kontynuować pracę u dotychczasowego pracodawcy tylko do 30 września 2011 r., czyli przez 9 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Jeśli do tego dnia nie rozwiązały stosunku pracy, prawo do emerytury ulegało zawieszeniu. Zgodnie z nowymi przepisami, jeśli złożą do ZUS odpowiedni wniosek, urząd w ciągu 60 dni wyda decyzję o zwrocie świadczenia. Ministerstwo Pracy zapewnia, że nie mają powodów do niepokoju te osoby, których sprawy toczą się w sądach, bo zaczęły walczyć o zabrane świadczenia zanim Trybunał Konstytucyjny stwierdził niezgodność przepisów z ustawą zasadniczą. Resort zapewnia, że ZUS wycofa wszystkie apelacje złożone od negatywnych dla siebie wyroków. Osoby, które wystąpiły do sądu, będą mogły otrzymać wypłaty na podstawie ustawy. To istotna informacja dla osób, które do 31 października 2011 r. nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego (dla kobiet 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat). Ustawa nakłada na nie dodatkowe obowiązki muszą dostarczyć do ZUS zaświadczenie o wysokości przychodów za lata 2011 i 2012, bo ich wysokość miała znaczenie dla zawieszenia i zmniejszenia emerytur zgodnie z art. 104 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1440 z późn. zm.). Nowa ustawa reguluje sposób obliczania kwoty zawieszonej emerytury. Ma stanowić sumę należnych emerytur, które podlegały zawieszeniu w okresie od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r. z uwzględnieniem ich waloryzacji oraz z odsetkami ustalonymi w wysokości odsetek ustawowych, określonej przepisami prawa cywilnego. Szczegółowe zasady wypłaty odsetek uregulowane zostały w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad wypłacania odsetek za opóźnienie w ustaleniu lub wypłacie świadczeń z ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 12, poz. 104). Na razie jednak emeryci czekają na opublikowanie ustawy w Dzienniku Ustaw.

Źródło: VGK, 24 stycznia 2014 r.

2014-01-23
Sejm zajmie się ponownie przepisami o przekazywaniu podatku dla OPP

W czwartek Sejm rozpatrzy stanowisko Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw, która wydłuża do 30 czerwca termin zgłaszania do urzędu skarbowego numeru rachunku bankowego, na który podatnicy mogą przekazywać 1 proc. podatku. Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymywania 1 proc. z PIT będzie tworzony i aktualizowany na bieżąco. Zgodnie z nowelizacją w sytuacji, kiedy podatnik wskaże w zeznaniu podatkowym kwotę przekraczającą 1 proc., naczelnicy urzędów skarbowych będą mogli przekazać 1 proc. z PIT na rzecz organizacji pożytku publicznego bez wzywania podatnika do jego korekty. Minister finansów będzie mógł upoważnić, w drodze rozporządzenia, podległy organ do realizacji zadań urzędów skarbowych w zakresie przekazywania 1 proc. z PIT na rzecz organizacji pożytku publicznego. Sejm uchwalił ustawę 12 grudnia 2013 r. 10 stycznia 2014 r. Senat wprowadził do ustawy poprawki o charakterze redakcyjno-uściślającym.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 23 stycznia 2014 r.

2014-01-23
Sejm rozpatrzy stanowisko Senatu w sprawie nowelizacji ustawy - Kodeks pracy

23 stycznia posłowie rozpatrzą stanowisko Senatu w sprawie nowelizacji ustawy Kodeks pracy. Ustawa rozszerza katalog prac, których wykonywanie jest dozwolone w niedziele i święta. Zgodnie z nowelizacją dozwolone ma być świadczenie usług za pomocą środków komunikacji elektronicznej (czyli m.in. poczty elektronicznej) lub urządzeń telekomunikacyjnych. Świadczenie takich usług będzie dopuszczalne pod warunkiem, że będą one odbierane poza terytorium RP w dniach, które w kraju odbiorcy usługi są dniami pracy, a w Polsce dniami od niej wolnymi. Zmiana przepisów ma wesprzeć powstawanie nowych miejsc pracy i tym samym poprawić konkurencyjność polskiego rynku pracy. Sejm uchwalił ustawę 12 grudnia 2013 r. 10 stycznia 2014 r. Senat wprowadził do ustawy dwie poprawki. Izba druga proponuje, by osoby wykonujące w niedziele i święta prace, o których mowa w nowelizacji, były uprawnione analogicznie do innych osób pracujących w takie dni - do otrzymania dnia wolnego lub odpowiedniego dodatku do wynagrodzenia oraz zmianę doprecyzowującą.

Źródło: http://sejm.gov.pl/, 23 stycznia 2014 r.

2014-01-21
Ruszyła zimowa edycja akcji: Weź paragon

Ruszyła kolejna, zimowa edycja ogólnopolskiej kampanii informacyjnej "Weź paragon". Akcja prowadzona w okresie ferii zimowych, od 20 stycznia do 2 marca 2014 r., ma uświadomić korzyści płynące z brania paragonów oraz z rzetelnego ewidencjonowania obrotów na kasach fiskalnych. Jednym z celów akcji resortu finansów prowadzonej pod hasłem "Nie bądź jeleń, weź paragon" jest przypomnienie o obowiązku wydawania paragonów przy każdej transakcji. Ma to duże znaczenie nie tylko dla kupującego, dla którego paragon jest podstawowym dowodem zakupu, umożliwiającym ewentualną reklamację, ale również dla wszystkich podatników. Żądanie od sprzedawcy paragonu wspiera uczciwą konkurencję oraz przyczynia się do zwalczania szarej strefy. Paragon jest potwierdzeniem, że kwota podatku trafiła do budżetu państwa. W ramach akcji pracownicy urzędów kontroli skarbowej, izb skarbowych oraz urzędów skarbowych prowadzą działania informacyjne i edukacyjne. Kampania jest prowadzona przede wszystkim wśród właścicieli sklepów, stoisk, straganów, ich klientów oraz wśród młodzieży i dzieci. Dla tych ostatnich organizowane są spotkania na obozach zimowych, konkursy i wystawy oraz wiele innych działań.

Źródło: www.mf.gov.pl, 21 stycznia 2014 r.

2014-01-21
Wysokość składki zdrowotnej przedsiębiorców w 2014 r.

Składka zdrowotna przedsiębiorców w 2014 r. będzie wynosiła 270,40 zł, natomiast dolna granica podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne 3004,48 zł. W dniu 20 stycznia 2014 r. Prezes GUS ogłosił wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2013 r., na podstawie którego ustalana jest dolna granica podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz minimalna wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2013 r. wyniosło 4005,97 zł. Podstawa wymiaru składek dla przedsiębiorców (również tych rozpoczynających działalność) oraz osób z nimi współpracujących nie może być niższa niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale roku poprzedniego, natomiast wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne nie może być niższa niż 9% podstawy wymiaru. Sładka zdrowotna w wysokości 270,40 zł oraz podstawa wymiaru składki zdrowotnej 3004,48 zł będzie obowiązywała od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

Źródło: www.stat.gov.pl, 21 stycznia 2014 r.

2014-01-09
MF: potwierdzanie numerów VAT-UE kontrahentów

Resort finansów przygotował dla podatników broszurę dotyczącą potwierdzania numeru VAT-UE kontrahentów na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych.
Podatnicy podatku od towarów i usług zarejestrowani na terytorium Polski dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych mogą potwierdzić numer identyfikacyjny swojego kontrahenta na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w następujący sposób:
a) składając wniosek do Biura Wymiany Informacji Podatkowych w Koninie,
b) składając wniosek do właściwego naczelnika urzędu skarbowego,
c) korzystając ze strony internetowej Komisji Europejskiej, za pośrednictwem której podatnicy mogą dokonać sprawdzenia poprawności i ważności numerów identyfikacyjnych swoich kontrahentów unijnych.
Broszura jest dostępna na stronie www.finanse.mf.gov.pl.

Źródło: www.finanse.mf.gov.pl, 9 stycznia 2014 r.

2014-01-09
Nowe zasady rozliczania VAT od samochodów zaszkodzą przedsiębiorcom

Zdaniem Pracodawców RP zmiany zaproponowane w projekcie nowelizacji ustawy o podatku VAT, regulujące zasady odliczania i rozliczania wydatków na eksploatację i naprawę samochodów osobowych są nadmiernie restrykcyjne i nakładają na przedsiębiorców nieuzasadnione obciążenia. Ministerstwo Finansów przygotowało projekt zmian w VAT, zgodnie z którymi firma będzie mogła odliczyć 50 proc. podatku naliczonego w odniesieniu do wszystkich wydatków (np. zakupu paliw do napędu, czy też innych wydatków eksploatacyjnych) dotyczących pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Będzie to dotyczyło samochodów wykorzystywanych zarówno do celów związanych z opodatkowaną działalnością gospodarczą, jak i do celów prywatnych. Pełne odliczenie VAT ma przysługiwać tylko w odniesieniu do wydatków związanych z pojazdami wykorzystywanymi przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej i uwarunkowane będzie złożeniem informacji o tych pojazdach i prowadzeniem ewidencji przebiegu pojazdu. Zdaniem eksperta Pracodawców RP Mariusza Korzeba, obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów przez przedsiębiorców, którzy wykorzystują samochody osobowe wyłącznie do działalności gospodarczej, będzie generować dodatkowe koszty i prowadzić jedynie do niedogodności. Przyjęcie zaproponowanych rozwiązań zmusi wielu przedsiębiorców do rezygnacji z prawa do odliczenia całości podatku od takich pojazdów. Niepokoi nas ewentualne wprowadzenie zasady domniemania, że każdy pojazd samochodowy jest użytkowany w przedsiębiorstwie zarówno do celów związanych z działalnością gospodarczą, jak i do celów z nią niezwiązanych. W przypadku nieprowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu podatnikowi będzie przysługiwało prawo do odliczenia jedynie 50 proc. kwoty podatku naliczonego podkreśla Mariusz Korzeb. W opinii Pracodawców RP zaproponowane zmiany jeszcze bardziej skomplikują system podatkowy, będą prowadzić do pogorszenia sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców, a w konsekwencji mogą mieć także negatywny wpływ na całą gospodarkę.

Źródło: www.pracodawcyrp.pl, 9 stycznia 2014 r.

2014-01-08
Nowe wzory dokumentów PIT i CIT-16

Resort finansów udostępnił nowe wzory deklaracji dla podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych dla użytkowników systemu e-Deklaracje. W Repozytorium CRD na platformie ePUAP opublikowane zostały nowe (uaktualnione) wzory dokumentów: CIT-8, CIT-8A, CIT-8B, CIT-ST, PIT-16 oraz PIT-16Z. Zaktualizowane również zostały wzory załącznika CIT-ST. Powyższe wzory mogą być stosowane po upływie 2 tygodni od daty opublikowania tj. od 18 stycznia 2014 roku.

Źródło: www.finanse.mf.gov.pl, 8 stycznia 2014 r

2014-01-08
Ostatni rok mieszanych emerytur

Rok 2014 r. jest ostatnim rokiem, w którym ZUS będzie ustalał prawo do mieszanych świadczeń emerytalnych dla osób, które w tym roku osiągną powszechny wiek emerytalny. Zasady obliczania tzw. emerytury mieszanej określa art. 183 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z nim, osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r. (z wyjątkiem ubezpieczonych, którzy pobrali emeryturę na podstawie przepisów art. 46 lub 50), które nie były członkiem otwartego funduszu emerytalnego albo złożyły wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w OFE, za pośrednictwem ZUS-u, na dochody budżetu państwa, a które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, poczynając od 2009 r. otrzymują emeryturę mieszaną. Jej specyfika polega na tym, że część emerytury oblicza się według starego sposobu, a część według nowego. Emerytura obliczona według starego sposobu składa się z części socjalnej, na którą składa się 24 proc. kwoty bazowej obowiązującej w dniu powstania prawa do emerytury, części należnej za okresy składkowe (po 1,3 proc. podstawy wymiaru świadczenia za każdy rok składkowy) i za okresy nieskładkowe (po 0,7 proc. za każdy rok nieskładkowy). Wysokość emerytury zależy od wskazania zarobków z wybranych przez wnioskodawcę lat: 10 kolejnych albo z 20 wybranych z całej kariery zawodowej. Zarobki te porównuje się do przeciętnych wynagrodzeń, które obowiązywały w tych latach. Przy obliczeniu świadczenia uwzględnia się również kwotę bazową obowiązującą w dniu powstania prawa do emerytury, czyli w 2014 r. Nową emeryturę oblicza się poprzez podzielenie podstawy jej obliczenia przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku przejścia wnioskodawcy na emeryturę. Część kapitałową liczy się z uwzględnieniem kapitału początkowego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne zewidencjonowanych na indywidualnym koncie ubezpieczonego w ZUS, przy czym obydwa te składniki są waloryzowane. Mieszany sposób obliczenia emerytury, nazywany też bałwankowym, obowiązywał od 2009 r. Najpierw proporcje obliczeń wynosiły 80 proc. do 20 proc. na korzyść części świadczenia ustalonego według starych zasad. Zmieniały się one odpowiednio o 10 proc. lub o 5 proc. w każdym roku. Ostatnim rokiem ustalania bałwankowych" emerytur jest rok 2014 r. Obliczenie emerytur według mieszanego sposobu przedłużono na 2014 r. Jest to skutek podniesienia powszechnego wieku emerytalnego. W tym roku ZUS obliczy emeryturę stosując proporcję 20 proc. dla obliczenia według starych, korzystniejszych dla emeryta zasad, i 80 proc. według nowych zasad. Powyższa zasada obliczenia emerytury to niejedyny obowiązujący sposób. Ci ubezpieczeni, którzy w tym roku osiągną powszechny wiek emerytalny i zechcą mieć obliczoną emeryturę w całości w sposób kapitałowy powinni we wniosku we wniosku o emeryturę zaznaczyć, że chce aby ZUS wyliczył mu świadczenie według najbardziej korzystnego dla niego wariantu. ZUS wówczas obliczy emeryturę na dwa sposoby. Stare zasady są korzystniejsze dla osób, które zarabiały stosunkowo mało.

Źródło: Vademecum Głównego Księgowego 8 stycznia 2014 r

2014-01-08
PFRON: Obowiązek dołączenia formularza INF-O-P-dM lub INF-O-P-dR do pierwszego złożonego w roku 2014

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypomina, iż osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą zobowiązana jest do przesłania wraz z pierwszym składanym w danym roku kalendarzowym, wnioskiem o refundację składek bądź korektą wniosku (liczy się data nadania wniosku) Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (INF-O-P-dM) bądź Formularza informacji składanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (INF-O-P-dR)*. Niezałączenie jednego z przedmiotowych formularzy do pierwszego składanego po 01.01.2014 r. wniosku Wn-U-G (niezależnie od tego, czy będzie to wniosek dotyczący refundacji składek za 12/2013 r. czy korekta wniosku za poprzednie okresy sprawozdawcze począwszy od 01/2009 r.), spowoduje odrzucenie dokumentu i wygenerowanie wezwania do korekty. * W sektorze rybołówstwa i akwakultury należy złożyć formularz stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810) INF-O-P-dR, W dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej należy złożyć formularz stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810) INF-O-P-dR, W pozostałych sektorach należy złożyć formularz stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311) INF-O-P-dM.

Źródło: www.pfron.org.pl, 8 stycznia 2014 r.

2014-01-08
ZUS: Emerytura częściowa dla ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1948 r.

Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wprowadziła w ustawie emerytalnej możliwość przejścia na emeryturę częściową przed ukończeniem podwyższonego wieku emerytalnego. Możliwość ta nie dotyczy jednak wszystkich ubezpieczonych, urodzonych po 31 grudnia 1948 r., a jedynie tych którzy mają ukończony wiek 62 lata dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn i nie mają ukończonego, określonego dla nich podwyższonego wieku emerytalnego, wyższego niż 62 lata dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Pierwszymi ubezpieczonymi, który mogą przejść na emeryturę częściową, są mężczyźni urodzeni w I kwartale 1949 r. Muszą to jednak uczynić przed osiągnięciem podwyższonego wieku emerytalnego wynoszącego 65 lat i 5 miesięcy. Uprawnienie do emerytur częściowych dotyczy kobiet urodzonych po 31 grudnia 1958 r. Pierwszymi kobietami, które mogą ubiegać się o emeryturę częściową - po osiągnięciu wieku 62 lat, a przed osiągnięciem ustalonego dla nich podwyższonego wieku emerytalnego, wynoszącego 62 lata i 1 miesiąc - są kobiety urodzone w I kwartale 1959 r. Dodatkowym warunkiem, jaki muszą spełnić ubezpieczeni, mający ukończony wiek 62 lata dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, jest udowodnienie okresu składkowego i nieskładkowego, wynoszącego odpowiednio: co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn. Przy ustalaniu stażu emerytalnego, wynoszącego 35 - 40 lat, będą przyjęte wszystkie okresy składkowe oraz okresy nieskładkowe, w wymiarze nie większym niż 1/3 udowodnionych okresów składkowych. Okresy te - gdy będą zbyt krótkie - mogą być uzupełnione, do wymaganych 35 - 40 lat, okresami pracy w gospodarstwie rolnym lub okresami prowadzenia gospodarstwa rolnego, a także okresami pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jeżeli wnioskodawca utracił prawo takiej do renty). Emerytura częściowa wynosi 50% kwoty emerytury obliczonej w całości według nowych, zreformowanych zasad. Ustalenie kwoty pełnej emerytury następuje poprzez podzielenie podstawy jej obliczenia przez średnie dalsze trwanie życia osoby ubiegającej się o emeryturę częściową - z dnia przejścia na tę emeryturę. Podstawę obliczenia kwoty emerytury, przyjętej do ustalenia emerytury częściowej, stanowi kwota zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne, zewidencjonowana na indywidualnym koncie ubezpieczonego w ZUS do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury częściowej oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego. Kwota ta uwzględnia należne ubezpieczonemu waloryzacje (roczne i kwartalne) składek i kapitału początkowego. Emerytura częściowa nie podlega podwyższeniu do kwoty emerytury najniższej. O emeryturę może się ubiegać zarówno osoba, która nie osiąga żadnych przychodów (bo nie pracuje), jak też taka osoba, która osiąga przychody z tytułu pracy - niezależnie od tego jaka jest wysokość tych przychodów, gdyż emerytura częściowa nie podlega zawieszeniu ani zmniejszeniu z tytułu osiągania przychodów - bez względu na to, z jakiego tytułu są one osiągane. Osoba, która ubiega się o emeryturę częściową, dla jej uzyskania nie musi rozwiązywać stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą. Prawo do emerytury częściowej może jednak ulec zawieszeniu na wniosek emeryta. Osoba, której przyznana zostanie emerytura częściowa, może w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji (w terminie przewidzianym na uprawomocnienie się decyzji) wycofać wniosek o emeryturę częściową. Osoba, mająca ustalone prawo do emerytury częściowej - po osiągnięciu podwyższonego wieku emerytalnego, ustalonego indywidualnie dla niej według daty urodzenia, oraz dodatkowo po ustaniu stosunku pracy, jeżeli osoba ta pozostawała w stosunku pracy - może wystąpić z wnioskiem o przyznanie pełnej emerytury. Osoby, korzystające z uprawnień do emerytury częściowej, powinny jednak wiedzieć, iż podstawa obliczenia pełnej emerytury, będzie pomniejszona o kwotę pobranych emerytur częściowych, w wysokości przed obliczeniem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Źródło: www.zus.pl, 8 stycznia 2014 r.

2014-01-07
Od nowego roku wyższe kary za przestępstwa skarbowe

W 2014 roku sąd wymierzając karę grzywny za przestępstwo skarbowe może wymierzyć karę w wysokości 16 milionów 128 tysięcy złotych. Wzrost kar jest związany z podwyżką minimalnego wynagrodzenia za pracę, które służy do obliczania ich wysokości. Na podstawierozporządzenia Rady Ministrów z 11 września 2013 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 r. (Dz. U. poz. 1074) obecnie wynosi 1.680 zł brutto. Kary za przestępstwa skarbowe sąd wymierza w stawkach dziennych. Stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia ani przekraczać jej czterystukrotności. W 2014 r. stawka jest ustalana w granicach od 56 zł do 22.400 zł. Najniższa kara grzywny to 10 stawek dziennych, co oznacza, że w 2014 r. roku sąd za przestępstwo skarbowe nie wymierzy mniej niż 560 zł. Kary za wykroczenia skarbowe liczone są kwotowo, w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. A zatem w 2014 r. najniższa grzywna za wykroczenie wynosi 168 zł, a najwyższa 33.600 zł.

Źródło: www.rcl.gov.pl, 7 stycznia 2014 r.

2013-11-07
CIT: kwota niższa od kapitału nie zwalnia z podatku

Wyłączenie z przychodów do opodatkowania nie obejmuje wartości odsetek od zbywanej wierzytelności z tytułu kredytu albo pożyczki. Takie stanowisko przyjął NSA w wyroku z 16 października 2013 r. W przedmiotowej sprawie bank zamierza dokonać zbycia na rzecz funduszu sekurytyzacyjnego własnych wierzytelności z tytułu udzielonych, a niespłaconych w terminie kredytów (pożyczek). Cena z tytułu sprzedaży tych wierzytelności uzyskana przez bank będzie niższa od kwoty niespłaconej części kapitału udzielonych kredytów (pożyczek). Zasadniczym problemem sprawy jest ocena prawna stanu faktycznego, w którym (jedna) cena za zbywaną funduszowi sekurytyzacyjnemu wierzytelność oraz związane z nią odsetki, pomimo tego, że obejmuje również odsetki - jest niższa od wartości zbywanej wierzytelności głównej. Powstało więc pytanie czy w takiej sytuacji zwolnienie podatkowe określone w art. 12 ust. 4 pkt 15c ustawy o CIT obejmowało będzie całą cenę zbycia, ponieważ jest ona niższa od wartości zbywanej wierzytelności, pomimo tego, że uwzględnia również wartość odsetek od wierzytelności głównej, to jest czy zwolnienie to dotyczyć będzie także przychodu w części związanej z przeniesieniem praw do odsetek od zbywanej wierzytelności. Bank uznał, że ma prawo do zbycia swoich wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek) udzielonych klientom na podstawie umowy przelewu wierzytelności, nie rozstrzygając w umowie o skutkach dla należności ubocznych wynikających ze zbycia należności głównej. Jeżeli cena za zbywane wierzytelności jest niższa od wartości kapitału kredytów (pożyczek), to całość ceny uzyskanej przez bank z tytułu sprzedaży wierzytelności powinna być uznana za należność z tytułu zbycia kapitału udzielonych kredytów (pożyczek). Bank w związku ze zbyciem takich wierzytelności nie osiągnie dochodu do opodatkowania, lecz uzyskując cenę niższą od wartości kapitału kredytów (pożyczek) pokryje jedynie w części stratę, jaką poniósł udzielając kredytu, którego kapitał nie został mu w całości zwrócony. Fiskus nie podzielił tego stanowiska i uznał, że bank nie zbywa tylko kapitału, lecz niejednorodną wierzytelność składającą się z wielu elementów w tym z kapitału kredytu (pożyczki) oraz odsetek. A dyspozycją art. 12 ust. 4 pkt 15 lit. c) ustawy o CIT objęte są tylko te wartości, które dotyczą kwoty głównej niespłaconej części kredytów (pożyczek). Sprawa trafiła ostatecznie do NSA. Sąd podzieli stanowisko fiskusa i uznał, że zaniechanie stron umowy przelewu w dokładnym określeniu, jaka część umówionej ceny dotyczy zbywanej wierzytelności głównej a jaka odsetek przechodzących wraz z wierzytelnością na zbywcę nie może modyfikować obowiązującego prawa podatkowego i uzasadniać tezę, że wbrew jednoznacznej treściart. 12 ust. 4 pkt 15c i art. 14 ust. 4e ustawy o CIT do przychodów nie zalicza się również tych ich części, które uwzględniają wartość odsetek. Reasumując zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 15c i art. 12 ust. 4e ustawy o CIT wyłączenie z przychodów do opodatkowania nie obejmuje przychodów stanowiących ekwiwalent wartości odsetek od zbywanej wierzytelności z tytułu kredytu albo pożyczki.

Źródło: www.nsa.gov.pl, 7 listopada 2013 r.

2013-11-07
Definicja "próbki towaru" stosowana do naliczania VAT

Definicja próbki nie obejmuje towarów lub niewielkich ilości przekazywanych w celu przeprowadzenia testów, badań i analiz. Wówczas nieodpłatne przekazanie niewielkich ilości towaru nie podlega opodatkowaniu VAT, gdyż celem przekazania nie jest konsumpcja. Od 1 kwietnia 2013 r. obowiązuje nowa definicja próbki towaru. Zgodnie z art. 7 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) przez próbkę rozumie się identfikowalne jako próbka egzemplarz towaru lub jego niewielką ilość, które pozwalają na ocenę cech i właściwości towaru w jego końcowej postaci, przy czym ich przekazanie przez podatnika:
1) ma na celu promocję tego towaru oraz
2) nie służy zasadniczo zaspokojeniu potrzeb odbiorcy końcowego w zakresie danego towaru, chyba że zaspokojenie potrzeb tego odbiorcy jest nieodłącznym elementem jego promocji i ma skłaniać odbiorcę do zakupu promowanego towaru.

Powyższe warunki muszą być spełnione łącznie.
Nieodpłatne przekazanie próbki towaru, pod pewnymi warunkami, zostało wyłączone z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.
Minister Finansów, odpowiadając na interpelację poselską nr 20686/13, podał przykłady towarów, które mogą być uznane z próbki w świetle przyjętej definicji. Za próbki mogą być uznane książki, w tym egzemplarze do recenzji oraz płyty. Definicja ta nie obejmuje natomiast towarów lub niewielkich ilości przekazywanych w celu przeprowadzenia testów, badań i analiz służących do określenia właściwości fizycznych, fizykochemicznych, chemicznych oraz biologicznych.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 7 listopada 2013 r.

2013-11-07
W 2014 r. wzrośnie akcyza na papierosy

Rząd chce podwyższyć akcyzę na papierosy o 5 proc. od początku 2014 r. Eksperci ostrzegają, że zmiana wpłynie na zmniejszenie wpływów do budżetu. Rozwinie się szara strefa oraz rynek papierosów elektronicznych. Zgodnie z danymi zebranymi przez Komisję Europejską w lipcu br., niemal 85 proc. średniej ceny paczki papierosów w Polsce to podatki. W tym rankingu przed nami są jedynie Grecja i Wielka Brytania. Około 40 proc. opodatkowania papierosów w Polsce to akcyza, wynosząca 188 zł za 1000 papierosów. Resztę stanowią akcyza od ceny sprzedaży (ponad 31 proc. całkowitej ceny detalicznej) oraz podatek VAT. Resort finansów szacuje, że po podwyżce akcyzy na wyroby tytoniowe o kolejne 5 proc., paczka papierosów zdrożeje średnio o 1 zł.
Komisja Europejska w ramach walki o ograniczenie palenia w Unii Europejskiej nałożyła na państwa członkowskie minimalną akcyzę wynoszącą łącznie 60 proc. średniej ważonej ceny paczki papierosów, ale co najmniej 90 euro od 1000 papierosów.
Zdaniem Andrzeja Pośniaka - partnera i doradcy podatkowego w CMS Cameron McKenna, zamiast akcyzy procentowej od ceny papierosów podwyższona powinna zostać akcyza kwotowa. Taki model został przyjęty m.in. w Danii, Holandii, Irlandii i Szwecji. We wszystkich tych krajach akcyza procentowa wynosi mniej niż 10 proc. ceny paczki papierosów. Znacznie wyższe są za to akcyzy kwotowe w Irlandii wynosi niemal 240 euro od 1000 papierosów, a w pozostałych wymienionych krajach ok. 160 euro.

Źródło: www.nesweria.pl, 7 listopada 2013 r.

2013-11-04
KE: Zmiany w opodatkowaniu usług telekomunikacyjnych od 2015 roku

Komisja Europejska opublikowała wytyczne dla przedsiębiorstw dotyczące opodatkowania VAT usług telekomunikacyjnych, radiowo-telewizyjnych oraz elektronicznych. Komisja Europejska przygotowała wytyczne do nowych przepisów VAT dotyczących usług telekomunikacyjnych oraz e-usług, które wejdą w życie w 2015 roku. One Stop Shop pozwoli firmom telekomunikacyjnym, nadawczym i świadczącym e-usługi spełniać wszystkie swoje zobowiązania wynikające z VAT we wszystkich państwach członkowskich z ich kraju rejestracji. Jest to zgodne ze stanowiskiem Komisji w celu zmniejszenia przeszkód podatkowych oraz obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorstw transgranicznych w ramach jednolitego rynku. Wytyczne koncentrują się na informacjach, które są wymagane do rejestracji i rozliczania podatku VAT, formatów, w których będzie składany wniosek, terminów składania i wszystkich praktycznych szczegółów dotyczących płatności. Dzięki tej informacji, firmy będą w stanie odpowiednio przygotować swoje procesy i skonfigurować swoje narzędzia informatyczne do zbierania informacji, które będą musieli złożyć od lutego 2015 roku.

Źródło: www.europa.eu, 4 listopada 2013 r.

2013-11-04
Od 1 listopada 2013 r. obowiązują nowe druki dokumentów ubezpieczeniowych

Od 1 listopada 2013 r. obowiązują nowe druki dokumentów ubezpieczeniowych. Zmieniają się dokumenty zgłoszeniowe: ZUS ZUA, ZUS ZCNA, ZUS ZZA, ZUS ZIUA, ZUS ZWUA, ZUS ZSWA oraz dokumenty rozliczeniowe ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RZA.
Z dniem 1 listopada 2013 r. zmienione zostało rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz. U. Nr 186, poz. 1444). Zmianę wprowadza rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 września 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz. U. poz. 1101). Nowelizacja rozporządzenia ma na celu:
1) dostosowanie wzorów dokumentów zgłoszeniowych : ZUS ZUA, ZUS ZCNA, ZUS ZZA, ZUS ZIUA, ZUS ZWUA, ZUS ZSWA, zawartych w rozporządzeniu do zmian wprowadzonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.) przez ustawę z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 171, poz. 1016) - dalej u.z.z.e. Nowelizacja umożliwi płatnikom składek prawidłowe wypełnianie dokumentów ubezpieczeniowych oraz zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz rozliczania składek. Ustawau.z.z.e. wprowadziła bowiem przepisy, zgodnie z którymi odstąpiono od obowiązku posiadania numeru NIP przez osoby fizyczne objęte rejestrem PESEL, jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej lub nie są zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług; 2) wprowadzenie zmian we wzorach dokumentów rozliczeniowych ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RZA, polegających na wprowadzeniu pól do wykazania należnych składek według wszystkich źródeł ich finansowania, w celu zapewnienia poprawności wypełniania tych dokumentów przez płatników składek oraz zapewnienia im pełnego wsparcia przy weryfikacji poprawności ich wypełnienia w programie PŁATNIK. Zapewni to także jednoznaczność ewidencjonowania należnych składek w systemie informatycznym ZUS na kontach płatników składek oraz na kontach ubezpieczonych. Pozwoli również na stworzenie nowych mechanizmów weryfikacji jeszcze w trakcie ich wypełniania u płatnika składek korzystającego z narzędzi informatycznych przy sporządzaniu dokumentów ubezpieczeniowych;
3) uchylenie załącznika ZUS RMUA, oraz wprowadzenie w jego miejsce druku informacji miesięcznej dla osoby ubezpieczonej i informacji rocznej dla osoby ubezpieczonej, które ułatwią płatnikom składek wykonywanie obowiązków dotyczących przekazywania informacji zawartych w raportach imiennych raz na rok lub na żądanie ubezpieczonego nie częściej niż raz na miesiąc;
4) wprowadzenie odrębnych kodów dla osób pobierających emeryturę pomostową i nauczycielskie świadczenie kompensacyjne zamieszkałych w Polsce oraz w innym niż Polska państwie członkowskim UE lub państwie członkowskim EFTA, ze względu na konieczność prawidłowej identyfikacji osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych;
5) zmianę kodów tytułu ubezpieczenia oraz usunięcie nadmiarowych kodów, w związku z tym, iż od 1 stycznia 2013 r. weszły w życie zmiany ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, które nie uzasadniają dalszego utrzymywania w systemie różnych kodów w przypadku osób podlegających dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym (dotyczy to zmiany opisu kodu 19 00, dodanie kodu 19 10 oraz usunięcia kodów 15 00, 16 10, 17 00, 18 10);
6) umożliwienie monitorowania przez Prezesa ZUS od 1 stycznia 2014 r. wykorzystania limitu wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu urlopów rodzicielskich przez wprowadzenie kodów świadczenie/przerwy. Wykonanie tego obowiązku będzie możliwe przez zmianę obowiązujących i wprowadzenie kodów umożliwiających identyfikację zasiłków macierzyńskich i wyrównywania zasiłku macierzyńskiego wypłacanych zarówno przez ZUS jak i przez płatników składek - obowiązek ten nakładaustawa z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 675) - dotyczy to kodów 311, 315, 319, 320, 325, 326, 327, 328;
7) wprowadzenie nowych kodów tytułu ubezpieczenia w związku z wejściem w życie od 1 września 2013 r. ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 983), która przewiduje wprowadzenie nowych grup ubezpieczonych, podlegających ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnemu, w związku z podjęciem sprawowania opieki nad dzieckiem, przez okres 3 lat, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 5 roku życia. Rozporządzenie z dnia 9 września 2013 r. wchodzi w życie 1 listopada 2013 r., za wyjątkiem nowych kodów ubezpieczenia właściwych dla osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem (kody tytułu ubezpieczenia 12 50, 12 60, 12 70, 12 80, 12 90), które weszły w życie 19 września 2013 r., oraz odrębnych kodów dla osób pobierających emeryturę pomostową i nauczycielskie świadczenie kompensacyjne zamieszkałych w Polsce oraz w innym niż Polska państwie członkowskim UE lub państwie członkowskim EFTA (kody 26 00, 26 01, 27 00, 27 01), które wejdą w życie 1 kwietnia 2014 r.
Płatnicy składek mogą jednak do wyczerpania zapasów posługiwać się dotychczasowymi wzorami dokumentów, jeżeli dokumenty są przekazywane w formie dokumentu pisemnego, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2013 r.
Płatnicy składek mogą posługiwać się oprogramowaniem zawierającym dotychczasowe wzory dokumentów ubezpieczeniowych, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2013 r.
W obydwu ww. przypadkach należy stosować kody tytułu ubezpieczenia i kody świadczenia/przerwy obowiązujące do dnia 31 października 2013 r.
Od 1 listopada 2013 r. obowiązują następujące zmienione wzory dokumentów ubezpieczeniowych: ZUS ZUA (Zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osobowych ubezpieczonej), Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej,
ZUS ZSWA (Zgłoszenie/korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze),
ZUS ZCNA (Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego),
ZUS ZZA (Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych),
ZUS ZIUA (Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej),
ZUS ZWUA (Wyrejestrowanie z ubezpieczeń),
ZUS RCA (Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach),
ZUS RZA (Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne),
ZUS DRA (Deklaracja rozliczeniowa), informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej.

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, 4 listopada 2013 r.

2013-11-04
Prezydent podpisał ustawę o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków i ceł

W piątek Prezydent podpisał ustawę z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych.
Celem ustawy jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Rady 2010/24/UE z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących podatków, ceł i innych obciążeń. Ustawa uwzględnia również treść rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1189/2011 z dnia 18 listopada 2011 r. ustalającego szczegółowe przepisy dotyczące niektórych przepisów dyrektywy Rady 2010/24/UE w sprawie wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących podatków, ceł i innych obciążeń (Dz. Urz. UE L 302, s. 16).
Przedmiotem ustawy są zasady udzielania wzajemnej pomocy przez Polskę i państwa członkowskie oraz państwa trzecie przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych, a także zasady wykorzystywania informacji otrzymywanych w ramach udzielania wzajemnej pomocy, również do celów innych, niż dochodzenie tych należności. W ustawie określono zamknięty katalog należności pieniężnych, przesądzający w istocie o zakresie przedmiotowym tego aktu, a także organizację wzajemnej pomocy, zasady ujawniania informacji i dokumentów, zasady dokonywania tłumaczeń, przesłanki i tryb wystąpień o udzielenie pomocy oraz tryb dochodzenia należności. Ustawa wprowadza zmiany do kilkunastu aktów prawnych, w tym do ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1015 z późn. zm.).

Źródło: www.prezydent.gov.pl, 4 listopada 2013 r.

2013-11-04
MPiPS: Prezydent podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy

Prezydent podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. Ustawa przewiduje wprowadzenie regulacji zabezpieczających przedsiębiorców i pracowników przed skutkami spowolnienia gospodarczego. Wprowadza ona rozwiązania wspierające przedsiębiorców, poprzez udzielanie im bezpośredniej pomocy finansowej, która zostanie przeznaczona na dopłaty do wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników. Wsparcie dla przedsiębiorców ma charakter bezzwrotnej pomocy finansowej udzielanej na zasadzie pomocy de minimis i spełnia przesłanki określone w regulacjach prawa Unii Europejskiej. Przyjęte rozwiązania będą chronić miejsca pracy podczas wprowadzonego przez przedsiębiorcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy. Pracodawca będzie mógł wprowadzić również obniżony wymiar czasu pracy z przyczyn ekonomicznych niedotyczących pracownika. Kierowane do przedsiębiorców rozwiązania na czas spowolnienia, przewidujące częściowe dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników zagrożonych zwolnieniami, powinny przyczynić się do poprawy sytuacji ekonomicznej firmy poprzez: obniżenie kosztów pracy, utrzymanie poziomu zatrudnienia, utrzymanie konkurencyjności prowadzonej działalności. Z rozwiązań, określonych w ustawie, będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, u których nastąpił spadek obrotów gospodarczych (sprzedaż towarów lub usług) łącznie nie mniejszy niż o 15 proc. w ciągu 6 kolejnych miesięcy w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy finansowanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP), do łącznych obrotów z analogicznych 6 miesięcy w okresie 12 miesięcy przed okresem 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku. Ustawa przewiduje następujące tytuły wypłat dla przedsiębiorcy występującego z wnioskiem o przyznanie finansowanych z FGŚP świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy: świadczenie na częściowe zaspokojenie wynagrodzeń pracowniczych za czas przestoju ekonomicznego, świadczenie na częściowe zrekompensowanie wynagrodzenia z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy, środki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy. Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy przedsiębiorca ustala w układzie zbiorowym pracy lub w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi. Jeśli takie organizacje nie działają w danej firmie, przedsiębiorca powinien uzgodnić treść porozumienia z organizacjami reprezentatywnymi lub z przedstawicielami pracowników. Wniosek o przyznanie świadczeń z FGŚP przedsiębiorca będzie składał do marszałka województwa, który zweryfikuje poprawność i kompletność złożonej dokumentacji. Świadczenia będą udzielane maksymalnie na 6 miesięcy. Środki z FGŚP mają być przekazywane na rachunek przedsiębiorcy po zawarciu umowy o wypłatę świadczeń i złożeniu wykazu pracowników uprawnionych do pomocy. Środki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne są dodatkową pomocą udzielaną przedsiębiorcy. Ustawa zawiera również przepisy dotyczące wsparcia przedsiębiorców dodatkową pomocą z Funduszu Pracy. Chodzi o środki na podnoszenie kwalifikacji pracowników. Przedsiębiorca będzie mógł wystąpić z wnioskiem do starosty o dofinansowanie 80 proc. kosztów szkolenia podjętego przez pracowników w okresie przestoju lub obniżonego wymiaru czasu pracy. Wysokość refundacji nie będzie mogła przekroczyć 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia. W ustawie określono szczegółowo warunki udzielenia tego wsparcia, realizacji szkolenia, niezbędnej dokumentacji oraz rozliczenia się z otrzymanych z Funduszu Pracy środków.

Źródło: www.mpips.gov.pl, 4 listopada 2013 r.

2013-10-22
TK zajmie się sprawą opodatkowania PIT tzw. nieodpłatnych świadczeń

Naczelny Sąd Administracyjny postanowił skierować pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie sposobu opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych tzw. nieodpłatnych świadczeń. Wczoraj oddbyło się posiedzenie Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie rozpoznania wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącego naliczania przychodu pracownikom z tytułu uczestnictwa w imprezach integracyjnych organizowanych przez pracodawcę (sygn. akt II FPS 3/13). Naczelny Sąd Administracyjny postanowił zawiesić postępowanie do czasu rozpoznania przez Trybunał Konstytucyjny pytania prawnego skierowanego przez NSA w dniu 21 października 2013 r., w sprawie o sygn. II FSK 2797/11. W czerwcu 2013 r. Rzecznik wniósł o rozstrzygnięcie zagadnień prawnych. Pierwsze dotyczy ustalenia, czy sfinansowanie przez pracodawcę kosztów udziału pracowników w imprezie integracyjnej powoduje po stronie pracowników, którym umożliwiono udział w tej imprezie, przychód z tytułu uzyskania nieodpłatnych świadczeń. Drugie natomiast odnosi się do możliwości ustalenia przychodu z nieodpłatnego świadczenia uzyskanego z tytułu takiej imprezy w sytuacji, gdy wartości świadczeń sfinansowanych przez pracodawcę i udostępnionych podczas tej imprezy nie można przyporządkować do konkretnego pracownika. Zdaniem RPO w sytuacji, gdy wartości świadczeń udostępnionych podczas imprezy integracyjnej i sfinansowanych przez pracodawcę nie można przyporządkować do świadczeń uzyskiwanych (otrzymanych) przez konkretnego pracownika, nie jest możliwe ustalenie - na podstawie art. 11 ust. 2a pkt 2 ustawy o PIT - w odniesieniu do danego pracownika kwoty przychodu z nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu art. 12 ust. 1 tej ustawy.

Źródło: www.rpo.gov.pl, 22 października 2013 roku

2013-10-03
Rząd chce ograniczyć możliwość odliczania VAT od samochodów w przyszłym roku

Rząd chce, by ograniczone prawo do odliczenia VAT przy nabyciu i leasingu samochodów, a także paliwa, obowiązywało przez kolejnych pięć lat. Minister finansów złożył wniosek w tej sprawie do Komisji Europejskiej. Nie wiadomo jednak, czy unijni urzędnicy zdążą go rozpatrzyć przed 1 stycznia 2014 r. Wciąż nie jest jasne, jak ostatecznie będzie wyglądało odliczenie VAT od samochodów w 2014 r. i w kolejnych latach. Minister Finansów złożył do Komisji Europejskiej wniosek o derogację, czyli wyłączenie wobec Polski obowiązku wypełnienia części przepisów UE. Rząd polski chce czasowego ograniczenia prawa do pełnego odliczenia VAT przy nabyciu samochodu. Polska wnioskuje, by obowiązywało to w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2018 r. Derogacja dotyczy ograniczenia prawa do odliczania (do 50 proc.) kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia (w tym wewnątrzwspólnotowego) pojazdów samochodowych, wytworzenia oraz importu pojazdów samochodowych, nabycia usług zgodnie z umową najmu, dzierżawy, leasingu i innych umów o podobnym charakterze. Ograniczenie miałoby zastosowanie tylko do aut wykorzystywanych zarówno do celów prywatnych, jak i do prowadzonej działalności gospodarczej, a nie objęłoby tych stosowanych wyłącznie w celach służbowych. Derogacja objęłaby też częściowe ograniczenie do wysokości 50 proc. prawa do odliczenia VAT od zakupu paliwa do samochodów objętych derogacją oraz od innych wydatków eksploatacyjnych. W przypadku samochodów innych niż ciężarowe (w tym kratek") od 1 stycznia 2014 roku przy ich kupnie będzie można odliczyć 60 proc. kwoty podatku określonej w fakturze, nie więcej jednak niż 6000 zł. W przypadku samochodów użytkowanych m.in. w ramach umowy leasingu, podatnik będzie mógł odliczyć 60 proc. z faktury dokumentującej ratę leasingową, nie więcej niż 6000 zł w całym okresie użytkowania, zaś w razie nabycia paliwa do tych samochodów odliczenie w ogóle nie będzie przysługiwać. Rząd złożył wniosek o derogację w czerwcu br., na jego rozpatrzenie urzędnicy mają osiem miesięcy.

Źródło: www.newseria.pl, 3 października 2013 r.

2013-10-02
W 2014 r. niższe kwoty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych?

Od początku 2014 roku mają ulec zmianie maksymalne kwoty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Zostaną określone kwotowo: 480 zł, 960 zł lub 1920 zł, w zależności od stopnia niepełnosprawności. Choć rząd zachwala uniezależnienie kwot dofinansowania od wysokości minimalnego wynagrodzenia, to jednak proponowana zmiana budzi wątpliwości. Zmiany te przewiduje przygotowany przez resort pracy projekt z 25 września 2013 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. Projekt zakłada, że miesięczne dofinansowanie będzie przysługiwało w kwocie: 1) 1920 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności, 2) 960 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, 3) 480 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności. Kwota dofinansowania ma ulegać zwiększeniu o 640 zł w przypadku osób niepełnosprawnych, w stosunku do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych. Projektowana regulacja zakłada zrównanie kwoty dofinansowania na otwartym i chronionym rynku pracy. Jak wskazuje POPON, zmiana ta spowoduje zmniejszenie wysokości dofinansowania dla zakładów pracy chronionej. Np. zakład pracy chronionej w 2014 r. (na podstawie niniejszego projektu) otrzyma na pracownika zarabiającego minimalne wynagrodzenie 1680 zł otrzyma w 2014 r. dofinansowanie w wysokości: 480 zł (lekki), 960 zł (umiarkowany), 1509,61 zł (znaczny). Natomiast gdyby w 2014 r. obowiązywały maksymalne kwoty dofinansowań z 2013 r., wysokości te wyglądałyby następująco: 640 zł (lekki), 1509,61 zł (umiarkowany), 1509,61 zł (znaczny).

Źródło: www.rcl.gov.pl; www.popon.pl, 2 października 2013 r.

2013-10-02
Ustawa o opiece nad dziećmi do lat trzech przynosi efekty

Rada Ministrów przyjęła we wtorek sprawozdanie ministra pracy i polityki społecznej z realizacji ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w latach 2011-2012. Wynika z niego, że dwuletni okres obowiązywania ustawy przyniósł liczby instytucji zajmujących się opieką nad małymi dziećmi, liczby miejsc w ww. placówkach oraz liczby dzieci w nich przebywających. Ustawa dała również możliwość legalnego zatrudniania niań. Liczba miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi w latach 2010-2012 zwiększyła się o 7,5 tys. do blisko 40 tys. To wzrost o około 23% (w porównaniu do 2010 r.). Najwięcej miejsc w instytucjach opieki powstało w województwie mazowieckim (6,2 tys.), dolnośląskim (5 tys.) i śląskim (4,5 tys.). Najmniej w województwie świętokrzyskim (775), warmińsko-mazurskim (976) i podlaskim (1,2 tys.). Zwiększyła się liczba dzieci przebywających w placówkach. Na koniec 2012 r. opieką objętych było 39,3 tys. dzieci (w 2010 r. było to 33,6 tys. dzieci). Wzrosła również liczba żłobków. W porównaniu do 2010 r. ich liczba zwiększyła się o 55%. Na koniec grudnia 2012 r. funkcjonowało 791 żłobków wpisanych do rejestru. Ponad połowę utworzyły gminy (409), mniej (bo 317) utworzyły osoby fizyczne, a 65 osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej. W ciągu 2 lat powstało również 105 klubów dziecięcych. Ustawa dała ponadto możliwość legalnego zatrudniania niań. Do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego zgłoszono 9,1 tys. niań. Wydatki budżetu państwa na ich składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne wyniosły w 2012 r. 37,3 mln zł.

Źródło: www.mpips.gov.pl, www.premier.gov.pl, października 2013 r.

2013-10-02
Ułatwienia w przekazywaniu żywności na cele charytatywne

Sklep przekazujący nieodpłatnie organizacji pożytku publicznego żywność od 1 października może to zrobić bez naliczania VAT ? wynika z nowych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Dotychczas z VAT zwolnione były tylko dostawy produktów spożywczych, dokonywane przez producentów na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP), z przeznaczeniem na cele działalności charytatywnej, prowadzonej przez te organizacje. Nowe rozwiązania umożliwiają objęcie zwolnieniem również innych podatników VAT, przekazującym żywność tym organizacjom na cele charytatywne. Warunkiem tego jest posiadanie przez dokonującego dostawy towarów dokumentacji potwierdzającej dokonanie dostawy na rzecz OPP, z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez tę organizację. Zwiększenie zakresu zwolnień od podatku VAT w odniesieniu do dostaw produktów spożywczych, które są przekazywane na rzecz OPP, wynika z nowelizacji art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1027).

Źródło: www.mf.gov.pl, 2 października 2013 r.

2013-10-01
Składka zdrowotna studenta z Kartą Polaka finansowana z budżetu państwa

Od 1 października 2013 r. szkoły wyższe będą opłacały składki na ubezpieczenie zdrowotne nieposiadających obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej studentów i uczestników studiów doktoranckich oraz absolwentów odbywających obowiązkowy staż, a także osób odbywających kursy języka polskiego oraz kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim, także wtedy, gdy posiadają ważną Kartę Polaka. Składki na ubezpieczenie zdrowotne tych osób będą finansowane z budżetu państwa. Tak wynika z ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 879). Ustawa rozszerza prawa studentów posiadających Kartę Polaka do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej - będą oni uprawnieni do identycznych świadczeń jak studenci posiadający obywatelstwo polskie.

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, 1 października 2013 r.

2013-10-01
Pracodawcy RP: należy przyspieszyć prace nad drugą ustawą antykryzysową

daniem Pracodawców RP, uruchomienie przewidzianych w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy instrumentów pomocowych jest niezbędne jeszcze jesienią. To właśnie w tym okresie bezrobocie zazwyczaj wzrasta. Opieszałość w procedowaniu projektu drugiej ustawy antykryzysowej może zdaniem Pracodawców RP spowodować, że regulacja, która ma pomóc w utrzymaniu poziomu zatrudnienia, okaże się spóźniona. W obecnym roku bezrobocie może na jesieni sięgnąć nawet ok. 14%. W takiej sytuacji, wszelkie działania, których celem jest ochrona miejsc pracy, należy uznać za potrzebne. Dlatego Pracodawcy RP popierają rozwiązania zawarte w regulacji, którą obecnie zajmuje się parlament. Uchwalenie ustawy na kolejnym posiedzeniu sejmu i jej przyjęcie przez senat w połowie października umożliwiłoby wejście w życie tych przepisów w listopadzie. Eksperci Pracodawców RP zwracają jednocześnie uwagę, że prace nad projektem przygotowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej toczą się już od grudnia 2012 r. Rozwiązania w nim przewidziane były także negocjowane z partnerami społecznymi w ramach Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. W projekcie ustawy zapisano, że do końca 2013 r. na pomoc dla przedsiębiorców ma zostać przeznaczonych 250 mln zł ? 200 mln zł z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i 50 mln zł z Funduszu Pracy. Projekt ustawy zakłada, że w firmie borykającej się z trudnościami finansowymi można będzie zastosować przestój ekonomiczny i obniżony wymiar czasu pracy. Wówczas przedsiębiorcy przysługiwałoby świadczenie z FGŚP do wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnych, zwiększone o kwotę należnych składek na ubezpieczenia społeczne. Ponadto mógłby on liczyć na dofinansowanie z Funduszu Pracy na szkolenia dla pracowników (wysokość dopłaty wyniosłaby na jedną osobę do 80% kosztów szkolenia, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia).

Źródło: www.pracodawcyrp.pl, 1 października 2013 r.

2013-10-01
W 2014 r. wzrośnie limit do prowadzenia ksiąg rachunkowych

Podmioty, których przychody netto w 2013 roku osiągną co najmniej wartość 5.059.560 zł, od 1 stycznia 2014 r. będą musiały prowadzić pełną rachunkowość.
Osoby fizyczne, spółki cywilne i jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz spółdzielnie socjalne mają obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2014 r., jeżeli ich przychody za 2013 r. wyniosły co najmniej 1.200.000 euro.
Kwotę 1.200.000 euro (na 2014 r.) należy przeliczyć na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 września 2013 r. Zgodnie z tabelą kursów średnich nr 189/A/NBP/2013 średni kurs euro na dzień 30 września 2013 r. wyniósł 4,2163 zł. Zatem wymóg prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2014 r dotyczy jednostek, których przychody w 2013 r. wyniosły 5.059.560 zł.
Limity do ksiąg rachunkowych w poprzednich latach wynosiły:
2013 r. - 4.936.560 zł
2012 r. ? 5.293.440 zł
2011 r. ? 4.784.400 zł
2010 r. ? 5.067.120 zł
2009 r. ? 4.089.960 zł
2008 r. ? 4.533.000 zł

RPE WKP, 1 października 2013 r.

2013-10-01
Obowiązują nowe przepisy w sprawie warunków technicznych dla kas fiskalnych

Od 1 października obowiązują przepisy nowego rozporządzenia ministra gospodarki w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, które z 3 do 4 lat wydłuża okres ważności potwierdzenia o spełnieniu tych kryteriów i warunków. Rozporządzenie z 27 sierpnia 2013 roku (Dz. U. poz. 1076) określa szczegółowe kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy fiskalne, w sposób określony co do zasady w dotychczas obowiązującym rozporządzeniu ministra finansów. Podobnie przepisy dotyczące danych, które powinien zawierać wniosek producenta krajowego albo podmiotu dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas rejestrujących o wydanie potwierdzenia, jak również rodzaje dokumentów, w tym oświadczeń oraz kas rejestrujących wzorcowych do badań i innych urządzeń, które mają być przedstawione lub dostarczone wraz z wnioskiem o wydanie potwierdzenia, są zgodne z dotychczas obowiązującymi przepisami. Rozporządzenie wprowadza ponadto nowe szczegółowe kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, wynikające z konieczności właściwego zabezpieczenia zaewidencjonowanych danych oraz uwzględnienia nowych rozwiązań technicznych w zakresie konstrukcji kas rejestrujących. Rozporządzenie określa ponadto przepisy, które dotyczą kwestii dotychczas nie normowanych, w tym sposobu oznaczania pamięci fiskalnej kas numerami unikatowymi oraz warunków ich przydzielania, dokumentów, które powinny być dołączone do kasy przy wprowadzaniu jej do obrotu i zakresu badań kas rejestrujących oraz rodzaju danych zawartych w sprawozdaniu z tych badań.

Redakcja Publikacji Elektronicznych WKP , 1 października 2013 r.

2013-09-30
Od 1 października zmiana warunków udzielania urlopu wychowawczego

Z początkiem października wchodzi w życie zmiana kodeksu pracy dotycząca urlopu wychowawczego. W tym dniu zaczyna również obowiązywać nowe rozporządzenie w sprawie zasad udzielania urlopu wychowawczego. Zmiana kodeksu pracy (obowiązująca od 1 października) polega na:
1) przeznaczeniu po jednym miesiącu (z 36 miesięcy urlopu wychowawczego) do wyłącznego wykorzystania przez każdego z rodziców - prawo do tego jednego miesiąca jest nieprzenoszalne; oznacza to że np. tata nie będzie mógł oddać swojego miesiąca mamie (i odwrotnie),
2) usunięciu przepisu mówiącego o proporcjonalnym obniżaniu wymiaru urlopu wypoczynkowego, gdy po nabyciu prawa do tego urlopu w danym roku kalendarzowym pracownik korzysta z urlopu wychowawczego, a następnie powraca w tym samym roku do pracy - w takim przypadku urlop wypoczynkowy nie będzie pomniejszany o czas przebywania na urlopie wychowawczym, 3) długotrwałe, nieprzerwane korzystanie z urlopu wychowawczego nie będzie powodowało przedawnienia roszczenia o urlop wypoczynkowy, do którego pracownik nabył prawo przed urlopem wychowawczym, 4) podwyższeniu z 3 do 4 miesięcy wymiaru urlopu wychowawczego, który może być wykorzystywany jednocześnie przez oboje rodziców lub opiekunów dziecka, 5) wprowadzeniu możliwości podzielenia urlopu wychowawczego na pięć części dotychczas możliwe były cztery, 6) określeniu przypadków, w których rodzic ma prawo do urlopu wychowawczego w maksymalnym wymiarze, tj. do 36 miesięcy: gdy drugi rodzic nie żyje, nie przysługuje mu władza rodzicielska albo został tej władzy pozbawiony. Z uwagi na wchodzące z dniem 1 października zmiany w kodeksie pracy, konieczna stała się zmiana rozporządzenia wykonawczego. Nowe rozporządzenie z dnia 19 września 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego (Dz. U. poz. 1139) w większości powtarza postanowienia poprzedniego rozporządzenia. W pewnych kwestiach zawiera jednak odmienne uregulowania - te różnice dotyczą:
1) pominięty został przepis, zgodnie z którym pracodawca udziela urlopu wychowawczego po złożeniu przez pracownika wniosku o udzielenie takiego urlopu - byłoby to powtórzenie przepisu art. 186 § 7 Kodeksu pracy,
2) wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego musi zawierać także informację, z ilu części urlopu na dane dziecko dotychczas skorzystano - kontrolowanie liczby wykorzystanych części urlopu wychowawczego ma na celu umożliwienie każdemu z rodziców lub opiekunów dziecka skorzystania z nieprzenoszalnej części urlopu wychowawczego,
3) wyszczególnienia dokumentów dołączanych do wniosku o urlop wychowawczy w sytuacji, gdy nie jest wymagane dołączanie pisemnego oświadczenia drugiego z rodziców lub opiekunów dziecka o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku,
4) wymogów formalnych wniosku o urlop wychowawczy składanego przez rodzica lub opiekuna dziecka uprawnionego do wykorzystania pełnego wymiaru urlopu wychowawczego (36 miesięcy). Nowe rozporządzenie obowiązuje od 1 października 2013 r.

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, 30 września 2013 r.

2013-09-30
Podatników czeka rewolucja w VAT od 2014 roku

Od 1 stycznia 2014 r. zmieni się wiele kluczowych zasad rozliczania VAT. Zmiany obejmą m.in. moment powstania obowiązku podatkowego. Zmieni się także definicja podstawy opodatkowania. Podatnicy zyskają również możliwość wystawiania faktur zbiorczych, które obejmą transakcje z całego miesiąca kalendarzowego. Jedna z najważniejszych zmian, na jakie powinni przygotować się podatnicy od 2014 r., dotyczy terminu powstania obowiązku podatkowego, z czym wiąże się obowiązek wystawienia faktury. Obowiązek podatkowy nie będzie już uzależniony od daty wystawienia faktury, a powstanie w momencie wydania towaru lub też wykonania usługi. Zmienią się też szczególne zasady dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego w odniesieniu do różnego rodzaju usług. W przypadku usług budowlanych i budowlano-montażowych fakturę trzeba będzie wystawić nie później niż 30. dnia od dnia ich wykonania. Zmieni się również definicja podstawy opodatkowania ? w obecnie obowiązujących przepisach jest to obrót, po zmianach ma to być wszystko, co stanowi zapłatę. Zmiana zasad rozliczania obowiązku podatkowego dla wielu podatników nie będzie korzystna finansowo. Chodzi przede wszystkich o podmioty dokonujące transakcji wewnątrzunijnych. Od przyszłego roku podatnicy będą mieli prawo skorygowania podstawy opodatkowania, jeżeli nie będzie możliwie uzyskanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej od nabywcy. Będzie także istniała możliwość wystawiania faktur zbiorczych, które obejmą transakcje z całego miesiąca kalendarzowego. Ponadto zostanie zlikwidowany obowiązek wystawiania faktur, dokumentujących sprzedaż usług zwolnionych z VAT ? trzeba będzie je wystawiać tylko na żądanie nabywcy.

Źródło: www.newseria.pl, 30 września 2013 r.

2013-09-12
Elastyczny czas służby celników

Będzie możliwe ustalenie czasu służby funkcjonariuszy celnych w wymiarze krótszym niż 8 godzin na dobę i nie dłuższym niż 13 godzin na dobę. Wczoraj została ogłoszona stosowna nowelizacja rozporządzenia w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy celnych. Rozporządzenie ministra finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy celnych (Dz. U. Nr 180, poz. 1405) przewiduje 8-godzinny czas służby, od poniedziałku do piątku. Jednak w przypadkach uzasadnionych specyfiką służby i jej organizacją możliwe było, przed nowelizacją, ustalenie czasu służby w wymiarze do 12 godzin na dobę. Po nowelizacji możliwe będzie ustalenie czasu służby funkcjonariuszy celnych w wymiarze krótszym niż 8 godzin na dobę i nie dłuższym niż 13 godzin na dobę. Jednocześnie wprowadzony zostaje ruchomy czas służby, poprzez umożliwienie kierownikowi urzędu określenia, w uzasadnionych przypadkach, różnych godzin rozpoczęcia i zakończenia służby dla poszczególnych komórek organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych Służby Celnej w dniach, które zgodnie z rozkładem czasu służby są dla funkcjonariuszy dniami służby. Wprowadzenie powyższej zmiany z jednej strony pozwoli uwzględnić potrzeby przedsiębiorców uzyskania obsługi np. w godz. 8.00-18.00 w danym dniu, z drugiej strony ułatwi funkcjonariuszom celnym godzenie życia zawodowego z osobistym. Pełnienie przez funkcjonariusza celnego służby w tej samej dobie w wymiarze wyższym niż 8 godzin lub w związku z ustaleniem przez kierownika urzędu innej godziny rozpoczęcia i zakończenia służby, nie stanowi przedłużonego czasu służby. Zmiana ma na celu uelastycznienie organizacji czasu służby w jednostkach organizacyjnych Służby Celnej. Nowelizacja będzie obowiązywała od 26 września 2013 r.

Źródło: www.rcl.gov.pl, 12 września 2013 r.

2013-09-12
Nowe wzory deklaracji i informacji PIT

Wczoraj w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2013 roku w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 1054). Dnia 1 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa z 24 października 2012 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. poz. 1278), która ograniczyła stosowanie 50 proc. kosztów uzyskania przychodów poprzez wprowadzenie rocznego limitu w wysokości 42.764 zł. Powyższa zmiana została uwzględniona w opublikowanych przepisach, które wprowadzają nowy formularz PIT-11. Zgodnie z rozporządzeniem nowe brzmienie otrzymują oświadczenia: PIT-2, PIT-2A, PIT-3 oraz PIT-12, deklaracje: PIT-4R, PIT-6, PIT-6L, PIT-8AR i informacje: PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1/R. We wzorach zostały uwzględnione również nowe teksty jednolite ustaw podatkowych. Wzory będą miały zastosowanie do dochodów/przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2013 roku.

Źródło: www.rcl.gov.pl, 12 września 2013 r.

2013-09-11
CIT od spółek osobowych - pomysł fiskusa bliski finału

Rząd ma już gotowy projekt ustawy wprowadzającej podatek dochodowy dla spółek komandytowo-akcyjnych (SKA) i komandytowych (SK). Po ponad roku od chwili, gdy minister finansów odkrył plany opodatkowania pierwszej z tych spółek osobowych, proces legislacyjny zbliża się do finału. Niedługo projektem zajmie się Sejm. Jeśli parlament uchwali zmiany, SKA i SK będą podlegały podatkowi dochodowemu od osób prawnych (CIT) z początkiem przyszłego roku. Aby nowe przepisy mogły wejść w życie 1 stycznia 2014 r., powinny być ogłoszone najpóźniej do końca listopada 2013 r.

Źródło: Puls Biznesu, 11 września 2013 r.

2013-09-10
Konfederacja Lewiatan: projekt budżetu jest rozsądny

Przyjęty w piątek przez rząd projekt budżetu na 2014 jest rozsądny. Przy tym oparty na realnych prognozach ekonomicznych oraz zmianach w prawie, których jeszcze nie ma - uważa Jacek Adamski, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan. Jego zdaniem, to ostrożny budżet, skonstruowany z myślą o czasie koniecznych oszczędności. Właściwie identyfikuje czynniki wzrostu gospodarczego. W odróżnieniu od budżetu na 2013 rok, tym razem rząd przedstawił projekt oparty na założeniach makroekonomicznych bliskich średniej z prognoz instytucji międzynarodowych oraz instytucji finansowych. Jednocześnie rząd założył wykorzystanie efektów jeszcze niedokonanej, a dopiero zapowiedzianej częściowej nacjonalizacji II filara systemu emerytalnego. To ostatnie zasługuje zdaniem doradcy Lewiatana na uwagę. Zmniejszenie w projekcie budżetu 2014 kosztów obsługi długu krajowego aż o 8 mld zł (24,9 proc.) wobec przewidywanego wykonania w 2013 r. jest uzasadniane właśnie uwzględnieniem umorzenia obligacji z obecnego portfela OFE. Tymczasem dotąd nie wiadomo, kiedy to może mieć miejsce (czy obejmie cały rok budżetowy), ani nawet czy stosowna ustawa na pewno wejdzie w życie. Ryzykowne jest opieranie jednej z najważniejszych zmiennych przyszłorocznego budżetu na postanowieniach ustawy, której jeszcze nie ma. W opinii Jacka Adamskiego, abstrahując od historycznej decyzji o podniesieniu wieku emerytalnego, rząd od kilku lat unika podejmowania ryzyka dokonywania redukcji sztywnych wydatków budżetowych, co w wielu wypadkach oznaczałoby konieczność przeprowadzania bolesnych cięć przywilejów wpływowych grup społecznych. Tak też ma być w 2014 roku. Mamy za to szereg drobnych działań mających w intencji powiększenie wpływów podatkowych. Kolejne zamrożenie progów dochodowych i ograniczenie ulg internetowej i zwrotu za materiały budowlane ten cel raczej spełni. Natomiast podwyższanie akcyzy na tytoń i alkohol może w większym stopniu doprowadzić do wypierania legalnego rynku przez szarą strefę, bez spodziewanego przez rząd efektu podatkowego.

Źródło: www.konfederacjalewiatan.pl, 10 września 2013 r.

2013-08-30
Podwyższone stawki VAT będą obowiązywały do końca 2016 r.

Podwyższone stawki VAT będą obowiązywały nie do końca 2013 r., lecz do końca 2016 r. Wczoraj, tj. 29 sierpnia 2013 r. resort finansów zaprezentował stosowny projekt nowelizacji ustawy o VAT, który przewiduje utrzymanie wyższych stawek VAT jeszcze przez kolejne 3 lata. W uzasadnieniu projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym resort finansów wskazał, że przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 30 kwietnia 2013 r. Aktualizacja Programu Konwergencji na rok 2013 oraz Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2013-2016 (M. P. Nr 81, poz. 503) zakłada utrzymanie w latach 2014-2016 aktualnych stawek VAT na niezmienionym poziomie. Spowodowane to zostało koniecznością ograniczenia nierównowagi finansów publicznych, co jest niezbędnym warunkiem dla stabilności makroekonomicznej i długofalowego wzrostu gospodarczego, jak również słabą koniunkturą na głównych rynkach eksportowych ograniczających wzrost polskiej gospodarki. Resort finansów wskazał jednocześnie, że w związku z utrzymaniem obecnie obowiązujących stawek VAT do 2016 r. oraz z podejmowanymi działaniami po stronie wydatkowej budżetu państwa nie ma już konieczności utrzymywania w ustawie o VAT mechanizmu warunkowych podwyżek stawek VAT, w przypadku gdyby miało dojść do przekroczenia 55 proc. wartości relacji kwoty państwowego długu publicznego do PKB. Proponuje się zatem, aby istniejący jeszcze dla roku 2013 taki mechanizm usunąć. Likwidacja "opcji wariantowej podwyżki VAT" skutkuje również koniecznością wprowadzenia zmian w ustawie o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Projekt ustawy równolegle z uzgodnieniami zewnętrznymi zostanie poddany konsultacjom społecznym.

Źródło: www.rcl.gov.pl, 30 sierpnia 2013 r.

2013-08-30
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o VAT

Prezydent podpisał w czwartek zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług oraz Ordynacji podatkowej, które mają na celu zapobieganie oszustwom podatkowym przy obrocie tzw. towarami wrażliwymi. W związku z nasileniem się oszustw w obrocie niektórymi artykułami wrażliwymi, dodatkowe towary z grupy wyrobów stalowych czy odpadów i surowców wtórnych, objęto mechanizmem tzw. odwrotnego obciążenia VAT, co oznacza to, że podatek od tych towarów będzie w tym przypadku rozliczał nabywca, a nie dostawca. W stosunku do określonej, niewielkiej grupy towarów zostanie także wprowadzona tzw. solidarna odpowiedzialność podatkowa. Pierwotny kształt regulacji dotyczący tzw. solidarnej odpowiedzialności, wzbudził zastrzeżenia Prezydenta RP. Między innymi pod wpływem stanowiska Kancelarii Prezydenta RP przekazanego do Ministerstwa Finansów, w którym podkreślono potrzebę korekty pierwotnie zaproponowanych, zbyt ogólnikowych regulacji, resort doprecyzował przepisy i zawęził stosowanie solidarnej odpowiedzialności podatkowej w taki sposób, by mechanizm działał tylko w przypadku procederów przestępczych, a nie uczciwej działalności gospodarczej. Zgodnie z nowymi przepisami, nabywca będzie odpowiadał solidarnie wraz z dostawcą za jego zaległości podatkowe w części podatku proporcjonalnie do otrzymanej dostawy. Odpowiedzialność będzie jednak ograniczona do rozliczeń przekraczających 50 tys. zł w miesiącu i przypadków, w których nabywca wiedział lub miał podstawy by przypuszczać, że odpowiednia kwota podatku nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego. W celu ograniczenia nadużyć w tym obszarze skrócono okres rozliczania obrotu towarami wrażliwymi do 1 miesiąca. Ustawa nakłada szczególną odpowiedzialność na organy skarbowe, które będą musiały zadbać, aby sposób jej realizacji nie powodował utraty zaufania rzetelnych przedsiębiorców wobec państwa. Zmienione przepisy wprowadzają również zwolnienie od podatku firm handlowych przekazujących towary spożywcze na potrzeby działalności charytatywnej na krótko przed upływem terminu ich ważności. Przed nowelizacją możliwość taką mieli wyłącznie producenci.

www.prezydent.gov.pl, 30 sierpnia 2013 r.

2013-08-30
Sejm pracował nad usprawnieniem współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania

Wczoraj, tj., 29 sierpnia Sejm pracował nad senackimi poprawkami do nowelizacji ustawy - Ordynacja podatkowa oraz ustawy o kontroli skarbowej. Nowelizacja ma usprawnić wymianę informacji między polską administracją podatkową a jej odpowiednikami z innych państw członkowskich UE. Nowe przepisy wdrażają dyrektywę unijną z 15 lutego 2011 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania. Nowelizacja nie nakłada na podatników żadnych nowych obowiązków. Nakłada natomiast na organy podatkowe obowiązek współpracy ze swoimi odpowiednikami w krajach UE polegającej na wymianie istotnych informacji dotyczących podatków, które stanowią dochód budżetu państwa oraz samorządu terytorialnego. Wymianie nie będą podlegały informacje o podatku VAT, cłach i podatku akcyzowym, a także o składkach na ubezpieczenie społeczne, opłacie skarbowej, należnościach wynikających z umów, w tym wynagrodzeniach za usługi użyteczności publicznej. Nowelizacja wprowadza również nowe warunki korzystania z pomocy organów podatkowych innych państw członkowskich przy doręczaniu pism. Będzie to możliwe wówczas, gdy doręczenie pocztą lub elektronicznie nie będzie możliwe lub będzie utrudnione. Przyjęte zmiany upraszczają także zasady wszczynania i prowadzenia jednoczesnych kontroli podatnika w kraju i za granicą. Senat wprowadził do ustawy cztery poprawki. Jedna z nich doprecyzowuje, że przepisy Ordynacji podatkowej określające zasady doręczania pism będą odpowiednio stosowane także do doręczania przez naczelników urzędów skarbowych pism pochodzących od organów podatkowych innych państw. Senat zaproponował też m.in., aby przy wymianie informacji podatkowych z innymi państwami unijnymi organy podatkowe mogły upoważnić pracowników do działania w imieniu tego organu.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 30 sierpnia 2013 r.

2013-08-29
Projekt zmian budżetu idzie do komisji

Wczoraj, tj. 28 sierpnia 2013 r. Sejm zdecydował o skierowaniu projektu nowelizacji budżetu na 2013 r. do dalszych prac w komisjach sejmowych. Sejm rozpoczął prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy budżetowej na 2013 r. Zgodnie z projektem dochody budżetu państwa mają wynieść 275 mld 729 mln 440 tys. zł. Wydatki budżetu państwa rząd określił na poziomie 327 mld 294 mln 440 tys. zł. Zgodnie z założeniami nowelizacji deficyt zostanie zwiększony o 15 mld 994 mln 500 tys. zł, czyli ok. 1 proc. PKB. Rada Ministrów przewiduje oszczędności na poziomie 7 mld 656 mln 360 tys. zł, tj. ok. 0,5 proc. PKB. Rząd przewiduje zmniejszenie wydatków w poszczególnych częściach budżetowych (ministerstwach, urzędach centralnych, działach, administracji wojewódzkiej, współfinansowaniu projektów z udziałem środków z UE, wynikające głównie z powstałych oszczędności po postępowaniach przetargowych lub zmianach harmonogramu realizacji niektórych przedsięwzięć). Rada Ministrów dokonała też korekty prognozowanej inflacji, która w budżecie była szacowana na 2,7 proc. W projekcie nowelizacji jest to 1,6 proc. Nadwyżka budżetu środków europejskich nie ulega zmianie wobec planowanej w ustawie na poziomie 6 mld 154 mln 500 tys. zł. Prognozowany ubytek dochodów budżetu państwa w 2013 r. w stosunku do kwoty prognozowanej w ustawie budżetowej na 2013 r. wyniesie 23,7 mld zł, czyli 7,9 proc. Zdaniem rządu spodziewane w 2013 r. znaczne spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego w największym stopniu wpłynie negatywnie na dochody podatkowe, w szczególności na dochody z VAT oraz CIT. Rząd uzasadnia, że proponowana nowelizacja jest konieczna dla bezpieczeństwa finansów publicznych. W pracach nad projektem rząd reprezentował minister finansów Jan Vincent-Rostowski. Sejm zajął się też w pierwszym czytaniu rządowym projektem nowelizacji ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. Zmiany w tzw. ustawie okołobudżetowej wiążą się z nowelizacją budżetu na 2013 r. i dotyczą wyłącznie tego roku. Częściowe ograniczenie wydatków budżetu państwa jest związane ze zmianą prognoz makroekonomicznych. Projekt redukuje wydatki państwa na finansowanie potrzeb obronnych armii - na ten cel zostanie przeznaczone 28 mld 252 mln 277 tys. zł. Jednocześnie projekt zawiesza stosowanie w 2013 r. przepisu przewidującego przeznaczanie na potrzeby obronne armii wydatków w wysokości nie niższej niż 1,95 proc. PKB brutto z roku poprzedniego. Kolejna zmiana zawiesza waloryzację w 2013 r. wydatków związanych z dofinansowaniem zadań projakościowych w szkolnictwie wyższym. Do tej pory wydatki te były waloryzowane co najmniej o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług ustalony w ustawie budżetowej na dany rok. Ostatnia z propozycji rządu zakłada, że w 2013 r. na budowę, przebudowę, remonty, utrzymanie i zarządzanie infrastrukturą transportu lądowego będzie przeznaczone 4 mld 750 mln 905 tys. zł. Zmieni się struktura źródeł finansowania projektów inwestycyjnych realizowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Uzasadnienie projektu przedstawiła podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Hanna Majszczyk. W głosowaniach posłowie nie poparli zgłoszonych w trakcie dyskusji wniosków o odrzucenie projektów ustaw w pierwszym czytaniu. Projekty zostały skierowane do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych, a poszczególne części projektu nowelizacji ustawy budżetowej rozpatrzą także właściwe komisje sejmowe, które przekażą Komisji Finansów Publicznych stanowiska zawierające wnioski, opinie lub propozycje poprawek wraz z uzasadnieniem.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 29 sierpnia 2013 r.

2013-08-29
Projekt zezwalający na wykonywanie pracy w niedziele i święta w Sejmie

Podczas 47. posiedzenia Sejmu posłowie w pierwszym czytaniu rozpatrzyli poselski projekt nowelizacji ustawy ? Kodeks pracy wniesiony przez grupę posłów KP PO. Projekt zezwala na wykonywanie w niedziele i święta pracy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, czyli m.in. poczty elektronicznej. Dotyczyć ma to pracy na rzecz przedsiębiorcy zagranicznego, jego oddziału lub przedstawicielstwa w związku z różnicami w dniach wolnych od pracy występującymi w różnych krajach. Projekt zakłada rozszerzenie istniejącego w Kodeksie katalogu rodzajów pracy, których wykonywanie jest dozwolone w niedziele i święta. Obecnie można w te dni pracować m.in. przy pracy zmianowej, w ruchu ciągłym, w transporcie i komunikacji, przy pilnowaniu mienia i ochronie osób oraz w handlu, gastronomii, hotelarstwie i turystyce. Proponowana zmiana ma pomóc w rozwoju centrów biznesowych wykonujących usługi na rzecz przedsiębiorców zagranicznych, u których obowiązują inne niż w Polsce kalendarze świąt i strefy czasowe. Zdaniem autorów wprowadzenie proponowanych rozwiązań pomoże utrzymać istniejące oraz stworzyć nowe miejsca pracy w sektorze usług finansowych i tym samym poprawi konkurencyjność polskiego rynku pracy. W dyskusji zgłoszono wnioski o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Do głosowania nad nimi posłowie przystąpią w piątek.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 29 sierpnia 2013 r.

2013-08-28
Miesiąc na odzyskanie podatku od nieujawnionych źródeł

Tylko do 27 września 2013 r. podatnicy mogą składać wnioski o wznowienie postępowania w sprawie decyzji ostatecznych dotyczących podatku od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodu ustalonego za lata 1998 - 2006. W Dzienniku Ustaw z 27 sierpnia 2013 r. (poz. 985) został opublikowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 18 lipca 2013 r. (sygn. akt SK 18/09), W wyroku tym Trybunał uznał za niezgodny z konstytucją przepis pozwalający urzędowi skarbowemu ustalić wysokość nieujawnionych przychodów na podstawie poniesionych przez podatnika wydatków i wartości zgromadzonego przez niego mienia. Podatnicy, którzy zapłacili sankcyjny podatek od przychodów z nieujawnionych źródeł , ustalony za lata 1998-2006, mogą do organu, który wydał w sprawie decyzję w ostatniej instancji, składać wnioski o wznowienie postępowania podatkowego. Na ich złożenie jest tylko miesiąc od daty opublikowania wyroku.

Źródło: www.rcl.gov.pl, 28 sierpnia 2013 r.

2013-08-28
Tekst jednolity ustawy o rencie socjalnej

W dniu 27 sierpnia 2013 r. ogłoszony został tekst jednolity ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 982). Ogłoszenie tekstu jednolitego nie powoduje zmiany treści normatywnej ustawy.

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, 28 sierpnia 2013 r.

2013-08-28
Od września przedsiębiorca może iść na urlop wychowawczy

1 września br. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Ustawa umożliwia osobom prowadzącym działalność gospodarczą korzystanie z urlopu wychowawczego. Rozszerza bowiem krąg osób, za które opłacane są z budżetu państwa składki emerytalne i rentowe w przypadku rezygnacji z pracy w związku z opieką nad dzieckiem. Oprócz przedsiębiorców prawo do urlopu wychowawczego zyskają również osoby zatrudnione na umowę zlecenie oraz osoby dotąd nieubezpieczone lub ubezpieczone w KRUS. Tak wynika z ogłoszonej 27 sierpnia br. ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 983). Ustawa zakłada, że w przypadku osób, które mają co najmniej półroczny staż ubezpieczeniowy, budżet będzie finansował składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne. Natomiast w przypadku osób dotychczas nieubezpieczonych, bądź tych, których staż ubezpieczeniowy jest krótszy niż sześć miesięcy, budżet będzie finansował tylko składki na ubezpieczenia emerytalne.

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, 28 sierpnia 2013 r.

2013-08-21
Rząd przyjął projekt nowelizacji tegorocznego budżetu

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013 oraz podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia projektu nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2013, przedłożone przez ministra finansów. Po zmianach łączna kwota podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa wyniesie 275 729 440 tys. zł. Dochody budżetu państwa w okresie I-VII 2013 r. wyniosły 158,5 mld zł, co stanowiło 53,0 proc. dochodów zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2013 r. W omawianym okresie dochody były o 7,5 mld zł (4,5 proc.) niższe, niż w analogicznym okresie 2012 r. Prognozowany ubytek dochodów budżetu państwa w 2013 r. w stosunku do kwoty prognozowanej w ustawie budżetowej na 2013 r. wyniesie 23,7 mld zł, czyli 7,9 proc. Spodziewane w 2013 r. znaczne spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego w największym stopniu wpłynie negatywnie na dochody podatkowe, w szczególności na dochody z VAT oraz CIT. Projekt nowelizacji zakłada wydatki budżetu państwa na poziomie 327 294 440 tys. zł. Zmiana uwarunkowań prognozy makroekonomicznej spowodowała konieczność ograniczenia wydatków budżetowych. Łączna kwota proponowanego zmniejszenia wydatków wynosi 7.656.360 tys. zł. Ponadto przewiduje się zwiększenie deficytu budżetu państwa o ok. 16.000,0 mln zł Deficyt w 2013 r. ma wynieść nie więcej niż 51.565,0 mln zł wobec planowanego w ustawie na poziomie 35.565,5 mln zł. Rada Ministrów przyjęła także projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. Zaproponowane przepisy wiążą się z nowelizacją budżetu na rok 2013 i dotyczą wyłącznie tego roku. Przyjęto redukcję wydatków na finansowanie potrzeb obronnych armii. Na ten cel zostanie przeznaczone 28.252.277 tys. zł. W bieżącym roku zawieszone będzie waloryzowanie wydatków związanych z dofinansowaniem zadań projakościowych w szkolnictwie wyższym. Zmieni się również struktura źródeł finansowania inwestycji realizowanych przez PKP PLK SA. Na budowę, przebudowę, remonty, utrzymanie i zarządzanie infrastrukturą transportu lądowego będzie przeznaczone 4.750.905 tys. zł.

Źródło: www.premier.gov.pl, 21 sierpnia 2013 r.

2013-08-20
Czesnego wpłacanego przez uczniów nie trzeba rejestrować w kasie fiskalnej

Z obowiązku rejestrowania obrotu przy pomocy kasy rejestrującej zwolnione są usługi edukacyjne, poza pewnymi wyjątkami, które nie mają zastosowania w tym przypadku. Zatem nie ma obowiązku rejestrowania sprzedaży usług z tytułu prowadzenia szkoły niepublicznej. Zgodnie z pozycją 29 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r., poz. 1382) zwolnione z obowiązku rejestrowania na kasie fiskalnej są: usługi w zakresie edukacji - z wyłączeniem: - usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKWiU 85.51.10.0), - usług świadczonych przez szkoły tańca i instruktorów tańca (PKWiU 85.52.11.0), - usług świadczonych przez szkoły nauki jazdy (PKWiU 85.53.11). Zatem nie ma potrzeby rejestrowania usług w zakresie prowadzenia niepublicznej szkoły ponadpodstawowej za pomocą kasy rejestrującej.

Źródło: Vademecum Głównego Księgowego, 20 sierpnia 2013 r.

2013-08-20
Refakturowanie kosztów ubezpieczenia jest zwolnione z VAT

Refakturowanie kosztów ubezpieczenia na dzierżawców lokali korzysta ze zwolnienia w VAT. Obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych. Generalną zasadą jest, iż fakturowanie usług oznacza, iż podatnik nabył tę usługę w swoim imieniu, lecz na rzecz podmiotu trzeciego. Wynika to z treści art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) ? dalej u.p.t.u. Norma ta stanowi, iż w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi. Skoro podatnik świadczy sam usługę ubezpieczeniową, to stosuje do niej odpowiedni sposób opodatkowania, czyli stawkę zwolnioną. Usługi ubezpieczeniowe korzystają ze zwolnienia na mocy art. 43 ust. 1 pkt 37 u.p.t.u. Z normy tej wynika, iż zwalnia się z podatku usługi ubezpieczeniowe, usługi reasekuracyjne i usługi pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, a także usługi świadczone przez ubezpieczającego w zakresie zawieranych przez niego umów ubezpieczenia na cudzy rachunek, z wyłączeniem zbywania praw nabytych w związku z wykonywaniem umów ubezpieczenia i umów reasekuracji. Z przepisów u.p.t.u. nie wynika, aby to zwolnienie miało charakter podmiotowy. Sytuacja refakturowania usług ubezpieczenia towarzyszących dzierżawie lokali zbliżona jest do refakturowania kosztów ubezpieczenia przy leasingu samochodów. Polskie sądownictwo opowiedziało się za usługą kompleksową, a więc opodatkowaniem według stawki 23% (uchwała NSA z dnia 8 listopada 2010 r., I FPS 3/10), jednakże Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TS UE, wcześniej ETS) orzekł w wyroku z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie C-224/11, iż "usługa ubezpieczenia przedmiotu leasingu i usługa leasingu co do zasady stanowią usługi odrębne i niezależne do celów podatku od wartości dodanej". Moim zdaniem, tak samo należy traktować kwestie refakturowania usług ubezpieczenia na najemców lokali w centrum handlowych. Obowiązek podatkowy powstanie zgodnie z art. 19 ust. 4 lub ust. 11 u.p.t.u., tzn. według zasad ogólnych, albo w związku z wykonaniem usługi, a najczęściej w momencie pobrania zapłaty przed wykonaniem usługi.

Źródło: Vademecum Głównego Księgowego, 20 sierpnia 2013 r.

2013-08-20
Pierwszy próg ostrożnościowy już jest zawieszony

Dziś weszła w życie nowelizacja ustawy o finansach publicznych, która ?zawiesza" w 2013 r. ograniczenia związane z przekroczeniem tzw. pierwszego progu ostrożnościowego. Wczoraj, tj. 19 sierpnia 2013 r. Kancelaria Prezydenta poinformowała, że prezydent Bronisław Komorowski podjął decyzję o podpisaniu nowelizacji ustawy o finansach publicznych. Także wczoraj nowelizacja została ogłoszona w Dzienniku Ustaw. Dziś już weszła w życie. Ustawa z 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych (Dz. U. poz. 938) zawiesza w 2013 r. pierwszy z progów ostrożnościowych. Przekroczenie tego progu ma miejsce wtedy, kiedy relacja długu publicznego do PKB jest większa od 50 proc. a nieprzekraczająca 55 proc. Przekroczenie tego progu oznacza, że w projekcie budżetu na kolejny rok relacja deficytu do dochodów nie może być wyższa niż w budżecie z roku, w którym próg został przekroczony.Nowelizacja zawiesza działanie tej regulacji w 2013 r. Zdaniem rządu utrzymanie tych przepisów spotęgowałoby spowolnienie gospodarcze w Polsce wynikające z kryzysu w strefie euro. Jednocześnie, w 2013 r. zawieszone zostało stosowanie tymczasowej reguły wydatkowej. Reguła ta ogranicza tempo wzrostu tzw. wydatków elastycznych (których wysokość może być regulowana przez rząd) i nowych wydatków sztywnych (które budżet państwa musi ponieść) do 1 proc. realnie (czyli ponad inflację) w skali roku w okresie obowiązywania procedury nadmiernego deficytu nałożonej na Polskę przez Radę Unii Europejskiej. Zdaniem Prezydenta nowelizacja, o której mowa, nie jest rozwiązaniem kierunkowo dobrym, ale w obecnej sytuacji, zdaniem rządu odpowiadającego za finanse publiczne, nieuniknionym. Prezydent podkreślił, że bardzo ważne pozostaje, by zawieszenie progu ostrożnościowego miało charakter przejściowy i pozostało wyjątkiem. Prezydent Bronisław Komorowski uważa, że konieczne jest dokonanie działań porządkujących w finansach publicznych. Mówił o tym m.in. w ramach debaty publicznej poświęconej euro. Prezydent oczekuje, że rząd jak najszybciej podda publicznej dyskusji propozycje systemowe ? projekt ustawy wprowadzającej nową stabilizującą regułę wydatkową aby wypracować optymalne rozwiązanie dla długoterminowej stabilności finansów publicznych w Polsce.

Źródło: www.prezydent.pl, www.rcl.gov.pl, 20 sierpnia 2013 r.

2013-08-20
Od września mniej zarobi emeryt i rencista

Od września zmaleje wysokość kwot przychodu, których przekroczenie powoduje zmniejszenie lub zawieszenie emerytury lub renty. Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wysokość przysługującej emerytury lub renty może ulec zmniejszeniu lub prawo do tych świadczeń zawieszeniu, w przypadku osiągania przez świadczeniobiorcę przychodu wpływającego na uprawnienia emerytalno-rentowe powyżej określonej kwoty progowej. Świadczenie ulega zmniejszeniu w razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Natomiast w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130% ww. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, ulega zawieszeniu. Prezes GUS w komunikacie z dnia 9 sierpnia 2013 r. ogłosił, iż przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2013 r. wyniosło 3612,51 zł. Jest ono niższe o 127,54 zł od przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2013 r., które wynosiło 3740,50 zł. W związku z tym kwota przychodu odpowiadająca 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia od 1 września 2013 r. będzie wynosiła 2528,80 zł (do 31 sierpnia kwota ta wynosi 2618,10 zł), natomiast kwota przychodu odpowiadająca 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia będzie wynosiła 4696,30 zł (do 31 sierpnia 4862,10 zł).

Źródło: www.stat.gov.pl, 20 sierpnia 2013 r.

2013-08-20
Zmienia się wysokość kwoty najwyższej podstawy wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

Podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe we wrześniu, październiku i listopadzie 2013 r. nie może przekraczać miesięcznie kwoty 9031,28 zł. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie, nie może przekraczać miesięcznie 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2013 r. przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2013 r. wynosiło 3612,51 zł.

Źródło: www.stat.gov.pl, 20 sierpnia 2013 r.

2013-08-19
Odsetki za opóźnienie i umowy dożywocia nie zostaną zwolnione z podatku

Odsetki za opóźnienie i umowy dożywocia nie zostaną zwolnione z podatku Minister finansów nie znajduje uzasadnienia dla zwolnienia z opodatkowania odsetek wypłacanych za opóźnienie w wykonaniu zobowiązania pieniężnego. Nie podzielił także sugestii RPO co do konieczności zmiany przepisów w zakresie wprowadzenia zwolnienia z opodatkowania przychodów wynikających z umów o dożywocie. Rzecznik Praw Obywatelskich w swoim wystąpieniu do ministra finansów zasygnalizował kwestię opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych odsetek za opóźnienie w wykonaniu zobowiązania pieniężnego, wypłacanych na podstawie art. 481 § 1 Kodeksu cywilnego. Zdaniem Rzecznika cywilnoprawny charakter tych odsetek jest argumentem przemawiającym za rozważeniem objęcia wypłaty takich odsetek zwolnieniem podatkowym. Z istoty tego rodzaju odsetek można bowiem wnosić, że ich przyznanie - w większości przypadków - nie wzbogaca beneficjenta w żaden sposób, lecz jedynie rekompensuje poniesioną stratę. Minister finansów odpowiadając na wystąpienie RPO stwierdził, że zwolnienia przedmiotowe stanowią wyjątek od zasady powszechności opodatkowania i w konsekwencji ich ustanowienie wynika ze szczególnych przesłanek, których brak w omawianej sytuacji. Odsetek za zwłokę nie można bowiem utożsamiać z odszkodowaniem (naprawieniem szkody). Odsetki z art. 481 § 1 Kodeksu cywilnego należą się za samo opóźnienie w spełnieniu świadczenia, choćby wierzyciel nie poniósł żadnej szkody. Minister nie podzielił także stanowiska Rzecznika odnośnie wyłączenia przychodów z umów o dożywocie ze źródeł opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zdaniem ministra, mając na uwadze odpłatny charakter zarówno umowy o dożywocie, jak i umowy sprzedaży, brak jest przesłanek do różnicowania skutków podatkowych zbycia nieruchomości lub ich części w drodze tych umów. Podniesiony w wystąpieniu RPO postulat wprowadzenia w ustawie o PIT pojęcia "umowy o dożywocie" nie znajduje uzasadnienia, bowiem każde zbycie nieruchomości i określonych praw majątkowych mające charakter odpłatny mieści się w źródle przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) tej ustawy.

Źródło: www.rpo.gov.pl, 19 sierpnia 2013 r.

2013-08-02
Prezydent podpisał zmiany w czasie pracy - ustawa wejdzie w życie już w sierpniu

W czwartek 1 sierpnia br. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych. W ustawie przewidziano krótkie vacatio legis - 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Ogłoszenie, zgodnie z przepisami, musi nastąpić niezwłocznie. Oznacza to, że przepisy wprowadzające zmiany w czasie pracy mogą wejść w życie już w sierpniu. Ustawa przewiduje możliwość wydłużenia okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy. Zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w ustawie, wydłużenie okresu odbywać się będzie w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi albo przedstawicielami pracowników, a kopia porozumienia zawartego w tej sprawie przekazywana będzie właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy. Zmiany wprowadzane tą ustawą są korzystne dla przedsiębiorców, bo pozwalają im efektywniej i racjonalniej gospodarować zasobami pracy bez wzrostu kosztów. Ustawa wprowadza także m.in. pojęcie ruchomego czasu pracy, który może być korzystny dla pracowników, ponieważ pozwala na ustalanie rozkładów czasu pracy przewidujących różne godziny rozpoczynania pracy w poszczególnych dniach, jak również rozpoczynanie pracy nie o określonej godzinie, lecz we wskazanym przedziale czasowym. Na takim rozwiązaniu mogą skorzystać np. rodzice wychowujący dzieci. Dzięki tej zmianie zniknie problem tzw. powtórnego rozpoczynania pracy w tej samej dobie. Sama Kancelaria Prezydenta, realizując projekt ?Kancelaria Prezydenta przyjazna rodzicom, wprowadziła takie udogodnienia organizacyjne, umożliwiające pracownikom godzenie pracy zawodowej z rodzicielstwem, poprzez właśnie elastyczne rozpoczynanie pracy między godz. 7:00 a 9:30. Kancelaria Prezydenta przyglądała się projektowi ustawy na każdym etapie jego procedowania i nie dostrzegła zagrożeń konstytucyjnych, jak również zagrożeń zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Z uwagą analizowane były także opinie wyrażone przez centrale związkowe w liście do Prezydenta RP.

Źródło: www.prezydent.pl, 2 sierpnia 2013 r.

2013-08-01
Senatorowie zagłosują nad nowelizacją O.p. i ustawy o kontroli skarbowej

W następnym tygodniu Senat zajmie się uchwaloną przez Sejm 12 lipca nowelizacją Ordynacji podatkowej i ustawy o kontroli skarbowej. Ustawa dostosowuje prawo krajowe do przepisów UE w zakresie wymiany informacji podatkowych. Celem nowelizacji jest poprawa ściągalności podatków, a także skuteczne zapobieganie oszustwom podatkowym oraz unikaniu płacenia podatków. Współpraca nie będzie dotyczyła informacji o podatku VAT, cłach i podatku akcyzowym, a także składkach na ubezpieczenie społeczne, opłacie skarbowej, należnościach wynikających z umów, w tym wynagrodzeniach za usługi użyteczności publicznej. Nowelizacja wprowadza także nowe warunki korzystania z pomocy organów podatkowych innych państw członkowskich przy doręczaniu pism. Będzie to możliwe wówczas, gdy doręczenie pocztą lub elektronicznie nie będzie możliwe lub będzie utrudnione. Zmiany upraszczają także zasady wszczynania i prowadzenia jednoczesnych kontroli podatnika w kraju i za granicą. Nowelizacja wdraża dyrektywę unijną z 15 lutego 2011 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania.

Źródło: www.senat.gov.pl, 1 sierpnia 2013 r.

2013-08-01
Lewiatan konsultuje projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości

Do 9 sierpnia br. Konfederacja Lewiatan konsultować będzie projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości przewidujący wprowadzenie uproszczeń w zakresie sprawozdawczości finansowej dla mikro podmiotów. Nowelizacja ustawy o rachunkowości wynika z implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek. Dotyczyć będzie mikro podmiotów, tj. spółek akcyjnych, spółek z o.o. oraz spółek komandytowo - akcyjnych, które na dzień bilansowy nie przekroczyły limitów dwóch z trzech następujących kryteriów: - suma bilansowa: 350 000 EUR (1 486 380 zł), - przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów: 700 000 EUR (2 972 760 zł), - przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym: 10. Uproszczenia umożliwią sporządzenie skróconego sprawozdania finansowego, zwolnienie ze sporządzania informacji dodatkowej oraz sprawozdania z działalności. Ponadto w projekcie proponuje się rozszerzenie stosowania uproszczeń w rachunkowości na inne mikro podmioty, takie jak: - inne osoby prawne, z wyłączeniem jednostek sektora finansów publicznych, a także oddziały przedsiębiorców zagranicznych, które w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, nie przekroczyły dwóch z ww. wielkości, - stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, fundacje, organizacje dobroczynności i opieki społecznej, przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych - jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej, - osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne nie posiadające obywatelstwa polskiego, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły 2 000 000 zł.

Źródło: www.konfederacjalewiatan.pl, 1 sierpnia 2013 r.

2013-07-30
PIH krytykuje nowe wymagania dla paragonów fiskalnych

Polska Izba Handlu skrytykowała resort finansów za przepisy, zgodnie z którymi od 1 października br. nazwy zakupionych towarów na paragonach fiskalnych będą musiały jednoznacznie identyfikować te produkty, a stosowanie obecnych skrótów może się skończyć dla sklepów karą. Według PIH, będzie to dużym utrudnieniem dla tysięcy polskich sklepów, w których funkcjonują kasy drukujące paragony o szerokości ok. 2,5 cm, które dają możliwość wprowadzenia maksymalnie 16 znaków. Rozwiązaniem może być wymiana kasy na nowoczesną, jednak jest to bardzo kosztowne rozwiązanie zwłaszcza dla niewielkich rodzinnych sklepów. Izba alarmuje, że niektóre małe punkty handlowe rozważają zamknięcie działalności, ponieważ nie są w stanie ponieść tak dużego wydatku jak zakupienie jednej lub kilku kas fiskalnych, które pozwolą na wydawanie paragonów zgodnych z nowymi przepisami. Sprzedawcy natomiast boją się wykorzystywać stare kasy tak aby spełniały te wymogi, bo przepisy te są niejednoznaczne i to od kontrolera będzie zależało czy uzna, iż stosowany skrót pozwala na jednoznaczne określenie produktu. Zdaniem Waldemara Nowakowskiego, prezesa Polskiej Izby Handlu, oprócz kosztów związanych z ewentualną zmianą kasy, sklepy poniosą koszty związane z czasem pracy. Najpierw będzie trzeba wszystkie towary dostępne w sklepie wprowadzić do systemu, a dodatkowo przy każdej dostawie towaru, nowe produkty nie będą mogły być przypisane do grup, a będą musiały być zapisane jako oddzielne pozycje. Wymagać to będzie bardzo dużego nakładu pracy. Prezes zastanawia się także, dlaczego Ministerstwo Finansów, chcąc ułatwić pracę sprzedawcom proponuje, aby w ramach projektu ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług, odejść od obowiązku metkowania każdej sztuki produktu osobną ceną, w zamian zmusza ich by zaoszczędzony w ten sposób czas przeznaczali na wprowadzanie do kasy nazw towarów, pozwalających na ich niepodważalną identyfikację.

Źródło: www.pih.org.pl, 30 lipca 2013 r.

2013-07-30
"Solidarność" przypomina pracodawcom o ich obowiązkach w czasie upałów

Zimne napoje, przerwy w pracy czy skrócenie czasu pracy mogą przynieść ulgę, gdy przychodzi wysoka temperatura. Zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy to jeden z podstawowych obowiązków pracodawców. Dotyczy to również dni, gdy temperatura idzie mocno w górę. Obowiązki pracodawców w tym zakresie w dużym stopniu zależą od procesów technologicznych, które zachodzą przy wykonywaniu określonej pracy. Zgodnie z Kodeksem pracy oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów, jeżeli temperatura powietrza przekracza 28 stopni Celsjusza, pracodawca powinien nieodpłatnie zapewnić pracownikom zatrudnionym w pomieszczeniach zimne napoje. Osobom pracującym na otwartej przestrzeni napoje przysługują przy temperaturze 25 stopni C. Również w warunkach gorącego mikroklimatu (czyli w pomieszczeniach, miejscach wykonywania pracy, w których panuje wysoka temperatura), charakteryzującego się wysokim obciążeniem termicznym, powyżej 25 stopni C pracownicy muszą mieć zapewnione napoje. Warto pamiętać, że napoje powinny być odpowiednio zimne lub gorące w zależności od warunków wykonywanej pracy, wzbogacone w sole mineralne i witaminy (w przypadku wykonywania pracy w warunkach gorącego mikroklimatu oraz dostępne dla pracowników w ciągu całej zmiany roboczej i w ilości zaspokajającej ich potrzeby. O odpowiednich warunkach pracy powinni pamiętać pracodawcy zatrudniający pracowników przy pracach szczególnie niebezpiecznych wymagających wysokiej sprawności psychofizycznej, a także kobiety w ciąży i karmiące piersią. Trzeba również pamiętać o zakazie pracy pracowników młodocianych w pomieszczeniach, w których temperatura powietrza przekracza 30 stopni, a wilgotność względna powietrza 65 proc.

Źródło: www.solidarnosc.org.pl, 30 lipca 2013 r.

2013-07-29
Przedsiębiorcy krytykują ograniczenie prawa do kwartalnego rozliczania VAT

Zdaniem Konfederacji Lewiatan, ograniczenie prawa do stosowania kwartalnych okresów rozliczeniowych VAT dla przedsiębiorstw, które dokonują tylko marginalnego obrotu towarami "wrażliwymi", wpłynie niekorzystnie na działalność wielu firm. Celem nowelizacji ustawy o VAT jest zwiększenie skuteczności walki z oszustami, której oczekują przede wszystkim uczciwi przedsiębiorcy. Jedną z metod osiągnięcia tego celu ma być ograniczenie prawa do stosowania kwartalnych okresów rozliczeniowych VAT dla podmiotów, które dokonują obrotu towarami określonymi jako "wrażliwe", np. niektóre wyroby stalowe, paliwa. Restrykcję tę nałożono również na podmioty, u których ze względu na zakres prowadzonej działalności transakcje dotyczące towarów ?wrażliwych" stanowią jedynie marginalną część obrotu. Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług zakłada utratę prawa do kwartalnych rozliczeń VAT niezależnie od faktycznego zagrożenia wystąpienia ryzyka wyłudzeń podatkowych. Utrata prawa ma następować niezależnie od tego, czy obrót towarami "wrażliwymi" stanowi główną lub chociażby istotną część działalności danego podatnika, ale również gdy udział obrotu takimi wyrobami ma charakter marginalny, a więc wykluczający ryzyko jakichkolwiek nadużyć. Odebranie prawa do kwartalnego rozliczania VAT przełoży się na wzrost kosztów administracyjnych, zwłaszcza u podatników, którzy w każdym z miesięcy dokonują milionów transakcji, w tym głównie na rzecz konsumentów. Skutkować to będzie też zwiększonym zaangażowaniem organów skarbowych, bowiem konieczność "powrotu" do miesięcznego rozliczenia VAT i comiesięcznego składania deklaracji VAT spowoduje zwiększenie liczby popełnianych błędów, a w konsekwencji wzrost liczby składanych deklaracji korygujących i konieczność ich analizy. Nowe rozwiązanie ma dotyczyć podatników, u których wielkość obrotu towarami wrażliwymi przekraczała 50 tys. zł (bez kwoty VAT). Konfederacja Lewiatan proponuje, aby ograniczenie stosowania kwartalnego rozliczenia VAT nie objęło również tych firm, u których wielkość obrotu towarami wrażliwymi nie przekracza 10 proc. wszystkich realizowanych transakcji. Niezgodne z logiką i doświadczeniem życiowym jest doszukiwanie się ryzyk dotyczących mniej niż 10 proc. wolumenu realizowanych transakcji. Byłoby "nieopłacalne", aby dla przeprowadzenia "oszukańczych" transakcji dokonać dodatkowo dziesięciokrotnie większej liczby transakcji uczciwych".

Źródło: www.konfederacjalewiatan.pl, 29 lipca 2013 r.

2013-07-26
Opublikowano stawki odsetek od zaległości podatkowych

Wczoraj w Monitorze Polskim zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2013 roku w sprawie stawki odsetek od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek od zaległości podatkowych (M. P. poz. 596). Na posiedzeniu w dniach 2-3 lipca Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o obniżeniu stóp procentowych o 0,25 pkt proc.. Od dnia 4 lipca obowiązują niższe stawki odsetek od zaległości podatkowych. Stawka podstawowa wynosi obecnie 10,00 proc. kwoty zaległości w stosunku rocznym, zaś stawka obniżona 7,50 proc. Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WKP r.

Źródło: www.rcl.gov.pl, 26 lipca 2013

2013-07-26
Sejm przekazał ustawę dotyczącą składek w czasie opieki nad dzieckiem do Prezydenta

Sejm podczas piątkowego posiedzenia przyjął część poprawek Senatu do noweli ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która umożliwia opłacanie z budżetu państwa składek emerytalnych i rentowych za osoby rezygnujące z pracy w związku z opieką nad dzieckiem - zatrudnione na umowę zlecenia, prowadzące firmy, a także osoby dotąd nieubezpieczone oraz rolników. Teraz ustawa trafi do Prezydenta. Ma wejść w życie 1 września.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 26 lipca 2013 r.

2013-07-25
RPO: odsetki za zaległe alimenty powinny być zwolnione z PIT

Rzecznik Praw Obywatelskich postuluje objęcie zwolnieniem z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych odsetek za opóźnienie w wykonaniu zobowiązania pieniężnego. W swoim wystąpieniu do ministra finansów, Rzecznik Praw Obywatelskich sygnalizuje kwestię opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych odsetek za opóźnienie w wykonaniu zobowiązania pieniężnego, wypłacanego na podstawie art. 481 § 1 Kodeksu cywilnego. Na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych odsetki zwykłe są uznawane za przychody z kapitałów pieniężnych, natomiast odsetki mające charakter quasi-odszkodowawczy są uznawane za przychód z innych źródeł i jeśli nie są objęte żadnym ze zwolnień, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Zdaniem Rzecznika, cywilnoprawny charakter tych odsetek jest argumentem przemawiającym za rozważeniem objęcia ich wypłaty zwolnieniem podatkowym, gdyż z istoty tego rodzaju odsetek można wnosić, że ich przyznanie - w większości przypadków - nie wzbogaca beneficjenta w żaden sposób, lecz jedynie rekompensuje poniesioną stratę. Jako przykład RPO wskazuje przypadek matki częściowo niezdolnej do pracy, samotnie wychowującej dziecko w wieku szkolnym, która otrzymała zaległe alimenty na dziecko wraz z odsetkami, a także sprawę pacjenta, który na skutek zakażenia szpitalnego stał się osobą niezdolną do samodzielnej egzystencji, a obecnie otrzymał od szpitala zadośćuczynienie i rentę wyrównawczą wraz z odsetkami.

Źródło: www.mf.gov.pl, 25 lipca 2013 r.

2013-07-25
Karty zniżkowe dla rodzin wielodzietnych nie stanowią przychodu

W odpowiedzi na interpelację poselską nr 17856/13 Minister Finansów wyjaśnił, iż przyznane rodzinom wielodzietnym zniżki oraz bezpłatne przejazdy komunikacją miejską w drodze uchwały rady miejskiej nie stanowią przychodu w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uchwały rady powiatu, gminy czy miasta są powszechnie obowiązującymi aktami prawa miejscowego i mogą mieć dwojaki charakter, tj. generalny lub indywidualny. W przypadku uchwał o charakterze generalnym adresatem norm w nich zawartych są wszystkie osoby spełniające określone w niej warunki ? przykładowo uchwały wspierające rodziny wielodzietne poprzez wydawanie kart dla rodzin posiadających 3 i więcej dzieci, uprawniających do ulg np. bezpłatnych przejazdów czy też zniżek w cenie/opłacie za usługi oferowane przez gminne obiekty użyteczności publicznej np. pływalnię. Wszystkie osoby, które spełniają określone w uchwałach przesłanki, mogą korzystać z przyznanych na ich podstawie ulg czy zniżek. Tym samym świadczenia te nie mają charakteru indywidualnego i nie powodują powstania przychodu w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) po stronie osób uprawnionych do korzystania z tych ulg.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 25 lipca 2013 r.

2013-07-25
Pracodawcy RP: przedłużają się prace parlamentarne nad nową ustawą antykryzysową

Prace nad projektem ustawy, która ma pomóc w utrzymaniu miejsc pracy w firmach dotkniętych spowolnieniem gospodarczym, trwają już przeszło pół roku. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zapewniało, że regulacja ta potrzebna przedsiębiorcom i naszemu rynkowi pracy wejdzie w życie od lipca. Tak się jednak nie stało. Obawiamy się, że przedłużający się proces legislacyjny spowoduje, iż ustawa okaże się spóźniona mówi ekspert Pracodawców RP Wioletta Żukowska. Żukowska przypomina, iż od grudnia 2012 r. trwają prace nad projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla pracowników i przedsiębiorców na rzecz ochrony miejsc pracy, związanych z łagodzeniem skutków spowolnienia gospodarczego lub kryzysu ekonomicznego czyli nad tzw. drugą ustawą antykryzysową. Minister Pracy i Polityki Społecznej negocjował jej rozwiązania z partnerami społecznymi w ramach Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. Dopiero 21 maja br. projekt został przyjęty przez Radę Ministrów, a 11 czerwca skierowano go do rozpatrzenia przez Komisję Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Pierwsze czytanie projektu odbyło się w środę, 24 lipca, jednak posłowie zadecydowali o jego skierowaniu do specjalnej podkomisji. Oznacza to, że prace parlamentarne jeszcze się wydłużą. W konsekwencji sejm będzie mógł uchwalić te przepisy dopiero po wakacjach, a przedsiębiorcy i pracownicy poczekają na pomoc do jesieni mówi Żukowska. W projekcie ustawy zapisano, że do końca 2013 r. na pomoc dla przedsiębiorców ma zostać przeznaczonych w sumie 250 mln zł 200 mln zł z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i 50 mln zł z Funduszu Pracy. Zatem im szybciej nowa ustawa wejdzie w życie, tym więcej firm będzie mogło skorzystać z pomocy. Jak szacuje MPiPS, dofinansowanie mogłoby objąć ponad 60 tys. pracowników. Liczymy na to, że prace parlamentarne nad tą regulacją ulegną przyspieszeniu po to, by przedsiębiorcy mogli jak najszybciej skorzystać z przepisów pozwalających na utrzymanie miejsc pracy mówi Wioletta Żukowska. Ekspert przypomina, że projekt ustawy zakłada, iż w firmie borykającej się z trudnościami finansowymi można będzie zastosować rozwiązania przestoju ekonomicznego i obniżonego wymiaru czasu pracy. Wówczas przedsiębiorcy przysługiwałoby świadczenie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnych, tj. 823,60 zł, zwiększone o kwotę należnych składek na ubezpieczenia społeczne. Ponadto mógłby on liczyć na dofinansowanie z Funduszu Pracy na szkolenia dla pracowników, a wysokość dopłaty wyniosłaby na jedną osobę do 80% kosztów szkolenia, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia mówi Żukowska. Podkreśla też, że zgodnie z projektem po 30 czerwca 2014 r. pomoc dla przedsiębiorców będzie uzależniona od poziomu bezrobocia. Chodzi tu o wystąpienie dynamiki zmian stopy bezrobocia równej lub wyższej niż 7% w kolejnych dwóch miesiącach, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wprawdzie wiele czynników decyduje o istnieniu dekoniunktury, a niewątpliwie wzrost stopy bezrobocia ma istotne znaczenie przy określaniu sytuacji gospodarczej. Jednak obawiamy się, że wprowadzenie takiego mechanizmu, przy jednoczesnym obostrzeniu dotyczącym spadku poziomu obrotów na poziomie 15%, spowoduje, iż rozwiązania przewidziane w nowej ustawie pozostaną pustymi zapisami tak jak miało to miejsce w przypadku niektórych przepisów z poprzedniej ustawy antykryzysowej dodaje Żukowska. W jej opinii zaproponowany mechanizm jest poza tym skomplikowany, a niejasność regulacji może zniechęcić przedsiębiorców do ubiegania się o pomoc.

Źródło: www.pracodawcyrp.pl, 25 lipca 2013 r.

2013-07-25
Odbyło się drugie czytanie projektu nowelizacji VAT i Ordynacji podatkowej

Wczoraj odbyło się drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy ? Ordynacja podatkowa. Celem projektu jest walka z wyłudzeniami i oszustwami podatkowymi. Chodzi o nadużycia w handlu wyrobami stalowymi, paliwami i nieobrobionym złotem oraz niektórymi odpadami, czyli tzw. towarami wrażliwymi. Projekt przewiduje rozszerzenie stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT, w którym to nabywca, a nie dostawca rozlicza VAT, na obrót niektórymi wyrobami stalowymi (półproduktami), niebezpiecznymi odpadami zawierającymi metal, odpadami z papieru i tektury oraz niektórymi surowcami wtórnymi nieobjętymi obecnie tym mechanizmem. Projekt zakłada również skrócenie do miesiąca rozliczeń VAT w obrocie towarami wrażliwymi o wartości ponad 50 tys. zł miesięcznie (bez podatku VAT). Podatnicy mający mniejsze obroty zachowają możliwość rozliczeń kwartalnych. Projekt wprowadza też instytucję solidarnej odpowiedzialności polegającej na tym, że podatnik - nabywca byłby solidarnie odpowiedzialny z podatnikiem - dostawcą za zaległości podatkowe tego drugiego - w proporcji do wartości zrealizowanej między nimi dostawy. Odpowiedzialność podatkowa byłaby stosowana w odniesieniu do transakcji o wartości powyżej 50 tys. zł w miesiącu (bez podatku). Nad projektem pracowała Komisja Finansów Publicznych. Sprawozdanie z prac komisji przedstawił poseł Marcin Święcicki. W trakcie drugiego czytania zostały zgłoszone poprawki. Sejm skierował projekt ponownie do komisji w celu przedstawienia sprawozdania.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 25 lipca 2013 r.

2013-07-24
Resort pracy o OFE z przedstawicielami towarzystw emerytalnych

Ministerstwo pracy kontynuuje konsultacje dotyczące reformy emerytalnej. Po dyskusji z ekspertami oraz partnerami społecznymi przyszła kolej na przedstawicieli powszechnych towarzystw emerytalnych. Debata z cyklu "Bezpieczeństwo dzięki zrównoważeniu" odbyła się 22 lipca w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Udział w niej wzięli przedstawiciele powszechnych towarzystw emerytalnych oraz Bogusław Grabowski z Rady Gospodarczej i wiceprezes ZUS Mirosława Boryczka. Minister przypominał podstawowe założenia, przyświecające raportowi na temat systemu, dotyczące wysokości emerytur, bezpieczeństwa ich wypłacalności, dostępności, obniżenia kosztów i wpływu systemu na gospodarkę państwa. Resort pracy odrzucił całkowitą likwidację OFE - zaproponował trzy warianty. Przypomnijmy: 1. Pierwsza propozycja polega na likwidacji nieakcyjnej części OFE. Obligacje byłyby przeniesione z OFE na subkonto w ZUS. Tam byłyby waloryzowane o wysokość średniego nominalnego wzrostu gospodarczego za ostatnie 5 lat. 2. Druga propozycja to dobrowolność udziału w OFE. W tym wariancie osoby, które zaczynają pracę mogłyby wybrać OFE. Jeśli nie dokonają wyboru funduszu, ich składka w całości powędruje do ZUS. Osoby już odprowadzające składkę, zdecydują czy zostać w OFE czy przenieść składki do ZUS. Na decyzję o pozostaniu w OFE miałyby 3 miesiące. W przyszłości mogłyby zmienić tę decyzję i przejść do ZUS. Składki pozostałych osób zostaną przeniesione do ZUS. 3. Trzecia propozycja to także dobrowolność udziału w OFE, ale z dodatkową składką. Jeśli ubezpieczony wybierze ZUS to tam trafi całość jego składki 19,52 proc. Jeśli chce oszczędzać w OFE, to będzie musiał przekazywać do funduszu dodatkową składkę (2 proc.). W tym wariancie do ZUS trafi 17,52 proc. składki i 4 proc. do OFE (2 proc. pozostałe i 2 proc. dodatkowe). W efekcie na emeryturę odkładane będzie 21,52 proc. Prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych Małgorzata Rusewicz, w imieniu powszechnych towarzystw emerytalnych odrzuciła wszystkie zaproponowane warianty. - Nie zgadzamy się na demontaż systemu i likwidację OFE - powiedziała. - Raport powstał z tezą o szkodliwości OFE z punktu widzenia finansów publicznych i zawiera liczne błędy. Wierzymy w możliwość pogodzenia oczekiwań ubezpieczonych z zabezpieczeniem finansów publicznych, ale żadne z zaproponowanych w raporcie rozwiązań tego nie gwarantuje. Minister Izabela Leszczyna z Ministerstwa Finansów zapewniła, że dziedziczenie odbywa się na takich samych zasadach w ZUS, jak i w OFE. Nikt też nie straci. - W ZUS mamy zapisane składki, w OFE jednostki rozrachunkowe - powiedziała minister Leszczyna. Obiecała też publikację suplementu do raportu, wyjaśniającego niektóre, pojawiające się w dyskusji wątpliwości. Członek Rady Gospodarczej Bogusław Grabowski stwierdził, że dywersyfikacja ryzyka przez rynek kapitałowy, jako niezależny od finansów publicznych, jest nieprawdą. Widać to w państwach z południa Europy, dotkniętych kryzysem. Dodał też, że potrzebne są oszczędności na przyszłe emerytury, ale nie takie, które zwiększają dług publiczny.

Źródło: www.mpips.gov.pl, 24 lipca 2013 r.

2013-07-19
SLD wraca do pomysłu powołania Rady Fiskalnej

Sojusz Lewicy Demokratycznej, w związku z informacjami o konieczności zwiększenia deficytu budżetowego o 16 mld zł, znów podejmie próbę, by przekonać Sejm, a zwłaszcza PSL o konieczności powołania Rady Fiskalnej. Celem powołania Rady ma być: kontrola działalności ministra finansów oraz przekazywanie wiarygodnych informacji dotyczących finansów państwa. Projekt w tej sprawie już raz został odrzucony głosami PO i PSL. Rzecznik SLD Dariusz Joński, tłumaczył, że jego partia będzie składała ten projekt do skutku, aż przejdzie, aby powstała w Polsce instytucja, która byłaby złożona z ekonomistów, ludzi nauki, którzy informowaliby, przedstawiali diagnozę, kontrolowali sytuację finansów państwa oraz przedstawiali wiarygodne informacje dotyczące danych makroekonomicznych. Zaznaczył, że zaufanie do ministra finansów, po tym wszystkim, co się ostatnio dzieje, jest bliskie zeru. Przypomnijmy: we wtorek premier Donald Tusk zapowiedział zwiększenie deficytu o 16 mld zł oraz cięcia na poziomie 8,6 mld zł. Nie sprecyzował jednak, kogo dotkną. Rząd zapowiedział też zawieszenie progu ostrożnościowego 50 proc. relacji długu publicznego do PKB. W sierpniu ma również przedstawić propozycję nowelizacji budżetu. Inny polityk SLD, Wojciech Szewko, podkreślił, że powołanie Rady Fiskalnej jest potrzebne po to, aby żaden z ministrów finansów "nie mógł czarować kolejnymi, nieprawdziwymi danymi dotyczącymi stanu finansów publicznych". Przypomniał także, że powołanie Rady Fiskalnej to jeden z czterech punktów planu ratunkowego dla gospodarki i finansów publicznych Sojuszu. - Rada Fiskalna częściowo rozwiązuje problem wiarygodności danych, na podstawie, których pracują ludzie odpowiedzialni za proces ustawodawczy. Zgodnie z projektem, Rada ma zapewnić niezależną od pozostałych organów władzy kontrolę nad jednostkami sektora finansów publicznych w zakresie planowanych przez nie wydatków, przestrzegania dyscypliny finansów publicznych oraz efektywnego i racjonalnego planowania długookresowych wydatków. Rada miała ponadto analizować zgodność polityki finansowej państwa z obowiązującymi regułami fiskalnymi oraz ze zobowiązaniami międzynarodowymi Polski. W skład Rady mieli wchodzić: trzej członkowie powoływani przez Sejm, po jednym powoływanym na wniosek prezydenta, prezesa NBP, prezesa Polskiej Akademii Nauk.

Źrodło: www.sld.org.pl, 19 lipca 2013 r.

2013-07-18
Lewiatan chce pomóc w walce z wyłudzeniami VAT

Konfederacja Lewiatan w liście ministra finansów zadeklarowała, że polscy przedsiębiorcy chcą wspomagać organy państwowe i współpracować z nimi w walce z wyłudzeniami VAT. Jej zdaniem oszustwa podatkowe przekładają się na obniżenie konkurencyjności polskiego biznesu. Lewiatana cieszy fakt, że resort finansów zapowiedział jak najszybsze wejście w życie przepisów, które ukrócą wyłudzenia VAT w przypadku handlu prętami stalowymi. Ministerstwo Finansów chce, aby to kupujący, a nie sprzedający byli zobowiązani do rozliczania VAT. W ten sposób nie będą mogli wyłudzać tego podatku nieuczciwi przedsiębiorcy, którzy tylko w tym celu, handlowali prętami stalowymi. - Pracodawcy chętnie przyjmują regulacje, które uwolnią ich od ryzyka nieuczciwego kontrahenta. Zwłaszcza, że występowanie tego rodzaju oszustw po prostu psuje rynek obrotu danymi towarami. Niestety spodziewam się, że wprowadzanie zasady odwrotnego obciążenia na nowe produkty będzie powodować oszustwa w nowych grupach produktów. Istotne jest by szybko identyfikować popularne produkty i szybko reagować, bowiem na zyski przestępców zrzucają się uczciwi podatnicy - mówi Andrzej Nikończyk, przewodniczący Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan. Przedsiębiorcy reprezentowani przez Konfederację Lewiatan popierają wysiłki organów funkcjonujących pod nadzorem Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, a także działania Prokuratury, które skierowane są na walkę z procederem oszustw podatkowych i zmniejszenia luki podatkowej. Ich zdaniem zaangażowanie funkcjonariuszy publicznych da jednak lepsze rezultaty, gdy działania te będą skoordynowane i będą miały lepsze wsparcie ze strony biznesu.

Źródło: www.konfederacjalewiatan.pl, 18 lipca 2013 r.

2013-07-18
Coraz więcej miejsc w żłobkach

W dniu 17 lipca 2013 r. minister Władysław Kosiniak-Kamysz odwiedził żłobek integracyjny w Warszawie. Podczas spotkania minister zaprezentował najnowsze informacje o rozwoju żłobków w Polsce. Rocznie na politykę rodzinną rząd wydaje 34 mld zł. Minister poinformował, iż między rokiem 2011 a 2012 r. przybyło 355 placówek opieki nad dziećmi. W sumie jest ich już 926. Dla porównania w roku poprzednim placówek tych było tylko 571. Liczba miejsc w placówkach wzrosła o 7.835 miejsc. Dla porównania liczba miejsc w roku 2011 wynosiła 32.053, a w roku 2012 już 39.888. Jest to największy wzrost w tej dekadzie. W 2012 roku przeznaczono na ten cel 508 mln zł.

Źródło: www.mpips.gov.pl, 18 lipca 2013 r

2013-07-16
Senat przyjął ustawę o ratyfikacji Konwencji z USA

W piątek senatorowie przyjęli bez poprawek ustawę o ratyfikacji konwencji między Rzeczpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisaną w Warszawie 13 lutego. Konwencja ma zastąpić obowiązującą do tej pory, w tym zakresie, umowę z 8 października 1974 r. Konwencja została przygotowana w oparciu o Modelową Konwencję OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku. W porównaniu z dotychczasową umową zmiany dotyczą m.in. zakresu opodatkowania należności licencyjnych, dywidend, odsetek, dochodu z majątku nieruchomego, definicji występujących w umowie oraz wymiany informacji. Podstawową metodą unikania podwójnego opodatkowania będzie metoda wyłączenia z progresją. Metoda zaliczenia proporcjonalnego będzie stosowana w przypadku dochodów z dywidend, odsetek, należności licencyjnych, zysków z przeniesienia własności majątku oraz do innych dochodów, nieobjętych pozostałymi postanowieniami Konwencji. W umowie znalazł się też przepis umożliwiający wymianę informacji podatkowych, który daje stronom prawo m.in. żądania przekazania informacji z instytucji finansowych oraz banków. Konwencja będzie miała zastosowanie do osób fizycznych i osób prawnych mieszkających lub mających siedzibę w Polsce, w USA albo w obu państwach.

Źródło: www.senat.gov.pl, 16 lipca 2013 r.

2013-07-15
Sejm uchwalił nowelizację Ordynacji podatkowej i ustawy o kontroli skarbowej

Podczas piątkowego posiedzenia Izba uchwaliła nowelizację Ordynacji podatkowej i ustawy o kontroli skarbowej. Zawarte w niej rozwiązania powinny usprawnić wymianę informacji między polską administracją podatkową a jej odpowiednikami z innych państw członkowskich UE. Celem nowelizacji jest poprawa ściągalności podatków, a także skuteczne zapobieganie oszustwom podatkowym oraz unikaniu płacenia podatków. Współpraca nie będzie dotyczyła informacji o podatku VAT, cłach i podatku akcyzowym, a także składkach na ubezpieczenie społeczne, opłacie skarbowej, należnościach wynikających z umów, w tym wynagrodzeniach za usługi użyteczności publicznej. Nowelizacja wprowadza także nowe warunki korzystania z pomocy organów podatkowych innych państw członkowskich przy doręczaniu pism. Będzie to możliwe wówczas, gdy doręczenie pocztą lub elektronicznie nie będzie możliwe lub będzie utrudnione. Zmiany upraszczają także zasady wszczynania i prowadzenia jednoczesnych kontroli podatnika w kraju i za granicą. Nowelizacja wdraża dyrektywę unijną z 15 lutego 2011 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 15 lipca 2013 r.

2013-07-15
Przedsiębiorca na urlopie macierzyńskim będzie traktowany przy naliczaniu zasiłku jak pracownik

W dniu 12 lipca, podczas drugiego dnia 37. posiedzenia Senatorowie nie wprowadzili poprawek do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Ustawa wprowadza uregulowanie, zgodnie z którym do ubezpieczonych niebędących pracownikami stosuje się podobne zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków (chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego i świadczenia rehabilitacyjnego), jak w przypadku ubezpieczonych będących pracownikami. Gdy niezdolność do pracy powstała przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia, a okres ubezpieczenia chorobowego rozpoczął się nie później niż 30 dni od ustania ubezpieczenia chorobowego z innego tytułu, podstawą wymiaru zasiłku będzie pełna zadeklarowana kwota, nieograniczona do faktycznie wykonywanej pracy w miesiącu (dotychczas wartość deklarowanej kwoty podlegała zmniejszeniu proporcjonalnie do przepracowanych dni miesiąca). Ustawa zostanie skierowana do podpisu Prezydenta.

Źródło: www.senat.gov.pl, 15 lipca 2013 r.

2013-07-15
Senat przyjął ustawę wprowadzającą korzystniejsze zasady ustalania kapitału początkowego dla osób powracających z urlopów wychowawczych

Podczas drugiego dnia 37. posiedzenia senatorowie bez poprawek przyjęli ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Celem ustawy jest wprowadzenie korzystniejszych dla ubezpieczonych zasad ustalania przez organ rentowy kapitału początkowego w przypadku, gdy okres wskazany do ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego obejmuje rok kalendarzowy, w którym ubezpieczony korzystał z urlopu wychowawczego. Do tej pory liczony wskaźnik wysokości wynagrodzenia za ten rok był obniżony, ponieważ do jego ustalenia przyjmowało się przeciętne wynagrodzenie z całego roku, co obniża wysokość kapitału początkowego, a w przyszłości emerytury. Ustawa wprowadza zasadę, na mocy której do obliczenia stosunku wynagrodzenia uzyskanego w tym roku do przeciętnego wynagrodzenia przyjmowana byłaby kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia odpowiednia do liczby miesięcy, w których ubezpieczony pozostawał w ubezpieczeniu, a nie z całego roku. Ustawa zostanie skierowana do podpisu Prezydenta.

Źródło: www.senat.gov.pl, 15 lipca 2013 r.

2013-07-15
Senat zgłosił poprawki do ustawy rozszerzającej krąg osób, za które składki w okresie sprawowania opieki

Podczas drugiego dnia 37. posiedzenia Senat wprowadził 6 poprawek doprecyzowujących do ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Głównym celem nowelizacji ustawy jest rozszerzenie kręgu osób, za które budżet państwa będzie opłacał składki emerytalne i rentowe w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem. Składki te, opłacane do tej pory jedynie za pracowników przebywających na urlopach wychowawczych, będą teraz opłacane również za osoby, które zrezygnują z działalności zarobkowej, czyli np. prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej czy pracy na umowę zlecenie. Podstawą wymiaru składki dla tych osób będzie 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, w przypadku osób mających co najmniej 6-miesięczny staż ubezpieczeniowy bezpośrednio przed skorzystaniem z możliwości takiego ubezpieczenia, lub 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę, w przypadku osób bez stażu ubezpieczeniowego, bezrobotnych oraz ze stażem krótszym niż półroczny. Zmiany obejmą też osoby ubezpieczone w KRUS.

Źródło: www.senat.gov.pl, 15 lipca 2013 r.

2013-07-15
Zmiany w czasie pracy uchwalone - posłowie przyjęli poprawki Senatu

Na posiedzeniu 12 lipca br. posłowie przyjęli poprawkę Senatu do uchwalonej 13 czerwca 2013 r. ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych. Ustawa została przekazana do podpisu Prezydenta. Głównym założeniem ustawy jest wprowadzenie możliwości wydłużenia okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy. Ma to pozwolić przedsiębiorcom elastycznie reagować na zmieniającą się koniunkturę gospodarczą i pomóc zachować miejsca pracy. Ustawa gwarantuje przy tym pracownikowi otrzymanie minimalnego wynagrodzenia za pracę w miesiącach, w których, ze względu na rozkład czasu pracy, nie miał obowiązku wykonywania pracy. Możliwe będzie sporządzenie indywidualnego rozkładu czasu pracy pracownika na okres krótszy niż przyjęty okres rozliczeniowy, obejmujący jednak co najmniej miesiąc. Pracodawca będzie musiał przekazać pracownikowi rozkład czasu pracy co najmniej na 1 tydzień przed rozpoczęciem pracy w tym okresie. Ustawa określa jednocześnie sytuacje, w których pracodawca nie ma obowiązku sporządzania rozkładu czasu pracy. W zakresie ruchomego czasu pracy ustawa przewiduje dwa rozwiązania. Pracodawca może wyznaczyć pracownikom różne godziny rozpoczynania pracy w poszczególnych dniach. Druga możliwość zakłada, że rozkład czasu pracy będzie określał przedział, w którym pracownik będzie rozpoczynał pracę, a godzinę rozpoczęcia pracy wybierze sam pracownik. W obu przypadkach ruchomy czas pracy nie może naruszać prawa do odpoczynku dobowego i tygodniowego. Warianty ruchomego czasu pracy powinny zostać uwzględnione w układzie zbiorowym lub w porozumieniu ze związkami zawodowymi. Wykonywanie pracy w systemie ruchomym będzie możliwe także na wniosek zainteresowanego pracownika. 4 lipca 2013 r. Senat wprowadził do nowelizacji poprawkę rozszerzającą katalog sytuacji, w których pracodawcy nie będą musieli sporządzać rozkładu pracy. Chodzi o sytuacje, gdy pracodawca ustali go w obwieszczeniu lub gdy na pisemny wniosek pracownika został mu ustalony indywidualny rozkład czasu pracy bądź pracuje on w ruchomym czasie pracy.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 15 lipca 2013 r.

2013-07-12
Posłowie zagłosują nad ustawą wyrażającą zgodę na ratyfikację umowy z Gibraltarem

Podczas trwającego posiedzenia Sejmu Izba rozpatrzy rządowy projekt ustawy dotyczący wyrażenia zgody na ratyfikację przez prezydenta Umowy między Polską a Gibraltarem o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Londynie 31 stycznia 2013 roku. Umowa została sporządzona w oparciu o Modelową Konwencję OECD. Spełnia ona aktualne standardy OECD w zakresie wymiany informacji podatkowych i stanowi m.in. podstawę do obustronnej wymiany informacji znajdującej się w posiadaniu banków. W przypadku Polski umowa dotyczy podatków dochodowych: od osób fizycznych oraz od osób prawnych. Zgodnie z przewidzianą w umowie procedurą wymiany informacji na żądanie, strony mogą wymieniać informacje dotyczące m.in. wymiaru i poboru podatków, windykacji i egzekucji zaległości podatkowych czy dochodzenia w sprawach podatkowych lub ścigania w sprawach przestępstw podatkowych (art.1 umowy). Uregulowano również takie kwestie jak np. prowadzenie kontroli za granicą, ponoszenie kosztów udzielenia informacji oraz zasady zachowania ich poufności.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 12 lipca 2013 r.

2013-07-12
Projektem dotyczącym odzyskiwania należności podatkowych zajmie się komisja

Sejm skierował do prac w Komisji Finansów Publicznych projekt ustawy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, ceł i innych należności pieniężnych. Dzięki współpracy międzynarodowej łatwiej będzie odzyskać należności od dłużnika, który, aby uniknąć postępowania egzekucyjnego, uciekł za granicę. Projekt wdraża dyrektywę Rady 2010/24/UE, mającą gwarantować sprawność, rzetelność, przejrzystość oraz szybkość działania w przypadku współpracy międzynarodowej przy udzielaniu i korzystaniu ze wzajemnej pomocy w dochodzeniu należności pieniężnych. Projekt przewiduje m.in. współpracę międzynarodową w zakresie wymiany informacji o zobowiązanych do płacenia podatków, powiadamiania o dokumentach oraz dochodzenia lub zabezpieczania należności pieniężnych. Zakres należności, co do których pomoc może się odbywać na podstawie zapisów projektu, obejmie wszystkie podatki i każdego rodzaju cła oraz należności pieniężne z nimi związane. Przedmiotem tej pomocy będą należności nie starsze niż pięć lat od terminu płatności. Minimalna łączna wysokość należności pieniężnych, które będą podstawą wystąpienia z wnioskiem o pomoc, została określona na poziomie 1500 euro. Wymiana wniosków i informacji zarówno między państwami członkowskimi, jak i na obszarze Polski odbywać się będzie w formie elektronicznej. Ponadto projekt reguluje zasady udzielania wzajemnej pomocy przy dochodzeniu należności pieniężnych z państwami, z którymi Polska związana jest umowami dwustronnymi oraz wielostronnymi dotyczącymi m.in. kwestii podatkowych.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 12 lipca 2013 r.

2013-07-12
Nie trzeba przebywać w Polsce, aby otrzymać rentę socjalną

Przyznanie i realizacja prawa do renty socjalnej nie zależy od przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Tak wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 czerwca 2013 r., sygn. akt P 11/12 (Dz. U. poz. 804). Trybunał orzekł, że art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej w zakresie, w jakim uzależnia przyznanie i realizację prawa do renty socjalnej od wymogu przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest niezgodny z konstytucją. Trybunału stwierdził, że warunek zamieszkiwania na terytorium RP względem obywateli polskich ubiegających się o prawo do renty socjalnej, stanowi przejaw wystarczającej integracji z państwem i społeczeństwem polskim. Obarczanie osób-obywateli polskich zamieszkujących na terytorium RP dodatkowym obowiązkiem faktycznego na nim przebywania jest nadmierne i nieproporcjonalne. Sytuacja prawna grupy osób pobierających rentę socjalną jest podobna do sytuacji prawnej grupy osób pobierających rentę z tytułu niezdolności do pracy. Zasadniczą cechą wspólną obu tych grup jest to, że są to osoby niezdolne do pracy i nabywające z tego tytułu prawo do świadczenia rentowego, ustalanego przez organ rentowy z uwzględnieniem wspólnych dla obu tych grup zasad stwierdzania niezdolności do pracy. Kwestionowany przepis, w zakresie w jakim ustanawia przesłankę przebywania na terytorium RP, jako warunek nabycia i zachowania prawa do renty socjalnej, stanowi, zdaniem Trybunału, niedozwolone kryterium różnicujące obywateli polskich niezdolnych do pracy, uprawnionych do świadczeń rentowych. Konieczność zamieszkiwania na terytorium RP nie dotyczy bowiem obywateli polskich ubiegających się o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Wyrok został ogłoszony w Dzienniku Ustaw 11 lipca 2013 r.

Źródło: www.trybunal.gov.pl, 12 lipca 2013 r.

2013-07-11
Wysokość odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do OFE

W okresie od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia 30 września 2013 r. wysokość odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego wynosi 4,51%.

Źródło: www.zus.pl, 11 lipca 2013 r.

2013-07-10
Prezydent podpisał ustawę o ratyfikacji umowy z Andorą

Prezydent podpisał ustawę z dnia 24 maja 2013 roku o ratyfikacji Umowy między Rzeczpospolitą Polską a Księstwem Andory o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Andorra la Vella dnia 15 czerwca 2012 roku. Umowa została sporządzona w oparciu o Modelową Umowę OECD w sprawie wymiany informacji w sprawach podatkowych. Spełnia ona aktualne standardy OECD w zakresie wymiany informacji podatkowych i stanowi podstawę do m.in. obustronnej wymiany informacji znajdującej się w posiadaniu banków. W przypadku Polski, podatki, których dotyczy umowa obejmują podatek dochodowy od osób fizycznych oraz podatek dochodowy od osób prawnych. W przypadku Andory - podatek z tytułu przeniesienia własności majątku, podatku od wzrostu wartości z tytułu przeniesienia własności majątku i istniejące podatki bezpośrednie. Umowa przewiduje procedurę wymiany informacji na żądanie, zgodnie z którą właściwy organ Strony proszonej o pomoc na wniosek drugiej Strony udziela informacji które mogą mieć istotne znaczenie dla określenia, wymiaru i poboru podatków w odniesieniu do osób podlegających takim podatkom, dla windykacji i egzekucji zaległości podatkowych, dochodzeń w sprawach podatkowych lub ścigania w sprawach przestępstw podatkowych, w odniesieniu do tych osób. Ponadto, umowa reguluje takie kwestie jak m.in. możliwość prowadzenia kontroli za granicą, ponoszenie kosztów udzielenia informacji oraz zasady zachowania ich poufności.

Źródło: www.prezydent.gov.pl, 10 lipca 2013 r.

2013-07-09
Nie będzie interpretacji ogólnej dotyczącej paragonów wystawianych przez lekarzy

Minister finansów nie widzi uzasadnienia do wydania z urzędu interpretacji, która miałaby odpowiedzieć na pytanie, jak szczegółowe dane identyfikujące usługę powinien wpisać na paragonie fiskalnym lekarz lub lekarz dentysta prowadzący działalność leczniczą. W odpowiedzi na pismo, z którym zwrócił się o jej wydanie Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, minister finansów zauważa, że stosowane na paragonie fiskalnym nazwy będą zależały od zakresu świadczonych usług i przyjętych zasad kształtowania cen. Jednocześnie jednak przy określaniu nazwy usługi świadczonej przez lekarzy można, co do zasady, wykorzystywać nazewnictwo stosowane przy tworzeniu zasad odpłatności za świadczone przez konkretnego lekarza usługi. Mając na uwadze daleko idącą specjalizację w ramach wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty oraz wspomnianą wyżej możliwość wykorzystywania nazewnictwa stosowanego w cennikach przy określaniu dla celów prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących nazw usług, wynikające z możliwości technicznych kas rejestrujących problemy z jednoznaczną identyfikacją nie powinny, w ocenie ministra finansów, co do zasady wystąpić, a co za tym idzie nie pojawi się konieczność ?odpowiedniego" stosowania § 8 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących. Tym samym minister nie zgadza się z prezentowanym piśmie NRL poglądem, że w świetle przepisów ww. rozporządzenia wystarczające jest zamieszczenie w paragonie fiskalnym jedynie takiej nazwy usługi, która pozwoli wyodrębnić usługi zwolnione od podatku VAT (tj. usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia) od usług medycznych objętych podatkiem VAT", bez konkretnej nazwy usługi. Naczelna Rada Lekarska zauważyła w swoim piśmie, że szczegółowe opisywanie na paragonie fiskalnym usług wykonanych w ramach prowadzonej praktyki lekarskiej rodzi poważne zastrzeżenia ze względu na obowiązek zachowania przez lekarza tajemnicy lekarskiej. Odpowiadając na ten zarzut minister finansów stwierdził, że powołany w piśmie art. 40 ustawy o zawodach lekarza i dentysty, dotyczy obowiązku zachowania przez lekarza w tajemnicy informacji związanych z pacjentem. Dane natomiast, które powinien zawierać paragon fiskalny, nie pozwalają na identyfikację klienta i nie są objęte tajemnicą lekarską. W kasie rejestrującej pozostają takie same dane, jak na paragonie fiskalnym i dotyczą samej usługi wykonywanej na rzecz pacjenta.

Źródło: www.nil.org.pl, 9 lipca 2013 r.

2013-07-09
Lewiatan: pracodawcy i związkowcy chcą upowszechnić telepracę

Przedsiębiorcy i związkowcy chcą przygotować rozwiązania, które zachęciłyby do stosowania telepracy, a jednocześnie były atrakcyjne dla pracowników. Konfederacja Lewiatan proponuje m.in. ograniczenie kosztów związanych z wyposażeniem stanowiska pracy w domu, z jednoczesnym zapewnieniem pracownikowi bezpieczeństwa. - Na spotkaniu partnerów społecznych, trzy centrale związkowe oraz pracodawcy jednomyślnie zgodzili się, aby rozpocząć prace nad nowelizacją przepisów o telepracy. Chodzi o zawarcie porozumienia autonomicznego - wzorem 2005 r. - w sprawie ułatwienia stosowania tej formy organizacji pracy. Partnerzy społeczni ustalili, że nie będą czekać na niekończące się zapowiedzi resortu pracy dotyczące nowelizacji przepisów o telepracy - mówi Grażyna Spytek-Bandurska, ekspertka departamentu Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy Konfederacji Lewiatan. Lewiatan proponuje zmiany przepisów o telepracy, gdyż jest to interesująca forma zatrudnienia, ale nie stosowana w praktyce ze względu na zbyt rygorystyczne przepisy Kodeksu pracy. - Wdrożenie telepracy pozwala zwiększyć wydajność pracy, zmniejsza koszty prowadzenia działalności w wielu obszarach funkcjonowania firmy i przygotowania stanowiska dla pracownika, poprawia dostępność i efektywność wielu usług, a także zapewnia optymalizację stanu zatrudnienia. Telepraca i wspierająca ją technika oferują nowe możliwości, dzięki którym wzrastają szanse na tworzenie miejsc pracy i zmniejszanie bezrobocia - dodaje Grażyna Spytek-Bandurska. Dzięki ograniczeniu lub eliminacji dojazdów do pracy, osoba zyskuje wolny czas, który może przeznaczyć na realizację własnych spraw (np. podjęcie dodatkowej pracy, kształcenie, opiekę nad członkami rodziny, odpoczynek). W systemie telepracy może być wykonywanych wiele zawodów. Wyjątek stanowią profesje związane bezpośrednio z produkcją dóbr materialnych, bądź niewymagające bezpośrednich i stałych kontaktów z klientami, bądź współpracownikami.

Źródło: www.konfederacjalewiatan.pl, 9 lipca 2013 r.

2013-07-08
Rządowy projekt nowelizacji VAT i O.p. już w Sejmie

Do I czytania w Sejmie został skierowany rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa. Zasadniczym celem nowelizacji jest większa skuteczność w walce z oszustwami podatkowymi. W projekcie zaproponowano rozszerzenie stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia (gdzie nabywca a nie dostawca rozlicza VAT) do obrotu towarami takimi jak: niektóre wyroby stalowe (półprodukty) oraz niebezpieczne odpady zawierające metal, odpady z papieru i tektury oraz niektóre surowce wtórne. Podatnicy dokonujących sprzedaży towarów tzw. ?wrażliwych", tj. niektórych wyrobów stalowych paliw i złota nieobrobionego mają zostać wyłączeni z rozliczeń kwartalnych. Podatnicy, u których wielkość obrotu towarami wrażliwymi przekroczy 50 tys. zł będą stosowali miesięczne okresy rozliczeniowe. Z regulacji tych wyłączono dostawy paliw dokonywane na stacjach paliw i gazu płynnego do standardowych zbiorników pojazdów oraz dostawy dokonywane przez podatnika dostarczającego gaz przewodowy za pośrednictwem własnych sieci przesyłowych lub dystrybucyjnych. Wprowadzona ma zostać instytucja odpowiedzialności podatkowej nabywcy za zobowiązania podatkowe w VAT sprzedawcy, w transakcjach tzw. towarami ?wrażliwymi", tj. niektórymi wyrobami stalowymi (nieobjętymi mechanizmem odwrotnego obciążenia), paliwami i złotem nieobrobionym. Podatnik, na rzecz którego dokonano dostawy towarów ?wrażliwych", odpowiadałby solidarnie wraz z podmiotem dokonującym tej dostawy za jego zaległości podatkowe. Odpowiedzialność podatkowa nabywcy byłaby ograniczona do części podatku, proporcjonalnie przypadającej na dokonaną na jego rzecz dostawę towarów.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 8 lipca 2013 r.

2013-07-05
Pozbawienie podatników VAT uprawnienia do dokonania korekty deklaracji zgodne z Konstytucją

Wczoraj Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne NSA dotyczące możliwości korygowania deklaracji podatkowych w okresie między postępowaniem kontrolnym a podatkowym. Trybunał uznał, że art. 81b § 3 Ordynacji podatkowej, w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2005 r. do 30 listopada 2008 r., jest zgodny z Konstytucją. Naczelny Sąd Administracyjny w złożonym pytaniu prawnym zakwestionował zgodność art. 81b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa z art. 32 Konstytucji. Przepis ten wyłączał prawo do złożenia korekty w przypadku podatku od towarów i usług w okresie po przeprowadzeniu kontroli podatkowej, a przed ewentualnym wszczęciem postępowania podatkowego. Po analizie argumentów podniesionych w pytaniu prawnym oraz zapoznaniu się ze stanowiskami uczestników postępowania Trybunał stwierdził, iż nie sposób uznać, aby podmioty uprawnione do złożenia korekty deklaracji po zakończeniu kontroli podatkowej w podatkach wykorzystujących technikę samoobliczenia stanowiły grupę istotną. W konsekwencji odpada przesłanka kontroli art. 81b § 3 Ordynacji podatkowej w oparciu o wzorzec zawarty w art. 32 ust. 1 Konstytucji. Dla podmiotów nienależących do tej grupy nie ma konstytucyjnego obowiązku traktowania ich w równy sposób.

Źródło: www.trybunal.gov.pl, 5 lipca 2013 r.

2013-07-05
Senat przyjął ustawę uelastyczniającą czas pracy

Senat przyjął 4 lipca 2013 r. nowelizację Kodeksu pracy, wydłużającą do roku okres rozliczeniowy czasu pracy oraz wprowadzającą obowiązek sporządzania harmonogramów czasu pracy. Zgodnie z przyjętą przez Senat poprawką, pracodawca nie będzie miał jednak obowiązku sporządzania rozkładu czasu pracy, jeżeli na pisemny wniosek pracownika stosuje do niego ruchomy czas pracy albo ustali mu indywidualny rozkład czasu pracy. Wydłużenie okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy możliwe będzie w każdym systemie czasu pracy. Musi być to jednak uzasadnione przyczynami obiektywnymi lub technicznymi lub dotyczącymi organizacji pracy. Muszą być ponadto zachowane ogólne zasady dotyczące ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. Harmonogram czasu pracy będzie mógł być sporządzany na okresy krótsze niż okres rozliczeniowy, obejmujące jednak co najmniej 2 miesiące. Pracodawca będzie musiał ponadto przekazać ten harmonogram pracownikowi co najmniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem pracy w okresie, którego harmonogram dotyczy. Zgodnie z przyjętą przez Senat poprawką, pracodawca nie będzie miał jednak obowiązku sporządzania rozkładu czasu pracy, jeżeli na pisemny wniosek pracownika stosuje do niego ruchomy czas pracy albo ustali mu indywidualny rozkład czasu pracy. Drugim rozwiązaniem przewidzianym przez ustawę jest możliwość rozpoczynania pracy w różnych godzinach. Rozkład czasu pracy będzie mógł przewidywać różne godziny rozpoczynania pracy lub przedział czasu, w którym pracownik decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy. Nie będzie to stanowiło powstawania godzin nadliczbowych w przypadku ponownego wykonywania pracy w tej samej dobie. Rozpoczynanie pracy w różnych godzinach nie może jednak naruszać prawa pracownika do odpoczynku dobowego oraz tygodniowego. Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: www.mpips.gov.pl, www.senat.gov.pl, 5 lipca 2013 r.

2013-07-05
TK w sprawie czasu pracy osób niepełnosprawnych ze stopniem znacznym i umiarkowanym

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 13 czerwca 2013 r. stwierdził, iż przepis określający czas pracy osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności w wymiarze 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo jest niezgodny z Konstytucją. Przepis ten utraci moc obowiązującą jednak dopiero z upływem 12 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw RP. Oznacza to, że jeszcze przez rok od ogłoszenia wyroku odnośnie czasu pracy osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zastosowanie mają aktualnie obowiązujące w tym zakresie przepisy. W dniu 13 czerwca 2013 r. Trybunał Konstytucyjny, po rozpatrzeniu wniosku Komisji Krajowej Niezależnego Związku Zawodowego NSZZ ?Solidarność? z dnia 25 stycznia 2011 r. (sygn. akt K 17/11), dotyczącego zmiany norm czasu pracy osób niepełnosprawnych z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności orzekł, że art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 226, poz. 1475) w zakresie, w jakim uzależnia zastosowanie skróconego czasu pracy do osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności od uzyskania zaświadczenia lekarskiego o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy, jest niezgodny z art. 2 w związku z art. 69 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.). Powołany wyżej przepis, we wskazanym zakresie, traci moc obowiązującą z upływem 12 (dwunastu) miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw RP. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego oznacza, że do upływu roku od ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw RP odnośnie czasu pracy osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zastosowanie mają aktualnie obowiązujące w tym zakresie przepisy. Natomiast po tej dacie, jeżeli ustawodawca nie zmieni przepisów w tym zakresie, osoby niepełnosprawne zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z mocy ustawy, pracować będą maksymalnie 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

Źródło: www.niepelnosprawni.gov.pl, 5 lipca 2013 r.

2013-07-05
Senat przyjął ustawę: za studenta z Kartą Polaka składki zdrowotne opłaci uczelnia

W dniu 4 lipca Senat przyjął ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zgodnie z ustawą, szkoły wyższe będą opłacały składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uznane za osoby pochodzenia polskiego, ale także wtedy, gdy mają ważną Kartę Polaka i nie mają obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a są studentami, uczestnikami studiów doktoranckich, lub absolwentami odbywającymi obowiązkowy staż, lub odbywają kursy języka polskiego przygotowujące do nauki w Polsce. W myśl tej ustawy szkoły wyższe będą opłacały składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uznane za osoby pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów ustawy o repatriacji, ale także wtedy, gdy mają ważną Kartę Polaka i w obu przypadkach nie mają obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a są studentami, uczestnikami studiów doktoranckich, lub absolwentami odbywającymi obowiązkowy staż, lub odbywają kursy języka polskiego przygotowujące do nauki w Polsce. Wprowadzana zmiana spowoduje rozszerzenie prawa studentów posiadających Kartę Polaka do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza tzw. przypadki nagłe. Będą oni uprawnieni do identycznych świadczeń jak studenci mający obywatelstwo polskie.

Źródło: www.senat.gov.pl, 5 lipca 2013 r.

2013-07-05
Nie zmienią się zasady oględzin w kontroli podatkowej

Jak poinformowało Ministerstwo Finansów, w projekcie założeń nowelizacji Ordynacji podatkowej oraz niektórych innych ustaw nie ma propozycji jakichkolwiek zmian w dotychczasowych zasadach przeprowadzania oględzin lokalu mieszkalnego ani karania podatnika za brak zgody na oględziny. Obecnie obowiązujące przepisy pozwalają na oględziny lokalu mieszkalnego, jeżeli jest to niezbędne do zweryfikowania zgodności stanu faktycznego z danymi wynikającymi ze złożonej przez podatnika deklaracji oraz z innych dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków na cele mieszkaniowe. Oględziny wymagają zgody podatnika. Jeżeli podatnik zgadza się na oględziny, wówczas uzgadniany jest ich termin. Z oględzin sporządza się protokół. Zgodnie z informacją resortu, w projekcie założeń proponuje się stosowanie kar porządkowych w toku czynności sprawdzających. Warunkiem ukarania jest obecnie ?bezzasadna odmowa" dokonania czynności i nie proponuje się tu żadnej zmiany. Jednak jak zauważa ministerstwo, jeżeli przepisy prawa wymagają zgody na dokonanie czynności to jest zupełnie oczywiste, że jej nieudzielenie nie jest przypadkiem ?bezzasadnej odmowy". Podatnik odmawiając zgody na oględziny korzysta ze swojego prawa. Odmowa okazania lokalu mieszkalnego lub jego części do oględzin lub brak zgody nie spowoduje więc nałożenia kary porządkowej. W projekcie założeń proponuje się umożliwienie przeprowadzania oględzin innych rzeczy niż lokale mieszkalne (np. samochodu w celu ustalenia jego wartości) - w ramach czynności sprawdzających, ale jak podaje MF, również wtedy oględziny są warunkowane zgodą podatnika. Muszą być też spełnione analogiczne zasady i przesłanki dokonywania oględzin, tak jak w przypadku lokali mieszkalnych. Brak zgody podatnika wyłącza ukaranie. Proponowane zmiany mają zdaniem resortu umożliwić wyjaśnianie większej liczby spraw w toku wstępnej procedury czynności sprawdzających bez konieczności wszczynania bardziej sformalizowanych i angażujących podatnika oraz urząd procedur kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego. Ministerstwo Finansów poinformowało, że projekt założeń jest przedmiotem uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Uwagi innych resortów, w tym uwagi Rządowego Centrum Legislacji, będą przedmiotem wzajemnych uzgodnień. Partnerzy społecznie nie zgłosili uwag do procedury oględzin u podatnika. Źródło: www.mf.gov.pl, stan z dnia 5 lipca 2013 r.

Źródło: www.mf.gov.pl, 5 lipca 2013 r.

2013-07-05
Podatek od nieruchomości: organ ustali wartość budowli wykorzystując dane z deklaracji

Organy podatkowe nie mają obowiązku przeprowadzenia postępowania dowodowego w celu ustalenia wartości budowli, skoro ta wartość wynika z porównania danych wykazanych w deklaracji za rok poprzedni z danymi wynikającymi z deklaracji za rok bieżący, przy czym dane te nie budzą wątpliwości organów i nie są kwestionowane przez podatnika. Takie stanowisko wynika z wyroku WSA w Gdańsku z 22 maja 2013 r. W przedmiotowej sprawie burmistrz miasta zwrócił się do spółki o wyjaśnienie przyczyn znacznego zmniejszenia wartości budowli wykazanej w deklaracji za rok 2008 w stosunku do tej wykazanej w deklaracji za rok 2007. Spółka wskazała, iż w latach ubiegłych błędnie deklarowała do opodatkowania podatkiem od nieruchomości wartość linii kablowych położonych w kanalizacjach kablowych. Organ podatkowy uznał jednak, że brak jest podstaw do wyłączenia z podstawy opodatkowania wartości budowli - linii kablowych w kanalizacji kablowej. Ustalił więc zobowiązanie za rok 2008, uwzględniając także wartość linii kablowych. Organ nie przeprowadził jednak postępowania dowodowego w celu ustalenia wartości telekomunikacyjnych linii kablowych, ponieważ jego zdaniem wartość tych linii wynikała z porównania danych wykazanych w deklaracji z roku 2007 z danymi, wynikającymi z późniejszej korekty podatnika. Dane te nie budziły żadnych wątpliwości organu. Podatnik nie zgodził się z tym stanowiskiem, sprawa trafiła do WSA w Gdańsku. Sąd na wstępie podzielił stanowisko burmistrza, że przewody telekomunikacyjne ułożone w kanalizacji kablowej tworzą całość techniczno-użytkową podlegającą opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Sąd zaaprobował także stanowisko organu podatkowego w kwestii ustalenia wartości przedmiotu opodatkowania. Według sądu w sytuacji, gdy pomimo dwukrotnego wezwania od właściwego organu podatnik nie dostarczył, będących tylko w jego posiadaniu dokumentów, tj. ewidencji środków trwałych, prowadzonej dla powyższych linii, organy podatkowe nie miały obowiązku przeprowadzenia postępowania dowodowego w celu ustalenia wartości telekomunikacyjnych linii kablowych, skoro wartość tych linii wynikała z porównania danych wykazanych przez podatnika w deklaracji za 2007 r. z danymi wynikającymi z deklaracji za 2008 r., przy czym dane te nie budziły wątpliwości organów i nie były i nie są kwestionowane przez podatnika. W 2008 r. stan posiadania obiektów budowlanych, będących własnością spółki, bądź ich wartość nie uległy bowiem zmianie w stosunku do 2007 r. Wyrok WSA w Gdańsku z 22 maja 2013 r., I SA/Gd 491/13, LEX nr 1324494

Źródło: www.nsa.gov.pl, 5 lipca 2013 r.

2013-07-04
Stawka odsetek za zwłokę w zapłacie składek na ubezpieczenia społeczne znów obniżona

Stawka odsetek za zwłokę od nieterminowo regulowanych składek na ubezpieczenia społeczne wynosi od 4 lipca 2013 r. 10 proc. Rada Polityki Pieniężnej podjęła bowiem na posiedzeniu w dniach 2-3 lipca decyzję o obniżeniu stóp procentowych NBP. Obniżeniu do 10 proc. uległy więc stawki odsetek od zaległości podatkowych, a tym samym również i stawka odsetek za zwłokę w zapłacie składek na ubezpieczenia społeczne. Płatnik, który nie ureguluje składki na ubezpieczenia społeczne w odpowiednim terminie lub w należytej wysokości, zobowiązany jest do zapłaty odsetek za zwłokę. Odsetki takie naliczone są w wysokości i według zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.). To oznacza, że odsetki za zwłokę we wpłacie składek na ubezpieczenia społeczne naliczane są za okres od dnia następującego po dniu, w którym przypada termin zapłaty składek do dnia zapłaty składek (włącznie z tym dniem). Stawka odsetek za zwłokę w zapłacie składek na ubezpieczenia społeczne jest równa sumie 200 proc. podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2 proc. (z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8 proc.). Na posiedzeniu w dniach 2-3 lipca Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o obniżeniu stóp procentowych NBP o 0,25 pkt. proc. (stopa lombardowa od 4 lipca wynosi więc 4,00% w skali rocznej). Poczynając od dnia 4 lipca 2013 r. stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 100 proc. kwoty zaległości w stosunku rocznym. Stawka odsetek za zwłokę w zapłacie składek na ubezpieczenia społeczne od 4 lipca wynosi więc 10 proc.

Źródło: www.nbp.pl, 4 lipca 2013 r.

2013-07-03
Rząd rozpoczął debatę o systemie emerytalnym

Na posiedzeniu Rady Ministrów, które odbyło się 2 lipca, rząd zapoznał się z przeglądem systemu emerytalnego, przeprowadzonego przez ministerstwa: pracy i polityki społecznej oraz finansów. Główny wniosek płynący z przeglądu to konieczność zmian Otwartych Funduszy Emerytalnych. Dokument zostanie przyjęty przez Radę Ministrów, gdy ministrowie: pracy i polityki społecznej oraz finansów przedstawią jedną rekomendację zmian w systemie emerytalnym. Z raportu wynika, że wprowadzenie OFE kosztowało przyszłych emerytów ponad 17 mld zł. Pobierane opłaty nie zależały od osiąganych wyników inwestycyjnych. Koszty funkcjonowania OFE były ponad stukrotnie wyższe niż Funduszu Rezerwy Demograficznej (zarządzanego przez ZUS). Stopy zwrotu osiągane przez OFE były niższe od waloryzacji kont w ZUS i wyników Funduszu Rezerwy Demograficznej. Bez OFE dług publiczny byłby niższy. Fundusze miały jednak pozytywny wpływ na rozwój rynku kapitałowego. W 2012 r. osiągnęły 18 proc. udział w kapitalizacji warszawskiej giełdy. Z powodu rosnącego limitu na inwestycje w akcje, OFE pozostaną ważnym graczem na GPW. W raporcie zarekomendowano do przeanalizowania trzy propozycje zmian w systemie emerytalnym: 1. Pierwsza polega na likwidacji nieakcyjnej części OFE. Obligacje byłyby przeniesione z OFE na subkonto w ZUS. Tam byłyby waloryzowane o wysokość średniego nominalnego wzrostu gospodarczego za ostatnie 5 lat. 2. Druga propozycja to dobrowolność udziału w OFE. W tym wariancie osoby, które zaczynają pracę mogłyby wybrać OFE. Jeśli nie dokonają wyboru funduszu, ich składka w całości powędruje do ZUS. Osoby już odprowadzające składkę, zdecydują czy zostać w OFE czy przenieść składki do ZUS. Na decyzję o pozostaniu w OFE miałyby 3 miesiące. W przyszłości mogłyby zmienić tę decyzję i przejść do ZUS. Składki pozostałych osób zostaną przeniesione do ZUS. 3. Trzecia propozycja to także dobrowolność udziału w OFE, ale z dodatkową składką. Jeśli ubezpieczony wybierze ZUS to tam trafi całość jego składki ? 19,52 proc. Jeśli chce oszczędzać w OFE, to będzie musiał przekazywać do funduszu dodatkową składkę (2 proc.). W tym wariancie do ZUS trafi 17,52 proc. składki i 4 proc. do OFE (2 proc. pozostałe i 2 proc. dodatkowe). W efekcie na emeryturę odkładane będzie 21,52 proc. Dokument rekomenduje także wypłacanie emerytur z OFE przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Środki zgromadzone w OFE na 10 lat przed emeryturą byłyby stopniowo przenoszone do ZUS. Więcej: www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/przeglad-funkcjonowania-systemu-emerytalnego.html Rząd rozpoczął debatę o systemie emerytalnym Na posiedzeniu Rady Ministrów, które odbyło się 2 lipca, rząd zapoznał się z przeglądem systemu emerytalnego, przeprowadzonego przez ministerstwa: pracy i polityki społecznej oraz finansów. Główny wniosek płynący z przeglądu to konieczność zmian Otwartych Funduszy Emerytalnych. Dokument zostanie przyjęty przez Radę Ministrów, gdy ministrowie: pracy i polityki społecznej oraz finansów przedstawią jedną rekomendację zmian w systemie emerytalnym. Z raportu wynika, że wprowadzenie OFE kosztowało przyszłych emerytów ponad 17 mld zł. Pobierane opłaty nie zależały od osiąganych wyników inwestycyjnych. Koszty funkcjonowania OFE były ponad stukrotnie wyższe niż Funduszu Rezerwy Demograficznej (zarządzanego przez ZUS). Stopy zwrotu osiągane przez OFE były niższe od waloryzacji kont w ZUS i wyników Funduszu Rezerwy Demograficznej. Bez OFE dług publiczny byłby niższy. Fundusze miały jednak pozytywny wpływ na rozwój rynku kapitałowego. W 2012 r. osiągnęły 18 proc. udział w kapitalizacji warszawskiej giełdy. Z powodu rosnącego limitu na inwestycje w akcje, OFE pozostaną ważnym graczem na GPW. W raporcie zarekomendowano do przeanalizowania trzy propozycje zmian w systemie emerytalnym: 1. Pierwsza polega na likwidacji nieakcyjnej części OFE. Obligacje byłyby przeniesione z OFE na subkonto w ZUS. Tam byłyby waloryzowane o wysokość średniego nominalnego wzrostu gospodarczego za ostatnie 5 lat. 2. Druga propozycja to dobrowolność udziału w OFE. W tym wariancie osoby, które zaczynają pracę mogłyby wybrać OFE. Jeśli nie dokonają wyboru funduszu, ich składka w całości powędruje do ZUS. Osoby już odprowadzające składkę, zdecydują czy zostać w OFE czy przenieść składki do ZUS. Na decyzję o pozostaniu w OFE miałyby 3 miesiące. W przyszłości mogłyby zmienić tę decyzję i przejść do ZUS. Składki pozostałych osób zostaną przeniesione do ZUS. 3. Trzecia propozycja to także dobrowolność udziału w OFE, ale z dodatkową składką. Jeśli ubezpieczony wybierze ZUS to tam trafi całość jego składki ? 19,52 proc. Jeśli chce oszczędzać w OFE, to będzie musiał przekazywać do funduszu dodatkową składkę (2 proc.). W tym wariancie do ZUS trafi 17,52 proc. składki i 4 proc. do OFE (2 proc. pozostałe i 2 proc. dodatkowe). W efekcie na emeryturę odkładane będzie 21,52 proc. Dokument rekomenduje także wypłacanie emerytur z OFE przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Środki zgromadzone w OFE na 10 lat przed emeryturą byłyby stopniowo przenoszone do ZUS. Więcej: www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/przeglad-funkcjonowania-systemu-emerytalnego.html

Źródło: www.premier.gov.pl, 3 lipca 2013 r.

2013-07-03
TK orzeknie w sprawie zasad ustalania wymiaru emerytury

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 21 w związku z art. 53 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - w zakresie, w jakim przepisy te uniemożliwiają osobom, które pobierały wcześniejszą emeryturę, przyznaną im w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 stycznia 1990 roku w sprawie wcześniejszych emerytur dla pracowników zwalnianych z pracy z przyczyn dotyczących zakładów pracy z chwilą osiągnięcia przez nie wieku emerytalnego, ustalenie podstawy wymiaru emerytury na nowo z uwzględnieniem zasad określonych w art. 15 ustawy emerytalno-rentowej, z zastosowaniem kwoty bazowej aktualnej na datę złożenia wniosku - z art. 67 ust. 1 i 2 w związku z art. 32 ust. 1 i 2 oraz art. 2 konstytucji. Na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 stycznia 1990 r. w sprawie wcześniejszych emerytur dla pracowników zwalnianych z pracy z przyczyn dotyczących zakładów pracy Zakład Ubezpieczeń Społecznych w 1966 r. przyznał skarżącej prawo do wcześniejszej emerytury. W 2006 r., skarżąca złożyła wniosek o przyznanie zwykłej emerytury, gdyż osiągnęła wiek emerytalny. Jednocześnie wniosła o przyjęcie najkorzystniejszego sposobu wyliczenia wysokości świadczenia. ZUS przyznał jej prawo do zwykłej emerytury. Drugą decyzją odmówił przeliczenia emerytury uzasadniając, że po przeliczeniu wskaźnik podstawy wymiaru jest niższy niż wskaźnik, według którego obliczona była wysokość wcześniejszej emerytury, przyznanej i pobieranej przez skarżącą na podstawie przepisów powyższego rozporządzenia. Sąd Okręgowy oddalił odwołanie skarżącej od decyzji ZUS, wskazując, że skarżąca nie podlegała przez okres co najmniej 30 miesięcy ubezpieczeniu społecznemu, liczonemu od dnia nabycia prawa do wcześniejszej emerytury. Następnie sąd apelacyjny oddalił apelację. Zdaniem skarżącej wcześniejsza emerytura, która była udzielona na podstawie przepisów rozporządzenia, jest tożsama ze świadczeniem przedemerytalnym, zasiłkiem przedemerytalnym czy też z emeryturą pomostową. Wszystkie te świadczenia mają bowiem charakter tymczasowy i ich celem jest ochrona obywateli przed skutkami utraty pracy. Oznacza to zdaniem skarżącej, że osoby pobierające świadczenia przedemerytalne i osoby, które nabyły prawo do wcześniejszej emerytury na podstawie rozporządzenia, powinny być traktowane w taki sam sposób co do możliwości obliczenia wysokości tego świadczenia, z uwzględnieniem kwoty bazowej aktualnej na dzień złożenia wniosku o zwykłą emeryturę. Konstytucyjne wątpliwości skarżącej budzi to, że osoby, które uzyskały prawo do wcześniejszej emerytury na podstawie rozporządzenia, zostały potraktowane w gorszy sposób niż te, które przed nabyciem prawa do emerytury przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego, pobierały świadczenia przedemerytalne lub zasiłki przedemerytalne. Zdaniem skarżącej takie rozwiązanie godzi w konstytucyjne prawo do równego traktowania ubezpieczonych, w obrębie prawa do zabezpieczenia społecznego.

Źródło: www.trybunal.gov.pl, 3 lipca 2013 r.

2013-07-02
Przychód z tytułu umorzenia kredytu nie będzie zwolniony z podatku

Minister finansów nie podziela opinii Rzecznika Praw Obywatelskich o konieczności wprowadzenia nowych rozwiązań w prawie podatkowym, których rezultatem miałoby być powszechne zwolnienie z opodatkowania przychodu powstałego z tytułu umorzenia przez bank należności z tytułu umowy kredytowej. Odpowiadając na wystąpienie RPO z 21 maja 2013 r. minister stwierdził, że zaciągnięcie kredytu i jego spłata zgodnie z umową kredytową jest neutralne podatkowo. Natomiast umorzenie przez bank należności w postaci odsetek od kredytu, do których zapłaty kredytobiorca zobowiązał się w umowie kredytowej, oznacza powstanie po jego stronie przychodu z tytułu otrzymania nieodpłatnego świadczenia. Na banku ciąży obowiązek przekazania dłużnikowi, a także właściwemu dla niego urzędowi skarbowemu, informacji PIT-8C o wysokości dochodu z innych źródeł. Zdaniem ministra finansów, istniejące regulacje Ordynacji podatkowej przewidują możliwość zastosowania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. Regulacje te uprawniają naczelnika urzędu skarbowego do ewentualnego zastosowania ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych na indywidualny wniosek podatnika. Niewątpliwie za ważny interes podatnika należy uznać trudną sytuację finansową i życiową podatnika, który ubiega się o zastosowanie ulgi w spłacie zobowiązań.

Źródło: www.rpo.gov.pl, 2 lipca 2013 r.

2013-06-27
IV ustawa deregulacyjna - konsultacje z przedsiębiorcami

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości na zlecenie Ministerstwa Gospodarki opracowuje ocenę wpływu na sektor małych i średnich przedsiębiorstw projektu ustawy o ułatwieniu warunków wykonywania działalności gospodarczej. W tym celu przygotowane zostało badanie ankietowe skierowane do przedsiębiorców. Celem projektu ustawy o ułatwieniu warunków wykonywania działalności gospodarczej jest poprawa warunków wykonywania działalności gospodarczej poprzez zniesienie lub ograniczenie niektórych obciążeń administracyjnych i uproszczenie przepisów, które są barierami rozwoju przedsiębiorczości. W ankiecie przedsiębiorcy mogą wyrazić opinię na temat projektowanej ustawy. Więcej: www.parp.gov.pl/index/more/33736

Źródło: www.bcc.org.pl, www.parp.gov.pl, 27 czerwca 2013 r.

2013-06-26
MF: urzędy skarbowe będą rozliczać PIT-y za podatników

Urząd skarbowy przyjazny podatnikowi, uproszczenie procedur i monitorowanie przepisów tak, by nie utrudniały życia podatnikom to zmiany, które zapowiada Ministerstwo Finansów. Urzędy skarbowe rozliczą także PIT za podatnika. Wiceminister finansów zapowiedział, że od 2015 roku urzędy skarbowe zajmą się rozliczaniem PIT-ów za podatników. Rozliczą deklaracje za 2014 rok. W ramach resortu został powołany specjalny zespół ekspertów Komisja ds. Przyjaznego Urzędu. Jego członkowie przejrzą istniejące procedury i przepisy pod kątem wprowadzenia ułatwień dla podatników. Pierwsze ułatwienia podatnicy mają zauważyć już w przyszłym roku. Resort deklaruje, że urzędy skarbowe staną się przyjacielem uczciwych podatników. Resort zajmie się również likwidacją tzw. szarej strefy. Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że rośnie liczba przestępstw skarbowych. Komisja ds. Surowego Urzędu, również powołana w ramach resortu, przygotuje zmiany procedur, które zwiększą wykrywalność i karanie nieuczciwych podatników.

Źródło: www.newseria.pl, 26 czerwca 2013 r.

2013-06-25
MPiPS: urlopy wychowawcze dla szerszej grupy rodziców

W dniu 21 czerwca 2013 r. Sejm rozszerzył grupę osób uprawnionych do urlopu wychowawczego. Osoby nieubezpieczone, przedsiębiorcy i rolnicy zyskają analogiczne uprawnienia, jak pracownicy korzystający z urlopów wychowawczych, gdyż składki za osoby zajmujące się dziećmi będą opłacane z budżetu państwa. Sejm przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Zmianie ulegają zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym w okresie przerwy w aktywności zawodowej, związanej z wychowywaniem dziecka. Nowelizacja rozszerza krąg osób, za które z budżetu państwa, za pośrednictwem ZUS, będą opłacane składki w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem. Dla osób mających co najmniej sześciomiesięczny staż ubezpieczeniowy bezpośrednio przed skorzystaniem z możliwości ubezpieczenia w związku z opieką nad dzieckiem - będzie to 60 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Dla osób bez stażu ubezpieczeniowego, bezrobotnych oraz ze stażem krótszym niż półroczny - będzie to 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. Projekt zakłada, że w przypadku osób, które mają co najmniej półroczny staż ubezpieczeniowy, budżet będzie finansował składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne. Natomiast w przypadku osób dotychczas nieubezpieczonych, bądź tych, których staż ubezpieczeniowy jest krótszy niż sześć miesięcy, budżet będzie finansował tylko składki na ubezpieczenia emerytalne. Osoby dotąd nieubezpieczone będą mogły wybrać system ubezpieczeń: ZUS lub KRUS. Projekt został skierowany do Senatu. Nowelizacja ma wejść w życie 1 września.

Źródło: www.mpips.gov.pl, 25 czerwca 2013 r.

2013-06-24
Będzie obowiązek wzywania do uzupełnienia NIP-2

Minister Finansów w odpowiedzi na pismo Rzecznika Praw Obywatelskich przyznał, że przepisy ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 1314 z późn zm.) nie regulują procedury uzupełniania braków formalnych w zgłoszeniach NIP-2. W świetle stwierdzenia przesłanek do popełnienia wykroczenia skarbowego z art. 81 ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy, podejmowanie postępowania uwzględniającego wzywanie podatnika do uzupełnienia braków formalnych w zgłoszeniu aktualizacyjnym ma na celu kształtowanie właściwych relacji z administracją podatkową - wyjaśnił MF odpowiadając na wystąpienie RPO. Minister zapowiedział podjęcie prac w celu przygotowania projektu zmian legislacyjnych ukierunkowanego na wdrożenie rozwiązań, które zaproponował Rzecznik. Rzecznik zaproponował wprowadzenie do ustawy obowiązku wzywania przez organy podatkowe do uzupełnienia braków formalnych w formularzu aktualizacyjnym lub zamieszczenie odesłania do Ordynacji podatkowej (art. 169 O.p.).

Źródło: www.sprawy-generalne.brpo.gov.pl, 24 czerwca 2013 r.

2013-06-24
Sejm uchwalił nowe zasady opodatkowania dochodów z USA

Na piątkowym posiedzeniu Sejmu posłowie poparli ratyfikację nowej konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Konwencja została przygotowana w oparciu o Modelową Konwencję OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku. W porównaniu z dotychczasową umową zmiany dotyczą m.in. zakresu opodatkowania należności licencyjnych, dywidend, odsetek, dochodu z majątku nieruchomego, definicji występujących w umowie oraz wymiany informacji. Podstawową metodą unikania podwójnego opodatkowania będzie metoda wyłączenia z progresją. Metoda zaliczenia proporcjonalnego będzie stosowana w przypadku dochodów z dywidend, odsetek, należności licencyjnych, zysków z przeniesienia własności majątku oraz do innych dochodów, nieobjętych pozostałymi postanowieniami Konwencji. W umowie znalazł się też przepis umożliwiający wymianę informacji podatkowych, który daje stronom prawo m.in. żądania przekazania informacji z instytucji finansowych oraz banków. Konwencja będzie dotyczyć osób fizycznych i osób prawnych mieszkających lub mających siedzibę w Polsce, w USA albo w obu państwach. Ustawą zawierającą zgodę Sejmu na ratyfikację Konwencji zajmie się teraz Senat.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 24 czerwca 2013 r.

2013-06-21
Prezydent za niższymi podatkami dla wychowujących dzieci

Prezydent Bronisław Komorowski zapowiedział wczoraj, że będzie pracował na rzecz stworzenia Karty Dużej Rodziny oraz zabiegał o to, by powstał system podatkowy korzystniejszy dla młodych ludzi wychowujących dzieci. Prezydent poinformował, że "będzie intensywnie pracował, by doszło do stworzenia ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, która dawałaby szansę na rozwiązywanie wielu problemów", z którymi borykają się rodziny wielodzietne. Dodał, że będzie zabiegał m.in. o ulgi komunikacyjne czy łatwy dostęp do instytucji kultury dla takich rodzin. Według Prezydenta przepisy Ordynacji podatkowej są zbyt skomplikowane i będzie dążył do uproszczenia przepisów podatkowych. Poinformował również, że w Kancelarii trwają prace nad rekomendacjami dla rządu z konkretnymi propozycjami przepisów podatkowych.

Źródło: www.prezydent.pl, 21 czerwca 2013 r.

2013-06-20
Składki przedsiębiorcy opiekującego się dzieckiem sfinansuje państwo?

Rozpoczęło się 44 posiedzenie Sejmu. Posłowie zajmą się w drugim czytaniu rządowym projektem nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z projektem za przedsiębiorców oraz zleceniobiorców rezygnujących z działalności zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem składki emerytalne i rentowe będzie opłacał budżet państwa. Nowelizacja wprowadza rozwiązania, które mają wpłynąć na wysokość przyszłych świadczeń emerytalno-rentowych osób, które zajęły się wychowaniem dzieci. Projekt rozszerza krąg osób, za które budżet państwa będzie opłacał składki emerytalne i rentowe w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem. Chodzi o osoby, które zrezygnują z działalności zarobkowej, czyli np. pozarolniczej działalności gospodarczej czy pracy na umowę zlecenie. Składki za te osoby, podobnie jak w przypadku pracowników na urlopach wychowawczych, finansować będzie w całości budżet państwa za pośrednictwem ZUS. Osoby dotąd nieubezpieczone będą mogły wybrać system ubezpieczeń (ZUS lub KRUS) w czasie sprawowania opieki nad dzieckiem. Projekt zawiera również regulacje dotyczące objęcia ubezpieczeniem społecznym, finansowanym ze środków publicznych, osób wychowujących dzieci i jednocześnie ubezpieczonych w systemie rolniczym. Podwyższony został również wiek dziecka, którego przysposobienie uprawnia rolnika do otrzymania zasiłku macierzyńskiego. Oznacza to zrównanie praw ubezpieczonych w ZUS i KRUS. W trakcie 44. posiedzenia Sejmu odbędą się również drugie czytania: 1) poselskiego projektu nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Celem projektu jest wprowadzenie korzystniejszych zasad wyliczania tzw. kapitału początkowego przez ZUS osobom, które do jego ustalenia wskazały m.in. rok kalendarzowy przepracowany przez nie tylko w części. Projekt obejmuje wszystkie osoby, które z jakichkolwiek przyczyn nie przepracowały całego roku kalendarzowego, ponieważ np. były na urlopie wychowawczym, były bezrobotne lub w wojsku. W pierwotnej wersji projekt dotyczył tylko kobiet, które korzystały z urlopu wychowawczego. W myśl projektu przy ustalaniu kapitału początkowego osoby te miałyby uwzględniany stosunek swoich zarobków za faktycznie przepracowane miesiące do przeciętnego krajowego wynagrodzenia za ten czas, a nie za cały rok, jak to jest obecnie. 2) senackiego projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Projekt dostosowuje system prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24 maja 2012 r., dotyczącego ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Celem projektu ustawy jest wprowadzenie dla wszystkich grup ubezpieczonych niebędących pracownikami, podobnych zasad ustalania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i macierzyńskiego, jak w przypadku ubezpieczonych będących pracownikami. Zgodnie z projektem w przypadku, gdy niezdolność do pracy powstała przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego podlegania ubezpieczeniu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego ma stanowić wynagrodzenie, które ubezpieczony niebędący pracownikiem osiągnąłby, gdyby pracował pełny miesiąc kalendarzowy. Dotychczas tą podstawą była zadeklarowana kwota, stanowiąca podstawę wymiaru składek zmniejszona proporcjonalnie do "przepracowanych" dni miesiąca.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 20 czerwca 2013 r.

2013-06-20
RPO w sprawie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek.

W kwietniu ZUS poinformował o nowym trybie wydawania zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek. Podstawą do wydania zaświadczenia są informacje zawarte na koncie płatnika składek w Kompleksowym Systemie Informatycznym. Po uruchomieniu systemu występowały jednak sytuacje, kiedy na koncie płatnika nie było danych o opłaconych składkach, a ZUS nie uwzględnił przedstawianych dowodów wpłaty. W celu wydania zaświadczenia żądał natomiast powtórnego zapłacenia składek. Zdaniem RPO, brak informacji o opłaceniu składek, spowodowany trudnościami związanymi z wdrażaniem systemu informatycznego, nie powinien stanowić przeszkody w wydaniu zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek, szczególnie, gdy zainteresowany przedstawia dowody wpłat. W takiej sytuacji żądanie przez ZUS powtórnego zapłacenia składek w celu uzyskania stosownego zaświadczenia należy uznać za niedopuszczalną praktykę, naruszającą standardy konstytucyjne. Znając kłopoty, które były związane z początkowym okresem wdrażania Kompleksowego Systemu Informatycznego przez ZUS, zdaniem RPO, nie można wykluczyć, że tego typu zjawiska mogą występować w szerszej skali. Konieczne jest zatem podjęcie przez Prezesa ZUS działań wykluczających możliwość nieuzasadnionego obciążania płatników składek przez organy rentowe dodatkowymi obowiązkami, powstałymi na tle wątpliwości co do faktycznego wpływu składek.

Źródło: www.rpo.gov.pl, 20 czerwca 2013 r.

2013-06-20
Cudzoziemcy: wniosek o pracę i pobyt w jednej procedurze.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o cudzoziemcach. Zgodnie z projektem, cudzoziemiec przebywający w Polsce w celu wykonywania pracy będzie mógł ubiegać się - w ramach jednej procedury - o zezwolenie uprawniające do pracy oraz do pobytu w naszym kraju. Wydawane dotychczas dwa dokumenty zostaną zastąpione jednym. Projekt ustawy o cudzoziemcach zawiera systemowe zmiany ułatwiające cudzoziemcom legalizację pobytu na terytorium Polski oraz wprowadza przepisy zapobiegające sytuacjom delegalizowania pobytu cudzoziemców w Polsce. Projekt zawiera również przepis, na podstawie którego cudzoziemiec przebywający w Polsce w celu wykonywania pracy będzie mógł ubiegać się - w ramach jednej procedury - o zezwolenie uprawniające zarówno do pracy, jak i do pobytu w naszym kraju. Oznacza to, że wydawane dotychczas dwa dokumenty zostaną zastąpione jednym. Usprawni to i skróci procedurę legalizacji pobytu cudzoziemców rozpoczynających w Polsce pracę. Projekt nie przewiduje rezygnacji z procedury wydawania zezwoleń na pracę. Dopuszczalne będzie czasowe pozostawanie bez pracy, co nie będzie wiązało się z automatycznym cofnięciem zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Zmienią się także przepisy określające udzielanie zezwolenia na pobyt czasowy dla cudzoziemców zamierzających prowadzić działalność gospodarczą. Cudzoziemiec, przebywający w Polsce w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, będzie mógł ubiegać się - w ramach jednej procedury - o zezwolenie uprawniające go zarówno do wykonywania pracy w utworzonej przez siebie spółce komandytowej, spółce komandytowo-akcyjnej, spółce z o.o., jak i do pobytu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Źródło: www.premier.gov.pl, 20 czerwca 2013 r.

2013-06-20
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z FUS

W dniu 12 czerwca 2013 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 lipca 2010 r., w sprawie P 31/09, stwierdzającego niezgodność z Konstytucją przepisu art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.) w zakresie przesłanki stałego miejsca zamieszkania na obecnym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w części odsyłającej do art. 6 ust. 2 pkt 1 lit. cw zw. z art. 65 tej ustawy. Sentencja orzeczenia została opublikowana 23 lipca 2010 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 134, poz. 903). Ustawa przewiduje całościowe uregulowanie kwestii domicylu, który na podstawie art. 9 łączono z niektórymi okresami składkowymi lub nieskładkowymi, przy ustalaniu prawa do świadczeń. W nowym brzmieniu art. 9 usunięto w ustawie przesłankę stałego miejsca zamieszkania w odniesieniu do zatrudnienia nie tylko w warunkach określonych w art. 6 ust. 2 pkt 1 lit. c, lecz także w przypadku pozostałych sytuacji, do których zastosowanie mają przepisy art. 9 ust. 1 i 2 w dotychczas obowiązującym brzmieniu.

Źródło: www.premier.gov.pl, 20 czerwca 2013 r.

2013-06-13
Rząd przyjął założenia do projektu budżetu na przyszły rok

Wzrost produktu krajowego brutto oraz przeciętnego wynagrodzenia, niewielką inflację oraz stabilizację poziomu bezrobocia i stawek VAT zakładają założenia do projektu przyszłorocznego budżetu, przyjęte 11 czerwca br. przez Radę Ministrów. Zgodnie z założeniami, wraz z poprawą koniunktury w Unii Europejskiej polski PKB w 2014 r. wzrośnie w ujęciu realnym o 2,5 proc., co oznacza jednak, że nasza gospodarka nadal będzie odczuwać skutki światowego spowolnienia gospodarczego. Wpłynie to na ograniczoną presję inflacyjną, stąd wzrost ogólnego poziomu cen w przyszłym roku ma wynieść 2,4 proc. Przyjęto ponadto, że bezrobocie na koniec 2014 r. utrzyma się na poziomie 13,8 proc., czyli takim, jaki jest szacowany na koniec br. Przyszłoroczne przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej ma natomiast wynieść 3.746 zł, co oznacza wzrost nominalny o 3,5 proc. Deficyt budżetu państwa na 2014 r. przewidziano nie wyższy niż 55 mld zł. Zaprezentowana prognoza makroekonomiczna nie uległa zmianie w stosunku do dokumentów przyjętych przez Radę Ministrów w końcu kwietnia br., tj. w Wieloletnim Planie Finansów Państwa na lata 2013-2016 i w Aktualizacji Programu Konwergencji. Podstawowym źródłem dochodów budżetu państwa pozostaną wpływy z podatków pośrednich ? VAT i podatku akcyzowego. Jednocześnie, aby ograniczyć nierównowagę finansów publicznych założono, że w 2014 r. stawki VAT pozostaną takie same jak w 2013 r. Wśród zmian systemowych w 2014 r. przewidziano likwidację tzw. ulgi w podatku VAT, która zakłada zwrot osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budową i remontem, rozszerzenie katalogu wyrobów, w stosunku do których stosuje się mechanizm odwrotnego obciążenia oraz zmiany w zakresie ograniczenia przy odliczaniu podatku naliczonego przy zakupie samochodów z kratką oraz paliw do ich napędu (zakończenie derogacji na stosowanie ograniczeń w nabyciu ww. pojazdów). Zgodnie z założeniami, w przyszłym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, pozostanie zamrożony fundusz wynagrodzeń w jednostkach sektora finansów publicznych. Wyjątkiem jest sektor samorządowy oraz wynagrodzeń pracowników publicznych szkół wyższych, które mają rosnąć w nominalnym tempie 9,14 proc. rocznie.

Źródło: www.mf.gov.pl,13 czerwca 2013 r.

2013-06-13
Komisja Trójstronna ma czas do 15 lipca na ustalenie płacy minimalnej

Rząd przyjął propozycję podwyższenia płacy minimalnej do 1680 zł. Taką wysokość zaproponuje Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Komisja Trójstronna ma czas na uzgodnienie wysokości minimalnego wynagrodzenia do 15 lipca. Jeśli nie dojdzie do porozumienia w tym zakresie, decyzję o wysokości płacy minimalnej podejmie Rada Ministrów. Proponowana przez rząd kwota 1680 zł (wzrost o 5 proc.) stanowiłaby 44,8 proc. prognozowanego przez Ministerstwo Finansów przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na ten rok (3.746 zł). Komisja Trójstronna ma czas na uzgodnienie wysokości minimalnego wynagrodzenia do 15 lipca. W przypadku, gdy strony Komisji Trójstronnej nie dojdą do porozumienia, wówczas decyzję o wysokości minimalnego wynagrodzenia podejmie Rada Ministrów; musi to zrobić do 15 września 2013 r. Ustalona przez Radę Ministrów wysokość płacy minimalnej nie może być niższa od wysokości zaproponowanej do negocjacji Komisji Trójstronnej. Rząd proponuje Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych pozostawienie zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2014 r. na ustawowym minimum, wynoszącym 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2013 r. Przedstawiając tę propozycję rząd wziął pod uwagę bardzo trudną sytuację finansów publicznych, w tym Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz potrzebę podejmowania działań zmierzających do wyhamowania tempa wzrostu wydatków sztywnych budżetu państwa.

Źródło: www.mpips.gov.pl, 13 czerwca 2013 r.

2013-06-12
Od 2014 r. nie będzie przysługiwał zwrot wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym

Z dniem 1 stycznia 2014 r. wygasa system zwrotu osobom fizycznym części wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Powstałe oszczędności będą stanowiły źródło finansowania nowego programu ?Mieszkanie dla młodych". Projekt ustawy został skierowany do I czytania w Sejmie. Jak wyjaśnił Minister Finansów celem wprowadzenia systemu zwrotu części wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym była redukcja negatywnych konsekwencji dla rynku budowlanego spowodowanych wzrostem stawki VAT na materiały budowlane po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. System od początku był pomyślany jako formuła czasowa, łagodząca negatywne skutki zwiększenia podatku VAT dla osób budujących lub remontujących mieszkania. Jak pokazują dane statystyczne, przeciętna wysokość zwrotu w latach 2006?2012 wynosiła ok. 2,2 tys. zł. W celu sfinansowania nowego instrumentu wsparcia zapowiedziano szereg działań racjonalizujących strukturę wydatków państwa, w tym wygaszenie z dniem 1 stycznia 2014 r. systemu zwrotu osobom fizycznym części wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Minister podkreślił, że obecny system ma ograniczony wpływ na stymulowanie rynku budowlanego. Aby korzystać ze zwrotu, należy wcześniej wydatkować własne środki i gromadzić faktury uprawniające do otrzymania zwrotu z urzędu skarbowego. Można założyć, że nawet w przypadku braku systemu zwrotu podatnicy i tak poniosą wydatki na remont.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 12 czerwca 2013 r.

2013-06-11
Prezydent podpisał ustawę o urlopie rodzicielskim

W dniu 10 czerwca 2013 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę, wydłużającą urlopy rodzicielskie. Od 17 czerwca rodzicom wszystkich dzieci, urodzonych po 31 grudnia 2012 r., będzie przysługiwać nowy, wydłużony wymiar urlopów. Złoży się na niego: 20 tygodni urlopu macierzyńskiego, sześć tygodni urlopu dodatkowego i 26 tygodni urlopu rodzicielskiego. Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.mpips.gov.pl, 11 czerwca 2013 r.

2013-06-10
TK wydał postanowienie w sprawie luki prawnej w ustawie o PIT

Trybunał Konstytucyjny wydał postanowienie sygnalizacyjne w sprawie luki prawnej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Sędziowie Trybunału zwrócili się do Sejmu i Rady Ministrów o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w kwestii uzupełnienia art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) o inne - obok wymienionych w tym przepisie ustaw oraz przepisów wykonawczych - normatywne źródła prawa pracy, na podstawie których możliwe jest zasądzenie odszkodowania. Zdaniem Trybunału jest to luka prawna, którą należy uregulować. Podkreślono, że układy zbiorowe pracy oraz inne porozumienia pracownicze tak samo jak ustawa czy przepisy wykonawcze stanowią normatywne źródła pracy, określając zarówno obowiązki, jak i uprawnienia pracodawców i pracobiorców.

Źródło: www.trybunal.gov.pl, 10 czerwca 2013 r.

2013-05-09
Znowu maleją odsetki od zaległości podatkowych

W związku z kolejną obniżką stóp procentowych zmalała stawka odsetek od zaległości podatkowych. Jest to już czwarta obniżka odsetek w tym roku.
Rada Polityki Pieniężnej obniżyła 8 maja 2013 r. stopy procentowe o 25 punktów bazowych do poziomu: -stopa referencyjna 3,00 proc. w skali rocznej;
- stopa lombardowa 4,50 proc. w skali rocznej;
- stopa depozytowa 1,50 proc. w skali rocznej;
- stopa redyskonta weksli 3,25 proc. w skali rocznej.
Stawka odsetek od zaległości podatkowych jest zgodnie z Ordynacją podatkową sumą dwukrotności podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, i 2 proc. Nowa stawka wynosić więc będzie 11 proc., a nie jak dotychczas 11,5 proc. Obniżona stawka odsetek zmaleje z 8,63 do 8,25 proc. To czwarta już w tym roku obniżka odsetek od zaległości podatkowych i składkowych. Wcześniej, 7 marca stopy procentowe zmalały o 0,5 pkt proc., natomiast 7 lutego i 10 stycznia - o 0,25 pkt proc. Uchwała RPP wchodzi w życie 9 maja 2013 r.

Źródło: www.nbp.pl, 9 maja 2013 r.

2013-05-08
Trzynastki w drugim czytaniu

Dzisiaj rozpoczęło się 39. posiedzenie Sejmu, w trakcie którego posłowie będą pracowali w drugim czytaniu nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. Zgodnie z projektem matka po urlopie macierzyńskim ma mieć prawo do tzw. trzynastej pensji, nawet jeśli nie przepracowała u jednego pracodawcy 6 miesięcy w roku kalendarzowym. Projekt wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 9 lipca 2012 r. Zgodnie z projektem matce po urlopie macierzyńskim (nawet jeśli nie przepracowała u jednego pracodawcy 6 miesięcy w roku kalendarzowym) będzie przysługiwała trzynastka w wysokości proporcjonalnej do przepracowanego czasu. Nowelizacja obejmie także pracowników, którzy skorzystali z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. Obecnie prawo takie przysługuje pracownikom, którzy byli m.in. na urlopie wychowawczym czy urlopie dla poratowania zdrowia. Projekt wpłynął do Sejmu 19 marca 2013 r. Pierwsze czytanie odbyło się 16 kwietnia 2013 r., po czym projekt trafił do Komisji Administracji i Cyfryzacji. Komisja dodała przepis przejściowy, który zobowiązuje pracodawcę do wypłaty trzynastki za 2012 r. osobom objętym nowelizacją.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 8 maja 2013 r.

2013-05-07
Będą zmiany w Ordynacji podatkowej

Ministerstwo Finansów przekazało do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych projekt założeń ustawy zmieniającej Ordynację podatkową. Wprowadzenie klauzuli przeciwko unikaniu podwójnego opodatkowania, powołanie Rady ds. Unikania Opodatkowania, a także zmiany w zasadach wydawania interpretacji indywidualnych to niektóre z propozycji projektu. Projekt zakłada możliwość ustanawiania, drogą elektroniczną, pełnomocnika ogólnego do reprezentacji we wszystkich rodzajach spraw i procedur oraz przed wszystkimi organami podatkowymi, bez konieczności składania dokumentu pełnomocnictwa do akt poszczególnej sprawy. Unowocześnione zostaną zasady doręczania pism podatnikom przez umożliwienie doręczenia na skrytkę pocztową i wskazanie adresu do doręczeń. Ważną zmianą w nowelizacji jest wprowadzenie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Polega ono na tworzeniu sztucznych, oderwanych od realiów gospodarczych konstrukcji prawnych dla uzyskania korzyści podatkowych, najczęściej polegających na uniknięciu lub obniżeniu kwoty podatku. Standardem w innych rozwiniętych gospodarczo krajach jest klauzula generalna przeciwko unikaniu opodatkowania albo rozwinięta linia orzecznictwa sądowego, zwalczająca nadużycia podatkowe. Polska należy obecnie do nielicznych krajów, gdzie nie ma takich instrumentów; wprowadzenie klauzuli zaleca Komisja Europejska. Minister Finansów będzie wydawał opinie zabezpieczające w zakresie przesłanek zastosowania klauzuli. Przewidywalność stosowania klauzuli w indywidualnych sprawach wzmocni niezależny od administracji podatkowej opiniodawczy panel ekspercki Rada do spraw Unikania Opodatkowania. Tym samym polski system zwalczania unikania opodatkowania będzie w dużym stopniu korzystał ze standardów bezpieczeństwa wypracowanych przez inne kraje (formuła opinii zabezpieczających oraz panelu eksperckiego występuje we Francji, Kanadzie i Australii). Obecnie polskie organy podatkowe mają bardziej ograniczony zakres pozyskiwania informacji bankowych z polskich banków niż administracje podatkowe innych krajów. Rozszerzenie zakresu informacji żądanych od banków i innych instytucji finansowych ma przyczynić się do podniesienia skuteczności prowadzonych postępowań podatkowych. Nowe przepisy zakładają również uproszczenie i przyspieszenie kontroli podatkowych przez pozyskiwanie danych z ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych w jednolitej formie elektronicznej. Dzięki temu czynności kontrolne będą szybsze i dokładniejsze. Projekt przewiduje racjonalizację systemu interpretacji prawa podatkowego poprzez wyłączenie wydawania interpretacji indywidualnych w zakresie zagadnień wyjaśnionych już interpretacją ogólną. Proponuje się, aby przedmiotem wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej mogły być tylko przyszłe skutki podatkowe. Projekt zawiera także liczne rozwiązania usprawniające proces wydawania interpretacji podatkowych oraz poprawiające obsługę wnioskodawców, zwłaszcza dzięki pełnej cyfryzacji postępowania interpretacyjnego. Ułatwienie i zwiększenie skuteczności postępowań podatkowych pozwoli koncentrować sprawy wielu podmiotów ze sobą powiązanych (zorganizowana przestępczość, przestępstwa karuzelowe") w jednym urzędzie, a naruszenie przez urząd właściwości terytorialnej nie będzie automatycznie oznaczało wadliwości decyzji. Procedura czynności sprawdzających będzie wzmocniona i stosowana w szerszym zakresie. Dostęp do Rejestru Zastawów Skarbowych będzie otwarty i nieodpłatny.

Źródło: www.mf.gov.pl, 7 maja 2013 r.

2013-05-06
Ulga za złe długi tylko gdy dłużnik jest czynnym podatnikiem VAT

Podatnik (wierzyciel) nie może dokonać korekty podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego na podstawie art. 89a ustawy o VAT, w przypadku gdy dłużnik pozostaje w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji. Celem obowiązującej od dnia 1 stycznia 2013 r. nowelizacji w zakresie ulgi za złe długi jest zmniejszenie obciążeń podatkowych u podatnika, u którego powstał obowiązek podatkowy zapłaty podatku z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do których kontrahent nie uregulował należności określonych w umowie lub na fakturze, oraz zdyscyplinowanie i zmobilizowanie podatnika (dłużnika) do terminowego regulowania zobowiązań wynikających z otrzymanych przez niego faktur. Minister Finansów wyjaśnił, że możliwość stosowania art. 89a jest wyłączona w przypadku, gdy dłużnik pozostaje w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji. Wówczas wierzycielowi przysługuje bowiem prawo do zgłoszenia wierzytelności syndykowi masy upadłości, w trybie i na warunkach określonych w odrębnych przepisach. Minister zaznaczył również, że ochronie przedsiębiorców przed nierzetelnymi kontrahentami służy także Krajowy Rejestr Długów. Nie zgodził się przy tym z opinią poselską, że nowe regulacje utrudniają korzystanie z "ulgi".

Źródło: www.sejm.gov.pl, 6 maja 2013 r.

2013-04-26
Prezydent podpisał ustawę o zwrocie podatku akcyzowego

Prezydent podpisał ustawę z dnia 8 marca 2013 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Nowelizacja wprowadza zmiany do ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379 z późn. zm.). Obowiązujące przepisy określają zasady oraz tryb zwrotu podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 41 do 2710 19 49 wykorzystywanego do produkcji rolnej. Celem ustawy zmieniającej jest wprowadzenie przepisu umożliwiającego zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym w przypadku zmian oznaczeń kodów CN oleju napędowego w Nomenklaturze Scalonej wymienionych w ustawie, a także objęcie zwrotem podatku akcyzowego biopaliwa oznaczonego kodem CN 3824 90 91, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Druga zmiana polega na dodaniu do ustawy przepisu, który w założeniu zapobiegać ma dokonywaniu zwrotu podatku producentom rolnym prowadzącym działalność w formie spółek, które znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Nowelizacja objęła również zasady dokumentowania wydatków uprawniających do zwrotu podatku. Kopie faktur stanowiących dowód zakupu oleju napędowego nie będą już wymagały potwierdzenia za zgodność przez organy administracji publicznej, a tym samym nie powstanie obowiązek uiszczania opłaty skarbowej. Ustawa ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: www.prezydent.gov.pl, 26 kwietnia 2013 r.

2013-04-26
Niższa stawka VAT na e-booki możliwa po zmianie regulacji na szczeblu unijnym

Zastosowanie do książek przesyłanych drogą elektroniczną innej niż podstawowa 23 proc. stawka podatku VAT byłoby sprzeczne z prawem wspólnotowym. MF po raz kolejny wyjaśnił kwestię stawki VAT na e-booki. Minister Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 15106/13 wyjaśnił, że podatek VAT jest podatkiem zharmonizowanym w ramach UE i zastosowanie obniżonej stawki podatkowej jest ograniczone do towarów i usług wymienionych w załączniku nr III do dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347). Zgodnie z powyższą regulacją Polska może stosować obniżoną 5 proc. stawkę VAT do książek, w tym drukowanych, wydawanych na dyskach, taśmach i innych nośnikach. Osobną kategorię stanowią książki elektroniczne, do których zastosowanie ma 23 proc. stawka podatkowa. Na mocy dyrektywy Rady 2008/8/WE z dnia 12 lutego 2008 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do miejsca świadczenia usług (Dz. Urz. UE L 44) zostało wprowadzone zastrzeżenie, iż stawki obniżone nie mają zastosowania do usług świadczonych drogą elektroniczną". Minister Finansów, odpowiadając na pytanie posła w sprawie rozbieżności w opodatkowaniu książek i e-booków, wyjaśnił, że stosowanie odmiennej stawki do książek elektronicznych podyktowane jest koniecznością zachowania zgodności z przepisami unijnymi. Zaznaczył również, że jakiekolwiek zmiany w opodatkowaniu e-booków w Polsce będą możliwe dopiero po stworzeniu podstaw prawnych na szczeblu unijnym.

Źródło: www.sejm.gov.pl,26 kwietnia 2013 r.

2013-04-24
Rząd przyjął projekt kolejnych ułatwień dla firm

Na wtorkowym posiedzeniu rząd przyjął przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki projekt założeń do projektu ustawy o ułatwieniu warunków wykonywania działalności gospodarczej zawierający rozwiązania, które mają przyczynić się do poprawienia płynności finansowej przedsiębiorców i wspierania inwestycji. Założenia przewidują zwolnienie pracowników z podatku dochodowego z tytułu dowozu do pracy transportem zbiorowym organizowanym przez pracodawcę. Rozwiązanie to z jednej strony odciąży pracodawcę od czynności biurokratycznych związanych z rozliczaniem podatku dochodowego, z drugiej powinno zachęcić bezrobotnych do podejmowania pracy w miejscowościach oddalonych od miejsca ich zamieszkania, szczególnie w przypadku terenów słabiej skomunikowanych. Ponadto, przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą nie będzie musiał uzyskiwać w urzędzie skarbowym potwierdzania dokonania zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R, czyli nie zapłaci 170 zł. Wydłużony zostanie termin na rozliczenie VAT w imporcie dla AEO (przedsiębiorców wiarygodnych dla administracji celnej). Przedsiębiorcy tacy będą mogli rozliczyć VAT z tytułu importu w deklaracji składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy. Powinno to zwiększyć atrakcyjność odpraw dokonywanych w polskich portach. Ujednolicony ma zostać termin powstania obowiązku podatkowego w podatkach dochodowych z podatkiem VAT dla zaliczek ewidencjonowanych w kasie fiskalnej. Momentem powstania obowiązku będzie miesiąc pobrania zaliczki. Taka regulacja uprości prowadzenie ewidencji niezbędnych do rozliczeń podatkowych. Przewidziano także wprowadzenie wiążącej informacji taryfowej w zakresie podatku akcyzowego rozwiązanie przygotowane na wzór występujących w prawie celnym Wiążących Informacji Taryfowych. Umożliwi podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą uzyskanie na ich wniosek od właściwego organu podatkowego wiążącej informacji w zakresie klasyfikacji taryfowej wyrobów akcyzowych. Zapewni także przedsiębiorcom większą pewność prawną w obrocie gospodarczym oraz ułatwi podmiotom posiadającym Akcyzową Informację Taryfową relacje z organami podatkowymi. W pakiecie rozwiązań wzmacniających społeczną odpowiedzialność biznesu i sprzyjających usprawnieniu administracji przewidziano wyłączenie z podatku VAT bezpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobom korzystającym z pomocy społecznej oraz zwolnienie ich z podatku dochodowego w związku z tą usługą. Przewidziano także doprecyzowanie przepisów o informacji publicznej w odniesieniu do orzeczeń sądowych. W praktyce oznacza to, że orzeczenia sądów mają być publikowane na stronach Biuletynu Informacji Publicznej tych instytucji. W ramach ograniczenia obowiązków informacyjnych założono, że mikroprzedsiębiorcy przez pierwszy rok kalendarzowy nie będą musieli przekazywać danych statystycznych. Ma to dotyczyć roku kalendarzowego, w którym dany podmiot zarejestrował swoją działalność, co w praktyce oznacza ułatwienie dla nowych firm. Zaproponowano, aby płatnik składek nie musiał sprawdzać do 30 kwietnia prawidłowości danych przekazanych ZUS w miesięcznych raportach imiennych, dotyczących poprzedniego roku kalendarzowego. Jednocześnie nowy pracodawca będzie mógł zatrudnić pracownika na podstawie ważnego orzeczenia lekarskiego, wystawionego przez poprzedniego pracodawcę. Przyjęty projekt zawiera ogółem 45 zmian w prawie gospodarczym, które dotyczą 27 ustaw i jest to już czwarta inicjatywa o charakterze deregulacyjnym w ciągu ostatnich trzech lat. Pierwsze dwie ustawy zostały uchwalone w 2011 r. Jedna z nich, obowiązująca od lipca 2011 r., umożliwiła m.in. składanie w urzędach oświadczeń zamiast zaświadczeń, odpisów i wypisów, druga obowiązująca od stycznia 2012 r. zmniejszyła niektóre uciążliwe obowiązki administracyjne i informacyjne nałożone na przedsiębiorców. Trzecia ustawa deregulacyjna została uchwalona w 2012 r. i weszła w życie z początkiem 2013 r. Znosi m.in. obowiązek zapłaty podatku VAT przez małego podatnika (obroty nie większe niż 1,2 mln euro rocznie) w rozliczeniach kasowych gdy kontrahent nie zapłaci mu za dostarczony towar lub wykonaną usługę.

Źródło: www.kprm.gov.pl, 24 kwietnia 2013 r.

2013-04-24
Płatnik nie będzie miał obowiązku sprawdzenia do 30 kwietnia prawidłowości danych przekazanych ZUS w

Na wczorajszym posiedzeniu Komitetu Stałego Rady Ministrów rząd przyjął projekt ustawy o ułatwieniu warunków wykonywania działalności gospodarczej - tzw. czwarty pakiet rozwiązań deregulacyjnych. Jednym z przewidzianych w projekcie rozwiązań jest zniesienie ciążącego na płatnikach składek obowiązku sprawdzenia do 30 kwietnia prawidłowości danych przekazywanych ZUS w miesięcznych raportach imiennych dotyczących poprzedniego roku kalendarzowego. W efekcie zniesiona zostanie kara (5 tys. zł) za niesprawdzenie tych danych przez płatnika. Obecnie na podstawie art. 41 ust. 7 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych płatnicy składek są obowiązani sprawdzić do 30 kwietnia poprawność danych przekazanych do ZUS w imiennych raportach miesięcznych dotyczących poprzedniego roku kalendarzowego (do 30 kwietnia 2013 r. płatnicy są obowiązani zweryfikować dane za 2012 r.). Obowiązek ten dotyczy imiennych raportów miesięcznych oraz deklaracji rozliczeniowych. Jeśli płatnik stwierdzi nieprawidłowość przekazanych informacji powinien sporządzić raport korygujący, który musi mieć formę nowego dokumentu zawierającego wszystkie prawidłowe informacje. Nie koryguje się danych podanych w imiennym raporcie miesięcznym tylko w przypadku, gdy różnica w podstawie wymiaru składek nie przekracza 2,20 zł. Powyższego nie stosuje się jednak w przypadku, gdy podstawę wymiaru składek stanowi zadeklarowana kwota. Obecnie, jeżeli płatnik składek nie stwierdzi nieprawidłowości w imiennym raporcie miesięcznym w ww. określonym terminie podlega karze grzywny do 5 000 złotych. Przyjęta przez rząd zmiana wyeliminuje obowiązek sprawdzania do 30 kwietnia prawidłowości danych przekazywanych ZUS w miesięcznych raportach imiennych, dotyczących poprzedniego roku kalendarzowego. Zniesiona zostanie również sankcja (kara grzywny do 5 tys. zł) dla płatnika składek za niestwierdzenie nieprawidłowości w imiennym raporcie miesięcznym w terminie do 30 kwietnia.

Źródło: www.premier.gov.pl, 24 kwietnia 2013 r.

2013-04-24
Badania lekarskie ważne u nowego pracodawcy?

Nowy pracodawca będzie mógł zatrudnić pracownika na podstawie ważnego i aktualnego (od poprzedniego pracodawcy) orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Obecnie przy zmianie zatrudnienia pracownik musi wykonać badania lekarskie przed rozpoczęciem pracy u nowego pracodawcy, nawet wtedy kiedy ma wykonywać takie same zadania. To jedno z rozwiązań przewidzianych w przyjętym przez rząd projekcie ustawy o ułatwieniu warunków wykonywania działalności gospodarczej. Pracodawca nie będzie musiał wysyłać nowego pracownika na badania lekarskie, jeśli ten posiada (od poprzedniego pracodawcy) ważne i aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Wyjątek powinni stanowić pracownicy zatrudniani w szczególnych gałęziach gospodarki, np. spożywczej, medycznej, ratowniczej oraz transporcie lądowym, morskim i lotniczym. Obecnie (na podstawie art. 229 kodeksu pracy) przy zmianie zatrudnienia pracownik jest zobowiązany do wykonania badań lekarskich przed podjęciem pracy u nowego pracodawcy, nawet wtedy kiedy ma wykonywać takie same zadania. Projekt musi zostać jeszcze uchwalony przez Sejm.

Źródło: www.premier.gov.pl, www.rcl.gov.pl, 24 kwietnia 2013 r.

2013-04-23
Od 1 maja tylko dwie formy zgłoszenia importowego

We wczorajszym komunikacie resort finansów przypomniał, że z dniem 1 maja będą możliwe tylko dwie formy zgłoszenia importowego. Stosownie do informacji przekazanych w komunikacie z dnia 18 stycznia 2013 r., z dniem 1 maja dostępne będą tylko dwie formy zgłoszenia importowego: elektroniczna (podpisany kluczem komunikat zgłoszenia celnego) albo wyłącznie papierowa (dokument SAD). Począwszy od tego dnia zgłoszenie celne w postaci niepodpisanego kluczem komunikatu elektronicznego zostanie odrzucone przez system CELINA na etapie walidacji systemowej. Nowe zasady składania importowych zgłoszeń celnych nie dotyczą następujących grup dokumentów składanych/rejestrowanych w systemie CELINA: 1) dokumentów, które nie są zgłoszeniami celnymi, tj: - powiadomień przesyłanych w ramach realizacji procedury uproszczonej w miejscu (PWD), - deklaracji skróconych do czasowego składowania (DS), - deklaracji potwierdzających wspólnotowy status towarów (T2L), 2) dokumentów, które są pisemnymi zgłoszeniami celnymi, ale podlegającymi wyłącznie rejestracji przez organ celny w systemie CELINA, bez możliwości ich elektronicznej obsługi, tj: - zgłoszenia niekompletne; - dokumenty inne niż dokument SAD, np. karnet ATA, dokument odprawa czasowa - dokument dołączany do ustnego zgłoszenia celnego, formularz 302, 3) dokumentów, które stanowią potwierdzenie dokonania zgłoszenia celnego w formie ustnej (DPDZ).

Źródło: www.mf.gov.pl, 23 kwietnia 2013 r.

2013-02-08
MF wyjaśnił zasady korzystania z ulgi na dzieci w rozliczeniu za 2013 r.

Od 2013 roku kwota ulgi na trzecie dziecko wzrosła o 50 proc., odpowiednio na czwarte i kolejne dziecko o 100 proc., natomiast wysokość ulgi na pierwsze i drugie dziecko pozostała bez zmian przy jednoczesnym wprowadzeniu tzw. kryterium dochodowości dla rodzin z jednym dzieckiem. Nowe zasady będą obowiązywały w rozliczeniu dochodów za 2013 rok. Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 24 października 2012 r. (Dz. U. poz. 1278) zmodyfikowała zasady korzystania z ulgi na dzieci oraz ulgi internetowej. Zgodnie z regulacjami zawartymi w ww. nowelizacji, począwszy od 2013 r. (w odniesieniu do rozliczenia dochodów uzyskanych w 2013 r.), kwota ulgi na trzecie dziecko wzrasta o 50 proc., odpowiednio na czwarte i każde kolejne dziecko o 100 proc., w stosunku do obecnie obowiązującej. Wysokość ulgi na drugie i pierwsze dziecko nie ulega zmianie, przy jednoczesnym wprowadzeniu tzw. kryterium dochodowości dla rodzin z jednym dzieckiem. Zgodnie z tym kryterium podatnicy posiadający tylko jedno dziecko z przedmiotowej ulgi skorzystają, gdy roczne:
1) łączne dochody obojga małżonków nie przekroczą kwoty 112.000 zł,
2) dochody osoby samotnie wychowującej dziecko nie przekroczą kwoty 112.000 zł,
3) dochody osoby niepozostającej w związku małżeńskim (innej niż wymienionej w punkcie drugim) nie przekroczą kwoty 56.000 zł.
Minister Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 12386/12 przypomniał, że odliczenie nie przysługuje, poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko wstąpiło w związek małżeński. Natomiast modyfikacja ulgi internetowej wprowadzona z dniem 1 stycznia 2013 r. i mająca zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2013 r. polega na umożliwieniu korzystania z tej ulgi wyłącznie przez dwa kolejno po sobie następujące lata podatkowe i wyłącznie tym podatnikom, którzy w latach 2005-2011 nie korzystali z przedmiotowego odliczenia.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 8 lutego 2013 r.

2013-02-07
Ułatwienia w prowadzeniu żłobków i klubów dziecięcych

W dniu 5 lutego 2013 r. w Sejmie skierowano do I czytania rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Projekt dotyczy m.in. zmniejszenia wkładu własnego gminy z 50 proc. do 20 proc. kosztów realizacji zadania przy ubieganiu się o środki finansowe z budżetu państwa na utworzenie i funkcjonowanie instytucji opieki; poszerzenia katalogu podmiotów mogących zatrudniać dziennych opiekunów; możliwości organizowania przez instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej ze szkołami i innymi placówkami oświaty; umożliwienia zatrudnienia niani, za którą opłacane są składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne ze środków budżetu państwa, przez osoby prowadzące działalność rolniczą. Projekt ustawy został opracowany m.in. na podstawie uwag zgłaszanych przez podmioty prowadzące żłobki lub kluby dziecięce oraz postulatów zgłoszonych podczas debaty zorganizowanej w Kancelarii Prezydenta RP w kwietniu 2012 r. Przedkładany projekt ustawy zawiera propozycje:
1) zmniejszenia wkładu własnego gminy z 50 proc. do 20 proc. kosztów realizacji zadania przy ubieganiu się o środki finansowe z budżetu państwa na utworzenie i funkcjonowanie instytucji opieki,
2) rozszerzenia katalogu podmiotów, które będą mogły ubiegać się o środki finansowe z budżetu państwa na utworzenie i funkcjonowanie instytucji opieki, tj. poza gminami również osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, poszerzenia katalogu podmiotów mogących zatrudniać dziennych opiekunów,
4) możliwości organizowania przez instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi,
5) umożliwienia zatrudnienia niani, za którą opłacane są składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne ze środków budżetu państwa, przez osoby prowadzące działalność rolniczą,
6) umożliwienia podmiotom tworzącym żłobki lub kluby dziecięce oraz zatrudniającym dziennego opiekuna przetwarzania danych osobowych zbieranych na potrzeby rekrutacji oraz zapewnienia prawidłowej opieki w tych instytucjach,
7) zebrania i ujęcia w jednym akcie prawnym wymagań sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych,
8) stworzenia podmiotom organizującym opiekę nad dziećmi możliwości przeprowadzenia procedury rejestracji żłobka i klubu dziecięcego przez platformę ePUAP,
9) stworzenia podstawy prawnej otrzymania przez podmioty zatrudniające dziennych opiekunów dotacji celowej z budżetu gminy,
10) skrócenia okresu działalności gospodarczej polegającej na sprawowaniu opieki nad dziećmi jako działalności gospodarczej nieregulowanej.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 7 lutego 2013 r.

2013-02-07
Od dziś niższe stawki odsetek od zaległości podatkowych

Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniach 5-6 lutego podjęła decyzję o obniżeniu stóp procentowych NBP, tym samym od dziś stawki odsetek od zaległości podatkowych będą niższe. Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej odsetki od zaległości podatkowych wynoszą tyle co suma 2 proc. i dwukrotności stopy oprocentowania kredytu lombardowego ustalanej przez RPP. Na wczorajszym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o obniżeniu stóp procentowych o 0,25 pkt. Natomiast stopa kredytu lombardowego od dziś wynosi 5,25 proc. W związku z powyższym zmalały stawki odsetek od zaległości podatkowych. Stawka podstawowa zmniejszyła się do 12,5 proc., natomiast stawka obniżona do 9,38 proc. Niższe stawki odsetek obowiązują już od dziś.

Źródło: www.rcl.gov.pl, 7 lutego 2013 r.

2013-02-06
Rząd przyjął propozycje zmian w kodeksie pracy dot. czasu pracy

Dłuższy okres rozliczeniowy oraz wprowadzenie ruchomego czasu pracy to najważniejsze propozycje zmian w kodeksie pracy przyjęte przez rząd. Okres rozliczeniowy będzie wydłużony, ale nie więcej niż do 12 miesięcy. Będzie on dotyczył każdego systemu czasu pracy. Pozwoli to pracodawcom bardziej elastycznie gospodarować czasem pracy pracowników, w zależności od zapotrzebowania na pracę w poszczególnych miesiącach. Okresy dłuższej pracy będą równoważone okresami pracy krótszej lub dniami wolnymi od pracy, z zachowaniem wymiaru czasu pracy danego pracownika ustalonego w okresie rozliczeniowym. Dłuższy okres powinien być uwzględniony np. w układzie zbiorowym lub w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi. Nowe przepisy zakładają, że pracownik będzie miał prawo do minimalnego wynagrodzenia za pracę, jeżeli np. w danym miesiącu nie miałby prawa do wynagrodzenia ze względu na rozkład czasu przyjęty w okresie rozliczeniowym. Wydłużenie okresu rozliczeniowego oznacza lepszą organizację pracy i rozliczanie przez pracodawców czasu faktycznie przepracowanego przez pracowników. Jest to również mechanizm umożliwiający przedsiębiorcom elastyczne reagowanie na zmieniającą się koniunkturę gospodarczą. Najważniejsze jest jednak to, że przyjęte regulacje pozwolą zachować miejsca pracy. Podobne rozwiązania sprawdziły się doskonale w okresie obowiązywania tzw. ustawy antykryzysowej (sierpień 2009 - grudzień 2011). W kwestii ruchomego czasu pracy przyjęto dwa warianty. W pierwszym pracodawca może wyznaczyć pracownikom różne godziny rozpoczynania pracy w poszczególne dni, z zachowaniem przepisów dotyczących wymiaru czasu pracy, odpoczynku dobowego i tygodniowego. W drugim wariancie określany będzie przedział czasu, w którym pracownik powinien rozpocząć pracę (czyli zostanie określony czas, w jakim pracownicy powinni stawiać się do pracy). Warianty ruchomego czasu pracy powinny zostać uwzględnione w układzie zbiorowym lub w porozumieniu ze związkami zawodowymi. Zakłada się, że wykonywanie pracy w systemie ruchomym będzie możliwe także na wniosek zainteresowanego pracownika, co przyczyni się do lepszego godzenia życia zawodowego i rodzinnego.

Źródło: www.premier.gov.pl, 6 lutego 2013 r.

2013-02-06
Wymiana informacji podatkowych będzie sformalizowana

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej i ustawy o kontroli skarbowej, który przewiduje wdrożenie postanowień dyrektywy 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania. Celem projektowanej regulacji jest implementacja części przepisów dyrektywy Rady 2011/16/UE z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania, ukierunkowanej na stworzenie skutecznego systemu wymiany informacji między administracjami podatkowymi państw członkowskich. Państwa członkowskie zostały zobowiązane do wdrożenia tych przepisów od 1 stycznia 2013 roku. Projekt zakłada rozszerzenie zakresu informacji podatkowych podlegających wymianie z innymi państwami członkowskimi. Wprowadzono upoważnienie dla Ministra Finansów do wyznaczenia organu podatkowego upoważnionego do przekazywania obcym władzom wniosków o doręczenie pism oraz wniosków o udzielenie informacji. Procedura wymiany informacji ma być ściśle sformalizowana. W projekcie określono terminy na udzielenie i odmowę udzielenia informacji oraz na wezwanie do uzupełnienia. W kontroli skarbowej polskich podatników będą mogli brać udział urzędnicy z innych krajów UE. Minister Finansów będzie w tym celu zawierał porozumienia z władzami innych krajów. Wymiana informacji ma następować za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Źródło: www.rcl.gov.pl, 6 lutego 2013 r.

2013-02-05
GIKS zatwierdził zadania UKS na 2013 rok

Departament Kontroli Skarbowej MF przedstawił "Zadania urzędów kontroli skarbowej w 2013 roku". W tym roku inspektorzy skupią się na walce z przestępstwami tzw. karuzelowymi i wyłudzeniami podatku VAT poprzez fikcyjne faktury. Zadania urzędów kontroli skarbowej w 2013 r. stanowią w znacznej części kontynuację zadań realizowanych w latach poprzednich. Uwzględniają jednak zarówno zmiany podyktowane przez ewoluujący rynek jak i dokonane zmiany legislacyjne. Doświadczenia lat ubiegłych oraz wyniki prowadzonych analiz dotychczasowej działalności kontroli skarbowej, zidentyfikowane obszary i skala zagrożeń wynikające z najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości wskazują na konieczność koncentrowania działań w roku 2013 na następujących zagadnieniach:
1. Rzetelność deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowość obliczania i wpłacania podatków, ze szczególnym uwzględnieniem:
a) podatku akcyzowego, (szczególnie w obrocie paliwami płynnymi),
b) podatku od towarów i usług w obrocie wewnątrzwspólnotowym,
c) oszustw w podatku od towarów i usług w obrocie krajowym,
d) ujawniania i kontroli niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej,
e) opodatkowania podatkiem dochodowym przychodów z nieujawnionych źródeł,
f) uzyskiwania przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej z wykorzystaniem Internetu,
2. Celowość i zgodność z prawem wykorzystania środków publicznych oraz gospodarowania mieniem Skarbu Państwa,
3. Prowadzenie postępowań kontrolnych z wykorzystaniem technik informatycznych (e-kontrola),
4. Współdziałanie z innymi organami w zakresie wykrywania i zwalczania nieprawidłowości należących do zakresu kontroli skarbowej,
5. Współpraca z instytucjami UE oraz państwami trzecimi.

Źródło: www.mf.gov.pl, 5 lutego 2013 r.

2013-02-04
Od 1 kwietnia nowe przepisy w sprawie kas rejestrujących

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt rozporządzenia w sprawie terminów oraz zakresu obowiązkowych przeglądów technicznych kas rejestrujących. Nowe przepisy mają zastąpić obowiązujące tzw. "rozporządzenie 2008". Obowiązujące rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz. U. Nr 212, poz. 1338 z późn. zm.) z dniem 1 kwietnia 2013 r. traci moc. Aby zapewnić ciągłość regulacyjną w zakresie przepisów dotyczących m. in. terminów i zakresu obowiązkowych przeglądów technicznych kas rejestrujących MF przygotował projekt rozporządzenia. Przygotowany projekt nawiązuje pod względem zakresu obowiązkowych przeglądów technicznych do regulacji obowiązującej. Doprecyzowano, że obowiązkowy przegląd techniczny kasy dokonuje się nie rzadziej niż co 2 lata (zamiast "dokonuje się co 24 miesiące"), tak by umożliwić podatnikom dokonywanie przeglądów w terminach wcześniejszych. W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych doprecyzowano moment, od którego biegnie termin na obowiązkowy przegląd tj. dzień fiskalizacji kasy oraz sposób liczenia terminu przeglądu. Terminy, o których mowa, są liczone zgodnie ze sposobem określonym w art. 12 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749). Aby ograniczyć nadużycia związane z nierzetelnym dokonywaniem przeglądu kasy w projekcie rozszerzono zakres obowiązkowego przeglądu technicznego o konieczność wpisów jego wyniku wraz z zaleceniami do książki kasy oraz dołączenia dokumentu potwierdzającego wykonanie tego przeglądu. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 kwietnia 2013 roku.

Źródło: www.rcl.gov.pl, 4 lutego 2013 r.

2013-01-31
Resort pracy przygotował projekt nowej ustawy antykryzysowej

W czwartek 31 stycznia 2013 r. na posiedzeniu zespołu polityki gospodarczej i rynku pracy Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych zostanie przedstawiony projekt nowej ustawy antykryzysowej przygotowany przez resort pracy. Projekt zawiera rozwiązania dotyczące obniżania wymiaru czasu pracy oraz wynagrodzeń pracowników. Firmy, które z powodu kryzysu przeżywają kłopoty finansowe, będą mogły obniżyć wymiar czasu pracy i wynagrodzenie pracowników. Rekompensatą za obniżenie wynagrodzenia będzie specjalny zasiłek wypłacany z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. W czasie przymusowego przestoju pracownik będzie mógł zostać wysłany na szkolenie czy studia podyplomowe, które zostaną sfinansowane z FGŚP. W ustawie nie będzie rozwiązań dotyczących elastycznego czasu pracy czy wielokrotnego przedłużania umów na czas określony. Rozwiązania dotyczące elastycznego czasu pracy mają znaleźć się w Kodeksie pracy. Resort pracy planuje, aby nowa ustawa antykryzysowa weszła w życie w połowie roku.

Źródło: www.fzz.org.pl, 31 stycznia 2013 r.

2013-01-31
Senat nie zgłosił poprawek do ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS

Senat na posiedzeniu 30 stycznia 2013 r. rozpatrzył i nie wniósł poprawek do ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nowelizacja oparta na projekcie poselskim wprowadza w decyzjach waloryzacyjnych, sporządzanych z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, możliwość zastąpienia podpisu nadrukiem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do ich wydania. Jej celem jest usprawnienie procesu wydawania decyzji dotyczących waloryzacji emerytur i rent, dokonywanej corocznie na zasadach ustawowych. W 2012 r. obowiązywała epizodyczna regulacja przewidująca kwotową waloryzację świadczeń, która zawierała analogiczny przepis do obecnie wprowadzanego na stałe. Ustawa przyjmuje więc rozwiązanie, które znalazło już zastosowanie funkcjonalne, aby móc je wykorzystać do obsługi waloryzacji świadczeń, obejmującej ponad 7,5 mln decyzji. Ponadto możliwość rezygnacji z własnoręcznego podpisu osoby upoważnionej stanowi poważne ułatwienie organizacyjne.

Źródło: www.senat.gov.pl, 31 stycznia 2013 r.

2013-01-31
MF wyjaśnił jaki adres powinien być wpisany na fakturze

Adres na fakturze wystawianej przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą powinien być zgodny z tym, który został podany w zgłoszeniu NIP-7 - wyjaśnił resort finansów w odpowiedzi na interpelację poselską 12712/12. Katalog danych, które powinna zawierać faktura, został określony w § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360). "Rozporządzenie fakturowe" nie precyzuje czy w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą jako adres podatnika należy podać miejsce zamieszkania, czy główne miejsce prowadzenia działalności. Wątpliwość posła wnoszącego interpelację wzbudził fakt, że na zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R w przypadku osób fizycznych podawany jest tylko adres zamieszkania, co nie oznacza, że tylko ten adres może być podawany na fakturach. Minister Finansów wyjaśnił, że podatnik będący osobą fizyczną, który w zgłoszeniu identyfikacyjnym oprócz swojego miejsca zamieszkania zamieścił również adres głównego miejsca prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, może w miejsce adresu zamieszkania w wystawianych fakturach zamieszczać adres głównego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Jednocześnie nie ma przeszkód, aby na fakturze były również podawane inne miejsca prowadzenia działalności, w szczególności te, w których dokonywana jest dana dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że nie zakłóca to czytelności faktury. Minister podkreślił również, że adres na zgłoszeniu VAT-R służy jedynie do identyfikacji podatnika i nie ma potrzeby by w zgłoszeniu podawać adresy miejsc prowadzenia działalności.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 31 stycznia 2013 r.

2013-01-30
Deklaracje składane do PFRON od czerwca 2013 r.

Za okresy sprawozdawcze począwszy od czerwca 2013 r. pracodawcy zobowiązani są składać deklaracje wg wzorów ustalonych wrozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz. U. z 2013 r. poz. 32). Deklaracje za okresy sprawozdawcze od grudnia 2012 r. do maja 2013 r. powinny być składane na formularzach dotychczasowych wg wzorów ustalonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz. U. Nr 44, poz. 231). Deklaracje te powinny zostać skorygowane przez złożenie w terminie do 20 lipca 2013 r. deklaracji wg wzorów ustalonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r., o którym mowa w pkt. 1. Obowiązek ten wynika z § 2 wskazanego w punkcie 1 rozporządzenia tekst rozporządzenia bez załączników. Za okresy sprawozdawcze począwszy od czerwca 2013 r. pracodawcy zobowiązani są składać informacje wg wzorów ustalonych wrozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 33). Informacje za okresy sprawozdawcze od października 2012 r. do maja 2013 r. powinny być składane na formularzach dotychczasowych wg wzorów ustalonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz. U. Nr 63, poz. 329). Informacje te powinny zostać skorygowane przez złożenie w terminie do 20 lipca 2013 r. informacji wg wzorów ustalonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r., o którym mowa w pkt. 3. Obowiązek ten wynika z § 2 wskazanego w punkcie 3 rozporządzenia - tekst rozporządzenia bez załączników. Zgodnie z art. 49 ust. 2 i art. 21 ust. 2f1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) deklaracje i informacje należy składać poprzez teletransmisję danych w formie dokumentu elektronicznego system e-PFRON.

Źródło: www.pfron.pl, 30 stycznia 2013 r.

2013-01-28
MF: obowiązek prowadzenia ewidencji za pomocą kas zależy od statusu nabywcy

Stomatolog rozliczający się w formie karty podatkowej też musi prowadzić ewidencję sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. Minister Finansów przypomniał, że kryterium decydującym o obowiązku stosowania ewidencji za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń. Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych - por. art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Od 1 stycznia 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 138, poz. 930), które z dniem 1 maja 2011 r. objęło obowiązkiem ewidencjonowania czynności świadczenia usług w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej (PKWiU 85), a także podatników opłacających zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej. Podatnicy opłacający podatek w formie karty podatkowej podlegają ogólnym zasadom ewidencjonowania sprzedaży i mogą zostać zobowiązani do ich stosowania po przekroczeniu przewidzianych w powyższym rozporządzeniu kwot obrotu (gdy kwota obrotu przekroczyła 20.000 zł). Minister odpowiadając na interpelację poselską 11401/12 zaznaczył, że obowiązujące obecnie zwolnienia będą stopniowo zawężane, a docelowym rozwiązaniem jest powszechny charakter ewidencji za pomocą kas rejestrujących przez podatników prowadzących sprzedaż na rzecz osób fizycznych.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 28 stycznia 2013 r.

2013-01-25
Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach na rzecz ochrony miejsc pracy

W trakcie posiedzenia Prezydium Komisji Trójstronnej, Minister Pracy i Polityki Społecznej przedstawił projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach na rzecz ochrony miejsc pracy, związanych z łagodzeniem skutków spowolnienia gospodarczego lub kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców. Proponowana ustawa ma wprowadzić rozwiązania wspierające zatrudnienie u przedsiębiorcy bezpośrednią pomocą finansową ze środków FGŚP na dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników zagrożonych zwolnieniami oraz utrzymanie zatrudnienia i zapobieganie zwolnieniom zagrożonych pracowników w sytuacji trudności pracodawcy związanych z pogorszeniem się warunków prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze przejściowym i rokujących poprawę w okresie 12 stu miesięcy. Projektowana ustawa przewiduje świadczenia na: - częściowe zaspokojenie wynagrodzeń pracowniczych za czas przestoju ekonomicznego, - częściowe zrekompensowanie obniżenia wymiaru czasu pracy, - opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy od przyznanych świadczeń. Pomoc, o której mowa w ustawie, będzie pomocą publiczną udzielaną na zasadach pomocy de minimis. Wypłacanie świadczeń następowałoby nie dłużej niż przez okres 6-ściu miesięcy w okresie 12-stu miesięcy od dnia podpisania umowy o wypłatę świadczeń lub - w przypadkach określonych projektowaną ustawą - przez okres 12-stu miesięcy w okresie 18-stu miesięcy od podpisania umowy o wypłatę świadczeń. Świadczenia wypłacane będą do wysokości 100 % zasiłku dla bezrobotnych (aktualnie jest to kwota 794,20 zł) i udzielane będą przez marszałka województwa na podstawie zawartej przez niego umowy z przedsiębiorcą na wniosek przedsiębiorcy, i finansowane przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej ze środków FGŚP. Przedsiębiorca, aby otrzymać ww. wsparcie, będzie musiał spełnić następujące warunki (wymogi): - osiągnięcie średniego spadku obrotów gospodarczych (w szczególności spadku zamówień, sprzedaży) nie mniej jednak niż o 20%, liczonego ilościowo lub wartościowo w ciągu 6-ściu kolejnych miesięcy z 12-stu miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku, - brak zaległości w zobowiązaniach publicznoprawnych i składkach na Fundusz Pracy, - brak przesłanek do ogłoszenia upadłości, - przedłożenie uproszczonego planu naprawczego obejmującego jeden rok, uprawdopodobniającego poprawę kondycji finansowej przedsiębiorcy w przypadku przedsiębiorców zamierzających korzystać z rozwiązań ustawy dłużej niż 6 miesięcy. Po zawarciu umowy przez marszałka województwa z przedsiębiorcą, środki na świadczenia przekazywane będą na rachunek przedsiębiorcy, który zobowiązany zostanie do niezwłocznej wypłaty ich pracownikom oraz odprowadzenia należnych składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Przedsiębiorca, który zawarł umowę o wypłatę świadczeń nie będzie mógł wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika: - w okresie lub w okresach pobierania przez pracownika świadczeń określonych w projekcie oraz - w okresie lub w okresach przypadających bezpośrednio po okresie lub okresach pobierania świadczeń - nie dłużej jednak niż przez łączny okres 3-ech miesięcy. Projekt został skierowany w trybie pilnym do prac na forum połączonych Zespołów problemowych TK: ds. polityki gospodarczej i rynku pracy oraz ds. prawa pracy i układów zbiorowych.

Źródło: www.mpips.gov.pl, 25 stycznia 2013 r.

2013-01-24
Stawka odsetek za zwłokę w zapłacie składek na ubezpieczenia społeczne

Stawka odsetek za zwłokę od nieterminowo regulowanych składek na ubezpieczenia społeczne wynosi od 10 stycznia 13 proc. Tak wynika z opublikowanego 23 stycznia 2013 r. obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (M.P. poz. 26). Płatnik, który nie ureguluje składki na ubezpieczenia społeczne w odpowiednim terminie lub w należytej wysokości, zobowiązany jest do zapłaty odsetek za zwłokę. Odsetki takie naliczone są w wysokości i według zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.). To oznacza, że odsetki za zwłokę we wpłacie składek na ubezpieczenia społeczne naliczane są za okres od dnia następującego po dniu, w którym przypada termin zapłaty składek do dnia zapłaty składek (włącznie z tym dniem). Stawka odsetek za zwłokę w zapłacie składek na ubezpieczenia społeczne jest równa sumie 200 proc. podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2 proc. (z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8 proc.). Minister Finansów w obwieszczeniu z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (M.P. poz. 26) ogłosił, że poczynając od dnia 10 stycznia 2013 r. stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 13 proc. kwoty zaległości w stosunku rocznym. Stawka odsetek za zwłokę w zapłacie składek na ubezpieczenia społeczne od 10 stycznia wynosi więc 13 proc.

Źródło: www.monitorpolski.gov.pl, 24 stycznia 2013 r.

2013-01-23
Nie ma obowiązku przechowywania potwierdzeń zapłaty

Obowiązek przechowywania przez przedsiębiorców potwierdzeń zapłaty z terminala do kart płatniczych może wynikać z umów zawartych z firmami obsługującymi terminale. Przepisy podatkowe nie przewidują takiego obowiązku. Obowiązujące przepisy, w szczególności przepisy podatkowe, nie przewidują obowiązku przechowywania przez przedsiębiorców potwierdzeń zapłaty drukowanych przez karty płatnicze. Potwierdzenia takie nie są dokumentami związanymi z prowadzeniem ksiąg podatkowych, o których mowa w art. 86 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.). Obowiązek taki wynikać może (i najczęściej wynika) natomiast z umów zawieranych z firmami obsługującymi terminale płatnicze. Powyższe dotyczy również płatności dokonywanych przez klientów, którym wydawany jest paragon drukowany przez kasę rejestrującą. Obowiązek przechowywania drukowanych przez terminale potwierdzeń zapłaty wynikać może co najwyżej z zawartych przez przedsiębiorców umów.

Vademecum Głównego Księgowego, 23 stycznia 2013 r.

2013-01-22
Lekarz nie wystawi ZUS ZLA bez NIP-u pracodawcy

ZUS przypomina, że pomimo wejścia w życie systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ), do wypisania przez lekarza zwolnienia lekarskiego nadal konieczny jest NIP pracodawcy. Musi go przedstawić ubezpieczony. Od stycznia w dużej części zakładów opieki zdrowotnej, które mają podpisane kontrakty z NFZ działa system elektronicznej weryfikacji ubezpieczenia pacjentów (eWUŚ). Pozwala on na szybkie i sprawne sprawdzenie, czy dany pacjent ma prawo korzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej. Wprowadzenie tego rozwiązania nie jest tożsame z brakiem konieczności posługiwania się w przychodniach NIP-em pracodawcy. Numer Identyfikacji Podatkowej pracodawcy nadal jest niezbędny w celu otrzymania zwolnienia. Prawo w tym aspekcie nie uległo zmianie. Stąd też obecnie obowiązujące formularze zwolnień lekarskich tj. ZUS ZLA nadal zawierają pozycję "NIP płatnika składek". Zaświadczenie lekarskie zawierać powinno (w kolejności): PESEL ubezpieczonego, jego imię i nazwisko, adres, pod którym przebywać będzie w trakcie trwania zwolnienia, daty graniczne zwolnienia, wskazania lekarskie i kod literowy zwolnienia, identyfikator lekarza, datę wystawienia zwolnienia, podpis i pieczątkę lekarza oraz pieczęć zakładu opieki zdrowotnej. Od 1 września 2012 r. nie ma natomiast obowiązku posługiwania się w drukach zwolnień NIP-em ubezpieczonego, chociaż taka pozycja w formularzach ZUS ZLA nadal występuje.

Źródło: www.zus.pl, 22 stycznia 2013 r.

2013-01-21
Utracone wadium nie jest kosztem podatkowym

Strata powstała w wyniku zatrzymania wadium przez zamawiającego z powodu zaniechania dalszej realizacji inwestycji zgodnej z warunkami przetargowymi nie może stanowić kosztu uzyskania przychodów. W myśl art. 16 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów strat (kosztów) powstałych w wyniku utraty dokonanych przedpłat (zaliczek, zadatków) w związku z niewykonaniem umowy. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiuje pojęcia zadatku czy wadium. Istota i funkcja jaką pełni wadium w procesie przetargu wynika z tego, że wadium stanowi warunek udziału w przetargu. Wykonanie prawa zatrzymania wadium połączone jest na wzór zadatku z odstąpieniem od umowy przedwstępnej. Jeśli od zawarcia umowy finalnej uchyla się zwycięski oferent, zatrzymanie wadium przez zamawiającego stanowi jedyną konsekwencję tego uchybienia. Zatem, zatrzymanie wadium co do zasady wyłącza możliwość dochodzenia zawarcia umowy przez organizatora lub uczestnika przetargu. Zachowanie przedmiotu wadium stanowi zastępcze zaspokojenie organizatora i wyłącza dalszą odpowiedzialność majątkową oferenta. Skutki wpłacenia wadium są zbliżone do skutków zadatku, ale wpłacenie wadium nie wyłącza roszczenia o naprawienie szkody. W związku z tym strata po stronie spółki powstała w wyniku zatrzymania wadium przez zamawiającego z powodu zaniechania dalszej realizacji inwestycji zgodnej z warunkami przetargowymi nie może stanowić kosztu uzyskania przychodów. Bowiem art. 16 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym osób prawnych wyłącza takie wydatki z kosztów uzyskania przychodów. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 8 stycznia 2013 r., IPTPB3/423-367/12-2/GG

Źródło: www.mf.gov.pl, 21 stycznia 2013 r.

2013-01-17
Weszła w życie ustawa o jednym okienku

Z dniem 17 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa o jednym okienku. Głównym celem przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw jest uproszczenie i ograniczenie obowiązków oraz procedur dla firm rozpoczynających działalność gospodarczą. Dzięki nowym regulacjom: - przedsiębiorca nie będzie musiał zawiadamiać Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej o rozpoczęciu działalności (jej miejscu, rodzaju i zakresie oraz ich zmian), eliminuje się jednocześnie sankcję za niedopełnienie tego obowiązku; - skrócony zostanie termin (z maksymalnych 14 do 3 dni) wydawania potwierdzenia o nadaniu NIP przez naczelnika urzędu skarbowego podmiotom innym niż osoby fizyczne, które rozpoczynają działalność. Jednocześnie ustawa: - zapewni Państwowej Inspekcji Sanitarnej dostęp do danych zgromadzonych w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) oraz zgromadzonych przez ZUS na koncie płatnika składek; - nałoży na urzędy statystyczne obowiązek udostępniania Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej z urzędu, nieodpłatnie i co kwartał zgromadzonych w rejestrze podmiotów informacji o podmiotach deklarujących zatrudnienie pracowników w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań tych organów.

Źródło: www.ms.gov.pl, 17 stycznia 2013 r.

2013-01-16
Informacja MPiPS dotycząca prac nad projektem zmian Kodeksu pracy

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że został zakończony etap uzgodnień międzyresortowych oraz opiniowania przez partnerów społecznych projektu ustawy o zmianie ustawy ? Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zgłoszone uwagi są obecnie analizowane pod kątem możliwości ich uwzględnienia lub nieuwzględnienia w kolejnej wersji projektu. Obecnie trwają również prace nad opracowaniem internetowej strony informacyjnej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczącej polityki prorodzinnej. Na stronie tej zostaną zamieszczone odpowiedzi na wszystkie pytania, dotyczące projektowanych zmian przekazane drogą elektroniczną bezpośrednio do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, jak też za pośrednictwem innych podmiotów. Zostanie stworzona także możliwość zadania dodatkowych pytań drogą elektroniczną w kwestiach, które nie zostały dotychczas wyjaśnione.

Źródło: www.mpips.gov.pl, 16 stycznia 2013 r.

2013-01-16
Prezydent o urlopach rodzicielskich

Kancelaria Prezydenta przedstawiła własne propozycje dotyczące projektu ustawy o wydłużeniu urlopu macierzyńskiego. Jedno z zaprezentowanych założeń, to możliwość wykorzystania urlopu na raty ? w ciągu 4 pierwszych lat życia dziecka. Polegałoby to na tym, że np. po półrocznym urlopie rodzice mogliby pójść do pracy i dopiero po kilku latach, np. gdy dziecko pójdzie do pierwszej grupy przedszkola pozostałą część urlopu wykorzystać łącznie lub w kilku częściach. Inna propozycja dotyczy rodziców, którzy chcieliby łączyć urlop z pracą na część etatu. Wówczas mogliby korzystać z niego dłużej tak, by wykorzystać całą pulę środków przypadających na ich urlop, np. rodzic byłby na urlopie pół roku, potem wróciłby do pracy na pół etatu i pobierał połowę należnego świadczenia z ZUS z tytułu urlopu macierzyńskiego. Jeszcze dalej w swoich propozycjach idą organizacje prorodzinne - proponują np. wspólne rozliczanie rodziców z dziećmi z podatku dochodowego, dodatkowe 2 dni wolne w roku na każde dziecko oraz ogólnopolską kartę dużych rodzin dającą np. bezpłatne bilety komunikacji miejskiej czy wstęp do instytucji kultury. Inna propozycja dotyczy tzw. bonów przedszkolnych, przy użyciu których rodzice mogliby płacić za przedszkole, wynajęcie opiekunki czy inne formy opieki nad dzieckiem. Forum Związków Zawodowych przedłożyło swoją opinię do projektu ustawy o wydłużeniu urlopów macierzyńskich. Podkreśliło w niej brak odpowiedniego czasu na dialog społeczny, brak osłon dla kobiet, które będą chciały podjąć pracę po powrocie z wydłużonego urlopu, brak działań państwa zmierzających do ograniczenia patologii w zakresie tzw. umów śmieciowych dotyczących w znacznym procencie młodych kobiet. Proponowało także np. wspólne rozliczenie podatkowe z dziećmi wszystkich rodziców, a nie tylko, jak obecnie, samotnych matek bądź ojców. W Polsce jest najniższy wskaźnik dzietności w Europie. Na politykę prorodzinną przeznaczamy najmniejszy odsetek PKB. Co trzecie polskie dziecko żyje w biedzie. Przeciętna wysokość zasiłku macierzyńskiego w 2013 r. szacowana jest na 2400 zł.

Źródło: www.fzz.org.pl, 16 stycznia 2013 r.

2013-01-15
Czy pracodawca będzie wypłacał pracownikowi wynagrodzenie chorobowe?

W dniu 8 stycznia 2013 r. w Sejmie skierowano do I czytania w komisjach poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw, który dotyczy zniesienia wynagradzania przez pracodawcę pracownika w pierwszych tygodniach jego nieobecności w pracy spowodowanej chorobą. Celem projektu jest zmniejszenie wysokich kosztów pracy ponoszonych przez pracodawców poprzez zniesienie jednego z zasadniczych obowiązków je generujących, a mianowicie konieczności wynagradzania pracownika w pierwszych tygodniach jego nieobecności w pracy spowodowanej chorobą. Proponowana nowelizacja ma za zadanie likwidację tzw. wynagrodzenia chorobowego i wprowadzenie zasady, iż koszty choroby pracownika od początku i w całości finansowane są z systemu ubezpieczeń społecznych. Zasiłek chorobowy, będzie odtąd przysługiwał pracownikom od pierwszego dnia nieobecności z powodu choroby, a nie tak jak ma to miejsce obecnie od dnia 34. Zadaniem niniejszego projektu jest także zwiększenie nacisku na skuteczniejszą kontrolę prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich. Obecnie zgodnie z art. 92 § 1 Kodeksu pracy, w przypadku niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, pracodawca ma obowiązek wypłacania mu wynagrodzenia za czas tej niezdolności do pracy przez pierwsze 33 (lub 14, jeśli pracownik ukończył 50 rok życia) dni w ciągu roku kalendarzowego tak powstałej nieobecności. Dopiero po upływie tego okresu, czyli począwszy od 34. (lub 15.) dnia niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy, którego płatnikiem jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 15 stycznia 2013 r.

2013-01-15
Rząd zajmie się prawem do zwrotu podatku zapłaconego przez spadkobierców

Na wtorkowym posiedzeniu, Rada Ministrów ma zająć się przedłożonym przez ministra finansów projektem nowelizacji ustawy o podatku od spadków o darowizn i ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Projekt stanowi wykonanie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 5 lipca 2011 r. P 36/10, zgodnie z którym opiekunowie, którzy od 1 stycznia 2007 roku stracili prawo do ulgi mieszkaniowej i musieli zapłacić podatek od spadków i darowizn po odziedziczeniu mieszkania o powierzchni do 110 metrów kwadratowych, będą mogli ten podatek odzyskać. Spadkobiercy, którzy do końca 2006 r. sprawowali opiekę nad spadkodawcą na podstawie umowy zawartej z nim przed organem gminy, a spadkodawca zmarł po 1 stycznia 2007 r., czyli po wejściu w życie przepisów zmieniających warunki korzystania z ulgi, stracili możliwość skorzystania z ulgi mieszkaniowej. Trybunał Konstytucyjny uznał tą regulację za niezgodną z Konstytucją. Projekt ustawy zmieniającej ma zagwarantować podatnikom, którzy do 31 grudnia 2006 r. zawarli umowę przed organem gminy, odzyskanie prawa do ulgi mieszkaniowej oraz zwrot pobranego podatku. Warunkiem odzyskania podatku będzie złożenie wniosku do końca 2013 roku.

Źródło: www.kprm.gov.pl, stan z dnia 15 stycznia 2013 r.

2013-01-10
Zatory płatnicze wywołują skutki w podatkach dochodowych

Od nowego roku w ustawach o PIT i o CIT obowiązują regulacje, których celem jest przeciwdziałanie zjawisku tzw. "zatorów płatniczych". Zgodnie z nowymi przepisami podatnik ma obowiązek dokonywania korekty kosztów uzyskania przychodów w przypadku nieuregulowania kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu w ciągu 30 dni od daty upływu terminu płatności ustalonego przez strony. Natomiast, jeżeli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z dokumentów dokonuje się z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów. Oczywiście regulacje dotyczące korekty kosztów podatkowych nie znajdą zastosowania do podatnika, który kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu, nie zaliczył do kosztów podatkowych. Zatem nieuregulowanie kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu nie będzie powodowało obowiązku korygowania kosztów podatkowych. Nowe przepisy (art. 24d ustawy o PIT oraz art. 15b ustawy o CIT) należy stosować do tych kwot wynikających z faktury lub innego dokumentu, które zostały zaliczone do kosztów podatkowych od dnia 1 stycznia 2013 r. Jeżeli kwota wynikająca z faktury lub innego dokumentu zostanie zaliczona do kosztów podatkowych przed dniem 1 stycznia 2013 r., wówczas nowe regulacje nie będą miały zastosowania, nawet wtedy, gdy termin płatności przypada w 2013 r.

Źródło: www.izba-skarbowa.bydgoszcz.pl, 10 stycznia 2013 r.

2013-01-10
Stawki odsetek podatkowych kolejny raz idą w dół

Na wczorajszym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej kolejny raz podjęła decyzję o obniżeniu stóp procentowych NBP. Oznacza to, że niższe będą też stawki odsetek od zaległości podatkowych. To już trzeci raz z rzędu, kiedy RPP decyduje się na obniżenie stóp o 25 pb. Obniżka o 25 pb miała miejsce także w grudniu oraz w listopadzie. Zgodnie uchwałą RPP ogłoszoną w uchwale nr 1/2013 w sprawie stopy referencyjnej, oprocentowania kredytów refinansowych, oprocentowania lokaty terminowej oraz stopy redyskontowej weksli w Narodowym Banku Polskim (Dz. Urz. NBP z 2013 r. poz. 1) oprocentowanie kredytu lombardowego wynosi teraz 5,50 proc. A to oznacza, że niższe są też stawki odsetek od zaległości podatkowych. Zgodnie z art. 56 § 3 Ordynacji podatkowej stawka odsetek za zwłokę równa jest sumie 200 proc. podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego i 2 proc., z tym że nie może być niższa niż 8 proc. Podstawowa stawka odsetek od zaległości podatkowych wynosi teraz 13 proc. Stawka obniżona z kolei wynosi 9,75 proc. Nowe stawki odsetek obowiązują już od dziś.

Źródło: www.nbp.pl, 10 stycznia 2013 r.

2013-01-08
Osoby prowadzące działalność podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego nie utracą okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy

Od 1 stycznia 2013 r. osoby uprawnione do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy mogą podejmować, w czasie pobierania tej renty, działalność podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego (np. zatrudnienie lub inną pracę zarobkową) i nie utracą prawa do tej renty. Tak wynika ze zmian wprowadzonych od 1 stycznia 2013 r. do ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 z późn. zm.) przez ustawę z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 637). Osiąganie przez rencistę przychodów z tytułu wykonywania działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego może natomiast spowodować zmniejszenie (zawieszenie) renty okresowej (części uzupełniającej tej renty). Jeżeli osiągane przez rencistę przychody przekroczą 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (od 1 grudnia 2012 r. do 28 lutego 2013 r. 2.457,20 zł), a nie przekroczą kwoty stanowiącej 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (od 1 grudnia 2012 r. do 28 lutego 2013 r. 4.563,30 zł), wówczas część uzupełniająca renty zostanie zmniejszona o kwotę przekroczenia ww. przychodu, ale nie więcej niż o maksymalną kwotę zmniejszenia tj. nie więcej niż o 528 zł. W razie osiągania przychodu przekraczającego kwotę 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia zawieszeniu ulegnie część uzupełniająca okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy. Natomiast przychody, które nie przekraczają kwoty 2.457,20 zł nie powodują zmniejszenia (zawieszenia) części uzupełniającej okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy. Świadczenie to jest w takim przypadku nadal wypłacane w dotychczasowej wysokości. W związku z powyższym osoby, którym Kasa, przed dniem 1 stycznia 2013 r., wstrzymała wypłatę okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy z uwagi na podjęcie działalności podlegającej ubezpieczeniu społecznemu, powinny zwrócić się do właściwego oddziału regionalnego lub placówki terenowej KRUS z wnioskiem o podjęcie wypłaty świadczenia rentowego. Do wniosku powinny dołączyć zaświadczenie o wysokości osiąganych przychodów. Ponadto od 1 stycznia 2013 r. renciści lub emeryci w pełnym wieku emerytalnym, którzy prowadzą działalność rolniczą z małżonkiem podlegającym ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z mocy ustawy mają prawo do wypłaty pełnej części uzupełniającej emerytury lub renty rolniczej. W przypadku takich osób wypłata części uzupełniającej świadczenia emerytalno-rentowego w pełnej wysokości podejmowana jest z urzędu przez właściwy oddział regionalny lub placówkę terenową KRUS.

Źródło: www.krus.gov.pl, 8 stycznia 2013 r.

2013-01-07
Abolicja dla płatników stała się faktem

Z dniem 15 stycznia 2013 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (Dz. U. poz. 1551). Ustawa umożliwia umorzenie nieopłaconych składek na własne ubezpieczenia w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. Osoby uprawnione do złożenia wniosku: - osoby podlegające w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, działalności twórczej lub artystycznej, bądź działalności w zakresie wolnego zawodu, albo jako wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej; -spadkobiercy i osoby trzecie wobec których ZUS wydał decyzje o przeniesieniu odpowiedzialności za zobowiązania płatnika z tytułu nieopłaconych przez niego składek na jego własne ubezpieczenia za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. Należności podlegające umorzeniu: - składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. za osoby obowiązkowo podlegające tym ubezpieczeniom z tytułu prowadzonej działalności; - składki na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy za okres, za który zostaną umorzone składki na ubezpieczenia społeczne; -odsetki za zwłokę naliczone od składek podlegających umorzeniu; - opłata prolongacyjna, opłata dodatkowa, koszty upomnienia oraz koszty egzekucyjne naliczone od należności podlegających umorzeniu. Warunki umorzenia należności: - nieposiadanie na dzień wydania decyzji o umorzeniu należności niepodlegających umorzeniu za wyjątkiem należności z tytułu składek za okres do 31 grudnia 1998 r. bądź też -spłata należności niepodlegających umorzeniu w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji określającej warunki umorzenia lub w terminie wynikającym z zawartej umowy o rozłożeniu zadłużenia na raty. Termin na złożenie wniosku Osoby uprawnione mogą złożyć wniosek o umorzenie należności w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 15 stycznia 2013 r. Natomiast osoby, którym ZUS po dniu wejścia w życie ustawy wyda decyzję o: podleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, wysokości zadłużenia z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r., przeniesieniu odpowiedzialności na spadkobiercę lub osobę trzecią będą mogły złożyć taki wniosek w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji, chyba że termin 24 miesięcy jest dłuższy. Niezbędne dokumenty W przypadku osób nie prowadzących pozarolniczej działalności w dniu 1 września 2012 r. oraz w dniu złożenia wniosku o umorzenie, jedynym dokumentem będzie poprawnie wypełniony wniosek o umorzenie należności. W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność w dniu 1 września 2012 r. albo w dniu złożenia wniosku o umorzenie, dokumentami składanymi przez dłużnika będą: - poprawnie wypełniony wniosek o umorzenie należności, -wypełniony "Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis" (formularz dostępny jest w jednostkach ZUS oraz do pobrania ze strony: www.uokik.gov.pl/download.phpplik=8387) lub -wypełniony "Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę - w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (formularz dostępny jest w jednostkach ZUS oraz do pobrania ze strony:www.dziennikustaw.gov.pl/D2010121081001.pdf, - oświadczenie zawierające informacje niezbędne do ustalenia kategorii ratingowej (druk oświadczenia jest dostępny w jednostkach ZUS oraz na stronie: www.zus.pl), - zaświadczenia/oświadczenia o udzielonej pomocy de minimis. W stosunku do tej grupy płatników postępowanie w sprawie wydania decyzji określającej warunki umorzenia zostanie zawieszone do dnia ogłoszenia decyzji Komisji Europejskiej. Dodatkowe udogodnienia dla płatników Wnioski w sprawie umorzenia należności dostępne są: - na stronie www.zus.pl, - na Sali Obsługi Klientów w każdej jednostce ZUS (wykaz jednostek oraz ich adresów i numerów telefonów znajduje się na stronie www.zus.pl). ZUS przygotował także szczegółowe ulotki informacyjne w dwóch wersjach: - dla osób prowadzących działalność w dniu 1 września 2012 r. lub w dniu złożenia wniosku o umorzenie; - dla osób, które przed 1 września 2012 r. zakończyły prowadzenie działalności. Pomocą w załatwieniu sprawy służy wykwalifikowana kadra pracownicza w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS, w której złożono wniosek o umorzenie należności z tytułu składek.

Źródło: www.zus.pl, 7 stycznia 2013 r.

2013-01-04
Deklaracje PIT-28 i PIT-16A podatnicy składają do końca stycznia

Podatnicy opodatkowani ryczałtem oraz opłacający podatek dochodowy w formie karty podatkowej powinni złożyć deklaracje do 31 stycznia 2013 roku. Resort finansów opublikował komunikat na temat składania deklaracji podatkowych za 2012 rok. Ministerstwo Finansów przypomina, że podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych są obowiązani złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w terminie do 31 stycznia następnego roku (tj. do 31 stycznia 2013 roku za 2012 rok). Jest to zeznanie składane na formularzu PIT-28. Jego wzór określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów zeznań, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Natomiast podatnicy opłacający podatek dochodowy w formie karty podatkowej po upływie roku podatkowego, w terminie do 31 stycznia, powinni złożyć w urzędzie skarbowym roczną deklarację na formularzu PIT-16A o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach. W tym samym terminie, tj. po upływie roku podatkowego do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym, osoby duchowne opłacające zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych są zobowiązane złożyć we właściwym urzędzie skarbowym roczną deklarację PIT-19A o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od ryczałtu w poszczególnych kwartałach.

Źródło: www.mf.gov.pl, 4 stycznia 2013 r.

2013-01-03
Sprawozdania uproszczone sporządzi mniej jednostek

Spadek kursu euro o prawie 33 grosze w stosunku do poprzedniego dnia bilansowego umożliwi mniejszej liczbie podmiotów sporządzenie sprawozdania finansowego w formie uproszczonej. W związku z tym, iż kurs euro na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniósł 4,0882 zł sprawozdanie finansowe w formie uproszczonej za rok 2012 będą mogły sporządzić jednostki, które w roku obrotowym 2012 oraz 2012 nie osiągnęły dwóch z następujących trzech wielkości: 1) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło nie więcej niż 50 osób; 2) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego w walucie polskiej nie przekroczyła w 2012 r. 8.176.400 zł oraz 8.833.600 zł w 2011 r. (2.000.000 euro); 3) przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych w walucie polskiej nie przekroczyły w 2012 r. 16.352.800 zł oraz 17.667.200 zł w 2011 r. (4.000.000 euro). Ponieważ na koniec 2011 r. kurs euro wynosił 4,4168 zł, więc jednostki, które w zeszłym roku przekroczyły limity sumy aktywów bilansu (8.833.600 zł i 7.920.600 zł) oraz przychodów netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych (17.667.200 zł i 15.841.200 zł) nie mogą już obecnie sporządzać sprawozdania finansowego w formie uproszczonej.

Źródło: Redakcja Publikacji Elektronicznych WKP

2013-01-03
W 2013 r. zmienia się składka zdrowotna od dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

W 2013 r. zmienia się składka zdrowotna od dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej Od 1 stycznia 2013 r. wzrosła wysokość minimalnej podstawy wymiaru miesięcznej składki zdrowotnej od dochodu z działu specjalnego produkcji rolnej. Zadeklarowana podstawa wymiaru składki zdrowotnej za wymienione osoby, odpowiadająca dochodowi ustalonemu dla opodatkowania podatkiem dochodowym, nie może być niższa niż obowiązująca na 2013 r. kwota minimalnego wynagrodzenia, która zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2012 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 r. (Dz. U. poz. 1026) wynosi 1600 zł. Od 1 stycznia 2013 r. dla wymienionych rolników najniższa obowiązująca miesięczna składka na ubezpieczenie zdrowotne, liczona jako 9 proc. minimalnej podstawy jej wymiaru, wynosi więc 144 zł (tj. 9% x 1 600 zł minimalnego wynagrodzenia). KRUS przypomina jednocześnie, że z dniem 31 stycznia 2013 r. upływa termin złożenia przez rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej oświadczenia o rodzajach tej działalności i przewidzianym z tego tytułu dochodzie, wraz z odpisem decyzji naczelnika urzędu skarbowego, wydanej na podstawie deklaracji o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji rolnej lub o wysokości przewidzianego dochodu w 2013 r. Na podstawie złożonych dokumentów KRUS ustala wysokość obowiązującej miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne. Za styczeń 2013 r. składkę zdrowotną za osoby objęte ubezpieczeniem zdrowotnym z tytułu prowadzenia działów specjalnych należy opłacić w terminie do 15 lutego 2013 r. Opracowanie: Weronika Adamczyk Źródło: www.krus.gov.pl, stan z dnia 3 stycznia 2013 r.

Źródło: www.krus.gov.pl, 3 stycznia 2013 r.

2013-01-03
Pracodawca nie będzie informował PIP oraz PIS o rodzaju działalności

W dniu 2 stycznia 2013 r. została ogłoszona ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 2). Ustawa ogranicza obowiązki informacyjne wobec Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej nałożone na pracodawców rozpoczynających działalność. Pracodawcy rozpoczynający działalność zostali zwolnieni z obowiązku zgłaszania PIP i PIS informacji o miejscu, rodzaju i zakresie wykonywanej działalności gospodarczej. PIP oraz PIS niezbędne dane mają uzyskiwać z rejestru podmiotów prowadzonego przez GUS i kont płatników prowadzonych przez ZUS. W tym celu Państwowa Inspekcja Sanitarna została uprawniona do nieodpłatnego korzystania z danych zgromadzonych: 1) w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) prowadzonym przez Prezesa GUS, 2) przez ZUS na koncie płatnika składek. Ustawa stanowi również, iż urzędy statystyczne będą udostępniały nieodpłatnie Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej z urzędu, kwartalnie, zgromadzone w rejestrze podmiotów informacje o podmiotach deklarujących zatrudnienie pracowników wraz z nadanym im numerem identyfikacyjnym i zakodowanym opisem informacji objętych rejestrem w uzgodnionym zakresie, niezbędnym do wykonywania statutowych zadań tych organów lub instytucji. Jednocześnie firmy rozpoczynające działalność gospodarczą mają otrzymywać od naczelnika urzędu skarbowego potwierdzenie o nadaniu numeru NIP w ciągu 3 dni (a nie jak dotychczas 14 dni). Ustawa wchodzi w życie 17 stycznia 2013 r.

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, 3 stycznia 2013 r.

2012-12-06
Zmaleją odsetki od zaległości podatkowych

W związku z obniżką stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, od 6 grudnia maleje stawka odsetek od zaległości podatkowych i wynosić będzie 13, 5 proc. Dotychczas stawka ta wynosiła 14 proc. W środę RPP obniżyła stopy procentowe o 25 punktów bazowych. Stopa referencyjna NBP w skali rocznej wynosi obecnie 4,25 proc., stopa lombardowa 5,75 proc., depozytowa 2,75 proc., zaś redyskonta weksli 4,50 proc. Zmiana stopy kredytu lombardowego wpływa bezpośrednio na wysokość odsetek od zaległości podatkowych, których stawka, zgodnie z art. 56 § 1 Ordynacji podatkowej, jest równa sumie 200 proc. podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego i 2 proc. Zmianie ulega również obniżona stawka odsetek od zaległości podatkowych, która wynosi 75 proc. stawki podstawowej. Stawka ta wynosi 10,13 proc., a nie - jak dotychczas - 10,5 proc. Warunkiem naliczenia obniżonych odsetek jest skuteczne skorygowanie przez podatnika deklaracji, pisemne uzasadnienie przyczyn korekty i zapłata w ciągu 7 dni kwoty zaległego podatku wraz z odsetkami naliczonymi według obniżonej stawki. Poprzednia obniżka stawek odsetek od zaległości podatkowych miała miejsce 6 listopada tego roku.

Źródło: www.nbp.pl, 6 grudnia 2012 r.

2012-12-05
Posłowie proponują trójszczeblową skalę podatkową

Do I czytania w Sejmie został skierowany poselski projekt zmieniający ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych. Posłowie zaproponowali by zamiast obecnych stawek - 18% i 32% - obowiązywały trzy nowe stawki - 18%, 30% i 40%. Opodatkowanie liniowe (ze stawką 19%) dochodów z zysków kapitałowych, z obrotu nieruchomościami oraz z działalności gospodarczej w większych rozmiarach powoduje, że osoby o wysokich dochodach płacą niższy podatek PIT. Wprowadzenie trójszczeblowej skali podatkowej, w której górna granica dochodu w pierwszym przedziale, jak i stawka podatkowa - 18% - pozostają bez zmian. Niezmieniona pozostałaby również kwota wysokość kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych oraz tzw. kwota wolna od podatku. Posłowie zaproponowali wprowadzenie 30% stawki podatku w drugim przedziale skali podatkowej. Natomiast dla osób o rocznych dochodach ponad 120.000 zł obowiązywałaby stawka w wysokości 40% nadwyżki ponad tę kwotę. Ponadto w projekcie założono wprowadzenie nowej ulgi podatkowej. Osoby o dochodach mieszczących się w trzecim przedziale skali podatkowej otrzymałyby ulgę podatkową polegającą na odliczeniu podstawy opodatkowania wydatków na zakup lokalu na wynajem lub budowę w tym celu budynku wielorodzinnego z lokalami do wynajęcia. Projekt zakłada, że nowe zasady miałyby zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2013 roku.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 5 grudnia 2012 r.

2012-12-05
Rząd poparł nowelizację mającą ograniczyć zatory płatnicze

Termin umowny w transakcjach umownych nie będzie mógł przekraczać 60 dni. Jeżeli nie zajdą szczególne przesłanki, ustalenie terminu dłuższego traktowane będzie jako opóźnienie w zapłacie - wynika z zapisów przyjętego we wtorek przez Radę Ministrów projektu ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Projekt stworzyło Ministerstwo Gospodarki, które chce ukrócić praktyki polegające na narzucaniu kontrahentom przez silniejszą stronę umowy zbyt długich terminów zapłaty. Projekt statuuje zasadę, według której termin zapłaty w transakcjach handlowych nie powinien przekraczać 60 dni kalendarzowych. Ustalenie dłuższego terminu możliwe ma być tylko wtedy, gdy nie będzie się to sprzeciwiało właściwości i społeczno-gospodarczemu celowi umowy lub zasadom współżycia społecznego oraz będzie uzasadnione (ze względu na właściwość towaru lub usługi). Gdy przesłanki te nie zajdą, ustalenie terminu dłuższego niż 60 dni zostanie potraktowane jako opóźnienie w zapłacie. Szczególne przepisy uregulują stosunki pomiędzy przedsiębiorcami a podmiotami publicznymi. Zasadą będzie, że w takich przypadkach - jeżeli organ publiczny występuje w charakterze dłużnika - termin zapłaty nie będzie przekraczał 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku. Wydłużony będzie mógł być jedynie, gdy będzie to uzasadnione szczególnym charakterem danej umowy.

źródło: Vademecum Głównego Księgowego, 5 grudnia 2012 r.

2012-12-04
Propozycje zmian w oskładkowaniu świadczeń dla osób niepełnosprawnych

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaproponowało, by pomoc socjalna na rehabilitację zawodową, społeczną i leczniczą była zwolniona ze składek na ZUS w przypadku wszystkich zakładów pracy posiadających prawo do prowadzenia ZFRON. Pracodawcy RP w pełni popierają zapowiedzi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczące zmian w oskładkowaniu świadczeń dla osób niepełnosprawnych. Zapowiedzi MPiPS są odpowiedzią na apele m.in. Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON). Organizacja ta wskazała na problem dotyczący jednego z obowiązujących dziś przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Wynika z niego, że nieoskładkowane są m.in. pieniądze wypłacane pracownikom w zakładach pracy chronionej (ZPChr) i zakładach aktywności zawodowej (ZAZ) na rehabilitację zawodową, społeczną oraz leczniczą osób niepełnosprawnych, a które pochodzą z ZFRON albo zakładowego funduszu aktywności, z wyłączeniem wynagrodzeń finansowanych ze środków z tych funduszy. Uwzględniając wydane przez ZUS oraz Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych interpretacje tego przepisu, należy uznać, że obowiązujące prawo jest niekorzystne zarówno dla pracodawców osób niepełnosprawnych, jak i dla samych niepełnosprawnych pracowników. Pracodawca, który korzysta z ZFRON, ale nie posiada statusu ZPChr ani ZAZ, ma obowiązek odprowadzania składek na ZUS od świadczeń wydawanych na rehabilitację zawodową, społeczną lub leczenie osób niepełnosprawnych, a pochodzących z ZFRON lub zakładowego funduszu aktywności. Przy czym jednocześnie nie ma możliwości sfinansowania tych składek z ZFRON, co oznacza, że na to trzeba przeznaczyć środki obrotowe. Pracodawcy RP w pełni popierają zapowiedzi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczące zmian w oskładkowaniu świadczeń dla osób niepełnosprawnych.

Źródło: www.pracodawcyrp.pl, 4 grudnia 2012 r

2012-12-04
Trzynastka mimo urlopu macierzyńskiego

Przepracowanie co najmniej 6 miesięcy warunkujących nabycie prawa do wynagrodzenia rocznego nie będzie wymagane w przypadku korzystania z urlopu macierzyńskiego. Tak wynika z senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. Nowelizacja tej ustawy stała się konieczna na skutek wydania przez Trybunał Konstytucyjny wyroku z dnia 9 lipca 2012 r., sygn. akt P 59/11 (Dz. U. poz. 819). W wyroku tym Trybunał orzekł, iż art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080, z późn. zm.) w zakresie, w jakim pomija okres urlopu macierzyńskiego jako umożliwiający nabycie prawa do trzynastki w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego w danym roku jest niezgodny z Konstytucją. Zdaniem Trybunału, sposób ukształtowania przepisu, który określa katalog wyjątków od zasady efektywnego wykonywania pracy w okresie co najmniej 6 miesięcy w danym roku kalendarzowym, jako warunku uzyskania dodatkowego wynagrodzenia rocznego, ma charakter niepełny. Pomija bowiem okres urlopu macierzyńskiego, jako umożliwiającego nabycie prawa do tzw. trzynastej pensji w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego w danym roku. Oznacza to, że ustawodawca nie zrealizował konstytucyjnego nakazu zapewnienia szczególnej pomocy władz publicznych matkom przed i po urodzeniu dziecka. W uzasadnieniu do wyroku wskazano, iż Trybunał Konstytucyjny stwierdził w badanej sprawie, że niekonstytucyjność art. 2 ust. 3 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym wynika z braku ukształtowania zawartego w tym przepisie katalogu wyjątków z uwzględnieniem urlopu macierzyńskiego. Taka konstrukcja wyroku nie skutkuje utratą mocy obowiązującej kwestionowanego przepisu ustawy, ani modyfikacją jego obecnego brzmienia. Oznacza jedynie konieczność niezwłocznej interwencji ustawodawcy w celu uzupełnienia wspomnianej regulacji w taki sposób, który zapewni realizację normy konstytucyjnej. Projektowana ustawa, w celu realizacji powyższego wyroku, zakłada więc wprowadzenie przepisu, zgodnie z którym pracownicy korzystający z urlopu macierzyńskiego, wychowawczego lub z urlopu dla poratowania zdrowia, będą zwolnieni z obowiązku przepracowania u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy w roku kalendarzowym, jako warunku nabycia prawa do wynagrodzenia rocznego. Zaproponowane rozwiązanie uwzględnia również prawo nauczyciela lub nauczyciela akademickiego korzystającego z urlopu do celów naukowych, artystycznych lub kształcenia zawodowego, do wynagrodzenia rocznego, mimo nieprzepracowania u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy w roku kalendarzowym. Planuje się, iż ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z tym że do ustalenia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników jednostek sfery budżetowej za rok 2012 zastosowanie będą miały przepisy uwzględniające powyższą zmianę. Projekt został skierowany do Biura Legislacyjnego oraz Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 4 grudnia 2012 r.

2012-12-04
Szkoła może wnioskować o odroczenie terminu zapłaty PIT

Szkoła jako płatnik zaliczek na podatek dochodowy pracowników może wystąpić z wnioskiem o odroczenie terminu płatności zaliczek. Na podstawie przepisu art. 67a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) - dalej o.p., organ podatkowy na wniosek podatnika, z zastrzeżeniemart. 67b, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może: 1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty; 2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki określone w decyzji, o której mowa w art. 53a o.p.; 3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną. Jednocześnie w art. 67c § 1 o.p. zostało wskazane, że przepisy art. 67a § 1 pkt 1 i 2 o.p. oraz art. 67bo.p. stosuje się odpowiednio do należności przypadających od płatników lub inkasentów. To oznacza, że płatnik zaliczek na podatek dochodowy może wnioskować o odroczenie terminu płatności zaliczek lub o rozłożenie płatności zaliczek na raty.

Vademecum Głównego Księgowego, 4 grudnia 2012 r

2012-12-03
Wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego w I kwartale 2013 r.

W dniu 28 listopada 2012 ZUS podał, że podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego nie podlega waloryzacji w I kwartale 2013 r. Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 z późn. zm.), jeżeli pierwszy dzień okresu, na który przyznano świadczenie rehabilitacyjne, przypada w III kwartale kalendarzowym danego roku, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia tego świadczenia ulega podwyższeniu o procent wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego dla celów emerytalnych w I kwartale tego roku kalendarzowego w stosunku do III kwartału ubiegłego roku kalendarzowego. Jak podał Prezes ZUS w obwieszczeniu z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie wskaźnika waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przyjętej do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego w I kwartale 2013 r. podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przyjęta do obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego nie podlega waloryzacji w I kwartale 2013 r., ponieważ wskaźnik waloryzacji obliczony jest jako stosunek przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego do celów emerytalnych w III kwartale 2012 r. do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w I kwartale 2012 r. nie przekracza 100 proc. i wynosi 96,3 proc.

Źródło: www.zus.pl, 3 grudnia 2012 r.

2012-12-03
Ustawa deregulacyjna została podpisana i opublikowana

W piątek 30 listopada Prezydent podpisał ustawę o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce, którą w czwartek uchwalił Senat. Tego samego dnia ustawa została również opublikowana. Celem wprowadzanych zmian jest poprawa płynności finansowej przedsiębiorców, ograniczenie zatorów płatniczych w gospodarce oraz zwiększenie dyscypliny płatniczej między przedsiębiorcami. Ustawa wprowadza uproszczenia w systemie podatkowym oraz przepisy zwiększające pewność działania przedsiębiorców dzięki jawności interpretacji wydawanych przez organy publiczne. W zakresie PIT i CIT zmiany dotyczą zasad rozliczania kosztów uzyskania przychodów w sytuacji, gdy podatnik nie wywiązuje się z ciążących na nim zobowiązań finansowych wobec kontrahentów oraz zasad opodatkowania stron umowy leasingu. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) zmiany obejmują dwa zasadnicze zagadnienia tj. rozliczanie podatku przez podatników korzystających z metody kasowej oraz tzw. ulgi na złe długi. Wśród zmian w Ordynacji podatkowej można wskazać na: instytucję ograniczenia poboru zaliczek na podatek dochodowy, zmiany w zakresie praw i obowiązków podmiotów przekształconych, tzw. wymiaru uzupełniającego, a także wprowadzenie możliwości zabezpieczenia kredytu bankowego środkami pieniężnymi z tytułu prawa do zwrotu podatku od towarów i usług. W ustawie znajduje się również blok przepisów dotyczących ograniczenia obowiązków informacyjnych, w tym pakiet rozwiązań w zakresie podatku akcyzowego. Warto wskazać na regulacje dotyczące odstąpienia od konieczności uzyskiwania nowego zezwolenia akcyzowego czy ujednolicenia warunków dotyczących zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego z warunkami dla zezwoleń akcyzowych. Termin na przekazywanie danych o wyrobach akcyzowych został wydłużony. Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. poz. 1342) wchodzi w życie 1 stycznia 2013 r.

Źródło: www.prezydent.pl, www.rcl.gov.pl, 3 grudnia 2012 r.

2012-11-30
Senat przyjął III ustawę deregulacyjną bez poprawek

Senat przyjął III ustawę deregulacyjną bez poprawek Dnia 29 listopada Senat bez poprawek przyjął ustawę o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce. Ustawa znosi ograniczenia w stosowaniu kasowej metody rozliczania VAT dla małych firm, co pozwala na odprowadzanie podatku po uzyskaniu płatności za fakturę. Nowe przepisy mają poprawić płynność finansową przedsiębiorców, ograniczyć zatory płatnicze oraz zwiększyć dyscyplinę płatniczą między przedsiębiorcami. Jedną z istotniejszych zmian ustawy deregulacyjnej jest zniesienie obowiązku zapłaty VAT przez małego podatnika, który nie otrzymał zapłaty za dostarczony towar lub usługę, jeżeli jego kontrahentem jest czynny podatnik VAT. W przypadku kasowego rozliczania przeterminowanych faktur w podatkach dochodowych podatnik będzie zobowiązany do dokonania korekty kosztów uzyskania przychodów gdy nieuregulowana została kwota wynikająca z faktury w ciągu 30 dni od upływu terminu płatności ustalonego przez strony. Jeżeli ustalony termin płatności będzie dłuższy niż 60 dni termin dokonania korekty przypadnie na 90 dzień od dnia zaliczenia kwoty do kosztów uzyskania przychodów. W ustawie znalazł się również blok przepisów dotyczących ograniczenia obowiązków informacyjnych, w tym pakiet rozwiązań w zakresie podatku akcyzowego. Warto wskazać na regulacje dotyczące odstąpienia od konieczności uzyskiwania nowego zezwolenia akcyzowego czy ujednolicenia warunków dotyczących zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego z warunkami dla zezwoleń akcyzowych. Termin na przekazywanie danych o wyrobach akcyzowych został wydłużony. Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WKP Źródło: www.senat.gov.pl, stan z dnia 30 listopada 2012 r.

Źródło: www.senat.gov.pl, 30 listopada 2012 r.

2012-11-30
Znamy stawki karty podatkowej na 2013 r.

Minister finansów ogłosił 29 listopada stawki karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalne stawki ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujące w 2013 r. Stawki te podwyższane są corocznie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego rok podatkowy w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, ogłaszanemu przez Prezesa GUS. Wskaźnik ten w okresie I-III kwartału 2012 r. w stosunku do I-III kwartału 2011 r. wyniósł 104,0. Zgodnie z tym, stawki na rok 2013 wzrosną o 4 proc. Żeby rozliczać się w formie karty podatkowej, należy do 20 stycznia złożyć wniosek do właściwego urzędu skarbowego na druku PIT-16. Osoby, które dopiero planują założenie firmy, muszą złożyć wniosek przed rozpoczęciem działalności. Wysokość podatku w formie karty odrębnie za każdy rok podatkowy ustala naczelnik urzędu skarbowego. Obwieszczenie Ministra Finansów z 9 listopada 2012 r. w sprawie stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2013 r. opublikowano w Monitorze Polskim (M.P. poz. 904)

Jolanta Mazur, Redakcja Publikacji Elektronicznych WKP, 30 listopada 2012

2012-11-29
KE zaleca rozszerzenie podstaw opodatkowania

Komisja Europejska opublikowała wczoraj doroczny raport na temat wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej - Annual Growth Surwey 2013. W zakresie podatków Komisja zaproponowała rozszerzanie bazy podatkowej zamiast podnoszenia stawek. Wyznaczając cele gospodarcze na nadchodzący rok Komisja wskazała, iż niezbędne są zmiany w kierunku uczciwych i konkurencyjnych systemów podatkowych. Wśród wyznaczonych celów znalazły się m. in.: wzrost podatków wzmacniających (konsumpcja), poszerzenie bazy podatkowej oraz poprawa ściągalności podatków. Jak czytamy w raporcie, analizy ekonomiczne pokazały, że niektóre rodzaje podatków (takie jak podatek dochodowy) bardziej zakłócają konkurencję, podczas gdy inne, takie jak podatki od konsumpcji i ekologiczne są uważane za bardziej sprzyjające wzrostowi. Komisja zaleciła rozszerzenie podstaw opodatkowania, które jej zdaniem może poprawić wydajność systemu podatkowego. Zmniejszenie ulg podatkowych lub ich usunięcie zamiast zwiększania stawek podatkowych to zdaniem Komisji lepsze rozwiązanie.

Źródło: www.ec.europa.eu, 29 listopada 2012 r.

2012-11-29
TK zbada przesłanki zwolnienia z podatku od spadków

6 grudnia 2012 r. Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie dotyczące warunków stosowania zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn w brzmieniu obowiązującym w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2008 roku w części w jakiej uzależniał prawo do zwolnienia od podatku w przypadku nabycia własności rzeczy i praw majątkowych w drodze dziedziczenia od dokonania zgłoszenia tegoż nabycia w terminie miesiąca od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku z art. 2 Konstytucji. W ocenie sądu pytającego podatnikom niejednokrotnie sprawia trudność prawidłowe obliczenie daty uprawomocnienia się postanowienia o nabyciu spadku, a więc początkowej daty biegu terminu na dokonanie zgłoszenia nabycia własności rzeczy i praw. Spowodowane jest to koniecznością wyinterpretowania, wobec braku wyraźnego przepisu, 21 dniowego terminu uprawomocnia się postanowienia sądowego. Trudność ta dodatkowo potęgowana była stosowanymi przez sądy powszechne pieczęciami o prawomocności, gdzie wskazywano wyłącznie datę stwierdzenia, że postanowienie stało się prawomocne, a nie datę, z którą postanowienie stało się prawomocne. W konsekwencji podatnicy błędnie przyjmowali, że bieg terminu na zgłoszenie nabycia własności rzeczy i praw w drodze spadku rozpoczął się z dniem stwierdzenia przez sędziego referenta, że wydane w sprawie postanowienie o nabyciu spadku stało się prawomocne. Zdaniem sądu pytającego kwestionowany przepis określa teoretycznie w sposób wyraźny miesięczny termin na dokonanie zgłoszenia nabycia własności rzeczy i praw majątkowych w drodze dziedziczenia liczony od daty uprawomocnienia się orzeczenia o stwierdzeniu nabycia spadku. W praktyce, termin ten trudno jest zachować podatnikom. Konstruowanie przez ustawodawcę warunków zwolnienia podatkowego w taki sposób aby w praktyce korzystanie ze zwolnienia było znacznie utrudnione a nawet niemożliwe i to z przyczyn niezależnych od podatnika, narusza zdaniem sądu pytającego zasadę zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa. Termin uprawomocnienia się orzeczenia o nabyciu spadku nie został określony w sposób jasny dla przeciętnego, nie posiadającego wykształcenia prawniczego, obywatela co zdaniem sądu pytającego, jest sprzeczne z zasadą prawidłowej legislacji.

Źródło: www.trybunal.gov.pl, 29 listopada 2012 r.

2012-11-28
Jest nowy tekst jednolity ustawy o NIP

W Dzienniku Ustaw z 27 listopada 2012 r. (poz. 1314) opublikowany został nowy tekst jednolity ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Jest to już drugi tekst jednolity ustawy, która określa zasady ewidencji podatników, płatników podatków i składek ubezpieczeniowych, zasady i tryb nadawania numeru identyfikacji podatkowej (NIP) oraz zasady posługiwania się identyfikatorem podatkowym.

Źródło: www.rcl.gov.pl, 28 listopada 2012 r.

2012-11-28
Rząd wystąpi o derogację dot. VAT od samochodów i paliwa

We wtorek rząd przyjął przedłożony przez ministra finansów wniosek o derogację dotyczący ograniczenia, od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2018 r., prawa do odliczenia do 50 proc. kwoty podatku naliczonego przy zakupie niektórych samochodów. Wniosek dotyczy ograniczenia prawa do odliczenia do 50 proc. kwoty podatku naliczonego nie więcej jednak niż 8 tys. zł przy zakupie (również wewnątrzwspólnotowym), wytworzeniu oraz imporcie niektórych pojazdów samochodowych oraz przy nabyciu usług wynikających z umowy najmu, dzierżawy, leasingu (lub umów podobnych) dotyczących pojazdów samochodowych objętych derogacją. W celu obliczenia kwoty podatku podlegającej odliczeniu przyjęto cenę samochodu w wysokości ok. 86 tys. zł. Uniemożliwi to pełne odliczanie podatku VAT od samochodów luksusowych. Derogacją zostaną objęte pojazdy samochodowe, w tym motocykle, oraz samochody osobowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Derogacja nie obejmie tych pojazdów, które są przeznaczone wyłącznie do działalności gospodarczej np. pojazdów przeznaczonych tylko do przewozu ładunków, pojazdów specjalnego przeznaczenia (ładowarek, koparek) oraz pojazdów przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą. Ponadto derogacja również do wysokości 50 proc. kwoty podatku naliczonego - ma dotyczyć częściowego ograniczenia prawa do odliczenia podatku VAT od zakupu paliwa wykorzystywanego do napędu pojazdów samochodowych objętych tym zwolnieniem (w obecnym stanie prawnym taka możliwość nie funkcjonuje) i innych wydatków eksploatacyjnych (naprawa, konserwacja tych pojazdów), a także wydatków na dostawy lub usługi wykonane w związku z pojazdami i ich wykorzystaniem (przeróbki, montaż).Podatnicy podatku VAT, wykorzystujący pojazdy samochodowe objęte derogacją do użytku prywatnego lub innych celów niezwiązanych z działalnością przedsiębiorstwa, nie będą mieli obowiązku szczegółowego rozliczania podatku VAT. Zaproponowane zmiany dotyczące uproszczenia procedury poboru VAT są korzystne zarówno dla podatników, jak i urzędów podatkowych. Chodzi szczególnie o mikroprzedsiębiorstwa i małe firmy, często o charakterze rodzinnym. Tego typu firmy, wykazujące się niskim obrotami, stanowią w Polsce przeważającą większość. Według stanu na koniec 2011 r. przedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób stanowiły 95 proc. wszystkich firm prowadzących działalność gospodarczą. Tej grupie podmiotów trudno rozgraniczyć stopień wykorzystania samochodów do celów prywatnych i związanych z działalnością przedsiębiorstwa. Podobne problemy dotyczą urzędów podatkowych, dla których zweryfikowanie rzeczywistego podziału wykorzystywania pojazdu na cele prywatne i gospodarcze jest niezwykle trudne.

Źródło: www.mf.gov.pl, 28 listopada 2012 r.

2012-11-27
Nowe wzory deklaracji VAT

W związku ze zmianami wprowadzanymi tzw. III ustawą deregulacyjną Ministerstwo Finansów przygotowało nowe wzory deklaracji VAT-7, VAT-7K i VAT-7D. Ustawa o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce wprowadza ułatwienia w uznaniu wierzytelności za nieściągalne oraz nowe upoważnienie dla Ministra Finansów do określenia wzoru zawiadomienia o dokonanej korekcie podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Zgodnie z art. 89a ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) podatnik (wierzyciel) składa powyższe zawiadomienie wraz z deklaracją podatkową, w której dokonuje korekty podstawy oraz kwoty podatku należnego. W związku z wprowadzeniem deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D zmieniono również objaśnienia do deklaracji dla podatku od towarów i usług. Ponadto zmieniono również metrykę ustawy oraz uszczegółowiono zapis dotyczący składających deklaracje. W projekcie zaproponowano by dotychczasowe wzory mogły być stosowane przez podatników nie dłużej niż do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy 2013 roku, z wyjątkiem okresów rozliczeniowych gdy podatnik koryguje podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego na podstawie art. 89a ustawy o VAT.

Źródło: www.rcl.gov.pl, 27 listopada 2012 r.

2012-11-26
Ustawa ograniczająca zwalnianie pracowników wraz z osiągnięciem wieku emerytalnego uchwalona

W trakcie 27. posiedzenia Sejm przyjął rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Główne założenie tej ustawy to wyeliminowanie z systemu prawnego rozwiązań, które nakazują, bądź dopuszczają rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem tylko dlatego, że osiągnął wiek emerytalny. Regulacja dotyczy m.in.: nauczycieli (zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela), mianowanych urzędników państwowych, inspektorów kontroli skarbowej, mianowanych kontrolerów NIK, komorników sądowych i egzekucji, ekspertów ds. patentów, kuratorów sądowych, radców Prokuratorii Generalnej, pracowników mianowanych Państwowej Inspekcji Pracy, urzędników służby cywilnej, funkcjonariuszy Służby Celnej. Wyjątkiem mają być mianowani nauczyciele akademiccy, z którymi będzie można rozwiązać stosunek pracy ze względu na osiągnięty wiek 67 lat. Przyjęto, że przepisy przewidujące możliwość zwolnienia z pracy wraz z osiągnięciem określonego wieku (najczęściej 60 i 65 lat) powinny być uchylone. Aktualnie wiele przepisów pragmatyk zawodowych zawiera rozwiązania prawne, pozwalające rozwiązać stosunek pracy z pracownikiem, który osiągnął (wynikający z obecnych przepisów) wiek emerytalny, uniemożliwiając mu kontynuowanie kariery zawodowej. Taka sytuacja jest często postrzegana przez zainteresowanych kontynuowaniem pracy, jako dyskryminująca ze względu na wiek. Zmiany są także niezbędne, aby spójny był system prawny regulujący od początku 2013 r. zasady wydłużania i zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Zwolnienie pracowników z pracy nadal będzie możliwe na podstawie przepisów, które nie zostaną zmienione w tej ustawie. Wyjątkiem mają być np. mianowani nauczyciele akademiccy, z którymi będzie można rozwiązać stosunek pracy ze względu na osiągnięty wiek 67 lat. Projekt zakłada, iż ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 26 listopada 2012 r.

2012-11-26
Zaktualizuj swoje dane w ZUS/NFZ

Od 1 stycznia 2013 r. prawo do świadczeń opieki zdrowotnej będzie potwierdzane elektronicznie - dzięki systemowi eWUŚ. Bardzo ważne jest zatem, żeby w bazie Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) były aktualne dane o okresach ubezpieczenia zdrowotnego i członkach rodzin ubezpieczonych. ZUS przekazuje do NFZ dane, które zostały przesłane przez płatników składek w dokumentach ubezpieczeniowych. Błędne lub nieaktualne dane w bazach ZUS i NFZ mogą skutkować komplikacjami przy rejestrowaniu się u lekarza. Dlatego zarówno sami ubezpieczeni, jak i płatnicy składek (m.in. pracodawcy), powinni sprawdzić, czy do ZUS przekazano poprawne dane o ubezpieczonych, np. w zgłoszeniach i wyrejestrowaniach. Ubezpieczeni Ubezpieczeni powinni sprawdzić, czy przekazali swojemu płatnikowi składek informacje o członkach rodziny, niezbędne do złożenia prawidłowych zgłoszeń lub wyrejestrowań, a w szczególności o: - uzyskaniu tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego (np. po podjęciu zatrudnienia, rejestracji jako osoba bezrobotna, rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej itp.), - ukończeniu kształcenia przez pełnoletnie dziecko, - ukończeniu 26 lat przez dziecko, nawet jeśli nadal się kształci, chyba że posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub innym traktowanym na równi. W celu weryfikacji danych warto zarejestrować się na portalu pue.zus.pl i sprawdzić, czy dane zewidencjonowane na koncie w ZUS są poprawne. Ewentualne nieprawidłowości należy wyjaśnić przede wszystkim ze swoim płatnikiem składek. Płatnicy składek Warto, aby płatnicy składek również zwrócili uwagę na prawidłowość danych dotyczących osób ubezpieczonych, ze szczególnym uwzględnieniem członków ich rodzin. Często zdarza się bowiem, że nie dokonano wyrejestrowania w przypadkach, gdy: - wyrejestrowano ubezpieczonego, który zgłosił członka rodziny, - członek rodziny ukończył 26 lat (o ile nie posiada orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub innym traktowanym na równi), - pełnoletni członek rodziny ukończył naukę, - członek rodziny, w tym dziecko i małżonek, uzyskał tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego (np. po podjęciu pracy, uzyskaniu statusu bezrobotnego, rozpoczęciu działalności gospodarczej itp.). - Prosimy Państwa o sprawdzenie dokumentacji oraz wyjaśnienie z ubezpieczonymi ewentualnych wątpliwości. Gdyby okazało się, że nie zgłoszono lub nie wyrejestrowano ubezpieczonego albo członków jego rodziny mimo takiej konieczności, zwracamy się do Państwa z prośbą o pilne spełnienie tego obowiązku. Prosimy również przypomnieć ubezpieczonym o zaktualizowaniu informacji dotyczących członków rodziny - mówi Ewa Kosowska, dyrektor Departamentu Ubezpieczeń i Składek w Centrali ZUS.

Źródło: www.zus.pl, 26 listopada 2012 r.

2012-11-22
Będą dłuższe konsultacje społeczne w sprawie urlopów rodzicielskich?

Minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz podczas debaty w Pałacu Prezydenckim Między pracą a domem. Kto wychowa nasze dzieci? zapowiedział, że jeżeli będzie taka potrzeba, to konsultacje społeczne ustawy dotyczącej urlopów rodzicielskich zostaną wydłużone. Chodzi o projekt ustawy wydłużającej urlopy rodzicielskie z obecnych 24 tygodni do maksymalnie 52 tygodni. Od 9 listopada znajduje się on w konsultacjach społecznych. Mają one potrwać 30 dni. Minister pracy zadeklarował, że może je przedłużyć, jeżeli zajdzie taka potrzeba. - Polityka rodzinna jest naszym priorytetem. Nigdzie indziej, w żadnej dziedzinie, nie ma takiego skoku wydatków - powiedział minister Kosiniak-Kamysz. Zapowiedział też wsparcie dla przedsiębiorców zatrudniających rodziców po urlopach. - W przyszłym roku przekażemy na ten cel środki z rezerwy budżetowej ministerstwa - zadeklarował. Minister podkreślił również, że z roku na rok rośnie liczba mężczyzn korzystających z urlopów ojcowskich. W tym roku to już ponad 22 tys. ojców, podczas gdy w całym 2011 r. było to 14,9 tys. W sumie od momentu wprowadzenia urlopów ojcowskich skorzystało z nich ponad 50 tys. mężczyzn. A to tylko dane z firm zatrudniających do 20 pracowników. Nie wiadomo, ilu ojców pracujących w większych przedsiębiorstwach skorzystało z urlopu. ZUS nie prowadzi takich statystyk. Zdaniem ministra Kosiniaka-Kamysza, choć liczba ojców angażujących się w opiekę nad dzieckiem cały czas rośnie, to wciąż jest niewystarczająca. Zadeklarował, że chętnie włączy się w kampanię społeczną promującą aktywne ojcostwo.

Źródło: www.mpips.gov.pl, 22 listopada 2012 r.

2012-11-22
Propozycja zmiany wypłaty świadczeń w przypadku zbiegu renty rodzinnej i emerytury

W dniu 20 listopada 2012 r. grupa posłów SLD wniosła do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, który dotyczy dodania nowego art. 95a, zgodnie z którym osobie uprawnionej do renty rodzinnej na podstawie tej ustawy oraz do emerytury, emerytury rolniczej, emerytury wojskowej, emerytury policyjnej, renty z tytułu niezdolności do pracy, w tym renty szkoleniowej, renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, wojskowej renty inwalidzkiej albo do policyjnej renty inwalidzkiej będzie się wypłacać jedno świadczenie w całości a drugie w wysokości 25%. W aktualnym stanie prawnym osoba uprawniona do świadczeń o charakterze emerytalnym i rentowym z kilku tytułów (zbieg prawa do świadczeń) musi dokonać wyboru, które świadczenie chce otrzymywać. Jeżeli samodzielnie nie podejmie decyzji, z mocy ustawy organ rentowy lub emerytalny będzie jej wypłacał świadczenie wyższe. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest norma określona w ustawie z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, przewidująca, że w przypadku prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia wypadkowego oraz prawa do emerytury wypłaca się jedno świadczenie w całości a drugie w połowie. W takiej sytuacji osoba pobierająca te świadczenia nie ma już jednak prawa osiągania dochodów ze źródeł podlegających obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Jak wskazują projektodawcy taki system jest uznawany przez wielu świadczeniobiorców za niesprawiedliwy. Szczególne zastrzeżenia budzi fakt, że osoba, która przez wiele lat płaciła składki na swoje ubezpieczenie i nabyła prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy a następnie, z powodu śmierci współmałżonka, uzyskała także prawo do renty rodzinnej musi wybierać pomiędzy dwoma świadczeniami. Celem projektowanej ustawy jest wprowadzenie zasady, że w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej z jednej strony i prawa do emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, emerytury rolniczej, emerytury wojskowej, emerytury policyjnej, renty z tytułu niezdolności do pracy z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, wojskowej renty inwalidzkiej albo do policyjnej renty inwalidzkiej wypłacać się będzie jedno świadczenie w całości a drugie w wysokości 25% tego świadczenia. Zaproponowany termin wejścia w życie zmiany to 1 marca 2013 r.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 22 listopada 2012 r.

2012-11-22
Zwolniona z VAT dostawa budynku a obowiązek korekty

Zwolniona z podatku dostawa budynku lub jego części rodzi obowiązek dokonania korekty odliczonego podatku naliczonego, jeżeli dostawa ta ma miejsce przed upływem okresu obowiązkowej korekty podatku naliczonego, który dla budynków wynosi 10 lat. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (test jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) dalej u.p.t.u., ze zwolnienia z VAT korzysta dostawa budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy: a) dostawa taka jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim, b) pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata. Jeśli zatem dostawa budynku, budowli lub ich części nie następuje w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz nie następuje przed upływem 2 lat od pierwszego zasiedlenia, wówczas czynność ta jest zwolniona z VAT. Zwolnienie to znajduje zastosowanie również wtedy gdy podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego przy nabyciu (wybudowaniu) budynku lub budowli (ich części). Jeśli jednak podatnik odliczył podatek naliczony związany z nabyciem (wybudowaniem) przedmiotu omawianej dostawy, wówczas po jego stronie powstanie obowiązek dokonania korekty odliczonego podatku, jeżeli zwolniona z podatku dostawa następuje przez upływem okresu, w której istnieje obowiązek skorygowania podatku naliczonego w związku ze zmianą przeznaczenia nabytego (wytworzonego) towaru. Zgodnie z art. 91 ust. 2 u.p.t.u., dla nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów okres ten wynosi 10 lat, licząc od roku, w którym zostały one oddane do użytkowania. Omawiana korekta ma charakter proporcjonalny, tzn. dokonuje się jej za tę część okresu 10-letniego, w którym nieruchomość w związku z dokonaniem zwolnionej z podatku dostawy nie będzie już wykorzystywana do czynności opodatkowanych. W związku z tym korekta ta w przypadku nieruchomości i praw wieczystego użytkowania gruntów jest równa jednej dziesiątej kwoty podatku naliczonego przy nabyciu lub wytworzeniu za każdy rok pozostający do końca okresu korekty. W celu uniknięcia obowiązku skorygowania odliczonego podatku naliczonego istnieje jednak możliwość rezygnacji ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 10 u.p.t.u. i wybrania opodatkowania dostawy określonych w tym przepisie budynków, budowli lub ich części. Opcja ta jest jednak dopuszczalna wyłącznie w przypadku spełnienia przesłanek określonych w art. 43 ust. 10 u.p.t.u., z którego wynika, że obie strony transakcji muszą być zarejestrowane jako podatnicy VAT czynni oraz muszą złożyć, przed dniem dokonania dostawy właściwemu dla nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Vademecum Głównego Księgowego, 22 listopada 2012 r.

2012-11-21
Rolnik opłaci składkę zdrowotną także w 2013 r.

W 2013 r. zostaną utrzymane zasady opłacania składki zdrowotnej rolników obowiązujące w 2012 r. Tak wynika z przygotowanego przez Ministra Zdrowia projektu ustawy o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r. Projekt przedłuża na 2013 rok obowiązywanie przepisów dotyczących opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników i ich domowników. Będą one analogiczne do obowiązujących w 2012 r. Projekt został zatwierdzony decyzją rządu w dniu 20 listopada 2012 r. Do końca 2012 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 13 stycznia 2012 r. o składkach zdrowotnych rolników za 2012 r. (Dz. U. poz. 123). Ustawa miała związek z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego (z października 2010 r.) o niezgodności z ustawą zasadniczą kwestii finansowania z budżetu państwa składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników. Zastrzeżenia TK dotyczyły tego, że wszyscy rolnicy także ci, którzy posiadają zdolność do płacenia składki zdrowotnej korzystają z możliwości jej opłacania ze środków publicznych. Projekt nowelizacji ustawy przedłuża na 2013 rok obowiązywanie przepisów dotyczących opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników i ich domowników. Będą one analogiczne do obowiązujących w 2012 r. Oznacza to, że w gospodarstwach rolnych o powierzchni: - poniżej 6 ha przeliczeniowych użytków rolnych składkę na ubezpieczenie zdrowotne rolników i ich domowników będzie opłacała Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), - powyżej 6 ha przeliczeniowych użytków rolnych składkę zdrowotną będzie opłacał rolnik. Składki domowników rolników prowadzących wyłącznie działy specjalnej produkcji rolnej będzie opłacał rolnik prowadzący taką działalność. Składki na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z projektem ustawy, mają być opłacane w okresach kwartalnych, w terminach przyjętych dla składek na ubezpieczenie społeczne. Nie zmieni się również wysokość kwoty ryczałtowej, jaką KRUS co miesiąc będzie przekazywał do Narodowego Funduszu Zdrowia będzie to 155.167 tys. zł.

Źródło: www.premier.gov.pl, 21 listopada 2012 r.

2012-11-19
Bony objęte zwolnieniem podatkowym?

Od 1 stycznia 2013 r. zwolnieniem podatkowym objęte zostaną bony, talony i inne znaki uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi. Pod warunkiem, że zostaną sfinansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i nie przekroczą kwoty 380 zł. Tak wynika z przygotowanego przez grupę posłów PiS projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk 882). W dniu 22 sierpnia 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2009, Nr 125, poz. 1037), która objęła zwolnieniem podatkowym, poza świadczeniami rzeczowymi, które takim zwolnieniem objęte zostały wcześniej, także otrzymane przez pracownika świadczenia pieniężne sfinansowane w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszu związków zawodowych. Obecnie wolna od podatku dochodowego jest zatem otrzymana przez pracownika wartość świadczeń rzeczowych oraz wartość świadczeń pieniężnych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł. Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. nie objęła zakresem zwolnienia świadczeń w formie bonów, talonów i innych znaków, uprawniających do ich wymiany na towary lub usługi. Zdaniem projektodawców, różnicowanie w zakresie podlegania opodatkowaniu podatkiem dochodowym świadczeń rzeczowych i pieniężnych oraz znaków legitymacyjnych jest nieuzasadnione. Celem projektowanej ustawy jest objęcie zwolnieniem podatkowym również bonów, talonów i innych znaków uprawniających do ich wymiany na towary lub usługi. Proponuje się więc zwolnienie z opodatkowania, obok wartości obecnie zwolnionych świadczeń rzeczowych i pieniężnych, również, jako jednego z rodzajów świadczeń rzeczowych, znaków legitymacyjnych w postaci bonów, talonów i innych znaków, które uprawniać będą do ich wymiany na towary lub usługi. Warunkiem jest, aby sfinansowane były w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, o wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 złotych. Dodanie do katalogu świadczeń, których wartość może składać się na kwotę zwolnienia, bonów, talonów i innych znaków, uprawniających do ich wymiany na towary łub usługi nie zwiększa bowiem wartości zwolnienia, która pozostaje na poziomie do 380 złotych, a jedynie rozszerza przewidziany ustawą katalog rzeczowych świadczeń. Zgodnie z projektem ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z tym że ma mieć zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2013 r. Projekt został skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 19 listopada 2012 r.

2012-11-19
Sejm uchwalił tzw. trzecią ustawę deregulacyjną

W piątek Sejm uchwalił ustawę o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce. Ustawa wprowadza ułatwienia w metodzie kasowej rozliczania VAT dla małych podatników. Nowe przepisy mają poprawić płynność finansową przedsiębiorców, ograniczyć zatory płatnicze oraz zwiększyć dyscyplinę płatniczą między przedsiębiorcami. Wśród uchwalonych zmian można wskazać następujące: 1. Zniesienie obowiązku zapłaty podatku VAT przez małego podatnika (w rozliczeniach kasowych) - w przypadku nieotrzymania przez niego płatności za dostarczony towar lub wykonaną usługę, jeżeli jego kontrahentem jest czynny podatnik VAT. 2. Ułatwienia w korzystaniu z ulgi na złe długi w obszarze VAT - podatnik, który rozliczył podatek VAT od należności, której faktycznie nie otrzymał będzie mógł dokonać korekty podatku należnego po upływie 150 dni od terminu płatności (obecnie jest to 180 dni). Jednocześnie dłużnik będzie zobowiązany do dokonania korekty podatku naliczonego. 3. Kasowe rozliczenia przeterminowanych faktur w podatkach dochodowych - podatnik będzie zobowiązany do dokonania korekty kosztów uzyskania przychodu w przypadku nieuregulowania kwoty wynikającej z faktury w ciągu 30 dni od upływu terminu płatności ustalonego przez strony. W przypadku, gdy termin płatności ustalony przez strony będzie dłuższy niż 60 dni, termin dokonania korekty przypadnie na 90. dzień od dnia zaliczenia kwoty do kosztów uzyskania przychodów. 4. Pakiet dotyczący leasingu - zmiany będą dotyczyć: skrócenia minimalnego czasu trwania umowy do 5 lat, objęcia umową leasingu wieczystego użytkowania gruntów, dopuszczenia zmiany stron umowy leasingu w podstawowym okresie umowy, ustalenia wartości przedmiotu ponownego leasingu według jego wartości rynkowej. 5. Zniesienie uznaniowości administracyjnej w sprawach ograniczenia wysokości zaliczek płaconych przez podatników. 6. Zapewnienie sukcesji podatkowej przy przekształceniu osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową. 7. Zniesienie możliwości dokonywania wymiaru uzupełniającego przy zwrocie sprawy organowi pierwszej instancji przez organ rozpatrujący odwołanie. Ponadto w ustawie znalazł się blok przepisów dotyczących ograniczenia obowiązków informacyjnych, w tym pakiet rozwiązań w zakresie podatku akcyzowego. Warto wskazać na regulacje dotyczące odstąpienia od konieczności uzyskiwania nowego zezwolenia akcyzowego czy ujednolicenia warunków dotyczących zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego z warunkami dla zezwoleń akcyzowych. Termin na przekazywanie danych o wyrobach akcyzowych został wydłużony.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 19 listopada 2012 r.

2012-11-15
MRiRW pracuje nad koncepcją podatku dochodowego w rolnictwie

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają prace nad stworzeniem rozwiązań prawnych regulujących zasady opodatkowania podatkiem dochodowym działalności rolniczej - poinformował sekretarz stanu w Ministerstwie w odpowiedzi na interpelację poselską 8565/12. Resort rolnictwa planuje zastąpienie od 2014 r. podatku rolnego podatkiem dochodowym. Wśród założeń przygotowywanego projektu znalazły się następujące: - podstawą opodatkowania powinien być dochód stanowiący nadwyżkę przychodów nad kosztami ich uzyskania, - płatności bezpośrednie nie mogą podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym, - stawka podatku powinna wynosić 19 proc., a podatek powinien stanowić dochód gmin, - rolnicy powinni mieć możliwość wyboru zryczałtowanej formy opodatkowania, przy czym płacący podatek dochodowy powinni być zwolnieni z podatku rolnego. Po opracowaniu projekt zostanie przesłany w ramach konsultacji społecznych związkom i organizacjom rolniczym.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 15 listopada 2012 r.

2012-11-15
Minister pracy podpisał zmianę klasyfikacji zawodów i specjalności

Murarz tynkarz, wędliniarz, wiertacz to niektóre z zawodów o jakie zostanie uzupełniona Struktura zawodów i specjalności w Klasyfikacji zawodów i specjalności. Dzięki temu możliwa będzie refundacja pracodawcom wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych odbywających przygotowanie zawodowe w ww. zawodach. Tak wynika z podpisanego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. Rozporządzenie zakłada, iż struktura zawodów i specjalności w Klasyfikacji zawodów i specjalności stanowiącejzałącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 82, poz. 537) uzupełniona zostanie o sześć nowych zawodów wraz z kodami, ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 7), które weszło w życie z dniem 1 września 2012 r. Te sześć nowych zawodów, to: murarz-tynkarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych, wędliniarz, wiertacz, operator maszyn i urządzeń do przetwarzania tworzyw sztucznych. Dzięki zmianie możliwa będzie refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych odbywających przygotowanie zawodowe w ww. sześciu nowych zawodach, które wprowadzone zostały do zasadniczych szkół zawodowych od 1 września 2012 r. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 września 2012 r. Rozporządzenie oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw.

Źródło: www.mpips.gov.pl, 15 listopada 2012 r.

2012-11-14
Dwa lata zamiast pięciu na przechowywanie paragonów fiskalnych

Projekt założeń do tzw. czwartej ustawy deregulacyjnej zakłada wprowadzenie, jako zasady, dwuletniego okresu przechowywania kopii dokumentów papierowych generowanych przez kasy fiskalne. W myśl przepisu z art. 113 ust. 3a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani przechowywać kopie dokumentów kasowych. Podatnicy są zobowiązani przechowywać powyższe dokumenty przez okres pięciu lat. W grudniu 2012 r. upływa okres obowiązywania przepisu przejściowego, zgodnie z którym skrócono z pięciu do dwóch lat czas przechowywania paragonów fiskalnych. Utrzymanie obowiązku przechowywania paragonów fiskalnych przez pięć lat generuje dla przedsiębiorców niepotrzebne obciążenia administracyjne. Zdaniem projektodawców wprowadzenie jako zasady dwuletniego okresu przechowywania kopii dokumentów papierowych generowanych przez kasy fiskalne jest wystarczające dla zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

Źródło: www.mg.gov.pl, 14 listopada 2012 r.

2012-11-13
Komisja Europejska planuje działania w zakresie hazardu online

Komisja Europejska przyjęła plan działania dotyczący sektora gier hazardowych w Internecie. Zapowiedziane rozwiązania mają zapewnić zgodność regulacji państw członkowskich z prawem UE oraz zapobiegać oszustwom podatkowym i praniu brudnych pieniędzy. Gry hazardowe online to szybko rozwijający się sektor działalności usługowej w UE - jego roczna stopa wzrostu wynosi prawie 15 proc. Jak poinformowała Komisja Europejska, przewiduje się, że w 2015 r. przychody wyniosą 13 mld euro (w 2011 r. było to 9,3 mld euro). Znaczenie gospodarcze tego sektora przejawia się także w jego wysokim poziomie innowacyjności i rosnących dochodach podatkowych w poszczególnych państwach członkowskich. Komunikat Komisji "W stronę kompleksowych europejskich ram dla hazardu online" z dnia 23 października prezentuje plan działania na najbliższe dwa lata. Po pierwsze KE będzie badała zgodność przepisów krajowych z prawodawstwem unijnym. Po drugie planowana jest ściślejsza współpraca pomiędzy państwami członkowskimi, zwłaszcza w zakresie wymiany informacji. Trzecim kierunkiem działania jest ochrona konsumentów oraz zapobieganie oszustwom i praniu pieniędzy. Jeszcze w tym roku zostanie powołana grupa ekspertów w dziedzinie gier hazardowych składająca się z przedstawicieli państw członkowskich w celu wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. Komisja zapowiedziała, że w 2013 r. zbada możliwość wprowadzenia normy UE w zakresie urządzania gier hazardowych.

Źródło: www.finanse.mf.gov.pl, 13 listopada 2012 r.

2012-11-13
RMUA raz w miesiącu tylko na żądanie ubezpieczonego

Płatnik składek ma obowiązek przekazać ubezpieczonemu informacje o danych przekazanych za niego do ZUS. Informację taką przekazuje raz w roku, za rok ubiegły. Jednak na żądanie ubezpieczonego informacja może być przekazywana raz w miesiącu. Zarówno informacja roczna, jak i miesięczna, muszą zawierać te same dane, które płatnik wykazał w przekazanych do ZUS imiennych raportach miesięcznych za ubezpieczonego. Informacja dla osoby ubezpieczonej może być przekazana w innej formie niż na formularzu ZUS RMUA (np. wydruk bądź elektroniczny dokument z programu wykorzystywanego w obsłudze kadrowo-płacowej, o ile będzie spełniał wyżej wymienione warunki). Najważniejsze by zakres danych był zgodny z wymogami określonymi w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Płatnik składek ma obowiązek przekazać tę informację ubezpieczonym raz w roku do 28 lutego, za rok poprzedni, w celu weryfikacji. Dane muszą być przedstawione w podziale na poszczególne miesiące. Jeżeli płatnik składek na bieżąco, co miesiąc, przekazuje ubezpieczonym informacje o danych przekazanych w imiennych raportach miesięcznych przekazanych do ZUS (z uwzględnieniem korekt), nie musi dodatkowo przekazywać rocznej informacji. Jednak gdy ubezpieczony zwróci się do płatnika o wydanie informacji rocznej, płatnik powinien mu ją udostępnić. W razie trudności w uzyskaniu informacji od płatnika składek (pracodawcy) zainteresowany może zweryfikować dane, korzystając z Platformy Usług Elektronicznych ZUS ( www.pue.zus.pl), lub zwrócić się bezpośrednio do terenowej jednostki organizacyjnej ZUS. Dodatkowo na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ( www.zus.pl), w zakładce Bieżące wyjaśnienia komórek merytorycznych, została opublikowana informacja roczna do wykorzystania przez płatników składek. Informacja ta może zostać wykorzystana po pobraniu ze strony internetowej do wypełnienia i przekazania danych rocznych ubezpieczonemu lub też być podstawą do wprowadzenia zmian w programie kadrowo - płacowym. Można także skorzystać z obecnie obowiązującej wersji programu PŁATNIK i wydrukować (lub przekazać w formie dokumentu elektronicznego) dane miesięczne za okres styczeń - grudzień 2012 r. Można również przekazać informację w innej formie, jeżeli będą spełnione wymogi co do zakresu informacji, jakie powinny być przekazane ubezpieczonemu.

Źródło: www.zus.pl, 13 listopada 2012 r.

2012-11-12
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o PIT

Wczoraj prezydent podpisał nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która wprowadza zmiany zapowiedziane przez premiera w expose dnia 18 listopada 2011 roku. Zmiany dotyczą ulg podatkowych z tytułu użytkowania sieci Internet oraz tzw. ulgi na dzieci, a także możliwości rozliczania podatku z uwzględnieniem ryczałtowych (50%) kosztów uzyskania przychodów przez twórców. Nowelizacja nie przewiduje całkowitej likwidacji ulgi z tytułu użytkowania sieci Internet, wprowadza jednak istotne ograniczenie w tym zakresie. Odliczenie przysługiwać będzie bowiem podatnikowi w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata nie skorzystał z przedmiotowej preferencji. Podatnik, który w zeznaniu podatkowym składanym za 2012 r. po raz pierwszy skorzystał z odliczenia z tytułu użytkowania sieci Internet, będzie mógł skorzystać z tego odliczenia wyłącznie za rok 2013. Druga grupa zmian dotyczy tzw. ulgi prorodzinnej, której wysokość w obecnym stanie prawnym nie jest uzależniona ani od liczby posiadanych dzieci, ani od sytuacji majątkowej rodziny. W treści nowelizacji wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu ulgi dla rodzin z trojgiem i więcej dzieci oraz ograniczeniu zakresu przedmiotowej preferencji, poprzez wprowadzenie limitu dochodów, w stosunku do osób wychowujących jedno dziecko. Kwota ulgi na trzecie dziecko wynosić będzie 139 zł miesięcznie, zaś na czwarte i kolejne 185,34 zł. W stosunku do osób wychowujących jedno dziecko odliczeniu podlegać będzie kwota 92,67 zł miesięcznie pod warunkiem, że dochody podatnika pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim i jego małżonka, nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112.000 zł. Kwotowo ograniczone zostało również prawo do zastosowania zryczałtowanych, 50% kosztów uzyskania przychodów. W roku podatkowym łączne koszty ustalane w wysokości 50% nie będą mogły przekroczyć kwoty 42.764 zł. Podatnikowi nadal przysługiwać będzie prawo do odliczenia kosztów faktycznie poniesionych. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i będzie miała zastosowanie do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2013 roku.

Źródło: www.prezydent.pl, 12 listopada 2012 r.

2012-11-12
Mniej obowiązków wobec PIP oraz PIS

Sejm uchwalił ustawę ograniczającą obowiązki informacyjne pracodawców wobec Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Pracodawcy zostaną zwolnieni z obowiązku zgłaszania PIP i PIS informacji o miejscu, rodzaju i zakresie wykonywanej działalności gospodarczej. Jednocześnie firmy rozpoczynające działalność gospodarczą będą otrzymywać potwierdzenie o nadaniu numeru NIP w ciągu 3 (a nie 14) dni. W trakcie 25 posiedzenia Sejm uchwalił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk 720). Ustawa przewiduje zwolnienie pracodawców z obowiązku zgłaszania Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej informacji o miejscu, rodzaju i zakresie wykonywanej działalności gospodarczej. PIP oraz PIS niezbędne dane mają uzyskiwać z rejestru podmiotów prowadzonego przez GUS i kont płatników prowadzonych przez ZUS. Jednocześnie firmy rozpoczynające działalność gospodarczą mają otrzymywać od naczelnika urzędu skarbowego potwierdzenie o nadaniu numeru NIP w ciągu 3 dni (a nie jak dotychczas 14 dni). Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Obecnie ustawa została przekazana do rozpatrzenia Senatowi.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 12 listopada 2012 r.

2012-11-12
Sejm uchwalił abolicję składek dla przedsiębiorców

Sejm przegłosował abolicję składek. Przedsiębiorcy, którzy w latach 1999-2009 zawiesili działalność gospodarczą i nie płacili składek ZUS zostaną zwolnieni z odsetek i kar naliczonych przez urząd. W dniu 9 listopada zakończyło się 25 posiedzenie Sejmu RP. Izba uchwaliła ustawę o umorzeniu należności powstałych z tytułu niezapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Ustawa ta (druk 382) dotyczy wprowadzenia możliwości umorzenia składek na własne ubezpieczenie społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne i na Fundusz Pracy, odsetek za zwłokę oraz pozostałych powstałych kosztów (w tym kosztów egzekucyjnych) dla wszystkich osób prowadzących pozarolniczą działalność, które w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. podlegały obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności i nie opłaciły należnych z tego tytułu składek. Warunkiem skorzystania z abolicji będzie złożenie wniosku do ZUS w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie. Osoby, które przed dniem 1 września 2012 r. zakończyły prowadzenie pozarolniczej działalności z abolicji będą mogły skorzystać prawdopodobnie już w tym roku (ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia). Pozostali przedsiębiorcy będą musieli poczekać na decyzję Komisji Europejskiej stwierdzającą, że umorzenie to nie będzie stanowiło pomocy publicznej. Ustawa trafi teraz do Senatu.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 12 listopada 2012 r.

2012-11-12
Nowa propozycja rządu - urlop rodzicielski

Resort pracy, w ramach realizacji zapowiedzi rządu o wydłużeniu urlopów macierzyńskich, proponuje wprowadzenie nowego rodzaju urlopu - urlopu rodzicielskiego. Rodzic korzystając kolejno z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego będzie mógł aż przez 52 tygodnie zająć się opieką nad nowo narodzonym dzieckiem. Resort pracy przygotował projekt z dnia 8 listopada 2012 r. ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zgodnie z tym projektem, matka, jak również ojciec dziecka, będą mogli sprawować opiekę nad małym dzieckiem w okresie pierwszego roku jego życia poprzez skorzystanie, tak jak dotychczas, z urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz z nowej instytucji urlopu rodzicielskiego. Łączny wymiar tych urlopów wyniesie 52 tygodnie, w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, natomiast w przypadku porodów mnogich wymiar ten wyniesie od 65 do 71 tygodni, w zależności od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie. Regulacja ta ma sprzyjać częstszemu podejmowaniu obowiązków związanych z opieką nad małym dzieckiem przez ojca dziecka, zgodnie z decyzją obojga rodziców, podejmowaną z uwzględnieniem ich sytuacji rodzinnej, a także zawodowej. Rodzice będą mogli skorzystać z nowego urlopu rodzicielskiego w wymiarze 26 tygodni niezależnie od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie (zróżnicowanie w zależności liczby dzieci urodzonej przy jednym porodzie zostanie utrzymane w ramach urlopu macierzyńskiego oraz dodatkowego urlopu macierzyńskiego). Korzystanie z urlopu rodzicielskiego będzie możliwe tylko bezpośrednio po wykorzystaniu pełnego wymiaru dodatkowego urlopu macierzyńskiego (pełnego wymiaru dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego). Z urlopu rodzicielskiego mogliby korzystać pracownica-matka dziecka, a także pracownik-ojciec dziecka (albo przyszli rodzice adopcyjni) - na równych prawach. Projekt zakłada możliwość korzystania z urlopu rodzicielskiego jednorazowo albo w częściach, nie więcej niż trzech, z których każda nie mogłaby być krótsza niż 8 tygodni, przypadających bezpośrednio jedna po drugiej. Możliwe będzie korzystanie z urlopu rodzicielskiego w częściach przez jednego z rodziców dziecka, jak i podzielenie się tym uprawnieniem, także w pełnym lub w niepełnym wymiarze między rodzicami dziecka. Urlop rodzicielski ma być udzielany na pisemny wniosek pracownika składany pracodawcy z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. Pracodawca byłby obowiązany do uwzględnienia wniosku pracownika. Projekt przewiduje ponadto prawo pracownicy do zadeklarowania jeszcze przed porodem, że zamierza korzystać, bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, z dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze, a bezpośrednio po takim urlopie, z urlopu rodzicielskiego, także w pełnym wymiarze. Wówczas, na podstawie jednego wniosku, udzielany będzie urlop na łączny okres obejmujący urlop macierzyński, dodatkowy urlop macierzyński i urlop rodzicielski. Zasiłek macierzyński za okres urlopu rodzicielskiego będzie wynosił: a) 60% podstawy wymiaru zasiłku, przy zasiłku macierzyńskim w okresie urlopu macierzyńskiego i urlopu dodatkowego na poziomie 100 % podstawy wymiaru, albo b) 80% podstawy wymiaru zasiłku w przypadku ubezpieczonej, która we wniosku złożonym przed przewidywaną datą porodu wystąpi o udzielenie jej bezpośrednio po zasiłku macierzyńskim, dodatkowego zasiłku macierzyńskiego w pełnym wymiarze, a bezpośrednio po takim zasiłku - zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze. Zasiłek macierzyński za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego oraz dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wyżej opisanym przypadku - będzie wynosił 80% podstawy wymiaru, c) w przypadku, gdy ubezpieczona, która we wniosku złożonym przed przewidywaną datą porodu wystąpiła o udzielenie jej bezpośrednio po zasiłku macierzyńskim, dodatkowego zasiłku macierzyńskiego za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze, a bezpośrednio po takim zasiłku, zasiłku za okres urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze, zrezygnuje z zasiłku za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze lub z zasiłku za okres urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze i nie skorzysta z prawa do tych zasiłków ubezpieczony - ojciec dziecka, wówczas proponuje się wyrównanie wypłaconej kwoty zasiłków macierzyńskich w wysokości 80% podstawy wymiaru do 100% podstawy wymiaru za wykorzystany okres pobierania zasiłków, w formie jednorazowej wypłaty. Zgodnie z projektem, ustawa ma wejść w życie 1 września 2013 r. Projekt został przekazany do konsultacji społecznych.

Źródło: www.rcl.gov.pl, 12 listopada 2012 r.

2012-11-09
Zniesienie opłaty skarbowej za zgłoszenie rejestracyjne VAT-R

Zniesienie opłaty skarbowej za zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku VAT to kolejna ze zmian zaproponowanych przez Ministerstwo Gospodarki w projekcie założeń do tzw. IV ustawy deregulacyjnej. Podatnicy VAT są zobowiązani przed dokonaniem pierwszej czynności złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne VAT-R. Naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie (VAT-5) jako "podatnika VAT czynnego" lub "podatnika VAT zwolnionego". Od czynności urzędowej polegającej na potwierdzeniu zarejestrowania podatnika VAT pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 170 zł. Obowiązek uiszczenia tej opłaty powstaje z chwilą złożenia zgłoszenia i uiszcza ją sam przedsiębiorca. Opłata jest przychodem właściwej miejscowo gminy. W projekcie przedstawionym przez Ministerstwo Gospodarki zaproponowano zniesienie tej opłaty. Zdaniem projektodawców obniżyłoby to koszty rozpoczęcia działalności gospodarczej. Dodatkowym argumentem jest to, że obecnie zgłoszenia rejestracyjnego lub aktualizacyjnego VAT można dokonać w formie elektronicznej, wraz z wnioskiem do CEiDG. W związku z czym przyjęcie zgłoszenia przez organ podatkowy nie nakłada na ten organ dodatkowej pracy.

Źródło: www.mg.gov.pl, 9 listopada 2012 r.

2012-11-09
Posłowie chcą zwolnienia z PIT emerytur do 1000 zł

Sejm rozpocznie prace nad projektem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przygotowanym przez posłów Solidarnej Polski. Celem regulacji jest zwolnienie z opodatkowania PIT emerytur i rent do wysokości szacowanych minimalnych kosztów utrzymania.
Zgodnie z obecnym stanem prawnym, emerytury i renty opodatkowane są podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych. Oznacza to, że do emerytur i rent ma zastosowanie skala podatkowa przewidująca kwotę wolną od podatku w wysokości 3.091 zł rocznie i opodatkowanie stopą 18 proc. nadwyżki ponad tą kwotę (oraz 32 proc. ponad kwotę 85.528 zł).
Projektowana ustawa zakłada zwolnienie z podatku pierwszego tysiąca złotych emerytury lub renty. Wówczas opodatkowaniu na zasadach ogólnych podlegać będzie wyłącznie nadwyżka świadczeń ponad tę kwotę. Nadwyżka ta podlegać będzie sumowaniu z innymi ewentualnymi dochodami otrzymywanymi przez podatnika.
W przypadku emerytury lub renty w wysokości 1.000 zł miesięcznie (12.000 zł rocznie) należny podatek wynosi 1.603 zł, a zatem 134 zł miesięcznie. Według zaproponowanych zmian dochód tej wielkości byłby całkowicie zwolniony z podatku. Projektodawcy podkreślają, że takie zmiany są konieczne z uwagi na ciężką sytuację finansową emerytów i rencistów.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 9 listopada 2012 r.

2012-11-09
Abolicja składek i zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym na 25. posiedzeniu Sejmu

W trakcie pierwszego dnia 25. posiedzenia Sejmu posłowie pracowali m.in. nad abolicją składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą oraz nad zmianą dotyczącą zasad przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego.
Projekt ustawy o umorzeniu należności powstałych z tytułu niezapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą przewiduje umorzenie osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą zaległych płatności wobec ZUS za okres 1 stycznia 1999 r. - 28 lutego 2009 r. Abolicja obejmowałaby niezapłacone składki na własne ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy, a także odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, koszty upomnień, opłaty dodatkowe oraz naliczone koszty egzekucyjne. Zdaniem wnioskodawców ustawa ma przede wszystkim na celu zniwelowanie barier finansowych dla małych i średnich przedsiębiorców na rynku. Projekt wpłynął do Sejmu 2 marca 2012 r. 8 maja 2012 r. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu. W drugim czytaniu posłowie zajęli się także projektem nowelizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw, który dotyczy zmiany zasad przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego. Proponowane rozwiązania mają dostosować ustawę do potrzeb społecznych związanych z polityką rodzinną i możliwości finansowych państwa.

Zgodnie z projektem uprawnionymi do świadczenia pielęgnacyjnego będą rodzice, opiekunowie faktyczni dziecka oraz osoby będące rodzicami zastępczymi spokrewnionymi, a także osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny (z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności). Ponadto projekt zakłada, że osoby otrzymujące świadczenie na podstawie dotychczasowych przepisów zachowają do niego prawo do 30 czerwca 2013 r. Projekt wprowadza także nowe świadczenie specjalny zasiłek opiekuńczy. Projekt wpłynął do laski marszałkowskiej 7 września 2012 r.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 9 listopada 2012 r.

2012-11-08
Odsetki od zaległości podatkowych będą niższe

Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniach 6-7 listopada podjęła decyzję o obniżeniu stóp procentowych NBP. Oznacza to, że niższe będą też stawki odsetek od zaległości podatkowych.
Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej odsetki od zaległości podatkowych wynoszą tyle co suma 2 proc. i dwukrotności stopy oprocentowania kredytu lombardowego ustalanej przez RPP. Na wczorajszym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o obniżeniu stóp procentowych o 0,25 pkt. Stopa kredytu lombardowego od dziś wynosi 6,00 proc. W związku z powyższym stawki odsetek od zaległości podatkowych będą niższe. Stawka podstawowa wynosi 14,0 proc., natomiast stawka obniżona 10,5 proc. Niższe stawki odsetek obowiązują już od dziś.

Źródło: www.nbp.pl, 8 listopada 2012 r.

2012-11-07
Prezydent podpisał ustawę ograniczającą prawo do becikowego

W dniu 6 listopada br. Prezydent podpisał ustawę z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Od początku 2013 r. prawo do becikowego będą miały jedynie rodziny, których dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1922 zł. Dotychczas becikowe przysługiwało wszystkim niezależnie od dochodu. Pomimo wniosków o zwiększenie wysokości becikowego, nadal będzie ono wynosiło 1000 zł.

Uchwalona 12 października br. ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (druk 319) zakłada wprowadzenie kryterium dochodowego w udzielaniu jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowego). Od 1 stycznia 2013 r. becikowe będą uzyskiwać rodziny, których dochód w przeliczeniu na osobę nie przekroczy 1922 zł. Wraz z wnioskiem o przyznanie świadczenia rodzice ubiegający się o becikowe będą musieli składać także oświadczenie lub zaświadczenie o wysokości uzyskanych dochodów. Wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania becikowego będzie weryfikowana co 3 lata. Procedura weryfikacji ma uwzględniać wyniki badań progu wsparcia dochodowego rodzin. W głosowaniu Sejm przyjął wniosek mniejszości zwiększający kwotę becikowego do 1200 zł z obecnego 1000 zł. Jednakże Senat wniósł poprawkę, w wyniku której becikowe pozostanie w wysokości niezmienionej, tj. 1000 zł.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 7 listopada 2012 r.

2012-11-06
Sejm rozpoczyna prace nad deregulacją dostępu do niektórych zawodów

Na 25. posiedzeniu Sejmu rozpoczynającym się 7 listopada br. odbędzie się pierwsze czytanie budzącego wiele kontrowersji rządowego projektu ustawy regulującej wykonywanie niektórych zawodów.
Projekt ustawy, który został przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości zakłada znaczne ułatwienie dostępu do puli 50 zawodów. Dopuszczenie do ich wykonywania jest teraz mocno utrudnione i wiąże się z koniecznością spełnienia wielu wymogów. Projekt ten to pierwszy z zapowiadanych etapów prac nad uwalnianiem dostępu do zawodów regulowanych, których w tym momencie według autorów projektu jest w Polsce 380. Zakłada on ułatwienie dostępu do różnego rodzaju zawodów - od adwokata przez zarządcę nieruchomości aż po bibliotekarza. Redukcja ograniczeń stawianych przed osobami chcącymi wykonywać dany zawód będzie bardzo różnorodna. Deregulacja w zależności od zawodu polegała będzie na zmniejszeniu kosztów finansowych nabycia uprawnień do wykonywania zawodu (np. deregulacja dostępu do zawodu przewodnika turystycznego miejskiego, terenowego i górskiego oraz pilota wycieczek), skróceniu ścieżki uzyskiwania uprawnień do wykonywania zawodu (np. zawód urzędnika sądowego i prokuratury czy zawód geodety), a także na zwiększeniu prawdopodobieństwa uzyskania uprawnień do wykonywania danego zawodu (poprzez np ujednolicenie egzaminów).
Ustawodawca przewiduje, że pozytywnym efektem proponowanych zmian będzie wzrost jakości usług spowodowany większą konkurencyjnością, większe otwarcie rynku pracy na młodych ludzi czy też spadek cen.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 6 listopada 2012 r.

2012-11-05
Propozycja obniżenia kosztów badań lekarskich pracowników

W dniu 30 października 2012 r. do Sejmu został wniesiony przez posłów Ruchu Palikota projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy, który dotyczy zniesienia obowiązku przeprowadzania badań wstępnych, okresowych i kontrolnych w przypadku tych stanowisk, których charakter w istocie nie wymaga stwierdzania braku przeciwwskazań do wykonywania pracy przez pracownika (np. telepraca, praca biurowa). Artykuł 229 Kodeksu pracy nakłada na każdego pracodawcę obowiązek dopuszczania do pracy tylko tych pracowników (kandydatów na pracowników), którzy poddali się w odpowiednim czasie niezbędnym badaniom lekarskim. Z kolei, od każdego kandydata na pracownika przepis ten wymaga, aby przed rozpoczęciem pracy, poddał się on badaniom wstępnym. Badaniom tym podlega każdy kandydat na pracownika oraz pracownik, niezależnie od rodzaju pracy, podstawy zatrudnienia pracowniczego oraz wymiaru czasu pracy. Koszty takiego badania lekarskiego wahają się w granicach od 100 do 200 zł i zgodnie z art. 229 § 6 Kodeksu pracy ponosi je pracodawca. Dodatkowo ponosi on także koszty przejazdów pracownika na te badania oraz koszty wynagrodzenia pracownika w czasie jego nieobecności spowodowanej wykonywaniem takich badań. Zgodnie z projektem obowiązek poddania się badaniom lekarskim w odniesieniu do pracowników (kandydatów na pracowników) oraz weryfikacji tych badań przez pracodawców przed dopuszczeniem do pracy, będzie się ograniczał już tylko do tych przypadków zatrudnienia na stanowiskach, których charakter wymaga stwierdzenia braku przeciwwskazań do wykonywania pracy w drodze zaświadczenia lekarskiego, a zatem takich, w przypadku których takie potwierdzenie lekarskie jest rzeczywiście niezbędne. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej określi w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej w drodze rozporządzenia wiążącą listę stanowisk pracy objętych przedmiotowym wymogiem, co pozwoli uniknąć potencjalnych trudności w określeniu, w odniesieniu do których stanowisk pracy znajdzie zastosowanie rygor z art. 229 Kodeksu pracy w zaproponowanym brzmieniu.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 5 listopada 2012 r.

2012-10-30
MG proponuje ograniczenie obowiązku zgłoszenia do opodatkowania nieruchomości

Wykreślenie przepisów dotyczących obowiązku zgłoszenia gruntów i budynków lub ich części do opodatkowania podatkiem od nieruchomości - to jedna z propozycji zmian zawarta w projekcie założeń do IV ustawy deregulacyjnej, przygotowanym przez resort gospodarki. Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nakłada na podatnika obowiązek zgłoszenia nabycia lub wybudowania nieruchomości dla celów wydania decyzji podatkowej. Zgłoszenie to (składane w terminie 14 dnia od daty nabycia nieruchomości) obejmuje przekazanie danych już będących w posiadaniu organu podatkowego tj. powierzchnię lub powierzchnię użytkową. Na podstawie innych ustaw (Prawo budowlane, Prawo geodezyjne i kartograficzne) informacje te są przekazywane staroście w ciągu 30 dni od sporządzenia aktu notarialnego. Obowiązek składania powyższych informacji powstanie jedynie w przypadku danych o wartości budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Projektodawcy zakładają, że bezzasadne jest dostarczanie danych które są znane organowi podatkowemu z urzędu lub są możliwe do ustalenia na podstawie posiadanych rejestrów czy ewidencji.

Źródło: www.mg.gov.pl, 30 października 2012 r.

2012-10-30
E-faktury coraz mniej sformalizowane

Ministerstwo Finansów chce zliberalizować standardy przesyłania i przechowywania faktur w formie elektronicznej tak, żeby były one traktowane w ten sam sposób jak faktury papierowe.
Projekt rozporządzenia zmieniającego obecnie obowiązujące przepisy dotyczące przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej wprowadza możliwość zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności oraz czytelności faktury za pomocą dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług.
Zliberalizowane zostaną obowiązujące wymogi dotyczące sposobu akceptacji przesyłania faktur w formie elektronicznej. Kwestia ta pozostanie całkowicie w gestii umownej stron transakcji. Za wystarczającą będzie można uznać zgodę przyszłego odbiorcy faktur wyrażoną np. ustnie, czy w sposób dorozumiany. Projektowane przepisy, zdaniem resortu finansów, powinny pozytywnie wpłynąć na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, z uwagi na mniejszy formalizm przy przechodzeniu z wystawiania faktur w formie papierowej na formę elektroniczną.

Źródło: www.rcl.gov.pl, 30 października 2012 r.

2012-10-26
Wyższe opłaty za czynności egzekucyjne

Do I czytania w Sejmie został skierowany projekt nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Założeniem projektowanych zmian jest usprawnienie egzekucji administracyjnej. Projekt zakłada przyznanie organom egzekucyjnym swobody w wyborze środka egzekucji, tak aby egzekucja administracyjna mogła byś prowadzona szybko i skutecznie. Jak podkreślają projektodawcy dotychczasowe rozwiązania nakazują stosować w pierwszej kolejności środki najmniej uciążliwe dla zobowiązanego, co niejednokrotnie prowadziło do sytuacji w której wiadomo było, że będzie on nieskuteczny. W zakresie egzekucji świadczeń niepieniężnych projekt zakłada podwyższenie opłat egzekucyjnych, tak aby odpowiadały one faktycznym wydatkom ponoszonym przez organy egzekucyjne. Wyższa ma być również grzywna w celu przymuszenia. Projekt zakłada, że grzywna będzie wynosiła do 200.000 zł. Kolejne ze zmian zakładają wyeliminowanie z ustawy możliwości składania przez zobowiązanego zarzutów wobec egzekucji administracyjnej prowadzonej przy użyciu grzywny w celu przymuszenia oraz wykonania zastępczego. Projektodawcy podkreślają, że wystarczającym środkiem zabezpieczającym prawa zobowiązanego będzie zażalenie na postanowienie o nałożeniu grzywny. W przypadku egzekucji polegającej na odebraniu nieruchomości oraz opróżnieniu lokalu mieszkalnego zaproponowano wprowadzenie okresu ochronnego. Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 26 października 2012 r.

2012-10-26
Pracownik pracujący w nocy z 27 na 28 października będzie pracował dłużej

W dniu 28 października 2012 r. zostaje odwołany czas letni środkowoeuropejski. Tak wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2012 -2016 (Dz. U. poz. 33). Zmiana czasu będzie polegała na zmianie wskazań zegarów z godziny 3 minut 00 czasu środkowoeuropejskiego na godzinę 2 minut 00. Spowoduje to wydłużenie czasu pracy pracowników nocnej zmiany o 1 godzinę. Pracownik może za nią odebrać czas wolny albo otrzymać wynagrodzenie wraz z dodatkiem 100%. Za tę godzinę pracownik przysługuje również dodatek za pracę w nocy, w wysokości 20% stawki godzinowej. Czas zimowy zostanie odwołany 31 marca poprzez zmianę wskazań zegarów z godziny 2 minut 00 tego czasu na godzinę 3 minut 00. W tym dniu pracownicy nocnej zmiany będą pracowali godzinę krócej.

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, 26 października 2012 r.

2012-10-26
Propozycje zmian w umowach o pracę

Wydłużenie czasu zawierania umów na okres próbny z obecnych 3 do 6 miesięcy, wprowadzenie 2-tygodniowego wypowiedzenia do umów na czas wykonania określonej pracy oraz rezygnację z warunku zawierania umowy na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy, od którego zależy możliwość wcześniejszego jej rozwiązania za 2-tygodniowym wypowiedzeniem - proponuje PKPP Lewiatan. - Rada Dyrektorów Personalnych PKPP Lewiatan uznała, że zmianę przepisów o umowach na czas określony należy łączyć ze zmianą przepisów o umowach na czas nieokreślony. Nie można rozmawiać tylko o ograniczeniach w zawieraniu umów terminowych, bez odniesienia się do barier zniechęcających pracodawców do podpisywania umów bezterminowych - mówi dr Grażyna Spytek-Bandurska, ekspert PKPP Lewiatan. Rada Dyrektorów Personalnych PKPP Lewiatan jest przeciwna ewentualnemu wprowadzeniu obowiązku podawania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy terminowej - zarówno zawieranej na czas określony, jak i na czas wykonania określonej pracy. - Proponujemy również wprowadzenie katalogu różnych okresów wypowiedzenia i uzależnienie ich długości od trwania umowy na czas określony. Istotą tej zmiany byłoby wydłużanie okresów wypowiedzenia w powiązaniu z dłuższymi umowami zawieranymi na czas określony. Chodzi na przykład o przyjęcie takiego rozwiązania: 2-tygodniowe wypowiedzenie przy umowach na czas określony trwających do 12 miesięcy, 1-miesięczne wypowiedzenia przy umowach na czas określony trwających od 12 miesięcy do 5 lat oraz 3-miesięczne wypowiedzenie przy umowach na czas określony trwających powyżej 5 lat - dodaje dr Grażyna Spytek-Bandurska. Lewiatan opowiada się także za likwidacją lub przynajmniej ograniczeniem barier w zawieraniu umów na czas nieokreślony polegających na konieczności: podawania przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie, przeprowadzenia konsultacji ze związkami zawodowymi, zachowania długich okresów wypowiedzenia umowy o pracę.

Źródło: www.pkpplewiatan.pl, 26 października 2012 r.

2012-10-26
Rada Ministrów przyjęła zmiany w L4 dla mundurowych

24 października br. Rada Ministrów przyjęła propozycje zmian w zwolnieniach lekarskich funkcjonariuszy i żołnierzy. Propozycje w tej sprawie przedłożyło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Funkcjonariusze, którzy są na zwolnieniu lekarskim m.in. z powodu choroby, która nie ma związku ze służbą będą otrzymywali 80 proc. uposażenia wraz z dodatkami o charakterze stałym. Aktualnie funkcjonariusze przebywający na zwolnieniach otrzymują całość przysługującego im uposażenia. Pomniejszone o 20 proc. uposażenie będzie wypłacane w sytuacjach, gdy zwolnienie lekarskie jest wynikiem choroby, która nie ma związku ze służbą, z tytułu opieki nad dzieckiem lub opieki nad innym członkiem rodziny. Pieniądze, o które zostaną ograniczone uposażenia osób pozostających na zwolnieniach lekarskich zostaną przeznaczone w całości na nagrody w ramach funduszu nagród i zapomóg. Nagrody będą otrzymywać funkcjonariusze oraz żołnierze, którzy wykonują zajęcia służbowe w zastępie chorych kolegów. Oprócz zmniejszenia uposażenia planowane jest proporcjonalne zmniejszenie nagrody roczna. Zgodnie z propozycjami, obniżenie uposażenia nie wpłynie na wymiar podstawy emerytury i renty. Funkcjonariusze będą zwalniani od zajęć służbowych na podstawie zwolnień lekarskich, wystawianych zgodnie z przepisami ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, które będą podlegały kontroli lekarzy orzeczników ZUS. Projekt zmian przewiduje także okoliczności, w których uposażenie nie będzie zmniejszane, a funkcjonariuszom i żołnierzom będzie wypłacane 100% uposażenia. Całość uposażenia będzie wypłacana, jeśli funkcjonariusz pozostaje na zwolnieniu lekarskim m.in. z powodu: choroby mającej związek ze służbą, wypadków podczas służby i chorób zawodowych, wypadków w drodze do służby lub ze służby, choroby przypadającej w czasie ciąży. Całość uposażenia będzie także wypłacana, jeżeli niezdolność do służby powstała: podczas służby poza granicami kraju (np. misje i działania ratownicze), została spowodowana przez inną osobę w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia, jest wynikiem czynów o charakterze bohaterskim (np. działania w ciężkich warunkach, z wykazaniem wyjątkowej odwagi, z narażeniem życia lub zdrowia, w obronie prawa, nietykalności granic państwowych). Planuje się, aby proponowane zmiany weszły w życie od lipca 2013 roku. Przyjęte przez Radę Ministrów propozycje znajdują się w założeniach do projektu ustawy o zmianie ustaw o Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Służby Celnej oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw.

Źródło: www.premier.gov.pl; www.msw.gov.pl, 26 października 2012 r.

2012-10-25
Rozporządzenie fakturowe - opinia PKPP Lewiatan

Eksperci PKPP Lewiatan pozytywnie ocenili projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 października 2012 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których mają zastosowanie zwolnienia od podatku. Jednocześnie postulują o pozostawienie możliwości korygowania pomyłek na fakturach za pomocą not korygujących. Rozporządzenie wprowadza nowy rodzaj dokumentu tzw. faktury uproszczone, które mogą nie zawierać nazwy i adresu nabywcy, miary i ilości dostarczanych towarów lub zakresu wykonanych usług, ceny jednostkowej netto, wartości sprzedaży netto, stawki podatku, wartości sprzedaży netto z podziałem na stawki oraz kwoty podatku z podziałem na stawki, pod warunkiem jednak, że faktura zawiera dane pozwalające określić dla poszczególnych stawek kwotę podatku. W praktyce faktura ta będzie różniła się od faktury zwykłej tym, że nie będzie zawierała danych nabywcy. Od momentu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zmieniony zostanie obowiązek podawania na fakturze numeru rejestracyjnego pojazdu, do którego zatankowano paliwo. Powyższe zmiany znacznie uproszczą wystawianie faktur, co zdaniem Rady Podatkowej PKPP Lewiatan należy ocenić pozytywnie. Znacznym ułatwieniem dla przedsiębiorców ma być planowana rezygnacja z możliwości wystawiania not korygujących. W projekcie wskazano, że fakturę korygującą wystawia się w przypadku stwierdzenia pomyłki w jakiejkolwiek pozycji faktury. Do tej pory w przypadku stwierdzenia pomyłek nabywca mógł je korygować na podstawie wystawionej przez siebie noty korygującej. W związku z powyższym podatnicy będą zobligowani do dokonania zmian systemów informatycznych tak, aby była możliwość korygowania pozycji, które dotychczas mógł korygować nabywca. Eksperci proponują pozostawienie możliwości korygowania pomyłek za pomocą not korygujących lub wprowadzenie innego, mniej kosztownego mechanizmu korygowania pomyłek na fakturach, które nie wpływają na ich wartość.

Źródło: www.radapodatkowa.pl, 25 października 2012 r.

2012-10-25
Sejm za poprawkami Senatu do ustawy o PIT

Sejm przyjął w środę zgłoszone przez Senat poprawki do nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Merytoryczne propozycje Senatu dotyczyły przywrócenia ulgi internetowej. Przygotowany przez resort finansów i zaakceptowany przez Sejm projekt ustawy zmieniającej przewidywał likwidację ulgi internetowej. Senat przegłosował jednak dwie poprawki przywracające tę ulgę, ale w zmienionej postaci. Wydatki na internet odliczyć będą mogli tylko podatnicy, którzy w latach 2005-2011 nie dokonywali odliczeń z tego tytułu lub po raz pierwszy uwzględnią ulgę w rozliczeniu za rok 2012. Odliczyć będzie można - tak jak dotychczas - 760 zł, jednak tylko w dwóch następujących po sobie latach. Zmiana ma obowiązywać od 1 stycznia 2013 roku, a zgodnie ze zgłoszonym przez Senat przepisem przejściowym podatnik, który po raz pierwszy skorzysta z odliczenia w 2012 r. będzie mógł skorzystać z ulgi po raz drugi tylko w roku 2013.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 25 października 2012 r.

2012-10-24
I czytanie rządowego projektu zmian w ustawie o VAT

Dziś w Sejmie odbędzie się I czytanie rządowego projektu zmian w ustawie o podatku od towarów i usług. Zaproponowane w projekcie zmiany mają uprościć przedsiębiorcom stosowanie przepisów dotyczących VAT. Najważniejsze zmiany zaproponowane w projekcie i oczekiwane przez przedsiębiorców dotyczą fakturowania. Rząd zaproponował przeniesienie regulacji dotyczących fakturowania z rozporządzenia do ustawy. Projekt zakłada odejście od zasady wystawiania faktur wyłącznie przez zarejestrowanych podatników VAT czynnych. Faktury mogliby wystawiać wszyscy podatnicy. Dla podatników wystawiających rachunki zostanie określony zakres danych wymaganych na fakturach. Projekt przewiduje likwidację obowiązku wystawiania faktur dokumentujących sprzedaż zwolnioną od podatku VAT. Podatnicy wystawialiby je tylko na żądanie nabywcy. Kolejna z propozycji to wprowadzenie możliwości wystawiania faktur uproszczonych, jeżeli kwota transakcji nie będzie przekraczała 450 zł lub 100 euro. W przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu zaproponowano likwidację obowiązku wystawiania faktur w trzech egzemplarzach. Ponadto podatnicy mieliby możliwość wysyłania do biura wymiany informacji o VAT kopii faktury lub tylko informacji na niej zawartych. Rząd zaproponował również uregulowanie w przepisach zasad wystawiania tzw. faktur na żądanie. Podatnik nie będzie miał obowiązku wystawienia takiej faktury, jeżeli nabywca nie zgłosi żądania jej wystawienia do 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym miała miejsce transakcja. Wyrażanie zgody na stosowanie faktur elektronicznych ma być pozostawione całkowicie w gestii stron transakcji.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 24 października 2012 r.

2012-10-24
Nowy wzór rejestru transakcji

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt nowego rozporządzenia w sprawie określenia wzoru rejestru transakcji, sposobu jego prowadzenia oraz trybu dostarczania danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej. Nowe rozporządzenie ma dostosować zasady gromadzenia i przekazywania informacji do zmienionych przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 276 z późn zm.). Wzór rejestru transakcji został zmieniony poprzez dodanie nowych informacji dotyczących danej informacji finansowej oraz usunięcie obowiązku wprowadzania danych, które nie są konieczne do skutecznej analizy przeprowadzanych transakcji. Określono również sposób postępowania z korektami kart transakcji. Projekt określa także tryb przesyłania korekt do transakcji przekazanych Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej przed wejściem w życie przygotowywanych zmian. Nowe przepisy mają wejść w życie 18 miesięcy od jego ogłoszenia ale nie wcześniej niż 1 kwietnia 2014 roku

Źródło: www.rcl.gov.pl, 24 października 2012 r.

2012-10-22
Nowe wzory formularzy PIT

W związku z obowiązującymi od dnia 31 marca 2012 r. zasadami zaokrąglania do pełnych złotych podstaw opodatkowania zryczałtowanego podatku dochodowego resort finansów przygotował nowe wzory formularzy PIT-36, PIT-36L, PIT-38 oraz PIT-39. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych został opublikowany w piątek na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Stosownie do zmian w art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenie przysługujące płatnikom i inkasentom zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 gr pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 gr i więcej podwyższa się do pełnych złotych. Przepisy w zakresie zaokrąglania obowiązują od dnia 31 marca tego roku. W związku z powyższym konieczne jest dostosowanie obowiązujących formularzy zeznań PIT-36, PIT-36L, PIT-38 oraz PIT-39 do obowiązujących zasad. Nowe wzory formularzy stanowią załączniki do projektowanego rozporządzenia. Ponadto we wzorach uaktualniono publikator tekstu jednolitego ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Ordynacji podatkowej. Wzory mają być stosowane do dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2012 r.

Źródło: www.rcl.gov.pl, 22 października 2012 r.

2012-10-19
Należy wydłużyć okres rozliczania strat podatkowych

Dla firm, które będą się zajmowały wydobyciem gazu łupkowego podstawowe znaczenie będą miały zasady wyliczania wprowadzonych podatków oraz możliwość rozliczania ponoszonych strat twierdzą eksperci PKPP Lewiatan. Wysokość podatków ma być konkurencyjna w stosunku do innych rynków. Dla inwestorów istotne znaczenie mieć będą przepisy definiujące podstawę opodatkowania oraz zasady rozliczania kosztów ponoszonych w fazie poszukiwawczo-rozpoznawczej. Na podstawie zaprezentowanych założeń do nowej ustawy określającej zasady poszukiwania i eksploatacji złóż oraz opodatkowania zysków gazowników i nafciarzy, można domniemywać, że uprawnienia do rozliczenia strat zostaną dostosowane do specyfiki przemysłu wydobywczego. Tego warunku nie spełnia obecny system podatkowy, który umożliwia odliczenie straty tylko w ciągu 5 lat od jej powstania i w wysokości nie większej niż 50 proc. straty rocznie, podczas, gdy dochody w firmach wydobywczych pojawiają się po 5 latach od rozpoczęcia poszukiwań (choć bywa, że wcale). Autorzy założeń sami przyznają, że zysków z wydobycia gazu łupkowego można spodziewać się dopiero po 2025 roku. Przedsiębiorcy postulują więc wprowadzenie możliwości szybszej amortyzacji środków trwałych i nieograniczonego w czasie (bądź przynajmniej znacząco wydłużonego) okresu rozliczania strat podatkowych.

Źródło: www.pkpplewiatan.pl, 19 października 2012 r.

2012-10-18
Deregulacja zawodów w Sejmie

W dniu 16 października 2012 r. do I czytania w Sejmie skierowano rządowy projekt ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów, który dotyczy zmniejszenia liczby zawodów regulowanych w Polsce przez ograniczenie lub likwidację obecnych wymogów (np. certyfikatów, licencji). Projekt zakłada objęcie deregulacją 50 zawodów. Proponowanej nowelizacji poddanych zostało 50 zawodów. Polska pod względem liczby tego rodzaju zawodów jest rekordzistą w Europie, ograniczając dostęp do 380 z nich. Pojęcie zawodu regulowanego definiowane jest w prawie unijnym jako działalność zawodowa lub zespół takich działalności, których podjęcie, wykonywanie lub jeden ze sposobów wykonywania wymaga bezpośrednio lub pośrednio posiadania specjalnych kwalifikacji zawodowych ujętych w przepisach prawa. Ograniczenia w dostępie do wykonywania określonych zawodów niosą za sobą wiele negatywnych skutków gospodarczo-społecznych. Wśród najważniejszych wymienia się niższy poziom zatrudnienia w sektorach objętych regulacją. Szkodliwym ze społecznego punktu widzenia następstwem ograniczania dostępu do określonych zawodów jest potwierdzony empirycznie wyższy poziom bezrobocia w grupach szczególnie na nie narażonych. W przypadku Polski dotyczy to w szczególności osób młodych wchodzących na rynek pracy oraz kobiet zamierzających na niego powrócić po okresie macierzyńskim lub wychowawczym. Szereg barier, jakie stawiane są przed tymi osobami w zakresie spełnienia wymogów do wykonywania zawodu regulowanego, zniechęca je do podejmowania wysiłku w zdobyciu odpowiednich uprawnień. Przyczynia się to do zmniejszenia elastyczności rynku pracy, powodując m.in. niedopasowanie alokacji siły roboczej. Niekorzystne zjawiska na rynku pracy (bezrobocie, niższe wynagrodzenia) dotyczą także przedstawicieli zawodów powiązanych z zawodami regulowanymi, a nawet przedstawicieli zawodów nieregulowanych.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 18 października 2012 r.

2012-10-17
Nie ma obowiązku ujawniania numerów służbowych komórek pracowników

To pracodawca decyduje, czy upublicznić numer służbowego telefonu pracownika. W opinii dra Wojciecha Rafała Wiewiórowskiego, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO), zasada ta odnosi się do wszystkich sytuacji związanych z udostępnianiem informacji o numerach służbowych telefonów pracowników. Niezależnie od tego, czy dana osoba jest zatrudniona w administracji publicznej czy w sektorze prywatnym, i czy przydzielony jej służbowy telefon to komórka czy aparat stacjonarny. Jak wyjaśnił GIODO, to pracodawca zawsze decyduje o tym, który urzędnik jest upoważniony do kontaktowania się w imieniu urzędu z podmiotami z zewnątrz. Nie oznacza to jednak, że każdy numer służbowego telefonu urzędnika powinien być dostępny na wniosek złożony w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Choćby z tego powodu, że żadnemu rozsądnie myślącemu pracodawcy nie zależy na tym, żeby urzędnicy zajmowali się głównie odpowiadaniem na pytania telefoniczne. Wyjaśniając te kwestie, posłużył się przykładem służbowych komórek premiera i ministrów. Nie wyobrażam sobie tego, żeby w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej uzyskać numer służbowego telefonu premiera powiedział. Niemniej pracodawca, decydując się na upublicznienie numeru służbowego telefonu pracownika, nie musi mieć na to jego zgody. Telefon jest bowiem urządzeniem, które zostało oddane do użytku pracownika w związku z jego pracą, a dysponentem aparatu wciąż jest pracodawca.

Źródło: www.giodo.gov.pl, 17 października 2012 r.

2012-10-17
Zmiana kwoty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

PFRON przypomina, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 986), począwszy od wniosków za wrzesień 2012 r., w poz. 50 informacji o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych - INF-D-P należy wykazać minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w grudniu roku poprzedniego. W przypadku dofinansowania do wynagrodzeń za okres wrzesień grudzień 2012 r. dla pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej wynosi ona: 180% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności, 115% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, 45% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności. Kwoty te zwiększa się o 40% najniższego wynagrodzenia w przypadku osób niepełnosprawnych, u których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych (zgodnie zart. 26a ust. 1b ww. ustawy o rehabilitacji). Dla pracodawców z otwartego rynku pracy ww. kwoty będą wynosić: 70% kwot przysługujących zakładom pracy chronionej, 90% kwot przysługujących zakładowi pracy chronionej, w przypadku, gdy dotyczyć ono będzie osób niepełnosprawnych, u których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz pracowników niewidomych. Kwota najniższego wynagrodzenia, branego pod uwagę przy wyliczeniach, to 1386 zł. (zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r., Nr 226, poz. 1475 z późn. zm.). W przypadku dofinansowania do wynagrodzeń za okres styczeń grudzień 2013 r. dla pracodawcy prowadzącego zakład pracy chronionej i otwarty rynek pracy kwoty te wynoszą: 180% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności, 100% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, 40% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności. Kwoty dofinansowania zwiększa się o 40% najniższego wynagrodzenia w przypadku osób niepełnosprawnych, u których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych (zgodnie z art. 26a ust. 1b ww. ustawy o rehabilitacji). Powyższe kwoty będą dotyczyć, mając na uwadze obecny stan prawny, zarówno zakładów pracy chronionej, jak i pracodawców z otwartego rynku pracy. Ponadto kwota minimalnego wynagrodzenia brana pod uwagę, przy ww. wyliczeniach, to kwota z grudnia roku poprzedniego (tj. grudnia 2012 r.) i wynosi 1500 zł.

Źródło: www.pfron.org.pl, 17 października 2012 r.

2012-10-17
Rząd przyjął projekt nowelizacji VAT

Projekt wprowadza do ustawy o VAT przepisy o charakterze dostosowawczym do prawa Unii Europejskiej. Nowe przepisy upraszczają rozliczenia podatku VAT, wprowadzają stabilność prawną oraz zmniejszają obciążenia biurokratyczne dla przedsiębiorców.
Jednym z najważniejszych rozwiązań dla przepisów o podatku VAT jest przyjęcie generalnej zasady, że obowiązek podatkowy będzie powstawał z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Zgodnie z ww. zasadą podatek będzie wymagalny w miesiącu dokonania dostawy lub wykonania usługi (co do zasady zostanie rozliczony za ten okres rozliczeniowy). Ponadto projekt przewiduje podniesienie stawki VAT z 8 do 23 proc. na wyroby sztuki ludowej, rękodzieła oraz rzemiosła ludowego i artystycznego w związku z postępowaniem Komisji Europejskiej i opodatkowanie stawką podstawową 23 proc. usług pocztowych niepowszechnych świadczonych przez operatora publicznego. Doprecyzowany został także przepis, że stawka obniżona na usługi gastronomiczne nie obejmuje kawy zabielanej.
Uproszczona zostanie procedura pobierania VAT w przypadku budowy i utrzymania wspólnych odcinków dróg transgranicznych, co do tej pory było to możliwe tylko w odniesieniu do budowy i utrzymania mostów. Projekt wprowadza definicję terenów budowlanych, co ułatwi podatnikom stosowanie zwolnień od podatku VAT oraz przyczyni się do usunięcia rozbieżności między organami skarbowymi a sądami administracyjnymi chodzi o elementy decydujące o budowlanym charakterze terenu, dla którego nie został wydany plan zagospodarowania przestrzennego wraz ze stosowną decyzją. Podmioty zagraniczne w określonych sytuacjach będą mogły ustanowić przedstawiciela podatkowego bez konieczności rejestrowania się jako czynny podatnik VAT (przedstawiciel podatkowy nie może mieć zaległości podatkowych). Zmiana ta jest korzystna dla tych podmiotów, które przez Polskę zamierzają importować towary do innych państw członkowskich (dzięki temu mogą zwiększyć się wpływy z cła).
Wprowadzona zostanie możliwość dokonania korekty podstawy opodatkowania w przypadku gdy nie jest możliwe uzyskanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę oraz możliwość przeliczania kwot na fakturach według kursu wymiany Europejskiego Banku Centralnego.
Uelastycznione zostanie stosowanie stawki 0 proc. w eksporcie towarów oraz wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów. Stawka 0 proc. będzie stosowana w przypadku, gdy podatnik zarejestruje się jako podatnik VAT-UE nie później niż w momencie składania deklaracji (zostanie wprowadzony przykładowy katalog dokumentów umożliwiających stosowanie tej stawki w eksporcie).
Pozostałe propozycje zmian korzystne dla przedsiębiorców dotyczą fakturowania:
- regulacje dotyczące fakturowania przeniesione zostaną z rozporządzenia do ustawy,
- zlikwidowany zostanie obowiązek wystawiania faktur, które dokumentują sprzedaż produktu/usługi zwolnionych z VAT (podatnik będzie musiał wystawić taką fakturę jedynie na żądanie nabywcy),
- faktury będą wystawiać wszyscy podatnicy, również podatnicy dotychczas wystawiający rachunki,
- na fakturach dokumentujących sprzedaż paliwa do pojazdów samochodowych nie będzie zamieszczany numer rejestracyjny,
- w przypadku, gdy kwota transakcji nie przekroczy 450 zł albo 100 euro możliwe będzie wystawianie faktur uproszczonych,
- wydłużony zostanie termin wystawienia faktury do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano transakcji oraz wprowadzono możliwość wystawiania faktur zbiorczych (obejmujących transakcje z całego miesiąca),
- będzie można uniknąć wielokrotnego wystawiania faktur zaliczkowych i faktury końcowej, gdy wszystkie czynności będą zrealizowane w jednym miesiącu.

Źródło: www.premier.gov.pl, 17 października 2012 r.

2012-10-16
Rodzic wybierze jak długi będzie jego urlop macierzyński

Rząd chce, aby urlop macierzyński został wydłużony do 52 tygodni. Rodzice, którzy zechcą skorzystać z urlopu macierzyńskiego w takim wymiarze, będą mogli liczyć na 80 proc. dotychczasowego świadczenia. Rodzice, którzy zdecydują się wykorzystać jedynie 6 miesięcy urlopu otrzymają 100-procentowe świadczenie. Takie założenia przedstawił Minister Władysław Kosiniak-Kamysz na konferencji prasowej 15 października 2012 r. Nowe plany resortu pracy związane są z nowymi zadaniami rządu, określonymi w tzw. drugim exposé premiera Tuska. Najważniejsze wyzwania dotyczą obszaru polityki prorodzinnej i rynku pracy. Godzeniu życia zawodowego z wychowywaniem dzieci będzie służyło wydłużenie urlopu macierzyńskiego do 52 tygodni. Rodzice, którzy zechcą skorzystać z tej możliwości, będą mogli liczyć na 80 proc. dotychczasowego świadczenia. Pozostawimy jednak rodzicom wolny wybór wykorzystujący jedynie 6 miesięcy urlopu otrzymają 100-procentowe świadczenie powiedział Minister Kosiniak-Kamysz. Kolejnym elementem polityki prorodzinnej jest opieka nad najmłodszymi dziećmi. Rząd będzie kontynuować działania, ułatwiające zakładanie żłobków i korzystanie z opiekuna dziennego poprzez wprowadzanie ułatwień formalnych i wspieranie takich inicjatyw finansowo. Na te cele w latach 2012-2013 przeznaczonych zostanie 500 mln zł. Inicjatywy, mające wspomóc rynek pracy, z jednej strony pomagają przedsiębiorcom w tworzeniu i utrzymywaniu miejsc pracy, z drugiej zaś muszą ułatwiać aktywizację bezrobotnych. Pierwszemu celowi będzie służyć uelastycznienie czasu pracy. Drugim elementem jest reforma urzędów pracy. W 2013 roku na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu przeznaczonych zostanie ok. 1,2 mld zł z Funduszu Pracy. Wprowadzone zostaną również zmiany w funkcjonowaniu urzędów pracy, które będą rozliczane z osiągniętych efektów (doprowadzenia osób bezrobotnych do zatrudnienia). Minister Władysław Kosiniak-Kamysz przypomniał też o mających wejść wkrótce w życie zmianach ustawowych, które umożliwią odprowadzanie składek za ubezpieczenie podczas urlopu wychowawczego za osoby prowadzące działalność gospodarczą, ubezpieczone w KRUS lub nieubezpieczone.

Źródło: www.mpips.gov.pl, 16 października 2012 r.

2012-10-16
MG nie wprowadza nowego podatku za jazdę samochodem firmowym prywatnie

Ministerstwo Gospodarki poinformowało, że nie wprowadza nowego podatku za jazdę samochodem firmowym prywatnie. Resort proponuje nowy sposób rozliczania ryczałtu. Obecnie kwestia rozliczania podatkowego takich świadczeń jest regulowana w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) dalej u.p.d.o.f. Na podstawie art. 11 ust. 2 i 2a pkt 4 u.p.d.o.f. organy skarbowe przyjmują, że podstawa opodatkowania powinna wynosić tyle, ile kosztuje wynajem takiego samego pojazdu w wypożyczalni samochodów. Jest to, zdaniem Ministerstwa Gospodarki, skrajnie niekorzystne i dla pracownika i dla przedsiębiorcy. Sytuacja ta w efekcie nie przynosi żadnego pożytku także budżetowi państwa. Obecnie trwa dyskusja o wysokości proponowanego przez MG ryczałtu, zastępującego dotychczasowe skomplikowane wyliczenia. Ministerstwo Gospodarki chce ustalenia niskiej opłaty oraz wskazania już na etapie założeń mechanizmu prowadzącego do jej ustalenia. Z kolei Ministerstwo Finansów uważa, że deklarowanie mechanizmów ustalania ryczałtu na etapie założeń jest przedwczesne. Celem przygotowywanych zmian - jak poinformowało Ministerstwo - jest uproszczenie rozliczeń prowadzonych przez przedsiębiorców.

Źródło: www.mg.gov.pl, 16 października 2012 r.

2012-10-15
Metoda kasowa szansą na poprawę płynności finansowej przedsiębiorstw

Kasowa metoda rozliczania podatku VAT dla małych podatników oraz ulga na złe długi to najważniejsze ułatwienia dla przedsiębiorców w ramach założeń projektu ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce. Ministerstwo Gospodarki zaprezentowało w formie schematów jak mają wyglądać powyższe ułatwienia. Zgodnie z projektem stronami transakcji są podatnicy VAT rozliczający się metodą kasową, ulga na złe długi nie znajdzie zastosowania, ponieważ podatek będzie uiszczany dopiero po otrzymaniu zapłaty. W przypadku pozostałych transakcji termin na skorzystanie z ulgi na złe długi ulegnie skróceniu. 90-dniowy termin na zapłatę podatku VAT niezależnie od otrzymania zapłaty za towar lub usługę jest główną barierą zniechęcającą podatników do rozliczania się metodą kasową. Zaproponowana przez Ministerstwo Gospodarki likwidacja tej bariery spowoduje, że większa liczba podatników wybierze taką metodę rozliczeń podatkowych, co przyczyni się do poprawy płynności przedsiębiorców (brak obowiązku kredytowania budżetu przez tych podatników). Ułatwienia w rozliczaniu VAT metodą kasową w przypadku małego podatnika rozliczającego się metodą kasową, dla którego kontrahentem jest inny podmiot niż podatnik VAT czynny, polegają na dwukrotnym wydłużeniu (do 180 dni) terminu zapłaty VAT. W przypadku tzw. ulgi na złe długi zaproponowano możliwość korekty podatku należnego wynikającego z nieuregulowanej faktury w krótszym niż obecnie terminie (o 30 dni lub wielokrotność tego okresu oraz bez konieczności zawiadamiania dłużnika). Wraz z korektą złożona będzie do urzędu skarbowego informacja wyjaśniająca. Resort gospodarki udostępnił na swojej stronie internetowej schematy prezentujące zaproponowane w projekcie rozwiązania. Projekt został przyjęty 9 października przez Radę Ministrów.

Źródło: www.mg.gov.pl,15 października 2012 r.

2012-10-15
Od 1 stycznia wyższe stawki akcyzy na wyroby tytoniowe

Wyższa stawka podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe oraz niższa na napoje fermentowane takie zmiany przewiduje projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. Na stronie internetowej resortu finansów został opublikowany projekt z dnia 12 października ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. Jest to druga wersja projektu ustawy okołobudżetowej. W projekcie znalazł się blok zmian związanych z podatkiem akcyzowym. Zmiany dotyczą między innymi stawek podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe i napoje fermentowane. Projektodawcy zakładają opodatkowanie akcyzą w określonych okolicznościach suszu tytoniowego, który na gruncie obowiązujących przepisów nie jest wyrobem akcyzowym. Projekt przewiduje opodatkowanie suszu w przypadku, gdy jest on sprzedawany innym podmiotom niż podmioty będące pośredniczącymi podmiotami tytoniowymi lub podmiotami prowadzącymi składy podatkowe. Susz tytoniowy podlegający opodatkowaniu ma być objęty obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy. Ustalono stawkę akcyzy na susz tytoniowy w wysokości 218,40 zł za kilogram, zaś stawka za nieodpowiednie wykonanie obowiązku oznaczania będzie wynosiła 436,80 zł. Druga ze zmian dotyczy tradycyjnie podwyższenia stawki kwotowej na tytoń do palenia z 115,86 zł/kg do 153,98 zł/kg przy jednoczesnym zastosowaniu stawki procentowej obniżonej do poziomu 25,0 proc. Projektodawcy zakładają również podwyższenie stawki kwotowej akcyzy na cygara i cygaretki. Kolejną z propozycji przedstawionych w projekcie jest określenie stawki podatku akcyzowego od napojów fermentowanych takich jak cydr i perra. Państwa członkowskie UE mają prawo stosować obniżone stawki akcyzy od wszelkich rodzajów innych napojów przefermentowanych, niemusujących i musujących, o rzeczywistej zawartości alkoholu nieprzekraczającej 8,5 proc. W przypadku cydru i perry o mocy do 5 proc. stawka ma wynosić 97 zł od 1 hektolitra. Tak określona stawka zrównałaby opodatkowanie cydru i perry z piwem. Ostatnią z propozycji jest rozszerzenie katalogu wyrobów akcyzowych do których ma mieć zastosowanie procedura zawieszenia poboru akcyzy o wyroby o kodach CN 3811 11 10, 3811 11 90, 3811 19 00 oraz 3811 90 00. Projektodawcy szacują, że sama podwyżka akcyzy na papierosy przyniesie dodatkowych 345 mln zł do budżetu państwa. Powyższe regulacje mają obowiązywać od 1 stycznia 2013 roku.

Źródło: www.mf.gov.pl, 15 października 2012 r.

2012-10-15
Sejm znowelizował ustawę o PIT

Sejm przyjął w piątek nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wszystkie zgłoszone do projektu poprawki zostały albo wycofane albo odrzucone. Za ustawą głosowało 232 posłów, 215 było przeciw. Ustawa wprowadza zmiany w zasadach obliczania kosztów uzyskania przychodów przez twórców. Twórcy, którzy osiągają rocznie dochody powyżej 85 tys. 528 zł. będą mieli ograniczone możliwości skorzystania z ryczałtowych 50-proc. kosztów. Ustawa ogranicza także ulgę prorodzinną na pierwsze dziecko. To ograniczenie dotyczyć będzie rodzin, które uzyskują dochody ponad 9,3 tys. zł miesięcznie, czyli 112 tys. zł rocznie. Dla rodzin z dwójką dzieci nic się nie zmieni; w przypadku trzeciego dziecka ulga wzrośnie o 50 proc., a na czwarte i kolejne wzrośnie o 100 proc. Mimo likwidacji w ustawie ulgi na internet, ulga ta ma jednak szansę pozostać, jeżeli na etapie prac nad ustawą w Senacie zostanie zgłoszona odpowiednia poprawka. Ministerstwo Finansów nie będzie się sprzeciwiać tej poprawce jeżeli będzie zakładała, że ulga przysługiwać będzie tylko osobom, które dopiero zaczynają korzystać z internetu.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 15 października 2012 r.

2012-10-12
Sprzedaż towarów tylko z aktualną stawką VAT

Towary powinny być sprzedawane z aktualną właściwą dla nich stawką VAT, również w zakresie, w jakim zostały nabyte z poprzednio obowiązującą stawką. Czynności podlegające opodatkowaniu VAT opodatkowane są, co do zasady, według stawki VAT obowiązującej w momencie powstania obowiązku podatkowego, a więc z aktualną stawką VAT. Wyjątki od tej zasady określają przepisy art. 41 ust. 14a-14h ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u. Jeżeli zatem właściwą obecnie dla przedmiotowych towarów stawką VAT jest stawka 8%, tę właśnie stawkę należy zastosować do ich dostawy (sprzedaży). Nie ma znaczenia, że zostały one nabyte z niższą stawką VAT, tj. ze stawką 5%. Stawka VAT zastosowana przy zakupie towarów nie jest w żaden sposób wiążąca dla podatników. Powinni oni stosować właściwą stawkę VAT również, jeżeli ich dostawca stosuje inną stawkę VAT. Gdyby zatem zmiana przez dostawcę stawki VAT z 5% na 8% nie była konsekwencją zmiany przepisów, lecz stwierdzenia przez dostawcę, że dotychczas bezpodstawnie stosował stawkę 5%, stosowanie tej stawki przez Państwa było również bezpodstawne.

Vademecum Głównego Księgowego, 12 października 2012 r.

2012-10-11
MEN ma jeszcze pracować nad ostatecznym kształtem projektu Karty Nauczyciela

W dniu 9 października 2012 r. w Ministerstwie Edukacji Narodowej spotkali się przedstawiciele związków zawodowych, samorządów i rządu w sprawie zmian w systemie zatrudniania i wynagradzania nauczycieli. W pierwszej części spotkania MEN zaproponowało: 47 dni urlopu wypoczynkowego nauczyciela, likwidację dodatku mieszkaniowego i zasiłku na zagospodarowanie, włączenie dodatku wiejskiego do średniego wynagrodzenia lub jego dowolne ustalanie przez samorządy. Strona samorządowa postulowała ograniczenie urlopu wypoczynkowego nauczyciela do 40 dni roboczych. Miałby być udzielany w dni wolne od zajęć dydaktyczno wychowawczych. Przykładowo w ferie letnie wynosiłby 35 dni, w ferie zimowe 5 dni a pozostałe dni mogłyby być wykorzystane podczas przerw świątecznych, egzaminów i innych dni wolnych od zajęć dydaktyczno wychowawczych. Na tle krajów europejskich pensja nauczycieli polskich jest jedną z najniższych, natomiast wymiar urlopu wypoczynkowego nie odbiega od średniej w Europie. Niewiele krajów ma urlop krótszy niż w Polsce. Druga część spotkania dotyczyła wynagrodzeń nauczycieli, a głównie dodatków socjalnych i innych uprawnień. Związkowcy przytaczali argumenty za pozostawieniem dodatku wiejskiego w dotychczasowym kształcie (m.in. konieczność posiadania kilku specjalności przez nauczycieli pracujących na wsi, dojazdy do pracy i innych szkół, gdzie uzupełniają etaty). Przekształcenie tego dodatku w składnik płacowy i wliczanie go do średniego wynagrodzenia może spowodować obniżenie innych dodatków ustalanych przez samorządy (motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy). Z kolei w drugim wariancie dodatek wiejski praktycznie nie będzie wypłacany. Strona związkowa nie wyraziła zgody zarówno na propozycje strony samorządowej jak i Ministerstwa. Dyskusja nie zakończyła się żadnymi ustaleniami. MEN ma jeszcze pracować nad ostatecznym kształtem projektu zmian w tej sprawie. Zmiany w KarcieNauczyciela mają być ujęte w tzw. drugim expose premiera. Do końca roku ma być gotowy projekt nowelizacji Karty Nauczyciela.

Źródło: www.solidarnosc.org.pl, 11 października 2012 r.

2012-10-11
(Nie) zawsze wyższa emerytura dla rolników

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 3 października 2012 r. sygn. III UZP 4/12 wypowiedział się, iż brak jest możliwości zwiększania podstawy wymiaru emerytury za okresy podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników, w których rolnik był zwolniony z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne rolników. Zgodnie z art. 26 w związku z art. 26 a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wysokość ustalonej emerytury ulega zwiększeniu za okresy opłacania składek na Fundusz Emerytalny Rolników, Fundusz Ubezpieczenia Społecznego Rolników i ubezpieczenie emerytalno-rentowe, o których mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników. Wątpliwości interpretacyjne budził wówczas obowiązujący przepis art. 40 ustawy z dnia 27 października 1977 r. o zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych świadczeniach dla rolników i ich rodzin. Zgodnie z tym przepisem rolnik, który rozpoczął prowadzenie gospodarstwa rolnego przed ukończeniem 35 roku życia zwolniony był z opłacania składki przez okres pierwszych 5 lat prowadzenia gospodarstwa rolnego. Należy dodać, iż ustawa z dnia 27 października 1977 r. została uchylona przez przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin. Podsumowując emerytura ustalona zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych nie ulega zwiększeniu na podstawie art. 26a tej ustawy za okresy podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników, w których rolnik zwolniony był od obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników na podstawie art. 40ustawy z dnia 27 października 1977 r. o zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych świadczeniach dla rolników i ich rodzin.

Źródło: www.sn.pl, 11 października 2012 r.

2012-10-11
Będą zmiany w międzynarodowych umowach podatkowych

Na wczorajszym posiedzeniu Sejm uchwalił ustawy w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację zmiany umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych z Luksemburgiem i Islandią oraz w sprawie ratyfikacji nowej umowy z Kanadą. Ustawa o ratyfikacji protokołu zmieniającego konwencję z Luksemburgiem z 1995 r. w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku zmienia postanowienia dotyczące metody unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do polskich rezydentów, opodatkowania dywidend, odsetek, należności licencyjnych, zysków kapitałowych oraz wymiany informacji podatkowych. W podpisanym 7 czerwca 2012 r. protokole wprowadzone zostało zwolnienie z opodatkowania dywidend u źródła w przypadku posiadania co najmniej 10 proc. w kapitale spółki wypłacającej przez nieprzerwany 24-miesięczny okres poprzedzający dzień wypłaty dywidend. Obecna konwencja przewiduje ich opodatkowanie wg stawek 5 proc. (przy 25 proc. udziale w kapitale spółki wypłacającej dywidendę) oraz 15 proc w pozostałych przypadkach. Zmieniono również postanowienia konwencji dotyczące odsetek i należności licencyjnych, obniżając dla obydwu kategorii stawkę podatku u źródła z 10 proc. do 5 proc. Ponadto wprowadzono tzw. klauzulę nieruchomościową, czyli objęcie opodatkowaniem w państwie, w którym położony jest majątek nieruchomy, zysków z tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji), których wartość pochodzi pośrednio lub bezpośrednio z tego majątku nieruchomego. Druga z uchwalonych ustaw dotyczy Konwencji podpisanej 14 maja 2012 r. z Kanadą w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, która zastąpi umowę z 1987 r. Nowa konwencja przewiduje, że podstawową metodą unikania podwójnego opodatkowania będzie metoda wyłączenia z progresją. Natomiast w odniesieniu do dochodów kapitałowych będzie stosowana metoda zaliczenia proporcjonalnego. W przypadku tej metody cały dochód jest opodatkowany w Polsce, ale od podatku można odliczyć podatek zapłacony zagranicą. Stawki podatku od dochodów kapitałowych zostały w nowej Konwencji określone w wysokości: 5 proc. i 15 proc. od dywidend, 10 proc. od odsetek i 10 proc. od należności licencyjnych. Ponadto nowa Konwencja zawiera pełną klauzulę wymiany informacji podatkowych. Trzecia ustawa to ustawa o ratyfikacji podpisanego 16 maja 2012 r. protokołu zmieniającego umowę z Islandią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzoną w Reykjaviku 19 czerwca 1998 r. Tak samo jak w przypadku umów z Luksemburgiem oraz Kanadą metoda zaliczenia proporcjonalnego zostanie zastąpiona przez metodę wyłączenia z progresją. Ponadto protokół wprowadza pełną klauzulę wymiany informacji podatkowych. Umowa rozszerzona została m.in. o przepisy umożliwiające żądanie informacji, nawet jeżeli drugie umawiające się państwo nie potrzebuje ich do własnych celów, oraz informacji znajdujących się w posiadaniu instytucji finansowych i banków. Powyższe ustawy trafią teraz do Senatu.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 11 października 2012 r.

2012-10-11
Pracodawcy popierają zaproponowane zmiany w VAT

Wypracowanie kompromisu pozwalającego na poszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do stosowania kasowej metody rozliczania VAT to zdaniem Pracodawców RP jeden z dwóch najważniejszych elementów wtorkowego wystąpienia premiera. Drugim jest propozycja ewentualnego oskładkowania umów cywilnoprawnych. Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski przypomniał, że Pracodawcy RP popierają podniesienie granicy przychodów umożliwiającej korzystanie z metody kasowej. Regulacje unijne nie zostawiają jednak wielkiego pola manewru możliwe jest podwyższenie limitu z 1,2 do 2 mln euro. W jego opinii ważne jest to, aby przepisy stały się dotkliwe dla nieuczciwych przedsiębiorców, którzy z niepłacenia w terminie uczynili istotny element prowadzenia działalności gospodarczej. Dysponują oni de facto darmowym kredytem kupieckim. Niemniej proponowane zmiany, przynajmniej na tym poziomie ogólności, oceniamy pozytywnie. Mogą one ograniczyć kryminogenne praktyki, a także wpłynąć na zmniejszenie zatorów płatniczych dodał Malinowski i przypomniał, że w ciągu dwóch tygodni do rządu powinien trafić projekt ustawy, która zmieni niektóre zasady rozliczania podatku VAT, m.in. wprowadzi sankcje za odliczanie podatku VAT bez zapłacenia odpowiedniej faktury.

Źródło: www.pracodawcyrp.pl, 11 października 2012 r.

2012-10-10
Pierwsze czytanie projektu ustawy nowelizującej kodeks pracy

W dniu 10 października w trakcie 23. posiedzenia Sejmu odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Projekt zakłada zwolnienie pracodawców z obowiązku zgłaszania Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej informacji o miejscu, rodzaju i zakresie wykonywanej działalności gospodarczej. Jednocześnie firmy rozpoczynające działalność gospodarczą będą otrzymywać potwierdzenie o nadaniu numeru NIP w ciągu 3 (a nie 14) dni. Ułatwienia dla pracodawców mają polegać na zwolnieniu z obowiązku zgłaszania Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej informacji o miejscu, rodzaju i zakresie wykonywanej działalności gospodarczej. PIP oraz PIS niezbędne dane mają uzyskiwać z rejestru podmiotów prowadzonego przez GUS i kont płatników prowadzonych przez ZUS. Jednocześnie firmy rozpoczynające działalność gospodarczą mają otrzymywać od naczelnika urzędu skarbowego potwierdzenie o nadaniu numeru NIP w ciągu 3 dni (a nie jak dotychczas 14 dni). Proponuje się, aby ustawa weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 10 października 2012 r.

2012-10-04
Celnik też wystawi kierowcy mandat

Wprowadzenie możliwości nakładania przez Służbę Celną grzywien w drodze mandatu karnego za wybrane wykroczenia przewiduje opublikowany na stronie resortu finansów projekt rozporządzenia. Możliwość ukarania grzywną w drodze mandatu karnego osób popełniających wykroczenia ujawnione przez Służbę Celną umożliwi skuteczniejsze i szybsze egzekwowanie sankcji za popełnione przez kierujących pojazdami wykroczenia z zakresu transportu drogowego, a także przyczyni się do odciążenia Policji i Inspekcji transportu Drogowego w sprawach mniejszej wagi, w których sprawcy zgodzą się na przyjęcie mandatu. Uprawnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego dotyczyć będą między innymi wykroczeń związanych z naruszeniem przez kierowcę, osobę zarządzającą przedsiębiorstwem lub osobę zarządzającą transportem w nim, a także przez każdą inną osobę wykonującą czynności związane z przewozem drogowym obowiązków lub warunków tego przewozu. Postępowanie mandatowe będą mogli prowadzić jedynie funkcjonariusze celni posiadający upoważnienia wydane odpowiednio przez dyrektora izby celnej albo naczelnika urzędu celnego, w których funkcjonariusze pełnią służbę.

Źródło: www.mf.gov.pl, stan z dnia 4 października 2012 r.

2012-10-04
Odsetki od zaległości podatkowych bez zmian

Nie zmieni się wysokość odsetek od zaległości podatkowych. Rada Polityki Pieniężnej podczas posiedzenia w dniach 2-3 października podjęła decyzję o utrzymaniu stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie. Decyzja RPP oznacza, że stopa referencyjna NBP wynosi 4,75 proc., stopa lombardowa - 6,25 proc., depozytowa - 3,25 proc., a redyskonta weksli - 5,00 proc. w skali rocznej. Wczorajsza decyzja RPP z punktu widzenia przedsiębiorstw nie ma wielkiego znaczenia - twierdzi specjalista z PKPP Lewiatan. Przedsiębiorcy bardzo ostrożnie korzystają z kredytów i nawet obniżka stóp procentowych i spadek oprocentowania kredytów nie skłoni firm do zaciągania kredytów. Związane z tymi wskaźnikami odsetki od zaległości podatkowych pozostają na niezmienionym poziomie. Stawka podstawowa wynosi 14,5 proc., natomiast stawka obniżona 10,88 proc. kwoty zaległości w stosunku rocznym.

Źródło: www.nbp.pl, 4 października 2012 r.

2012-10-02
Limity podatkowe w 2013 r. będą niższe

Status małego podatnika VAT, PIT i CIT w 2013 r. będą mieć przedsiębiorcy, których roczny przychód ze sprzedaży nie przekroczy 4.922 tys. zł. Obecnie limit ten wynosi 5.324 tys. zł. Obliczenie limitów podatkowych kwot euro na złotówki opiera się na średnim kursie euro ogłoszonym przez NBP w pierwszym dniu roboczym października roku poprzedzającego rok na który mają być wyliczone limity. Wczoraj średni kurs euro wyniósł 4,1020 zł (Tabela nr 190/A/NBP/2012 z dnia 1 października 2012 r.). Z uwagi na niski kurs euro limity podatkowe od nowego roku będą niższe niż obowiązujące. Status małego podatnika podatków dochodowych będą mieć przedsiębiorcy, których roczny przychód ze sprzedaży nie przekroczy kwoty 4.922 tys. zł. Warto przypomnieć, że posiadanie statusu małego podatnika umożliwia korzystanie z kasowej metody rozliczeń VAT, kwartalnych rozliczeń VAT bez konieczności wpłacania zaliczek oraz jednorazowej amortyzacji środków trwałych. Mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą mogą dokonywać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, gdy ich wartość początkowa w roku podatkowym w którym zostały wprowadzone do ewidencji nie przekracza równowartości 50 tys. euro. W 201 3 roku limit ten będzie wynosił 205 tys. zł, a zatem o 17 tys. zł mniej niż obecnie. Niższe będą również limity przychodów uprawniające do korzystania z opodatkowania działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W 2013 r. ryczałt będą mogli płacić podatnicy, którzy w tym roku uzyskują przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie w wysokości nieprzekraczającej 615.300 zł. Limit ten dotyczy również przychodów wszystkich wspólników spółki cywilnej lub jawnej osób fizycznych. Kwartalny sposób rozliczania ryczałtu w następnym roku stosować będą mogli wyłącznie podatnicy, których przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki nie przekraczają 102.550 zł.

Źródło: Redakcja Publikacji Elektronicznych WKP, 2 października 2012 r.

2012-10-02
Zmiana klasyfikacji zawodów i specjalności

Murarz, tynkarz, wędliniarz, wiertacz to niektóre z zawodów o jakie zostanie uzupełniona Struktura zawodów i specjalności w Klasyfikacji zawodów i specjalności. Tak wynika z przygotowanego przez ministra pracy projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. Projekt rozporządzenia zakłada, iż struktura zawodów i specjalności w Klasyfikacji zawodów i specjalności stanowiącej załącznikdo rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 82, poz. 537) uzupełniona zostanie o sześć nowych zawodów wraz z kodami, ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie zawodów szkolnictwa zawodowego (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 7), które weszło w życie z dniem 1 września 2012 r. Te sześć nowych zawodów, to: murarz-tynkarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych, wędliniarz, wiertacz, operator maszyn i urządzeń do przetwarzania tworzyw sztucznych. Dzięki zmianie możliwa będzie refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych odbywających przygotowanie zawodowe w ww. sześciu nowych zawodach, które wprowadzone zostały do zasadniczych szkół zawodowych od 1 września 2012 r. Planuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 września 2012 r., a to z uwagi na termin składania przez pracodawców do Ochotniczych Hufców Pracy wniosków o refundację wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych. Termin ten upływa z dniem 15 listopada 2012 r. Projekt został przekazany do konsultacji społecznych.

Źródło: www.rcl.gov.pl, 2 października 2012 r.

2012-10-02
Będzie więcej dni wolnych od pracy jest wyrok TK

Wczoraj Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok w sprawie przepisu mówiącego o braku możliwości odebrania dnia wolnego za święta przypadające w dni wolne od pracy. Zdaniem TK przepis ten jest niezgodny z konstytucją. Obecnie obowiązujący przepis mówiący, że jeżeli zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy święto przypada w dniu wolnym od pracy, wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, to nie obniża ono wymiaru czasu pracy został wprowadzony do polskiego prawa pracy w styczniu 2011 roku. Wszystko za sprawą święta Trzech Króli, które ustawodawca uznał za dzień wolny od pracy. Ustawodawca, dając pracownikom dodatkowy dzień wolny 6 stycznia, zabrał jednak wolne za święta przypadające w dzień ustawowo wolny od pracy inny niż niedziela. (art. 130 par. 2 w zw. z art. 130 par. 2(1) k.p.). Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego art. 130 par. 2(1) Kodeksu pracy jest sprzeczny z art. 14 Kodeksu pracy oraz 66 ust. 2 Konstytucji, które zakładają, że wszyscy pracownicy mają takie samo prawo do określonych w ustawie dni wolnych od pracy. Jak twierdzi TK ,,wprowadzenie różnic w liczbie dni wolnych od pracy przysługujących pracownikom tylko na podstawie przyjętego przez danego pracodawcę rozkładu czasu pracy nie znajduje racjonalnego uzasadnienia. Przyjęte przez ustawodawcę kryterium zróżnicowania nie wynika, ani z cech osobowych pracownika, ani z charakteru jego pracy. Zdaniem Trybunału choć takie postępowanie jest uzasadnione z punktu widzenia gospodarczego, to nie może ono w żaden sposób uzasadniać i popierać dyskryminacji pracowniczej. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego oznacza, że w polskim prawie pracy będzie trzeba wrócić do przepisów sprzed nowelizacji, które umożliwiały pracownikom,odebranie dnia wolnego za święto, które przypadło w dzień wolny od pracy inny niż niedziela. Wyrok Trybunały Konstytucyjnego jest ostateczny.

http://trybunal.gov.pl/Rozprawy/2012/k_27_11.htm, 2 października 2012 r.

2012-10-01
80 proc. uposażenia na zwolnieniu lekarskim dla mundurowego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przekazało na Komitet Stały Rady Ministrów projekt dotyczący zmian w zwolnieniach lekarskich służb mundurowych, następnie projekt trafi do Rady Ministrów. Projekt zakłada, że funkcjonariusze przebywający na zwolnieniu lekarskim otrzymają 80 proc. uposażenia wraz z dodatkami o charakterze stałym. Proponowane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych rozwiązania zakładają, że funkcjonariusze oraz żołnierze, którzy przebywają na zwolnieniu lekarskim otrzymają, co do zasady 80 proc. uposażenia wraz z dodatkami o charakterze stałym. Pomniejszone uposażenie będzie wypłacane w sytuacjach, gdy zwolnienie lekarskie jest wynikiem choroby, która nie ma związku ze służbą, z tytułu opieki nad dzieckiem lub opieki nad innym członkiem rodziny. Obecnie funkcjonariusze przebywający na zwolnieniach otrzymują całość przysługującego im uposażenia. Pieniądze, o które zostaną ograniczone uposażenia osób pozostających na zwolnieniach lekarskich zostaną przeznaczone na fundusz nagród i zapomóg. Z funduszu będą korzystać funkcjonariusze oraz żołnierze, którzy wykonują zajęcia służbowe w zastępstwie chorych kolegów. Obniżenie uposażenia nie wpłynie na wymiar podstawy emerytury i renty. Średnio codziennie 6 tys. policjantów przebywa na zwolnieniu chorobowym. Głównym celem przygotowanej reformy jest zwiększenie liczby funkcjonariuszy, którzy będą obecni na służbie każdego dnia. Proponowane rozwiązania mają także na celu m.in. wzrost motywacji do służby funkcjonariuszy i żołnierzy, którzy zastępują osoby przebywające na zwolnieniach lekarskich. Projekt zmian przewiduje także okoliczności, w których uposażenie nie będzie zmniejszane, a funkcjonariuszom i żołnierzom będzie wypłacane 100 proc. uposażenia. Całość uposażenia będzie wypłacana, jeśli funkcjonariusz pozostaje na zwolnieniu lekarskim m.in. z powodu: choroby mającej związek ze służbą, wypadków podczas służby i chorób zawodowych, wypadków w drodze do służby lub ze służby, choroby przypadającej w czasie ciąży. Całość uposażenia będzie także wypłacana, jeżeli niezdolność do służby powstała: podczas służby poza granicami kraju (np. misje i działania ratownicze), została spowodowana przez inną osobę w wyniku umyślnego przestępstwa lub wykroczenia, jest wynikiem czynów o charakterze bohaterskim (np. działania w ciężkich warunkach, z wykazaniem wyjątkowej odwagi, z narażeniem życia lub zdrowia, w obronie prawa, nietykalności granic państwowych). Ministerstwo Spraw Wewnętrznych chce, aby proponowane zmiany weszły w życie od przyszłego roku.

Źródło: www.msw.gov.pl, 1 października 2012 r.

2012-10-01
Wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do OFE

Zgodnie z komunikatem Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 18 września 2012 r. w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego ogłasza się, że w okresie od dnia 1 października 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wysokość odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego wynosi 4,51%.

Źródło: www.zus.pl, 1 października 2012 r.

2012-09-27
Pracodawcy RP przeciwni dłuższym urlopom ojcowskim

Pracodawcy RP są przeciwni wydłużeniu urlopów ojcowskich z obecnych 2 do 8 tygodni. Taką zmianę zakłada projekt zmiany ustawy Kodeksu pracy przygotowany przez posłów Ruchu Palikota. Jak podkreślają Pracodawcy RP wprowadzenie w życie tego pomysłu spowoduje zwiększenie wydatków po stronie ZUS. Poselski projekt przewiduje, że (podobnie jak w obecnym stanie prawnym) pracodawca nie mógłby odmówić udzielenia pracownikowi urlopu ojcowskiego. Może to stanowić barierę w korzystaniu z tego uprawnienia. Wówczas pracodawca będzie musiał się liczyć z nieobecnością pracownika nawet przez dwa miesiące, co jest sporym problemem zarówno dla jednej, jak i dla drugiej strony. Dlatego czterokrotne wydłużenie wymiaru urlopu ojcowskiego może wręcz negatywnie wpłynąć na zainteresowanie tym instrumentem komentuje pomysł ekspert Pracodawców RP Wioletta Żukowska. Niewielu uprawnionych ojców korzysta z dodatkowego urlopu (z wyliczeń ZUS wynika, że w 2010 r. było to ok. 6 proc., a w I kw. 2012 r. 7 proc.). W ocenie Pracodawców RP ważniejsze od urlopów macierzyńskich czy ojcowskich, które czasowo wyłączają pracowników z życia zawodowego i nierzadko powodują dezaktualizację ich kompetencji, są żłobki. W Polsce odsetek dzieci do lat 3 korzystających ze żłobków lub innych form opieki instytucjonalnej wynosi 8,6 proc. i jest jednym z najniższych w Europie. Należy podkreślić, że tego rodzaju formy faktycznie umożliwiają łączenie pracy z obowiązkami rodzinnymi oraz mogą pozytywnie wpłynąć na poziom dzietności społeczeństwa.

Źródło: www.pracodawcyrp.pl, 27 września 2012 r.

2012-09-25
Formularze zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych

Ministerstwo Finansów przygotowało nowy wzór zgłoszenia identyfikacyjnego NIP-2 i informacji o wspólnikach lub o spółkach tworzących podatkową grupę kapitałową - NIP-D. W rubryce 35 zgłoszenia NIP-2 uzupełniona zostanie lista szczególnych form prawnych. Na liście znajdą się także: przedszkola publiczne i niepubliczne (kod 81 i 82), podstawowe szkoły publiczne i niepubliczne (kod 83 i 88), gimnazja publiczne i niepubliczne (kod 84 i 89), ponadgimnazjalne szkoły publiczne i niepubliczne (kod 86 i 91), artystyczne szkoły publiczne i niepubliczne (kod 87 i 92), publiczne i niepubliczne placówki systemu oświaty (kod 93 i 94), inne publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne systemu oświaty (kod 95 i 96) oraz publiczne i niepubliczne zespoły szkół i placówek systemu oświaty (kod 97 i 98). Z kolei w rubryce 37 dotyczącej statusów szczególnych dodany zostanie nowy status umożliwiający podmiotowi wskazanie, że jest on organizacją pożytku publicznego, co pozwoli na szybkie uzyskanie informacji o posiadaniu statusu OPP bezpośrednio z systemu CRP KEP, bez konieczności korzystania z dodatkowych źródeł danych. W formularzu NIP-D skorygowany ma zostać natomiast opis pól 4, 21 i 38 z uwagi na powstały błąd pisarski w numeracji pól. Zgodnie z projektem rozporządzenia, mając na uwadze posiadane przez organy podatkowe zapasy formularzy, do wyczerpania nakładu, jednak nie dłużej niż do końca 2014 roku, będzie możliwość stosowania dotychczasowych wzorów z wyjątkiem zgłoszeń NIP-2 dotyczących OPP, przedszkoli, szkół i innych placówek systemu oświaty.

Źródło: www.mf.gov.pl, 25 września 2012 r.  

2012-09-21
W 2013 r. wzrosną kary za przestępstwa skarbowe

W następnym roku sąd wymierzając karę grzywny za przestępstwo skarbowe będzie mógł wymierzyć karę w wysokości 15 milionów 359 tysięcy złotych, a zatem o 959 tysięcy wyższą niż w tym roku. Kary za przestępstwa i wykroczenia skarbowe w 2013 r. będą wyższe.
Wzrost kar jest związany z podwyżką minimalnego wynagrodzenia za pracę, które służy do obliczania ich wysokości. Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2012 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 r. (Dz. U. poz. 1026) w następnym roku będzie ono wynosiło 1.600 zł brutto.
Kary za przestępstwa skarbowe sąd wymierza w stawkach dziennych. Stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia ani przekraczać jego czterystukrotności. W 2013 r. stawka będzie ustalana w granicach od 53 zł do 21.332 tys. zł.
Najniższa kara grzywny to 10 stawek dziennych, co oznacza, że w następnym roku sąd za przestępstwo skarbowe nie wymierzy mniej niż 533,33 zł. Najwyższa kara to 720 stawek dziennych, czyli 15.359.040 zł. Kary za wykroczenia skarbowe liczone są kwotowo, w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. A zatem w 2013 r. najniższa grzywna za wykroczenie wynosić będzie 160 zł, a najwyższa 32.000 tys. zł.
Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę wpływa również na zwiększenie ustawowego progu pomiędzy wykroczeniem a przestępstwem skarbowym. Obecnie czyn zabroniony, polegający na uszczupleniu należności publicznoprawnych, jeżeli kwota uszczuplenia przekracza 7.500 tys. zł stanowi przestępstwo skarbowe. Od następnego roku próg ten będzie wynosił 8.000 zł.

Redakcja Publikacji Elektronicznych WKP, 21 września 2012 r.

2012-09-20
Wróci wolne za pracujące soboty?

Od 1 stycznia 2011 r. obowiązuje następująca zasada: jeżeli zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy święto przypada w dniu wolnym od pracy, wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, to nie obniża ono wymiaru czasu pracy. W praktyce oznacza to mniej wolnego dla pracowników. Dotyczy najczęściej sytuacji, gdy święto przypada w sobotę. Pracownik ma wprawdzie wówczas wolne, ale nie dlatego, że tydzień powinien mieć średnio 5 dni pracujących, ale z tego powodu, że jest święto. Co więcej, niektórzy sprytni pracodawcy łączą tę zasadę z inną, a mianowicie z prawem do ustanowienia dnia wolnego w każdy dowolny dzień roboczy. Ustalają więc wolne zawsze wtedy, gdy ma przypaść święto. W ten sposób pracownicy tracą. Solidarność zaskarżyła powyższy przepis do Trybunału Konstytucyjnego. 2 października 2012 r. okaże się, czy sędziowie dopatrzą się niezgodności z Konstytucją. Jeśli tak się stanie, wrócą zasady sprzed 1 stycznia 2011 r.

Vademecum Głównego Księgowego, 20 września 2012 r.

2012-09-19
Opłaty skarbowe i urzędowe będą obniżane

Wczoraj Rada Ministrów podjęła decyzję o przyjęciu informacji Ministra Finansów w sprawie opłat urzędowych i opłaty skarbowej ponoszonych przez obywateli. Poszczególne resorty mają przygotować propozycję obniżenia stawek urzędowych. Dokument opracowany przez resort finansów zobowiązuje ministerstwa do przeprowadzania szczegółowej kalkulacji kosztów czynności administracyjnych i przedstawiania ich w uzasadnieniu do planowanych zmian przepisów bez względu na to, czy będą dotyczyły obowiązujących czy nowych opłat. Resortom zarekomendowano zgłaszanie propozycji obniżenia stawek opłat urzędowych. Z przedstawionych informacji wynika, że wpływy z tytułu opłat (urzędowych i opłaty skarbowej) do budżetów: państwa i gmin oraz funduszy i innych podmiotów wyniosły w ubiegłym roku 1,5 mld zł.

Źródło: www.premier.gov.pl, 19 września 2012 r.

2012-09-19
Ułatwienia w rejestracji działalności w PiP i PiS

W dniu 18 września 2012 r. został skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, który dotyczy zmniejszenia procedur niezbędnych przy rejestracji podmiotu gospodarczego, tj. skrócenia z 14 do 3 dni terminu na wydawanie potwierdzenia o nadaniu NIP firmom rozpoczynającym działalność gospodarczą (innym niż osoby fizyczne) oraz zwolnienia pracodawców z obowiązku zgłaszania Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej informacji o miejscu, rodzaju i zakresie wykonywanej działalności gospodarczej. Obecnie obowiązujące przepisy prawa wymagają zmiany w celu uproszczenia i ograniczenia obowiązków i procedur obciążających podmioty rozpoczynające działalność, w szczególności przedsiębiorców. Celem projektowanych zmian ustaw w zakresie kształtującym zadania organów państwa odpowiedzialnych za ewidencje i rejestry, uprawnienia organów państwa powołanych do kontroli przestrzegania przepisów prawa, obowiązki zgłoszeniowe podmiotów (w tym przedsiębiorców) i obszar współpracy organów państwa jest: ułatwienie podmiotom, których dane podlegają jednoczesnemu obowiązkowi wpisu do różnych rejestrów i ewidencji, prowadzonych przez organy administracji publicznej, rozpoczynania i prowadzenia działalności, w tym działalności gospodarczej, przez wyeliminowanie obowiązku składania do Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgłoszeń (oraz ich zmian), bez uszczerbku dla sprawnego wykonywania zadań przez Państwową Inspekcję Pracy i Państwową Inspekcję Sanitarną, umożliwienie podmiotom innym niż osoby fizyczne rozpoczynające działalność gospodarczą wcześniejszego rozpoczęcia prowadzenia działalności, przez skrócenie terminu wydawania przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzenia o nadaniu NIP z 14 do 3 dni. Skutkiem wprowadzenia projektowanych zmian będzie wyeliminowanie 2 z 6 (czyli zmniejszenie o 1/3) procedur obowiązujących przy rejestracji podmiotu: rejestracji w Państwowej Inspekcji Pracy i rejestracji w Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Skróceniu ulegnie także czas trwania procedury obejmującej łącznie rejestrację podmiotu w: Krajowym Rejestrze Sądowym, urzędzie statystycznym, urzędzie skarbowym i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, gdyż jeden z elementów tej procedury rejestracja w urzędzie skarbowym i nadanie numeru NIP zostanie ograniczony z 14 do 3 dni. Jednocześnie w projekcie zostało zaprezentowane rozwiązanie podobne do tego, które funkcjonuje w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy, mające na cele umożliwienie Państwowej Inspekcji Sanitarnej dostępu do danych gromadzonych w rejestrze podmiotów prowadzonym przez GUS i danych gromadzonych na kontach płatników gromadzonych przez ZUS.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 19 września 2012 r.

2012-09-17
1200 zł becikowego, ale nie dla każdego

Od początku 2013 r. becikowe wzrośnie do 1200 zł (z obecnego 1000 zł). Jednak prawo do tego świadczenia będą miały jedynie rodziny, których dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1922 zł. W dniu 14 września br. posłowie uchwalili w trzecim czytaniu nowelizację ustawy o świadczeniach rodzinnych (druk 319). Nowelizacja zakłada wprowadzenie kryterium dochodowego w udzielaniu jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowego). Od 1 stycznia 2013 r. becikowe miałyby uzyskiwać rodziny, których dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1922 zł. Wraz z wnioskiem o przyznanie świadczenia rodzice ubiegający się o becikowe będą musieli składać także oświadczenie lub zaświadczenie o wysokości uzyskanych dochodów. Wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania becikowego będzie weryfikowana co 3 lata. Procedura weryfikacji ma uwzględniać wyniki badań progu wsparcia dochodowego rodzin. W głosowaniu Sejm przyjął wniosek mniejszości zwiększający kwotę becikowego do 1200 zł z obecnego 1000 zł.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 17 września 2012 r.

2012-09-12
ZUS podał najwyższą podstawę wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

Jak wynika z informacji ZUS z dnia 11 września 2012 r. w sprawie najwyższej podstawy wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe we wrześniu, październiku i listopadzie 2012 r. dla niektórych grup ubezpieczonych wynosi ona 8742,05 zł. Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2012 r. - przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2012 r. wynosiło 3496,82 zł. W związku z tym, zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe we wrześniu, październiku i listopadzie 2012 r. dla: - osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej) lub innych przepisów szczególnych, - twórców i artystów, - osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, - wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej, - osób prowadzących niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność, nie może przekraczać miesięcznie kwoty 8742,05 zł (tj. 250% przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2012 r.).

Źródło: www.zus.pl, 12 września 2012 r.

2012-09-07
Posłowie PO mają pomysł na walkę z zatorami płatniczymi

Projekt nowelizacji ustaw podatkowych, mającej zmotywować podatników prowadzących działalność gospodarczą do terminowego regulowania należności, co zapobiegać ma zatorom płatniczym, został złożony w Sejmie przez grupę posłów Platformy Obywatelskiej. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu, setki tysięcy firm dotykają trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej, wśród których zatory płatnicze wybijają się ostatnio na plan pierwszy. Najtrudniej radzą sobie z tym mikroprzedsiębiorcy oraz małe i średnie firmy. Z badania Krajowego Rejestru Długów wynika, iż średni czas oczekiwania na zapłatę w Polsce wynosi ponad 4 miesiące, a po terminie płaconych jest już ponad 25 proc. wszystkich faktur. Pod względem zatorów płatniczych Polska plasuje się na jednym z najgorszych miejsc w Unii Europejskiej. Gorzej sytuacja wygląda jedynie w Hiszpanii i Portugalii. Celem projektowanej regulacji jest wprowadzenie do ustaw dotyczących podatków dochodowych oraz ustawy o podatku od towarów i usług rozwiązań, które zmobilizują podatników prowadzących działalność gospodarczą do terminowego regulowania należności i pozwolą na uwzględnienie braku płatności od kontrahenta przy ustalaniu zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym oraz w podatku VAT, a jednocześnie chronić będą interes Skarbu Państwa. Projekt przewiduje między innymi obligatoryjne wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów, a tym samym podwyższenie przez dłużnika podstawy opodatkowania o kwoty niezapłaconych zobowiązań. Odzwierciedleniem tego ma być uprawnienie do obniżenia podstawy opodatkowania przez wierzyciela w sytuacji nieotrzymania zapłaty od dłużnika. Zmiany ustawy o VAT mają zasadniczo na celu uproszczenie i szersze zastosowanie przewidzianej w ustawie preferencji w postaci tzw. ulgi na złe długi. Dotychczas obowiązujące przepisy są w znacznym stopniu sformalizowane i w niektórych obszarach niejasne, przez co w wielu sytuacjach uniemożliwiają skorzystanie z przyznanej podatnikom możliwości.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 7 września 2012 r.

2012-09-06
Premier: rząd nie przewiduje w przyszłym roku podwyżek podatków

Dochody z podatków w przyszłym roku nominalnie mają wzrosnąć o 5,1 proc. w stosunku do obecnego. Rząd wstępnie przyjął budżet państwa na przyszły rok. Opozycja krytykuje jego założenia. We wtorek rząd przyjął wstępnie projekt budżetu państwa na 2013 r. Deficyt ma wynieść nie więcej niż 35,6 mld zł, wzrost gospodarczy o 2,2 proc. Dochody zaplanowano na kwotę 299,18 mld zł, wydatki - na 334,78 mld zł. Dochody z podatków mają wynieść 266,9 mld zł, (o 5,1 proc. nominalnie więcej niż w 2012 r.). Na kwotę tę składają się dochody m.in. z VAT (126,4 mld zł; o 4 proc. więcej niż w 2012 r.), PIT (42,9 mld zł; wzrost o 6,2 proc.) oraz CIT (29,6 mld zł; wzrost o 11,3 proc.). Opozycja krytykuje założenia budżetu wskazując, że jest on przeszacowany i nierealny. Rzecznik SLD zwraca uwagę, że dochody podatkowe osiągnięte w tym roku będą na poziomie 250 mld zł, a przyszłoroczny budżet zakłada dochody podatkowe na poziomie 267 mld zł. Skąd więc tak znaczący wzrost dochodów podatkowych skoro budżet zakłada spowolnienie gospodarcze? Także ekonomistów dziwi założony wzrost dochodów z podatków osobistych o nieco ponad 6 proc., w także wzrost dochodów z podatku od przedsiębiorstw, który ma skoczyć aż o ponad 11 proc. Premier wypowiadając się na temat budżetu zaznaczył jednocześnie, że rząd nie przewiduje w przyszłym roku żadnych podwyżek podatków. Projekt ustawy budżetowej na 2013 r. zostanie teraz skierowany do konsultacji z partnerami społecznymi w ramach Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych.

Źródło: www.premier.gov.pl, www.sld.org.pl, 6 września 2012 r.

2012-09-06
Podatnik wykreślony z rejestru nie może wystawić faktury

Faktury VAT mogą wystawiać podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni. Jeśli podatnik utracił już ten status, to nie może wystawić prawidłowej faktury VAT. Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) zarejestrowani podatnicy jako podatnicy VAT czynni, posiadający numer identyfikacji podatkowej, wystawiają faktury oznaczone wyrazami "FAKTURA VAT". Zgodnie ze wskazanym wyżej przepisem do wystawiania faktur VAT uprawnione są wyłącznie podmioty zarejestrowane jako "podatnicy VAT czynni". Jeśli zatem podatnik zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej i został wykreślony przez naczelnika urzędu skarbowego z rejestru jako podatnik VAT, nie spełnia warunku, o którym mowa powyżej, tj. nie jest "podatnikiem VAT czynnym'. Po zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej i wykreśleniu przez naczelnika urzędu skarbowego z rejestru jako podatnik VAT, traci się status podmiotu uprawnionego do wystawiania faktur VAT.

Vademecum Głównego Księgowego, 6 września 2012 r.

2012-09-05
Zakup towarów handlowych należy rozliczać w momencie ich sprzedaży

Na gruncie podatku dochodowego ustawodawca określił na jakich zasadach należy ewidencjonować wydatki bezpośrednio związane z przychodami przez podatników prowadzących księgi rachunkowe. W art. 24 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f.- znajduje się regulacja wskazująca, że u podatników, którzy prowadzą księgi rachunkowe, za dochód z działalności gospodarczej uważa się dochód wykazany na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg, zmniejszony o dochody wolne od podatku i zwiększony o wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, zaliczone uprzednio w ciężar kosztów uzyskania przychodów. O ile podatnik prowadzi księgi rachunkowe prawidłowo, tj. zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, to księgi te będą stanowiły podstawę dla ustalenia dochodu z prowadzonej działalności. W przedstawionej sprawie należy mieć na uwadze regulacje art. 22 ust. 5, 5a i 5b u.p.d.o.f., bo to one rozstrzygają, w jaki sposób powinny być ewidencjonowane koszty w księgach rachunkowych dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych. U podatników prowadzących księgi rachunkowe koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody. Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po zakończeniu tego roku podatkowego do dnia: 1) sporządzenia sprawozdania finansowego, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania, jeżeli podatnicy są obowiązani do sporządzania takiego sprawozdania, albo 2) złożenia zeznania, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia tego zeznania, jeżeli podatnicy, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie są obowiązani do sporządzania sprawozdania finansowego - są potrącalne w roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody. Wydatki poniesione na zakup towarów handlowych są kosztami bezpośrednio związanymi z przychodami z prowadzonej działalności gospodarczej. Wydatki tego rodzaju stają się kosztami uzyskania przychodu dopiero z chwilą sprzedaży towarów; dopiero bowiem z chwilą sprzedaży spełnia się warunek bezpośredniego związku kosztu z osiągnięciem przychodu. Innymi słowy, poniesione przez podatnika wydatki na zakup towarów, np. w trakcie 2011 r., które to towary we wskazanym roku nie zostały sprzedane, nie mogą stanowić kosztów podatkowych roku 2011, ponieważ są niezwiązane z osiągniętym w danym okresie przychodem z działalności gospodarczej. Zakup takich towarów handlowych nie powinien być uwzględniany przy ustalaniu dochodu do opodatkowania w 2011 r. Wartość tego towaru będzie kosztem uzyskania przychodów okresu, w którym towar ten zostanie sprzedany, czyli zostanie uzyskany przychód.

Vademecum Głównego Księgowego, 5 września 2012 r

2012-09-04
Książki sprowadzane z USA muszą być objęte procedurą dopuszczenia do swobodnego obrotu

Stawka celna dla książek wynosi zero, co oznacza, że w związku z dopuszczeniem książek do swobodnego obrotu nie występuje konieczność zapłaty cła. Nie wyłącza to jednak obowiązku objęcia książek sprowadzonych spoza Unii Europejskiej procedurą dopuszczenia do swobodnego obrotu. Obowiązek złożenia zgłoszenia celnego ciąży na osobach wprowadzających towary na obszar celny Wspólnoty, czyli w omawianej sytuacji na pracownikach firmy kurierskiej. Należności celne nie są pobierane od przedmiotów niematerialnych, w tym od programów komputerowych "ściąganych" przez Internet. Zapłata cła wiąże się z procedurą dopuszczenia do swobodnego obrotu, którą powinny przejść wszystkie wprowadzane na obszar celny Wspólnoty towary niewspólnotowe, w tym książki z USA, czy innych krajów spoza Unii Europejskiej. Stawka celna dla książek wynosi jednak zero, co oznacza, że w związku z dopuszczeniem książek do swobodnego obrotu nie występuje konieczność zapłaty cła. Nie wyłącza to jednak obowiązku objęcia książek sprowadzonych spoza Unii Europejskiej procedurą dopuszczenia do swobodnego obrotu. Obowiązek złożenia zgłoszenia celnego ciąży na osobach wprowadzających towary na obszar celny Wspólnoty, czyli w omawianej sytuacji na pracownikach firmy kurierskiej. Zgłoszenie to dokonywane jest na podstawie danych uzyskanych od nadawcy paczki. Paczki są następnie przewożone do oddziału pocztowego urzędu celnego, gdzie funkcjonariusze celni sprawdzają dokumenty umożliwiające dokonanie odprawy. Kolejny krok to wystawienie przez celnika dokumentu potwierdzającego dokonanie zgłoszenia celnego, w którym oblicza należności celne (w przypadku książek nie występują) oraz podatkowe (tj. w omawianej sytuacji naliczany jest VAT według właściwej dla książek stawki 5% - zob. art. 41 ust. 2a w zw. z poz. 33 załącznika nr 10 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm. ? dalej u.p.t.u.; nie znajdzie w przedstawionej sytuacji zastosowania zwolnienie od podatku importu towarów, o którym mowa w art. 51 ust. 1 u.p.t.u., gdyż zwolnienie to nie ma zastosowania do towarów importowanych w drodze zamówienia wysyłkowego ? zob. art. 51 ust. 3 u.p.t.u.). Paczka jest następnie zwracana pracownikom firmy kurierskiej, którzy w momencie dostarczenia pobierają należności celne (w przypadku książek należności te nie występują) i podatkowe (w omawianej sytuacji VAT obliczony według stawki 5%) od odbiorcy paczki i wpłacają je do urzędu celnego. Jednocześnie pragnę wyjaśnić, że należności celne (cło) należne może być wyłącznie od wprowadzanych na obszar celny Wspólnoty towarów (towarów niewspólnotowych). Należności takie nie są pobierane od przedmiotów niematerialnych, w tym od programów komputerowych "ściąganych" przez Internet. Zakupy takich programów mogą jednak stanowić opodatkowany VAT według stawki podstawowej 23% import usług (jeżeli nabywcą jest podatnik ? zob. art. 2 pkt 7 w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.t.u.). Jeżeli natomiast firma kurierska nie zażądała od klienta żadnych należności, domniemywać należy, iż przesyłka została przez firmę kurierską błędnie potraktowana jako objęta odprawą zbiorczą przesyłka o równowartości nieprzekraczającej 22 euro (błędnie, gdyż odprawą tą nie mogą być obejmowane towary przywożone w ramach zamówienia wysyłkowego) albo jako prezent o równowartości nieprzekraczającej 70 euro. W takim przypadku klientowi pozostaje skontaktować się z firmą kurierską celem wyłączenia tej przesyłki z zastosowanej procedury zwolnienia, a następnie celem ponownego jej zgłoszenia do odprawy celnej. Podatnik może również spróbować samodzielnie złożyć zgłoszenie celne w urzędzie celnym i zapłacić VAT według stawki 5% (chociaż urząd celny może się nie zgodzić na drugie zgłoszenie celne tej samej przesyłki). Nie było właściwe wystawienie przez klienta faktury wewnętrznej z VAT obliczonym według tej stawki.

Vademecum Głównego Księgowego , 4 września 2012 r.

2012-09-03
Kwartalne rozliczenie ryczałtu nadal nie dla wszystkich

Aktualnie nie są prowadzone prace zmierzające do objęcia kwartalnym sposobem wpłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wszystkich podatników tego podatku - stwierdził minister finansów w odpowiedzi na interpelację nr 7086. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych mogą wpłacać kwartalnie wyłącznie podatnicy, których otrzymane przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki, w roku poprzedzającym rok podatkowy, nie przekroczyły równowartości kwoty 25 000 euro. W roku 2012 z tego sposobu wpłacania ryczałtu mogą korzystać podatnicy, których przychody w roku poprzednim nie przekroczyły kwoty 110 280 zł. Mechanizm kwartalnego sposobu wpłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest rozwiązaniem o charakterze preferencyjnym, skierowanym do podatników osiągających przychody w niewielkich rozmiarach. Rozwiązanie to wywołuje korzystne dla podatników skutki, przede wszystkim w sferze finansowej. Podatnik płacąc podatek kwartalnie, zamiast miesięcznie, przez dwa miesiące zachowuje do własnej dyspozycji środki przeznaczone na podatek. Budżet państwa traci tym samym regularne zasilanie podatkiem z tego tytułu. Preferencyjny charakter tego rozwiązania powoduje, że również na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy nie mogą korzystać wszyscy podatnicy, a wyłącznie tzw. mali podatnicy, tj. podatnicy, których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro. Zdaniem ministra, objęcie wszystkich podatników opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych możliwością kwartalnych rozliczeń podatkowych mogłoby, w odniesieniu do dochodów z tego tytułu, spowodować utratę płynności finansowej budżetu.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 3 września 2012 r.

2012-08-30
Samofakturowanie - jakie niesie zagrożenia?

Zagrożenia prawne związane z samofakturowaniem są przede wszystkim konsekwencją braku staranności stron umów o samofakturowanie. Możliwość tzw. samofakturowania przewidują przepisy § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) dalej r.f. Korzystanie z samofakturowania wiąże się z pewnymi zagrożeniami prawnymi. Przede wszystkim należy wskazać, że samofakturowanie wymaga zawarcia umowy o precyzyjnie określonej przepisami treści (zob. § 6 ust. 2 r.f.) oraz dostarczenia naczelnikowi urzędu skarbowemu w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia pisemnej informacji o jej zawarciu (wymagane w takiej informacji dane zawiera § 6 ust. 1 pkt 3 r.f.). Naruszenie tych zasad wiąże się z brakiem podstaw do samofakturowania. Konsekwencją tego może być uznanie, że sprzedawca nie wywiązuje się z obowiązku wystawiania faktur, zaś nabywca obowiązany jest do zapłacenia wykazanych na fakturach kwot podatku na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) dalej u.p.t.u. Wskazać również należy, że jeżeli nabywca uzyska prawo do samofakturowania, wszelka odpowiedzialność karna skarbowa za niewystawianie albo nierzetelne wystawianie faktur obciążać będzie tego nabywcę (jeżeli jest on osobą fizyczną) albo osoby z nim związane (w przypadku, przykładowo, spółek). Nabywca musi również pamiętać, że nie stanowią podstawy do odliczenia podatku naliczonego wystawione przez niego faktury oraz faktury korygujące, które nie zostały zaakceptowane przez nabywcę (zob. art. 88 ust. 3a pkt 5u.p.t.u.). Z punktu widzenia sprzedawcy samofakturowanie rodzić może problemy związane z prawidłowym rozpoznaniem obowiązku podatkowego. Przepisy nie przewidują bowiem szczególnego sposobu powstawania obowiązku podatkowego przy samofakturowaniu, a w konsekwencji obowiązek podatkowy powstaje w zakresie tym na zasadach ogólnych. Oznacza to, że bardzo często obowiązek ten powstaje w dniu wystawienia faktury przez nabywcę (zgodnie z art. 19 ust. 4 u.p.t.u.). W przypadku złej komunikacji między nabywcą i sprzedawcą konsekwencją tego może być rozpoznawanie obowiązku podatkowego w niewłaściwych okresach rozliczeniowych (przykładowo, nabywca wystawi fakturę 31 sierpnia, lecz przedstawi ją do akceptacji dopiero na początku października; sprzedawca uzna, że nabywca nie wystawił faktury w terminie 7 dni i przyjmie, że obowiązek podatkowy powstał dopiero 7 września; będzie to błąd, gdyż obowiązek podatkowy powstał 31 sierpnia, a więc sprzedaż udokumentowana tą fakturą winna była zostać wykazana w deklaracji VAT-7 za sierpień). Podkreślić jednak należy, że wszystkie wskazane zagrożenia powstają w efekcie braku staranności stron umów o samofakturowanie. Strony zachowujące taką staranność nie muszą się obawiać żadnych zagrożeń prawnych.

Vademecum Głównego Księgowego, 30 sierpnia 2012 r.

2012-08-29
Kiedy zaliczyć dietę do kosztów podatkowych?

Przepisy nie mówią nic o momencie zaliczania do kosztów diet z tytułu podróży służbowych przedsiębiorców. Uwzględniając jednak, że podatek dochodowy rozliczany jest w systemie miesięcznym (lub kwartalnym), w przypadku podróży trwających na przełomie miesiąca (kwartału) zasadnym wydaje się rozliczenie diet na koniec tego okresu. Podróże służbowe przedsiębiorców nie zostały uregulowane prawnie. Praktycznie jedyna regulacja znajduje się w art. 23 ust. 1 pkt 52ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących - w części przekraczającej wysokość diet przysługujących pracownikom, określoną w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra. Tymczasem pracownikom diety przysługują za każdy dzień podróży. Przepisy mówią co prawda o konieczności ich rozliczenia w ciągu 14 dni od dnia ich zakończenia, ale nie ma przeszkód, żeby w przypadku dłuższych wyjazdów rozliczać diety miesięcznie. Tym samym jest to dopuszczalne także w przypadku przedsiębiorców. Innymi słowy, jeżeli na koniec każdego miesiąca kontrahent wypłaca diety, to przedsiębiorca powinien potraktować to co do zasady jako przychód. Jeżeli jednak jest to rozliczenie zaliczkowe, a zaliczka ta dotyczy usług wykonanych w późniejszych okresach, przychód nie powstanie - zob. art. 14 ust. 3 pkt 1 u.p.d.o.f. Kluczowe znaczenie mają w tym przypadku zapisy umowy.

Vademecum Głównego Księgowego, 29 sierpnia 2012 r.

2012-08-29
Od 2013 r. do lekarza z dowodem osobistym

Od 1 stycznia 2013 roku idąc do lekarza wystarczy mieć ze sobą dowód osobisty i PESEL, prawo jazdy albo paszport. Dzięki wymianie informacji między Centralnym Wykazem Ubezpieczonych NFZ, a rejestrami ZUS i KRUS w recepcji szpitala lub przychodni będzie można sprawdzić online, czy pacjent jest ubezpieczony. Nie będzie potrzebny druk poświadczający, ze pracodawca odprowadza za nas składki (druk RMUA), choć nadal będzie ważny, podobnie jak legitymacja rencisty i inne dokumenty uprawniające do świadczeń. Gdyby system nie potwierdził prawa do świadczeń (może się tak zdarzyć np. wtedy, gdy pracodawca nie zgłosił pracownika do ubezpieczenia), wystarczy OŚWIADCZENIE obywatela, że jest ubezpieczony. Gdybyśmy oświadczyli nieprawdę, zostaniemy obciążeni kosztami świadczenia. Głównym celem projektu jest uporządkowanie systemu potwierdzania uprawnienia do świadczeń zdrowotnych. W ten sposób także zdejmie się z lekarzy odpowiedzialność za sprawdzanie, czy pacjent jest uprawniony do świadczeń.

Źródło: www.premier.gov.pl, 29 sierpnia 2012 r.

2012-08-29
Urlop ojcowski tylko w całości

W odpowiedzi na interpelację nr 6368 w sprawie podziału urlopu ojcowskiego Radosław Mleczko - podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej wyjaśnił zasady udzielania urlopu ojcowskiego. Przepisy Kodeksu pracy regulujące wymiar, a także zasady udzielania urlopu ojcowskiego nie przewidują możliwości wykorzystywania tego urlopu w częściach. Zgodnie bowiem z przepisami art. 182 (3) Kodeksu pracy pracownik ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia albo do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia. Obecnie nie są prowadzone prace legislacyjne zmierzające do umożliwienia wykorzystywania dwutygodniowego urlopu ojcowskiego w częściach.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 29 sierpnia 2012 r.

2012-08-28
Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej

27 sierpnia 2012 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Przedmiotowa ustawa ma na celu uproszczenie sposobu potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej przez świadczeniobiorcę, zdjęcie ze świadczeniodawców odpowiedzialności za potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, poprawę jakości i wiarygodności danych gromadzonych i przetwarzanych w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych prowadzonym przez Narodowy Fundusz Zdrowia, m.in. poprzez poprawę w zakresie dokonywania zgłoszeń do ubezpieczenia zdrowotnego oraz wyrejestrowywania z tego ubezpieczenia.

Źródło: www.prezydent.pl,28 sierpnia 2012 r.

2012-08-27
Wyższe dofinansowanie pensji niepełnosprawnych od września

Dnia 1 września zmienią się zasady dofinansowania pensji osób niepełnosprawnych. Nowelizacja odmraża najniższe wynagrodzenie jako podstawę wyliczania dofinansowania. Na mocy nowych przepisów od 1 września 2012 r. dofinansowania będą naliczane od kwoty minimalnego wynagrodzenia z 2011 r., a nie jak do tej pory z roku 2009. W przypadku Zakładów Pracy Chronionej (ZPChr) dopłata wyniesie maksymalnie 2494,80 zł na osobę ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 1593,90 zł na osobę z umiarkowanym stopniem oraz 623,70 zł na osobę z lekkim stopniem. Pracodawcy z otwartego rynku otrzymają odpowiednio (maksymalnie): 1746,36 zł, 1115,73 zł oraz 436,59 zł. Dofinansowanie z PFRON będzie przysługiwało w sytuacji, gdy pracodawca przekaże wynagrodzenie na rachunek bankowy niepełnosprawnego lub na jego adres zamieszkania. Poprzednie nowelizacjeustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych doprowadziły niestety do spadku zatrudnienia w tej grupie. Ograniczenie dopłat i podniesienie wymaganych wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych spowodowały, że ZPChr systematycznie rezygnowały z takiej działalności. Jeszcze na początku 2012 r. funkcjonowało ich 1745, a w kwietniu już tylko 1686. Dodatkowo zmniejszyła się liczba osób pracujących nie tylko w ZPChr, lecz także na otwartym rynku w styczniu zatrudnionych było 72 tys. niepełnosprawnych pracowników, a pod koniec kwartału już 2 tys. mniej. Należy podkreślić również, że nowe przepisy zwiększają uprawnienia kontrolne Prezesa PFRON oraz nakładają na pracodawców dodatkowe sankcje pieniężne przykładowo za nieskładanie deklaracji lub informacji o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Źródło: www.pracodawcyrp.pl, 27 sierpnia 2012 r.

2012-08-27
Wyższe dofinansowanie pensji niepełnosprawnych od września

Dnia 1 września zmienią się zasady dofinansowania pensji osób niepełnosprawnych. Nowelizacja odmraża najniższe wynagrodzenie jako podstawę wyliczania dofinansowania. Na mocy nowych przepisów od 1 września 2012 r. dofinansowania będą naliczane od kwoty minimalnego wynagrodzenia z 2011 r., a nie jak do tej pory z roku 2009. W przypadku Zakładów Pracy Chronionej (ZPChr) dopłata wyniesie maksymalnie 2494,80 zł na osobę ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 1593,90 zł na osobę z umiarkowanym stopniem oraz 623,70 zł na osobę z lekkim stopniem. Pracodawcy z otwartego rynku otrzymają odpowiednio (maksymalnie): 1746,36 zł, 1115,73 zł oraz 436,59 zł. Dofinansowanie z PFRON będzie przysługiwało w sytuacji, gdy pracodawca przekaże wynagrodzenie na rachunek bankowy niepełnosprawnego lub na jego adres zamieszkania. Poprzednie nowelizacje ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych doprowadziły niestety do spadku zatrudnienia w tej grupie. Ograniczenie dopłat i podniesienie wymaganych wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych spowodowały, że ZPChr systematycznie rezygnowały z takiej działalności. Jeszcze na początku 2012 r. funkcjonowało ich 1745, a w kwietniu już tylko 1686. Dodatkowo zmniejszyła się liczba osób pracujących nie tylko w ZPChr, lecz także na otwartym rynku w styczniu zatrudnionych było 72 tys. niepełnosprawnych pracowników, a pod koniec kwartału już 2 tys. mniej. Należy podkreślić również, że nowe przepisy zwiększają uprawnienia kontrolne Prezesa PFRON oraz nakładają na pracodawców dodatkowe sankcje pieniężne przykładowo za nieskładanie deklaracji lub informacji o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Źródło: www.pracodawcyrp.pl, 27 sierpnia 2012 r.

2012-08-23
Organy skarbowe nie zawsze sporządzają protokół z kontroli skarbowej

W pewnych sytuacjach organy kontroli skarbowej nie mają obowiązku sporządzania protokołu. Na wstępie należy wskazać, iż urząd kontroli skarbowej prowadzi postępowanie kontrolne na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214 z późn. zm.) dalej u.k.s. Zgodnie z art. 13 ust. 3 u.k.s., UKS może w ramach prowadzonego postępowania kontrolnego przeprowadzić kontrolę podatkową. Na podstawieart. 31 ust. 1 u.k.s. w zakresie nieuregulowanym w ustawie do postępowania kontrolnego stosuje się odpowiednio przepisyustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749) dalej o.p. Zatem sposób prowadzenia czynności jest odmienny od zasad obowiązujących organy podatkowe (np. urząd skarbowy), które stosują o.p. wprost. One najpierw prowadzą kontrolę podatkową, którą kończy protokół kontroli, a potem dopiero wszczynają postępowanie podatkowe, które kończy się decyzją. Specyfiką postępowania prowadzonego przez UKS jest to, iż mogą nie wszcząć w ogóle kontroli podatkowej. Przepisy u.k.s. regulują w sposób odmienny możliwość zakończenia postępowania kontrolnego. Zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2u.k.s., postępowanie kończy się decyzją lub wynikiem kontroli. UKS wydaje wynik kontroli jeśli nie stwierdzono nieprawidłowości lub jeśli je stwierdzono, a kontrolowany złożył deklarację korygującą obejmującą w całości stwierdzone nieprawidłowości. Stosując odpowiednio art. 178 § 1 o.p. do postępowania prowadzonego przez UKS, kontrolowany ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów, zarówno w trakcie jak i po zakończeniu postępowania. Urząd Kontroli Skarbowej, tak jak organy podatkowe, powinien ustalać stan faktyczny w oparciu o czynności prowadzone w ramach kontroli podatkowej, kończącej się protokołem, a nie w ramach wyłącznie postępowania kontrolnego. Takie rozumienie zasad postępowania stwarza najlepsze gwarancje procesowe dla podatników. Nie dochodzi wówczas do pojawienia się wątpliwości podatników, co do tego, czy ustalenia poczynione przez UKS są dla nich korzystne, bądź nie. Z wyniku kontroli powinno wyraźnie wynikać, co organ stwierdził i ustalił.

Vademecum Głównego Księgowego, 23 sierpnia 2012 r.

2012-08-22
MF nie zmieni przepisów dotyczących opodatkowania "budynków pozostałych"

Resort finansów nie widzi konieczności zmian w przepisach dotyczących opodatkowania podatkiem od nieruchomości "budynków pozostałych". Założenie, że budynki te mogą być zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej jest błędne - uznał Minister Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 6961/12. W myśl obowiązującej regulacji ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613) - dalej u.p.o.l. - jednym z rodzajów stawek podatku od nieruchomości jest stawka, którą stosuje się do budynków nie wyszczególnionych na podstawie kryterium pełnienia określonej funkcji tj. "budynków pozostałych". Stawka właściwa dla "budynków pozostałych" jest określona w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. e u.p.o.l. Poseł wnoszący interpelację zaproponował wprowadzenie odrębnej stawki podatku dla kategorii "budynków pozostałych" zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Stawka podatku od nieruchomości dla budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej przewidziana w art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. ma zastosowanie do wszystkich rodzajów budynków. Minister podkreślił, że "budynki pozostałe" nie zostały wyłączone ze stosowania stawki właściwej dla działalności gospodarczej. Wszystkie budynki lub ich części zajęte faktycznie na prowadzenie działalności gospodarczej opodatkowane są najwyższą stawką. W opinii Ministerstwa Finansów nie istnieje potrzeba nowelizacji przepisów w zaproponowanym zakresie.

Źródło: Biuro Prasowe Sejmu, 22 sierpnia 2012 r.

2012-08-21
Zmieni się umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Luksemburgiem

Do Sejmu wpłynął projekt ustawy o ratyfikacji protokołu zmieniającego konwencję z Luksemburgiem z 1995 r. w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku. Protokół, który został podpisany w Luksemburgu 7 czerwca 2012 r. zmienia postanowienia dotyczące metody unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do polskich rezydentów, opodatkowania dywidend, odsetek, należności licencyjnych, zysków kapitałowych oraz wymiany informacji podatkowych. Zmiany mają na celu usunięcie zapisów prowadzących do podwójnego nieopodatkowania pewnych kategorii dochodów, a także dotyczą szeregu technicznych kwestii, wypływających ze stosowania umowy w zmienionej sytuacji gospodarczej i politycznej. Podstawową metodą unikania podwójnego opodatkowania w Polsce pozostanie metoda tzw. wyłączenia z progresją, natomiast w odniesieniu do niektórych kategorii dochodów - m.in. dywidend, odsetek i należności licencyjnych, uzyskiwanych przez polskich rezydentów w Luksemburgu - zastosowanie znajdzie metoda zaliczenia proporcjonalnego. Protokół wprowadza zwolnienie z opodatkowania dywidend u źródła w przypadku posiadania co najmniej 10 proc. w kapitale spółki wypłacającej przez nieprzerwany 24-miesięczny okres poprzedzający dzień wypłaty dywidend. Obecna konwencja przewiduje ich opodatkowanie wg stawek 5 proc. (przy 25 proc. udziale w kapitale spółki wypłacającej dywidendę) oraz 15 proc w pozostałych przypadkach. Zmienia również postanowienia konwencji dotyczące odsetek i należności licencyjnych, obniżając dla obydwu kategorii stawkę podatku u źródła z 10 proc. do 5 proc. Protokół wprowadza tzw. klauzulę nieruchomościową, czyli objęcie opodatkowaniem w państwie, w którym położony jest majątek nieruchomy, zysków z tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji), których wartość pochodzi pośrednio lub bezpośrednio z tego majątku nieruchomego. Wejście w życie protokołu, dostosowanego do aktualnej polityki podatkowej, ma stworzyć korzystniejsze ramy traktatowe do dalszego rozwoju wzajemnych inwestycji. Ponadto zmiany, które wprowadzi powinny prowadzić do ograniczenia liczby i rozmiarów sztucznych transakcji, powodujących nieuzasadniony odpływ polskich należności podatkowych do korzystniejszego reżimu podatkowego Luksemburga.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 21 sierpnia 2012 r.

2012-08-21
Odsetki za zwłokę stanowią koszt uzyskania przychodu

Odsetki zapłacone do zagranicznego systemu ubezpieczeń stanowią koszt uzyskania przychodu. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) ? dalej u.p.d.o.p. kosztami uzyskania przychodów są wydatki poniesione przez podatnika w celu uzyskania przychodu, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodu. Warunkiem zaliczenia określonych wydatków do kosztów uzyskania przychodu jest jednak brak ich ujęcia w katalogu wyjątków, zawartym w art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p. Odsetki za zwłokę zapłacone do zagranicznego systemu ubezpieczeń społecznych wypełniają, w mojej ocenie, podstawową definicję kosztów uzyskania przychodów, zawartą w art. 15 ust. 1 u.p.d.o.p., stanowiąc koszty finansowania spółki. Jeżeli bowiem spółka zaciągnęłaby pożyczkę, z której sfinansowałaby terminową wpłatę składek do szwedzkiego systemu ubezpieczeń, odsetki zapłacone od przedmiotowej pożyczki również stanowiłyby koszt uzyskania przychodu. Zapłata odsetek za zwłokę na rzecz zagranicznego systemu ubezpieczeń nie stanowi również żadnego z tytułów określonych wart. 16 ust. 1 u.p.d.o.p. W szczególności, w przedmiotowej sprawie nie znajduje zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 21 u.p.d.o.p., w świetle którego nie uważa się za koszt podatkowy odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności, do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej. Zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) przepisy Ordynacji podatkowej stosuje się bowiem do polskich składek na ubezpieczenie społeczne. Na końcu należy zastrzec, że dla potrzeb poniższego tekstu przyjęto założenie, że odsetki nie są związane z działalnością zakładu spółki na terenie Szwecji (tzn. nie stanowią kosztu związanego z przychodem zakładu).

Vademecum Głównego Księgowego, 21 sierpnia 2012 r.

2012-08-17
Interpretacja indywidualna nie dotyczy współwłaściciela

Interpretacja indywidualna wydana dla jednego ze współwłaścicieli gruntu nie ma zastosowania do drugiego współwłaściciela. Minister Finansów podkreślił, że każda interpretacja ma zastosowanie wyłącznie do podatnika do którego jest skierowana. Minister Finansów odpowiadając na interpelację poselską nr 6236/12 przedstawił swoje stanowisko w sprawie zastosowania wydawanych interpretacji indywidualnych prawa podatkowego. Na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej Minister Finansów na pisemny wniosek zainteresowanego wydaje pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego. Interpretacja jest wydawana w indywidualnej sprawie dotyczącej wnioskującego. Wnioskujący o wydanie interpretacji indywidualnej zobowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego zdarzenia. Ponadto składający wniosek musi złożyć oświadczenie, że przedstawione elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, postępowania kontrolnego oraz że sprawa nie została rozstrzygnięte co do jej istoty w decyzji organu podatkowego. Na treść interpretacji indywidualnej składają się ocena prawna stanowiska przedstawionego przez podatnika oraz uzasadnienie. Jak zaznaczył Minister Finansów interpretacji nie można traktować jak orzeczenia, bowiem jest ona jedynie stanowiskiem organu podatkowego w konkretnej sprawie. Wątpliwości posła wnoszącego interpelację budziła sytuacja w której z wnioskiem występuje jeden ze współwłaścicieli gruntów. Resort finansów wyjaśnił, że w przypadku gdy wniosek składa jeden ze współwłaścicieli to wydana interpretacji dotyczy tylko jego. Nie może dotyczyć drugiego współwłaściciela, gdyż nie on był wnioskodawcą.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 17 sierpnia 2012 r.

2012-08-14
Korespondencja dotycząca spraw podatkowych w formie elektronicznej

Opracowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji projekt założeń do zmiany ustawy o informatyzacji działalności niektórych podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw to kolejny krok w kierunku usprawnienia postępowania administracyjnego, w tym podatkowego. Korespondencja składana w toku postępowania sądowego ma być przekazywana w formie elektronicznej. Zaprojektowane przez resort administracji rozwiązania obejmują zmiany przepisów ustawy o informatyzacji, ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz ustawy - Ordynacja podatkowa. W obowiązującym stanie prawnym podmioty publiczne nie mają obowiązku udostępniania skrzynek podawczych zapewniających możliwość wnoszenia pism drogą elektroniczną oraz wydawania urzędowego poświadczenia odbioru. Projektowana regulacja zakłada wprowadzenie takiego obowiązku. Ponadto podmioty publiczne zobowiązane byłyby do przygotowania i udostępnienia wzorów pism w formie elektronicznej. Projekt zakłada, że określone czynności w postępowaniu administracyjnym lub podatkowym takie jak wezwanie na rozprawę, złożenie zeznań przez strony czy udzielenie pełnomocnictwa procesowego będą mogły być wysyłane drogą elektroniczną. Do przepisów ustaw - Kodeks postępowania administracyjnego oraz Ordynacja podatkowa - ma być wprowadzony nowy rodzaj zgody na komunikowanie się drogą elektroniczną w określonej kategorii spraw. Po udzieleniu takiej zgody nie będzie konieczne jej ponowne wyrażanie w kolejnych sprawach. Projekt nowelizacji przewiduje również rozszerzenie prawa strony do elektronicznego wglądu w akta sprawy. Resort administracji proponuje także dopuszczenie stosowania elektronicznych kopii dokumentów papierowych uwierzytelnionych przez wnoszącego jako załączników. Korespondencja sądowa w postępowaniu administracyjnym czy postępowaniu podatkowym ma być przekazywana na adres skrzynki podawczej sądu. Elementami zapewniającymi wiarygodność takich dokumentów mają być bezpieczny podpis elektroniczny oraz adres strony internetowej z której pismo będzie wysyłane. Powyższe propozycje znacznie uprościłyby, a także usprawniłyby "papierowy" system spraw sądowoadministracyjnych, w tym spraw podatkowych.

Źródło: www.rcl.gov.pl, 14 sierpnia 2012 r.

2012-08-13
MPiPS podjęło decyzję w sprawie urlopu rodzicielskiego

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podało informację w sprawie wariantu wdrożenia zmienionego porozumienia ramowego dotyczącego urlopu rodzicielskiego zawartego przez BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP i ETUC. MPiPS poinformowało, że w nawiązaniu do przeprowadzonych na forum Zespołu Problemowego ds. Prawa Pracy i Układów Zbiorowych Komisji Trójstronnej oraz podczas spotkań roboczych dyskusji nad sposobem implementacji do polskiego porządku prawnego dyrektywy Rady 2010/18/UE w sprawie wdrożenia zmienionego porozumienia ramowego dotyczącego urlopu rodzicielskiego zawartego przez BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP i ETUC oraz uchylającej dyrektywę 96/34/WE, a także w związku z tym, że istnieje konieczność pilnego przedstawienia projektu legislacyjnego w tym zakresie, podjęto decyzję o wyborze wariantu wdrożenia przedmiotowej dyrektywy. Ministerstwo poinformowało, że dokonano wyboru II wariantu (35 miesięcy dla obojga rodziców + 1 miesiąc dla matki + 1 miesiąc dla ojca) spośród zaprezentowanych przy piśmie z dnia 30 września 2011 r. W ocenie Ministerstwa, na poparcie zasługuje zgłoszona w trakcie konsultacji pomiędzy partnerami społecznymi propozycja, by wybór wariantu II powiązać z wprowadzeniem do Kodeksu pracy rozwiązania zawartego w art. 11 ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców. MPiPS zaproponowało, by zmiana dotycząca wprowadzenia możliwości skorzystania przez pracownika z indywidualnego rozkładu czasu pracy przewidującego różne godziny rozpoczynania i kończenia pracy, została włączona do projektu kompleksowej nowelizacji Działu szóstego Kodeksu pracy, która jest obecnie przedmiotem negocjacji na forum Komisji Trójstronnej. Ministerstwo podziękowało też w piśmie Partnerom Społecznym za trud włożony w próbę osiągnięcia porozumienia na szczeblu krajowym w tym zakresie.

Źródło: www.fzz.org.pl, 13 sierpnia 2012 r.

2012-08-10
Od września maleje wynagrodzenie pracownika młodocianego

Od 1 września maleje wysokość wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych. Ma to związek z wysokością przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2012 r. Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale. Prezes GUS w komunikacie z 9 sierpnia 2012 r. ogłosił, iż przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2012 r. wyniosło 3496,82 zł. Było ono niższe o 149,27 zł od przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2012 r., które wynosiło 3646,09 zł. Ustalane na jego podstawie wynagrodzenie pracowników młodocianych będzie więc od 1 września 2012 r. niższe i będzie wynosiło: 1) w pierwszym roku nauki (nie mniej niż 4%) - 139,87 zł, 2) w drugim roku nauki (nie mniej niż 5%) - 174,84 zł, 3) w trzecim roku nauki (nie mniej niż 6%) - 209,81 zł. Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych od 1 września 2012 r. do 30 listopada 2012 r. będzie wynosiła: 1) w pierwszym roku nauki: - ubezpieczenie emerytalne - 13,65 zł (zarówno płatnik, jak i ubezpieczony), - ubezpieczenie rentowe - 9,09 zł (płatnik), 2,10 zł (ubezpieczony), - ubezpieczenie chorobowe - 3,43 (ubezpieczony), 2) w drugim roku nauki: - ubezpieczenie emerytalne - 17,06 zł (zarówno płatnik, jak i ubezpieczony), - ubezpieczenie rentowe - 11,36 zł (płatnik), 2,62 zł (ubezpieczony), - ubezpieczenie chorobowe - 4,28 (ubezpieczony), 3) w trzecim roku nauki: - ubezpieczenie emerytalne - 20,48 zł (zarówno płatnik, jak i ubezpieczony), - ubezpieczenie rentowe - 13,64 zł (płatnik), 3,15 zł (ubezpieczony), - ubezpieczenie chorobowe - 5,14 (ubezpieczony).

Źródło: www.stat.gov.pl, 10 sierpnia 2012 r.

2012-08-10
Zmienia się wysokość kwoty najwyższej podstawy wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

Podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe we wrześniu, październiku i listopadzie 2012 r. nie może przekraczać miesięcznie kwoty 8742,05 zł. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie, nie może przekraczać miesięcznie 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2012 r. przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2012 r. wynosiło 3496,82 zł.

Źródło: www.stat.gov.pl, 10 sierpnia 2012 r.

2012-08-03
Zmiany w zakresie zwolnień z VAT będą korzystne

PKPP Lewiatan pozytywnie ocenia projektowaną zmianę przepisów w zakresie zwolnienia z VAT dla powszechnych usług pocztowych, bowiem dotychczasowe zwolnienie powodowało naruszenie konkurencyjności w zakresie usług pocztowych z negocjowaną ceną pomiędzy Pocztą Polską i operatorami niezależnymi. Eksperci Lewiatana za korzystne uważają także pozostałe planowane zmiany w zakresie zwolnień z podatku od towarów i usług - zwolnienia towarów używanych, i dostawy gotowych posiłków dla pasażerów. Obecnie na gruncie ustawy o VAT zwolnione są towary używane przez podatnika pod warunkiem, że są używane co najmniej 6 miesięcy i przy ich nabyciu nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT. Zgodnie z projektem zwolnienie to ma objąć wyłącznie towary wykorzystywane na cele działalności zwolnionej, przy nabyciu których nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT. Zwolniona od podatku ma zostać także dostawa gotowych posiłków dla pasażerów, jeśli podatnikowi nie przysługiwało przy ich nabyciu/wytworzeniu prawo do odliczenia. Zmiana jest korzystna dla przewoźników, bowiem nie będzie dochodziło do kumulowania VAT i naruszenia zasady proporcjonalności podatku do ceny, w przypadku, gdy nabycie posiłków następuje np. w ramach nabycia usług gastronomicznych.

Źródło: www.pkpplewiatan.pl, 3 sierpnia 2012 r.

2012-08-02
W jakich przypadkach zagraniczny kontrahent może posługiwać się polskim NIP?

Zagraniczni podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT mają obowiązek posługiwania się NIP w zakresie, w jakim działają przez położone na terytorium Polski stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej oraz mogą posługiwać się takim numerem w dowolnych innych sytuacjach. Identyfikatorem podatkowym w Polsce dla podmiotów zagranicznych jest NIP (zob. art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681 z późn. zm. - dalej u.n.i.p.). Z przepisów nie wynika przy tym, kiedy podmioty zagraniczne mogą posługiwać się NIP, ale to, kiedy podmioty takie (podobnie jak podmioty krajowe) mają obowiązek posługiwać się takim numerem. Przede wszystkim NIP podmioty zagraniczne muszą podawać w przypadkach określonych w art. 11 u.n.i.p. Chodzi, m.in., o obowiązek podawania przez takie podmioty NIP na dokumentach związanych z wykonywaniem zobowiązań podatkowych oraz niepodatkowych należności budżetowych, do których poboru są obowiązane organy podatkowe lub celne (zob. art. 11 ust. 1u.n.i.p.) oraz na żądanie podmiotów wymienionych w art. 11 ust. 2 u.n.i.p. Niepodawanie wbrew obowiązkowi wynikającemu z przepisów art. 11 u.n.i.p. przez podmioty zagraniczne NIP podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe (zob. art. 81 § 1 pkt 3 k.k.s.). Ponadto wskazać należy, że zgodnie z art. 96 ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) ? dalej u.p.t.u., podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny jest obowiązany umieszczać numer identyfikacji podatkowej na fakturach oraz w ofertach. Pojawia się pytanie, czy i w jakim zakresie przepis ten dotyczy podatników zagranicznych. W mojej ocenie odrzucić należy tezę, że podatnicy zagraniczni zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT mają zawsze obowiązek umieszczać NIP na fakturach oraz w ofertach. Prowadziłoby to bowiem do absurdalnego wniosku, że NIP obowiązani są oni umieszczać również na fakturach dokumentujących transakcje w żaden sposób nie związane z Polską (np. transakcje dokonywane w państwach swojej siedziby na rzecz podmiotów z tych państw). Uważam zatem, że obowiązek, o którym mowa w art. 96 ust. 11 u.p.t.u., ciąży na podatnikach zagranicznych wyłącznie w zakresie, w jakim działają oni przez położone na terytorium Polski stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (np. przez oddział). Tylko w tym zakresie podmioty zagraniczne zarejestrowane jako czynni podatnicy VAT mają, według mnie, obowiązek umieszczać numer identyfikacji podatkowej na fakturach oraz w ofertach. Uważam również, że brak zakazu posługiwania się posiadanym polskim NIP powoduje, że w pozostałym zakresie (tj. w zakresie w jakim podmioty zagraniczne nie działają przez położone na terytorium Polski stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej) podmioty zagraniczne mogą (ale już nie muszą) posługiwać się posiadanym NIP (w tym obok posiadanego lub posiadanych zagranicznych numerów identyfikacyjnych) w dowolnych innych sytuacjach (np. w zakresie, w jakim współpracują z kontrahentami polskimi). A zatem uważam, że zagraniczni podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT: 1) mają obowiązek posługiwania się NIP w zakresie w jakim działają przez położone na terytorium Polski stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, 2) mogą posługiwać się NIP w dowolnych innych sytuacjach.

Vademecum Głównego Księgowego, sierpnia 2012 r.

2012-08-02
Od wynagrodzenia za lipiec nowe wysokości dofinansowania do wynagrodzeń

Od wynagrodzenia za lipiec nowe wysokości dofinansowania do wynagrodzeń Od wynagrodzenia za lipiec po raz pierwszy będą miały zastosowanie nowe wysokości dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Jednocześnie od września pracodawcy będą mogli wziąć pod uwagę wynagrodzenie minimalne w wysokości 1386 r. Za lipiec i sierpień obowiązuje jeszcze niższa płaca minimalna z 2009 r. w wysokości 1276 zł. Od 1 lipca 2012 r. obowiązują nowe wysokości dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 226, poz. 1475). Pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne (za wyjątkiem pracodawcy zatrudniającego co najmniej 25 osób, który nie osiąga wymaganego, 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych) przysługuje miesięczne dofinansowanie, uzależnione od rodzaju pracodawcy i stopnia niepełnosprawności zatrudnianych przez niego pracowników. W okresie od dnia 1 lipca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. miesięczne dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego przysługuje w kwocie: 1) 180% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności; 2) 115% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności; 3) 45% najniższego wynagrodzenia - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności. Jednocześnie w lipcu i sierpniu 2012 r. przez najniższe wynagrodzenie rozumie się minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w grudniu 2009 r., tj. 1276 zł. Natomiast już od września pracodawcy będą mogli dokonywać obliczeń biorąc pod uwagę minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w 2011 r., tj. 1386 zł - tak wynika z art. 3 uchwalonej przez Sejm 28 czerwca 2012 r. ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa została przekazana do podpisu Prezydenta.

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, www.sejm.gov.pl, sierpnia 2012 r.

2012-08-01
W 2013 roku minimalne wynagrodzenie wyższe o 100 zł

Od 1 stycznia 2013 r. minimalne wynagrodzenie będzie wynosiło 1600 zł, a więc o 100 zł więcej niż obecnie. Tak wynika z przygotowanego przez Radę Ministrów projektu z dnia 26 lipca 2012 r. rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 r. Rada Ministrów zobowiązana jest do ustalenia wysokości minimalnego wynagrodzenia do dnia 15 września, jeżeli nie dojdzie do uzgodnienia wysokości tego wynagrodzenia na forum Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych do dnia 15 lipca. W dniu 14 czerwca Rada Ministrów zaproponowała Komisji podwyższenie w 2013 r. minimalnego wynagrodzenia do 1600 zł. Trójstronna Komisja nie osiągnęła jednak porozumienia w danej kwestii. Rada Ministrów musi więc określić w drodze rozporządzenia wysokość minimalnego wynagrodzenia w terminie do 15 września. Wysokość ta nie może być niższa niż od wysokości zaproponowanej Trójstronnej Komisji do negocjacji. W projekcie rozporządzenia rząd określił wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2013 r. w wysokości 1600 zł.

Źródło: www.rcl.gov.pl, 1 sierpnia 2012

2012-07-31
Pośrednictwo w sprzedaży biletów na imprezy kulturalno-sportowe poza Polską nie podlega VAT

Pośrednictwo w sprzedaży biletów wstępu na imprezy kulturalno-sportowe odbywające się poza granicami Polski na rzecz osób fizycznych nie podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Stosownie do treści art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u., opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 8 ust. 1 u.p.t.u., przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...). Definicja ta obejmuje zatem nie tylko transakcje polegające na wykonaniu czynności przez usługodawcę, ale również szereg transakcji niewymagających aktywnego działania usługodawcy. W związku z tym z pewnością pośrednictwo w zakresie sprzedaży biletów wstępu na imprezy na gruncie podatku od towarów i usług należy traktować jako świadczenie usługi. Pytający zapewne dokonuje sprzedaży biletów, zakupionych od organizatora imprezy, tym samym działa we własnym imieniu na rzecz osoby trzeciej, czyli ponosi odpowiedzialność przed swymi klientami za daną imprezę zgodnie z normami prawa cywilnego i ustaleń wynikających z umów zawartych z organizatorami imprezy. W związku z tym należy zwrócić uwagę na treść art. 8 ust. 2a, zgodnie z którym w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi. Należy podkreślić, że bilet jest dokumentem potwierdzający uprawnienie do skorzystania z określonej usługi, zatem sprzedaż biletu jest sprzedażą usługi (prawa) wstępu na imprezę. W przypadku świadczenia usług istotne jest określenie miejsca świadczenia usługi. Od poprawności określenia miejsca świadczenia zależy, czy dana usługa podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, czy też nie. Miejscem świadczenia w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej, czyli opodatkowanie usługi zostaje przeniesione do państwa, gdzie następuje faktyczna konsumpcja usługi (art. 28b ust. 1 u.p.t.u.) - jest to generalna zasada. Jednakże od tej zasady, ustawodawca przewidział pewne odstępstwa. W myśl art. 28g ust. 1 u.p.t.u., miejscem świadczenia usług wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe lub podobne, takie jak targi i wystawy, oraz usług pomocniczych związanych z usługami wstępu na te imprezy, świadczonych na rzecz podatnika, jest miejsce, w którym te imprezy faktycznie się odbywają. Zgodnie z ust. 2 ww. art. 28b miejscem świadczenia usług w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji, rozrywki oraz podobnych usług, takich jak targi i wystawy, oraz usług pomocniczych do tych usług, w tym świadczenia usług przez organizatorów usług w tych dziedzinach, świadczonych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, jest miejsce, w którym ta działalność faktycznie jest wykonywana. W związku z powyższym miejscem świadczenia i opodatkowania nabywanej, a następnie odsprzedawanej usługi wstępu na imprezy, które odbywają się poza terytorium Polski ? w myśl ww. art. 28g ust. 1 u.p.t.u. - jest miejsce gdzie te imprezy się odbywają, bez względu na to, czy nabywcą ostatecznym będą podatnicy czy osoby nie będące podatnikami. Zatem pośrednictwo w sprzedaży biletów wstępu na imprezy kulturalno-sportowe odbywające się poza granicami Polski na rzecz osób fizycznych nie podlega w Polsce opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Marcel Kos, Vademecum Głównego Księgowego

2012-07-31
Zmiany w zakresie VAT to także obciążenie dla podatników

Proponowane zmiany w zakresie powstania obowiązku podatkowego spowodują w części opóźnienie powstania tego obowiązku, czyli nie będą korzystne dla budżetu państwa. Jednocześnie będą stanowiły olbrzymie obciążenie administracyjne dla podatników wynika z opinii Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. Projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług przewiduje przekształcenie ogólnej zasady powstawania obowiązku podatkowego na ?upływ miesiąca w którym dokonano dostawy lub wykonano usługę?. Dotychczas było to wystawienie faktury, nie później jednak niż 7 dni od dnia wydania towarów wykonania usługi dla podatników oraz dzień wydania towaru wykonania usługi dla osób nie będących podatnikami. Ponadto zlikwidowane zostaną dotychczasowe szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego i wprowadzona ma zostać niewielka liczba nowych szczególnych momentów, powiązanych z wystawieniem faktury lub otrzymaniem zapłaty. Zdaniem Rady Podatkowej PKPP Lewiatan, zmiany te znacznie lepiej odwzorowują przepisy zawarte w Dyrektywie VAT, a jednocześnie przyspieszają moment zapłaty podatku od wykonanych czynności (w niektórych przypadkach nawet o kwartał), co ma charakter ściśle fiskalny. Stanowią też istotną rewolucję w stosunku do polskich podatników i używanych przez nich systemów księgowych. Mimo, że uproszczą one system podatkowy dla znacznej grupy podatników, będą jednocześnie stanowić dla nich znaczące obciążenie w pierwszym okresie. Zmiana ta spowoduje konieczność wymiany lub aktualizacji dotychczas użytkowanych systemów księgowych oraz przyspieszenia terminu zapłaty podatku. Wymaga to czasu niezbędnego do przygotowania się podatników do zmian, zarówno w zakresie zabezpieczenia finansowania, jak i kosztów dostosowania się do nowych zasad. Tym samym zmiana w tym zakresie powinna przewidywać znacznie dłuższe niż zazwyczaj vacatio legis. Należy rozważyć czy okres ten nie powinien wynieść nawet 6 do 12 miesięcy. Eksperci Lewiatana uważają, że zmiana ta pogorszy sytuację dużych podmiotów świadczących usługi w sektorze usług masowych (np. usługi telekomunikacyjne, dostawcy mediów), w których część należności dotyczy opłat abonamentowych za przyszłe okresy, a część rozliczenia za zaszłe okresy. Projektowane przepisy nie dopuszczają bowiem wystawiania faktur z góry (przed wykonaniem usług np. w zakresie abonamentu) zaś ujęcie w jednej fakturze należności za przyszłe okresy i przeszłe będzie wymagać rozliczenia jej w dwóch różnych okresach rozliczeniowych. Dodatkowym problemem może być ich zdaniem rozliczanie niewielkich nadpłat, które będzie trzeba zidentyfikować, wystawić dla nich odrębną fakturę oraz ją wysłać. Pomijając już koszt wystawienia faktury i jej wysyłki, sama identyfikacja tych nadpłat jest znaczącym utrudnieniem administracyjnym dla podatników świadczących usługi masowe. W niektórych przypadkach jest to po prostu niemożliwe. Dla usług masowych zasadne byłoby: umożliwienie wcześniejszego fakturowania należności, powiązanie momentu powstania obowiązku podatkowego z datą fakturowania lub upływem okresu, w którym wystawiono fakturę lub wyłączenie obowiązku rozliczania nadpłaconych kwot. Na tym tle poważne wątpliwości budzi zdaniem Rady Podatkowej określenie momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług budowlanych i budowlano-montażowych w związku z wystawieniem faktury, która powinna być wystawiona nie później niż 30 dni od dnia wykonania usługi. Spowoduje to odsunięcie momentu powstania obowiązku podatkowego o miesiąc lub nawet dwa w porównaniu do innych podatników, zaś w przypadku wcześniejszego wystawienia faktury (nawet błędnego) spowoduje to powstanie obowiązku podatkowego mimo braku otrzymania zapłaty lub braku wykonania usługi. Wątpliwości te są istotne, choć zmiana ta nie jest uzasadniona w żaden sposób specyfiką świadczenia takich usług w porównaniu np. do usług masowych opisanych powyżej.

Źródło: www.pkpplewiatan.pl, 31 lipca 2012 r.

2012-07-31
Będą wytyczne w zakresie przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych

PFRON ogłosił otwarty nabór partnerów w celu wspólnej realizacji projektu pn.: ?Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach?. PFRON jest beneficjentem systemowym projektów realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działania 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej, Poddziałania 1.3.6 PFRON ? projekty systemowe. Zgodnie z dokumentem ?Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki?, partnerem projektu pn.: ?Ramowe wytyczne w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach? mogą być wszystkie podmioty uprawnione do składania wniosków spełniające definicję beneficjenta* (jednostki sektora finansów publicznych, jednostki spoza sektora finansów publicznych) oraz jednostki niespełniające ustawowej definicji beneficjenta*. * ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.). Projekt realizowany będzie w partnerstwie, którego Liderem będzie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Podstawą działań będą zadania wymienione w Planie Działania na rok 2012. Termin realizacji projektu wynikający z Planu Działania to kwiecień 2012 r. ? marzec 2014 r. Przewidywany budżet projektu wynosi: 6 374 450,00 zł. Celem projektu jest opracowanie ramowych wytycznych w zakresie projektowania obiektów, pomieszczeń oraz przystosowania stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach, co przyczyni się do poprawy sytuacji tych osób na rynku pracy.

Źródło: www.pfron.org.pl, 31 lipca 2012 r.

2012-07-30
Senat bez poprawek uchwalił nowelizację ustawy o rehabilitacji

W dniu 26 lipca Senat bez poprawek uchwalił ustawę o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja uściśla przepisy dotyczące systemów wspierania ze środków publicznych zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz dofinansowania do wynagrodzeń pracowników, a także urealnia wysokość wsparcia udzielanego pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne w stosunku do ponoszonych kosztów płacy. Nowelizacja wejdzie w życie (z wyjątkiem niektórych przepisów) po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Ustawa czeka na podpis Prezydenta.

Źródło: www.senat.gov.pl, 30 lipca 2012 r.

2012-07-20
Wykreślenie wspólnika w NIP-D w dacie zmiany umowy spółki

Datą wykreślenia wspólnika w NIP-D jest data zmiany umowy spółki jawnej. Zapis w umowie spółki jawnej, iż każdy ze wspólników może wypowiedzieć umowę spółki na 6 miesięcy przed końcem roku obrotowego, jest powtórzeniem zapisu kodeksowego z art. 61 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) dalej k.s.h. Przede wszystkim należy wskazać, iż wypowiedzenie powinno nastąpić do końca czerwca danego roku podatkowego (równego roku kalendarzowemu). Stosownie do art. 61 § 3 k.s.h., wypowiedzenia dokonuje się w formie pisemnego oświadczenia, które należy złożyć pozostałym wspólnikom albo wspólnikowi uprawnionemu do reprezentowania spółki. Wydaje się, iż ze względu na obowiązek powiadomienia wspólników o wypowiedzeniu spółki, należy przyjąć datę tego powiadomienia, a nie termin wskazany w piśmie.
Zmiana umowy spółki jawnej ze względu na wystąpienie wspólnika jest dokonywana z chwilą podjęcia stosownej uchwały. Zatem datą wykreślenia wspólnika jest data uchwały zmieniającej skład osobowy spółki, a nie data rejestracji tej zmiany w KRS.
Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681 z późn. zm.) dalej u.z.e.i.p., podatnicy VAT mają 7 dni na zgłoszenie zmian, a podatnicy podatku dochodowego niebędący podatnikami VAT w terminie 30 dni od dnia dokonania zmiany. Zmiana umowy powoduje obowiązek zgłoszenia tej zmiany w KRS. Zgodnie z art. 19b ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.), wraz z wnioskiem o zmianę wpisu w rejestrze przedsiębiorców wnioskodawca składa zgłoszenie aktualizacyjne, o którym mowa w u.z.e.i.p., wraz ze wskazaniem właściwego naczelnika urzędu skarbowego pod rygorem zwrotu wniosku.
Powyższe koreluje z zakresem informacji, jakie należy wykazać w "Informacji o wspólnikach spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej lub o spółkach tworzących podatkową grupę kapitałową" (NIP-D), gdyż jest nią "data wystąpienia okoliczności wskazanej w poz. 5", m.in. wystąpienie wspólnika ze spółki.

Vademecum Głównego Księgowego, 20 lipca 2012 r.

2012-07-20
Nowe wzory formularzy celnych

Od dziś obowiązują nowe wzory formularzy w sprawach celnych, które dostosowują polskie przepisy do regulacji unijnych. Nowe formularze dotyczą magazynów czasowego składowania.
Katalog formularzy określony w przepisach został rozszerzony o nowe formularze dotyczące magazynów czasowego składowania tj.: wniosek o udzielenie pozwolenia na prowadzenie magazynu czasowego składowania oraz pozwolenia na prowadzenie magazynu czasowego składowania. Wynika to z wejścia w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 października 2011 r. w sprawie magazynów czasowego składowania (Dz. U. Nr 226, poz. 1358). Nowe wzory uwzględniają preferencje dla wnioskodawców posiadających świadectwo upoważnionego przedsiębiorcy AEO. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych (Dz. U. poz. 766) obowiązuje od dziś tj. 20 lipca.

Źródło: www.rcl.gov.pl, 20 lipca 2012 r.

2012-07-19
Zamiast na Internet ulga na podręczniki i książki

Polskie Stronnictwo Ludowe zaproponowało wprowadzenie w miejsce likwidowanej ulgi internetowej ulgę na zakup podręczników i książek naukowych. Zaproponowana przez PSL ulga podręcznikowa miałaby być odliczana przez rodziców lub prawnych opiekunów ucznia lub studenta. Posłowie proponują, by analogicznie jak ulga na Internet, wynosiła 760 zł. Z ulgi miałby skorzystać każdy podatnik podatku dochodowego. Pomysłodawcy podkreślają, że rosnące z roku na rok ceny książek powodują spadek czytelnictwa i nie zachęcają uczniów czy studentów do zakupu podręczników. Koszty budżetu państwa związane z wprowadzeniem zaproponowanej ulgi byłyby niższe niż w przypadku ulgi internetowej, ponieważ wydawnictwa otrzymałyby zwrot odprowadzonego podatku VAT.

Źródło: www.psl.org.pl, 19 lipca 2012 r.

2012-07-19
Wyższe kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej

W dniu 1 października 2012 r. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
Rozporządzenie z 17 lipca 2012 r. ustala następujące kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:
1) kryteria dochodowe:
a) dla osoby samotnie gospodarującej w wysokości 542 zł,
b) dla osoby w rodzinie w wysokości 456 zł;
2) kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:
a) minimalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w wysokości 531 zł,
b) maksymalną kwotę świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w wysokości 1260 zł,
c) maksymalną kwotę zasiłku stałego w wysokości 529 zł,
d) kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego w wysokości 250 zł.

Źródło: www.mpips.gov.pl, 19 lipca 2012 r.

2012-07-18
Będą nowe przepisy dotyczące wymiany informacji podatkowych

Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustawy o kontroli skarbowej, przedłożone przez ministra finansów. Nowelizacja przepisów Ordynacji podatkowej uwzględniać ma wdrożenie przepisów dyrektywy Rady 2011/16/UE z 15 lutego 2011 r., które przewidują stworzenie skutecznego i szerokiego systemu wymiany informacji między administracjami podatkowymi państw członkowskich Unii Europejskiej. Nowe regulacje ułatwią pobór należności podatkowych, zmniejszą ryzyko oszustw i zapobiegną uchylaniu się od wypełniania obowiązków podatkowych. Do Ordynacji podatkowej zostaną włączone przepisy, które będą dopuszczały wymianę wszelkich informacji istotnych do stosowania i wykonywania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatków stanowiących dochód budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Nie będzie dotyczyć to m.in.: podatku VAT, ceł, podatku akcyzowego, składek na ubezpieczenie społeczne, opłaty skarbowej. W założeniach przewidziano, że minister finansów (w rozporządzeniu) wyznaczy organ podatkowy odpowiedzialny za wymianę informacji oraz określi zasady współpracy organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego z organami podatkowymi podległymi ministrowi finansów.
Zostanie przyjęte rozwiązanie, zgodnie z którym możliwe będzie wyznaczanie pracowników urzędów kontroli skarbowej, urzędów skarbowych i izb skarbowych do bezpośredniej wymiany informacji w zakresie kontroli wielostronnych oraz w razie potrzeby uczestniczenia w spotkaniach związanych z kontrolami. W dokumencie określono, że w projekcie ustawy Ordynacja podatkowa będą uregulowane również zagadnienia dotyczące czasu trwania postępowania w sprawie udzielenia informacji na wniosek obcej władzy. Zostaną określone ścisłe terminy, m.in. na: udzielenie informacji z urzędu, poinformowanie o przyczynach nieudzielania informacji, wezwanie do uzupełnienia wniosku.
Zmienią się ponadto przepisy dotyczące zasad wszczynania i prowadzenia kontroli jednoczesnych. Zdaniem resortu finansów, nowe przepisy przyspieszą i zwiększą efektywność kontroli. Wszczęcie i przeprowadzenie kontroli jednoczesnych nie będzie wymagać zawierania porozumień przez zainteresowane strony wystarczą jedynie uzgodnienia i podjęcie decyzji o przystąpieniu do konkretnej kontroli. Upoważnieni przedstawiciele obcej władzy, zgodnie z założeniami, będą mogli przebywać w siedzibach organów podatkowych i urzędach kontroli skarbowej. Ponadto będą mogli uczestniczyć w postępowaniach podatkowych kontrolnych prowadzonych przez organy kontroli skarbowej.

Źródło: www.premier.gov.pl, 18 lipca 2012 r.

2012-07-18
Od października wzrośnie kwota zasiłku stałego

Od 1 października 2012 r. z 444 zł do 529 zł wzrośnie maksymalna kwota zasiłku stałego. Wzrosną również kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej, w przypadku osób samotnie gospodarujących do poziomu 542 zł (z 477 zł), w przypadku osoby w rodzinie do poziomu 456 zł (z 351 zł). Tak wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. poz. 823). Zmiana wysokości kwot kryteriów pociąga za sobą zmianę:
1) maksymalnej kwoty zasiłku stałego do kwoty 529 zł,
2) przedziału pomocy na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą: 5311.260 zł,
3) kwoty dochodu z 1 ha przeliczeniowego - ulega ona podwyższeniu o 25% sumy kwot, o które wzrastają kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej i kryterium dochodowe na osobę w rodzinie, to jest o 42,5 zł do wysokości 250 zł (w zaokrągleniu do pełnych złotych).

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, 18 lipca 2012 r.

2012-07-17
Spotkanie Grupy Roboczej ds. zmian w funkcjonowaniu dodatkowych ubezpieczeń emerytalnych

W dniu 18 lipca 2012 r. w Warszawie odbędzie się drugie spotkanie Grupy Roboczej ds. zmian w funkcjonowaniu dodatkowych ubezpieczeń emerytalnych. Tworzą ją przedstawiciele rynku finansowego, którzy prowadzą formy grupowe w ramach PPE oraz indywidualne (IKE, IKZE) w obszarze dodatkowych ubezpieczeń emerytalnych. Celem prac jest przygotowanie projektu zmian w regulacjach, które zwiększą skłonność zarówno pracodawców, jak i osób indywidualnych, do tworzenia dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego. Zostanie on przekazany resortom pracy i finansów, po konsultacji z przedstawicielami środowiska finansowego (m.in. PIU, ZBP oraz IZFiA). Grupie przewodniczy dr Wojciech Nagel.

Źródło: www.bcc.org.pl, 17 lipca 2012 r.

2012-07-16
Rząd zajmie się przepisami dotyczącymi współpracy w ściąganiu podatków

Rada Ministrów zajmie się we wtorek dwoma projektami dotyczącymi kwestii podatkowych - założeniami nowelizacji Ordynacji podatkowej oraz ustawy o kontroli skarbowej i założeniami ustawy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, ceł i innych należności publicznoprawnych.
Celem opracowania projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej jest implementacja części przepisów dyrektywy Rady 2011/16/UE z 15 lutego 2011 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania, ukierunkowanych na stworzenie skutecznego systemu wymiany informacji między administracjami podatkowymi państw członkowskich. Państwa członkowskie mają obowiązek wprowadzić te przepisy w życie ze skutkiem od l stycznia 20l3 r. Obowiązek implementacji ww.dyrektywy wymaga również nowelizacji ustawy o kontroli skarbowej.
Z kolei ustawa o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, ceł i innych należności publicznoprawnych będzie gwarantować sprawność, rzetelność, przejrzystość i szybkość działań organów państwa na gruncie międzynarodowej współpracy w zakresie korzystania z wzajemnej pomocy przy dochodzeniu należności. W obecnym stanie prawnym zagadnienia te uregulowane są w dziale l rozdziału 7 ustawy egzekucyjnej. Wzajemna pomoc ma obejmować wymianę informacji dotyczących podmiotu w szczególności takich , jak np. adres zamieszkania , posiadane rachunki bankowe, w tym również w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, posiadane ruchomości i nieruchomości, wysokość uzyskiwanych dochodów, źródła dochodów, rodzaj i miejsce zatrudnienia , rodzaj i miejsce prowadzonej działalności. Informacje te stanowią katalog otwarty służący wierzycielowi i organowi egzekucyjnemu do podjęcia decyzji czy wystąpić z wnioskiem o dochodzenie należności lub podjęcie środków zabezpieczających.
Wzajemna pomoc obejmować będzie także wymianę informacji bez uprzedniego wniosku w przypadku przewidywanego zwrotu kwoty nadpłaty, podatku lub cła - z wyłączeniem podatku od towarów i usług - jak i powiadamianie podmiotu o dokumentach odnoszących się do należności pieniężnych przysługujących od tego podmiotu lub do dochodzenia takiej należności (doręczanie dokumentów) oraz pomoc przy dochodzeniu należności lub podjęcia środków zabezpieczających.

Źródło: www.rcl.gov.pl, 16 lipca 2012 r.

2012-07-16
Sejm przyjął ustawę o ratyfikacji Protokołu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania z Cyprem

W piątek 13 lipca posłowie przyjęli ustawę o ratyfikacji Protokołu między Rządem RP a Rządem Republiki Cypru o zmianie Umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Protokół zmienia Umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodów i majątku, sporządzoną w Warszawie 4 czerwca 1992 r.
Dokument ten aktualizuje listę podatków objętych umową z podatków polskich usunięty został podatek rolny, a strona cypryjska usunęła podatek od nieruchomości oraz zaktualizowała nazwy dwóch innych podatków: daniny specjalnej na obronę Republiki oraz podatku od zysków ze sprzedaży majątku. Protokół zmienia także przepisy umowy dotyczące opodatkowania dywidend, odsetek oraz należności licencyjnych. Ponadto w odniesieniu do podatku od odsetek i dywidend dokument zakłada obniżenie stawki podatku z 10 proc. do 5 proc. Zmieniony został też przepis dotyczący wynagrodzeń z tytułu zasiadania w zarządach i radach nadzorczych spółek. Dochody te będą opodatkowane w państwie, w którym osoby te mają miejsce zamieszkania. Ustawa o ratyfikacji protokołu będzie teraz przedmiotem prac Senatu.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 16 lipca 2012 r.

2012-07-12
TK zajmie się sprawą zawieszenia terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego

Dnia 17 lipca Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne NSA dotyczące zawieszenia terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w związku ze wszczęciem postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe i zawiadomienia o wszczęciu postępowania. Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 70 § 6 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. poz. 749), w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2003 roku, w zakresie w jakim wywołuje skutek w postaci zawieszenia terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w związku ze wszczęciem postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, o którym podatnik nie jest informowany, do momentu uznania go za podejrzanego - z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji. Rozpoznając skargę kasacyjną NSA uznał, że zaszła potrzeba skierowania do TK pytania prawnego. Zaskarżona do NSA decyzja dotyczyła zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług. Na podstawie wyników kontroli w firmie podatnika organ przyjął, że w ramach świadczenia usług komisu, podatnik dokonał sprzedaży złomu złota za określoną kwotę. Stwierdził równocześnie brak dowodów, że pozostała część sprzedaży złota nastąpiła też w ramach usługi komisu. W związku z tym całą kwotę należną za sprzedaż złota objął podatkiem od towarów i usług. W odwołaniu od tej decyzji podatnik zakwestionował ustalenia organu. Postawił też zarzut przedawnienia. NSA stwierdził, że zasadnicze znaczenie dla sprawy ma kwestia prawidłowego zastosowania kwestionowanego przepisu w kontekście zaistnienia skutku w postaci zawieszenia terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych. Zgodnie z kwestionowanym przepisem w stanie prawnym obowiązującym w okresie, którego dotyczy rozpoznawana sprawa bieg terminu przedawnienia zostaje zawieszony z dniem wszczęcia postępowania karnego lub w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie skarbowe. Zdaniem sądu pytającego kwestionowany przepis narusza Konstytucję, gdyż dopuszcza zawieszenie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego bez równoczesnego nałożenia na organ skarbowy obowiązku poinformowania obywatela o wszczęciu postępowania o przestępstwo skarbowe. Ponadto samo zawieszenie biegu terminu przedawnienia zobowiązania wprowadza obciążenia obywateli bez jednoczesnego wprowadzenia jasnych zasad postępowania umożliwiających obywatelom dochodzenie swoich praw poprzez zaskarżenie tego zawieszenia z dniem wszczęcia postępowania karnego lub w sprawie o przestępstwo bądź wykroczenie skarbowe.

Źródło: www.trybunal.gov.pl, 12 lipca 2012 r.

2012-07-10
Dłuższy termin na składanie informacji podsumowujących VAT UE

Wydłużenie terminu na składanie informacji podsumowujących VAT UE z 15. do 25. dnia kolejnego miesiąca - to kolejny postulat Ministerstwa Gospodarki, który znalazł się w projekcie założeń tzw. trzeciej ustawy deregulacyjnej. W myśl art. 100 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) zasadą jest składanie informacji podsumowujących o wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów za okresy miesięczne, w terminie do 15. dnia miesiąca w którym powstał obowiązek podatkowy.
Powyższy termin - zdaniem projektodawców - jest zbyt krótki, co utrudnia przedsiębiorcom składanie informacji w terminie. Dodatkowo, termin 15-dniowy może być dla podatników mylący, gdyż dla celów podatku VAT wszystkie terminy na składanie deklaracji wynoszą 25 dni od zakończenia miesiąca. Dłuższy termin na złożenie informacji podsumowującej VAT UE dotyczy obecnie wyłącznie informacji składanych drogą elektroniczną.

RPE WKP Źródło: www.rcl.gov.pl, 10 lipca 2012 r.

2012-07-09
Obowiązek przechowywania kopii paragonów fiskalnych tylko przez 2 lata

Projekt założeń do tzw. trzeciej ustawy deregulacyjnej zakłada wprowadzenie, jako zasady, dwuletniego okresu przechowywania kopii dokumentów papierowych generowanych przez kasy fiskalne. Obecnie podatnicy są obowiązani do przechowywania kopii paragonów fiskalnych przez 5 lat.
W myśl przepisu z art. 113 ust. 3a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) podatnicy prowadzący ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących są obowiązani przechowywać kopie dokumentów kasowych. Podatnicy są zobowiązani przechowywać powyższe dokumenty przez okres pięciu lat. W grudniu 2012 r. upływa okres obowiązywania przepisu przejściowego, zgodnie z którym skrócono z pięciu do dwóch lat czas przechowywania paragonów fiskalnych.
Utrzymanie obowiązku przechowywania paragonów fiskalnych przez pięć lat generuje dla przedsiębiorców niepotrzebne obciążenia administracyjne. Zdaniem projektodawców wprowadzenie jako zasady dwuletniego okresu przechowywania kopii dokumentów papierowych generowanych przez kasy fiskalne jest wystarczające dla zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego.

Źródło: www.rcl.gov.pl, 9 lipca 2012 r.

2012-07-09
Wystawienie faktury VAT do paragonu po upływie 2 miesięcy od sprzedaży

Co do zasady po upływie dwóch miesięcy od dokonania sprzedaży i wystawienia paragonu podatnik nie powinien wystawiać faktury. Jeżeli ją jednak wystawi, nie powinno mu to niczym grozić. Zgodnie z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) fakturę wystawia się nie później niż siódmego dnia od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Tym samym, jeżeli podatnik wystawi fakturę, to naruszy przepisy (bez względu na to, czy wystawi ją z datą bieżącą, czy też z datą wsteczną). Należy jednak zauważyć, iż skoro był wystawiony paragon, to sprzedaż została rozliczona, więc wystawienie faktury obecnie będzie neutralne podatkowo (pomijając naruszenie terminu). Wystawienie faktury z mocą wsteczną może doprowadzić do zaburzenia ciągłości numeracji faktur. Podatnik mógłby skorygować sprzedaż na podstawie paragonu, gdyby np. sprzedaż wtedy nie doszła do skutku. Podatnik mógłby także zmniejszyć sprzedaż w bieżącym miesiącu w przypadku zwrotu towaru, po czym ponownie dokonać jego sprzedaży.

Paweł Ziółkowski. Vademecum Głównego Księgowego, 9 lipca 2012 r.

2012-07-09
Rząd zaproponował zwiększenie ulgi na dzieci

Rząd zaproponował zwiększenie ulgi na dzieci dla rodzin z trojgiem i więcej dzieci. Przewidziano także zamiany w zasadach odpisywania 50 proc. kosztów uzyskania przychodów od umów autorskich, a także likwidację ulgi na internet. Propozycje te znalazły się w zaakceptowanym przez Radę Ministrów projekcie nowelizacji ustawy o PIT.
Zgodnie z przedłożonymi propozycjami, w rodzinie z trójką dzieci i więcej - bez względu na osiągnięty dochód - ulga na trzecie dziecko wzrośnie o 50 proc., a na czwarte i każde kolejne o 100 proc. Dla rodzin wychowujących dwoje dzieci, bez względu na osiągnięty dochód, ulga nie zmieni się. Ulga nie będzie przysługiwać rodzicom będącym w związku małżeńskim i osobom samotnym wychowujących jedno dziecko, których dochód roczny przekroczy 112 tys. zł. Nie będą nią objęci również rodzice wychowujący jedno dziecko, którzy nie są w związku małżeńskim, a których dochód roczny przekroczy 56 tys. zł. Nowe rozwiązania mają obowiązywać od początku 2013 r.

Źródło: www.premier.gov.pl, 9 lipca 2012 r.

2012-07-09
Kancelaria Prezesa RM informuje o stanie realizacji expose

Kancelaria Prezesa RM przedstawiła raport o stanie realizacji najważniejszych zadań z exposé premiera Donalda Tuska na dzień 6 lipca 2012 r.
Najważniejsze działania dotyczące rynku pracy i zabezpieczenia społecznego: 1. Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Od 2013 r. ma być stopniowo zrównywany i podwyższany wiek przechodzenia na emeryturę kobiet i mężczyzn - docelowo do 67. roku życia. Ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2013 r.
2. Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła w 2012 r. waloryzację kwotową. Ustawa weszła w życie z dniem 1 marca 2012 r. Prezydent podpisał ustawę i skierował ją w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego. 3. Ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw. Ustawa zakłada wydłużenie okresu pracy służb mundurowych niezbędnego do nabycia uprawnień emerytalnych oraz określenie wieku uprawniającego do świadczenia emerytalnego. Wejdzie w życie 1 stycznia 2013 r.
4. Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (trwają prace w Sejmie). Ograniczona zostanie liczba osób uprawnionych do otrzymania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Wprowadzone zostanie kryterium dochodowe 1922 zł na osobę w rodzinie, warunkujące prawo do becikowego. Kwota 1922 zł ma stanowić odzwierciedlenie progu podatkowego 85 tys. zł w przypadku rodziny 3-osobowej. 5. Ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (weszła w życie 1 lutego 2012 r.) Składka rentowa po stronie pracodawcy została podwyższona o 2 punkty procentowe.
6. Ustawa o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r. Wprowadzona została składka zdrowotna dla rolników: - za rolników posiadających mniej niż 6 ha - składkę pokrywa budżet państwa; - rolnicy posiadający gospodarstwa od 6 do 15 ha - zapłacą składkę w wysokości 18 zł; - rolnicy mający gospodarstwa powyżej 15 ha - zapłacą składkę w wysokości 36 zł. Ustawa weszła w życie 1 lutego 2012 r. 7. Założenia do projektu ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (projekt w uzgodnieniach międzyresortowych). Celem jest ograniczenie obciążeń administracyjnych i obowiązków informacyjnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej oraz zmniejszenie kosztów wykonywania tej działalności ponoszonych przez przedsiębiorców.
8. 7. Projekt ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (planowane przyjęcie przez rząd III kwartał 2012 r., projekt w uzgodnieniach międzyresortowych). Projekt zakłada rozszerzenie dostępu do tzw. zawodów regulowanych (wymagających określonych kwalifikacji przewidzianych w przepisach prawa).
9. Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, ustawy o statystyce publicznej, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy (przyjęte przez RM 19 czerwca). Zaproponowano skrócenie terminów nadawania NIP w stosunku do osób prawnych podlegających rejestracji w KRS oraz zmniejszenie dla pracodawców obowiązków zgłoszeniowych do PIS i PIP.
10. Propozycja reformy zasad nabywania uprawnień do emerytur (trwa przygotowanie projektu). Chodzi o zmiany w systemie emerytur górniczych. Przywileje będą przysługiwać wyłącznie pracującym bezpośrednio przy wydobyciu.

Źródło: www.premier.gov.pl, 9 lipca 2012 r.

2012-07-05
Uległa zmianie stawka dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Od pierwszego lipca 2012 roku zmieniła się wysokość dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.
Zgodnie z nowymi przepisami obniżeniu ulega dofinansowanie wynagrodzeń dla osób niepełnosprawnych z lekkim z 50% do 45% i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ze 125% do 115%. Zwiększone zostały natomiast dopłaty do wynagrodzeń dla osób z najcięższym, znacznym stopniem niepełnosprawności ze 170% do 180%.
Zmiana stawek ma na celu promowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Źródło: www.pkpplewiatan.pl, stan z dnia 5 lipca 2012 r.

2012-07-05
PKPP Lewiatan przygotowała ankietę ws. zmian w podatku VAT

Rada Podatkowa PKPP Lewiatan opracowała ankietę dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców dotyczącą projektu zmiany ustawy o VAT przygotowanego przez resort finansów. Przedsiębiorcy mogą wypowiedzieć się czy zaproponowane zmiany będą dla nich ułatwieniem w prowadzonej działalności.
Projekt z dnia 25 maja przygotowany przez Ministerstwo Finansów to kompleksowe zmiany do ustawy o podatku VAT. Głównym celem projektu jest istotna i znacząca zmiana zasad powstawania obowiązku podatkowego, zasad odliczania podatku naliczonego, podstawy opodatkowania oraz przepisów dotyczących zasad fakturowania. Projekt aktualizuje również niektóre limity kwotowe poprzez podwyższenie ich wartości (np. limit prezentów małej wartości).
Oprócz powyższych istotnych zmian, projekt przewiduje liczne zmiany redakcyjne lub dostosowujące przepisy do zapadających wyroków sądów administracyjnych i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W przygotowanej przez Radę Podatkową ankiecie przedsiębiorcy mogą odpowiedzieć na 9 pytań z zakresu projektowanych zmian. Są to między innymi pytania dotyczące: zmiany limitów prezentów małej wartości, zmiany zasad identyfikacji próbek, zmiany momentu powstania obowiązku podatkowego czy zmiany zasad zastosowania 0% stawki VAT w eksporcie.
Przy każdym z pytań znajduje się także miejsce na komentarz. Termin konsultacji projektu przez Konfederację upływa 10 lipca.

Źródło: www.radapodatkowa.pl, 5 lipca 2012 r.

2012-07-05
Taki sam termin powstania obowiązku podatkowego w PIT i CIT

Ministerstwo Gospodarki zaproponowało ujednolicenie terminu powstania obowiązku podatkowego w podatkach dochodowych z podatkiem VAT dla zaliczek o małej wartości, które są ewidencjonowane na kasie fiskalnej. Jest to jedno z założeń tzw. trzeciej ustawy deregulacyjnej.
W myśl obowiązujących przepisów ustaw o podatkach dochodowych do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet podatku VAT, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych. Pobrane zaliczki nie stanowią przychodu w podatku dochodowym w danym okresie sprawozdawczym. Natomiast w przypadku podatku VAT każda zaliczka stanowi podstawę opodatkowania w ciągu 7 dni od daty jej pobrania.
W związku z powyższym dla przedsiębiorców ewidencjonujących obrót za pomocą kas fiskalnych pobrana i zaewidencjonowana zaliczka nie stanowi przychodu w PIT i CIT.
W celu uproszczenia rozliczeń w sytuacji, gdy obrót rejestrowany za pomocą kasy fiskalnej w przypadku przyjmowania zaliczek w niewielkich kwotach (np. 500 zł) zaproponowano ujednolicenie terminu powstania obowiązku podatkowego w podatkach dochodowych do miesiąca pobrania zaliczki. Resort gospodarki uważa, że takie rozwiązanie powinno być dla przedsiębiorców dobrowolne tzn. albo ewidencjonują pobrane zaliczki w dodatkowej ewidencji albo rezygnują z jej prowadzenia i wówczas każda zaliczka stanie się przychodem.

Źródło: www.rcl.gov.pl, 5 lipca 2012 r.

2012-07-05
Taki sam termin powstania obowiązku podatkowego w PIT i CIT

Ministerstwo Gospodarki zaproponowało ujednolicenie terminu powstania obowiązku podatkowego w podatkach dochodowych z podatkiem VAT dla zaliczek o małej wartości, które są ewidencjonowane na kasie fiskalnej. Jest to jedno z założeń tzw. trzeciej ustawy deregulacyjnej.
W myśl obowiązujących przepisów ustaw o podatkach dochodowych do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet podatku VAT, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych. Pobrane zaliczki nie stanowią przychodu w podatku dochodowym w danym okresie sprawozdawczym. Natomiast w przypadku podatku VAT każda zaliczka stanowi podstawę opodatkowania w ciągu 7 dni od daty jej pobrania.
W związku z powyższym dla przedsiębiorców ewidencjonujących obrót za pomocą kas fiskalnych pobrana i zaewidencjonowana zaliczka nie stanowi przychodu w PIT i CIT.
W celu uproszczenia rozliczeń w sytuacji, gdy obrót rejestrowany za pomocą kasy fiskalnej w przypadku przyjmowania zaliczek w niewielkich kwotach (np. 500 zł) zaproponowano ujednolicenie terminu powstania obowiązku podatkowego w podatkach dochodowych do miesiąca pobrania zaliczki. Resort gospodarki uważa, że takie rozwiązanie powinno być dla przedsiębiorców dobrowolne tzn. albo ewidencjonują pobrane zaliczki w dodatkowej ewidencji albo rezygnują z jej prowadzenia i wówczas każda zaliczka stanie się przychodem.

Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 5 lipca 2012 r.

2012-07-03
Sankcje za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców

Prezydent RP podpisał ustawę z 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W najbliższych dniach ustawa zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw, a po 14 dniach od ogłoszenia wejdzie w życie. Zasadniczym celem ustawy jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/52/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. przewidującej minimalne normy w odniesieniu do kar i środków stosowanych wobec pracodawców zatrudniających nielegalnie przebywających obywateli krajów trzecich. Uchwalona ustawa wprowadza różnego rodzaju sankcje (karne i inne) stosowane wobec podmiotów powierzających wykonywanie pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Polski oraz szczególne zasady dochodzenia roszczeń przez nielegalnie zatrudnionych cudzoziemców z tytułu niewypłaconego wynagrodzenia, ułatwiające odzyskanie zaległości.
Ustawa wprowadza obowiązek sprawdzania przed pojęciem pracy przez cudzoziemca - oraz przechowywania przez podmiot powierzający pracę dokumentu pobytowego cudzoziemca. Pracodawcy będą zobowiązani uzupełnić w ciągu 45 dni od dnia wejścia w życie ustawy dokumentację dotyczącą cudzoziemców świadczących pracę w dniu wejścia w życie ustawy.
Na mocy ustawy główny wykonawca oraz podwykonawcy pośredniczący pomiędzy głównym wykonawcą a podmiotem powierzającym pracę będą zobowiązani do wypłaty cudzoziemcowi zasądzonego zaległego wynagrodzenia oraz związanych z nim świadczeń, a także pokrycia kosztów przesłania należności cudzoziemcowi, który wyjechał z Polski. Będą oni także zobowiązani do pokrycia kosztów wydalenia cudzoziemca. Ustawa wprowadza także możliwość dochodzenia przez wykonawcę wypłacającego cudzoziemcowi zaległe wynagrodzenie oraz ponoszącego koszty wydalenia cudzoziemca, regresu od pracodawcy podwykonawcy.
Dodatkowo w art. 8 i 9 ustawa wprowadza nowe typy przestępstw dot. nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich:
- zatrudnianie wielu cudzoziemców, uporczywe powierzanie pracy cudzoziemcom w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, zatrudnianie małoletniego - zagrożone karą grzywny albo karą ograniczenia wolności;
- zatrudnianie osoby pokrzywdzonej przestępstwem określonym w art. 189a § 1 Kodeksu karnego (przestępstwo handlu ludźmi), powierzanie w warunkach szczególnego wykorzystania - zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3;
Podmiot powierzający wykonywanie pracy, który został skazany za przestępstwo wprowadzone niniejszą ustawą będzie wykluczony przez rok od dnia uprawomocnienia się wyroku z możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. Zwiększony został do 10.000 zł wymiar grzywny za uporczywe powierzanie pracy nielegalnie przebywającemu cudzoziemcowi, gdy praca ta nie ma związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Wynagrodzenie wypłacane nielegalnie przebywającemu cudzoziemcowi, wraz z podatkiem i składkami, nie będzie mogło zostać zaliczone jako koszt uzyskania przychodów osób fizycznych i prawnych. Natomiast zatrudnienie przez agencję pracy tymczasowej nielegalnie przebywających cudzoziemców skutkować będzie wykreśleniem przez marszałka województwa z rejestru agencji zatrudnienia.
Wprowadzone zmiany mają na celu wzmocnienie współpracy oraz wymiany informacji pomiędzy Strażą Graniczną, PIP oraz ZUS, w celu bardziej skutecznego prowadzenia kontroli zatrudniania cudzoziemców.

Źródło: www.mpips.gov.pl, 3 lipca 2012 r.

2012-07-02
Podstawa wymiaru emerytury pracownika zatrudnionego za granicą

2 lipca 2012 r. Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim, VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych dotyczące emerytur osób nie zatrudnionych w kraju przed wyjazdem za granicę. Trybunał Konstytucyjny rozpozna pytanie prawne w sprawie zgodności § 10 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1985 roku w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru emerytur i rent z art. 32 Konstytucji RP i art. 2a ust. 1 w związku z ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych.
Zgodnie z kwestionowanym przepisem, jeżeli w okresie, z którego wynagrodzenie przyjmuje się do ustalenia podstawy wymiaru, pracownik był zatrudniony za granicą, do ustalenia podstawy wymiaru przyjmuje się kwoty, od których za okresy zatrudnienia opłacono w kraju składkę na ubezpieczenie społeczne. Alternatywnie, jeśli okres zatrudnienia za granicą przypada przed dniem 1 stycznia 1991 roku przyjmuje się kwoty wynagrodzenia przysługującego w tych okresach pracownikowi zatrudnionemu w kraju w takim samym lub podobnym charakterze, w jakim pracownik był zatrudniony przed wyjazdem za granicę. Zdaniem sądu pytającego kwestionowany przepis narusza konstytucyjną zasadę równości oraz zasadę niedyskryminacji. Wydając bowiem rozporządzenie pominięto dopuszczalność ustalenia podstaw wymiaru składki na podstawie tzw. wynagrodzeń zastępczych osób, które przed rozpoczęciem pracy za granicą nie wykonywały pracy w kraju. Przewidziano taką możliwość dla osób zatrudnionych w kraju przed wyjazdem. Taka sytuacja zdaniem sądu pytającego jest niedopuszczalna. Skutkować bowiem może nieuprawnionym różnicowaniem wysokości emerytur poprzez zaniżenie wysokości emerytury osobom niepracującym przed wyjazdem w kraju.

Źródło: www.trybunal.gov.pl, 2 lipca 2012 r.

2012-07-02
Bezpłatna pomoc prawna bez podatku VAT

Wyłączenie z podatku VAT usług bezpłatnej pomocy prawnej oraz zwolnienie otrzymującego pomoc z podatku dochodowego z tego tytułu to kolejne z propozycji Ministerstwa Gospodarki jakie znalazły się w projekcie założeń tzw. trzeciej ustawy deregulacyjnej.
W obowiązującym stanie prawnym - jak podkreślają projektodawcy - nie można jednoznacznie rozstrzygnąć czy usługi bezpłatnej pomocy prawnej mają być opodatkowane podatkiem VAT oraz czy stanowią one przychód dla osób korzystających z takiej pomocy.
Powołując się na wyjaśnienia Ministerstwa Finansów można stwierdzić, że nieodpłatna pomoc prawna nie jest objęta zakresem ustawy o VAT, jeżeli jej świadczenie wpisuje się w cel działalności gospodarczej prowadzonej przez podatnika. Aczkolwiek takie wyjaśnienie nie obejmuje grupy prawników nie prowadzących działalności gospodarczej, a świadczących usługi prawne pro bono.
W związku z powyższym resort gospodarki postuluje wyraźne wyłączenie usług bezpłatnej pomocy prawnej z podatku VAT. W celu przeciwdziałania ewentualnym nadużyciom rozważa również wprowadzenie kryterium dochodów społecznych dla ograniczenia stosowania wyłączenia z podatku VAT. Drugi z elementów powyższego wyłączenia to wprowadzenie zwolnienia z podatku dochodowego dla osób korzystających z tej pomocy.

Źródło: www.rcl.gov.pl, 2 lipca 2012 r.

2012-06-29
Nie będzie jednego podatku dochodowego dla przedsiębiorców

Resort finansów poinformował, że obecnie nie prowadzi żadnych prac zmierzających do uregulowania w jednej ustawie zasad opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej. Wiceminister Maciej Grabowski, odpowiadając na interpelację poselską nr 4795/12 stwierdził, że wprowadzenie ustawy regulującej w jednolity sposób zarówno kwestie opodatkowania dochodu osób fizycznych, jak i dochodu osób prawnych, bez względu na formę prowadzenia działalności bądź źródło uzyskiwania dochodu, wymagałoby przebudowy całego systemu podatkowego w Polsce. Wprowadzenie nowych ustaw może przynieść skutek odwrotny do zamierzonego. Z pewnością utrudni posługiwanie się tekstem takich ustaw w początkowym okresie ich obowiązywania. Każdorazowo należałoby również ocenić możliwość stosowania dotychczasowego dorobku orzecznictwa na gruncie nowych przepisów. Rozstrzygnięcia wymagałaby też kwestia, czy interpretacje indywidualne oraz ogólne wydane w dotychczasowym stanie prawnym przestaną obowiązywać, co dodatkowo, pomimo braku zmiany merytorycznej regulacji danego zagadnienia, może pozbawić podatników ochrony, jaką mieli z tytułu posiadanej interpretacji wydanej przez ministra finansów.
W przedmiotowej interpelacji poruszona została także kwestia braku spójnych przepisów w podatkach dochodowych, które w opinii wnoszących interpelację posłów stanowią skomplikowany zbiór, w wielu miejscach nieczytelny dla przeciętnego podatnika. Prezentowany jest także pogląd, iż kolejne, nawet korzystne dla podatników zmiany mogą przynieść uboczny skutek w postaci pogorszenia jakości legislacyjnej tych ustaw.
Resort, odnosząc się do tych zarzutów stwierdził, że kwestia prostoty bądź komplikacji systemu podatkowego nie może być tylko oceniana przez pryzmat ilości i częstotliwości nowelizacji ustaw podatkowych. Okoliczność taka wpływa raczej na poziom stabilności systemu i pewności prawa. Jednocześnie należy mieć na względzie, iż w przypadku dziedziny, jaką jest prawo podatkowe, zasada stabilności nie ma i nie może mieć charakteru bezwzględnego. Zmiany w prawie podatkowym są częstokroć naturalną konsekwencją zmieniającego się otoczenia gospodarczego. W wielu przypadkach to dynamika procesów zachodzących w gospodarce niejako wymusza aktywność ustawodawcy na omawianym polu.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 29 czerwca 2012 r.

2012-06-29
Zniesienie ograniczeń w rozliczaniu straty dla celów podatku dochodowego

Wśród zmian zaproponowanych przez Ministerstwo Gospodarki w tzw. trzeciej ustawie deregulacyjnej znalazła się propozycja wprowadzenia możliwości jednorazowego rozliczenia straty podatkowej.
Obowiązujące przepisy w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zawierają ograniczenia w rozliczeniu straty podatkowej z lat ubiegłych. Rozliczenie jedynie 50% straty z lat ubiegłych jest - zdaniem projektodawców - barierą w podejmowaniu przez przedsiębiorców inwestycji. Ministerstwo Gospodarki podkreśliło, że podobne ograniczenia co do rozliczenia straty podatkowej nie występują w innych krajach UE.
Zniesienie ograniczeń w rozliczeniu straty dla celów podatku dochodowego poprzez wprowadzenie możliwości jej jednorazowego odliczenia wpłynęłoby pozytywnie na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw i byłoby zachętą do nowych inwestycji

Źródło: www.rcl.gov.pl, 29 czerwca 2012 r.

2012-06-29
Zatwierdzanie sprawozdania w jednoosobowej spółce z o.o.

W jednoosobowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, podjęta przez jedynego wspólnika, nie musi być zaprotokołowana przez notariusza. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością organem uprawnionym do podjęcia uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego jest zgromadzenie wspólników. Wynika to wprost z art. 231 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) - dalej k.s.h. (por. art. 228 pkt 1 k.s.h.). Niezależnie od tego, ilu wspólników liczy spółka, uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego musi zostać udokumentowana (mieć formę pisemną), wpisana do księgi protokołów i podpisana przez obecnych lub co najmniej przez przewodniczącego i osobę sporządzającą protokół, przy czym osobą sporządzającą protokół może (nie musi) być notariusz (art. 248 § 1 k.s.h.). W tym miejscu warto zauważyć, iż uchwały organów spółki (walnego zgromadzenia, zarządu, rady nadzorczej) de facto nigdy nie mają formy aktu notarialnego. Mogą natomiast być podejmowane w obecności notariusza i przez niego protokołowane.
W przedmiotowej kwestii ustawodawca jednakowo traktuje wszystkie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wymaga, aby uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za zakończony rok obrotowy została podpisana przez obecnych lub przynajmniej przewodniczącego i osobę sporządzającą protokół. W przypadku jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zgromadzenie wspólników zawsze odbywa się przy 100% frekwencji członków. Podpisanie uchwały przez wszystkich obecnych (a więc w tej specyficznej sytuacji przez jedynego wspólnika) stanowi wypełnienie wymogu ustawowego. Tylko, gdy uchwała nie jest podpisywana przez wszystkich wspólników obecnych na zgromadzeniu wspólników ustawodawca wymaga złożenia na niej przynajmniej dwóch podpisów podpisu przewodniczącego zgromadzenia oraz podpisu osoby sporządzającą protokół (notariusza lub kogoś innego, np. innego wspólnika).

Vademecum Głównego Księgowego, 29 czerwca 2012 r.

2012-06-29
Zmiany w systemie dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

W trakcie 17. posiedzenia Sejmu posłowie jednogłośnie uchwalili nowelizację ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw. Celem przepisów jest uszczelnienie systemu wspierania zatrudniania osób niepełnosprawnych ze środków publicznych.
Wzrosnąć mają uprawnienia kontrolne Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Uszczelniony zostanie system dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Nowelizacja umożliwia urealnienie wysokości wsparcia udzielanego pracodawcom zatrudniającym osoby niepełnosprawne do ponoszonych przez nich kosztów pracy poprzez odmrożenie od 1 września 2012 r. najniższego wynagrodzenia jako podstawy wyliczania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Dofinansowanie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) dla zakładu, który zatrudnia osoby niepełnosprawne będzie przysługiwało dopiero wówczas, gdy wynagrodzenie pracownika niepełnosprawnego zostanie przekazane m.in. na rachunek bankowy lub wypłacone przekazem pocztowym. W głosowaniach posłowie przyjęli poprawkę, zgodnie z którą wynagrodzenie będzie mogło być przekazywane na rachunek niepełnosprawnego założony również w Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej (SKOK) lub przekazywane bezpośrednio niepełnosprawnemu przez inne firmy zajmujące się doręczeniami. Ustawa doprecyzowuje też zasady funkcjonowania zakładów aktywności zawodowej oraz pracy chronionej. Ustawa zostanie przekazana do Senatu.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 29 czerwca 2012 r.

2012-06-27
Pełnomocnictwo ogólne we wszystkich postępowaniach podatkowych

Wśród postulatów tzw. trzeciej ustawy deregulacyjnej znalazła się propozycja stosowania formy pełnomocnictwa ogólnego we wszystkich postępowaniach podatkowych i skarbowych. Resort gospodarki zaproponował doprecyzowanie przepisów Ordynacji podatkowej poprzez wyraźne wskazanie, że udzielone pełnomocnictwo ogólne może być stosowane we wszystkich postępowaniach podatkowych i skarbowych.
W praktyce organy podatkowe wymagają od przedsiębiorców pełnomocnictwa dla każdej czynności w postępowaniu skarbowym, co jest nie tylko uciążliwe dla samych przedsiębiorców, ale również skutkuje wydłużeniem postępowania.
Projekt założeń do tzw. trzeciej ustawy deregulacyjnej zakłada, że pełnomocnictwo ogólne po jego doręczeniu do organu podatkowego może być stosowane we wszelkich postępowaniach prowadzonych przez ten organ. Warto zaznaczyć, że resort finansów także rozważa możliwość wprowadzenia pełnomocnictw ogólnych w sprawach podatkowych w ramach odrębnej regulacji w Ordynacji podatkowej (por. odpowiedź na interpelację poselską nr 4122/12).

Źródło: www.rcl.gov.pl, 27 czerwca 2012 r.

2012-06-27
Inspektor pracy nakaże zmianę umowy zlecenia na umowę o pracę?

Do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu skierowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw. Projekt zakłada wyposażenie inspektorów pracy w możliwość nakazania zastąpienia umowy cywilnoprawnej umową o pracę w przypadku, gdy wykonywana praca odpowiada warunkom określonym w Kodeksie pracy.
Zgłoszony przez grupę posłów PIS projekt (druk nr 511) zakłada wyposażenie inspektorów pracy w narzędzie polegające na możliwości nakazania zastąpienia umowy cywilnoprawnej umową o pracę w przypadku, gdy wykonywana praca odpowiada warunkom określonym w art. 22 § 1 Kodeksu pracy oraz nakazania potwierdzenia pracownikowi na piśmie ustaleń co do stron, rodzaju oraz warunków umowy o pracę, jeśli pracodawca nie zastosował się do dyspozycji wynikającej z art. 29 § 2 k.p. Inspektor pracy nie będzie musiał wytaczać powództw o ustalenie istnienia stosunku pracy. Od razu będzie mógł nakazać w oparciu o dokonane ustalenia zastąpienie umowy cywilnoprawnej umową o pracę. Pracodawcy z kolei przysługiwałby środek odwoławczy na zasadach ogólnych.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 27 czerwca 2012 r.

2012-06-27
Minimalne wynagrodzenie jednakowe dla wszystkich pracowników

W dniu 27 czerwca 2012 r. do Sejmu wpłynął projekt posłów ugrupowania PiS ustawy o zmianie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Projekt dotyczy likwidacji przepisu ograniczającego wysokość wynagrodzenia dla osób po raz pierwszy wchodzących na rynek pracy.
W obecnym stanie prawnym wysokość wynagrodzenia pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy nie może być niższa niż 80 proc. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Projektowana zmiana ma na celu zlikwidowanie przepisu ograniczającego wysokość wynagrodzenia dla osób po raz pierwszy wchodzących na rynek pracy i wprowadzenie przepisów, zgodnie z którymi wszyscy pracownicy będą mieli prawo do wynagrodzenia w jednakowej wysokości. Jak zauważają projektodawcy przyjęte kryterium w obecnie obowiązującej ustawie o wynagrodzeniu minimalnym nie spełnia wymogów konstytucyjnych i narusza zasadę sprawiedliwości społecznej. Minimalne wynagrodzenie ma pełnić funkcję alimentacyjną. Ponadto podkreślają, że przy ustalaniu wynagrodzenia pomija czynnik wykształcenia jako miernik kwalifikacji zawodowych.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 27 czerwca 2012 r.

2012-06-26
Zwolnienie z amortyzacji wydatków do 6 tysięcy

Podniesienie maksymalnej wartości składnika z 3500 zł do 6000 zł uprawniającej do zaliczenia wydatku od razu do kosztów uzyskania przychodów i zwalniającej z amortyzacji - to kolejny postulat projektu założeń tzw. trzeciej ustawy deregulacyjnej przygotowanego przez Ministerstwo Gospodarki. Możliwość zaliczenia wydatku od razu do kosztów uzyskania przychodów bez konieczności jego amortyzacji jest dużym ułatwieniem w działalności gospodarczej.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie trzeba amortyzować składnika o wartości nie przekraczającej 3500 zł. Wydatki mogą być od razu zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.
Zaproponowane w projekcie zwiększenie limitu z 3500 zł do 6000 zł umożliwiłoby w szerszym zakresie klasyfikowanie wydatków do kosztów uzyskania przychodów, przyczyniając się do zmniejszenia obciążeń administracyjnych związanych z ewidencją kosztów dla celów podatkowych i księgowych.
Projektodawcy podkreślają, że obecny limit 3500 zł pozostaje niezmieniony od 2000 r. i zasadna byłaby jego waloryzacja uwzględniająca wzrost cen w tym okresie, a także prognozę inflacji na 2012 r. i 2013 r.

Źródło: www.rcl.gov.pl, 26 czerwca 2012 r.

2012-06-26
Czy urlop ojcowski będzie dłuższy?

Posłowie ugrupowania Ruch Palikota wnieśli do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy, który dotyczy wydłużenia wymiaru urlopu ojcowskiego z obowiązujących obecnie dwóch do ośmiu tygodni.
Od dnia 1 stycznia 2010 r. na mocy nowelizacji kodeksu pracy z dnia 6 grudnia 2008 r. wprowadzone zostało nowe uprawnienie w postaci urlopu ojcowskiego. W 2010 r. i 2011 r. jego wymiar wynosił tydzień. Od 2012 r. wymiar urlopu ojcowskiego wynosi 2 tygodnie, tj. czternaście dni kalendarzowych. Według danych ZUS, w pierwszym kwartale 2010 r. urlop ojcowski wykorzystało nieco ponad 3 tysiące ojców, ale już 2 lata później 7 tysięcy. Jednocześnie najnowsze badania wykazują, że ponad połowa Polaków uważa, że urlop ojcowski powinien zostać wydłużony.
Projektowana nowelizacja ma na celu wydłużenie wymiaru urlopu ojcowskiego z obowiązujących obecnie 2 do 8 tygodni. Zwiększenie wymiaru urlopu ojcowskiego pociąga za sobą potrzebę zobligowania pracodawcy do udzielenia urlopu także ojcu dziecka. Istotną różnicą pomiędzy projektowaną regulacją a obowiązującym stanem prawnym jest to, że wykorzystanie urlopu ojcowskiego nie może odbyć się w tym samym czasie, co urlopu macierzyńskiego. Rozwiązanie takie ma na celu umożliwienie matce dziecka powrót do pracy i stanowi faktyczne umożliwienie połączenia aktywności zawodowej z wychowywaniem dzieci. Rodzice mieliby możliwość dzielenia między sobą urlopu macierzyńskiego i ojcowskiego. Zgodnie z projektowaną nowelizacją prawo do urlopu ojcowskiego przysługuje również ojcom przysposabiającym dziecko, o ile nie ukończyło ono 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia. Przy czym projekt ustawy przewiduje, poza wymogami określonymi w zdaniu poprzednim, wydłużenie możliwości skorzystania z przysługującego urlopu ojcowskiego do upływu dwudziestu czterech miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie. Zmiana ta ma również na celu nawiązanie więzi ojcowskich z adoptowanym dzieckiem w czasie, kiedy matka dziecka nie korzysta z urlopu macierzyńskiego.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 26 czerwca 2012 r.

2012-06-25
Dłuższy termin na rozliczenie podatku VAT w imporcie

Ministerstwo Gospodarki zaproponowało odejście od 10-dniowego terminu płatności podatku VAT od importu na rzecz stosowania zasad ogólnych i rozliczania VAT od importu w deklaracji podatkowej. Obecnie ustawowy termin zapłaty podatku VAT z tytułu importu towarów wynosi 10 dni licząc od dnia powiadomienia przez organ celny o wysokości należności podatkowych. Termin ten jest zbieżny z terminem płatności należności celnych.
W przygotowanym przez resort gospodarki projekcie założeń do ustawy deregulacyjnej zaproponowano odejście od tak restrykcyjnego terminu rozliczenia podatku od towarów importowanych na rzecz rozliczenia na zasadach ogólnych tj. wraz ze składaniem deklaracji podatkowej VAT. W uzasadnieniu do projektu czytamy, że w innych krajach UE regulacje w tym zakresie są znacznie korzystniejsze. Przykładowo w Niemczech, czy Holandii rozgraniczono termin płatności należności celnych od podatkowych - obowiązuje termin 45-dniowy. Inne kraje takie jak Czechy, Słowacja czy Węgry również mają korzystniejsze od polskich przepisy zastępujące zapłatę podatku VAT formułą ujęcia podatku w deklaracji rozliczeniowej. Zdaniem projektodawców wprowadzenie takiej zmiany wpłynie pozytywnie na konkurencyjność polskiej gospodarki, gdyż zwiększy ilość odpraw dokonywanych w Polsce oraz przyciągnie dodatkowe ilości ładunków przechodzących przez polskie porty morskie.

Źródło: www.rcl.gov.pl, 25 czerwca 2012 r.

2012-06-25
Rusza letnia akcja

Dnia 1 lipca po raz kolejny rozpocznie się akcja "Weź paragon". Podobnie jak w ubiegłych latach, w miejscowościach turystycznych będą przeprowadzane kampanie informacyjno-edukacyjne oraz kontrole ewidencji sprzedaży na kasach fiskalnych - poinformowało Ministerstwo Finansów.
Kampania "Weź paragon" ma przypominać, że wydanie paragonu w sklepie, barze czy restauracji ma duże znaczenie nie tylko dla kupującego ale również dla wszystkich podatników. W akcji chodzi przede wszystkim o to, by sprzedawcy uczciwie rejestrowali sprzedaż na kasach fiskalnych i przestrzegali zasad uczciwej konkurencji. Paragon to potwierdzenie, że kwota podatku trafiła do budżetu państwa, a nie do kieszeni nieuczciwego przedsiębiorcy.
Podczas zimowej akcji skontrolowano ponad 55 tysięcy przedsiębiorców, z czego u 13% stwierdzono naruszenia i wymierzono mandaty karne na ponad 2 miliony.
Do końca wakacji potrwa letnia kampania, podczas której działania będą przeprowadzone w całym kraju ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości wypoczynkowych. W akcji wezmą udział urzędy skarbowe oraz urzędy kontroli skarbowej.

Źródło: www.mf.gov.pl, 25 czerwca 2012 r.

2012-06-25
PKPP Lewiatan o projekcie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

PKPP Lewiatan przedstawiła Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej swoje uwagi do założeń projektu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych., które jej zdaniem promują równość w zakresie prawa do urlopu wychowawczego wszystkich osób opłacających składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe. PKPP Lewiatan przedstawiła m.in. propozycję zrównania pozycji pracowników i osób (głównie kobiet) prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie prawa do urlopu wychowawczego. Składki na ubezpieczenia społeczne osób, które zawieszają działalność gospodarczą w związku z osobistą opieką nad dzieckiem w wymiarze i na zasadach urlopu wychowawczego, powinny być finansowane z budżetu Państwa, gdzie podstawą jest 60% przeciętnego wynagrodzenia. Projektowana regulacja obejmuje także osoby, które w ogóle nie są i nie były ubezpieczone oraz osoby bezrobotne. Oznacza to, że 6-miesięczny staż ubezpieczeniowy jako warunek przyznania prawa do urlopu wychowawczego dotyczy jedynie pracowników, stawiając ich w relatywnie niekorzystnym położeniu. Zdaniem PKPP Lewiatan warunek ten powinien bezwzględnie limitować prawo do urlopu wychowawczego wszystkich beneficjentów. Zastrzeżenia budzi także wysokość podstawy, od której odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne osób świadczących pracę w ramach stosunków prawnych alternatywnych do stosunku pracy (np. na podstawie umów cywilnoprawnych). W tym przypadku dodatkowym warunkiem finansowania przez Skarb Państwa składek, powinno być odprowadzanie przez okres co najmniej 6 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie urlopu wychowawczego, składek od podstawy nie niższej niż płaca minimalna. Uzasadnione jest zrównanie podstawy w przypadku pracowników i osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Przed zawieszeniem działalności na okres urlopu wychowawczego, osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą odprowadzają składki, których wysokość jest zdefiniowana. Przyznanie osobie bezrobotnej (po ustaniu prawa do zasiłku), możliwości skorzystania z przerwy na wychowywanie dziecka, może wpłynąć negatywnie na sytuację na rynku pracy, wydłużając okres bezrobocia szczególnie młodych kobiet, które już dzisiaj mają problemy z powrotem do zatrudnienia po urodzeniu dziecka.

Źródło: www.pkpplewiatan.pl, 25 czerwca 2012 r.

2012-06-22
Prostsze zasady rozliczania najmu

Uproszczenie zasad rozliczania najmu poprzez doprecyzowanie przepisów dotyczących refakturowania opłat za media to kolejna ze zmian zaproponowanych przez Ministerstwo Gospodarki w projekcie założeń ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce.
Istotą refakturowania usług jest przeniesienie przez podatnika kosztów zakupu mediów, z których podatnik nie korzystał lub korzystał w ograniczonym zakresie, na najemcę. Przeniesienie następuje w wyniku zawartej pomiędzy stronami umowy najmu, na podstawie faktury VAT wystawionej z tą samą stawką podatku VAT, bez doliczania marży.
Refakturowanie mediów przy umowach najmu było powszechnie akceptowane przez organy podatkowe. Od 1 kwietnia 2011 r., czyli nowelizacji ustawy o VAT organy podatkowe stoją na stanowisku, że opłaty za media powinny być wliczane do podstawy opodatkowania czynszu za wynajem lokalu, gdyż stanowią usługi poboczne w stosunku do najmu. Uważają również, że usługi te powinny być opodatkowane stawką właściwą dla usług najmu. Odmienne stanowisko prezentują sądy administracyjne.
W związku z powyższym jeżeli z umowy między stronami wynika odmienny sposób opodatkowania mediów to należy przyjąć, że są to odrębne usługi. Resort gospodarki podkreślił, że w takiej sytuacji nie ma podstaw do włączania kosztów mediów do podstawy opodatkowania usług najmu.

Źródło: www.rcl.gov.pl, 22 czerwca 2012 r.

2012-06-22
Nota księgowa może być podstawą zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu

Na podstawie otrzymanej noty obciążeniowej przedsiębiorca może rozpoznać koszt podatkowy i zaksięgować wydatek w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.
Zasady ewidencjonowania kosztów reguluje ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) dalej u.p.d.o.f.
W art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f. czytamy, że kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.
U podatników rozliczających koszty wg tzw. metody uproszczonej za dzień poniesienia kosztu uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu. Ustawa nie ogranicza więc, że kosztami mogą być tylko wydatki udokumentowane np. fakturą VAT. W sposób szczegółowy kwestię dokumentowania wydatków reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 z późn. zm.). Przepisy rozporządzenia w § 12 ust. 3 pkt 2 stanowią, że podstawą zapisu w księdze mogą być "inne dowody", wymienione § 13, stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem i zawierające co najmniej:
a) wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron (nazwę i adresy) uczestniczących w operacji gospodarczej, której dowód dotyczy,
b) datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres dokonania operacji gospodarczej, której dowód dotyczy, z tym że jeżeli data dokonania operacji gospodarczej odpowiada dacie wystawienia dowodu, wystarcza podanie jednej daty,
c) przedmiot operacji gospodarczej i jego wartość oraz ilościowe określenie, jeżeli przedmiot operacji jest wymierny w jednostkach naturalnych,
d) podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji gospodarczych - oznaczone numerem lub w inny sposób umożliwiający powiązanie dowodu z zapisami księgowymi dokonanymi na jego podstawie.
Jeżeli otrzymana nota zawiera wszystkie ww. dane, to będzie stanowiła dokument będący "innym dowodem", na podstawie § 13 pkt 5 rozporządzenia. Dokument taki, stanowi podstawę do ujęcia wydatku w podatkowej księdze.

Edyta Zaniewicz Vademecum Głównego Księgowego, 22 czerwca 2012 r.

2012-06-22
Stanowisko urzędnicze nie dla każdego pracownika samorządowego

Przeniesienie pracownika samorządowego w drodze awansu wewnętrznego możliwe będzie tylko w ramach tej samej grupy stanowisk. W innych sytuacjach konieczne będzie zastosowanie otwartej i konkurencyjnej procedury naboru. Ma to uniemożliwić przenoszenie bez procedury naboru na stanowiska urzędnicze pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach nieurzędniczych, np. asystentów czy doradców, a nawet pracowników pomocniczych i obsługi.
Takie rozwiązania zaproponowała grupa posłów PO w projekcie ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym i samorządzie województwa (druk nr 498).
Dotychczasowa definicja terminu ,,wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze oraz "awans zawodowy" nasuwa wątpliwości interpretacyjne. Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli obecne brzmienie art. 12 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych jest na tyle nieprecyzyjne, że może prowadzić do niejednolitego stosowania prawa, w tym awansowania na stanowiska urzędnicze pracowników samorządowych innych niż urzędnicy, bez zastosowania procedury otwartego i konkurencyjnego naboru: ,,Przepis ten wyłącza z zakresu wolnych stanowisk urzędniczych, do których obsadzenia wymagane jest postępowanie w sprawie naboru, m.in. stanowiska, na które został przeniesiony pracownik samorządowy danej jednostki. Pojęcie pracownika samorządowego jest szerokie i obejmuje poza stanowiskami urzędniczymi także stanowiska doradców, asystentów oraz pracowników pomocniczych i obsługi. Zatem bez naruszenia ustawy można obecnie zatrudnić osobę na stanowisku np. gońca i po krótkim czasie, bez procedury naboru, przenieść ją na stanowisko urzędnicze (jeżeli będzie spełniała formalne wymogi kwalifikacyjne), bo posiadać już będzie status pracownika samorządowego. Powstała niejednoznaczność wykorzystywana jest przez jednostki samorządowe do obsadzania na stanowiskach urzędniczych osób, których umiejętności i przygotowanie zawodowe nie zostały zweryfikowane w trybie konkursowym. Projekt zakłada również włączenia członków zarządów dzielnic m.st. Warszawy do grona pracowników samorządowych zatrudnianych na podstawie wyboru, wprowadzenia zakazu obsadzania stanowiska sekretarza w drodze powierzenia obowiązków oraz określenia terminu w jakim powinien zostać zorganizowany otwarty nabór na to stanowisko, umożliwienia weryfikacji wymogu niekaralności osób aplikujących bądź już zatrudnionych.
Projekt zakłada wejście w życie ustawy po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Projekt został skierowany do pierwszego czytania w komisjach (do Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej).

Źródło: www.sejm.gov.pl, 22 czerwca 2012 r.

2012-06-21
Zniesienie opłaty rejestracyjnej za zgłoszenie rejestracyjne VAT-R

Zniesienie opłaty rejestracyjnej za zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku VAT to kolejna ze zmian zaproponowanych przez Ministerstwo Gospodarki w projekcie założeń ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce.
Podatnicy VAT są zobowiązani przed dokonaniem pierwszej czynności złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne VAT-R. Naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie (VAT-5) jako "podatnika VAT czynnego" lub "podatnika VAT zwolnionego". Od czynności urzędowej polegającej na potwierdzeniu zarejestrowania podatnika VAT pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 170 zł. Obowiązek uiszczenia tej opłaty powstaje z chwilą złożenia zgłoszenia i uiszcza ją sam przedsiębiorca.
W projekcie przedstawionym przez Ministerstwo Gospodarki zaproponowano zniesienie tej opłaty. Zdaniem projektodawców obniżyłoby to koszty rozpoczęcia działalności gospodarczej. Dodatkowym argumentem jest to, że obecnie zgłoszenia rejestracyjnego lub aktualizacyjnego VAT można dokonać w formie elektronicznej, wraz z wnioskiem do CEiDG. W związku z czym przyjęcie zgłoszenia przez organ podatkowy nie nakłada na ten organ dodatkowej pracy.

Źródło: www.rcl.gov.pl, 21 czerwca 2012 r.

2012-06-21
Obniżka podatków - sposób na zwalczanie szarej strefy

Najlepszym sposobem na walkę z szarą strefą jest obniżanie podatków powiedział radca generalny w Ministerstwie Finansów Ludwik Kotecki podczas debaty z przedstawicielami przedsiębiorców. Sporo uwagi na ósmym już spotkaniu w ramach cyklu Nowe otwarcie. Strona rządowa pracodawcy", którego gospodarzem byli Pracodawcy RP poświęcono szarej strefie i sposobom, jak należy z nią walczyć. Najlepszym sposobem na walkę z szarą strefą jest obniżanie podatków. Najpierw jednak trzeba obniżyć dług publiczny. Jeśli do tego dojdzie, pojawią się możliwości działań pod kątem obniżania podatków stwierdził Kotecki.
Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski podkreślił, że środowisko pracodawców zdaje sobie sprawę z konieczności podwyżki stawki VAT. Problem tkwi w tym, że w dalszym ciągu istnieją przepisy ograniczające płynność finansową, np. czas zwrotu VAT powiedział prezydent Malinowski i dodał: Trzeba pamiętać, że nasze przedsiębiorstwa są słabe. To przecież głównie mikroporzedsiębiorstwa, które przy jakiekolwiek zatorach płatniczych od razu mają duże kłopoty.
Andrzej Malinowski przypomniał, że np. w Niemczech jest odroczenie płatności VAT oraz podał przykład akcyzy na tytoń jej podniesienie doprowadziło do wzrostu przemytu i szarej strefy.

Źródło: www.mf.gov.pl, 21 czerwca 2012 r.

2012-06-20
Pracodawca nie będzie informował PIP oraz PIS o prowadzonej działalności

Pracodawcy zostaną zwolnieni z obowiązku zgłaszania Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej informacji o miejscu, rodzaju i zakresie wykonywanej działalności gospodarczej. Jednocześnie firmy rozpoczynające działalność gospodarczą będą otrzymywać potwierdzenie o nadaniu numeru NIP w ciągu 3 (a nie 14) dni.
Minister Sprawiedliwości przedłożył założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy, ustawy o statystyce publicznej, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Projekt nowelizacji wynika z zapowiedzi premiera Donalda Tuska ujętych w exposé. Zaproponowano zwolnienie pracodawców z obowiązku zgłaszania Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej informacji o miejscu, rodzaju i zakresie wykonywanej działalności gospodarczej. PIP oraz PIS niezbędne dane mają uzyskiwać z rejestru podmiotów prowadzonego przez GUS i kont płatników prowadzonych przez ZUS.
Jednocześnie firmy rozpoczynające działalność gospodarczą mają otrzymywać od naczelnika urzędu skarbowego potwierdzenie o nadaniu numeru NIP w ciągu 3 dni (teraz jest to 14 dni).

Źródło: www.premier.gov.pl, 20 czerwca 2012 r.

2012-06-19
Kasowa metoda rozliczania VAT dla większej grupy podatników

Rozszerzenie kasowej metody rozliczania podatku VAT wraz z jednoczesnym zniesieniem ograniczenia czasowego oraz kwartalnego obowiązku rozliczania się z podatku to kolejna ze zmian postulowanych przez Ministerstwo Gospodarki w projekcie założeń ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce. W obowiązującym stanie prawnym możliwość odprowadzenia podatku VAT dopiero w momencie gdy kontrahent zapłaci za towar lub usługę jest dopuszczalna tylko dla "małych podatników". Zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) obowiązek podatkowy w przypadku "małych podatników" powstaje z dniem uregulowania całości lub części należności, nie później niż 90 dni od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.
Konieczność zapłaty podatku w ciągu 90 dni, niezależnie od tego czy podatnik otrzymał zapłatę, czy też nie jest najbardziej uciążliwe dla małych przedsiębiorców. Resort gospodarki zaproponował zniesienia ograniczenia czasowego w odniesieniu do podatników rozliczających się metodą kasową.
W projekcie zaproponowano jednocześnie rozszerzenie stosowania metody kasowej na podatników osiągających wartość sprzedaży do 2 mln euro. Projektodawcy podkreślają, że takie rozwiązanie umożliwi wprowadzenie uproszczeń dla wszystkich podmiotów z grupy mikroprzedsiębiorców.
Zniesienie obowiązku odprowadzania podatku VAT w sytuacjach gdy stroną nabywającą towary lub usługi jest organ władzy publicznej i organ ten nie dokonał płatności - to kolejna z zaproponowanych w projekcie zmian. Czwarta z propozycji dotyczy obowiązku kwartalnego rozliczania się z podatku VAT. Projekt zakłada rezygnację z tego obowiązku dla podatników rozliczających się metodą kasową.
Ministerstwo Gospodarki podkreśla, że przyjęcie powyższych zmian mogłoby przyczynić się do ograniczenia zatorów płatniczych i poprawy warunków wykonywania działalności gospodarczej w Polsce.

Źródło: www.rcl.gov.pl, 19 czerwca 2012 r.

2012-06-18
Księgowania muszą odzwierciedlać operacje gospodarcze

Jednostka nie może dokonywać wyksięgowań, które nie odzwierciedlają operacji gospodarczych w ramach porządkowania ewidencji. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) - dalej u.o.r. - jednostki obowiązane są stosować przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy. Jak stanowi art. 5 ust. 1 u.o.r. przyjęte zasady rachunkowości należy stosować w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Jednostka, określając zasady rachunkowości powinna poprzez zastosowanie tych zasad zapewnić wyodrębnienie w rachunkowości wszystkich zdarzeń istotnych do oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki - z zachowaniem zasady ostrożności (art. 8 ust. 1 u.o.r.). Może jednak w celu rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji jednostka może, ze skutkiem od pierwszego dnia roku obrotowego, bez względu na datę podjęcia decyzji, zmienić dotychczas stosowane rozwiązania na inne, przewidziane ustawą. Jeśli dojdzie do zmiany dotychczas stosowanych rozwiązań to należy określić w informacji dodatkowej wpływ tych zmian na sprawozdania finansowe wymagane innymi przepisami prawa, jeżeli zostały one sporządzone za okres, w którym powyższe rozwiązania uległy zmianie. W przypadku takim należy w sprawozdaniu finansowym jednostki za rok obrotowy, w którym zmiany te nastąpiły, podać przyczyny tych zmian, określić liczbowo ich wpływ na wynik finansowy oraz zapewnić porównywalność danych sprawozdania finansowego dotyczących roku poprzedzającego rok obrotowy, w którym dokonano zmian.
Powyższe oznacza, że jednostka ma obowiązek w sposób ciągły stosować wybrane zasady rachunkowości, a ewentualne zmiany, które chce wprowadzić - mają skutek od pierwszego dnia roku obrotowego - nie mogą zostać wprowadzone w ciągu danego roku obrotowego. Czyli jednostka może podjąć decyzję o zmianach w polityce rachunkowości w ciągu roku obrotowego, ale zmiany może wprowadzić od pierwszego dnia tego roku lub od pierwszego dnia następnego roku obrotowego.
Jeśli zatem jednostka prowadziła ewidencję pozabilansową pewnych składników majątku - w ramach prowadzonej polityki rachunkowości - a obecnie ma zamiar ująć je w ewidencji środków trwałych to może dokonać takiej zmiany w zasadach rachunkowości, jednak ze skutkiem od pierwszego dnia roku obrotowego. Jednym z elementów polityki rachunkowości jest wybór zasad klasyfikacji środków trwałych i metod ich amortyzacji. Przyjęte zasady należy stosować w sposób ciągły - zgodnie z art. 5 u.o.r. Jednostka nie może wobec tego, w ramach porządkowania ewidencji dokonywać wyksięgowań, które nie odzwierciedlają operacji gospodarczych. Wykreślenie z ewidencji może nastąpić tylko w efekcie likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia niedoboru środków trwałych. Do czasu zaistnienia operacji, o której mowa w poprzednim zdaniu, jednostka ma obowiązek stosować przyjęte zasady rachunkowości w sposób ciągły.

Vademecum Głównego Księgowego, 18 czerwca 2012 r.

2012-06-18
Odpłatne oddanie koparki na złom podlega VAT

Odpłatne oddanie koparki na złom podlega opodatkowaniu VAT, jeśli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy jej nabyciu. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u. - opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów na terytorium kraju. Na podstawie art. 7 ust. 1 u.p.t.u. przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 u.p.t.u., rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.
Zatem odpłatne oddanie koparki na złom, co do zasady, stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu VAT. Co prawda na mocy art. 17 ust. 1 pkt 7 u.p.t.u. podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające towary wymienione w załączniku nr 11 do u.p.t.u., jeżeli dokonującym ich dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15 u.p.t.u., niekorzystający ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 u.p.t.u., a dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 u.p.t.u., jednak w załączniku nr 11 do u.p.t.u. nie zostały wymienione koparki, a co najwyżej niektóre części uzyskane po jej demontażu.
Tak więc podatnikiem z tytułu odpłatnego oddania koparki na złom będzie, stosownie do art. 15 ust. 1 i 2 u.p.t.u., przedsiębiorca oddający ten sprzęt na złom.
Do dostawy tej nie ma zastosowanie zwolnienie od podatku dla towarów używanych, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 u.p.t.u., gdyż w stosunku do koparki podatnikowi dokonującemu jej dostawy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Vademecum Głównego Księgowego, 18 czerwca 2012 r.

2012-06-18
Nie będzie jednego podatku dochodowego

Sejm odrzucił w piątek poselski projekt ustawy o podatku dochodowym oraz przepisy wprowadzające. Większość posłów zagłosowała przeciwko wprowadzeniu jednego podatku dochodowego zamiast obowiązujących PIT i CIT. Założeniem przedstawionego projektu było stworzenie nowego, jednolitego podatku dochodowego dla każdego podatnika, niezależnie od tego czy jest to osoba fizyczna czy osoba prawna.
Zarówno posłowie, jak i Minister Finansów krytycznie odnieśli się do przedstawionego projektu. Zdaniem Ministra pomysł ten skutkowałby usunięciem całego dorobku interpretacji podatkowych, które stanowią dla firm niejako gwarancję, ponieważ są wiążące dla organów podatkowych.
Sejm odrzucił również w I czytaniu projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Przypomnijmy, że zaproponowane zmiany miały polegać na wprowadzeniu systemu zaświadczeń uprawniających do nabywania wyrobów akcyzowych z obniżoną stawką akcyzy. Zarówno rząd, jak i resort finansów negatywnie ocenili przygotowane przepisy. Ministerstwo Finansów przygotowało projekt nowelizacji przepisów akcyzowych, który w przeciwieństwie do projektu poselskiego zakłada zastąpienie dotychczasowych oświadczeń jednorazowym obowiązkiem złożenia oświadczenia w okresowej umowie zawartej między sprzedawcą a nabywcą.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 18 czerwca 2012 r.

2012-06-18
Zwrot VAT w 30 dni

Wśród zmian zaproponowanych w projekcie założeń projektu ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce przygotowanym przez Ministerstwo Gospodarki znalazła się propozycja ujednolicenia terminu zwrotu podatków przez organy podatkowe. Obecnie przepisy podatkowe w zależności od rodzaju podatku określają różne terminy na jego zwrot. Zwrot podatku VAT następuje w terminie 60 dni, natomiast zwrot nadpłaty podatku dochodowego w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia rozliczenia. Jeszcze inny termin występuje w przypadku podatku akcyzowego - jest to 30 dni.
Resort gospodarki zaproponował wprowadzenie ujednoliconego terminu za zwrot podatków przez organy podatkowe do maksymalnie 30 dni.
Zdaniem projektodawców taka zmiana wpłynęłaby pozytywnie na wyeliminowanie zjawiska zatorów płatniczych. Skrócenie terminu oczekiwania na zwrot podatków byłoby szczególnie korzystne dla małych przedsiębiorców, w przypadku których termin zwrotu podatku istotnie wpływa na ich sytuację finansową. Obowiązujący 60-dniowy termin na zwrot podatku VAT jest - zdaniem projektodawców - nakładaniem dodatkowych ciężarów na podmioty wobec których podatek VAT powinien być neutralny.

Źródło: www.rcl.gov.pl, 18 czerwca 2012 r.

2012-06-14
Nowa usługa w ramach infolinii Krajowej Informacji Podatkowej

Od dnia 18 czerwca pod numerem infolinii Krajowej Informacji Podatkowej przedsiębiorcy będą mogli potwierdzić numery VAT swoich kontrahentów z Unii Europejskiej - poinformowało Ministerstwo Finansów. Krajowa Informacja Podatkowa rozszerzyła zakres usług dostępnych poprzez infolinię. Dotychczas zakres tematyczny udzielanych informacji dotyczył informacji podatkowych oraz e-deklaracji. Od najbliższego poniedziałku KIP będzie udzielała informacji dotyczących potwierdzania numerów VAT kontrahentów z UE. Informacje dotyczące potwierdzania numerów VAT kontrahentów z Unii Europejskiej przez Biuro Wymiany Informacji Podatkowych w Koninie można będzie uzyskać dzwoniąc na infolinię Krajowej Informacji Podatkowej w godzinach od 8:00 do 16:00. W związku z uruchomieniem powyższej usługi zmodyfikowana zostanie również lista zapowiedzi głosowych, które mają do wyboru dzwoniący.

Źródło: www.mf.gov.pl, 14 czerwca 2012 r.

2012-06-13
Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2013 r. wyniesie 1600 zł?

Rząd proponuje, aby w przyszłym roku minimalna pensja wynosiła 1600 zł, czyli wzrosła o 100 zł. Byłoby to 42,5 proc. prognozowanego przez resort finansów przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na ten rok. Obecnie wynagrodzenie minimalne wynosi 1500 zł. Takie propozycje Rada Ministrów przedstawi Komisji Trójstronnej do spraw Społeczno-Gospodarczych.

Źródło: www.premier.gov.pl, 13 czerwca 2012 r.

2012-06-13
Wyższy wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne

Wskaźnik waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za I kwartał 2012 r. wyniósł 114,05%. Minister Pracy i Polityki Społecznej w obwieszczeniu z dnia 12 czerwca 2012 r. (Mon. Pol. poz. 396) ogłosił wysokość wskaźnika waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne za I kwartał 2012 r. Wyniósł on 114,05% (za IV kwartał 2011 r. wynosił 101,30%).

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, 13 czerwca 2012 r.

2012-06-12
Najwyższa podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w czerwcu, lipcu i sierpniu

Najwyższa podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w czerwcu, lipcu i sierpniu 2012 r. dla niektórych grup ubezpieczonych nie może przekraczać miesięcznie kwoty 9115,23 zł (tj. 250% przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2012 r.).
Jak podał w dniu 11 maja 2012 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego - przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2012 r. wynosiło 3646,09 zł. W związku z tym, zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w czerwcu, lipcu i sierpniu 2012 r. dla: osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej) lub innych przepisów szczególnych, twórców i artystów, osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej, osób prowadzących niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność nie może przekraczać miesięcznie kwoty 9115,23 zł.

Źródło: www.zus.pl, 12 czerwca 2012 r.

2012-06-12
Od 12 czerwca cudzoziemiec o wysokich kwalifikacjach łatwiej otrzyma zezwolenie na zamieszkanie

Z dniem 12 czerwca 2012 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 27 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. poz. 589). Cudzoziemiec będzie mógł otrzymać zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w celu podjęcia w Rzeczypospolitej Polskiej pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. Zezwolenie będzie wydawane w ramach jednej procedury administracyjnej, obejmującej zarówno zezwolenie na zamieszkanie w Polsce, jak i zezwolenie na pracę.
Ustawa transponuje do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich oraz dyrektywy Rady 2009/50/WE z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.
Ustawa ma przede wszystkim na celu uproszczenie procedur legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce. Do ustawy o cudzoziemcach dodane zostały nowe przepisy regulujące warunki, tryb i zasady na jakich ma być udzielane zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w celu podjęcia w Rzeczpospolitej Polskiej pracy przez cudzoziemca w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. Zezwolenie będzie wydawane w ramach jednej procedury administracyjnej, obejmującej zarówno zezwolenie na zamieszkanie w Polsce, jak i zezwolenie na pracę.
Ustawa stanowi również, że w decyzji o wydaleniu określa się termin dobrowolnego opuszczenia przez cudzoziemca terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który wynosi od 7 do 30 dni (obecnie nie dłużej niż 14 dni). Ponadto decyzja o wydaleniu, a także decyzja o zobowiązaniu do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określać będzie jednocześnie zakaz ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (lub terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i państw obszaru Schengen) oraz okres obowiązywania tego zakazu.

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, 12 czerwca 2012 r.

2012-06-11
Wniosek o 100 zł z rządowej pomocy można składać do 30 czerwca

Do 30 czerwca wydłużony został termin na złożenie wniosku o uzyskanie 100 zł pomocy z rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
Z dniem 18 maja z mocą od 1 kwietnia 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. poz. 551). Zgodnie z tym rozporządzeniem, pomocy udziela się na wniosek osoby, mającej ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za miesiąc kwiecień, maj lub czerwiec 2012 r. Pomoc w wysokości 100 zł jest wypłacana w terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego i jest realizowana przez organ właściwy w rozumieniu ustawy.
Początkowo wniosek o udzielenie pomocy można było składać w terminie do dnia 31 maja 2012 r. W dniu 8 czerwca zostało jednak ogłoszone rozporządzenie z dnia 29 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. poz. 641), które wydłużyło termin na złożenie wniosku do 30 czerwca 2012 r. W przypadku gdy świadczenie pielęgnacyjne przyznano po tym dniu, w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania.
Rozporządzenie zmieniające weszło w życie z dniem ogłoszenia, tj. z dniem 8 czerwca 2012 r.

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, 11 czerwca 2012 r.

2012-06-11
Urzędy skarbowe skontrolują podatników korzystających z ulg podatkowych

Ministerstwo Finansów w zaleceniach dla urzędów skarbowych wskazało na różne grupy podatników korzystających z ulg i odliczeń, które zostaną objęte kontrolą urzędów skarbowych, w tym osoby samotnie wychowujące dzieci.
W tworzonym corocznie dokumencie "Zadania dla dyrektorów izb skarbowych i naczelników urzędów skarbowych w zakresie realizacji polityki finansowej państwa" Ministerstwo Finansów wskazało jaka grupa podatników zostanie objęta kontrolą i monitoringiem w tym roku. W grupie tej znaleźli się podatnicy korzystający z ulgi podatkowej dla samotnie wychowujących dzieci. Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361) w sposób szczególny są opodatkowane dochody osób samotnie wychowujących dzieci. Od dochodów rodzica lub opiekuna prawnego po spełnieniu wymogów ustawowych podatek może być określony w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dziecko. Do sumy dochodów nie wlicza się dochodów opodatkowanych w sposób zryczałtowany. Preferencje podatkowe dla osób samotnie wychowujących dzieci nie oznaczają, że kontrola w stosunku do tej grupy podatników będzie przeprowadzana ściślej niż w stosunku do innych podatników. Minister Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 4351/12 wyjaśnił, że takie same zalecenia kontrolne zostały skierowane w poprzednich latach i monitorowanie różnych podatników będzie odbywać się według tych samych zasad.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 11 czerwca 2012 r.

2012-06-11
Wydatki ponoszone na lokal w którym ma być prowadzona działalność są kosztem uzyskania przychodu

Wydatki ponoszone na lokal, w którym działalność nie jest prowadzona, ale ma być prowadzona w przyszłości, co do zasady stanowią koszty uzyskania przychodów. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.p., kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Aby zatem dany wydatek mógł zostać zakwalifikowany do kosztów uzyskania przychodu musi spełniać łącznie następujące przesłanki: musi być ponoszony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu; nie może być wymieniony w art. 16 u.p.d.o.p., wśród wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów; wydatek powinien też być należycie udokumentowany. Z powyższego wynika, że nie każdy wydatek ponoszony przez podatnika można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Jedynie w przypadku, kiedy podatnik faktycznie poniesie wydatek, wykaże związek wydatku z przychodem i udowodni fakt poniesienia kosztów w sposób niebudzący wątpliwości może uznać konkretny wydatek za koszt uzyskania przychodu. Dlatego podatnik chcąc zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki z określonego tytułu, powinien wykazać istnienie związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy przedmiotowymi wydatkami a osiągnięciem przychodów lub zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów. Zatem, możliwość kwalifikowania konkretnego wydatku jako kosztu uzyskania przychodu, uzależniona jest od rzetelnej i całościowej oceny tego, czy w świetle wszystkich występujących w sprawie okoliczności, przy zachowaniu należytej staranności, podatnik w momencie dokonywania wydatku mógł i powinien przewidzieć, iż wydatek ten przyczyni się do powstania, zachowania lub zabezpieczenia przychodu. Jeśli wynajęcie lokalu wiąże się z chęcią rozpoczęcia sprzedaży w tym miejscu w stosunkowo nieodległej przyszłości, z uwzględnieniem czasu koniecznego do przygotowania lokalu do prowadzenia działalności (w tym np. do wykonania remontu), w mojej ocenie koszty związane z najmem opisanego lokalu (zarówno czynsz, jak i opłaty za media itp.) mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów najemcy.

Vademecum Głównego Księgowego, 11 czerwca 2012 r.

2012-06-08
Grzywna za niezainstalowanie przez podatnika kasy rejestrującej

Sankcje wobec podatnika który nie zainstalował kasy rejestrującej zależą od tego czy wystąpiła sprzedaż, którą obowiązany był zaewidencjonować za pomocą kasy fiskalnej. Obowiązujące przepisy bezpośrednio nie nakładają na podatników obowiązku instalowania kas rejestrujących, jak również nie nakładają na podatników sankcji z tytułu samego tylko braku kasy rejestrującej. W istocie przepisy w określonych sytuacjach nakładają na podatników obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących (co wymaga posiadania zainstalowanej kasy rejestrującej) i to naruszanie tego obowiązku grozi sankcjami.
Jeżeli podatnik mimo braku zainstalowanej kasy rejestrującej dokonywał sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, która to sprzedaż nie korzystała ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania, grozi mu pociągnięcie do odpowiedzialności karnej skarbowej za przestępstwo skarbowe albo wykroczenie skarbowe. Należy bowiem zauważyć, że na gruncie przepisów ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 z późn. zm.) dalej k.k.s., zapisy kas rejestrujących uważane są za księgi (zob. art. 53 § 21 pkt 5 k.k.s.), zaś kto wbrew obowiązkowi nie prowadzi księgi, podlega karze grzywny do 24 stawek dziennych (zob. art. 60 § 1 k.k.s.), a w wypadku mniejszej wagi - karze grzywny za wykroczenie skarbowe (zob. art. 60 § 4 k.k.s.).

Vademecum Głównego Księgowego, 8 czerwca 2012 r.

2012-06-06
Resort finansów nie planuje zwolnienia z PIT pakietów medycznych

Minister Finansów po raz kolejny zajął stanowisko w sprawie opodatkowania pakietów medycznych jakie przedsiębiorcy wykupują dla swoich pracowników.
Opodatkowanie pakietów medycznych było wielokrotnie przedmiotem wyjaśnień resortu finansów, jak i orzecznictwa sądów administracyjnych. Na gruncie orzecznictwa NSA ukształtowało się stanowisko, że możliwość nieodpłatnego korzystania z usług medycznych, objętych wykupionym pakietem, stanowić może nieodpłatne świadczenie (por. uchwała NSA z dnia 24 października 2011 r., II FPS 7/10). Na gruncie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. poz. 361) wartość takiego świadczenia podlega opodatkowaniu. Brak bowiem uzasadnienia dla objęcia nieodpłatnych świadczeń zdrowotnych zwolnieniem od podatku dochodowego. Jak podkreślił Minister Finansów otrzymanie tego rodzaju świadczeń wiąże się z uzyskaniem konkretnej korzyści finansowej przez pracownika kosztem innego podmiotu (pracodawcy), a ponadto jest związane z zapewnieniem dodatkowej opieki zdrowotnej.
W przypadku podjęcia przez pracodawcę decyzji o zagwarantowaniu dodatkowej opieki zdrowotnej swoim pracownikom pracodawca zobowiązany jest uwzględnić przy ustalaniu podstawy obliczenia zaliczki. Poniesione przez pracodawcę wydatki stanowią koszt podatkowy. Minister odpowiadając na interpelację poselską nr 4476/12 podkreślił, że resort nie planuje wprowadzenia zwolnienia z PIT wartości pakietów medycznych.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 6 czerwca 2012 r.

2012-06-06
Cypr zniknie z mapy rajów podatkowych

Do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o ratyfikacji protokołu zmieniającego polsko cypryjską umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Protokół ma przede wszystkim na celu usunięcie z tej umowy zapisów dotyczących tzw. tax sparingu. Protokół został przygotowany w oparciu o aktualną wersję Modelowej Konwencji OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku. Ma przede wszystkim na celu usunięcie z umowy zapisów wykorzystywanych do unikania i uchylania się od opodatkowania. Zapisy dotyczące tax sparingu pozwalają na zaliczenie na poczet należnego podatku dochodowego, podatku, który tylko w teorii miałby zostać zapłacony, jednakże z powodu ulg podatkowych został objęty zwolnieniem. Zapis ten jest obecnie powszechnie wykorzystywany przez polskich podatników w celu obejścia prawa podatkowego i zmniejszenia wysokości podatku od otrzymywanych dywidend. Ponadto, dla dwóch dodatkowych kategorii dochodów, tj. dochodów przedsiębiorstw oraz zysków z przeniesienia własności majątku, przewidziano tzw. metodę odliczenia proporcjonalnego, jako właściwą do uniknięcia podwójnego opodatkowania. Zastosowanie tej metody, zamiast metody wyłączenia z progresją, w przypadku zysków przedsiębiorstw, umożliwi rozliczenie strat ponoszonych przez zakład polskiego przedsiębiorstwa, usytuowany na Cyprze, a w odniesieniu do zysków z przeniesienia własności majątku ma na celu przeciwdziałanie zmianom charakteru uzyskiwanego dochodu w celu uzyskania korzystniejszego wyniku podatkowego.
Protokół obniża do 5 proc. stawkę podatku pobieranego u źródła od dywidend i od odsetek i wprowadza klauzulę "beneficial owner", której przeznaczeniem jest ograniczenie korzyści umownych do osób uprawnionych, tj. mających miejsce zamieszkania w drugim umawiającym się państwie. Wprowadzono także zmianę zapisu dotyczącego wynagrodzeń otrzymywanych z tytułu zasiadania w zarządzie bądź radzie nadzorczej spółki. Przepis ten wykorzystywany jest przez polskich rezydentów w celu uniknięcia opodatkowania w Polsce, poprzez tworzenie fikcyjnych struktur na Cyprze. Zgodnie z tą zmianą, osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce, osiągająca dochód z tytułu członkostwa w zarządzie spółki cypryjskiej, podlega opodatkowaniu wyłącznie w Polsce. Analogiczna zasada znajduje zastosowanie w odniesieniu do rezydentów cypryjskich.

Źródło: www.mf.gov.pl, 6 czerwca 2012 r.

2012-06-06
Odsetki od kredytu hipotecznego jako koszt uzyskania przychodu związany z najmem

Odsetki od kredytu zapłacone po dniu wprowadzenia lokalu do ewidencji środków trwałych będą stanowić koszty uzyskania przychodów w momencie poniesienia. Natomiast odsetki zapłacone przed przyjęciem środka trwałego do używania (wprowadzeniem do ewidencji) będą stanowić element jego wartości początkowej. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. Tak więc kosztami uzyskania przychodów są wszelkie wydatki, które łącznie spełniają następujące warunki: pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami oraz nie zostały wymienione w art. 23 ustawy zawierającym katalog wydatków nie uznawanych za koszty uzyskania przychodów. Natomiast zgodnie z przepisem art. 23 ust. 1 pkt 8 lit. a u.p.d.o.f., nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na spłatę pożyczek (kredytów)), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów).
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie stanowią również kosztów uzyskania przychodów naliczone, lecz nie zapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów).
Jednocześnie art. 23 ust. 1 pkt 33 u.p.d.o.f. stanowi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odsetek, prowizji i różnic kursowych od pożyczek (kredytów) zwiększających koszty inwestycji w okresie realizacji tych inwestycji.
Biorąc pod uwagę treść powyższych przepisów należy stwierdzić, iż odsetki od kredytu zapłacone po dniu wprowadzenia lokalu do ewidencji środków trwałych będą stanowić koszty uzyskania przychodów w momencie poniesienia. Natomiast odsetki zapłacone przed przyjęciem środka trwałego do używania (wprowadzeniem do ewidencji) będą stanowić element jego wartości początkowej. Powyższe potwierdza interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 8 lutego 2008 r., IPPB1/415-403/07-2/JB.

Vademecum Głównego Księgowego, 6 czerwca 2012 r.

2012-06-05
Wydatki na kawę nie są przychodem pracownika

Wydatków poniesionych na rzecz pracowników, dotyczących drobnych artykułów spożywczych, tj. kawy, herbaty, cukru, mleka i wody nie dolicza się do wynagrodzenia pracowników. Co do zasady do nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych na rzecz pracownika, związanych ze stosunkiem pracy zaliczyć należy wszystkie wydatki poniesione przez pracodawcę na rzecz pracownika, a w zasadzie ich wartość. Jednakże, przychód ze stosunku pracy nie powstaje, jeżeli nie ma możliwości przypisania poszczególnemu pracownikowi określonej wielkości świadczenia na niego przypadającego. W związku z tym zakupione przez spółkę drobne artykuły spożywcze, tj. kawa, herbata, cukier, mleko i woda pitna, z których pracownicy spółki korzystają podczas pracy, zgodnie z obowiązującym regulaminem pracy, nie stanowią dla nich nieodpłatnego świadczenia, podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym, jako przychód ze stosunku pracy, ponieważ nie można w takiej sytuacji określić zakresu korzyści uzyskanej przez konkretnego pracownika z tytułu sfinansowania przez pracodawcę kosztów zakupionych produktów spożywczych.
Również w sytuacji, gdy powyższe artykuły oraz inne drobne artykuły spożywcze, tj. ciastka, cukierki, dostępne są dla pracowników w czasie spotkań służbowych (narad), nie mające charakteru osobistego, na których podczas drobnego poczęstunku omawiane są istotne kwestie dotyczące prowadzonej działalności, spółka nie ma obowiązku doliczania wartości tych wydatków do przychodu poszczególnego pracownika, o ile stanowią jedynie zwyczajowy poczęstunek nie mający charakteru okazałości. Reasumując, stwierdzić należy, iż spółka nie ma obowiązku wydatków poniesionych na rzecz pracowników, dotyczących drobnych artykułów spożywczych, tj. kawy, herbaty, cukru, mleka i wody doliczyć do wynagrodzenia pracowników i opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz wykazywać w informacji rocznej PIT-11 sporządzonej dla pracownika. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 29 maja 2012 r., IPPB2/415-228/12-2/MG.

Źródło: www.mf.gov.pl, 5 czerwca 2012 r.

2012-06-04
Ustawa emerytalna podpisana przez prezydenta

W dniu 1 czerwca 2012 r. prezydent podpisał nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Przepisy zakładają m.in. podwyższenie wieku emerytalnego. Zdaniem prezydenta udało się przekształcić ustawę tak, aby jej ostateczny kształt w dużo większym stopniu odpowiadał zarówno na obawy obywateli jak i na ich potrzeby. Wskazał na możliwość wcześniejszego lub późniejszego przejścia na emeryturę. Jak dodał, są informacje dotyczące dążenia niektórych środowisk politycznych do zgłoszenia wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, co oznacza, że ustawa będzie w Trybunale wnikliwie zbadana i oceniona od strony konstytucyjności. Prezydent zaznaczył, że dzisiaj trzeba myśleć o systemie emerytalnym już po wejściu w życie ustawy określającej głównie wiek emerytalny. To nie jest koniec prac nad zmianami w systemie pojętej szeroko polityki społecznej zaznaczył Bronisław Komorowski. Prezydent zaproponował wspólną pracę nad stworzeniem narodowego, strategicznego programu polityki rodzinnej. Wśród możliwych ważnych obszarów współpracy wymienił także działania na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy, jak również rozwiązań w zakresie pracy tymczasowej.

Źródło: www.prezydent.pl, 4 czerwca 2012 r.

2012-06-04
Od czerwca zmieniły się kwoty przychodu zmniejszające lub zawieszające emerytury i renty rolnicze

KRUS informuje, iż w związku z ogłoszeniem przez Prezesa GUS komunikatu o wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2012 r., które wyniosło 3.646 zł 09 gr, od dnia 1 czerwca 2012 r. zmieniły się kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur, rent rolniczych z tytułu niezdolności do pracy oraz rent rodzinnych.
Od 1 czerwca wynoszą one:
1) 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 2.552 zł 30 gr,
2) 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 4.740 zł 00 gr.

Źródło: www.krus.gov.pl, 4 czerwca 2012 r.

2012-06-04
Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przedsiębiorcy będzie podlegała uzupełnieniu

Z dniem 1 czerwca niezgodne z Konstytucją stały się przepisy określające zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków chorobowego i macierzyńskiego dobrowolnie ubezpieczonego przedsiębiorcy, którego niezdolność do pracy powstała przed upływem pełnego miesiąca ubezpieczenia chorobowego, w sytuacji gdy było ono poprzedzone ubezpieczeniem chorobowym z innego tytułu. W dniu 1 czerwca 2012 r. został ogłoszony wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 maja 2012 r., sygn. akt P 12/10 (Dz. U. poz. 622). Trybunał orzekł, że art. 48 ust. 2 i art. 52 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w zakresie, w jakim nie przewidują odpowiedniego stosowania art. 37 ust. 1 tej ustawy przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłków chorobowego i macierzyńskiego należnych ubezpieczonemu, dobrowolnie podlegającemu ubezpieczeniu chorobowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, którego niezdolność do pracy powstała przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego z tego tytułu, w sytuacji gdy było ono poprzedzone ubezpieczeniem chorobowym z innego tytułu, są niezgodne z art. 32 ust. 1 w związku z wynikającą z art. 2 konstytucji zasadą sprawiedliwości społecznej. Treść zaskarżonych przepisów sprowadza się do tego, że przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłków takiemu ubezpieczonemu, ustawa zasiłkowa nakazuje stosować przepisy dotyczące sposobu obliczania zasiłku właściwego dla ubezpieczonych pracowników. Oba przepisy zostały zaskarżone ponieważ nie przewidują odpowiedniego stosowania art. 37 ust. 1ustawy zasiłkowej przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku przysługującego osobie ubezpieczonej dobrowolnie - prowadzącej działalność gospodarczą. Przepis ten - w odniesieniu do pracownika, który stał się niezdolny do pracy przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego - przewiduje "uzupełnienie" podstawy wymiaru zasiłku do hipotetycznej wysokości wynagrodzenia, które pracownik ten osiągnąłby, gdyby pracował przez pełny miesiąc kalendarzowy. Tymczasem podstawę wymiaru zasiłku należnego osobie ubezpieczonej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej stanowi w takiej sytuacji tylko przychód zadeklarowany za rzeczywisty czas trwania ubezpieczenia w danym miesiącu (a więc bez uzupełnienia). Trybunał Konstytucyjny, uznał, że ubezpieczeni w ubezpieczeniu chorobowym z tytułu pozostawania w stosunku pracy i ubezpieczeni z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej są podmiotami podobnymi, jednakże nie takimi samymi. Cechą różniącą ich jest rodzaj działalności zarobkowej stanowiącej tytuł ubezpieczenia (status pracownika albo nie-pracownika, w tym osoby prowadzącej działalność gospodarczą).
Z uwagi na różnice między statusem pracownika zależnego od pracodawcy a statusem podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, ustawodawca ma prawo różnicować przesłanki nabycia i określenia wysokości zasiłku chorobowego. Trybunał Konstytucyjny uznał jednak, że zróżnicowanie wynikające z zaskarżonej regulacji idzie zbyt daleko i jest przez to niesprawiedliwe w odniesieniu do tych przedsiębiorców, których dobrowolne ubezpieczenie chorobowe z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej poprzedzone było - bezpośrednio albo z krótką przerwą - ubezpieczeniem chorobowym z innego tytułu w szczególności z tytułu pozostawania w stosunku pracy. W sytuacji, gdy ubezpieczony - nawet po wielu latach podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu z tytułu pozostawania w stosunku pracy - zmienia tytuł ubezpieczenia (na ubezpieczenie z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej), a następnie staje się niezdolny do pracy przed upływem pełnego miesiąca ubezpieczenia z nowego tytułu, traktowany jest - przy ustalaniu wysokości należnych zasiłków - tak, jakby do ubezpieczenia przystąpił po raz pierwszy.
Zaskarżone przepisy pozostaną w porządku prawnym do czasu interwencji ustawodawcy, ale z chwilą publikacji wyroku w Dzienniku Ustaw, tj. z dniem 1 czerwca 2012 r., utraciły domniemanie konstytucyjności.

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, 4 czerwca 2012 r.

2012-06-01
Za niezbadanie sprawozdania grozi kara

Za naruszenie przepisów art. 79 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) - dalej u.o.r. - dotyczących nie poddania rocznego sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta odpowiada kierownik jednostki. Warto podkreślić, że przestępstwa w zakresie badania rocznego sprawozdania finansowego mają miejsce, gdy: 1) jednostka zobowiązana do badania (co określa art. 64 u.o.r.) nie zawrze z podmiotem uprawnionym (firmą audytorską) umowy o badanie sprawozdania finansowego i nie podda go badaniu przez biegłego rewidenta, 2) kierownik jednostki nie udostępni biegłemu rewidentowi ksiąg rachunkowych oraz odpowiednich dokumentów. Odpowiedzialność karna kierownika jednostki jest określona w art. 77 u.o.r. oraz art. 79 u.o.r. Kara w omawianym zakresie dotyczy kary grzywny albo kary pozbawienia wolności. W u.o.r. nie określa się ich wysokości. Kary może wymierzyć sąd. Sprawy, o których mowa w art. 79 u.o.r., zgodnie z Kodeksem postępowania karnego rozpatruje się w trybie uproszczonym. Oskarżenie może być wniesione przez policję, urzędy skarbowe i inspektorów kontroli skarbowej na podstawie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 13 czerwca 2003 r. w sprawie określenia organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej instancji w sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, jak również spraw zleconych tym organom (Dz. U. Nr 108, poz. 1019 z późn. zm.). Oczywiście oprócz odpowiedzialności karnej może wystąpić odpowiedzialność dyscyplinarna oraz cywilna.

Vademecum Głównego Księgowego, 1 czerwca 2012 r.

2012-06-01
Obowiązek posiadania NIP unijnego przez podatnika zwolnionego z VAT

Osoba zwolniona z VAT podmiotowo i wykonująca usługi budowlane na terenie Polski i Niemiec ma obowiązek posiadania NIP unijnego. Zwolnienie podmiotowe, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) dalej u.p.t.u., obejmuje wartość sprzedaży opodatkowanej do limitu rocznego w wysokości 150.000 zł. Sprzedaż obejmuje, zgodnie z art. 2 pkt 22 u.p.t.u., odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Zwolnienie to zatem odnosi się wyłącznie do czynności opodatkowanych na terytorium kraju. Na podatniku zwolnionym podmiotowo z VAT ciąży jednak obowiązek posiadania nr unijnego. Wynika to z treści art. 97 ust. 3 pkt 2 u.p.t.u. Zgodnie z tym przepisem, podatnicy inni niż dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych (WDT, WNT) mają obowiązek zgłoszenia zamiaru świadczenia usług, do których stosuje się art. 28b u.p.t.u., na rzecz podatników podatku od wartości dodanej, świadczonych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, dla których zobowiązanym do zapłaty podatku od wartości dodanej jest usługobiorca. Art. 28b ust. 1 u.p.t.u. wprowadza zasadę ogólną, zgodnie z którą miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej. Zatem do zgłoszenia są zobowiązani podatnicy świadczący usługi, których miejscem opodatkowania będzie terytorium innego państwa członkowskiego UE. Stosownie do art. 97 ust. 4 u.p.t.u., podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT UE podają numer, pod którym są zidentyfikowani na potrzeby podatku (NIP poprzedzony kodem PL), przy świadczeniu usług, z tytułu których obowiązanym do rozliczenia podatku będzie kontrahent unijny. Prace budowlane związane są z reguły z konkretną nieruchomością. Na podstawie art. 28e u.p.t.u. miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami jest miejsce położenia tych nieruchomości. Stąd obowiązek podatkowy odnośnie rozliczenia podatku od usług wykonywanych na nieruchomości położonej w Niemczech ciąży na kontrahencie niemieckim.

Vademecum Głównego Księgowego, 1 czerwca 2012 r.

2012-05-31
Bon z tytułu dokonania zakupów jest przychodem podatkowym

Bon otrzymany przez podatnika w związku z dokonaniem zakupów w jednej z sieci handlowych będzie przychodem podatkowym. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) przychodem, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, jest w szczególności wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem który nie dotyczy niniejszej sprawy. W zakresie tego przepisu mieszczą się również bony (w tym bony otrzymywane w związku z dokonaniem zakupów w jednej z sieci handlowych). Bon to dowód uprawniający do otrzymania w oznaczonym terminie pewnych towarów, sumy pieniędzy lub korzystania z usług. W związku z powyższym, jeżeli podatnik otrzymuje bon pełniący rolę środka płatniczego, to w momencie jego otrzymania uzyskuje przychód podatkowy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Vademecum Głównego Księgowego, 31 maja 2012 r.

2012-05-30
Nowe wzory formularzy w sprawach celnych

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych, które dostosowują polskie przepisy do regulacji unijnych. Podstawowym celem przygotowywanych zmian jest dostosowanie polskich regulacji do rozporządzenia Komisji nr 177/2010 z 2 marca 2010 r. Katalog formularzy określony w przepisach został rozszerzony o nowe formularze dotyczące magazynów czasowego składowania tj.: wniosek o udzielenie pozwolenia na prowadzenie magazynu czasowego składowania oraz pozwolenia na prowadzenie magazynu czasowego składowania. Wynika to z wejścia w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 października 2011 r. w sprawie magazynów czasowego składowania (Dz. U. Nr 226, poz. 1358). Nowe wzory uwzględniają preferencje dla wnioskodawców posiadających świadectwo upoważnionego przedsiębiorcy AEO.

Źródło: www.mf.gov.pl, 30 maja 2012 r.

2012-05-29
Podatnik złoży deklaracje w każdym US

Resort finansów zapowiedział uelastycznienie właściwości miejscowej organów podatkowych, tak aby podatnik mógł złożyć deklarację podatkową w każdym urzędzie skarbowym, a nie jak obecnie w urzędzie skarbowym właściwym dla danego podatnika. Minister Finansów odpowiadając na interpelację poselską nr 3745/12 wyjaśnił na czym polega przygotowywana reforma organizacyjna urzędów skarbowych. Głównym założeniem przygotowywanych zmian ma być uelastycznienie właściwości miejscowej urzędów skarbowych. Wprowadzenie możliwości załatwiania spraw podatkowych nie tylko we właściwym miejscowo urzędzie będzie dużym ułatwieniem dla podatników, a także zwiększy efektywność administracji podatkowej. Resort finansów poinformował, że obecnie trwają prace nad modelem docelowym struktury organizacyjnej izb i urzędów skarbowych. Zmiany będą wdrażane sukcesywnie w latach 2014-2015.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 29 maja 2012 r.

2012-05-29
Ogłoszono kwotę przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia

W dniu 18 maja 2012 r. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wydał komunikat w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2012 r. ogłoszonego do celów emerytalnych. Na podstawie art. 10 ust. 9 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej ogłasza się, że od dnia 1 czerwca 2012 r. kwota przychodu odpowiadająca 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2012 r. ogłoszonego do celów emerytalnych wynosi 2552,30 zł..

Źródło: www.zus.pl, 29 maja 2012 r.

2012-05-29
Dłuższy termin na złożenie wniosku o 100 zł z rządowej pomocy

Rada Ministrów do 30 czerwca planuje wydłużyć termin na złożenie wniosku o uzyskanie 100 zł pomocy z rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Z dniem 18 maja z mocą od 1 kwietnia 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. poz. 551). Zgodnie z tym rozporządzeniem, pomocy udziela się na wniosek osoby, mającej ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za miesiąc kwiecień, maj lub czerwiec 2012 r. Pomoc w wysokości 100 zł jest wypłacana w terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego i jest realizowana przez organ właściwy w rozumieniu ustawy. Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 9 maja 2012 r., wniosek składa się w terminie do dnia 31 maja 2012 r., a w przypadku gdy świadczenie pielęgnacyjne przyznano po tym dniu, w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania. Rada Ministrów przygotowała projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Celem tego projektu jest wydłużenie terminu na złożenie wniosku o uzyskanie pomocy z rządowego programu do 30 czerwca 2012 r. Projekt rozporządzenia został przekazany do konsultacji społecznych.

Źródło: www.rcl.gov.pl, 29 maja 2012 r.

2012-05-29
Za nieopłacenie składek osoba fizyczna nie zostanie ukarana podwójnie

W dniu 25 maja 2012 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Ustawa zakłada, iż za nieopłacenie lub opłacenie w nienależytej wysokości składek na osobę fizyczną będącą płatnikiem składek nie będzie można nałożyć jednocześnie opłaty dodatkowej oraz kary za wykroczenie lub kary za przestępstwo. Podleganie odpowiedzialności za przestępstwo lub wykroczenie stanowić ma bowiem negatywną przesłankę dla wymierzenia dodatkowej opłaty. Ustawa ma na celu wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 2010 r. sygn. akt. P 29/09 (Dz. U. Nr 225, poz. 1474). Na mocy tego wyroku z dniem 31 maja 2012 r. przestaje obowiązywać art. 218 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zm.) oraz art. 24 ust. 1, art. 98 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585). Trybunał orzekł o niekonstytucyjności a zarazem niezgodności z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi ww. przepisów, na mocy których za ten sam czyn, polegający na nieopłaceniu lub opłaceniu w nienależytej wysokości składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne lub innych składek pobieranych przez ZUS, na osobę fizyczną będącą płatnikiem tych składek, można nałożyć sankcję administracyjną w postaci opłaty dodatkowej, a także karę za wykroczenie lub karę za przestępstwo. Dotychczas osoba fizyczna będąca płatnikiem składek za nieopłacenie lub opłacenie w nienależytej wysokości składek ZUS mogła zostać ukarana podwójnie. Mogła zostać na nią nałożona opłata dodatkowa, która jest wymierzana przez ZUS w przypadku nieopłacania składek lub opłacania ich w zaniżonej wysokości. Wysokość opłaty wynosi od 1% do 100% nieopłaconych składek i jest stosowana adekwatnie do nieprawidłowości stwierdzonych w zakresie obowiązku opłacania składek i okoliczności, które do nich doprowadziły. Jednocześnie sankcje za ten sam czyn przewidują przepisy kodeksukarnego stanowiąc, iż ten kto, wykonując czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, złośliwie lub uporczywie narusza prawa pracownika wynikające ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Ustawa nowelizująca wprowadziła w art. 24 ust. 1 ustawy systemowej zastrzeżenie, z którego wynika, iż podleganie odpowiedzialności za przestępstwo lub wykroczenie stanowi negatywną przesłankę dla wymierzenia dodatkowej opłaty. Płatnikowi będącemu osobą fizyczną skazanemu prawomocnym wyrokiem za nieopłacenie składek lub opłacenie ich w zaniżonej wysokości, nie będzie wymierzana dodatkowa opłata. W przypadku wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie dotyczące nieopłacenia lub zaniżenia wysokości składek postępowania o wymierzenie dodatkowej opłaty płatnikowi składek będącemu osobą fizyczną za ten sam czyn nie będzie wszczynane, a wszczęte ulegnie zawieszeniu do dnia zakończenia postępowania w sprawie o przestępstwo lub wykroczenie. W razie prawomocnego skazania płatnika będącego osobą fizyczną za przestępstwo lub wykroczenie polegające na nieopłaceniu lub zaniżeniu wysokości składek wszczęte postępowanie o wymierzenie dodatkowej opłaty będzie umorzone z urzędu a w przypadku gdy była już wydana decyzja o wymierzeniu dodatkowej opłaty decyzja ta będzie uchylona z urzędu, a pobrana opłata będzie podlegała zwrotowi wraz z odsetkami. Jednocześnie ZUS nie został całkowicie pozbawiony instrumentu dyscyplinującego, jakim jest dodatkowa opłata. W wypadku jednostek organizacyjnych, którym przysługuje przymiot płatnika składek, ZUS nadal będzie mógł wymierzać tego typu sankcję. Zgodnie z treścią uchwalonej ustawy, wejdzie ona w życie z dniem utraty mocy obowiązującej niekonstytucyjnych przepisów, tj. z dniem 31 maja 2012 r.

Źródło: www.prezydent.pl, 29 maja 2012 r.

2012-05-25
Jak rozliczyć straty podatnika CIT z tytułu udziału w spółce cywilnej?

Spółka powinna uwzględnić w swoim rozliczeniu rocznym przychody i koszty wynikające z udziału w spółce cywilnej. Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.), przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału). W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Wobec powyższego, spółka powinna zsumować z pozostałymi jej przychodami przychody uzyskane poprzez spółkę cywilną w wielkości odpowiadającej wielkości jej udziału w przychodach spółki cywilnej. Zasadę powyższą stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku.

Vademecum Głównego Księgowego, 25 maja 2012 r.

2012-05-25
Jeden nowy podatek dochodowy - projekt ustawy

Na stronie internetowej Sejmu został opublikowany poselski projekt ustawy o podatku dochodowym, którego założeniem jest wprowadzenie jednego podatku dochodowego zamiast obowiązującego podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych. Zasadniczym założeniem przedstawionego projektu jest stworzenie nowego, jednolitego podatku dochodowego dla każdego podatnika, niezależnie od tego czy jest to osoba fizyczna czy osoba prawna. Projekt zakłada upowszechnienie zakresu opodatkowania na podmioty, które dotychczas nie płaciły podatku dochodowego. Propozycja dotyczy objęcie podatkiem handlowych spółek osobowych. Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegać będzie dochód, który odpowiada realnemu przysporzeniu majątkowemu podatnika w danym okresie - czytamy w uzasadnieniu do projektu. Ponadto nowa ustawa przewiduje możliwość podatkowego rozliczenia rzeczywistych kosztów ponoszonych przez osoby uzyskujące przychody ze stosunku pracy. Projektodawcy podkreślają, że obecny stan podatków dochodowych jest nieczytelny dla podatników ze względu na wielokrotne nowelizacje przepisów, co w efekcie powoduje spadek znaczenia przychodów z tych podatków w strukturze dochodów budżetowych. Tekst projektu dostępny jest na stronie internetowej Sejmu: www.sejm.gov.pl.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 25 maja 2012 r.

2012-05-24
Od lipca wyższy limit zwrotu VAT na materiały budowlane

W III kwartale 2012 r. limit zwrotu osobom fizycznym części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych w związku z budową i remontem budynku mieszkalnego będzie wyższy o ponad 2 tysiące złotych. Wyższy limit zwrotu jest skutkiem wzrostu ceny 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego. Z ogłoszonego wczoraj komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w I kwartale 2012 r. cena ta wyniosła 4130 zł. Poprzednio było to 3829 zł. Od 1 lipca limity będą wynosiły 35.256 zł w przypadku inwestycji wymagającej pozwolenia na budowę oraz 15.110 zł w przypadku inwestycji niewymagającej pozwolenia na budowę (dla osób które nie korzystały z ulg mieszkaniowych). Do końca czerwca zastosowanie mają dotychczasowe limity tj. 32.686 zł oraz 14.008 zł.

Źródło: www.stat.gov.pl, 24 maja 2012 r.

2012-05-24
Będzie abolicja składek dla przedsiębiorców?

W dniu 23 maja odbyło się I czytanie zgłoszonego przez grupę posłów PO projektu ustawy o umorzeniu należności powstałych z tytułu niezapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Projekt (druk 382) dotyczy wprowadzenia możliwości umorzenia składek na własne ubezpieczenie społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne i na Fundusz Pracy, odsetek za zwłokę oraz pozostałych powstałych kosztów (w tym kosztów egzekucyjnych) dla wszystkich osób prowadzących pozarolniczą działalność, które w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. podlegały obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym oraz wypadkowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności i nie opłaciły należnych z tego tytułu składek. Warunkiem skorzystania z abolicji będzie złożenie wniosku do ZUS w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Projekt skierowany został do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 24 maja 2012 r.

2012-05-24
Do 31 maja rolnik prowadzący działalność złoży zaświadczenie o nieprzekroczeniu rocznej kwoty granic

W dniu 31 maja 2012 r. mija termin złożenia zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego lub oświadczenia o nie przekroczeniu granicznej kwoty 2929 zł należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za rok 2011. Osoby podlegające z mocy ustawy ubezpieczeniu społecznemu rolników, prowadzące dodatkowo pozarolniczą działalność gospodarczą, obowiązane są do złożenia zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego lub oświadczenia o nieprzekroczeniu granicznej kwoty 2929 zł należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za rok 2011. Ostateczny termin na dostarczenie zaświadczenia albo oświadczenia upływa 31 maja br. Przekroczenie obowiązującej w roku 2011 kwoty podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej bądź niezachowanie terminu złożenia zaświadczenia, albo oświadczenia w KRUS w ustawowym nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2012 r., będzie skutkowało ustaniem ubezpieczenia społecznego rolników. W dniu 30 kwietnia 2012 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosił w drodze obwieszczenia (M. P. poz. 274) roczną kwotę graniczną podatku dochodowego należnego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za rok podatkowy 2012. Wynosi ona 3 011 zł.

Źródło: www.krus.gov.pl, 24 maja 2012 r.

2012-05-23
Wybudowana przez podatnika droga wewnętrzna może zwiększyć wartość początkową budynku

Jeżeli droga wybudowana przez podatnika na jego prywatnym terenie zabudowanym obsługuje tylko jeden budynek, powiększeniu ulegnie wartość początkowa budynku. Środki trwałe klasyfikuje się w oparciu o przepisy KŚT, czyli w oparciu o przepisy rozporządzenia z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz. U. Nr 242, poz. 1622). Jak wynika z objaśnień do grupy 1 KŚT, która to grupa obejmuje między innymi budynki, w skład budynku, jako pojedynczego obiektu inwentarzowego, wlicza się także obiekty pomocnicze obsługujące dany budynek, np. chodniki, dojazdy, podwórka, place, ogrodzenia, studnie itp. Obiekty pomocnicze, obsługujące więcej niż jeden budynek, należy zaliczać do właściwych rodzajów zgodnie z ich przeznaczeniem. Droga może być obiektem pomocniczym dla budynku. Zatem w myśl powyższych objaśnień, jeżeli droga obsługuje tylko jeden budynek, powiększeniu ulegnie wartość początkową tego budynku. W pozostałym zakresie droga, która obsługuje inne nieruchomości będzie stanowiła odrębny środek trwały (w ramach grupowania 220).

Vademecum Głównego Księgowego, 23 maja 2012 r.

2012-05-22
Nowe umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania

W ubiegłym tygodniu Polska podpisała nową Konwencję w sprawie unikania podwójnego opodatkowania z Kanadą i Protokół zmieniający umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania między Polską a Islandią. Konwencja z dnia 14 maja w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu z Kanadą zastąpi umowę z 1987 roku. Nowa Konwencja przewiduje jako podstawową metodę unikania podwójnego opodatkowania metodę wyłączenia z progresją, a w stosunku do dochodów kapitałowych metodę odliczenia proporcjonalnego. Stawki podatku od dochodów kapitałowych będą wynosiły 5 proc. i 15 proc. dla dywidend, 10 proc. dla odsetek i należności licencyjnych. Dwa dni później, dnia 16 maja został podpisany protokół zmieniający umowę pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Islandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku. Podobnie jak w Konwencji z Kanadą jako metodę unikania podwójnego opodatkowania przyjęto metodę wyłączenia z progresją. W przypadku dochodów kapitałowych utrzymana została metoda odliczenia proporcjonalnego. Zarówno Konwencja, jak i Protokół przewidują pełną klauzulę wymiany informacji podatkowych.

Źródło: www.mf.gov.pl, 22 maja 2012 r.

2012-05-22
Do 31 maja pracodawca przekaże co najmniej 75 proc. odpisu na ZFŚS

Równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń na 2012 r. pracodawca przekazuje na rachunek bankowy ZFŚS w terminie do dnia 30 września. Do 31 maja ma jednak obowiązek przekazać kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości odpisu ustalonego na 2012 r. ZFŚS tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. Wysokość odpisu podstawowego wynosi na jednego zatrudnionego 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim nie później niż do dnia 20 lutego każdego roku, z tym że w 2012 r. przez przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej należy rozumieć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 r. ogłoszone przez Prezesa GUS, tj. 2917,14 zł. Wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika młodocianego wynosi w pierwszym roku nauki 5 proc., w drugim roku nauki 6 proc., a w trzecim roku nauki 7 proc. ww. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze - w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych, wynosi 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń na dany rok kalendarzowy pracodawca przekazuje na rachunek bankowy Funduszu w terminie do dnia 30 września tego roku, z tym że w terminie do dnia 31 maja tego roku przekazuje kwotę stanowiącą co najmniej 75 proc. równowartości odpisów.

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, 22 maja 2012 r.

2012-05-21
Spadkobiercy z III grupy skorzystają z ulgi mieszkaniowej

Wprowadzenie przepisów umożliwiających skorzystanie z ulgi mieszkaniowej spadkobiercom zaliczanym do III grupy podatkowej, przewidują założenia projektu ustawy zmieniającej nowelizację przepisów o podatku od spadków i darowizn z listopada 2006 roku. 16 listopada 2006 r. zmieniony został przepis dotyczący warunków, jakie musi spełniać spadkobierca, aby mógł skorzystać z ulgi mieszkaniowej. Zgodnie z jego brzmieniem, obowiązującym do 31 grudnia 2006 r., w przypadku nabycia lokalu mieszkalnego w drodze dziedziczenia przez osoby zaliczane do III grupy podatkowej, sprawujące przez co najmniej dwa lata opiekę nad wymagającym takiej opieki spadkodawcą, na podstawie umowy zawartej z nim przed organem gminy, nie wlicza się do podstawy opodatkowania wartości tego lokalu do łącznej wysokości nieprzekraczającej 110 m. kw. powierzchni użytkowej. W świetle stanu prawnego obowiązującego od 1 stycznia 2007 r. powyższa ulga ma zastosowanie, jeżeli osoba z tej grupy sprawowała opiekę na podstawie pisemnej umowy z podpisem notarialnie poświadczonym, przez co najmniej dwa lata od dnia poświadczenia tego podpisu. Jednocześnie nie została uregulowana sytuacja osób, które przed wejściem w życie zmian zawarły umowę o opiekę nad spadkodawcą przed organem gminy, a spadkodawca zmarł po wejściu w życie tych zmian. Trybunał Konstytucyjny, w wyroku z 5 lipca 2011 r., uznał to za niezgodne z zasadą ochrony interesów w toku. Projektowana regulacja stanowi wykonanie tego orzeczenia.

Źródło: www.mf.gov.pl, 21 maja 2012 r.

2012-05-21
Będą nowe wzory dokumentów w podatku od towarów i usług

Projekty rozporządzeń wprowadzających nowe wzory dokumentów w podatku od towarów i usług zostały opublikowane na stronie resortu finansów. W związku ze zmianami wprowadzonymi nowelizacją ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw, zgodnie z którymi od dnia 1 stycznia 2012 r. dla podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług identyfikatorem podatkowym jest numer PESEL, a nie jak dotychczas numer identyfikacji podatkowej (NIP), konieczne są zmiany dotychczas obowiązujących wzorów dokumentów w zakresie podatku od towarów i usług. Nowe rozporządzenia określać będą: - wzór dokumentu potwierdzający wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa członkowskiego (VAT-22), - wzór informacji o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu (VAT-23), - wzór wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu środka transportu z terytorium innego państwa członkowskiego (VAT-24), - wzór zaświadczenia potwierdzającego uiszczenie podatku od towarów i usług lub brak obowiązku uiszczenia tego podatku z tytułu przywozu środka transportu z terytorium innego państwa członkowskiego (VAT-25).

Źródło: www.mf.gov.pl, 21 maja 2012 r.

2012-05-21
Od kwietnia do czerwca rządowa pomoc dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

W dniu 18 maja ogłoszone zostało kolejne rozporządzenie Rady Ministrów kontynuujące rozpoczęty w listopadzie rządowy program wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Pomoc przysługuje w wysokości 100 zł miesięcznie matce, ojcu lub opiekunowi faktycznemu dziecka mającym ustalone za miesiąc kwiecień, maj lub czerwiec 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Z dniem 18 maja z mocą od 1 kwietnia 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. poz. 551). Rozporządzenie to przedłuża niejako obowiązywanie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. Nr 295, poz. 1746) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 października 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. Nr 212, poz. 1262). Wszystkie trzy rozporządzenia wydane zostały na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) - dalej u.p.s. Rozporządzenie z dnia 9 maja 2012 r. określa szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej, realizowanej w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Nie oznacza to wzrostu kwoty świadczenia pielęgnacyjnego, a jedynie czasowe dodanie do świadczenia pielęgnacyjnego kwoty 100 zł wynikającej rządowego programu pomocowego. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje nadal w kwocie 520 zł, zaś pozostałe 100 zł stanowi jedynie pomoc rządową. Prawo do pomocy przysługuje osobie mającej ustalone za miesiąc kwiecień, maj lub czerwiec 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przyznane na podstawie ustawy. Pomoc jest przyznawana niezależnie od dochodu, tj. zgodnie zasadami przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego. Pomocy udziela się na wniosek osoby, mającej ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za miesiąc kwiecień, maj lub czerwiec 2012 r. Wniosek składa się w terminie do dnia 31 maja 2012 r., a w przypadku gdy świadczenie pielęgnacyjne przyznano po tym dniu, w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wniosek złożony po terminie pozostawia się bez rozpoznania. Pomoc jest finansowana z budżetu państwa. Realizacja pomocy jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez gminy. Program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne jest realizowany przy współudziale wojewodów, którzy dokonują podziału środków budżetu państwa. Rozporządzenie z dnia 9 maja 2012 r. oraz uchwała Nr 75/2012 Rady Ministrów z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Mon. Pol. poz. 318) obowiązują od dnia ogłoszenia, z mocą od dnia 1 kwietnia 2012 r.

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, www.monitorpolski.gov.pl, 21 maja 2012 r.

2012-05-18
Kryterium dochodowości nie zniknie z ulgi na dzieci

Ministerstwo Finansów nie planuje wprowadzenia zmian w uldze na dzieci polegających na zniesieniu kryterium dochodowości pełnoletnich, uczących się dzieci, w stosunku do których podatnik wykonuje obowiązek alimentacyjny lub sprawuje funkcję rodziny zastępczej. Przedmiotem prac legislacyjnych, jakie obecnie są prowadzone w Ministerstwie Finansów w zakresie ulgi na dzieci, jest wyłącznie realizacja zmian zapowiedzianych przez prezesa Rady Ministrów w exposé i polegających na podwyższeniu kwoty ulgi na każde trzecie i kolejne dziecko o 50 proc. w stosunku do obecnie obowiązującego limitu, pozostawieniu bez zmian kwoty ulgi na dwoje dzieci oraz wyłączeniu z możliwości korzystania z tej ulgi rodzin (małżonków) z jednym dzieckiem, których roczne dochody (pomniejszone o podlegające odliczeniu składki na ubezpieczenia społeczne) przekroczyły górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, czyli 85 528 zł. Jak wynika z odpowiedzi resortu finansów na interpelację 3204/12, podatkowa ulga na dzieci nie jest adresowana do dzieci, lecz do ich opiekunów. Jednocześnie celem tej ulgi nie jest kształtowanie określonych postaw na rynku pracy. Tym samym twierdzenie o jej dyskryminującym oddziaływaniu na dorabiającą młodzież (niebędącą adresatem przedmiotowej normy prawnej) nie jest uzasadnione.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 18 maja 2012 r.

2012-05-17
Na jesieni wyższe zasiłki rodzinne i kryteria dochodowe

Rząd proponuje aby od 1 listopada 2012 r. wzrosły zasiłki rodzinne i miesięcznie wynosiły: 77 zł na dziecko do 5 lat (wzrost o 13,2 proc.), 106 zł na dziecko w wieku od 6 do 18 lat (wzrost o 16,5 proc.) i 115 zł na dziecko w wieku od 19 do 24 lat (wzrost o 17,3 proc.).
Wraz ze wzrostem wysokości zasiłków rodzinnych ma nastąpić podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń rodzinnych. Podwyższenie tego poziomu następowałoby w dwóch etapach: od 1 listopada 2012 r. odpowiednio: 539 zł na osobę dla ogółu rodzin i 623 zł na osobę dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym; od 1 listopada 2014 r. kryterium dochodowe ma wzrosnąć odpowiednio do: 574 zł i 664 zł (obecnie wynoszą one: 504 zł i 583 zł).
Rząd chce także, aby od 1 października 2012 r. wzrosły kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej. Do uzyskania takiego wsparcia miałby uprawniać dochód na osobę w rodzinie w wysokości 456 zł (obecnie jest to 351 zł). W przypadku osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe kryterium dochodowe ustalono na 542 zł (aktualnie jest to 477 zł).

Źródło: www.premier.gov.pl, 17 maja 2012 r.

2012-05-17
Wystawienie faktury za usługi marketnigowe a ryczałt

Już samo wystawienie faktury na 100% przedpłaty za usługi marketingowe pozbawia podatnika prawa do opodatkowania ryczałtem.
Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. e ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) opodatkowanie w firmie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie jest dostępne dla podatników świadczących usługi wymienione w zał. nr 2 do ustawy. W poz. 34 tego załącznika wymienione zostały Usługi reklamowe; usługi badania rynku i opinii publicznej - dział 73 PKWiU, który obejmuje między innymi usługi marketingowe. Oznacza to zatem, że rozpoczęcie świadczenia takich usług wyłącza z ryczałtu. Skoro w umowie był zapis o rozpoczęciu wykonywania usług marketingowych w chwili otrzymania przedpłaty, to jest to chwila pozbawiająca podatnika prawa do ryczałtu.

Vademecum Głównego Księgowego, 17 maja 2012 r.

2012-05-17
RPO skierował wystąpienie generalne w sprawie stawki VAT na ebooki

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Administracji i Cyfryzacji z prośbą o informację, czy planuje w najbliższym czasie podjąć działania zmierzające do objęcia publikacji elektronicznych taką samą stawką podatku od towarów i usług jaka obowiązuje w odniesieniu do pozostałych publikacji. W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich badana jest sprawa różnic w stawce podatku od towarów i usług na publikacje wydawane na nośnikach fizycznych (drukowane, wydawane na dyskach, taśmach) oraz te oferowane w formie zapisu cyfrowego (tzw. ebooki).
Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, książki drukowane oraz wydane na dyskach, taśmach i innych nośnikach oznaczone symbolami ISBN oraz czasopisma specjalistyczne objęte są stawką 5 proc., gazety i czasopisma drukowane lub na nośnikach (dyskach taśmach i innych) oznaczone symbolami ISSN objęte są stawką 7 proc. podatku. Ta sama publikacja wydana w formie cyfrowej traktowana jest zaś jako usługa świadczona drogą elektroniczną i jest objęta stawką 23 proc.
Podobne rozróżnienie publikacji wydawanych w formie tradycyjnej oraz ebooków przewidziane jest również w prawie europejskim. Wydaje się tymczasem, że zróżnicowanie stawki podatku wyłącznie ze względu na nośnik, na którym zapisywana jest publikacja nie jest uzasadnione żadnymi obiektywnymi względami. Wprowadzanie różnic w sytuacji prawnej podmiotów gospodarczych na podstawie arbitralnych i dyskryminacyjnych kryteriów stanowi naruszenie konstytucyjnej gwarancji równości.
Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich, wyższa stawka VAT nie sprzyja rozwojowi rynku usług elektronicznych ograniczając konkurencyjność polskich i europejskich podmiotów gospodarczych, a także nie służy upowszechnieniu dostępu do dóbr kultury na poziomie, na jakim byłoby to możliwie dzięki rozwojowi nowych technologii.

Źródło: www.rpo.gov.pl, 17 maja 2012 r.

2012-05-17
Poznaliśmy siedem bubli podatkowych

Wczoraj w ramach V Dnia Ochrony Praw Podatnika przedstawione zostały największe absurdy polskiego systemu podatkowego zgłoszone przez ekspertów zaangażowanych w projekt Deklaracji Praw Podatnika. Na liście bubli podatkowych znalazło się w tym roku siedem pozycji: - trzy definicje działalności gospodarczej,
- brak maksymalnej opłaty od egzekwowanej kwoty w postępowaniu egzekucyjnym,
- martwe przepisy o interpretacjach ogólnych na wniosek podatnika,
- opodatkowanie dochodów ze źródeł nieujawnionych,
- odpowiedzialność podatkowa całym majątkiem współmałżonka,
- zbyt długi okres na weryfikację przez urząd podstawy opodatkowania przy podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) oraz podatku od spadków i darowizn,
- opodatkowanie nieodpłatnych świadczeń.
Od 16 maja każdy podatnik może zgłaszać propozycje do plebiscytu Bubel Podatkowy Roku. Lista zgłoszonych przepisów podzielonych na trzy kategorie - orzecznictwo, interpretacje i legislacja - zostanie opublikowana do 1 października na stroniewww.dzienpodatnika.pl. Głosowanie będzie trwało 5 miesięcy, a wyniki zostaną ogłoszone podczas Dnia Ochrony Praw Podatnika 2013.

Źródło: www.dzienpodatnika.pl, 17 maja 2012 r.

2012-05-14
Zmienia się wysokość kwoty najwyższej podstawy wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

Podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w czerwcu, lipcu i sierpniu 2012 r. nie będzie mogła przekraczać miesięcznie kwoty 9115,23 zł. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie, nie może przekraczać miesięcznie 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2012 r. - przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2012 r. wynosiło 3646,09 zł. W związku z tym podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w czerwcu, lipcu i sierpniu 2012 r. nie będzie mogła przekraczać miesięcznie kwoty 9115,23 zł.

Źródło: www.stat.gov.pl, 14 maja 2012 r.

2012-05-14
Osoba pobierająca rentę socjalną może od 1 czerwca zarobić więcej

Od 1 czerwca wzrasta wysokość kwoty przychodu, której przekroczenie powoduje zawieszenie renty socjalnej. Renta socjalna ulega zawieszeniu, w przypadku gdy osoba uprawniona osiągnęła przychód w łącznej kwocie wyższej niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS dla celów emerytalnych. Prezes GUS w komunikacie z 11 maja 2012 r. ogłosił, iż przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2012 r. wyniosło 3646,09 zł. Od 1 czerwca kwota przychodu odpowiadająca 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wynosi 2552,30 zł.

Źródło: www.stat.gov.pl, 14 maja 2012 r.

2012-05-14
Przeliczanie przychodów wg kursu ustalonego między kontrahentami

Ustalony między kontrahentami kurs waluty tylko wtedy może być stosowany do przeliczania przychodów w obcych walutach, gdy jest tożsamy z kursem średnim NBP z ostatniego dnia poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.
Zasadą jest, że przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu (art. 12 ust. 2 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.p. Ustawa podatkowa nie umożliwia przy tym stosowania przez podatników odmiennych kursów, wynikających z zawieranych między kontrahentami porozumień. W efekcie kurs umowny może być stosowany do przeliczania przychodów w walutach obcych jedynie wtedy, gdy odpowiada wynikającemu z wyżej cytowanego przepisu kursu średniego NBP.

Vademecum Głównego Księgowego,14 maja 2012 r.

2012-05-10
Wzrosły stawki odsetek od zaległości podatkowych

Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniach 8-9 maja podjęła decyzję o podniesieniu stóp procentowych NBP, tym samym od dnia 10 maja wzrastają stawki odsetek od zaległości podatkowych. Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej odsetki od zaległości podatkowych wynoszą tyle co suma 2 proc. i dwukrotności stopy oprocentowania kredytu lombardowego ustalanej przez RPP. Na wczorajszym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o podniesieniu stóp procentowych o 0,25 pkt. Natomiast stopa kredytu lombardowego od dziś wynosi 6,25 proc. W związku z powyższym wzrosły stawki odsetek od zaległości podatkowych. Stawka podstawowa wzrosła do 14,5 proc., natomiast stawka obniżona 10,88 proc. Wyższe stawki odsetek obowiązują już od dziś.

Źródło: www.nbp.pl, 10 maja 2012 r.

2012-05-09
Składki za osoby wychowujące dzieci będą opłacane z budżetu państwa

Resort pracy przygotował projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt przewiduje rozszerzenie kręgu osób, za które budżet państwa opłacałby składki emerytalne i rentowe w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem. Składki w okresie przerwy w wykonywaniu zatrudnienia w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem tak jak w przypadku osób przebywających na urlopach wychowawczych finansować ma w całości budżet państwa za pośrednictwem ZUS. Przewidziane zostały dwie podstawy wymiaru składek dla osób rezygnujących z pracy zarobkowej w związku z opieką nad dzieckiem. Dla osób posiadających 6-miesięczny staż ubezpieczeniowy bezpośrednio przed skorzystaniem z możliwości ubezpieczenia w związku z opieką nad dzieckiem, miałaby to być kwota 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, natomiast dla osób nie posiadających stażu ubezpieczeniowego, osób bezrobotnych, oraz osób z krótszym, niż półroczny, stażem podstawę wymiaru składek stanowiłaby kwota 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Osoby nieubezpieczone będą miały prawo wyboru, w ramach którego systemu ubezpieczeń (powszechnego czy rolniczego) chcą być objęte w okresie sprawowania opieki nad dzieckiem. Jeżeli wybiorą system rolniczy, będą podlegały ubezpieczeniom na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Warunkiem objęcia ubezpieczeniem w związku ze sprawowaniem opieki jest brak innego tytułu do ubezpieczenia oraz złożenie stosownego wniosku do ZUS zawierającego m.in. datę rozpoczęcia (nie wcześniejszą, niż data złożenia wniosku) i datę zakończenia okresu wychowywania objętego ubezpieczeniem. Do wniosku będzie trzeba załączyć skrócony odpis aktu urodzenia dziecka. Projekt przewiduje również, że za rolnika lub domownika podlegającego ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu, w okresie przerwy w prowadzeniu działalności rolniczej albo wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym, w związku z osobistym sprawowaniem opieki nad dzieckiem w wieku odpowiednio do lat 4 lub 18, i w okresie do 3 i odpowiednio 6 lat składkę na to ubezpieczenie finansuje KRUS, z dotacji budżetu państwa do Funduszu Emerytalno-Rentowego przeznaczonej na te składki od dnia zgłoszenia przez rolnika udokumentowanego wniosku wraz z oświadczeniem o sprawowaniu przez te osoby osobistej opieki nad dzieckiem. Składka miesięczna za te osoby ma wynosić 10% emerytury podstawowej. Projektowana ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i ma dotyczyć dzieci, które urodzą się po 31 grudnia 2012 r. z wyjątkiem regulacji określających podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych lub sprawujących opiekę nad dzieckiem do lat 4 (odpowiednio ? do lat 18) podlegających tym ubezpieczeniom w systemie powszechnym. Zgodnie z projektem podstawa ta będzie dotyczyła również wszystkich osób przebywających na urlopach wychowawczych w dniu wejścia w życie ustawy.
Projekt został przekazany do konsultacji społecznych. Tekst projektu: legislacja.rcl.gov.pl Więcej informacji: www.mpips.gov.pl

Źródło: www.rcl.gov.pl, 9 maja 2012 r.

2012-05-09
Ustawy o pracy tymczasowej i oskładkowaniu umów śmieciowych już u premiera

W dniu 8 maja 2012 r. przewodniczący NSZZ "Solidarność" w trakcie spotkania z premierem Donaldem Tuskiem przekazał przygotowane przez Solidarność ustawy o pracy tymczasowej i oskładkowaniu umów śmieciowych. Szefowi rządu towarzyszył minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz. Celem ustawy o pracy tymczasowej jest m.in. objęcie osób świadczących pracę tymczasową skutecznymi przepisami ochronnymi oraz ograniczenie patologii jaką stało się omijanie limitu czasowego trwania zatrudnienia tymczasowego. Zdaniem twórców projektu obecna ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych przewiduje szereg rozwiązań o charakterze ochronnym, ale nie są one skuteczne w praktyce. Część projektowanych rozwiązań zostało zaczerpniętych z projektu indywidualnego Kodeksu pracy opracowanego przez Komisję Kodyfikacyjną oraz z prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych z roku 2009. Drugi projekt dotyczy zmian w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Przewiduje on objęcie obowiązkiem ubezpieczeń emerytalnego i rentowych osób świadczących pracę na podstawie umowy o dzieło, osób pobierających zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne oraz członków rad nadzorczych pobierających z tego tytułu wynagrodzenie posiadających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i niepodlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innego tytułu. W uzasadnieniu projektu wskazano, że "Jego celem jest m.in. przeciwdziałanie nieuczciwej konkurencji mającej swoje źródło w nadużywaniu przez przedsiębiorców pozakodeksowych form zatrudnienia w stosunku do przedsiębiorców zatrudniających na podstawie przepisów kodeksu pracy".
Szef rządu wyraził zainteresowanie przygotowanymi projektami ustaw i zapowiedział, że trafią one do odpowiednich ministrów. Tematem spotkania była również inicjatywa ustawodawcza "Solidarności" w sprawie płacy minimalnej.

Źródło: www.solidarnosc.org.pl, 9 maja 2012 r.

2012-05-09
MS: potwierdzenie nadania NIP w 3 dni

Przedsiębiorcy powinni mieć możliwość szybkiego rozpoczęcia działalności gospodarczej, a prawo powinno ograniczać do minimum niezbędne formalności, przy jednoczesnym zapewnieniu organom administracji sprawnego wykonywania ich obowiązków rejestracyjnych i ewidencyjnych. Dlatego też resort sprawiedliwości przedstawił projekt założeń do nowelizacji kilku ustaw, które takie bariery tworzą. Wśród nich jest także ustawa o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Zgodnie z art. 8b ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz.U.04.269.2681) naczelnik urzędu skarbowego wydaje potwierdzenie nadania NIP. W przypadku osób fizycznych rozpoczynających działalność gospodarczą potwierdzenie nadania NIP wydaje się nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu do naczelnika urzędu skarbowego poprawnego zgłoszenia identyfikacyjnego. W przypadku innych podmiotów potwierdzenia nadania NIP jest wydawane niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wpływu poprawnego zgłoszenia identyfikacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego. Tak więc w zależności od kategorii podmiotów podlegających wpisowi do ewidencji podatkowej czas wydania potwierdzenia nadania NIP został określony na 1 dzień roboczy lub 14 dni. W opinii resortu dyskryminuje to podmioty nie będące osobami fizycznymi a rozpoczynające działalność gospodarczą. Dlatego też resort proponuje wprowadzenie regulacji zobowiązującej naczelnika urzędu skarbowego do wydania potwierdzenia nadania NIP niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia wpływu poprawnego zgłoszenia identyfikacyjnego dla podmiotów innych niż osoby fizyczne. Skrócenie okresu oczekiwania na uzyskanie potwierdzenia numeru NIP z 14 dni na 3 dni ma umożliwić wcześniejsze rozpoczęcie działalności gospodarczej przez podmiot.

Źródło: www.rcl.gov.pl, 9 maja 2012 r.

2012-05-08
Wypadek samochodu nie zawiesza amortyzacji

Uszkodzenie samochodu, jego naprawa i uzyskanie odszkodowania od ubezpieczyciela nie mają żadnego wpływu na dokonywanie odpisów amortyzacyjnych. Amortyzacja środka trwałego to rodzaj umownego określenia zużycia składnika majątku na skutek upływu czasu i odzwierciedlenie wynikającej z tego zużycia utraty wartości. Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) dla celów bilansowych odpisów amortyzacyjnych dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia wartości początkowej środka trwałego na ustalony okres amortyzacji, odpowiadający przewidywanemu okresowi użytkowania. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania, a jej zakończenie - nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru, z ewentualnym uwzględnieniem przewidywanej przy likwidacji ceny sprzedaży netto pozostałości środka trwałego. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego, na określenie którego wpływają w szczególności:
1) liczba zmian, na których pracuje środek trwały;
2) tempo postępu techniczno-ekonomicznego;
3) wydajność środka trwałego mierzona liczbą godzin jego pracy lub liczbą wytworzonych produktów albo innym właściwym miernikiem;
4) prawne lub inne ograniczenia czasu używania środka trwałego;
5) przewidywana przy likwidacji cena sprzedaży netto istotnej pozostałości środka trwałego.
Zarówno awarie i uszkodzenia jak uzyskane odszkodowanie nie wpływają na dokonywanie odpisów amortyzacyjnych. Nie zostały wymienione jako powód do wstrzymania lub zawieszenia amortyzacji.

Vademecum Głównego Księgowego, 8 maja 2012 r.

2012-05-07
Nowa wersja aplikacji e-PFRON OffLine

W dniu 7 maja 2012 r. PFRON udostępnił nową wersję aplikacji e-PFRON OffLine służącą do sporządzania przez pracodawców dokumentów elektronicznych dotyczących obowiązkowych wpłat na PFRON (deklaracje i informacje). Zawiera ona zmiany dotyczące m.in. wykazywania złagodzeń obowiązku wpłat w deklaracjach, wyliczania kwot w deklaracji DEK-II-a. Wersja aplikacji udostępniona jest na stronie Serwisu Informacyjnego e-PFRON www.e-pfron.pl, w zakładce "Pliki do pobrania".

Źródło: www.pfron.org.pl, 7 maja 2012 r.

2012-05-07
Nowy projekt w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia dla cudzoziemca

Minister Spraw Wewnętrznych przedstawił projekt rozporządzenia określającego wysokość minimalnego wynagrodzenia dla cudzoziemca wymaganego do udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia dla ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zawartego w art. 63o ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach. Przepis art. 63o został wprowadzony do ustawy poprzez nowelizację dokonaną ustawą o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (obecnie druk nr 206). W projekcie rozporządzenia wskazano, że wysokość minimalnego wynagrodzenia dla cudzoziemca wymaganego do udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji w zawodach, w których istnieje szczególne zapotrzebowanie na pracowników i które należą do pierwszej lub drugiej grupy wielkiej zawodów w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wynosi rocznie 48953 zł. W przypadku pozostałych zawodów wysokość tego minimalnego wynagrodzenia wynosi rocznie 61191 zł. Regulacje przewidziane w rozporządzeniu są całkowicie nowe i powinny wejść w życie z dniem wejścia w życie ustawy zawierającej podstawy prawne do wydania tego rozporządzenia. W chwili obecnej projekt o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jest procedowany w Sejmie. Planowany termin wejścia w życie ustawy to 14 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: www.legislacja.rcl.gov.pl, 7 maja 2012 r.

2012-05-07
Dopuszczalne jest prowadzenie ewidencji sprzedaży VAT bez wykazywania kwot sprzedaży brutto

Prowadzenie ewidencji sprzedaży VAT bez wykazywania w niej kwot sprzedaży brutto jest jak najbardziej dopuszczalne. Cechą charakterystyczną przepisów VAT jest to, że bardzo ogólnie określają one zasady prowadzenia ewidencji, a w konsekwencji dają podatnikom dużą swobodę co do sposobu prowadzenia ewidencji. Ustawodawca ogólnie tylko wskazał elementy, które powinny się znajdować w prowadzonych przez podatników ewidencjach VAT. Zgodnie z art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u., podatnicy są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą: kwoty określone w art. 90 u.p.t.u., dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokość podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżające kwotę podatku należnego oraz kwotę podatku podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu oraz inne dane służące do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej (ewentualnie inne dane określone przepisami szczególnymi). Mając to na uwadze zauważyć pragnę, że z przepisu powyższego nie wynika, aby w ewidencji VAT konieczne było wykazywanie kwot sprzedaży brutto. Kwoty brutto nie są również wykazywane w składanych przez podatników deklaracjach VAT (są w nich wykazywane jedynie podstawa opodatkowania, czyli kwota netto, oraz podatek należny). Płynie stąd wniosek, że prowadzenie ewidencji sprzedaży VAT bez wykazywania w niej kwot sprzedaży brutto jest jak najbardziej dopuszczalne.

Vademecum Głównego Księgowego, 7 maja 2012 r.

2012-04-27
Urzędy skarbowe będą pracowały w sobotę

Z myślą o tych podatnikach, którzy nie rozliczyli się jeszcze z podatku dochodowego za 2011r. a chcieliby to zrobić składając zeznanie bezpośrednio w urzędzie skarbowym, w ostatnich dniach kwietnia urzędy będą pracować dłużej, a także w sobotę 28 kwietnia. W dniach 27 kwietnia (piątek) i 30 kwietnia (poniedziałek) urzędy skarbowe wydłużą godziny przejmowania zeznań rocznych PIT.
Również w sobotę 28 kwietnia podatnicy będą mogli skorzystać z pomocy urzędników i złożyć deklaracje PIT w urzędach skarbowych. Będą one czynne w godzinach od 9.00 do 13.00. Zeznanie można złożyć bezpośrednio w urzędzie skarbowym lub przesłać listem poleconym za pośrednictwem operatora publicznego (Poczta Polska). Za datę złożenia zeznania nadesłanego pocztą, uważa się datę stempla pocztowego.

Źródło: www.is.waw.pl, 27 kwietnia 2012 r.

2012-04-27
Nowe umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania

Wczoraj w Sejmie odbyło się drugie czytanie projektów ustaw o ratyfikacji trzech umów między Polską a Jersey oraz umowy pomiędzy Polską a Baliwatem Guernsey. Umowy o wymianie informacji podatkowych oraz w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zostały sporządzone w na podstawie Modelowej Umowy OECD. Trzy umowy pomiędzy Polską a Jersey sporządzone 2 grudnia 2011 r. dotyczą współpracy w zakresie wymiany informacji w sprawach podatkowych, unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorców eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym oraz unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do osób fizycznych. Przyjęcie umowy o wymianie informacji spowoduje zmianę statusu Jersey tj. wykreślenie tego terytorium z listy krajów stosujących szkodliwe praktyki podatkowe. Umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania osób fizycznych ma zastosowanie do dochodów z pracy najemnej, wynagrodzeń dyrektorów, dochodów artystów i sportowców, emerytur i rent, dochodów osób pełniących funkcje publiczne oraz studentów.
Umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania przedsiębiorstw operujących w transporcie międzynarodowym rozdziela prawa do opodatkowania dochodów przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne między Polskę a Jersey. Wprowadza generalną zasadę opodatkowania zysków takich przedsiębiorstw wyłącznie w państwie, na terytorium którego znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa. Umowa jest również podstawą do prowadzenia przez administracje obu jurysdykcji procedury wzajemnego porozumiewania się, w celu eliminowania przypadków podwójnego opodatkowania w ww. zakresie.
Posłowie zajęli się również projektem ustawy o ratyfikacji umowy między Rzeczpospolitą Polską a Baliwatem Guernsey sporządzonej dnia 6 grudnia 2011 r. Powyższe umowy zgodnie z art. 89 ust. 1 Konstytucji RP podlegają tzw. dużej ratyfikacji. Komisja Finansów Publicznych oraz Komisja Spraw Zagranicznych nie zgłosiły poprawek do projektów ustaw. Izba przystąpi teraz do trzeciego czytania projektów ustaw w bloku głosowań.

Źródło: www.sejm.gov.pl, www.mf.gov.pl, 27 kwietnia 2012 r.

2012-04-26
Czy będzie renta rodzinna dla wdowy po górniku zmarłym wskutek wypadku przy pracy?

Do pierwszego czytania trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
Projekt zakłada, że renta rodzinna z ubezpieczenia wypadkowego po ubezpieczonym, który zmarł wskutek wypadku przy pracy podczas wykonywania zadań służbowych w ruchu zakładu górniczego będzie przysługiwała małżonkowi bez względu na wiek i stan zdrowia. Ma to dotyczyć osób, które rozpoczęły pracę w górnictwie przed 1 stycznia 1999 r.
Projekt ( druk nr 344) został zgłoszony 1 marca 2012 r. przez grupę posłów SLD. Jest to propozycja powrotu do zapisu, który obowiązywał i dotyczył wdów do końca 1998 r. Projektodawcy proponują, aby zmiana weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Projekt został skierowany do pierwszego czytania w Komisjach.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 26 kwietnia 2012

2012-04-26
Konsekwencje nabycia samochodu od osoby na której ciążą zaległości podatkowe

Co do zasady przy nabyciu samochodu od podatnika, który ma zaległości podatkowe, na nabywcy nie ciąży taka odpowiedzialność. Niemniej jednak zagadnienie budzi pewne kontrowersje, ale w doktrynie prawa podatkowego oraz piśmiennictwie podatkowym przeważa pogląd, że nowelizacja przepisów dokonana z dniem 1 stycznia 2009 r. wyeliminowała problem. Z dniem 1 stycznia 2009 r. art. 112 § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) ? dalej o.p., złagodziły zarówno przesłanki, jak i zakres odpowiedzialności nabywcy. Ustawodawca wprowadził z dniem 1 stycznia 2009 r. okoliczność wyłączającą odpowiedzialność w postaci zachowania należytej staranności (usprawiedliwiony brak wiedzy o tych zaległościach). Z § 3 artykułu 112 o.p. wynika, że zakres odpowiedzialności nabywcy jest ograniczony do wartości nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Jednocześnie konsekwentnie nowelizacja uchyliła § 2 artykułu 112 o.p., który definiował składniki majątku związane z prowadzoną działalnością gospodarczą jako aktywa trwałe w rozumieniu przepisów o rachunkowości, z wyłączeniem należności długoterminowych, udzielonych pożyczek i długoterminowych rozliczeń międzyokresowych. W praktyce mógł to być więc m.in. samochód o wartości powyżej 16.100 zł.
Powyższe nie eliminuje jednak do końca obaw. Zgodnie bowiem z art. 8 ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1318) do odpowiedzialności podatkowej osób trzecich za zaległości podatkowe powstałe przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się art. 112 ustawy zmienianej, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Z przepisu przejściowego niejako wynika, że w zakresie zaległości podatkowych, które powstały przed dniem 1 stycznia 2009 r., do odpowiedzialności nabywcy stosuje się regulacje wcześniejsze, czyli obejmuje też sytuacje nabycia składników majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, również wówczas, gdy nabycie nastąpiło po 31 grudnia 2008 r. Przy czym zauważa się m.in., że ustawodawca odstąpił od uprawnienia dla Ministra Finansów do waloryzacji minimalnej wartości składników majątku, których nabycie uzasadniało odpowiedzialność osoby trzeciej (ostatnia waloryzacja 16.100 zł w 2008 r.) stąd interpretacja przepisu przejściowego winna zmierzać do tego, że orzekanie o odpowiedzialności w oparciu o wcześniejsze brzmienie art. 112 o.p. możliwe jest przy łącznym spełnieniu obu przesłanek, tj. w zakresie zaległości powstałych przed 1 stycznia 2009 r. jak i że samo nabycie składników majątku nastąpiło również przed dniem 1 stycznia 2009 r., zaś nabycie takiego majątku po tej dacie nie uzasadnia przeniesienia odpowiedzialności.
Zgodnie bowiem z art. 112 § 6 o.p. nabywca nie odpowiada za zaległości podatkowe, które nie zostały wykazane w zaświadczeniu, o którym mowa w art. 306g o.p. Jakkolwiek zbywca może nie wydać zgody na ubieganie się o zaświadczenie, to jednak okoliczność ta w praktyce może sama w sobie wydawać się "podejrzana". Jednocześnie fakt, iż nabywca nie starałby się o uzyskanie takiego zaświadczenia, mógłby prowadzić do wniosku, że nie dochował należytej staranności, stąd nie zachodziłaby okoliczność wyłączająca odpowiedzialność, o której mowa była wyżej.

Łukasz Matusiakiewicz Vademecum Głównego Księgowego, 26 kwietnia 2012 r.

2012-04-26
Propozycje wydatkowania środków przez pracodawcę na ochronę zdrowia pracowników

W dniu 25 kwietnia 2012 r. skierowano do I czytania Sejmu projekt ustawy o przekazywaniu przez pracodawców środków na sfinansowanie wydatków związanych z ochroną zdrowia pracowników (osobiste konta zabezpieczenia zdrowotnego) oraz o zmianie niektórych innych ustaw, który proponuje wprowadzenie rozwiązań mających na celu umożliwienie pracodawcom wydatkowania środków na ochronę zdrowia pracowników poprzez przekazanie określonych kwot na odrębny rachunek bankowy pracownika, z którego można będzie wydatkować pieniądze wyłącznie na działania związane z ochroną zdrowia tej osoby oraz jego najbliższej rodziny. W uzasadnieniu do projektu wskazano, aby kwoty te wahały się w granicach 5-10 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Projekt ustawy zaprezentowany przez posłów ugrupowania Solidarna Polska proponuje dwutorowe przekazywanie środków na ochronę pracowników ? ze środków pracodawcy oraz ze środków ZFŚS. Pracodawca, w przypadku akceptacji wniosku, będzie obowiązany przekazać środki na wskazany przez osobę uprawnioną do korzystania z Funduszu rachunek bankowy w terminie nie później niż do dnia 20 grudnia danego roku lub systematycznie co miesiąc począwszy od dnia otwarcia rachunku bankowego. Środki zgromadzone na rachunku bankowym osoba uprawniona do korzystania z Funduszu będzie mogła przeznaczyć wyłącznie na: opłacanie świadczeń zdrowotnych; zakup leków, zakup wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi lub środków pomocniczych zleconych przez lekarza. Powyższe wydatki będą mogły dotyczyć pracownika lub jego małżonka, zstępnych, wstępnych, powinowatych do II stopnia lub rodzeństwa. Istotną kwestią zaproponowaną w projekcie jest to, że kwoty uzyskane przez pracownika na podstawie ustawy nie będą zaliczane do jego wynagrodzenia oraz będą wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych. Od kwot uzyskanych przez pracownika na podstawie ustawy nie będą pobierane składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Przewiduje się również, że kwoty wydatkowane przez pracodawców na cele określone w projekcie ustawy, będą traktowane jako koszt uzyskania przychodu. Projekt przewiduje również zmiany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, które w głównej mierze mają na celu wprowadzenie ram prawnych umożliwiających bankom prowadzenie szczególnych rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych na potrzeby ochrony zdrowia pracowników oraz zabezpieczenie przez banki warunków technicznych i organizacyjnych dla prowadzenia tych rachunków.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 26 kwietnia 2012 r.

2012-04-26
Wyjaśnienia MPiPS w sprawie pojęcia wieku emerytalnego

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych określa warunki nabywania prawa do emerytur. Podstawowym warunkiem, który musi spełnić ubezpieczony, aby nabyć prawo do emerytury jest osiągnięcie wieku emerytalnego. Pojęciem "wieku emerytalnego" posługuje się przywołana ustawa emerytalna. W chwili obecnej wiek emerytalny w Polsce wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat mężczyzn. Zgodnie z exposé Prezesa Rady Ministrów wiek emerytalny ma od 1 stycznia przyszłego roku rosnąć o 1 miesiąc co cztery miesiące, aż do momentu, kiedy w roku 2020 w przypadku mężczyzn, albo 2040 w przypadku kobiet, osiągnie wartość 67 lat. Reguła ta została zapisana w projekcie noweli ustawy emerytalnej przyjętej 20 kwietnia przez Radę Ministrów. Nie wszyscy urodzeni w danym roku kalendarzowym rodzą się tego samego dnia. Data urodzenia każdego ubezpieczonego jest unikalną cechą. Rozkład urodzeń w ciągu roku jest w przybliżeniu równomierny, czyli w każdym dniu, każdego miesiąca roku przychodzi na świat mniej więcej tyle samo dzieci w przyszłości ubezpieczonych a następnie emerytów. Od dziecka jesteśmy jednak przyzwyczajeni do myślenia w kategorii roczników np. pod pojęciem rocznika 1973 rozumiemy wszystkie osoby urodzone w roku 1973 niezależnie od dnia, w którym przyszły na świat. Umysł ludzki dokonuje skrótu myślowego wszyscy z danego rocznika urodzili się w dniu 1 stycznia danego roku i w konsekwencji mówimy i uważamy, że np. w roku 2013 osoby z rocznika 1973 mają lat 40. Nie jest to prawdą. W każdym konkretnym dniu roku 2013 osoby urodzone w roku 1973 mają albo dokładnie 40 lat, albo 39 lat i kilka miesięcy albo lat 40 i kilka miesięcy. Dopiero w ostatnim dniu roku 2013, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego wszystkie osoby urodzone w roku 1973 mają lat 40. Konsekwencją zastosowania takiego uproszczonego schematu myślowego do udzielenia sobie odpowiedzi na pytanie w jakim wieku przejdę na emeryturę jest proste dodawanie liczby miesięcy, o które wzrósł dzisiejszy wiek emerytalny do dzisiejszego wieku emerytalnego w roku i miesiącu, w którym ubezpieczony go osiągnie. Nie jest to schemat poprawny, pomimo tego, że w pierwszej iteracji (kroku) prowadzi do dobrych rezultatów. Od 1 stycznia 2013 r. wiek emerytalny w Polsce wynosi 60 lat i 1 miesiąc w przypadku kobiet i 65 lat i 1 miesiąc w przypadku mężczyzn. Ubezpieczony urodzony w styczniu 1948 r. może zatem przejść na emeryturę w lutym 2013 r. kiedy ukończy 65 lat i 1 miesiąc. Od 1 maja 2013 wiek emerytalny zgodnie z propozycją Rządu wiek emerytalny wzrasta o kolejny miesiąc i wynosi 60 lat i 2 miesiące dla kobiet i 65 lat i 2 miesięcy dla mężczyzn. Mężczyzna urodzony w kwietniu 1948 r. ma w maju 2013 r. 65 lat i 1 miesiąc. Oznacza to, że nie może przejść na emeryturę gdyż od początku maja wiek emerytalny wynosi 65 lat i 2 miesiące. W związku z tym prawo do emerytury nabywa miesiąc później w czerwcu jego wiek emerytalny wzrósł o dwa miesiące. Podobnie ubezpieczony urodzony w sierpniu 1948 r. nie będzie mógł przejść na emeryturę w październiku 2013 r. kiedy ukończy 65 lat i 2 miesiące, a dopiero w listopadzie przyszłego roku, gdyż od 1 września wiek emerytalny wynosi 65 lat i 3 miesiące.
Aby uniknąć tego typu nieporozumień, w projekcie przedstawiono wiek emerytalny w zależności od daty urodzenia ubezpieczonego, co czyni go przejrzystym, ale na skutek właściwych ludzkiemu umysłowi konwencji językowo-myślowych prowadzi do pytań i wątpliwości.

Źródło: www.mpips.gov.pl, 26 marca 2012 r.

2012-04-25
Resort pracy chce narzucić urzędom pracy standardy efektywności

Ministerstwo pracy zapowiedziało reformę publicznych służb zatrudnienia w celu zwiększenia skuteczności ich działań. Zgodnie z propozycją ministerstwa, wszystkie powiatowe urzędy pracy powinny doprowadzić do zatrudnienia określonej liczby bezrobotnych, których kierują na szkolenia czy staże. Urzędy powinny mieć możliwość elastycznego regulowania kwestii związanych z obsługą osób bezrobotnych w zależności od indywidualnej sytuacji. Działania urzędu powinny opierać się na dokładnej analizie potrzeb lokalnego rynku pracy, gdyż bez dostatecznej wiedzy na ten temat trudno jest stosować odpowiednie formy aktywizacji zawodowej. Zdarza się, że urzędy organizują szkolenia niepoprzedzone badaniami ich przydatności dla danego obszaru. Niska efektywność urzędów pracy wynika również z tego, że zbyt rzadko stosują one indywidualne plany aktywizacji wobec bezrobotnych. Ważnym czynnikiem jest również zapewnienie odpowiednio wykwalifikowanej kadry doradców zawodowych i pośredników. Jak wynika z danych resortu pracy w 2010 r. na jednego doradcę zawodowego przypadały 1244 osoby bezrobotne. W konsekwencji wielu bezrobotnych jest po prostu pozbawionych profesjonalnej pomocy w poszukiwaniu zatrudnienia. Jak podkreśla ekspert Pracodawców RP, Wioletta Żukowska wskaźnik efektywności służb zatrudnienia od kilku lat utrzymuje się na poziomie ok. 50 proc. i jest niższy niż w innych krajach UE, gdzie wynosi on ok. 70 proc. Istotnym problemem jest także nadmierna biurokracja, bo zamiast poświęcać więcej czasu osobom bezrobotnym, urzędnicy muszą przeznaczać go na wypełnianie zbędnej dokumentacji. Zdaniem eksperta "Konieczne są kompleksowe zmiany, które faktycznie usprawnią funkcjonowanie urzędów, a przez to przyczynią się do poprawy sytuacji na rynku pracy. (...) Wydaje się, że bez zmian systemowych publiczne pośrednictwo pracy w Polsce straci na znaczeniu, a niewłaściwa redystrybucja środków z Funduszu Pracy przyczyni się do jego upadku".

Źródło: www.pracodawcyrp.pl, 25 kwietnia 2012 r.

2012-04-24
PIT 2011: Wspólne zeznanie roczne podpisane przez jednego z małżonków będzie prawidłowe

Możliwość samodzielnego podpisania wspólnej deklaracji rocznej przez jednego z małżonków dotyczy zarówno deklaracji składanej drogą elektroniczną, jak i z pomocą tradycyjnych, papierowych formularzy. Dla rozliczeń dochodów uzyskanych poczynając od 1 stycznia 2010 r. małżonkowie mogą skorzystać z łącznego opodatkowania na wniosek wyrażony we wspólnym zeznaniu podatkowym, podpisanym przez jednego tylko z małżonków. Wniosek taki traktuje się bowiem na równi ze złożeniem oświadczenia, że małżonek podpisujący upoważniony został przez współmałżonka do złożenia wniosku o łączne rozliczenie pod rygorem kary za fałszywe zeznania (art. 6 ust. 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych, tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361).
Powoduje to, że wspólne zeznanie roczne podpisane przez jednego tylko małżonka, w jakiejkolwiek formie, będzie uznawane za złożone w imieniu obojga małżonków. W przypadku formy elektronicznej nie będzie więc konieczne składanie upoważnienia UPL-1, a w przypadku papierowej pełnomocnictwa do złożenia zeznania.

Krzysztof Klimek Vademecum Głównego Księgowego, 24 kwietnia 2012 r.

2012-04-23
Rząd przyjął dwa projekty nowelizacji systemu emerytalnego

Rada Ministrów przyjęła dwa projekty nowelizacji ustaw reformujących system emerytalny. Pierwszy projekt dotyczy powszechnego systemu emerytalnego (będziemy pracować do 67 roku życia), drugi - ograniczenia szczególnych przywilejów emerytalnych funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy zawodowych. W systemie powszechnym wiek emerytalny będzie wydłużany od 2013 r. Z każdym kolejnym rokiem będziemy pracować dłużej, czyli docelowe 67 lat kobiety osiągną w 2040 r., a mężczyźni w 2020 r. Nowe regulacje obejmą kobiety urodzone po 31 grudnia 1952 r. i mężczyzn urodzonych po 31 grudnia 1947 r. Osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego (67 lat), będą mogły skorzystać z częściowej emerytury: kobiety po ukończeniu 62 lat, mężczyźni po ukończeniu 65 lat. Warunkiem będzie posiadanie odpowiedniego stażu ubezpieczeniowego: co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn. Do stażu ubezpieczeniowego będą wliczane okresy składkowe i nieskładkowe. Emerytura częściowa wynosiłaby 50 proc. pełnej kwoty emerytury z FUS. Pobrane emerytury częściowe zostałyby odliczone od zgromadzonego kapitału emerytalnego. Z kolei nowy system emerytalny dla służb mundurowych i żołnierzy zawodowych obejmie osoby, które wstąpią do służby po wejściu w życie nowych przepisów, czyli od początku 2013 r. Aby przejść na emeryturę trzeba będzie spełnić łącznie dwa warunki: skończyć 55 lat i przepracować 25 lat. Obecnie nabycie praw emerytalnych nie zależy od wieku, wystarczy jedynie 15 lat stażu pracy. Funkcjonariusze i żołnierze pozostający w służbie w dniu wejścia w życie nowych przepisów będą mogli wybrać, czy chcą odejść na emeryturę na obowiązujących (starych) zasadach, czy nowych. Podstawę wymiaru emerytury mundurowej ma stanowić średnie uposażenie z 10 kolejnych lat służby wraz z nagrodą roczną i dodatkami stałymi. Funkcjonariusz lub żołnierz będzie mógł sam wybrać najbardziej korzystny dla siebie okres 10 lat, który będzie podstawą do wyliczenia przyszłego świadczenia.
Obecnie wprowadzane przez rząd przepisy to kolejny etap reformy systemu emerytalnego. Pierwszym krokiem było wprowadzenie w 2009 r. emerytur pomostowych. Uporządkowano wówczas prawo do przechodzenia na wcześniejszą emeryturę, wiążąc je ściśle z charakterem i warunkami wykonywanej pracy. Podwyższenie wieku emerytalnego do 67 roku życia przełoży się w przyszłości na wzrost wysokości świadczeń emerytalnych wypłacanych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Źródło: www.premier.gov.pl, 23 kwietnia 2012 r.

2012-04-20
Dania gotowe z 5% stawką podatku VAT

Od 2011 r. dania i posiłki gotowe są opodatkowane preferencyjną 5% stawką podatku VAT, co zostało zaakceptowane podczas konsultacji nad projektem ustawy, aczkolwiek resort finansów nie wyklucza zmian w tej kwestii - wyjaśnił Minister Finansów w odpowiedzi na interpelację nr 2791/12. W Wieloletnim Planie Finansów Państwa na lata 2010-2013 przyjęto założenie, że stawka VAT na nieprzetworzoną żywność oraz książki i czasopisma specjalistyczne ma wynosić co najmniej 5%. Mając na uwadze, aby stawka na żywność nie wzrosła założono również, że obniżona zostanie stawka na podstawowe produkty żywnościowe z 7% do 5%. Powyższe założenia - zdaniem resortu finansów - nie wykluczały opodatkowania 5% stawką podatku VAT gotowych posiłków i dań, które są sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 10.85.1. Grupowanie to zawiera gotowe posiłki sporządzone na bazie mięsa, podrobów, ryb, warzyw oraz wyrobów mącznych. W związku z pytaniami posła Minister wyjaśnił, że objęcie 5% stawką podatku dań gotowych poprzedzone było konsultacjami i nie zgłoszono w tym zakresie żadnych uwag. Aczkolwiek skutki finansowe z tytułu obniżenia stawki spowodowały w 2011 r. ubytek dochodów budżetu państwa w wysokości ok. 11 mln zł. Minister Finansów nie wykluczył opodatkowania w przyszłości dań gotowych wyższą stawką podatkową.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 20 kwietnia 2012 r.

2012-04-19
Zakupiony samochód powinien zostać wprowadzony do ewidencji środków trwałych po zarejestrowaniu.

Warunkiem wprowadzenia składnika majątkowego do ewidencji środków trwałych jest spełnienie przez ten składnik warunków określonych w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), tj.: 1) przewidywany okres ekonomicznej użyteczności takiego składnika majątkowego przekracza rok, licząc od dnia bilansowego;
2) jest on kompletny i zdatny do użytkowania;
3) będzie wykorzystywany na potrzeby prowadzenia własnej działalności operacyjnej jednostki.
Samochód niezarejestrowany nie spełnia jednego z podstawowych wymogów definicyjnych środków trwałych, tj. gotowości (zdatności) do użytku. Do momentu zarejestrowania środek trwały powinien zostać ujęty jako środek trwały w budowie, a wszelkie koszty poniesione w związku z doprowadzeniem go do stanu zdatności do użytkowania (w tym koszty rejestracji) będą zwiększać jego wartość początkową.

Vademecum Głównego Księgowego, 19 kwietnia 2012r.

2012-04-17
Nie można odliczyć VAT z faktur dokumentujących usługi studiów podyplomowych

Niedopuszczalne jest, aby z faktur dokumentujących usługi studiów podyplomowych (czy to finansowanych przez podatnika w całości, czy to finansowanych przez niego w części) odliczany był VAT. Studia podyplomowe stanowią formę kształcenia, na którą są przyjmowani kandydaci posiadający kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia, prowadzoną w uczelni, instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk, instytucie badawczym lub Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, kończące się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych (zob. art. 2 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.). Z przepisu tego wynika, że studia podyplomowe organizowane mogą być wyłącznie przez uczelnie, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze oraz Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. W konsekwencji świadczenie usług studiów podyplomowych jest zwolnione od podatku na podstawie § 13 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. W sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392 z późn. zm.), który to przepis zwalnia od podatku usługi w zakresie kształcenia (inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm. dalej u.p.t.u.) Świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane. Oznacza to, że ewentualne faktury dokumentujące świadczenie usług studiów podyplomowych nie powinny jako faktury dokumentujące usługi zwolnione od podatku - Zawierać VAT. Jeżeli podatek ten zostanie błędnie naliczony, nie podlega on odliczeniu ze względu na brzmienie art. 88 ust. 3a pkt 2u.p.t.u., tj. przepis wyłączający odliczanie podatku naliczonego z faktur dokumentujących transakcje zwolnione od podatku. Niedopuszczalne jest zatem, aby z faktur dokumentujących usługi studiów podyplomowych (czy to finansowanych przez podatnika w całości, czy to finansowanych przez niego w części) odliczany był VAT.

Vademecum Głównego Księgowego, 17 kwietnia 2012r.

2012-04-17
Deklaracje VAT-10 i VAT-11 na nowych wzorach

Resort finansów przygotował projekt rozporządzenia zmieniającego wzory deklaracji podatkowych w zakresie podatku VAT, które dotyczą wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu (VAT-10) oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu (VAT-11). Wzory zostały dostosowane do obowiązujących od 1 stycznia zmian w zakresie identyfikacji podatkowej. Od dnia 1 stycznia 2012 r. dla podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku VAT identyfikatorem podatkowym jest numer PESEL, a nie numer identyfikacji podatkowej (NIP). W związku z powyższym resort finansów przygotował nowe wzory:
1) deklaracji dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu (VAT-10),
2) deklaracji dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowej dostawie nowych środków transportu (VAT-11).
Do wzorów wprowadzono zmiany dotyczące identyfikatora podatkowego, a także została zaktualizowana metryka ustawy o podatku od towarów i usług. Ponadto we wzorze VAT-11 w opisie "składający" wykreślono wyrażenie "VAT-8", gdyż deklaracja VAT-8 nie dotyczy rozliczenia podatku VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu.

Źródło: www.mf.gov.pl, 17 kwietnia 2012 r.

2012-04-16
Becikowe nie dla wszystkich

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka będzie przysługiwała matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 1922,00 zł.
Wprowadzenie kryterium dochodowego w kontekście uzyskania becikowego zostało zaproponowane w zgłoszonym przez Radę Ministrów projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Projekt ustawy jest realizacją postulatów wygłoszonych przez Premiera w expose 18 listopada. Wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania jednorazowej zapomogi podlegać ma procedurze weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyników badań progu wsparcia dochodowego. Kwotę 1922 zł skalkulowano dla progu podatkowego 85 528 zł oraz rodziny trzyosobowej. Proponuje się, aby ustawa weszła w życie 1 stycznia 2013 r.
Projekt ustawy został przekazany do Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu. Więcej: www.orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/Projekty/7-020-196-2012/$file/7-020-196-2012.pdf.

Źródło: www.mpips.gov.pl,16 kwietnia 2012 r.

2012-04-16
Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2012 r.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2012 r. w stosunku do IV kwartału 2011 r. wyniósł 101,7 (wzrost cen o 1,7%).
Na podstawie art. 25 ust. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.) Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 13 kwietnia 2012 r. ogłosił, iż wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w I kwartale 2012 r. w stosunku do IV kwartału 2011 r. wyniósł 101,7.

Źródło: www.stat.gov.pl, 16 kwietnia 2012 r.

2012-04-16
Wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2012 r.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2012 r. w stosunku do marca 2006 r. wyniósł 123,2 (wzrost cen o 23,2%). Na podstawie art. 181a ust. 2 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 189, z późn. zm.) Prezes GUS w komunikacie z dnia 13 kwietnia 2012 r. ogłosił, iż wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w marcu 2012 r. w stosunku do marca 2006 r. wyniósł 123,2 (wzrost cen o 23,2%).

Źródło: www.stat.gov.pl, 16 kwietnia 2012 r.

2012-04-16
Nie będzie 1% podatku dochodowego dla partii politycznych

Podczas posiedzenia Sejmu dnia 13 kwietnia został odrzucony poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o partiach politycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który zakładał nowy mechanizm finansowania partii politycznych.
Zaproponowany przez posłów model finansowania partii politycznych zakładał analogiczną konstrukcję jak w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Posłowie chcieli wprowadzić mechanizm zgodnie z którym naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo dla złożenia zeznania, na wniosek podatnika, będzie przekazywał na rzecz jednej partii politycznej kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego wynikającego ze złożonego zeznania lub jego korekty. Następnie naczelnik urzędu skarbowego kwotę wskazaną przez podatnika przekazywałby na rzecz partii politycznej w terminie od maja do lipca roku następującego po roku za który jest składane zeznanie, na wskazany przez partię rachunek bankowy. Powyższe założenia nie zyskały aprobaty większości posłów i projekt został odrzucony w pierwszym czytaniu.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 16 kwietnia 2012 r.

2012-04-13
Będzie można obliczyć swoją prognozowaną emeryturę

Na stronie www.emerytura.gov.pl każdy będzie mógł obliczyć swoją prognozowaną emeryturę. Do już opublikowanego kalkulatora poglądowego dołączy kalkulator szczegółowy. Kalkulator poglądowy pokazuje prognozowaną wysokość emerytury dla osoby, która urodziła się w 1989 r. i zaczęła pracę w 2012 r.
Kalkulator szczegółowy wymagać będzie wprowadzenia większej liczby danych. Po ich wprowadzeniu aplikacja wyliczy prognozowaną emeryturę w wieku 67 lat. Aplikacja, która zostanie uruchomiona za kilka dni, uwzględni także niedawny kompromis koalicji w sprawie emerytur i opcjonalnie wyliczy prognozowaną emeryturę w przypadku wyboru tzw. emerytury częściowej. Osoba korzystająca z kalkulatora będzie mogła również dowiedzieć się, jaka będzie relacja obliczonej emerytury do ostatniego wynagrodzenia (tzw. stopa zastąpienia). Kalkulator poglądowy dostępny na stronie: emerytura.gov.pl/kalkulator-pogladowy

Źródło: www.premier.gov.pl, 13 kwietnia 2012 r.

2012-04-13
Jak rozliczyć usługę marketingową od kontrahenta z kraju UE niebędącego podatnikiem podatku od warto

Nabycie usługi marketingowej od przedsiębiorcy z kraju UE, który nie jest czynnym podatnikiem podatku od wartości dodanej, należy rozliczyć w kraju jako import usług. Konieczne będzie wystawienie faktury VAT wewnętrznej.
Importem usług jest świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.t.u. W art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.t.u. czytamy, że podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące usługobiorcami usług świadczonych przez podatników nieposiadających siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju.
Z cytowanych regulacji wynika, że import usług powinien być rozpoznany w każdym przypadku, gdy miejscem świadczenia usługi jest Polska, a świadczącym usługę jest podatnik nieposiadający w Polsce siedziby działalności gospodarczej. Bez znaczenia jest jednak to, czy przedsiębiorca ten jest czynnym podatnikiem podatku od wartości dodanej czy też nie. Import usług będzie rozpoznany w Polsce nawet w sytuacji gdy usługodawcą będzie przedsiębiorca z kraju trzeciego.
W związku z powyższym podatnik powinien udokumentować nabycie usługi fakturą wewnętrzną.

Vademecum Głównego Księgowego, 13 kwietnia 2012 r.

2012-04-12
Ruszyła rządowa kampania emerytalna

Ruszyła ogólnopolska kampania informacyjna poświęcona planowanej reformie emerytalnej, która swym zasięgiem obejmuje m.in. telewizję i Internet, dodatkowo uruchomiona została także specjalna infolinia. W ten sposób rząd chce przybliżyć obywatelom szczegóły reformy. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych zdecydowały o przeprowadzeniu ogólnopolskiej kampanii informacyjnej na temat reformy emerytalnej. Jak zauważył minister prawa pracy i polityki społecznej, Władysław Kosiniak-Kamysz "w przeprowadzonych badaniach opinii publicznej ponad 70 proc. Polaków opowiedziało się za organizacją kampanii informacyjnej poświęconej zmianom w emeryturach. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom zorganizowaliśmy kampanię, dzięki której każdy będzie mógł dowiedzieć się więcej o planowanej reformie z różnych źródeł: z telewizji, Internetu lub rozmowy z konsultantem.". W pierwszym etapie kampanii, w telewizji emitowane będą dwa spoty, mające charakter edukacyjny i merytoryczny. Natomiast pod adresem www.emerytura.gov.pl znajdują się szczegółowe informacje na temat reformy. Serwis podzielony został na kilka zakładek: "Dlaczego reforma jest potrzebna", "Na czym polega reforma", "Jak reforma wpłynie na Ciebie". Do pobrania są projekty ustaw oraz prezentacja na temat reformy. W serwisie znajdują się także działy: "Aktualności", "Najczęściej zadawane pytania", a także poglądowy kalkulator emerytalny. Na www.emerytura.gov.pl znajduje się także prosta aplikacja, która oblicza miesiąc i rok przejścia na emeryturę. Na profilu KPRM w serwisie Facebook uruchomiona została specjalna zakładka o emeryturach. W zakładce poświęconej reformie emerytalnej na profilu KPRM w serwisie Facebook organizowane będą czaty z ekspertami. Wątpliwości na temat reformy emerytalnej wyjaśniać będą za pośrednictwem specjalnej infolinii konsultanci z ZUS, MPiPS oraz MSW. Pod numer 801 88 99 44 dzwonić można w godz. 8.00-18.00 od poniedziałku do soboty. Kampania potrwa 2 tygodnie.

Źródło: www.premier.gov.pl, 12 kwietnia 2012 r.

2012-04-12
Za nieopłacenie składek płatnik nie zostanie ukarany podwójnie - senacki projekt ustawy w pierwszym

Za nieopłacenie lub opłacenie w nienależytej wysokości składek na osobę fizyczną będącą płatnikiem składek nie będzie można nałożyć jednocześnie opłaty dodatkowej oraz kary za wykroczenie lub kary za przestępstwo. Podleganie odpowiedzialności za przestępstwo lub wykroczenie stanowić ma bowiem negatywną przesłankę dla wymierzenia dodatkowej opłaty. Do pierwszego czytania został skierowany senacki projekt z dnia 29 marca 2012 r. ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (druk nr 288). Nowelizacja ustawy została przygotowana w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 2010 r. sygn. akt. P 29/09 (Dz. U. Nr 225, poz. 1474), który orzekł o niekonstytucyjności a zarazem niezgodności z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, przepisów na mocy których za ten sam czyn, polegający na nieopłaceniu lub opłaceniu w nienależytej wysokości składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne lub innych składek pobieranych przez ZUS, na osobę fizyczną będącą płatnikiem tych składek, można nałożyć sankcję administracyjną w postaci opłaty dodatkowej, a także karę za wykroczenie lub karę za przestępstwo. Obecnie osoba fizyczna będąca płatnikiem składek za nieopłacenie lub opłacenie w nienależytej wysokości składek ZUS może zostać ukarana podwójnie. Może zostać na nią nałożona opłata dodatkowa, która jest wymierzana przez ZUS w przypadku nieopłacania składek lub opłacania ich w zaniżonej wysokości. Jej wysokość wynosi od 1% do 100% nieopłaconych składek i jest stosowana adekwatnie do nieprawidłowości stwierdzonych w zakresie obowiązku opłacania składek i okoliczności, które do nich doprowadziły. Jednocześnie sankcje za ten sam czyn przewidują przepisy Kodeksu karnego stanowiąc, iż ten kto, wykonując czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, złośliwie lub uporczywie narusza prawa pracownika wynikające ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Projekt zakłada wprowadzenie w art. 24 ust. 1 ustawy systemowej zastrzeżenia, z którego to wynikać będzie, że podleganie odpowiedzialności za przestępstwo lub wykroczenie stanowi negatywną przesłankę dla wymierzenia dodatkowej opłaty, co zdaniem projektodawców zrealizuje w zupełności wskazania płynące z rozstrzygnięcia TK. Jednocześnie ZUS nie zostanie całkowicie pozbawiony instrumentu dyscyplinującego, jakim jest dodatkowa opłata. W wypadku jednostek organizacyjnych, którym przysługuje przymiot płatnika składek, ZUS nadal będzie mógł wymierzać tego typu sankcję, natomiast w odniesieniu do osób fizycznych nadal funkcjonować będą przepisy przewidujące szeroko rozumianą odpowiedzialność karną. Proponuje się, aby zmiana weszła w życie z dniem utraty mocy obowiązującej niekonstytucyjnych przepisów, tj. z dniem 31 maja 2012 r.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 12 kwietnia 2012 r.

2012-04-12
Małe organizacje pożytku publicznego złożą uproszczone sprawozdanie merytoryczne

W zależności od wysokości osiąganego przychodu w danym roku, organizacje pożytku publicznego złożą albo roczne sprawozdanie merytoryczne albo roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności. Tak zakłada przygotowany przez resort pracy projekt z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego. Obecnie organizacje pożytku publicznego mają obowiązek składania rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie rocznego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 80, poz. 434). Projekt z dnia 16 marca 2012 r. określa dwa wzory sprawozdania merytorycznego. W zależności od wysokości osiąganego przychodu w danym roku, organizacje pożytku publicznego będą składały albo roczne sprawozdanie merytoryczne albo roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności. Jak wynika z art. 23 ust. 6c ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), który wejdzie w życie w dniu 1 stycznia 2013 r., organizacje, których przychód nie przekroczył 100 000 zł w danym roku będą składały sprawozdania ze swojej działalności w formie uproszczonego sprawozdania merytorycznego. Podmioty osiągające nieznaczne wysokości przychodów w roku obrotowym nie będą miały obowiązku przedkładania informacji o prowadzonej działalności w pełnym wymiarze - będą składały uproszczone sprawozdanie merytoryczne. Do zakresu uproszczonego sprawozdania merytorycznego, obok danych o organizacji oraz prowadzonej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej, wejdą m.in. ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach, zatrudnieniu oraz kwocie wynagrodzeń, podstawowe informacje o członkach i wolontariuszach, o korzystaniu z przysługujących organizacji pożytku publicznego uprawnień, o przeprowadzonych kontrolach czy działalności zleconej przez organy administracji publicznej. Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2013 r., aby nowe wzory sprawozdań merytorycznych miały zastosowanie do sprawozdań merytorycznych sporządzanych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2012 r. Projekt rozporządzenia został przekazany do konsultacji społecznych.

Źródło: www.rcl.gov.pl, 12 kwietnia 2012 r.

2012-04-12
Za nieopłacenie składek płatnik nie zostanie ukarany podwójnie - senacki projekt ustawy w pierwszym

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowane zostały założenia do przygotowywanej nowelizacji Ordynacji podatkowej i ustawy o kontroli skarbowej związanej z implementacją przepisów unijnych dotyczących współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania. Państwa członkowskie mają obowiązek wprowadzić w życie, ze skutkiem od 1 stycznia 2013 r., przepisy ukierunkowane na stworzenie skutecznego systemu wymiany informacji między swoimi administracjami podatkowymi, wprowadzone dyrektywą 2011/16/UE. Wśród przewidywanych zmian znalazły się między innymi: - poszerzenie zakresu informacji podlegających wymianie z państwami członkowskimi UE; - wprowadzenie ustawowego upoważnienia dla ministra finansów do wyznaczenia organu podatkowego odpowiedzialnego za wymianę informacji oraz określenia sposobu realizacji tej wymiany; - wprowadzenie możliwości wyznaczenia pracowników urzędów kontroli skarbowej, urzędów skarbowych i izb skarbowych do wymiany informacji w zakresie kontroli wielostronnych; - zmiany w zakresie przebiegu i czasu trwania postępowania w sprawie udzielenia informacji na wniosek obcej władzy i w zakresie zasad udzielania z urzędu takich informacji; - zmiany zasad doręczania pism w zakresie spraw dotyczących wymiany informacji; - wprowadzenie instytucji informacji zwrotnej; - zmiana zasad wszczynania i prowadzenia kontroli jednoczesnych; - wprowadzenie regulacji pozwalającej na przebywanie przedstawicieli obcej władzy w siedzibach organów podatkowych i w urzędach kontroli skarbowej oraz na ich obecność w toku postępowań podatkowych i prowadzonych przez organy kontroli skarbowej postępowań kontrolnych.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 12 kwietnia 2012 r.

2012-04-11
POPON wydała opinie do projektu zmiany ustawy o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych reprezentując interesy pracodawców osób niepełnosprawnych już od kilku miesięcy zabiegała o zmianę ustawy o rehabilitacji w szczególności w zakresie podniesienia wysokości podstawy, od której liczy się dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. POPON otrzymała od Posła Marka Plury projekt ustawy zmieniającej ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z dnia 13 marca 2012 r. Poseł Marek Plura zwrócił się do POPON z prośbą o zaopiniowanie projektu. POPON pozytywnie odniosła się do zmiany w dofinansowaniu do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, natomiast zwiększenie uprawnień kontrolnych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, POPON określiła jako negatywny przykład rozrostu uprawnień kontrolnych PFRON kosztem pracodawców w sytuacji, kiedy obowiązujące już przepisy spełniają swoją rolę w tym zakresie. Treść całej opinii: www.popon.pl/pliki/20120313_opinia_POPON.doc

Źródło: www.popon.pl, 11 kwietnia 2012 r.

2012-04-11
Sprawy zagraniczne w ZUS

W dniu 10 kwietnia 2012 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych podpisali deklarację o współpracy, na mocy której będą popularyzować wiedzę o ubezpieczeniach społecznych za granicą.
Podpisana przez prezesa ZUS Zbigniewa Derdziuka i podsekretarza stanu w MSZ Jerzego Pomianowskiego deklaracja jest wynikiem coraz bardziej nasilonej migracji polskich obywateli, która poza aspektami finansowo-pracowniczymi, dotyczy również kwestii szeroko pojętych ubezpieczeń społecznych. ZUS wspólnie z MSZ wychodzą naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom informacyjnym dużej grupy Polaków, dlatego obie instytucje będą prowadzić aktywne działania na rzecz upowszechnienia wiedzy o ubezpieczeniach społecznych i różnego rodzaju podpisanych przez Polskę umowach międzynarodowych dotykających materii ubezpieczeń. Zadeklarowały też, że będą wspólnie organizować międzynarodowe dni poradnictwa, które mają na celu poszerzanie wiedzy o ubezpieczeniach społecznych Polaków za granicami kraju. Przy wsparciu logistycznym polskich placówek dyplomatycznych, eksperci ZUS w niedługim czasie będą służyć radą Polonii we Włoszech, Grecji, Irlandii, Francji, Austrii i Szwecji.

Źródło: www.zus.pl, 11 kwietnia 2012 r.

2012-04-11
Wyższy limit zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych

Dziś w Sejmie odbędzie się I czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, który zakłada zwiększenie limitu zwrotu podatku. Zaproponowane przez posłów zmiany w ustawie o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dotyczą limitu zwrotu podatku dla producentów rolnych. W związku z faktem, że średnia kwota zużycia oleju napędowego na hektar wynosi 126 litrów, zaproponowano podwyższenie kwoty rocznego limitu zwrotu podatku z 86 do 126. Wyższy limit zwrotu podatku akcyzowego, jak podkreślają projektodawcy, skutkować będzie podwyższeniem wypłaconej kwoty zwrotu podatku, a dzięki temu zmniejszeniu ulegną koszty produkcji. Projekt doprecyzowuje także przepisy w stosunku do gospodarstw rolnych położonych w więcej niż jednej gminie oraz powierzchni gruntów przedstawianej we wniosku o zwrot podatku. Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WKP

Źródło: www.sejm.gov.pl, 11 kwietnia 2012 r

2012-04-05
Sprawy z zakresu prawa pracy będą rozpoznawane w wydziałach zamiejscowych

Z dniem 1 lipca 2012 r. zlikwidowanych zostanie ponad sto sądów rejonowych. Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z właściwości likwidowanych sądów zostaną przekazane innym sądom rejonowym, działającym w tym samym okręgu sądowym. Resort sprawiedliwości planuje jednak, aby wydziały pracy funkcjonujące dotychczas w znoszonych sądach przekształcone zostały w wydziały zamiejscowe. Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie ustalenia sądów rejonowych, którym przekazuje się rozpoznanie spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych.
Projekt został przygotowany w związku z reorganizacją struktury sądownictwa powszechnego, która polegać ma na zniesieniu z dniem 1 lipca 2012 r. ok. 115 sądów rejonowych.
Według uzasadnienia do projektu rozporządzenia, likwidacja sądów rejonowych nie pociągnie jednak za sobą likwidacji wydziałów pracy. Wydziały pracy funkcjonujące dotychczas w znoszonych sądach przekształcone zostaną w wydziały zamiejscowe. Minister Sprawiedliwości w drodze zarządzenia powoła wydziały pracy i zamiejscowe wydziały pracy w sądach rejonowych. Projekt został przekazany do konsultacji społecznych. Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem reorganizacji struktury sądownictwa, tj. z dniem 1 lipca 2012 r.

Źródło: www.rcl.gov.pl, 5 kwietnia 2012 r.

2012-04-05
Wydłużenie okresu umowy leasingu

Zobowiązanie z tytułu rat leasingowych wynikające z wydłużonej umowy powinno zostać podzielone na cześć odsetkową i cześć kapitałową przy zastosowaniu metody, której użyto wyznaczając zobowiązanie przy początkowych ujęciu (np. wewnętrznej stopy zwrotu).
Rachunkowość leasingu nie została w sposób kompleksowy uregulowana w ustawie z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) ? dalej u.o.r. Zgodnie z art. 10 ust. 3 u.o.r. w kwestiach nieuregulowanych w u.o.r. spółki mogą stosować Krajowe Standardy Rachunkowości, a w przypadku ich braku Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Sposób ujęcia leasingu finansowego w księgach rachunkowych został uregulowany w uchwale nr 16/11 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia znowelizowanego Krajowego Standardu Rachunkowości nr 5 "Leasing, najem i dzierżawa" (Dz. Urz. Min. Fin. z 2011 r. Nr 9, poz. 52) - dalej KSR 5. W pkt VI.14 KSR 5 omówiono zasady ewidencji w księgach rachunkowych sytuacji, w których dochodzi do przedłużenia umowy leasingu. Na mocy tych regulacji przedłużenie okresu leasingu finansowego należy traktować jak zawarcie nowej umowy leasingu finansowego. Konieczne w takim wypadku jest rozliczenie opłat, określonych w harmonogramie płatności przedłużonej umowy, na cześć kapitałową i odsetkową ? według obranej metody. Spłacane w okresie pierwotnej umowy leasingu opłaty nie podlegają ponownemu przeliczeniu. Stan rozrachunków z finansującym z tytułu przedmiotu umowy leasingu na dzień zakończenia pierwotnej umowy leasingu odpowiada stanowi rozrachunków na dzień przedłużenia umowy leasingu. Nie ulega też zmianie wycena wartości, po której przedmiot leasingu figuruje w księgach. Zgodnie z pkt VI.4 KSR 5 podział opłaty podstawowej na część kapitałową i odsetkową przeprowadza się stosując metodę wewnętrznej stopy zwrotu. Standard dopuszcza również stosowanie uproszczonych metod podziału opłaty leasingowej na część kapitałową i odsetkową. W związku z powyższym istniejące na dzień zmiany zobowiązanie pomniejsza się w księgach rachunkowych o część kapitałową zmienionych rat leasingowych. Różnica pomiędzy wartością raty leasingowej a częścią kapitałową stanowi koszt finansowy spółki i zgodnie z zasadą memoriału oraz współmierności przychodów z kosztami powinna być ujęta w rachunku zysków i strat w każdym miesiącu wykorzystywania środka trwałego w działalności spółki. Jeżeli spółka poniosła opłatę za przedłużenie umowy to powinna ona zostać ujęta w kosztach operacyjnych. W zależności od stawki amortyzacyjnej stosowanej do momentu zmiany umowy leasingu, w związku z wydłużeniem okresu użytkowania środka trwałego odpisy aktualizacyjne mogą ulec zmianie.

VGK, 5 kwietnia 2012 r.

2012-04-05
Sprawozdania finansowe dla uczelni publicznych

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotowało wzory sprawozdań finansowych dla uczelni publicznych.
Departament Budżetu i Finansów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotował ? na podstawie obowiązującego zakresu sprawozdawczości finansowej, o którym mowa w art. 45 i w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) ? wzór formularza bilansu, rachunku zysków i strat (wariant porównawczy) oraz rachunku przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) do wykorzystania przez uczelnie publiczne przy opracowaniu sprawozdania finansowego za rok 2011. Po zbadaniu sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta wypełnione formularze sprawozdania należy przesłać elektronicznie pod adresem zfd@mnisw.gov.pl. Oprócz tego w terminie do dnia 30 czerwca 2012 r. należy wysłać drogą pocztową kompletne sprawozdanie finansowe zatwierdzonego przez Senat Uczelni.

Źródło: www.nauka.gov.pl, 5 kwietnia 2012 r.

2012-04-05
Korzystanie ze służbowego środka transportu bez PIT

Minister Finansów wyjaśnił, że korzystanie ze służbowych środków transportu w związku z wykonywaniem powierzonych zadań nie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego.
Na gruncie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361) przychód po stronie osoby fizycznej powstaje tylko wtedy, gdy służbowy środek transportu wykorzystywany jest do celów prywatnych. Wówczas podmiot udostępniający pojazdy ma obowiązek ustalenia wartości udzielonego świadczenia, o które następnie zwiększa się przychody świadczeniobiorcy. Minister Finansów odpowiadając na interpelację poselską nr 2500 zaznaczył, że powyższe zasady mają zastosowanie w stosunku do organów władzy wykonawczej (prezydent, premier, ministrowie). Wykorzystywanie przez te osoby pojazdów w celu wykonywania zadań państwowych nie może być traktowane jako wykorzystywanie środków transportu do celów prywatnych.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 5 kwietnia 2012 r.

2012-04-03
KE weźmie pod lupę przepisy podatkowe dotyczące pracowników transgranicznych

ramach ukierunkowanej inicjatywy Komisja przyjrzy się dokładnie przepisom podatkowym w krajach UE, by upewnić się, że nie dyskryminują one pracowników transgranicznych. Liczbę pracowników transgranicznych w UE szacuje się na ponad 1,2 mln. W 2010 r. płace brutto pracowników transgranicznych i sezonowych wyniosły 46,9 mld EUR. Stwierdzono, że mobilność pracowników stanowi jeden z najważniejszych elementów sprzyjających wzrostowi gospodarczemu i stymulujących zatrudnienie w Europie. Przeszkody fiskalne pozostają jednak jednym z kluczowych czynników powstrzymujących obywateli przed podejmowaniem zatrudnienia w innym państwie członkowskim. Z tego powodu w 2012 r. Komisja zamierza przeprowadzić wnikliwą ocenę krajowych systemów podatków bezpośrednich, by ustalić, czy stawiają one w niekorzystnej sytuacji pracowników, którzy mają miejsce pobytu i miejsce zatrudnienia w dwóch różnych państwach członkowskich. W przypadku stwierdzenia dyskryminacji lub naruszenia podstawowych swobód UE Komisja zgłosi to krajowym organom i zażąda wprowadzenia niezbędnych zmian. W razie nierozwiązania tych problemów Komisja zdecyduje o wszczęciu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom takiego państwa członkowskiego. Z uwagi na to, że przeszkody fiskalne pozostają jednym z głównych czynników powstrzymujących przed mobilnością transgraniczną, Komisja podejmuje działania na wielu frontach, by znieść bariery dla pracowników unijnych. Jednym z przykładów takich działań jest wniosek Komisji w sprawie podwójnego opodatkowania bądź ochrony pracowników oddelegowanych.
W ramach omawianej inicjatywy Komisja zbada: ? czy obywatele, którzy większość swoich dochodów uzyskują w innym państwie członkowskim, zobowiązani są do płacenia wyższych podatków niż obywatele tego właśnie państwa członkowskiego. W tym kontekście Komisja sprawdzi również, czy wszystkie ulgi prorodzinne i zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, przysługujące rezydentom, w praktyce przysługują także pracownikom niebędącym rezydentami;
? czy państwa członkowskie stosują inne zasady wobec własnych obywateli i obywateli innych państw członkowskich, którzy pracują okresowo na ich terytorium, zwłaszcza jeśli chodzi o prawo do odliczania wydatków oraz stosowanie różnych stawek podatkowych.
Komisja przyjrzy się nie tylko sytuacji pracowników zatrudnionych i zależnych ekonomicznie, ale również osób samozatrudnionych i rencistów/emerytów.

Źródło: www.europa.eu/rapid, 3 kwietnia 2012 r.

2012-04-03
Samozatrudnieni i osoby na umowach cywilnych mogą należeć do związku

Międzynarodowa Organizacja Pracy potwierdziła, że samozatrudnieni i osoby na umowach cywilnych mogą być członkami związku, dlatego też błędne przepisy uniemożliwiające przynależność do związków zawodowych osobom zatrudnionym inaczej niż na umowę o pracę, muszą być zmienione.
W ubiegłym roku NSZZ ?Solidarność" złożył skargę do MOP, w której zarzucono polskiemu rządowi naruszanie międzynarodowych standardów pracy (Konwencji 87) poprzez ograniczenie prawa do zrzeszania się w związkach zawodowych, tylko wybranym kategoriom osób, tj. pracownikom. Do wszystkich norm prawa indywidualnego i zbiorowego stosowana jest definicja ?pracownika" wynikająca z Kodeksu pracy, zgodnie z którą pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Polskie przepisy pomijają wynikające z konwencji MOP prawo osób samozatrudnionych oraz zleceniobiorców do tworzenia i wstępowania do związków zawodowych. Po niespełna roku od przesłania skargi, MOP zaleca polskiemu rządowi zmiany prawa w tym zakresie. W przesłanych do rządu rekomendacjach MOP przypomina, że ratyfikowana przez Polskę Konwencja nr 98 chroni wszystkie osoby zatrudnione i ich przedstawicieli przed aktami dyskryminacji dążącymi do naruszenia wolności związkowej w dziedzinie pracy. Rząd ma obowiązek zapewnienia osobom zatrudnionym i ich przedstawicielom ochrony przed wszelkimi aktami dyskryminacji ze względu na przynależność związkową, niezależnie od tego, czy osoby te mieszczą się w definicji pracowników przyjętej w Kodeksie pracy, czy też nie.

Źródło: www.solidarnosc.org.pl, 3 kwietnia 2012 r.

2012-04-02
MF nie planuje opodatkowania VAT usług turnusów rehabilitacyjnych

Resort finansów nie planuje zmian w zakresie opodatkowania VAT usług turnusów rehabilitacyjnych w miejsce dotychczas obowiązującego zwolnienia - wyjaśnił Minister Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 2329. Usługi turnusów rehabilitacyjnych oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z nimi związane są zwolnione z podatku od towarów i usług. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 73, poz. 392) zwolnieniem objęto usługi turnusów rehabilitacyjnych, wykonywane przez podmioty inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054). Zwolnieniem z podatku VAT są objęte także usługi świadczone w ramach zawodów medycznych o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy o VAT, w tym usługi w zakresie rehabilitacji. Minister Finansów wyjaśnił, że nie planuje zmian, których celem byłoby wprowadzenie opodatkowania usług turnusów rehabilitacyjnych stawką podstawową podatku VAT.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 2 kwietnia 2012 r.

2012-04-02
Koniec lokat antybelkowych

Od 31 marca obowiązuje nowelizacja Ordynacji podatkowej, zmieniająca zasady zaokrąglania podstaw opodatkowania, określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Celem zmiany jest zlikwidowanie możliwości omijania przepisów podatkowych poprzez zakładanie lokat jednodniowych. Nowe zasady dotyczą dochodów (przychodów) uzyskanych z odsetek od pożyczek (z wyjątkiem gdy udzielanie pożyczek jest przedmiotem działalności gospodarczej), z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych oraz z odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów(z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą).
Zmiany wprowadza ustawa z dnia 22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 291, poz. 1707). Podstawy opodatkowania oraz kwoty podatków od nich pobierane będzie się teraz zaokrąglać do pełnych groszy w górę. Dotychczas obowiązujące przepisy dotyczące zaokrąglania prowadziły do sytuacji, w której w przypadku naliczenia (wypłaty) skapitalizowanych odsetek w maksymalnej kwocie 2,49 zł nie powstawał obowiązek zapłaty podatku dochodowego - było tak w przypadku lokat o wartości do 18000 zł (przy założeniu rocznego oprocentowania na poziomie 5 proc.). Doprowadziło to do wysypu ofert lokat jednodniowych (ok. 13 proc. w ogólnej sumie depozytów gospodarstw domowych). Ustawodawca uznał, że jest to szkodliwe dla budżetu państwa oraz prowadzi do nieuzasadnionego różnicowania sytuacji podatników. Nowe zasady zaokrąglania podatków i podstaw opodatkowania mają zwiększyć wpływy z podatku dochodowego o 380 mln. rocznie.

Źródło: VGK, 2 kwietnia 2012r

2012-04-02
Nowe wzory w zakresie PIT

31 marca weszły w życie dwa rozporządzenia ministra finansów wprowadzające nowe wzory deklaracji i informacji obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Z dniem 31 marca 2012 r. weszła w życie nowelizacja Ordynacji podatkowej dotycząca zaokrągleń podstawy opodatkowania i podatku do pełnych groszy w górę. W związku z tym pojawiła się konieczność dostosowania do tej zmiany wzorów deklaracji i informacji podatkowych.
Rozporządzenie Ministra Finansów z 29 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. Poz. 355) wprowadziło odpowiednie zmiany we wzorze deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR) i w informacji o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania (IFT-1 / IFT-1R). Nowe wzory stosuje się do przychodów (dochodów) uzyskanych od 1 stycznia 2012 r. Za prawidłowe jednak uznaje się zastosowanie dotychczasowych wzorów formularzy, jeżeli zostały złożone przed dniem wejścia w tego rozporządzenia. Z kolei rozporządzenie Ministra Finansów z 27 marca 2012 r. w sprawie określenia wzoru informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy (Dz. U. Poz.. 356)wprowadziło nowe wzory informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy (IFT-3/IFT-3R) i informacji o numerach rachunków i wysokości przychodów (dochodów) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy (IFT/A).

Jolanta Mazur Redakcja Publikacji Elektronicznych WKP, 2 kwietnia 2012 r.

2012-04-02
Wysokość odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do OFE

W okresie od dnia 1 kwietnia 2012 r. do dnia 30 czerwca 2012 r. wysokość odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego wynosi 4,51%. Informacja wynika z komunikatu Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 27 marca 2012 r. (M. P. z 2012 r., poz. 181).

Źródło: www.rcl.gov.pl, 2 kwietnia 2012 r.

2012-03-30
Kompromis w sprawie reformy emerytalnej

Szef rządu na wspólnej konferencji prasowej z wicepremierem Waldemarem Pawlakiem przedstawił rezultaty konsultacji emerytalnych. Donald Tusk zaprezentował główne założenia kompromisu ws. emerytur: wiek emerytalny dla obu płci - 67 lat, oraz emerytury częściowe - 62 lata dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Poinformował także o możliwości przejścia na emeryturę częściową. - Na emeryturę częściową będą mogły przechodzić kobiety w wieku 62 lat, a mężczyźni w wieku 65 lat - powiedział, dodając, że taka emerytura będzie wynosiła 50 proc. wypracowanego uposażenia. Projekt ustawy w ciągu trzech tygodni powinien znaleźć się na posiedzeniu rządu - zapowiedział premier.

Źródło: www.premier.gov.pl

2012-03-30
Od 1 kwietnia wyższa stopa procentowa składki wypadkowej

Od 1 kwietnia wzrośnie stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatnika zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych. Będzie wynosiła 1,93%. W dniu 16 marca 2012 r. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. Nr 285), które ustala od 1 kwietnia 2012 r. (czyli od nowego roku składkowego) dla poszczególnych grup działalności nowe kategorie ryzyka. Dla 22 grup działalności zachowano tę samą kategorię ryzyka i tę samą stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe; dla 14 grup działalności nastąpi wzrost kategorii ryzyka i stopy procentowej składki, natomiast w przypadku 28 grup działalności efektem zmiany kategorii ryzyka będzie obniżenie stopy procentowej składki. Utrzymana został najniższa stopa procentowa składki - będzie ona nadal wynosiła 0,67%, natomiast najwyższa osiągnie poziom 3,86% (dotychczas 3,33%). Ponieważ stopa procentowa składki dla płatnika zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych oraz dla płatników składek niepodlegających wpisowi do rejestru REGON wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności oznacza to, że w nowym roku składkowym dla tych płatników składek będzie ona wyższa i wyniesie 1,93% (do 31 marca 2012 r. 1,67%).

Źródło: www.rcl.gov.pl

2012-03-29
Zmiany nazwy firmy nie trzeba zgłaszać do urzędu skarbowego

Podatnik nie musi składać żadnych informacji do urzędu skarbowego w celu zaktualizowania jego danych. Firmą osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą jest jej imię i nazwisko. Stanowi o tym art. 432 iart. 434 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. z zm.). Nie wyklucza to włączenia do firmy pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych. Zgodnie z art. 5 ust. 1 i ust. 5a oraz art. 5a ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681 z późn. zm.), podatnicy ? osoby fizyczne prowadzący działalność ? są zobowiązani dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego w celu uzupełnienia danych, które składają na odpowiednim formularzu wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) CEIDG przesyła odpowiednie dane zawarte we wniosku o wpis do CEIDG niezbędne dla zmiany zgłoszenia aktualizacyjnego do właściwego naczelnika urzędu skarbowego wskazanego przez przedsiębiorcę, a także do Głównego Urzędu Statystycznego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Tym samym, podatnik nie musi składać więcej żadnych informacji do urzędu skarbowego w celu zaktualizowania jego danych. Dotyczy to też formularzy rejestracyjnych VAT-R, gdyż nie podaje się w nich innych oznaczeń osoby fizycznej prowadzącej działalność niż imię i nazwisko.

Vademecum Głównego Księgowego

2012-03-28
ZUS wyjaśnia kiedy można wnioskować o wznowienie postępowania w sprawie o emeryturę

Od 8 marca jako niezgodny z Konstytucją nie obowiązuje już przepis uprawniający ZUS do zmiany na niekorzyść świadczeniobiorcy decyzji przyznającej emeryturę lub rentę. W związku z tym ZUS wyjaśnia, w jakich sytuacjach osoba zainteresowana może wnioskować o wznowienie postępowania w sprawie, w której taka decyzja została wydana.
Trybunał Konstytucyjny uznał, że art. 114 ust. 1a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest niezgodny z zasadą zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa wynikającą z art. 2 oraz art. 67 ust. 1 Konstytucji. Na podstawie tego przepisu ZUS mógł wydać decyzję odmawiającą prawa do wcześniej przyznanego świadczenia lub obniżającą jego wysokość, jeżeli uznał, że przedłożone dowody nie dawały podstaw do ustalenia takiego prawa.
W związku z tym ZUS informuje, że w sprawie, w której - po uprawomocnieniu się decyzji - organ rentowy stwierdził, że przedłożone dowody nie dawały podstaw do ustalenia prawa do emerytury lub renty albo ich wysokości - wskutek czego wydał nową decyzję odmawiającą prawa do świadczenia lub obniżającą jego wysokość, osoba zainteresowana może:
- wnieść do organu rentowego skargę o wznowienie postępowania; zainteresowany może to uczynić w terminie jednego miesiąca od dnia wejścia w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego (tj. do 8 kwietnia), jeżeli decyzja organu rentowego nie była przedmiotem postępowania odwoławczego przed sądem powszechnym, a od jej doręczenia nie minęło 5 lat - na podstawie art. 145a k.p.a.;
- żądać wznowienia postępowania administracyjnego, adresując skargę o wznowienie postępowania do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, albo do sądu wyższej instancji, jeżeli zaskarżono wyroki sądów różnych instancji, w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia ww. wyroku Trybunału Konstytucyjnego (tj. do 8 czerwca), jeżeli decyzja organu rentowego była przedmiotem postępowania odwoławczego przed sądem powszechnym, które zakończyło się wydaniem prawomocnego wyroku (art. 4011, 405 i 407 k.p.c.).
Wznowienie postępowania dotyczy wyłącznie tych osób, w przypadku których na skutek błędu organu rentowego niezasadnie zostało przyznane świadczenie lub jego wysokość została zawyżona, a następnie - po wznowieniu postępowania na podstawie art. 114 ust. 1a ustawy o emeryturach i rentach z FUS - Oddział ZUS wydał decyzję o braku prawa do świadczenia lub o ustaleniu go w niższej wysokości.
Z uwagi na to, że składane są skargi o wznowienie postępowania przez osoby, których sprawy nie podlegały rozpatrzeniu w oparciu o art. 114 ust. 1a ww. ustawy, ZUS informuje, że ww. tryb wznawiania postępowania nie dotyczy przypadków, w których:
- oddział ZUS załatwiając wniosek o przyznanie świadczenia wydał decyzję odmowną, np. wobec braku wymaganego stażu pracy albo odmówił przeliczenia podstawy wymiaru z uwagi na to, że zostały wskazane zarobki nie podlegające uwzględnieniu przy ustalaniu tej podstawy,
- organ rentowy stwierdził brak prawa do świadczenia lub obniżył jego wysokość, np. wskutek korekty świadectwa pracy, czy też zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach ZUS Rp-7, dokonanej przez płatnika składek,
- upłynęło 5 lat od doręczenia decyzji o odmowie niezasadnie przyznanego świadczenia lub obniżenia jego wysokości.
ZUS podkreśla, że przedstawiony tryb nie dotyczy również spraw, w których organ rentowy stwierdził brak prawa do świadczenia lub ustalił je w niższej wysokości wskutek przedłożenia nowych dowodów lub ujawnienia okoliczności istniejących przed wydaniem decyzji ustalającej prawo do świadczenia lub jego wysokość (na podstawie art. 114 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS).

Źródło: www.zus.pl

2012-03-28
Na sprawozdaniu finansowym nie wystarczy złożyć jeden podpis

Każda z części składowych sprawozdania finansowego powinna być podpisana przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych i przez kierownika jednostki. Zgodnie z art. 45 ust. 2 i 3 oraz art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) na każdym elemencie składającym się na sprawozdanie finansowe, tj. wprowadzeniu do sprawozdania finansowego, bilansie, rachunku zysków i strat, zestawieniu zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych oraz dodatkowych informacjach i objaśnieniach powinien być podpis i data kierownika jednostki oraz osoby, która przejęła prowadzenie ksiąg rachunkowych. Podpisy te są poświadczeniem prawdziwości i kompletności przekładanych informacji liczbowych i słownych, a także ich zgodności z przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości.

Vademecum Głównego Księgowego

2012-03-27
Od 31 marca zmiany w Ordynacji podatkowej

W tym tygodniu wchodzą w życie nowe przepisy Ordynacji podatkowej, które wprowadzają nowe zasady zaokrąglania podstaw opodatkowania oraz kwot podatków od nich pobieranych. Ustawą z dnia 22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. Nr 291, poz. 1707) wprowadzono nowe brzmienie art. 63 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60).
Nowe przepisy zakładają zaokrąglanie podstaw opodatkowania, o których mowa w art. 30a ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307), oraz kwot podatku pobieranych od tych przychodów do pełnych groszy w górę. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ordynacji podatkowej podstawy opodatkowania i kwoty podatków zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszących mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.
Przyjęcie nowej formuły zaokrąglania pozwoli na pobór podatku w wysokości zbliżonej do nominalnej oraz wykluczy możliwość optymalizacji podatkowej przez podmioty świadczące usługi finansowe. Powyższe zmiany wchodzą w życie 31 marca.

Redakcja Publikacji Elektronicznych WKP

2012-03-27
Dokument dostawy w prostszej formie

Wczoraj zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów, które wprowadza uproszczony dokument dostawy wyrobów węglowych dla transakcji, których podmiotami są przede wszystkim gospodarstwa domowe. Nowe regulacje mają zmniejszyć obciążenia administracyjne spoczywające na stronach dokonujących obrotu wyrobami węglowymi. Dokument dostawy jest dokumentem warunkującym zwolnienie z podatku akcyzowego. Od 2 stycznia br. obowiązkiem sporządzania dokumentu dostawy zostały objęte nowe kategorie podmiotów, a wzór dokumentu został dostosowany do obrotu wyrobami węglowymi. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy, ewidencji wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, warunków i sposobu ich zwrotu oraz środków skażających alkohol etylowy (Dz. U. z 2012 r. Poz. 307) wprowadza uproszczoną formę dokumentu dostawy. Dokument dostawy w formie uproszczonej wystawiany będzie w dwóch egzemplarzach, a nie jak dotychczas w czterech. Zgodnie z opublikowanym rozporządzeniem dokument dostawy w formie uproszczonej będzie mógł być stosowany przy sprzedaży wyrobów węglowych, które nie są przeznaczone do działalności gospodarczej, a więc do transakcji których podmiotami są głównie gospodarstwa domowe. W przypadku wyrobów węglowych przeznaczonych do działalności gospodarczej uproszczona forma dokumentu może być stosowana jeżeli zgodnie z odrębnymi przepisami została wystawiona faktura VAT, która została dołączona do dokumentu dostawy. Z możliwości takiej będzie można korzystać gdy wystawiona faktura nie będzie zawierała takich danych jak: nazwa, kod CN i ilość wyrobów węglowych, ich przeznaczenie uprawniające do zwolnienia od akcyzy, podpis podmiotu sprzedającego lub osoby reprezentującej ten podmiot oraz podpis odbierającego lub osoby go reprezentującej. Jeżeli faktura VAT zawiera wszystkie wskazane powyżej informacje wówczas może być wykorzystana jako dokument dostawy. Ułatwienia w stosowaniu dokumentu dostawy przewidziano także w przypadku przemieszczenia wyrobów węglowych w sposób ciągły na podstawie umów długoterminowych bezpośrednio od pośredniczącego podmiotu węglowego dokonującego sprzedaży do podmiotu nabywającego oraz w obrocie międzynarodowym. W załączniku do rozporządzenia określono jednostronicowy wzór dokumentu dostawy dla wyrobów węglowych w formie uproszczonej. Przepisy wchodzą w życie od 3 kwietnia.

Katarzyna Bogucka, RPE WKP Źródło: www.rcl.gov.pl

2012-03-26
Pracodawca zapyta o niekaralność pracownika przez Internet

Pracodawca w celu uzyskania informacji o niekaralności pracownika (koniecznej w zakresie niezbędnym dla zatrudnienia pracownika, co do którego z przepisów ustawy wynika wymóg niekaralności) będzie mógł wnieść zapytanie do Krajowego Rejestru Karnego elektronicznie, podpisując wniosek profilem zaufanym. Od 1 stycznia 2013 r. zapytanie o udzielenie informacji o osobie oraz zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym będzie można składać elektronicznie, podpisując je podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, albo profilem zaufanym. Tak wynika z ustawy z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. Nr 240, poz. 1432). Możliwość składania wniosków o udzielenie informacji przez Internet i podpisywania ich bezpłatnym profilem zaufanym będzie ułatwieniem w pracy sędziów, prokuratorów i innych osób uprawnionych (w tym pracodawców określonych w art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym). Profil zaufany to bezpłatny podpis elektroniczny, dzięki któremu obywatel może załatwić sprawy administracyjne drogą elektroniczną. Identyfikuje osobę, która ten podpis wykorzystuje. Cały proces wykorzystania profilu będzie odbywać się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Źródło: www.cpi.mswia.gov.pl

2012-03-26
Dług zwiększa wartość nieruchomości

W przypadku zobowiązania się do zapłaty za poprzedniego właściciela długu z tytułu podatku od nieruchomości kwotę długu należy doliczyć do wartości zakupionego budynku oraz prawa wieczystego użytkowania gruntu proporcjonalnie do ceny ich zakupu.
Zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) - dalej u.o.r. - środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Cena nabycia to cena zakupu składnika aktywów, obejmująca kwotę należną sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług, powiększona o koszty zakupu. Cenę zakupu powiększa się o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania lub wprowadzenia do obrotu, łącznie z kosztami transportu, jak też załadunku, wyładunku, składowania lub wprowadzenia do obrotu, a obniżona o rabaty, opusty, inne podobne zmniejszenia i odzyski.
Cena zakupu obejmuje kwotę zapłaconą sprzedającemu oraz zapłatę za poprzedniego właściciela jego długu wraz z odsetkami. Do ceny nabycia zaliczyć należy koszty notarialne, sądowe za wypis z ksiąg wieczystych oraz podatek od czynności cywilnoprawnych, ponieważ są bezpośrednio związane z zakupem. Podziału kwot pomiędzy prawo wieczystego użytkowania gruntu oraz budynek należy dokonać proporcjonalnie do ich wartości.
Prawo wieczystego użytkowania gruntu zgodnie z u.o.r. zalicza się do środków trwałych. Wynika to z załącznika nr 1 do u.o.r. stanowiącego wzór sprawozdania finansowego. W związku z tym prawo to należy traktować jak wszystkie inne środki trwałe jednostki i wprowadzić do księgi inwentarzowej środków trwałych.

Marek Pepol Vademecum Głównego Księgowego

2012-03-23
Pracownik zapłaci składkę od całości wynagrodzenia, ale później będzie miał wyższą emeryturę

Osoby otrzymujące wysokie wynagrodzenie zapłacą składki na ubezpieczenia społeczne od całości swoich dochodów. Zniesione zostanie bowiem ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w całym roku kalendarzowym. Opłacanie składek od całości wynagrodzenia zaowocuje jednak wyższą emeryturą.
Tak wynika z projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W chwili obecnej roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w całym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany ten rok.
W 2012 r. kwota ta wynosi 105 780 zł. Osoba o wysokim wynagrodzeniu po osiągnięciu tej kwoty przestaje opłacać w danym roku składki na ubezpieczenia społeczne. Projekt zakłada zniesienie tego ograniczona i objęcie obowiązkiem odprowadzania składek od całości uzyskiwanego w danym roku wynagrodzenia.
To zwiększenie obciążenia składkowego zaowocuje wyższą emeryturą, bowiem kapitałowy system wyliczania emerytury, za podstawę wyliczania jej wysokości bierze zgromadzony w okresie całej aktywności zawodowej kapitał. Oznacza to, że wysokość emerytury zależeć będzie wprost od wysokości opłacanej w całym okresie zatrudnienia składki na ubezpieczenie emerytalne. Projekt został przekazany do Biura Legislacyjnego oraz Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu.

Źródło: www.sejm.pl, 23 marca 2012 r.

2012-03-23
Bezrobotny zarejestruje się przez internet

Bezrobotny będzie mógł złożyć wniosek o dokonanie rejestracji za pośrednictwem formularza elektronicznego. Później dopełni formalności na wyznaczonym przez urząd pracy spotkaniu. Tak wynika z przygotowanego przez resort pracy projektu w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy. Projekt przewiduje dwa sposoby elektronicznej rejestracji. Pierwszą możliwością będzie rejestracja wstępna, w trakcie której bezrobotny wypełnia formularz elektroniczny przekazując za jego pośrednictwem dane potrzebne do rejestracji, a następnie dopełnia rejestracji na wyznaczonym przez powiatowy urząd pracy spotkaniu. Drugim sposobem rejestracji jest pełna rejestracja elektroniczna, z której będą mogły skorzystać osoby posiadające bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, podpis potwierdzony profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej albo podpis osobisty weryfikowany za pomocą ważnego certyfikatu podpisu osobistego. Wniosek będzie dostępny na stronie internetowej ministra właściwego do spraw pracy, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw pracy oraz za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej, o której mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Projekt został przekazany do konsultacji społecznych.

Źródło: www.rcl.gov.pl, 23 marca 2012 r.

2012-03-23
Różnice inwentaryzacyjne trzeba rozliczyć przed zamknięciem ksiąg

Czynności inwentaryzacyjne polegające na ustalaniu stanów rzeczywistych czy to drogą spisu z natury, drogą weryfikacji czy też poprzez uzyskiwanie pisemnych potwierdzeń od kontrahentów, mogą być realizowane do 15 stycznia, a rozliczanie inwentaryzacji winno się zakończyć do dnia zamknięcia ksiąg za rok objęty inwentaryzacją.
Termin i częstotliwość inwentaryzacji, określone w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) uważa się za dotrzymane, jeżeli inwentaryzację składników aktywów rozpoczęto nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem roku obrotowego, a zakończono do 15 dnia następnego roku, ustalenie zaś stanu nastąpiło przez dopisanie lub odpisanie od stanu stwierdzonego drogą spisu z natury lub potwierdzenia salda - przychodów i rozchodów (zwiększeń i zmniejszeń), jakie nastąpiły między datą spisu lub potwierdzenia a dniem ustalenia stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych, przy czym stan wynikający z ksiąg rachunkowych nie może być ustalony po dniu bilansowym.
Po dniu 15 stycznia (jeżeli rok obrotowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym) można jeszcze wykonywać czynności związane z tzw. roczną inwentaryzacja aktywów i pasywów. Same czynności polegające na dokonywaniu spisów z natury, uzgodnień weryfikacyjnych czy też uzyskiwanie potwierdzeń sald powinny być zrealizowane w trakcie 105 dni wskazanych w ustawie o rachunkowości (1 października - 15 stycznia). Natomiast nie oznacza to, iż czynności związane z tzw. rozliczeniem inwentaryzacji, na które składają się standardowo wyjaśnianie ewentualnych różnic inwentaryzacyjnych czy też sporządzanie pisemnych sprawozdań zespołów spisowych czy komisji inwentaryzacyjnych oraz formułowanie zaleceń i wniosków w sprawie poprawy stanu gospodarowania mieniem, nie mogą być wykonywane po 15 stycznia.
Za takim stanowiskiem przemawia nie tylko doświadczenia, ale i realna ocena faktu, iż czynności podsumowujące inwentaryzacje chociażby polegające na sporządzaniu pisemnych sprawozdań czy, opracowaniu zaleceń i wniosków dla zarządów jednostki, musi się faktycznie rozpocząć dopiero po zakończeniu samych czynności inwentaryzacyjnych. Ponadto służby księgowe muszą mieć czas nie tylko na ustalenie i zweryfikowanie stanów aktywów i pasywów, ale także na sporządzenie ewentualnych wniosków co do kompensat niedoborów i nadwyżek. Z kolei w przypadku ustalenia istotnych różnic inwentaryzacyjnych nie można oczekiwać, iż proces ich rozliczania mógłby się w praktyce zakończyć w dniu 15 pierwszego roku obrotowego po dniu bilansowym.

Edward Tomczyk, Vademecum Głównego Księgowego, 23 marca 2012 r.

2012-03-22
Planowany aport wyłącza obowiązek badania

W przypadku zaplanowanego na najbliższy rok obrotowy wniesienia przedsiębiorstwa aportem do spółki komandytowej można zrezygnować z badania ksiąg rachunkowych.
Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) - dalej u.o.r. - badaniu i ogłaszaniu podlegają roczne sprawozdania finansowe jednostek powiązanych, w tym roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe grup kapitałowych, a także roczne sprawozdania finansowe jednostek kontynuujących działalność. Natomiast w art. 5 ust. 2 u.o.r. ustawodawca wyjaśnia, iż ustalając zdolność jednostki do kontynuowania działalności, kierownik jednostki uwzględnia wszystkie informacje dostępne na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, dotyczące dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego. Ponieważ przedsiębiorca planuje wniesienie swojego przedsiębiorstwa aportem do spółki osobowej w terminie krótszym niż rok od dnia bilansowego, nie ma obowiązku badania swojego sprawozdania finansowego.
Należy jednak pamiętać, że w przypadku, gdy założenie kontynuacji działalności nie jest zasadne, to wycena aktywów jednostki następuje po cenach sprzedaży netto możliwych do uzyskania, nie wyższych od cen ich nabycia albo kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Małgorzata Niedźwiedzka, Vademecum Głównego Księgowego, 22 marca 2012 r.

2012-03-22
Zaliczenie do kosztów podatkowych podatku akcyzowego

Podatek akcyzowy można uznać za koszt podatkowy w momencie jego zapłaty. Zgodnie z dyspozycją art. 22 ustawy dnia 26 lipca 1991 r. - o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., kosztami uzyskania przychodów są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów enumeratywnie wymienionych w art. 23 u.p.d.o.f. Jak wynika z jego treści za koszt uzyskania przychodu nie uznaje się strat powstałych w wyniku nieobjętych zwolnieniem od podatku akcyzowego ubytków wyrobów akcyzowych oraz podatku akcyzowego od tych ubytków.
W tym konkretnym przypadku nic nie stoi na przeszkodzie, żeby podatek akcyzowy od sprzedanych w styczniu 2012 r. wyrobów węglowych stanowił koszt uzyskania przychodu, ale dopiero w miesiącu jego zapłaty i złożenia deklaracji.

Marta Jastrząb, Vademecum Głównego Księgowego, 22 marca 2012 r.

2012-03-22
RPO wystąpił do prezesa ZUS z zapytaniem

W dniu 14 marca 2012 r. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie ustalania właściwej jednostki organizacyjnej ZUS na podstawie miejsca stałego zameldowania ubezpieczonego/świadczeniobiorcy.
Wątpliwości RPO wzbudziła praktyka, polegająca na ustalaniu właściwej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na podstawie miejsca stałego zameldowania ubezpieczonego/świadczeniobiorcy, z pominięciem w tym zakresie zasady wynikającej z art. 115 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Źródło: www.rpo.gov.pl, 22 marca 2012 r.

2012-03-21
Ustalenie właściwej stawki VAT zależy od odpowiedniej klasyfikacji produktu

Produkty spożywcze, które podlegają obniżonej stawce podatku VAT są identyfikowane przy pomocy PKWiU. Przedsiębiorcy, którzy mają trudność z klasyfikacją danego produktu mogą wystąpić o informację do organów statystycznych - podkreślił Minister Finansów.
Zgodnie z regulacjami unijnymi państwa członkowskie mogą stosować obniżone stawki podatku VAT na niektóre produkty spożywcze. Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347) dopuszcza taką możliwość, aczkolwiek jedynie w odniesieniu do towarów i usług wskazanych w załączniku III.
W Polsce na podstawowe produkty spożywcze obowiązuje najniższa dopuszczalna 5% stawka VAT. Stawką 8% są objęte produkty spożywcze przetworzone. Natomiast pozostałe produkty spożywcze podlegają opodatkowaniu według 23% stawki VAT. W grupie produktów opodatkowanych stawką podstawową są alkohol, kawa i napoje gazowane oraz czekolada, słodycze, wyroby ciastkarskie, których data minimalnej trwałości albo termin przydatności do spożycia przekracza 45 dni.
Od 1 stycznia 2011 r. produkty spożywcze opodatkowane obniżoną stawką VAT są identyfikowane przy pomocy Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Minister Finansów odpowiadając na interpelację poselską nr 1897 zaznaczył, że przedsiębiorcy którzy mają trudności z dokonaniem właściwej klasyfikacji mogą wystąpić o informację do organów statystycznych. Procedury udzielania informacji w sprawie standardów PKWiU określa komunikat Prezesa GUS z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów kwalifikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1, poz. 11).

Źródło: www.sejm.gov.pl, 21 marca 2012 r.

2012-03-21
25 marca pracownik na nocnej zmianie będzie pracował krócej

W tym dniu zostanie wprowadzony czas letni środkowoeuropejski. Tak wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2012?2016. Zmiana czasu będzie polegała na zmianie wskazań zegarów z godziny 2 minut 00 czasu środkowoeuropejskiego na godzinę 3 minut 00. Spowoduje to skrócenie czasu pracy pracowników nocnej zmiany o 1 godzinę. Nie wiąże się to jednak z negatywnymi konsekwencjami dla pracownika - za niewypracowaną godzinę pracownicy zachowują bowiem prawo do wynagrodzenia. Czas letni w 2012 r. zostanie odwołany 28 października poprzez zmianę wskazań zegarów z godziny 3 minut 00 tego czasu na godzinę 2 minut 00. W tym dniu pracownicy nocnej zmiany będą pracowali godzinę dłużej.

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl,21 marca 2012 r.

2012-03-20
Zmienią się wzory formularzy PIT-8R i IFT-1/IFT-1R

W resorcie finansów powstał projekt zmiany rozporządzenia w sprawie określenia wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. 31 marca wejdzie w życie nowelizacja przepisów Ordynacji podatkowej dotycząca zaokrągleń podstawy opodatkowania i podatku do pełnych groszy w górę. W związku z tym pojawiła się konieczność dostosowania wzoru deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowych (formularz PIT-8AR) i wzoru informacji o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Polsce miejsca zamieszkania (formularz IFT-1/IFT-1R) do mających zacząć obowiązywać zasad zaokrąglania.
Zgodnie z projektem, nowe wzory formularzy będą miały zastosowanie do przychodów (dochodów) uzyskanych od 1 stycznia 2012 r., ale dla formularzy składanych od 31 marca 2012 r.

Źródło: www.rcl.gov.pl, 20 marca 2012 r.

2012-03-20
E-faktura także bez podpisu wystawcy

Faktura przesyłana bez elektronicznego podpisu, która zawiera wymagane przepisami dane oraz zapewniona została autentyczność jej pochodzenia jest prawidłowa - wyjaśnił Minister Finansów w odpowiedzi na zapytanie poselskie nr 429. Zasady wystawiania faktur VAT oraz dane, które powinny zawierać określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360). Wśród elementów jakie powinna zawierać faktura nie wymieniono podpisu wystawcy, tym samym faktura nie zawierająca tego podpisu jest wystawiona prawidłowo.
Faktury przesyłane w formie elektronicznej, które były przedmiotem zapytania poselskiego, są regulowane przepisamirozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 249, poz. 1661).Rozporządzenie wprowadza dowolność formatu elektronicznego w jakim może być przesyłana faktura. Warunkami są autentyczność jej pochodzenia oraz integralność treści faktury. Integralność oznacza, że w fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawierać. Przepisy nie wymagają stosowania bezpiecznego podpisu elektronicznego. Podpis został wskazany przykładowo jako metoda potwierdzania autentyczności faktury, co oznacza, że podatnik może stosować inne środki, aby potwierdzić pochodzenie faktury.
W związku z powyższym faktura, która przesyłana jest bez podpisu elektronicznego, a zawiera wszystkie wymagane dane oraz podatnik potwierdził jej autentyczność i integralność jest prawidłowa - wyjaśnił Minister Finansów.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 20 marca 2012 r.

2012-03-20
ZUS e-urzędem

ZUS stawia na rozwój e-usług, stając się profesjonalnym e-urzędem. Wprowadzamy Platformę Usług Elektronicznych dla naszych klientów i Elektroniczną Platformę Wymiany Danych służącą elektronicznej obsłudze składanych wniosków - zapowiada Dariusz Śpiewak, członek zarządu ZUS nadzorujący Pion Operacji, Eksploatacji Systemów i Bezpieczeństwa Informacji.
W dniach 14-15 marca w Warszawie odbyła się II Konferencja "Państwo 2.0", mająca na celu wymianę doświadczeń przedstawicieli administracji publicznej w zakresie wykorzystania informatyki w sprawnym zarządzaniu państwem.
W ramach PUE powstaje Nowy Portal Informacyjny, Centrum Informacji Telefonicznej, urzędomaty (zusomaty), System Kierowania Ruchem oraz System Informacji Wewnętrznej - mówił prezes Śpiewak podczas swojego wystąpienia w panelu "Od informacji do decyzji. Skuteczne sposoby przetwarzania, integracji i wykorzystania danych będących w zasobach administracji publicznej". Celem zmian jest usprawnienie procesów obsługi klientów i ograniczenie ilości ich wizyt w placówkach ZUS oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Wszystko po to, aby sprostać wymaganiom klientów korzystających z tradycyjnych form kontaktu z ZUS, jak i społeczeństwa informacyjnego dla którego Internet, poczta i bankowość elektroniczna są podstawowym medium komunikacyjnym oszczędzającym czas i pieniądze. Nowoczesna infrastruktura ułatwi również integrację usług Zakładu z innymi platformami administracji publicznej, także zagranicznymi.
Aby móc realizować te zadania ZUS chce wprowadzić rozwiązania do zarządzania danymi głównymi ukierunkowane na procesy ich tworzenia, dostępu do nich, zarządzania nimi i analizowania ich. Wynikiem tych planów są projekty budowy centralnej hurtowni danych, zbudowania systemu archiwum, a także wdrożenie zaawansowanych rozwiązań analitycznych, których jednym z elementów będzie system aktuarialny.

Źródło: www.zus.pl, 20 marca 2012 r.

2012-03-19
Dożywotnie emerytury kapitałowe będzie wypłacał ZUS

Nie specjalnie powołane zakłady emerytalne a ZUS powinien zająć się wypłatą dożywotnich emerytur kapitałowych - tego zdania jest minister finansów Jan Rostowski. Pierwsze emerytury tego typu będą wypłacane juz w 2014 r.
Zarządzanie przekazanymi środkami finansowymi - zdaniem prezesa ZUS - mogłoby się odbywać do pewnego poziomu przez sam ZUS, przede wszystkim poprzez inwestycje w bezpieczne papiery. Powinien zostać również rozpisany przetarg na instytucję zarządzającą tymi środkami, czyli tzw. asset menegment.
Do 2014 r. w ZUS dokona się wiele zmian w cyfryzacji usług; już w czerwcu tego roku rusza nowy portal internetowy, dzięki któremu Klient będzie miał możliwość nieograniczonego wglądu w swoje indywidualne konto w ZUS.

Źródło: www.zus.pl, 19 marca 2012 r.

2012-03-15
Asystent rodziny będzie wykonywał zadania pracownika socjalnego

Odbyło się II czytanie projektu nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Projekt przewiduje możliwość łączenia wykonywania pracy asystenta rodziny z zadaniami pracownika socjalnego.
Celem nowelizacji jest odciążenie budżetów samorządów powiatowych i gminnych w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Po drugim czytaniu w związku ze zgłoszonymi poprawkami Izba skierowała projekt ustawy do ponownego rozpatrzenia w komisjach.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 15 marca 2012 r.

2012-03-14
Lista zawodów do deregulacji będzie dłuższa

Minister Sprawiedliwości Jarosław Gowin zapowiedział wydłużenie do końca listopada listy zawodów podlegających deregulacji o kolejnych 100 zawodów. Wśród nich mają się znaleźć profesje górnicze, kolejowe oraz finansowe.
Drugi etap deregulacji ma być podzielony na dwie transze po 50 zawodów. Zawody z pierwszej transzy będą ogłoszone do końca lipca, z drugiej do końca listopada. Do początku kwietnia wszystkie resorty mają czas na przesłanie podlegającej im listy zawodów, które można uwolnić oraz wyznaczyć swojego pełnomocnika, który będzie negocjował sprawy deregulacji z resortem sprawiedliwości.

Źródło: www.bezrobocie.org.pl, 14 marca 2012 r.

2012-03-14
Nie można odliczyć VAT od zastępstwa procesowego

Spółka nie ma prawa do odliczenia VAT naliczonego z faktury wystawionej z tytułu zastępstwa procesowego w sprawie dot. zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych, ponieważ nie ma w tym wypadku bezpośredniego związku pomiędzy przedmiotem sporu a sprzedażą opodatkowaną VAT.
Nie ma wątpliwości, że bezpośredni związek zastępstwa procesowego dotyczy czynności nieobjętych VAT. Związek otrzymanej faktury i poniesienie kosztu obciąża działalność całej spółki, a ta jest opodatkowana. Pośredni związek z czynnościami opodatkowanymi zatem istnieje. Większość orzeczeń sądów administracyjnych wskazuje na konieczność istnienia bezpośredniego związku wydatku ze sprzedażą opodatkowaną. Przykładowo w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 18 sierpnia 2011 r., I SA/Wr 687/11 stwierdzono, iż podstawową przesłanką pozytywną dla odliczenia podatku naliczonego, wynikającą z przepisu art. 86 ust. 1 ustawy VAT jest, bezpośredni i funkcjonalny związek nabytych towarów i usług z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi i ich wykorzystanie w ramach działalności opodatkowanej". Podobnie orzekał WSA w Białymstoku w wyroku z dnia 5 maja 2009 r., I SA/Bk 113/09. Odmienne stanowisko w tym zakresie prezentują wyroki: NSA z dnia 22 lutego 2002 r., III SA 7776/98, WSA we Wrocławiu z dnia 15 czerwca 2009 r., I SA/Wr 1368/08, w których przyjęto, że dla odliczenia podatku naliczonego, wystarczające jest istnienie tylko pośredniego związku podatku naliczonego z opodatkowanymi czynnościami podatnika. Niemniej jednak biorąc pod uwagę większą część orzecznictwa należy uznać, iż w opisanej sytuacji faktura za zastępstwo procesowe nie uprawnia do odliczenia VAT naliczonego.

Paweł Małecki, Vademecum Głównego Księgowego,14 marca 2012 r.

2012-03-13
RPO apeluje o ujednolicenie stawek podatku VAT na książki

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Finansów w sprawie zróżnicowania stawek podatku od towarów i usług na publikacje drukowane lub wydawane na dyskach oraz publikacje oferowane w formie elektronicznej. Zdaniem Rzecznika obowiązująca regulacja narusza konstytucyjną zasadę równości.
W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich badana jest sprawa różnic w stawce podatku od towarów i usług na publikacje wydawane na nośnikach fizycznych (drukowane, wydawane na dyskach, taśmach etc.) oraz te oferowane w formie zapisu cyfrowego (tzw. e-booki). Zgodnie z art. 41 ust. 2a w związku z pozycją 32 i 33 załącznika nr 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług książki drukowane oraz wydane na dyskach, taśmach i innych nośnikach oznaczone symbolami ISBN oraz czasopisma specjalistyczne objęte są stawką 5%, zgodnie z pozycją 73 i 74 załącznika nr 3 do ustawy gazety i czasopisma drukowane lub na nośnikach (dyskach taśmach i innych) oznaczone symbolami ISSN objęte są stawką 7% podatku. Ta sama publikacja wydana w formie cyfrowej traktowana jest zaś jako usługa świadczona drogą elektroniczną i jest objęta stawką 23%.
Zdaniem Rzecznika powyższe rozwiązanie budzi wątpliwości z punktu widzenia konstytucyjnej gwarancji równości oraz wolności dostępu do dóbr kultury. Nie sprzyja także rozwojowi czytelnictwa oraz zmniejsza konkurencyjność polskich podmiotów gospodarczych oferujących e-booki. Jak podkreślił Rzecznik w swoim wystąpieniu zróżnicowanie stawki podatku wyłącznie ze względu na nośnik, na którym zapisywana jest publikacja nie jest uzasadnione żadnymi obiektywnymi względami.
Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się z prośbą o poinformowanie, czy w Ministerstwie Finansów trwają obecnie prace nad objęciem publikacji udostępnianych w formie cyfrowej taką samą stawką podatku od towarów i usług jaka obowiązuje w odniesieniu do pozostałych publikacji.

Źródło: www.brpo.gov.pl, 13 marca 2012 r.

2012-03-13
Można wyceniać towary jednocześnie w cenach zakupu i nabycia

Jednostka ma możliwość dokonywania wyceny towarów pochodzących z importu w cenie nabycia, przy jednoczesnym zastosowaniu ceny zakupu do wyceny towarów krajowych.
Co do zasady jednostka powinna stosować jednolite zasady wyceny dla tej samej grupy rodzajowej zapasów. Należy przy tym pamiętać, że ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) dalej u.o.r., w art. 28 ust. 1 pkt 6 wskazuje cenę nabycia, jako podstawowy parametr wyceny zapasów. Wycena na poziomie ceny zakupu jest możliwa tylko wtedy, gdy koszty zakupu towarów są na relatywnie niskim poziomie (nieistotne), albo też jednostka utrzymuje względnie stałe lub bardzo niskie poziomy zapasów (por. art. 34 ust. 1 u.o.r.). Na tej podstawie jednostka może przyjąć w swojej polityce rachunkowości, że w przypadku, gdy koszty zakupu towarów są poniżej ustalonego przez nią poziomu (np. % wartości zakupu), podlegają one ujęciu w koszty okresu bezpośrednio w momencie ich poniesienia. Przyjmując taką regułę, jednostka może wyceniać:
- w cenie nabycia - towary z importu, dla których, jak można wnioskować z treści pytania, koszty zakupu są wysokie, zaś
- w cenie zakupu towary krajowe, dla których koszty zakupu są na nieistotnym poziomie.
W takim przypadku jednostka powinna dokonać dla potrzeb ewidencyjnych wewnętrznej klasyfikacji towarów na towary z importu oraz towary krajowe, z jednoczesną możliwością podziału towarów importowanych na pochodzące z UE i z innych krajów. Dla każdej grupy klasyfikacyjnej towarów można wprowadzić odrębną analitykę kosztów zakupu, co umożliwi lepsze ich rozliczenie na sprzedane towary, a co za tym idzie, zapewni lepszą wycenę bilansową towarów.

Marcin Michalak, Vademecum Głównego Księgowego, 13 marca 2012 r.

2012-03-13
Policzono podpisy pod wnioskiem o referendum emerytalne

Zakończyła się weryfikacja podpisów pod wnioskiem NSZZ Solidarność" o referendum ws. planowanych przez Rząd zmian emerytalnych. Marszałek Sejmu Ewa Kopacz zapowiada jego głosowanie na ostatnim marcowym posiedzeniu Sejmu, czyli w dniach 28-30 marca.
Dnia 12 marca 2012 r. Marszałek Ewa Kopacz poinformowała, że zakończyła się weryfikacja 574 220 podpisów, z czego 550 887 podpisów zostało złożonych prawidłowo. Zapowiedziała również przekazanie przewodniczącemu "S" Piotrowi Dudzie pisma informującego o zebraniu pod wnioskiem wymaganej ustawowo liczby podpisów. NSZZ Solidarność" złożyła 15 lutego 2012 r. zebrane przez siebie 1,38 mln podpisów pod wnioskiem o referendum, w którym chce aby Polacy opowiedzieli się za lub przeciw podwyższeniu wieku emerytalnego do 67 lat. Zgodnie z Konstytucją Sejm ma prawo zarządzić referendum ogólnokrajowe bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Wynik jest wiążący, jeśli w referendum wzięła udział więcej niż połowa uprawnionych do głosowania.

Źródło: www.solidarność.org.pl, 13 marca 2012 r.

2012-03-09
ZUS nie pozbawi prawa do emerytury

Od 8 marca jako niezgodny z Konstytucją nie obowiązuje już przepis uprawniający ZUS do zmiany na niekorzyść świadczeniobiorcy decyzji przyznającej emeryturę lub rentę. Trybunał Konstytucyjny uznał, że art. 114 ust. 1a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest niezgodny z zasadą zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa. Na podstawie tego przepisu ZUS mógł pozbawić emeryta lub rencistę prawa do świadczenia, jeżeli uznał, że przedłożone dowody nie dawały podstaw do ustalenia takiego prawa.
Zdaniem Trybunału, nie może być tak, że organ, po upływie kilku czy kilkunastu lat, w reakcji na stwierdzone nieprawidłowości w procesie ustalania prawa do świadczeń uzyskuje "doraźny instrument" umożliwiający nieograniczoną w czasie weryfikację świadczeń. Sytuacja, w której możliwe jest pozbawienie prawa do emerytury lub renty wskutek uznania, że przedłożone dowody nie dawały podstaw do ustalenia takiego prawa oznacza naruszenie zasady zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa.
Wyrok został ogłoszony w Dzienniku Ustaw 8 marca. Z tym dniem art. 114 ust. 1a utracił moc obowiązującą.

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, 9 marca 2012 r.

2012-03-08
Upominki dla pracownic z okazji Dnia Kobiet a koszty podatkowe pracodawcy

Poniesione przez pracodawcę wydatki na upominki z okazji Dnia Kobiet mogą stanowić koszt uzyskania przychodu. Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych jako niestanowiące kosztów uzyskania przychodu (zob. art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.). Kosztami ponoszonymi w celu osiągnięcia przychodów są, między innymi, wszelkie koszty pracownicze, w tym wydatki ponoszone w związku z zakupem dla pracowników nagród czy prezentów. W konsekwencji wydatki na zakup upominków dla pracownic (z okazji Dnia Kobiet) zakładu stanowią w mojej ocenie koszty uzyskania przychodu.
Na marginesie należy dodać, że kosztami takimi nie są natomiast wydatki na zakup prezentów dla kobiet niezatrudnionych u danego pracodawcy, np. dla pracownic z innych zakładów. Koszty takie należy uznać za koszty reprezentacji, a te nie stanowią kosztów uzyskania przychodu (zob. art. 16 ust. 1 pkt 28 u.p.d.o.p.).

Vademecum Głównego Księgowego, 8 marca 2012 r.

2012-03-08
Darowizna żywności nie będzie zwolniona z VAT

Zwolnienie z podatku VAT darowizny żywności na cele charytatywne byłoby możliwe tylko w przypadku dokonania zmian w prawie unijnym. Minister Finansów odpowiadając na interpelację poselską nr 1700 wyjaśnił kwestię opodatkowania VAT żywności przeznaczonej na cele charytatywne.
Przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst. jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054) nie zakładają co do zasady opodatkowanie podatkiem VAT usług darowizny towarów. Opodatkowanie darowizny ma miejsce wówczas gdy podatnikowi przysługiwało w całości lub w części prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów. Należy zaznaczyć, że podatek VAT jest podatkiem zharmonizowanym w ramach UE i zastosowanie obniżonej stawki lub zwolnienia jest ograniczone do towarów i usług wymienionych w dyrektywie Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347). Dyrektywa nie przewiduje obecnie zwolnienia od VAT dla darowizn żywności dokonywanych przez sieci handlowe czy firmy cateringowe. Inicjatywa legislacyjna w tym zakresie należy wyłącznie do Komisji Europejskiej.
Minister Finansów podkreślił, że w przypadku darowizny towarów mają zastosowanie szczególne zasady określenia podstawy opodatkowania. Przy darowiźnie towarów, w stosunku do których podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy ich nabyciu podstawą opodatkowania jest cena nabycia, określona w momencie dostawy. Przykładowo, w przypadku handlowców dokonujących darowizn żywności uaktualnia się cenę nabycia towarów, uwzględniając upływający termin przydatności do spożycia.
Resort finansów wyjaśnił, że jakiekolwiek zmiany w opodatkowaniu VAT darowizny towarów będą możliwe tylko w przypadku dokonania zmian na szczeblu unijnym.

Źródło: Biuro Prasowe Sejmu, 8 marca 2012 r.

2012-03-07
Prezes KRUS ogłosił wysokość składek na II kwartał 2012 r.

Składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie rolników w II i III kw. 2012 r. będzie wynosiła 42,00 zł. Wysokość podstawowej miesięcznej składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w II kwartale 2012 r. wyniesie 80,00 zł.
Rada Ubezpieczenia Społecznego Rolników w uchwale z dnia 29 lutego 2012 r. ustaliła, iż wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie zarówno w II jak i III kwartale 2012 r. będzie wynosiła 42 zł za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu.
Podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w II kwartale 2012 r. będzie wynosiła 80 zł (10% obowiązującej w marcu 2012 r. emerytury podstawowej wynoszącej 799,18 zł). Wysokość dodatkowej miesięcznej składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w II kwartale 2012 r. dla osób prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych będzie stanowić odpowiednio:
1) 96,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych (12% emerytury podstawowej),
2) 192,00 zł dla gospodarstw od 100 ha do 150 ha (24% emerytury podstawowej),
3) 288,00 zł dla gospodarstw od 150 ha do 300 ha (36% emerytury podstawowej),
4) 384,00 zł dla gospodarstw rolnych powyżej 300 ha (48% emerytury podstawowej).

Źródło: www.krus.gov.pl, 7 marca 2012 r.

2012-03-06
Będzie możliwość umorzenia nieopłaconych składek przedsiębiorców

Przedsiębiorcy, którzy w okresie od dnia 1 stycznia 1999 r. do dnia 28 lutego 2009 r. podlegali obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu, będą mogli złożyć wniosek o umorzenie nieopłaconych (a należnych z tytułu prowadzonej działalności) składek.
Tak wynika z projektu ustawy o umorzeniu należności powstałych z tytułu niezapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.
Warunkiem umorzenia nieopłaconych składek będzie złożenie wniosku w terminie 12 miesięcy od daty wejścia w życie projektowanej ustawy oraz uregulowanie wszystkich pozostałych niepodlegających umorzeniu składek, odsetek za zwłokę i pozostałych powstałych kosztów w terminie 12 miesięcy od daty uprawomocnienia się decyzji określającej warunki umorzenia.
Przedsiębiorcy, którzy skorzystają z umorzenia należności na własne ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzonej działalności, nie będą mieli uwzględnionego okresu, za który zostały umorzone należności, przy ustalaniu prawa do świadczeń emerytalnych i rentowych.
Projekt został skierowany do opinii Biura Legislacyjnego oraz Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 6 marca 2012 r.

2012-03-06
Sejm uchwalił ustawę o ratyfikacji umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Czechami

Na posiedzeniu dnia 2 marca Sejm przyjął ustawę o ratyfikacji polsko-czeskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, która zakłada usunięcie klauzuli tzw. tax sparing.
Podstawowym założeniem uchwalonej ustawy o ratyfikacji Umowy pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Czeską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu zawartej 13 września 2011 r. w Warszawie jest usunięcie przepisów umożliwiających tzw. tax sparing czyli odliczenie podatku fikcyjnego. Zmianie ulegnie również opodatkowanie licencji, dywidend i odsetek, definicji umownych, wymiany informacji i tzw. korekt wtórnych.
Nowa umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Czechami ma zastąpić dotychczas obowiązującą umowę z dnia 13 września 1993 r.
Przepisy zezwalające na odliczanie podatku fikcyjnego zostały już usunięte z umów podatkowych z Finlandią, Norwegią czy Szwecją.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 6 marca 2012 r.

2012-03-05
Znikną ograniczenia w dostępie do wykonywania określonych zawodów

Na konferencji prasowej minister sprawiedliwości, Jarosław Gowin przedstawił projekt ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów. Polska jest dziś bowiem rekordzistą Europy w ograniczaniu dostępu do pracy. W naszym kraju nie można swobodnie wykonywać aż 380 profesji.
W pierwszej transzy ułatwiony zostanie dostęp do 49 zawodów. Deregulacja dostępu do zawodów jest konieczna, gdyż jak podkreślono, obecne ograniczenia niosą za sobą szereg negatywnych skutków gospodarczo-społecznych, a są to: wzrost poziomu bezrobocia głównie wśród grup szczególnie na nie narażonych, wzrost cen i spadek jakości usług w branżach, w których zawody te występują, rozrost biurokracji i zwiększanie kosztów funkcjonowania państwa.
Według szacunków ekspertów, deregulacja może zwiększyć zatrudnienie w tych zawodach o 15-20%. W pierwszej transzy ułatwiony zostanie dostęp do 49 zawodów. Docelowo otwartych ma zostać około 230 zawodów, co stanowi ponad 60% wszystkich obecnie regulowanych w Polsce profesji.

Źródło: www.premier.gov.pl, 5 marca 2012 r.

2012-03-01
Wzrasta maksymalna podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

Podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w marcu, kwietniu i maju 2012 r. nie może przekraczać miesięcznie kwoty 8966,88 zł.
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie, nie może przekraczać miesięcznie 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2011 r. (Mon. Pol. poz. 62) - przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2011 r. wynosiło 3586,75 zł.

Źródło: www.zus.pl, 1 marca 2012 r.

2012-03-01
Od 1 marca rośnie wysokość świadczeń emerytalno-rentowych

W tym roku świadczenia zwaloryzowane zostaną kwotowo, a nie procentowo. Większość emerytur i rent wzrośnie o kwotę 71 zł.
Jest to efekt ustawy z dnia 13 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła na ten rok waloryzację kwotową, a nie procentową, jak to było w latach ubiegłych.
Waloryzacji podlegają świadczenia w wysokości przysługującej w dniu 29 lutego tego roku: emerytury (w tym pomostowe, okresowe kapitałowe oraz nauczycielskie świadczenia kompensacyjne), renty z tytułu niezdolności do pracy (w tym renty szkoleniowe), renty rodzinne, renty socjalne oraz świadczenia i zasiłki przedemerytalne. Waloryzacji kwotowej nie będzie podlegała renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy oraz emerytura nie podlegająca podwyższeniu do kwoty świadczenia najniższego.
Od marca waloryzacji podlegają również dodatki do emerytur i rent oraz świadczenia pieniężne, które zostaną podniesione o zapisany w ww. ustawie wskaźnik procentowy wynoszący 104,8 proc.

Źródło: www.zus.pl, 1 marca 2012 r.

2012-02-29
Zmieni się wysokość stawek za 1 km przebiegu pojazdu

Projekt rozporządzenia w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy został przekazany do Ministra Finansów w celu uzgodnienia zmian w zakresie wysokości stawek za 1 km przebiegu pojazdu.
Przygotowany przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej projekt z dnia 23 sierpnia 2011 r. w uaktualnionej wersji zakłada, że stawki za 1 km przebiegu pojazdu nie będą mogły być wyższe, niż: 1) dla samochodu osobowego:
a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,6444 zł,
b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 1,0329 zł,
2) dla motocykla - 0,2845 zł,
3) dla motoroweru - 0,1708 zł.
Zaproponowane stawki - zdaniem PKPP Lewiatan - są akceptowalne i odpowiadają realnym kosztom ponoszonym z tytułu ich użytkowania. Konfederacja proponuje zaokrąglenie stawek, tak by ułatwić w przyszłości posługiwanie się nimi.

Źródło: www.pkpplewiatan.pl, 29 lutego 2012 r.

2012-02-29
Becikowe nie dla wszystkich

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka będzie przysługiwała matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 1922,00 zł.
Wprowadzenie kryterium dochodowego w kontekście uzyskania becikowego zostało zaproponowane przez resort pracy w projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Projekt ustawy jest realizacją postulatów wygłoszonych przez Premiera w expose 18 listopada. Proponuje się, aby ustawa weszła w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Projekt ustawy został przekazany Komitetowi Rady Ministrów.

Źródło: www.mpips.gov.pl, 29 lutego 2012 r.

2012-02-28
Od marca więcej zarobi emeryt i rencista

Od marca wzrasta wysokość kwot przychodu, których przekroczenie powoduje zmniejszenie lub zawieszenie emerytury lub renty.
Wysokość przysługującej emerytury lub renty może ulec zmniejszeniu lub prawo do tych świadczeń zawieszeniu w przypadku osiągania przez świadczeniobiorcę przychodu wpływającego na uprawnienia emerytalno-rentowe powyżej określonej kwoty progowej. Świadczenie ulega zmniejszeniu w razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS. Natomiast w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130% ww. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, ulega zawieszeniu. W dniu 27 lutego 2012 r. w Mon. Pol. poz. 100 został ogłoszony komunikat, w którym Prezes ZUS określił, iż od dnia 1 marca 2012 r. kwota przychodu odpowiadająca:
1) 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2011 r. wynosi 2510,80 zł (osiągnięcie tej kwoty powoduje zmniejszenie emerytury lub renty);
2) 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2011 r. wynosi 4662,80 zł (osiągnięcie tej kwoty powoduje zawieszenie emerytury lub renty).
Kwoty maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent od 1 marca 2012 r. wynoszą:
1) 528,00 zł dla emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
2) 396,03 zł dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
3) 448,83 zł dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba.

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, 28 lutego 2012 r.

2012-02-27
Opodatkowanie wynajmu prywatnego mieszkania przez podatnika VAT

Podatnik VAT wynajmujący prywatne mieszkanie jest z tego tytułu podatnikiem VAT i powinien dokumentować ten najem fakturami VAT oraz być uwzględniany w składanych przez niego deklaracjach. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054) dalej u.p.t.u., podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.
Pojęcie działalności gospodarczej w rozumieniu u.p.t.u. definiuje art. 15 ust. 2 u.p.t.u., zgodnie z którym działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.
Z powyższego wynika, że najem stanowi działalność gospodarczą w rozumieniu u.p.t.u. W konsekwencji czynny podatnik VAT wynajmujący prywatne mieszkanie jest z tego tytułu podatnikiem VAT i powinien być uwzględniany w składanych przez niego deklaracjach. Cytowane przepisy nie wprowadzają bowiem rozróżnienia na wykorzystywanie towarów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i towarów prywatnych.
Należy jednak zwrócić uwagę na to, że zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 36 u.p.t.u., wolne od podatku są usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe. Jeśli więc w takim charakterze będzie wynajmowane mieszkanie, podatnik powinien dokumentować ten najem fakturami VAT ze stawką "zw".

Vademecum Głównego Księgowego, 27 lutego 2012 r.

2012-02-24
ZUS ogłosił wysokość dodatków do emerytur i rent od 1 marca

Od 1 marca wzrośnie wysokość dodatków do emerytury lub renty oraz kwoty maksymalnych zmniejszeń emerytury lub renty w razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (nie wyższej jednak niż 130% tego wynagrodzenia).
Nowa wysokość dodatków została ogłoszona 23 lutego w komunikacie Prezesa ZUS z dnia 21 lutego 2012 r. (Mon. Pol. poz. 90).
Kwota dodatku pielęgnacyjnego, za tajne nauczanie oraz kombatanckiego od 1 marca będzie wynosiła 195,67 zł, natomiast kwota dodatku dla sierot zupełnych - 367,79 zł.
Kwota świadczenia pieniężnego przysługującego żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych oraz kwota świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy, będą od 1 marca wynosiły od 9,81 zł do 195,67 zł.
Kwoty maksymalnych zmniejszeń emerytury lub renty w razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS, nie wyższej jednak niż 130% tego wynagrodzenia, od 1 marca wynoszą:

a) 528,00 zł dla emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
b) 396,03 zł dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
c) 448,83 zł dla renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba.

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, 24 lutego 2012 r.

2012-02-23
Minister Pracy za zasiłkiem dla bezrobotnych dla byłych przedsiębiorców w wieku 55/60 lat

Minister odpowiadając na interpelację poselską stwierdził, iż do okresu uprawniającego do nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych powinien być zaliczany również okres prowadzenia działalności gospodarczej przez kobiety powyżej 55 lat i mężczyzn powyżej 60 lat, wobec których został zniesiony obowiązek odprowadzania składki na Fundusz Pracy.
Interpelacja dotyczyła luki w prawie, dyskryminującej osoby prowadzące działalność gospodarczą, które po utracie miejsca pracy nie mogą otrzymać zasiłku dla bezrobotnych, gdyż nie mają opłacanych składek na Fundusz Pracy w ciągu 18 miesięcy przed zakończeniem działalności.
Możliwość nieopłacania składek na FP wynika z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Pracodawcy zatrudniający bezrobotnych powyżej 50. roku życia zostali okresowo zwolnieni z opłacania składek na Fundusz Pracy, zaś pracodawcy zatrudniający kobiety po 55. roku życia i mężczyzn po 60. roku, nie opłacają tych składek w ogóle. Ulga ta miała zachęcać pracodawców do zatrudniania osób w wieku przedemerytalnym, a prowadzącym działalność gospodarczą ulżyć w opłatach.
Minister Pracy odpowiadając na interpelację podkreślił, iż Ministerstwo przekazało drogą elektroniczną urzędom pracy stanowisko, zgodnie z którym okres prowadzenia działalności gospodarczej przez kobiety powyżej 55 lat i mężczyzn powyżej 60 lat powinien być zaliczany do okresu uprawniającego do nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 23 lutego 2012 r.

2012-02-22
Od 1 kwietnia wzrośnie stopa procentowa składki wypadkowej

Od 1 kwietnia stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe dla płatnika zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych będzie wynosiła 1,93%. Taka zmiana wynika z projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków.
Kategoria ryzyka dla grup działalności ustalana jest na okres nie dłuższy niż trzy lata składkowe. Od 1 kwietnia 2012 r. (czyli od nowego roku składkowego) dla poszczególnych grup działalności powinny być ogłoszone nowe kategorie ryzyka.
Projekt rozporządzenia zakłada zachowanie tej samej kategorii ryzyka i tej samej stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe dla 22 grup działalności. Dla 14 grup działalności nastąpi wzrost kategorii ryzyka i stopy procentowej składki, natomiast w przypadku 28 grup działalności efektem zmiany kategorii ryzyka będzie obniżenie stopy procentowej składki. Najniższa stopa procentowa składki będzie nadal wynosiła 0,67%, natomiast najwyższa osiągnie poziom 3,86% (dotychczas 3,33%). Ponieważ stopa procentowa składki dla płatnika zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych oraz dla płatników składek niepodlegających wpisowi do rejestru REGON wynosi 50% najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności oznacza to, że w nowym roku składkowym dla tych płatników składek będzie ona wyższa i wyniesie 1,93% (obecnie 1,67%).

Źródło: www.rcl.gov.pl, 22 lutego 2012 r.

2012-02-22
Wysoko kwalifikowany cudzoziemiec otrzyma zezwolenie na zamieszkanie w Polsce

Cudzoziemiec będzie mógł otrzymać zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w celu podjęcia w Rzeczypospolitej Polskiej pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. Taka zmiana wynika z projektu ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, który ma na celu transpozycję do polskiego porządku prawnego dyrektywy Rady 2009/50/WE z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. Projekt zakłada dodanie do ustawy o cudzoziemcach rozdziału 4a pod tytułem ?Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji", regulującego warunki, na jakich udzielane będzie zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w celu podjęcia w Rzeczypospolitej Polskiej pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. Omawiane zezwolenie będzie wydawane w ramach jednej procedury administracyjnej. Nowelizacja ma wejść w życie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: www.rcl.gov.pl, 22 lutego 2012 r.

2012-02-21
Zmiana rozporządzenia w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych

Do konsultacji społecznych został skierowany projekt rozporządzenia z dnia 6 lutego 2012 r. zmieniającego rozporządzeniew sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
Planowana zmiana dotyczy treści § 8 rozporządzenia, określającego maksymalną intensywność pomocy ze środków zasilających ten ZFRON. Konieczność jej wprowadzenia wynika z nowelizacji przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), zgodnie z którą od 1 stycznia 2010 r. pracodawcy posiadający status zakładu pracy chronionej przekazują zaliczki na podatek od osób fizycznych w 60% na ZFRON i 40% na PFRON. Przed dniem wejścia w życie procentowy udział przedstawiał się następująco wynosił: 10% na PFRON i 90% na ZFRON.

Źródło: www.rcl.gov.pl, 21 lutego 2012 r.

2012-02-20
Od 1 marca waloryzacja rent i emerytur

KRUS ogłosił wysokości emerytur i rent rolniczych obowiązujących od 1 marca 2012 r. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 stycznia 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. Poz. 118), od dnia 1 marca 2012 r. kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do dnia 29 lutego 2012 r. podlegają podwyższeniu o kwotę 71 zł.
Kwoty świadczeń wzrastają więc o kwotę 71 zł, natomiast kwoty dodatków o 4,8%. Kwota rolniczej emerytury podstawowej (tak jak kwota najniższej emerytury pracowniczej) od dnia 1 marca 2012 r. będzie wynosiła 799 zł 18 gr miesięcznie (brutto). W konsekwencji od dnia 1 marca 2012 r. zostaną podwyższone wszystkie emerytury i renty rolnicze, renty socjalne ? wypłacane na dzień 29 lutego 2012 r. (poprzez dodanie do kwoty świadczenia przysługującego w dniu 29 lutego 2012 r. kwoty waloryzacji w wysokości 71 zł).
Od 1 marca 2012 r. wysokość renty socjalnej wynosi 682 zł 67 gr.
Od 1 marca 2012 r. wysokość dodatku pielęgnacyjnego, a także dodatku za tajne nauczanie, dodatku kombatanckiego oraz wysokość maksymalna świadczeń pieniężnych przysługujących byłym żołnierzom górnikom i osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR podlega podwyższeniu do kwoty 195 zł 67 gr.
Wysokość dodatku dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji wzrośnie do kwoty 293 zł 51 gr. Natomiast wysokość dodatku kompensacyjnego podlega od dnia 1 marca 2012 r. podwyższeniu do kwoty 29 zł 35 gr.
Dodatek dla sieroty zupełnej wynosi od dnia 1 marca 2012 r. 367 zł 79 gr.
W związku ze zmianą najniższej emerytury od 1 marca br. wzrasta do kwoty 3.196 zł 72 gr zasiłek macierzyński; przysługuje on w wysokości czterokrotnej emerytury podstawowej.
Od 1 marca 2012 r. kwota zasiłku pogrzebowego nadal wynosi 4.000 zł.

Źródło: www.krus.gov.pl, 20 lutego 2012 r.

2012-02-20
Sejm odrzucił projekt ustawy o zwrocie VAT na ubranka dla niemowląt

Na piątkowym posiedzeniu Sejmu odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z zakupem odzieży i dodatków odzieżowych dla niemowląt oraz obuwia dziecięcego. Projekt autorstwa PiS został odrzucony.
Projekt ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z zakupem odzieży i dodatków odzieżowych dla niemowląt oraz obuwia dziecięcego (druk nr 123) zakładał zwrot części wydatków poniesionych w danym roku podatkowym w związku z zakupem odzieży i dodatków odzieżowych dla niemowląt, o ile wyniosły one ponad 200 zł. Potrzebę wprowadzenia powyższej regulacji posłowie PiS argumentowali podniesieniem stawki VAT na te produkty z 7% do 23%.
Na piątkowym posiedzeniu Sejmu wiceminister finansów Maciej Grabowski wyjaśnił, że Polska nie spełnia warunków, aby ubiegać się o środek specjalny pozwalający na obniżenie VAT.
Regulacje w zakresie podatku VAT podlegają harmonizacji z regulacjami unijnymi, w szczególności z dyrektywą Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347). Zastosowanie obniżonych stawek podatkowych w wysokości nie niższej niż 5% jest możliwe wyłącznie w odniesieniu do towarów i usług wymienionych w załączniku III do dyrektywy.
Sejm w pierwszym czytaniu odrzucił projekt ustawy.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 20 lutego 2012 r.

2012-02-17
Za nieopłacenie składek płatnik nie zostanie ukarany podwójnie

Za nieopłacenie lub opłacenie w nienależytej wysokości składek na osobę fizyczną będącą płatnikiem składek nie będzie można nałożyć jednocześnie opłaty dodatkowej oraz kary za wykroczenie lub kary za przestępstwo.
Resort pracy przekazał do konsultacji społecznych projekt ustawy zmieniającej ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych. Nowelizacja ustawy została przygotowana w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 2010 r. sygn. akt. P 29/09 (Dz. U. Nr 225, poz. 1474), który orzekł o niekonstytucyjności a zarazem niezgodności z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi, przepisów na mocy których za ten sam czyn, polegający na nieopłaceniu lub opłaceniu w nienależytej wysokości składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne lub innych składek pobieranych przez ZUS, na osobę fizyczną będącą płatnikiem tych składek, można nałożyć sankcję administracyjną w postaci opłaty dodatkowej, a także karę za wykroczenie lub karę za przestępstwo.
Obecnie osoba fizyczna będąca płatnikiem składek za nieopłacenie lub opłacenie w nienależytej wysokości składek ZUS może zostać ukarana podwójnie. Może zostać na nią nałożona opłata dodatkowa, która jest wymierzana przez ZUS w przypadku nieopłacania składek lub opłacania ich w zaniżonej wysokości. Jej wysokość wynosi od 1% do 100% nieopłaconych składek i jest stosowana adekwatnie do nieprawidłowości stwierdzonych w zakresie obowiązku opłacania składek i okoliczności, które do nich doprowadziły. Jednocześnie sankcje za ten sam czyn przewidują przepisy kodeksu karnego stanowiąc, iż ten kto, wykonując czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, złośliwie lub uporczywie narusza prawa pracownika wynikające ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Po wejściu w życie proponowanej zmiany w przypadku przestępstwa lub wykroczenia, które zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem skazującym, opłaty dodatkowej za ten sam czyn.
Proponowana zmiana, z uwagi na odroczenie przez Trybunał utraty mocy obowiązującej niekonstytucyjnych przepisów, miałaby wejść w życie 1 maja 2012 r.

Źródło: www.rcl.gov.pl,17 lutego 2012 r.

2012-02-16
Wyższy VAT albo wiek emerytalny

VAT na wszystkie produkty trwale podniesiony o 8 punktów procentowych, składka emerytalna podniesiona z 19,5 proc. do 30 proc. pensji, zaś wypłacane świadczenia obniżone o połowę - taką alternatywę dla podniesienia wieku emerytalnego przedstawił premier na koferencji po ostatnim posiedzeniu rządu.
Projekt ustawy emerytalnej został skierowany we wtorek do konsultacji społecznych. Ustawa zakłada, że od 2013 r. stopniowo zrównywany i podwyższany będzie wiek przechodzenia na emeryturę kobiet i mężczyzn do 67 lat. Wiek emerytalny będzie podnoszony co cztery miesiące o 1 miesiąc. Dzięki temu poziom 67 lat zostanie osiągnięty dla mężczyzn w 2020 r., a dla kobiet w 2040.
Zdaniem szefa rządu, podniesienie wieku emerytalnego jest konieczne, by państwo za kilkadziesiąt lat nadal mogło wypłacać świadczenia. Pozostawienie wieku emerytalnego na obecnych poziomach, zmusiłoby rząd do szukania pieniędzy gdzie indziej.
Premier zaznaczył, że przedstawione symulacje mają uświadomić, jakie są zastępcze warianty i dodał, że dedykuje te dane zwolennikom referendum w sprawie podniesienia wieku emerytalnego.
- Uczciwe referendum musiałoby dotyczyć wyboru między poszczególnymi trudnymi decyzjami, a nie tylko pomiędzy wariantami, czy wiek emerytalny będzie wyższy, czy niższy. Bo jeśli ma być utrzymany ten wiek emerytalny, to musimy odpowiedzieć w takim referendum, na co się zgadzamy- na stały wyższy VAT, a więc wyższe ceny, czy na wyraźnie niższe emerytury, czy radykalne podniesienie składki emerytalnej- podkreślił premier Tusk.

Źródło: www.kprm.gov.pl, 16 lutego 2012 r.

2012-02-15
Rząd negatywnie o obywatelskim projekcie zmian ustawy o PIT

Rząd negatywnie ocenił zmiany zaproponowane w obywatelskim projekcie zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który zakłada możliwość odliczenia od dochodu kwoty 12 tys. zł rocznie pod warunkiem jej wpłaty na dobrowolne zabezpieczenie emerytalne.
Obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 25) zakłada uzupełnienie emerytury, pochodzącej z części obowiązkowej systemu, o dodatkowe środki. Rząd zaznaczył, że proponowane regulacje zostały już zrealizowane poprzez zmianę niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych tj. wprowadzające Indywidualne Konta Emerytalne.
Autorzy nowelizacji przede wszystkim proponują odliczenie od dochodu w każdym roku kwoty nieprzekraczającej 12 tys. zł, jeżeli środki te zostaną przeznaczone na własne dobrowolne zabezpieczenie emerytalne podatnika. Według nich, odliczenie nie powinno przysługiwać osobom mającym indywidualne konta emerytalne. Wszystkie przedstawione propozycje ich zdaniem mają służyć poprawie sytuacji materialnej przyszłych emerytów, którzy będą pobierać świadczenia w nowym systemie.
Rząd uważa, że zaproponowana forma oszczędzania emerytalnego nie jest uzasadniona, stanowi bowiem odpowiednik obowiązującej od 1 stycznia 2012 r. regulacji stwarzającej możliwość odliczenia od dochodu wpłat na dobrowolne zabezpieczenie emerytalne w ramach Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Zasadniczo sprawa sprowadza się jednak do proponowanej kwoty odliczenia (12 tys. zł rocznie), której efektem w przypadku przyjęcia obywatelskiej regulacji byłoby dalsze zmniejszenie wpływów z podatku PIT, co byłoby nie bez znaczenia dla budżetu. Ponadto przewidywana wysokość odliczenia sprawiłaby, że w całości z tej ulgi mogłyby skorzystać osoby uzyskujące wysokie dochody.
Zdaniem rządu, brakuje także uzasadnienia dla propozycji wyłączenia z kręgu potencjalnych beneficjentów nowej ulgi osób oszczędzających na indywidualnych kontach emerytalnych (IKE).
Rząd zaznaczył również, że pracuje nad wprowadzeniem do polskiego systemu prawnego instytucji tzw. odwróconego kredytu hipotecznego dzięki któremu instytucje finansowe będą mogły udzielać kredytu w zamian za przejęcie prawa do nieruchomości.

Źródło: www.premier.gov.pl, 15 lutego 2012 r.

2012-02-15
Będzie nowe rozporządzenie dotyczące dokumentowania prawa do zasiłku macierzyńskiego

Resort pracy przygotował projekt nowego rozporządzenia w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
Potrzeba wprowadzenia nowego rozporządzenia wynikała z licznych wcześniejszych zmian. Obecnie prawo do zasiłku macierzyńskiego mają nie tylko osoby korzystające z urlopu macierzyńskiego, ale również urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego czy urlopu ojcowskiego. Również osobom ubezpieczonym chorobowo, niebędącym pracownikami, przysługuje zasiłek macierzyński przez okres równorzędny. Jednocześnie rozporządzenie zostaje doprecyzowane w zakresie zasad dokumentowania prawa do zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka podczas pobytu za granicą.
W projekcie wprowadzony został nowy wniosek ZUS Z-3b przeznaczony dla osób prowadzących pozarolniczą działalność, osób z nimi współpracujących i osób duchownych. Fakt urodzenia dziecka będzie można udokumentować nie tylko skróconym odpisem aktu urodzenia dziecka, ale również jego kopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem.
Pracownica, z którą rozwiązano stosunek pracy w okresie ciąży z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, ubiegając się o zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego będzie mogła przedstawić w ZUS oświadczenie o niezapewnieniu jej innego zatrudnienia, które zastąpi zaświadczenie powiatowego urzędu pracy o braku propozycji innego zatrudnienia. Dotychczasowy wymóg przedstawiania zaświadczenia PUP utrudniał ciężarnej uzyskanie przysługujących jej świadczeń.
Z projektu rozporządzenia usunięto wzór asygnaty zastępczej, karty zasiłkowej oraz listy płatniczej. Płatnicy stosujący dotychczas te wzory druków mogą się nimi posługiwać pomocniczo lub wybrać inną formę dokumentowania prawidłowości wypłaty zasiłków.
Wprowadzone zostały również zmiany konieczne z uwagi na regulacje ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 171, poz. 1016), na mocy której ubezpieczeni ? osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami posługują się w postępowaniach przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych identyfikatorem numerycznym PESEL, zamiast dotychczasowymi dwoma identyfikatorami (NIP i PESEL).

Źródło: www.mpips.gov.pl, 15 lutego 2012 r.

2012-02-14
Od 1 marca emeryt i rencista będzie mógł zarobić więcej

Od marca wzrasta wysokość kwot przychodu, których przekroczenie powoduje zmniejszenie lub zawieszenie emerytury lub renty.
Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wysokość przysługującej emerytury lub renty może ulec zmniejszeniu lub prawo do tych świadczeń zawieszeniu w przypadku osiągania przez świadczeniobiorcę przychodu wpływającego na uprawnienia emerytalno-rentowe powyżej określonej kwoty progowej. Świadczenie ulega zmniejszeniu w razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Natomiast w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130% ww. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, ulega zawieszeniu.
Prezes GUS w komunikacie z dnia 9 lutego 2012 r. ogłosił, iż przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2011 r. wyniosło 3586,75 zł.
W związku z tym kwota przychodu odpowiadająca 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia od 1 marca 2012 r. wynosi 2510,80 zł (do 29 lutego kwota ta wynosi 2391,20 zł), natomiast kwota przychodu odpowiadająca 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wynosi 4662,80 zł (4440,80 zł).

Źródło: www.stat.gov.pl, 14 lutego 2012 r.

2012-02-14
Mąż poprowadzi firmę ciężarnej żony

Na czas nieobecności w pracy podatniczka nie musi nikogo zatrudniać - jej firmę może prowadzić mąż na podstawie posiadanego upoważnienia.
Od dnia 11 marca 2011 r. na rachunkach nie są już wymagane podpisy - zob. § 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być zawarte w rachunkach (Dz. U. Nr 165, poz. 1373 z późn. zm.) po zmianach wprowadzonych z powyższym dniem. Jeżeli jednak rachunek ma być podpisywany przez męża podatniczki, powinien on mieć upoważnienie na podpisywanie dokumentów w imieniu żony. Od pełnomocnictwa powinno się zapłacić opłatę skarbową w kwocie 17 zł.

Vademecum Głównego Księgowego, 14 lutego 2012 r.

2012-02-13
Dla emeryta i rencisty roczny dodatek pieniężny

Proponuje się wprowadzenie dodatkowego świadczenia w postaci rocznego dodatku pieniężnego dla najsłabiej uposażonych emerytów i rencistów.
Dodatek miałby przysługiwać w wysokości 700 zł osobom, u których otrzymywane świadczenie nie przekraczało kwoty 800 zł miesięcznie, 500 zł osobom otrzymującym świadczenie w wysokości wyższej niż 800 zł, ale nie przekraczającej kwoty 1300 zł i wreszcie 250 zł osobom, których świadczenie jest wyższe niż 1300 zł.
Projektodawcy proponują, aby roczny dodatek pieniężny był wypłacany przez organ emerytalno-rentowy z urzędu. Dodatek nie będzie przysługiwał, jeżeli uprawniony do renty lub emerytury będzie jednocześnie wykonywał działalność podlegającą obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu w postaci zatrudnienia, służby lub innej pracy zarobkowej albo jeżeli będzie prowadził pozarolniczą działalność, a także w razie uzyskiwania przychodu z pełnionej służby (np. w Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej).
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw trafił do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 13 lutego 2012 r.

2012-02-13
Podwyższenie wieku emerytalnego jest konieczne

?Podwyższenie wieku jest konieczne, aby powstrzymać kurczenie się emerytur oraz przyspieszyć wzrost zamożności społeczeństwa poprzez zwiększenie liczby pracujących.
Wysokość emerytury zależy od wysokości wpłaconych składek i oczekiwanego czasu trwania życia oraz pobierania emerytury. Na godną emeryturę możemy liczyć pod warunkiem, że będziemy pracować trzy razy dłużej niż ją pobierać. Wymaga to 45 lat pracy przy 15 latach emerytury, a nie jak obecnie 35 lat pracy i 20 lat emerytury. Do tego nasze życie wydłuża się o 1 rok co 5 lat" - mówi Jeremi Mordasewicz, doradca zarządu PKPP Lewiatan.

Źródło: www.pkpplewiatan.pl, 13 lutego 2012 r.

2012-02-13
Raz w roku dodatek z tytułu wychowywania dziecka

Posłowie proponują wprowadzenie nowego świadczenia pieniężnego z tytułu wychowania dziecka.
Nowy rodzaj świadczenia rodzinnego w postaci rocznego dodatku pieniężnego z tytułu wychowania dziecka miałby przysługiwać rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka lub opiekunowi faktycznemu dziecka w wysokości 600 zł, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1008 zł. Świadczenie miałoby być wypłacane raz w roku w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę. Projekt został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 13 lutego 2012 r.

2012-02-09
Zmiany w e-deklaracji na podatek od środków transportowych

W związku ze zmianą wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1) modyfikacji dokonano również w przepisach dotyczących składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Od 8 lutego dostępny jest nowy układ informacji i powiązań w formacie danych XML. Od 1 stycznia obowiązuje nowy wzór deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1) oraz wzór załącznika do deklaracji (DT-1/A). Wzory obowiązujące dotychczas zostały dostosowane do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 171, poz. 1016), w zakresie identyfikatora podatkowego. W związku z powyższym zmiany wymagały również przepisy dotyczące e-deklaracji na podatek od środków transportowych. Zmiana rozporządzenia uwzględnia "Układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji na podatek od środków transportowych w formacie danych XML (XSD)" uwzględnia zmiany wprowadzone we wzorach formularzy DT-1 i DT-1/A. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 137) obowiązuje od dnia opublikowania tj. od 8 lutego br.

Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WKP, 9 lutego 2012 r.

2012-02-09
Nowe warunki zwolnienia z VAT dla organizacji pożytku publicznego

W związku z nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którą wyłączono z zakresu działalności pożytku publicznego sprzedaż przedmiotów darowizny, zrezygnowano z jednego z warunków zwolnienia. Dostawa tych towarów przez określone organizacje pożytku publicznego nie musi odbywać się w ramach działalności pożytku publicznego. Równocześnie wprowadzono nowe warunki stosowania tego zwolnienia polegające na tym, że środki pieniężne uzyskane z takich dostaw mają zostać przeznaczone w całości na cele określone w wydanym pozwoleniu na zbiórkę uzyskanym zgodnie z przepisami o zbiórkach publicznych. Zwolnienie nie może także spowodować naruszenia warunków konkurencji. Rozporządzenie Ministra Finansów z 3 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. (Dz. U. poz. 140) weszło w życie z dniem ogłoszenia, tj. 8 lutego 2012 r., ale zwolnienie dostaw towarów przez organizacje pożytku publicznego może być stosowane również do dostaw dokonanych w okresie od 3 listopada 2011 r.

Jolanta Mazur Redakcja Publikacji Elektronicznych WKP, 9 lutego 2012 r.

2012-02-08
Czasowa rejestracja samochodu nie wyklucza zwrotu akcyzy

Od samochodów zarejestrowanych czasowo na terytorium Polski w celu ich przewiezienia do innego kraju Unii Europejskiej, a następnie sprzedanych w ramach dostaw wewnątrzwspólnotowych przysługuje zwrot akcyzy zapłaconej na terytorium kraju. Rejestracja czasowa samochodu osobowego w celu dopuszczenia do ruchu drogowego tymczasowo, na określony czas, niezbędny do dokonania czynności rejestracyjnych nie jest tożsama z czasową rejestracją samochodu w celu jego przemieszczenia poza granicę kraju (wywóz pojazdu poza granicę). W pierwszym przypadku czasowa rejestracja jest częścią procesu rejestracji pojazdu, którego celem jest trwałe dopuszczenie do ruchu samochodu na terytorium kraju. Natomiast w drugim przypadku czasowa rejestracja nie jest częścią procesu rejestracji, wobec powyższego nie należy jej traktować jako pierwszej rejestracji na terytorium kraju. Bowiem celem rzeczonej rejestracji nie jest trwałe dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu, lecz umożliwienie przemieszczenia samochodu poza granice kraju. Czasowa rejestracja samochodu, dokonana w celu jego późniejszej dostawy wewnątrzwspólnotowej, nie stanowi pierwszej rejestracji pojazdu w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym. Tym samym taka rejestracja nie stanowi przeszkody do uzyskania zwrotu akcyzy, o którym mowa w art. 107 tej ustawy. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 25 stycznia 2012 r., ILPP3/443-77/10/11-S/TW.

Źródło: www.mf.gov.pl, 8 lutego 2012 r.

2012-02-07
Remanent likwidacyjny należy traktować jako remanent końcowy

Remanent likwidacyjny należy traktować jako remanent końcowy, a w konsekwencji uwzględnić stany remanentowe do wyliczenia zaliczki za ostatni miesiąc, w którym nastąpiło zlikwidowanie działalności gospodarczej.
U podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej i prowadzących PKPiR dochodem z działalności jest różnica pomiędzy przychodem w rozumieniu art. 14 u.p.d.o.f. a kosztami uzyskania powiększona o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego i początkowego towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadków, jeżeli wartość remanentu końcowego jest wyższa niż wartość remanentu początkowego, lub pomniejszona o różnicę pomiędzy wartością remanentu początkowego i końcowego, jeżeli wartość remanentu początkowego jest wyższa. Dochodem z odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.f., wykorzystywanych na potrzeby działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, jest przychód z odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. bu.p.d.o.f., a w pozostałych przypadkach dochodem lub stratą jest różnica między przychodem z odpłatnego zbycia a:
1) wartością początkową wykazaną w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem pkt 2, powiększona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f., dokonanych od tych środków i wartości lub
2) wartością wynikającą z dokumentu stwierdzającego nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie, którego wartość początkową dla celów dokonywania odpisów amortyzacyjnych ustalono zgodnie z art. 22g ust. 10, powiększona o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1u.p.d.o.f., dokonanych od tego prawa lub udziału w takim prawie.
Powyższy przepis wskazuje remanenty ? początkowy i końcowy, jednakże remanent likwidacyjny należy traktować jako remanent końcowy, a w konsekwencji uwzględnić stany remanentowe do wyliczenia zaliczki za ostatni miesiąc, w którym nastąpiło zlikwidowanie działalności gospodarczej.

Joanna Jasińska, Vademecum Głównego Księgowego, 7 lutego 2012 r.

2012-02-06
MF planuje zmiany w zakresie informacji podatkowych

Resort finansów przygotowuje zmiany w zakresie wymiany informacji w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania z Norwegią, Koreą Północną, Stanami Zjednoczonymi, Holandią, Kanadą, Islandią i Belgią. Po zmianach w Umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania z Cyprem i likwidacji klauzuli tax sparing, resort finansów przygotowuje kolejne zmiany w międzynarodowych umowach podatkowych.
Minister Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 680 wyjaśnił, że zmiany dotyczą wprowadzenia do umów pełnej klauzuli wymiany informacji podatkowych zgodnej ze standardami OECD. Klauzula ta umożliwi uzyskiwanie informacji o dochodach polskich rezydentów uzyskanych za granicą oraz o środkach pieniężnych przechowywanych na rachunkach bankowych. Jak podkreślił Minister Finansów docelowo planowane jest wprowadzenie klauzuli pełnej wymiany informacji podatkowych do wszystkich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
Resort finansów zapowiedział również zawarcie umów o wymianie informacji podatkowych z państwami, które dotychczas stosowały szkodliwe praktyki podatkowe i oferowały podatnikom pełną tajemnicę bankową np. Monako, Gibraltar, Kajmany czy Andora. W listopadzie 2011 r. weszła w życie umowa z Wyspą Man, a 2 grudnia 2011 r. zostały podpisane umowy o wymianie informacji podatkowych z Jersey i Guernsey. Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WKP

Źródło: www.sejm.gov.pl, 6 lutego 2012 r.

2012-02-06
Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2012 r

Na podstawie obwieszczenia Prezesa GUS z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2011 r. (M. P. poz. 43) - przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2011 r. wynosiło 3771,08 zł.
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2012 r. (zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) dla:
-osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych,
-twórców i artystów,
-osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
-wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
-osób prowadzących niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty
oraz osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność,
stanowi kwota zdeklarowana nie niższa niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2011 r., włącznie z wypłatami z zysku - 2828,31 zł. Składka na ubezpieczenie zdrowotne w 2012 r. nie może być niższa niż 9% podstawy wymiaru - zgodnie z art. 79 ust. 1ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, czyli 254,55 zł.

Źródło: www.zus.pl, 6 lutego 2012 r.

2012-02-06
Sejm zajmie się podwyżką płacy minimalnej

Na najbliższym posiedzeniu Sejmu, 15-17 lutego, odbędzie się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu zmian regulacji dotyczących minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ma ono wynosić co najmniej połowę wysokości przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Wnioskodawcy projektu uważają, że tempo wzrostu płacy minimalnej jest zbyt wolne. Obowiązujące obecnie rozwiązania nie poprawiają tej sytuacji, płaca minimalna wciąż utrzymuje się zaledwie na poziomie 41 proc. minimalnego wynagrodzenia i zdaniem posłów nie gwarantuje pracownikom godnego poziomu życia. W projekcie proponuje się, aby wysokość płacy minimalnej w roku 2012 r. nie była niższa od poziomu 45 proc. przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej, a począwszy od 1 stycznia 2013 odpowiadałaby poziomowi co najmniej 50% płacy przeciętnej.

Źródło: http://www.sejm.gov.pl/, 6 lutego 2012 r.

2012-02-03
Bez NIP także w rejestrach ZUS

1 lutego weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w centralnych rejestrach prowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Rozporządzenie dostosowuje dane zawarte w rejestrach prowadzonych przez ZUS do zmian wprowadzonych z dniem 1 września 2011 r. ustawą o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw, znoszącą obowiązek posiadania numeru NIP przez osoby fizyczne objęte rejestrem PESEL, jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej lub nie są zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług.

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, 3 lutego 2012 r.

2012-02-01
Nowa umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Czechami

Rząd przygotował projekt ustawy o ratyfikacji polsko-czeskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, która zakłada usunięcie klauzuli tzw. tax sparing.
Rządowy projekt ustawy o ratyfikacji Umowy pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Czeską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu zawartej 13 września 2011 r. w Warszawie został skierowany do I czytania w komisjach sejmowych. Podstawowym założeniem projektu jest usunięcie przepisów umożliwiających tzw. tax sparing czyli odliczenie podatku fikcyjnego. Zmianie ulegnie również opodatkowanie licencji, dywidend i odsetek, definicji umownych, wymiany informacji i tzw. korekt wtórnych.
Nowa umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Czechami ma zastąpić dotychczas obowiązującą umowę z dnia 13 września 1993 r.
Przepisy zezwalające na odliczanie podatku fikcyjnego zostały już usunięte z umów podatkowych z Finlandią, Norwegią czy Szwecją.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 1 lutego 2012 r.

2012-01-31
Opodatkowanie dochodu niani

Krajowa Informacja Podatkowa przygotowała broszurę informacyjną nt. "Opodatkowania dochodu niani z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w ramach umowy uaktywniającej". Umowa uaktywniająca zawierana pomiędzy nianią a rodzicem/rodzicami jest umową pomiędzy podmiotami nieprowadzącymi działalności gospodarczej, dlatego przychód uzyskany przez nianie zaliczany jest do przychodów z innych źródeł. W związku z powyższym rodzic nie jest płatnikiem podatku dochodowego z tytułu zawartej z nianią umowy. Nie ma obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy, ani sporządzania deklaracji i informacji podatkowych (PIT-11, PIT-4R). Przychody niani podlegają opodatkowaniu w zeznaniu rocznym. Niania może także podjąć decyzję o odprowadzaniu miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku podatkowego. Więcej informacji dotyczących opodatkowania dochodu z tytułu umowy uaktywniającej dostępnych jest na stronie internetowej Krajowej Informacji Podatkowej.

Źródło: www.mf.gov.pl, 31 stycznia 2012 r.

2012-01-31
ZUS ogłosił wysokość składek za miesiące luty - grudzień 2012 r.

W 2012 r. przedsiębiorcy zapłacą składki od kwoty nie niższej niż 2115,60 zł, a rozpoczynający działalność od kwoty 450 zł. Najniższa podstawa wymiaru na ubezpieczenie zdrowotne będzie wynosiła 2828,31 zł. Od 1 lutego wzrosła również składka rentowa.
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących w 2012 r. nie może być niższa niż 2115,60 zł (min. 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego).
Najniższa składka na ubezpieczenie emerytalne będzie wynosiła więc 412,97 zł, a na ubezpieczenie rentowe 169,25 zł. Najniższa składka na ubezpieczenie chorobowe będzie wynosiła 51,83 zł, przy czym w styczniu i lutym podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekraczać miesięcznie kwoty 8540 zł (tj. 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w III kwartale 2011 r.). Wysokość składki na Fundusz Pracy wynosi 51,83 zł, a na ubezpieczenie wypadkowe - 35,33 zł (według stopy wypadkowej wynoszącej 1,67 proc.). Najniższa składka zdrowotna dla przedsiębiorców prowadzących (jak i rozpoczynających) działalność gospodarczą w 2012 r. będzie wynosiła 254,55 zł, przy czym podstawa wymiaru nie może być niższa niż 2828,31 zł.
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 450 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia). Składka na ubezpieczenie emerytalne będzie wynosiła 87,84 zł, na ubezpieczenie rentowe 36 zł. Składka na ubezpieczenie chorobowe będzie wynosiła 11,03 zł.
W 2012 r. kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wynosi 105 tys. 780 zł. Od nadwyżki ZUS nie pobiera składki emerytalnej oraz rentowej, tylko chorobową i wypadkową.

Źródło: www.zus.pl, 31 stycznia 2012 r.

2012-01-31
Od jutra pracodawcy zapłacą wyższą składkę rentową

Od 1 lutego składka rentowa będzie wynosiła 8 proc. podstawy wymiaru, zamiast obecnych 6 proc. Wysokość finansowana przez ubezpieczonego pozostanie na niezmienionym poziomie - 1,5 proc. podstawy wymiaru. Zmieni się natomiast wysokość składki finansowanej przez płatników. W marcu 2012 r., przy rozliczeniach za luty, pracodawcy pierwszy raz zapłacą za każdego ubezpieczonego składkę rentową w wysokości 6,5 proc. podstawy wymiaru.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 31 stycznia 2012 r.

2012-01-31
Obowiązuje już ustawa o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r.

Podpisana przez Prezydenta 24 stycznia 2012 r. ustawa o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników od dzisiaj weszła w życie.
Zgodnie z nową ustawą rolnik będzie płacił składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 1 zł miesięcznie za każdy hektar przeliczeniowy użytków rolnych w gospodarstwie rolnym. W gospodarstwach rolnych o powierzchni poniżej 6 ha przeliczeniowych użytków rolnych składkę na ubezpieczenie zdrowotne rolników i ich domowników będzie opłacała Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Natomiast w gospodarstwach rolnych o powierzchni od 6 ha przeliczeniowych użytków rolnych składkę zdrowotną będzie opłacał rolnik.
Składka ma być płacona przez rolników kwartalnie razem ze składkami emerytalno-rentowymi.Powyższe rozwiązania będą obowiązywać do 31 grudnia 2012 r.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 31 stycznia 2012 r.

2012-01-30
Kto i w jaki sposób może odliczyć ulgę internetową

Podatnicy, którzy ponieśli w ubiegłym roku wydatki za użytkowanie Internetu i posiadają dokumenty potwierdzające mogą skorzystać z tzw. ulgi internetowej.Ministerstwo Finansów przygotowało informator dla podatników, którzy chcą składając zeznanie za 2011 r. skorzystać z ulgi podatkowej na Internet.
1. Kiedy podatnik może skorzystać z ulgi internetowej?
a) poniósł w roku podatkowym wydatki za użytkowanie Internetu,
b) posiada dokumenty potwierdzające ich poniesienie, które zawierają w szczególności dane identyfikacyjne sprzedającego i kupującego, rodzaj usługi i kwotę zapłaty.
2. Jak obliczyć kwotę ulgi?
Kwota odliczana od dochodu dotyczy wyłącznie wydatków związanych z użytkowaniem Internetu, niezależnie od miejsca, w którym korzysta z niego podatnik, jak i formy jego dostępu. W ramach ulgi mieszczą się bowiem zarówno wydatki poniesione w związku z użytkowaniem Internetu np. w domu poprzez stałe łącze, czy bezprzewodowo, w tym za pomocą urządzeń mobilnych w komputerze lub telefonie komórkowym, jak również w kawiarence internetowej.
Ulga internetowa jest limitowana tzn. od dochodu można odliczyć wydatki poniesione w roku podatkowym w maksymalnej wysokości 760 zł. 3. Sposób dokonywania odliczeń
Odliczenia ulgi podatnik może dokonać:
a) od dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, według skali podatkowej, przy czym może to nastąpić:
- w trakcie roku podatkowego, w przypadku podatników uzyskujących dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej, najmu lub umów o podobnym charakterze (do PIT-36 należy dołączyć informację o odliczeniach PIT/O), - po zakończeniu roku podatkowego, w zeznaniu podatkowym PIT -36 lub PIT - 37, do których należy dołączyć informację o odliczeniach PIT /O;
b) od przychodu podlegającego opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przy czym może to nastąpić zarówno w trakcie roku podatkowego, jak i w składanym po jego zakończeniu zeznaniu podatkowym PIT -28, do którego należy dołączyć informację o odliczeniach PIT /O.
Ulga internetowa jest jedną z ulg, która zgodnie z zapowiedzią premiera w expose ma zostać zlikwidowana.

Źródło: www.mf.gov.pl, 30 stycznia 2012 r.

2012-01-27
Pełnomocnictwo UPL-1 warunkuje złożenie e-deklaracji

W celu skutecznego złożenia e-deklaracji przez pełnomocnika podatnik powinien złożyć w urzędzie skarbowym, w formie papierowej pełnomocnictwo UPL-1.
Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat przypominający podatnikom o konieczności złożenia pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej - UPL-1 gdy chcą złożyć deklaracje lub informacje przez Internet. Pełnomocnictwo jest warunkiem skutecznego złożenia do systemu e-Deklaracje deklaracji lub informacji podatkowych opatrzonych podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Podatnik powinien przed wysłaniem deklaracji, w tym informacji PIT-11, złożyć pełnomocnictwo do urzędu skarbowego właściwego w sprawach ewidencji podatników i płatników.
Brak pełnomocnictwa skutkować będzie odrzuceniem dokumentu przez system e-Deklaracje. Powyższy komunikat nie dotyczy podatników, którzy już złożyli takie pełnomocnictwo i nie zostało ono odwołane poprzez złożenie zawiadomienia o odwołaniu pełnomocnictwa.
Wzór pełnomocnictwa UPL-1 dostępny jest na stronie internetowej www.e-deklaracje.gov.pl.

Źródło: www.mf.gov.pl, 27 stycznia 2012 r.

2012-01-25
Prezydent podpisał ustawę o waloryzacji rent i emerytur

Minister Irena Wóycicka poinformowała, że Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę wprowadzającą na rok 2012 waloryzację kwotową emerytur i rent. Jednocześnie prezydent podjął decyzję o złożeniu do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności ustawy z Konstytucją w trybie następczym. Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw zakłada wzrost wszystkich rent i emerytur o 71 zł.

Źródło: www.prezydent.pl, 25 stycznia 2012 r.

2012-01-24
ZUS przypomina o zmianie podstawy wymiaru składek osób przebywających na urlopie wychowawczym

Zgodnie z art. 18 ust. 5b ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, od 1 stycznia 2012 r. podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym stanowi kwota 60 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, z zastrzeżeniem, że nie może ona być wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy.
Składka w nowej wysokości obowiązuje od trzeciego miesiąca następnego kwartału. Wysokość przeciętnego wynagrodzenia w danym kwartale jest ogłaszana w komunikatach Prezesa GUS. W III kwartale 2011 r. przeciętne wynagrodzenie wynosi 3416 zł - komunikat Prezesa GUS z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2011 r.

Źródło: www.zus.pl, 24 stycznia 2012 r.

2012-01-24
Wynagrodzenia na przełomie roku

Wynagrodzenia za grudzień wypłacone w styczniu stanowią koszty uzyskania przychodów grudnia, pod warunkiem ich wypłaty w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego.
Wynagrodzenia za grudzień wypłacone w grudniu niewątpliwie stanowią koszty grudniowe. W przypadku wynagrodzeń wypłaconych za grudzień w styczniu zastosowanie znajduje art. 15 ust. 4g ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) ? dalej u.p.d.o.p. W myśl tego przepisu należności ze stosunku pracy oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. W przypadku uchybienia temu terminowi do należności tych stosuje się metodę kasową wyrażoną w art. 16 ust. 1 pkt 57 u.p.d.o.p.
Składki z tytułu należności ze stosunku pracy, w części finansowanej przez płatnika składek, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który należności te są należne, pod warunkiem że składki zostaną opłacone: 1) z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu, za który są należne - w terminie wynikającym z odrębnych przepisów,
2) z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu następnym, w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony - nie później niż do 15 dnia tego miesiąca.
W przypadku uchybienia tym terminom do składek tych stosuje się metodę kasową wyrażoną w art. 16 ust. 1 pkt 57a iust. 7d u.p.d.o.p.

Paweł Ziółkowski Vademecum Głównego Księgowego, 24 stycznia 2012 r.

2012-01-24
Od 1 września nie będzie trzeba udowadniać w przychodni, że jesteśmy ubezpieczeni

Nie będzie potrzebny RMUA, ponieważ na jesieni ma ruszyć nowy system pozwalający sprawdzić prawo pacjenta do świadczenia zdrowotnego w ramach NFZ.
Minister Administracji i Cyfryzacji Michał Boni zapowiada, że nowy system ruszy od 1 września (zamiast 1 lipca, jak planowano początkowo). Zamiast obecnie wymaganych dowodów ubezpieczenia wystarczy numer PESEL lub oświadczenie pacjenta, że jest ubezpieczony.
Jeżeli okaże się, że pacjent nie jest ubezpieczony, NFZ sam wyegzekwuje opłatę za wizytę od nieubezpieczonego pacjenta lub od pracodawcy, który spóźnia się z odprowadzeniem składki. Nad nowym systemem pracują wspólnie resort zdrowia, MAC, ZUS oraz NFZ.

Źródło: www.mac.gov.pl, 24 stycznia 2012 r.

2012-01-23
Zamiast świadczenia pielęgnacyjnego specjalny zasiłek opiekuńczy

Resort pracy proponuje aby osoby inne niż spokrewnione w pierwszym stopniu, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, miały prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego uzależnionego od dochodu zamiast do świadczenia pielęgnacyjnego.
Do konsultacji społecznych trafił projekt ustawy dotyczący zmiany zasad przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego oraz wprowadzenia specjalnego zasiłku opiekuńczego. Od początku 2010 r., tj. od momentu zniesienia kryterium dochodowego w przypadku przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego obserwowany jest stały wzrost liczby osób pobierających to świadczenie.
Proponowana zmiana m.in. ogranicza krąg osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego wyłącznie do rodziców, osób, które wystąpiły o przysposobienie dziecka oraz osób będących rodzinami zastępczymi spokrewnionymi z dzieckiem w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W zamian proponowane jest wprowadzenie specjalnego zasiłku opiekuńczego, który będzie przysługiwał osobie innej niż spokrewniona w pierwszym stopniu, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli nie ma osoby spokrewnionej w pierwszym stopniu albo gdy osoba ta nie jest w stanie sprawować opieki, po spełnieniu kryterium dochodowego, stanowiącego łączny dochód dwóch rodzin, tj. rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki. Jest to powrót do kryterium dochodowego, które obowiązywało w przypadku świadczenia pielęgnacyjnego do 1 stycznia 2010 r.

Źródło: www.rcl.gov.pl, 23 stycznia 2012 r.

2012-01-20
Trzy warianty zmian w prawie pracy

Zespół Problemowy do Spraw Prawa Pracy i Układów Zbiorowych Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych zaproponował trzy warianty dotyczące sposobu prowadzenia dalszych prac legislacyjnych nad rozwiązaniami z zakresu prawa pracy zawartymi w "ustawie antykryzysowej". Pierwszy wariant zakłada prowadzenie prac nad nową ustawą obowiązującą przez określony czas, zawierającą szczególne rozwiązania z zakresu prawa pracy wzorowane na rozwiązaniach zawartych dotychczas w ustawie antykryzysowej. Ustawa dotyczyłaby wszystkich pracodawców.Drugi wariant zakłada wprowadzenie do ustawy - Kodeks pracy, jako przepisów o trwałym charakterze i powszechnym zakresie stosowania, dwóch rozwiązań z ustawy antykryzysowej, tj. możliwości przedłużania okresu rozliczeniowego czasu pracy do 12 miesięcy i stosowania indywidualnych rozkładów czasu pracy (dla załogi i dla uprawnionego pracownika). Trzeci wariant zakłada kontynuowanie prac nad całościowym uregulowaniem problematyki czasu pracy w nowym dziale szóstym ustawy - Kodeks pracy, z wykorzystaniem dorobku i doświadczeń zdobytych w trakcie stosowania przepisów ustawy antykryzysowej.

Źródło: www.dialog.gov.pl, 20 stycznia 2012 r.

2012-01-20
Rząd planuje sankcje dla pracodawców zatrudniających nielegalnie cudzoziemców

Do pierwszego czytania przekazany został rządowy projekt ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Projektowana ustawa zakłada nowe sankcje za powierzenie wykonania pracy nielegalnie przebywającemu w Polsce obywatelowi państwa trzeciego: karę grzywny nie niższą niż 3 000 zł albo karę ograniczenia wolności - w przypadku uporczywego zatrudniania osoby przebywającej w Polsce wbrew przepisom, w przypadku gdy zatrudnienie to nie miało związku z prowadzoną przez sprawcę działalnością gospodarczą. W projekcie przewidziano również nowe przestępstwa: - powierzenie pracy osobie małoletniej przebywającej w Polsce bez ważnego dokumentu pobytowego lub równoczesne powierzenie pracy wielu osobom lub uporczywe powierzenie pracy osobie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą ? zagrożone będzie karą grzywny albo karą ograniczenia wolności; - powierzenie pracy osobie pokrzywdzonej przestępstwem określonym w art. 189a § 1 k.k. (przestępstwo handlu ludźmi) lub powierzenie pracy w warunkach szczególnego wyzysku ? zagrożone będzie karą pozbawienia wolności do lat 3.
Skazani za ww. przestępstwa mają być wykluczeni z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przez okres 1 roku.
Wśród sankcji przewidzianych ustawą znajduje się również niemożność zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów osób fizycznych i prawnych wynagrodzenia wypłacanego nielegalnie przebywającemu oraz obciążenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy kosztami związanymi z przesłaniem zaległych płatności do państwa, do którego obywatel państwa trzeciego powrócił lub został wydalony. Projekt ustawy przewiduje także wykreślenie z rejestru agencji zatrudnienia w przypadku zatrudnienia nielegalnie przebywającego cudzoziemca.
Za uporczywe ponawianie zatrudnienia w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, za zatrudnienie wielu osób, małoletniego lub ofiary handlu ludźmi lub w warunkach szczególnego wyzysku przewidziano: - pozbawienie, na 3 lata, dostępu do pomocy publicznej (w tym funduszy UE), a w przypadku podmiotów zbiorowych ? na okres od 1 roku do 5 lat; - zwrot instrumentów pomocy publicznej uzyskanych w okresie 12 miesięcy poprzedzających wykrycie nielegalnego zatrudnienia.
Do założeń ustawy należy również objęcie współodpowiedzialnością finansową głównego wykonawcy z tytułu zatrudnienia cudzoziemców przebywających w Polsce nielegalnie przez podwykonawcę oraz objęcie osób prawnych sankcjami za uchybienia związane z nielegalnym zatrudnieniem cudzoziemców.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 20 stycznia 2012 r.

2012-01-20
Senat nie wniósł poprawek do ustawy o składce zdrowotnej rolników

Senat nie wniósł poprawek do ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r. Ustawa wprowadza obowiązek opłacania składek zdrowotnych przez rolników prowadzących gospodarstwa rolne od 6 ha użytków rolnych, w przypadku gospodarstw poniżej tej wielkości składka opłacana będzie przez KRUS. Nowe regulacje nie będą dotyczyć rolników, którzy prowadzą działalność wyłącznie w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej.
Ustawa jest związana z wyrokiem TK, w którym Trybunał orzekł o niezgodności z Konstytucją kwestii finansowania z budżetu państwa składek zdrowotnych wszystkich rolników, bez względu na wysokość osiąganych przez nich przychodów.

Źródło: www.senat.gov.pl, 20 stycznia 2012 r.

2012-01-19
Nie będzie nowych ulg prorodzinnych

Minister Finansów nie przewiduje wprowadzenia nowych preferencji podatkowych, w tym ulg podatkowych dla rodzin wielodzietnych.
W interpelacji nr 201 poseł poruszył problem korzystania z tzw. ulgi prorodzinnej przewidzianej w art. 27 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307). Z uwagi na zbyt niskie dochody z ulg podatkowych, w tym ulgi na dzieci, nie może korzystać każdego roku ok. 3,5 mln podatników.
W expose premiera z 18 listopada 2011 r. zostały zapowiedziane zmiany w stosowaniu powyższej ulgi polegająca na wykluczeniu z ulgi podatnika wychowującego jedno dziecko i uzyskującego dochody w wysokości przekraczającej kwotę 85 528 zł. Zmiana ma dotyczyć także zwiększenia ulgi o 50% na trzecie i kolejne dziecko.
W związku z zaproponowanymi zmianami i faktem, że duża liczba podatników osiąga zbyt niskie dochody, by skorzystać z ulgi, poseł zaproponował wprowadzenie innych preferencji podatkowych dla rodzin wielodzietnych.
Minister Finansów odpowiadając na interpelację zaznaczył, iż system podatkowy przewiduje szereg preferencji podatkowych, jak również to, że nie wszyscy podatnicy podatku dochodowego opodatkowują dochody według skali podatkowej, a ta forma opodatkowania umożliwia korzystanie z ulg. Resort finansów podkreślił również, że system podatkowy nie powinien być głównym instrumentem polityki prorodzinnej.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 19 stycznia 2012 r.

2012-01-19
ZUS przypomina o obowiązku złożenia ZUS IWA za 2011 r.

Do 31 stycznia pracodawcy mają czas na złożenie "Informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe" ZUS IWA za 2011 r.
ZUS informuje, iż obowiązek złożenia informacji ZUS IWA ciąży na płatnikach składek, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
- zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego w roku 2011 średnio miesięcznie co najmniej 10 ubezpieczonych,
- byli zgłoszeni w ZUS nieprzerwanie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 r. i co najmniej 1 dzień w styczniu 2012 r.,
- byli wpisani do rejestru REGON wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.

Źródło: www.zus.pl: 19 stycznia 2012 r.

2012-01-19
Znana jest już wysokość składki zdrowotnej przedsiębiorców w 2012 r.

Składka zdrowotna przedsiębiorców w 2012 r. będzie wynosiła 254,55 zł, natomiast dolna granica podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne - 2828,31 zł.
W dniu 18 stycznia 2012 r. Prezes GUS ogłosił wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2011 r., na podstawie którego ustalana jest dolna granica podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz minimalna wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne.
Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS, przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2011 r. wyniosło 3771,08 zł. Podstawa wymiaru składek dla przedsiębiorców (również tych rozpoczynających działalność) oraz osób z nimi współpracujących nie może być niższa niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale roku poprzedniego, natomiast wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne nie może być niższa niż 9% podstawy wymiaru.
Sładka zdrowotna w wysokości 254,55 zł oraz podstawa wymiaru składki zdrowotnej 2828,31 zł będzie obowiązywała od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.

Źródło: www.stat.gov.pl, 19 stycznia 2012 r.

2012-01-18
Nie będzie krótszego terminu zwrotu podatku VAT

Skrócenie podstawowego 60-dniowego terminu zwrotu różnicy podatku VAT mogłoby zwiększyć próby wyłudzenia podatku - stwierdził Minister Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 353.
Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054) podstawowy termin zwrotu podatku VAT wynosi 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika tego podatku. Termin ten może być przedłużony przez naczelnika urzędu skarbowego w przypadku gdy uzna, że zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania. Jeżeli jednak przeprowadzone przez organ czynności wykażą zasadność zwrotu, podatnikowi wypłacana jest należna kwota wraz z odsetkami.
Minister Finansów po analizie poruszonego przez posła zagadnienia dotyczącego możliwości skrócenia terminu zwrotu podatku VAT wyjaśnił, że wprowadzenie takiego rozwiązania mogłoby wywołać negatywne skutki budżetowe. Aparat skarbowy miałby wówczas krótszy termin na zweryfikowanie zasadności zwrotu żądanych kwot, w związku z czym znacząco wzrósłby problem wyłudzenia podatku.
Resort finansów zaznaczył również, że istnieje możliwość uzyskania zwrotu podatku w terminie 25 dni, którą przewiduje art. 87 ust. 6 ustawy o VAT. Rozwiązanie to dotyczy podatników, którzy rzetelnie uregulowali swoje zobowiązania podatkowe wobec kontrahentów.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 18 stycznia 2012 r.

2012-01-18
Różnice kursowe od kwoty VAT

Dla celów księgowych różnice kursowe wylicza się od pełnej kwoty należności lub zobowiązań. Dla celów podatku dochodowego część tych różnic (przypadająca na VAT) nie stanowi kosztu (przychodu) podatkowego.
Zgodnie z art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze co do zasady ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia.
W przypadku faktury wyrażonej w walucie wszystkie jej pozycje należy przeliczyć po tym samym kursie (średnim NBP z dnia poprzedzającego jej wystawienie). Różnice kursowe zostaną wyliczone między wynikającą z faktury kwotą należności a kwotą otrzymanej zapłaty.
Dla celów podatkowych jednak różnice kursowe musza być wyliczone, zgodnie z interpretacjami organów skarbowych, odmiennie.
Z treści art. 15a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) wynika, że dla celów podatku dochodowego różnice kursowe można wyliczyć jedynie od kwoty netto wykazanej na fakturze: od kosztów (w fakturze zakupu) lub przychodów (w fakturze sprzedaży). Różnice kursowe od tej części należności lub zobowiązania, która stanowi podatek od towarów i usług, nie mogą stan owić kosztów lub przychodów podatkowych. Dokonując księgowania należy zatem podzielić różnice kursowe na przypadające na kwotę netto (te są uwzględniane w podstawie opodatkowania podatkiem dochodowym) i na kwotę VAT (niestanowiące kosztu ani przychodu podatkowego). W praktyce do kont przeznaczonych do ewidencji różnic kursowych należy utworzyć konta analityczne: stanowiące koszty uzyskania przychodów - niestanowiące kosztów uzyskania przychodów oraz przychody podatkowe - przychody niepodatkowe.

Źródło: Małgorzata Niedźwiedzka, Vademecum Głównego Księgowego, 18 stycznia 2012 r.

2012-01-16
Dziś rusza akcja "Weź paragon"

Dziś rusza kolejna edycja akcji Ministerstwa Finansów "Weź paragon", podczas której kontrolerzy będą przypominać o obowiązku sprzedawców, jakim jest wydawanie paragonów przy każdej transakcji i sprawdzać prawidłowe ewidencjonowanie sprzedaży na kasach fiskalnych.
Kampania informacyjna oraz kontrole w ramach akcji "Weź paragon" odbędą się w całym kraju. Po raz kolejny akcję promuje rysunek Andrzeja Mleczki z hasłem "Nie bądź jeleń, weź paragon". Kampania ma przypominać, że wydanie paragonu w sklepie, barze czy restauracji ma duże znaczenie nie tylko dla kupującego ale również dla wszystkich podatników. W akcji ?Weź paragon" chodzi przede wszystkim o to, by sprzedawcy uczciwie rejestrowali sprzedaż na kasach fiskalnych i przestrzegali zasad uczciwej konkurencji. Paragon to potwierdzenie, że kwota podatku trafiła do budżetu państwa, czyli do naszej wspólnej kasy, a nie do kieszeni nieuczciwego przedsiębiorcy.
Paragon jest najprostszym dowodem zakupu - potwierdza, co kupiliśmy, od kogo, kiedy i po jakiej cenie. Dzięki niemu możemy reklamować produkty lub usługi, które okażą się niezgodne z umową. Dowód zakupu musimy otrzymać niezależnie od miejsca sprzedaży produktu. Musi nam go wydać m.in. sprzedawca w sklepie, na bazarze, na stoisku z pamiątkami, w Internecie. Warto o tym pamiętać, wybierając się na zakupy.
Gdy nie otrzymaliśmy paragonu od sprzedawcy, powinniśmy to zgłosić do urzędu kontroli skarbowej. Natomiast w przypadku problemów z zakupami czy odrzuconą reklamacją możemy liczyć na bezpłatną pomoc miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów. Akcja jest prowadzona przez resort finansów od 2004 r. W trakcie ubiegłorocznej letniej akcji ?Weź paragon" pracownicy wszystkich zaangażowanych urzędów kontroli skarbowej i urzędów skarbowych wystawili ponad 25 tysięcy mandatów na łączną kwotę ponad 6 milionów złotych. Akcja potrwa do 26 lutego br.

Źródło: www.mf.gov.pl,16 stycznia 2012 r.

2012-01-16
Pakiet aktualizacyjny do programu PŁATNIK

W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ZUS przypomina o obowiązku rozliczania składek rentowych w odpowiedniej wysokości w dokumentach rozliczeniowych składanych za okres od lutego 2012 r. Poczynając od lutego 2012 r. składka rentowa wyniesie 8 proc. Wysokość finansowana przez ubezpieczonego pozostanie na niezmienionym poziomie, czyli 1,5 proc. podstawy wymiaru. Natomiast wysokość składki finansowanej przez płatników wyniesie 6,5 proc. podstawy wymiaru za każdego ubezpieczonego.
Na stronach internetowych ZUS zostanie opublikowany pakiet aktualizacyjny do programu PŁATNIK. Szczegółowe informacje zostaną zamieszczone na stronie: www.zus.pl

Źródło: www.zus.pl, 16 stycznia 2012 r.

2012-01-16
Napoje niegazowane z 5% stawką VAT

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia zmieniającego wykaz towarów do celów poboru podatku VAT w imporcie, który wprowadza jednolitą stawkę VAT na importowane i krajowe napoje niegazowane.
Na podstawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie określonego rozporządzeniemMinistra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. (Dz. U. 293, poz. 1727), stawką 5% opodatkowane są napoje owocowe, napoje owocowo-warzywne, nektary, napoje warzywne oraz napoje bezalkoholowe zawierające tłuszcz mlekowy. Natomiast w obrocie krajowym, opodatkowaniu 5% stawką VAT podlegają wyłącznie niegazowane napoje, w których udział masowy soku owocowego , warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego oraz niegazowane napoje zawierające tłuszcz mlekowy - załącznik nr 10 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054).
W projektowanym rozporządzeniu resort finansów ujednolicił rozbieżności w zakresie stawki VAT na importowane i krajowe napoje niegazowane, proponując stawkę 5% również dla towarów importowanych.

Źródło: www.mf.gov.pl, 16 stycznia 2011 r.

2012-01-13
Przedawnienie zobowiązania podatkowego w podatku od spadków i darowizn

Biorąc pod uwagę, że podatnicy podatku od spadków i darowizn są obowiązani do składania zeznań podatkowych (traktowanych na równi z deklaracjami ? zob. art. 3 pkt 5 o.p.), w praktyce termin przedawnienia prawa do wydania decyzji wynosi 5 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

W podatku od spadków i darowizn zobowiązanie podatkowe powstaje na mocy wydania i doręczenia podatnikowi stosownej decyzji.

W związku z tym należy odróżniać dwa rodzaje przedawnienia. Po pierwsze, przedawnienie prawa do wydania decyzji, zaś po drugie ? przedawnienie samego zobowiązania wynikającego z decyzji. W tej pierwszej kwestii, zgodnie z art. 68 § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) - dalej o.p., zobowiązanie podatkowe nie powstaje, jeżeli decyzja ustalająca to zobowiązanie została doręczona po upływie 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeśli jednak podatnik:

1) nie złożył deklaracji w terminie przewidzianym w przepisach prawa podatkowego;
2) w złożonej deklaracji nie ujawnił wszystkich danych niezbędnych do ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego;

zobowiązanie podatkowe nie powstaje, pod warunkiem, że decyzja ustalająca wysokość tego zobowiązania została doręczona po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Biorąc pod uwagę, że podatnicy podatku od spadków i darowizn są obowiązani do składania zeznań podatkowych (traktowanych na równi z deklaracjami ? zob. art. 3 pkt 5 o.p.), w praktyce termin przedawnienia prawa do wydania decyzji wynosi 5 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Obowiązek podatkowy, co zasady, powstaje z chwilą nabycia rzeczy (tytułem spadkobrania, darowizny, etc.), zaś niekiedy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądowego w przedmiocie stwierdzenia nabycia majątku. Tak więc zasadniczo są trzy lata na wydanie decyzji, licząc od końca roku, w którym powstał obowiązek podatkowy (zwykle ? roku, w którym miało m