Biuro Rachunkowe KFK Expert Katowice, podatki rachunkowość katowice
Mapa strony angielska wersja językowa włoska wersja językowaAktualności

2014-11-20
Lewiatan rekomenduje wprowadzenie ułatwień w uzyskaniu zwrotu VAT

Zbudowanie spójnego systemu wspierania innowacyjności, ułatwienie uzyskania zwrotu VAT, likwidację nadmiernych ograniczeń i obowiązków związanych z zatrudnianiem pracowników, czy umożliwienie pacjentom dopłat do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, rekomenduje rządowi na ostatni rok działalności Konfederacja Lewiatan.
Rekomendacje zostały przedstawione na konferencji Polska 2015-2025. Zadania na rok i kolejne 10 lat, która odbyła się w warszawskim hotelu Sheraton, z udziałem blisko 500 przedsiębiorców, ekonomistów, polityków, liderów opinii. Jej organizatorem był Lewiatan, a partnerem strategicznym PZU SA. W specjalnej publikacji Biała Księga bis Konfederacja Lewiatan przedstawiła 13 rekomendacji dla rządu Ewy Kopacz, na ostatni rok działalności. - Nie mają one charakteru systemowych, trudnych w realizacji projektów, ale zadań, które przy sprawnym zarządzaniu i jasno określonych priorytetach, rząd współpracując z parlamentem, jest w stanie podjąć i zrealizować. Powinien on skoncentrować się na zwiększeniu efektywności instytucji publicznych, natomiast w działalności legislacyjnej na dokończeniu już rozpoczętych i pożądanych przez przedsiębiorców projektów mówiła Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan. W Białej Księdze bis znalazły się takie zadania jak:
a) zbudowanie spójnego systemu wspierania innowacyjności,
b) wprowadzenie nowej ordynacji podatkowej opartej na zasadzie, że wątpliwości są rozstrzygane na korzyść podatnika,
c) ułatwienie uzyskania zwrotu VAT, aby poprawić płynność finansową przedsiębiorstw,
d) likwidacja nadmiernych ograniczeń i obowiązków związanych z zatrudnianiem pracowników, jak np. przechowywania dokumentacji pracowniczej w formie papierowej przez 50 lat,
e) przygotowanie strategii przekształceń sektora energetycznego odpowiadającej na wyzwania stawiane przez Unię Europejską w zakresie klimatu i środowiska,
f) Stworzenie warunków rozwoju konkurencji na rynku gazu,
g) zatwierdzenie programów operacyjnych na lata 2014-2020 i uruchomienie wsparcia dla firm.

Źródło: www.konfederacjalewiatan.pl, 20 listopada 2014 r.

2014-11-20
PIP ma sporo zastrzeżeń do projektu zmian w umowach terminowych

Inspekcja Pracy pozytywnie oceniła przewidziane w projekcie dookreślenie celu zawierania umowy o pracę na okres próbny oraz uregulowanie dopuszczalności ponownego zawarcia tego rodzaju umowy między tymi samymi stronami stosunku pracy. Jak dodano w opinii, projektowane zmiany usuną dotychczasowe wątpliwości, jakie pojawiały się "w związku z zatrudnianiem pracowników na podstawie kolejnej umowy na okres próbny".
"Oczekiwaną i postulowaną przez PIP zmianą jest również uregulowanie zasad zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia" - napisano w opinii.
PIP zaznacza jednak, że poza dopuszczeniem możliwości jednostronnego zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy, projektowane przepisy powinny jednoznacznie określać sposób obliczania wynagrodzenia przysługującego pracownikowi w tym okresie.
"Proponowany zapis, zgodnie z którym "w tym okresie pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował" może nadal rodzić wątpliwości odnośnie sposobu ustalania wysokości tego wynagrodzenia" - czytamy.
Inspekcja ma jednak zastrzeżenia do propozycji dotyczącej zawierania umów o pracę na czas określony. "Przede wszystkim należy wskazać, że obecna regulacja (...) dopuszcza zawarcie dwóch umów o pracę na czas określony między tymi samymi stronami stosunku pracy. Kolejna umowa o pracę (trzecia) traktowana jest jak umowa na czas nieokreślony. Zaproponowana zmiana zwiększa więc dopuszczalną liczbę umów na czas określony w stosunku do obecnego stanu prawnego" - czytamy w dokumencie.
"Szczególnie negatywnie należy jednak ocenić projektowany przepis (...) w zakresie, w jakim wyłącza ograniczenie stosowania umów na czas określony w przypadku, gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie, które uzasadniają zatrudnienie na czas określony w związku z okresowymi potrzebami pracodawcy. Tak ogólnie sformułowana przesłanka wyłączenia (...) stoi w wyraźnej sprzeczności z celem projektu, jakim jest ograniczenie zatrudniania pracowników na podstawie umów na czas określony" - czytamy.
Jak dodano w opinii, w praktyce proponowana zmiana może prowadzić do nieuprawnionego wykorzystywania umów o pracę na czas określony, w sytuacji gdy powinny być zawierane umowy na czas nieokreślony. "Przypadki, w których dopuszczalne byłoby zawieranie umów na czas określony bez stosowania ograniczeń (...) powinny być jednoznacznie określone w Kodeksie pracy, a nie pozostawione decyzji pracodawcy" - podkreślono.
"Nie wiadomo też, kto miałby weryfikować obiektywność przyczyn wskazanych przez pracodawcę, które uzasadniałyby zatrudnienie na czas określony. W szczególności brak podstaw do podejmowania takich działań przez inspektorów pracy, którzy w zakresie swoich uprawnień nie są upoważnieni do nakazania pracodawcy zmiany rodzaju umowy o pracę zawartej z pracownikiem" - dodano.
Wątpliwości Inspekcji budzi również przepis przejściowy, który wyłącza stosowanie nowych przepisów w stosunku do umów o pracę zawartych na czas określony przed dniem wejścia w życie ustawy, jeżeli rozwiązanie takiej umowy przypada po upływie 33 miesięcy od tego dnia i stosunek pracy pracownika podlega szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę. W takim przypadku umowa rozwiązuje się z upływem okresu na jaki została zawarta.
Tymczasem - jak wskazała PIP - projektowane przepisy przewidują, że pozostałe umowy zawarte na czas określony trwające w dniu wejścia w życie ustawy, zostaną objęte nowymi przepisami. "Oznacza to mniej korzystne uregulowanie sytuacji pracowników objętych szczególną ochroną (np. ochrona przysługująca w czasie ciąży pracownicy, czy korzystania z urlopów związanych z rodzicielstwem) w stosunku do pozostałych pracowników" - wytyka PIP.
Obecne przepisy prawa pracy nie mówią o żadnych ograniczeniach co do czasu trwania umów na czas określony. Obowiązuje jedynie ograniczenie co do liczby takich umów - pracodawca może zatrudnić tę samą osobę tylko dwa razy na czas określony, trzecia umowa z mocy prawa staje się umową na czas nieokreślony. Warunkiem jest jednak, by przerwa między umowami nie przekraczała jednego miesiąca, co pracodawca może ominąć.
W projekcie MPiPS zaproponowano też, by okres wypowiedzenia umów terminowych, wynoszący obecnie dwa tygodnie, był taki sam, jak przy umowach zawartych na czas nieokreślony: dla osób zatrudnionych do pół roku - dwa tygodnie, do trzech lat - miesiąc, dla pracujących dłużej niż trzy lata - trzy miesiące. W marcu 2014 r. Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, że dwutygodniowy okres wypowiedzenia dla umów terminowych bez względu na długość zatrudnienia jest dyskryminujący.

Gazeta Prawna, 20.11.2014,

2014-11-19
W urzędach skarbowych powstaną centra obsługi

Projekt ustawy o Administracji Podatkowej przewiduje przekształcenie sal obsługi w urzędach skarbowych w centra obsługi, w których podatnik będzie mógł składać podania i deklaracje podatkowe, otrzymywać zaświadczenia oraz wyjaśnienia w zakresie przepisów prawa podatkowego. W centrach będą funkcjonować wyspecjalizowane stanowiska dedykowane konkretnym grupom podatników. Pracownicy administracji podatkowej będą w nich wykonywać m.in. bieżącą obsługę podatnika poprzez przyjmowanie podań i deklaracji, wydawanie zaświadczeń wydawanych przez naczelnika urzędu skarbowego oraz udzielanie wyjaśnień w zakresie przepisów prawa podatkowego, ale także będą informować o danych kontaktowych właściwych organów do załatwienia indywidualnej sprawy podatnika wraz ze wskazaniem zakresu kompetencji tych organów. Obsługa i wsparcie podatnika będą realizowane także poprzez udostępnienie stanowiska komputerowego umożliwiającego podatnikom dostęp do portalu podatkowego. Efektem projektowanych zmian będzie także dostarczenie obywatelowi wspólnych usług administracji rządowej. Wprowadzenie nowych regulacji umożliwi wykonywanie przez centrum obsługi zadań wykonywanych dzisiaj przez inne organy, spoza administracji podatkowej. Będą to czynności polegające na przyjmowaniu podań i deklaracji należących do zakresu właściwości innych organów władzy publicznej, tj.: jednostek samorządu terytorialnego, organów podatkowych właściwych w zakresie akcyzy, a także Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wraz z wykorzystaniem dostępu do systemów teleinformatycznych tych organów. Stąd też potencjalny podatnik będzie mógł złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie tylko w organie gminy ale także w wybranym przez siebie urzędzie skarbowym. Dodatkowo, podatnik podatku akcyzowego będzie mógł złożyć deklaracje podatkowe z zakresu podatku akcyzowego w każdym urzędzie skarbowym, zaś ten przekaże je do właściwego urzędu celnego. Podobne rozwiązania będą odnosiły się do zadań realizowanych przez ZUS, tzn. płatnik składek na ubezpieczenie społeczne będzie mógł złożyć w dowolnym urzędzie skarbowym dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe związane z ubezpieczeniem społecznym. W obecnym stanie prawnym, podatnik chcąc uzyskać np. zaświadczenie o niezaleganiu z podatkiem, musi wystąpić o takie zaświadczenie do właściwego dla siebie naczelnika urzędu skarbowego. Jest to znaczna niedogodność dla podatnika, który przebywając poza miejscem swojego zamieszkania lub siedziby nie może szybko realizować swoich spraw związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Zgodnie z projektowanymi regulacjami, podatnik będzie mógł w każdym centrum obsługi, niezależnie od terytorialnego zasięgu działania naczelnika urzędu skarbowego składać podania i deklaracje podatkowe, otrzymywać zaświadczenia oraz wyjaśnienia w zakresie przepisów prawa podatkowego.

Źródło: www.rcl.gov.pl, 19 listopada 2014 r.

2014-11-18
Do 1 grudnia należy złożyć PIT-6

W tym roku 1 grudnia upływa termin złożenia we właściwym urzędzie skarbowym deklaracji PIT-6/PIT-6L, która jest podstawą do wymiaru zaliczek w 2015 roku na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej. Obowiązek złożenia tej deklaracji dotyczy osób fizycznych prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, niezależnie od tego czy dochód ustalany jest na podstawie norm szacunkowych, czy też na podstawie prowadzonych ksiąg. W deklaracji PIT-6/PIT-6L podatnicy wskazują rodzaje oraz rozmiary zamierzonej w 2015 roku produkcji. Podatnicy, których dochód z działów specjalnych produkcji rolnej ustala się na podstawie prowadzonych ksiąg, dodatkowo deklarują wysokość przewidywanego w 2015 roku dochodu.

Źródło: www.finanse.mf.gov.pl, 18 listopada 2014 r.

2014-11-17
Nowe regulacje ułatwią przedsiębiorcom rozliczanie podatku dochodowego

Ryczałtowy system rozliczania podatku dochodowego za wykorzystanie samochodu służbowego do celów prywatnych, czy uproszczenie rozliczeń przy rejestrowaniu zaliczki za pośrednictwem kasy fiskalnej to przykłady regulacji, które zmniejszą obciążenia administracyjne dla przedsiębiorców. Wicepremier Janusz Piechociński przypomniał, że rozwiązania dotyczące zmiany sposobu rozliczania wykorzystywania przez pracowników samochodu służbowego w celach prywatnych, przyjęte w ustawie o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, którą Sejm uchwalił 7 listopada 2014 r., są odpowiedzią na trudności zgłaszane przez przedsiębiorców. Powinny wyeliminować konieczność prowadzenia przez przedsiębiorców dodatkowych ewidencji oraz tworzenia skomplikowanych regulaminów wewnętrznych. Nowe przepisy określają wartość świadczenia w wysokości 250 zł miesięcznie dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3, co przy stawce podatkowej 18 proc. oznacza kwotę 45 zł zryczałtowanego miesięcznego podatku. Dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3, dla których wartość świadczenia określono na 400 zł miesięcznie, podatek ma wynieść 72 zł miesięcznie. W przypadku wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych przez część miesiąca wartość świadczenia ustalana będzie za każdy dzień użytkowania w wysokości 1/30 tych kwot.
Ustawa wprowadza także ułatwienia dla przedsiębiorców korzystających z kas fiskalnych. Do tej pory każda zaliczka na poczet wykonania usługi czy sprzedaży towaru stanowiła podstawę opodatkowania VAT. Nie stanowiła natomiast przychodu w podatku dochodowym. Zgodnie z nowymi rozwiązaniami, podatnik będzie mógł decydować czy rozliczy zaliczki na dotychczasowych zasadach, czy zaliczy je do przychodu w dniu pobrania wpłaty.
Z kolei zwolnienie z podatku dochodowego wartości świadczenia otrzymanego przez pracownika z tytułu organizowanego przez pracodawcę dowozu do zakładu pracy transportem zbiorowym pozwoli, zdaniem szefa resortu gospodarki, uprościć system rozliczeń w tym zakresie i będzie służyć promowaniu zatrudniania osób bezrobotnych, szczególnie tych, którzy mieszkają na terenach gmin o szczególnym zagrożeniu wysokim bezrobociem strukturalnym.

Źródło: www.mg.gov.pl, 17 listopada 2014 r.

2014-11-14
Finalistka AKCJI ZWYKŁY BOHATER 2014- Kategoria fair na co dzień

Mamy przyjemność zaprezentować Państwu osobę, która zasługuje na miano Zwykłego Bohatera 2014r chociaż naprawdę wykazuje się niezwykłym bohaterstwem na co dzień.
Alicja Niedźwiecka - Zimała
Nauczycielka matematyki z Rudy Śląskiej, która od ponad roku pomaga jednej z uczennic w swojej szkole. Alicja zupełnie przez przypadek dowiedziała się, że rodzina tej dziewczyny ma poważne problemy finansowe. Ta informacja bardzo ją zaskoczyła, tym bardziej, że na zewnątrz nic nie wskazywało na to, że ci ludzie mogą borykać się z tego rodzaju kłopotami. Alicja pomogła im m.in. w przeprowadzeniu remontu mieszkania socjalnego, które dostali od miasta. Namówiła również do pomocy swojego męża oraz kilkoro rodziców ze szkoły, którzy nie tylko pracowali fizycznie przy remoncie, ale także wsparli finansowo potrzebującą rodzinę. Dla dobra swojej uczennicy, Alicja stara się całą sprawę trzymać w tajemnicy przed szkolną społecznością. Nie chce, aby dziewczynka czuła się skrępowana faktem, że pomaga jej nauczycielka i rodzice szkolnych kolegów.
Zachęcamy do oddania głosu dla tej niezwykłej osoby :)

Zagłosuj już dziś za pośrednictwem strony http://www.zwyklybohater.pl/waleczna-alicja lub wysyłając SMS o treści 3 pod nr 7122 Koszt: 1,23 zł z VAT/SMS.
Regulamin: 860 telestrona TVN. Organizator TVN Media. Cały zysk TVN Media z SMS-ów zostanie przekazany Fundacji TVN "Nie jesteś sam".

http://www.zwyklybohater.pl/waleczna-alicja

2014-11-13
PFRON wolny od CIT

W ubiegłą sobotę, tj. 8 listopada br. weszła w życie nowelizacja ustawy o CIT, która zwalnia z podatku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Do ustawy dodany został art. 17 ust. 1 pkt 4pa, zgodnie z którym zwolnione od podatku są dochody PFRON-u, w części przeznaczonej na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej. Regulacja została wprowadzona w drodze ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1457). Nowelizacja przewiduje także zachowanie osobowości prawnej przez PFRON oraz jego organy, tj. zarząd i radę nadzorczą. Oznacza to odstąpienie od oczekujących na wejście w życie 1 stycznia 2015 r. zasadniczych zmian pozbawiających PFRON osobowości prawnej i przekształcających go w wyodrębniony rachunek bankowy. Sejm uchwalił nowelizację 29 sierpnia 2014 r., a prezydent podpisał ją 16 października br.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 13 listopada 2014 r.

2014-11-12
CIT: wydatki na pośrednictwo wynajmujący rozlicza w czasie

Przepisy ustawy o CIT nie stoją na przeszkodzie w rozliczeniu w czasie kosztu w postaci jednorazowego wynagrodzenia związanego z zawarciem przez przedsiębiorcę umowy pośrednictwa w zakresie poszukiwania najemcy i doprowadzenia do zawarcia umowy najmu nieruchomości. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 19 września 2014 r. W przedmiotowej sprawie do fiskusa zwrócił się przedsiębiorca w sprawie sposobu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z poszukiwaniem najemcy nieruchomości. Przedsiębiorca zawarł umowę pośrednictwa, w której zlecił zleceniobiorcy wyszukanie najemcy i doprowadzenie do zawarcia między nim a najemcą, umowy najmu obiektu handlowego, którego był właścicielem. Umowa pośrednictwa przewiduje z tego tytułu jednorazowe wynagrodzenie pośrednika w kwocie 500.000 zł, powiększone o podatek VAT. Umowa najmu została zawarta na czas określony 10 lat, liczony od dnia przekazania przedmiotu najmu najemcy do używania. Po tym okresie umowa zostanie uznana za ponownie zawartą na okres 10 lat, chyba że najemca wyrazi pisemny sprzeciw. Zgodnie z umową pośrednictwa zleceniobiorca wystawił fakturę na kwotę 500.000 zł netto. Przedsiębiorca przyjął, że poniesiony koszt w kwocie 500.000 zł dla celów rachunkowych będzie rozliczany w czasie poprzez czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, co oznacza, że odpisy danego wydatku dokonywane będą systematycznie w ciężar kosztów rachunkowych proporcjonalnie w okresie 10 lat i w tym samym czasie będą zaliczane do kosztów uzyskania przychodów dla celów podatkowych. Fiskus zgodził się z tym stanowiskiem. Organ wskazał, że przepisy ustawy o CIT nie stoją na przeszkodzie w rozliczeniu w czasie kosztu w postaci jednorazowego wynagrodzenia związanego z zawarciem przez przedsiębiorcę umowy pośrednictwa w zakresie poszukiwania najemcy i doprowadzenia do zawarcia umowy najmu obiektu handlowego. Skoro przedsiębiorca zdecydował się rozliczać przedmiotowe wydatki w oparciu o zasady wynikające z przepisu art. 39 ustawy o rachunkowości, a więc dokonywać systematycznie odpisów w ciężar kosztów proporcjonalnie do ustalonego okresu, to powinien je w tym samym czasie zaliczać do kosztów uzyskania przychodów dla celów podatkowych. Co do zasady, stanowi o tym cytowany wyżej art. 15 ust. 4e ustawy o CIT. Tym samym, stosowany przez przedsiębiorcę sposób rozliczania kosztów dla celów bilansowych powinien znaleźć odzwierciedlenie w sposobie zaliczenia opisanego jednorazowego wynagrodzenia dla zleceniobiorcy z tytułu zawartej umowy pośrednictwa do kosztów uzyskania przychodów dla celów podatkowych. Podsumowując, z uwagi na fakt, że przedmiotowa umowa najmu obiektu handlowego zawarta została na okres 10 lat, do kosztów związanych z wyszukaniem najemcy i doprowadzeniem do zawarcia umowy najmu zastosowanie będzie miał art. 15 ust. 4dustawy o CIT, zgodnie z którym jeżeli koszty dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. Ponadto, stosownie do przepisu art. 15 ust. 4e ustawy, przedmiotowe koszty powinny być rozliczane na bazie miesięcznej, jeżeli analogiczne zasady zostały przyjęte dla celów księgowych. Nie ma w tym wypadku znaczenia czy umowa najmu, po upływie 10 lat, zostanie zawarta ponownie na kolejny okres. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 19 września 2014 r., ITPB3/423-350/14/KK

Źródło: www.mf.gov.pl, 12 listopada 2014 r

2014-11-12
Prezydent podpisał ustawę dot. przekazywania informacji o dochodach podatników

Prezydent podpisał 10 listopada br. nowelizację nakładającą na płatników PIT i niektórych płatników CIT obowiązek składania elektronicznych deklaracji podatkowych. Umożliwi to wprowadzenie zasady wypełniania przez administrację podatkową zeznań w imieniu podatnika. Uchwalona przez Sejm 26 września 2014 r. ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw wprowadza zasadę przekazywania administracji podatkowej informacji i deklaracji podatkowych oraz rocznego obliczenia podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W konsekwencji nakłada na płatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz na podatników i płatników podatku dochodowego od osób prawnych obowiązek składania tych dokumentów drogą elektroniczną. W systemach informatycznych administracji podatkowej nastąpi automatyczne gromadzenie danych niezbędnych do uruchomienia w 2015 r. usługi wstępnie wypełnianych zeznań podatkowych (tzw. PFR, pre-filled tax return) dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ograniczenie liczby dokumentów papierowych, jakie w obecnie wpływają do administracji podatkowej i są przez nią przetwarzane. Nowelizacja przewiduje obowiązek przekazywania administracji podatkowej informacji o dochodach podatników wyłącznie drogą elektroniczną. Zwolnione z tego obowiązku będą podmioty, które takie dane sporządzają dla maksymalnie pięciu osób. Zaproponowane w ustawie rozwiązanie ułatwi dokonywanie rozliczeń podatkowych, ograniczy najczęściej popełniane błędy w rozliczeniach, a także zmniejszy liczbę dokumentów papierowych. Płatnicy będą mogli wysyłać urzędom skarbowym zbiorczą informację o dochodach wielu podatników, podpisaną jednym podpisem elektronicznym. W przypadku płatników będących osobami fizycznymi, nie będzie wymagany bezpieczny podpis elektroniczny, a płatnicy, którzy nie będą mieli dostępu do sieci, dane do uruchomienia usługi PFR, będą mogli wysłać internetowo w siedzibie urzędu skarbowego. Zakłada się, że od 2015 r. usługę PFR urzędy skarbowe udostępnią dla podatników rozliczających PIT-37 (składany głównie przez pracowników, zleceniobiorców, emerytów i rencistów), a od 2016 r. rozszerzą ją na PIT -36 (składany głównie przez przedsiębiorców) i PIT-38 (składany przez osoby osiągające dochody kapitałowe, np. z giełdy). Podpisana ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2015 r., a przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu nadanym nowelizacją znajdą zastosowanie do dochodów uzyskanych (strat poniesionych) począwszy od 1 stycznia 2014 r.

Źródło: www.prezydent.pl, 12 listopada 2014 r.

2014-11-07
Senat przyjął zmiany w uldze prorodzinnej

Wczoraj senatorowie przyjęli bez poprawek nowelizację ustawy o PIT, która przewiduje wprowadzenie od 1 stycznia 2015 r. ułatwień dla rodzin wielodzietnych. Podatnicy, którzy zarabiają zbyt mało by wykorzystać całą ulgę na dzieci dostaną pozostałą kwotę z budżetu państwa. Nowelizacja dotyczy tzw. ulgi na dzieci, czyli możliwości odliczenia od podatku określonej przepisami kwoty na każde wychowywane przez podatnika małoletnie dziecko (także dziecko pełnoletnie, które otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny oraz dziecko uczące się w szkole do ukończenia 25 roku życia). Ulga na dzieci jest odliczana od podatku przez podatników podatku dochodowego uzyskujących dochody opodatkowane według skali podatkowej, po wcześniejszym potrąceniu składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zgodnie z nowelizacją podatnicy, którzy zarabiają zbyt mało i płacą zbyt niskie podatki, by wykorzystać całą ulgę w podatku PIT na dzieci, dostaną pozostałą kwotę z budżetu państwa. Ustawa zakłada też podwyższenie o 20 proc. ulgi na trzecie i każde kolejne dziecko - ulga na trzecie dziecko wzrośnie rocznie z 1668,12 zł na 2000,04 zł, a ulga na każde kolejne dziecko z 2224,08 zł na 2700 zł. Odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Zmiany będą obowiązywać od 1 stycznia 2015 r. i obejmą rozliczenia za 2014 r.

Źródło: www.senat.gov.pl, 7 listopada 2014 r.

2014-11-06
Przepisy wprowadzające ryczałt od aut służbowych są wadliwe

Przepisy dotyczące opodatkowania użytkowania samochodów służbowych do celów prywatnych nie są pozbawione wad, ponieważ obejmują wyłącznie świadczenia nieodpłatne. Pominięto w nich sytuację, w której pracownik, może użytkować auto również odpłatnie lub częściowo odpłatnie - uważa Konfederacja Lewiatan. Uchwalona przez Sejm i rozpatrywana obecnie przez Senat ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej wprowadza oczekiwane przez przedsiębiorców ryczałtowe opodatkowanie nieodpłatnego świadczenia z tytułu użytkowania przez pracownika samochodu służbowego do celów prywatnych. Jednak zdaniem ekspertów Konfederacji Lewiatan, przepisy te są źle skonstruowane, bowiem zakładają, że ułatwienie dotyczyć będzie wyłącznie świadczeń nieodpłatnych. Pominięto sytuację, w której pracownik, może użytkować pojazd również odpłatnie lub częściowo - odpłatnie. Zatem w sytuacji pobierania płatności za udostępnienie samochodu służbowego do celów prywatnych pracownika wysokość świadczenia ustalana będzie według cen rynkowych. Oznacza to, że regulacja nie jest pełna i różnicuje podmioty w zależności od sposobu udostępnienia samochodu. Odesłanie w nowym przepisie do przypadków, w których samochód udostępniony jest nieodpłatnie spowoduje konieczność szacowania przychodu według cen rynkowych świadczeń częściowo odpłatnych. Zatem wszyscy pracodawcy, którzy odpłatnie udostępniają samochody, dalej będą narażeni na spory co do wysokości świadczenia. W związku z tym, w opinii ekspertów Lewiatana, niezbędne jest określenie, że w przypadku świadczenia odpłatnego lub częściowo-odpłatnego, z tytułu użytkowania samochodu służbowego do celów prywatnych, pomniejsza się wartość świadczenia o wysokość odpłatności ponoszonej przez pracownika. Propozycję takiej zmiany Konfederacja zgłosiła senatorom, którzy mogą jeszcze wpłynąć na kształt przepisu i usunąć jego wadliwość. Wprowadzenie mechanizmu zryczałtowanego opodatkowania nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych jest rozwiązaniem oczekiwanym przez środowisko przedsiębiorców. Nie ze względu na korzyści podatkowe, gdyż de facto ryczałt wprowadza, a nie likwiduje opodatkowanie. Przedsiębiorcy zyskają pewność prawa, która uchroni ich przed sporami z organami podatkowymi o sposób i wysokość ustalania tych świadczeń. Brak doprecyzowania w znacznej mierze zniweczy jednak pozytywny skutek tej regulacji, gdyż utrzyma obecny, niekorzystny stan prawny w stosunku do tych przedsiębiorców, którzy dzisiaj pomimo trudności i ryzyka dokładają należytej staranności, aby nieodpłatne świadczenia z tytułu użytkowania samochodów służbowych opodatkowywać.

Źródło: www.konfederacjalewiatan.pl, 6 listopada 2014 r.

2014-11-06
MF: korzystne dla przedsiębiorców zmiany będą kontynuowane

Nowa Ordynacja podatkowa, unowocześnienie działania administracji podatkowej i uproszczenia dla mikroprzedsiębiorców - to tylko niektóre ze zmian przygotowywanych przez resort finansów, które już wkrótce pomagać mają w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce. Podczas konferencji Konkurencyjność sektora MMŚP 2014", zorganizowanej 4 listopada br. w Sejmie RP przez Konfederację Lewiatan, minister finansów Mateusz Szczurek przedstawił przedsiębiorcom plany resortu. Przypomniał, że trwają intensywne prace nad nowymi przepisami Ordynacji podatkowej, zawierającymi wiele korzystnych dla firm przepisów, które poprawić mają z jednej strony relacje między podatnikami a państwem, a z drugiej strony ściągalność podatków. Minister wskazał przy tym, że jednym z większych problemów jest kwestia szarej strefy. Jego zdaniem prawo podatkowe powinno być skonstruowane tak, żeby szara strefa się nie opłacała. W przeciwnym wypadku, w konkurencji nieuczciwego z uczciwym, ten uczciwy zawsze przegra. Minister finansów wskazał również na poważne zmiany czekające administrację podatkową. Chodzi m.in. o tzw. asystenta podatnika, czyli pracownika urzędu skarbowego, który będzie oddelegowany do pomocy przedsiębiorcy przez 1,5 roku działalności, budowę bazy wiedzy podatkowej on-line oraz modernizację Krajowej Informacji Podatkowej. Jak zapewnił minister Szczurek ze strony urzędnika skarbowego przedsiębiorcy będą mieć sojusznika, a nie kogoś, kto rzuca kłody pod nogi, aby obowiązek płacenia podatków był z jednej strony uczciwie ponoszony przez wszystkich, a z drugiej strony był mało uciążliwy.

Źródło: www.mf.gov.pl, 6 listopada 2014 r.

2014-10-31
Badania lekarskie ważne u nowego pracodawcy

Nowy pracodawca będzie mógł zatrudnić pracownika na podstawie ważnego i aktualnego (od poprzedniego pracodawcy) orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, jeśli będzie go zatrudniał na podobnym stanowisku. Tak wynika z przyjętej przez Sejm tzw. czwartej ustawy deregulacyjnej. Obecnie (na podstawie art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy; tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) przy zmianie zatrudnienia pracownik jest zobowiązany do wykonania badań lekarskich przed podjęciem pracy u nowego pracodawcy, nawet wtedy kiedy ma wykonywać takie same zadania. Teraz ustawą zajmie się Senat. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2015 r.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 31 października 2014 r.

2014-10-27
Koniec z długoterminowymi kontraktami

MPiPS przygotowało projekt zmian w kodeksie pracy, dotyczący zatrudniania na umowę na czas określony. Standardem będzie umowa terminowa na czas nie dłuższy niż 33 miesiące. Możliwe będzie zawarcie najwyżej trzech takich umów. Twórcy projektu nowelizacji argumentują, że wychodzi on naprzeciw zarzutom KE w sprawie niezgodności naszego kodeksu pracy z wymogami dyrektywy Rady 99/70/WE. Dotyczą one trzech obszarów: krótszego okresu wypowiedzenia przy długoterminowych umowach w stosunku do obowiązującego przy umowach na czas nieokreślony na podobny okres, zbyt krótkiego okresu, który musi upłynąć między dwiema umowami na czas określony, aby nie były one uważane za ,,następujące po sobie" oraz pojęcia zadań realizowanych cyklicznie", w ramach którego dozwolone jest nieograniczone zawieranie następujących po sobie umów na czas określony. Teraz, zgodnie z art. 25 k.p., umowę o pracę zawiera się na czas nieokreślony, określony, na czas wykonania określonej pracy oraz na zastępstwo. Każda z tych umów może być poprzedzona umową o pracę na okres próbny, nieprzekraczający 3 miesięcy. Zgodnie z orzecznictwem kilkakrotne zawarcie umowy na okres próbny z tym samym pracownikiem jest dopuszczalne, jeżeli wiąże się z zatrudnieniem na innym stanowisku lub przy innych czynnościach i nie zmierza w oczywisty sposób do obejścia przepisów. Propozycja nowelizacji k.p. dotyczy: ograniczenia rodzajów umów o pracę do trzech - zamiast obecnych czterech; dookreślenia specyfiki umowy o pracę na okres próbny; zasad zatrudniania pracowników na podstawie umów o pracę na czas określony przez wprowadzenie bardziej skutecznego sposobu limitowania tych umów; uzależnienia długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy tak samo jak jest to przy umowach na czas nieokreślony; możliwości jednostronnego zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy podczas wypowiedzenia z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Wedle projektu, nie będzie już umowy na czas wykonania określonej pracy. Największe zmiany dotyczą umów terminowych. Okres zatrudnienia na podstawie umowy na czas określony oraz łączny okres zatrudnienia na podstawie takich umów z tym samym pracodawcą nie będzie mógł przekraczać 33 miesięcy, a łącznie nie może być ich więcej niż trzy. Powyższe limity ograniczające zatrudnienie na podstawie umowy lub umów o pracę na czas określony nie będą dotyczyły umowy zawartej w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, wykonywania pracy dorywczej lub sezonowej, wykonywania pracy przez okres kadencji a także: gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie, które uzasadniają zatrudnienie na czas określony w związku z jego okresowymi potrzebami. Wydłużą się też okresy wypowiedzenia. Zatrudnionego dłużej niż 6 miesięcy, a krócej niż 3 lata, szef pozbawi pracy z miesięcznym wyprzedzeniem, dzisiaj dwutygodniowym. Po 3 latach pracy okres wypowiedzenia wyniesie 3 miesiące.

VGK, 27 października 2014 r

2014-10-27
Znamy stawki podatku rolnego w 2015 roku

W następnym roku stawka podatku rolnego dla gospodarstw rolnych wyniesie 153,43 zł od 1 ha gruntu rolnego. W porównaniu do stawki obowiązującej zmniejszy się ona nieznacznie. Obecnie stawka podatku wynosi 173,20 zł od 1 ha (równowartość pieniężna 2,5 q żyta). Stawka dla gruntów rolnych nie stanowiących gospodarstw rolnych tj. o powierzchni mniejszej niż 1 ha wynosi obecnie 346,40 zł od 1 ha fizycznego (równowartość pieniężna 5 q żyta). Natomiast w 2015 roku wyniesie 306,85 zł. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza, bez względu na ich powierzchnię. Z podatku rolnego ustawowo zwolnione są użytki rolne klasy V, VI i VIz oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych. Warto zaznaczyć, że od 1 stycznia 2014 r. podstawą do ustalenia podatku rolnego jest średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS średnia cena skupu żyta wyniosła 61,37 za 1 kwintal (M.P. poz. 935).

Źródło: www.rcl.gov.pl, 27 października 2014 r.

2014-07-03
Senat rozpatrzy zmiany w rachunkowości mikropodmiotów

W trakcie trwającego posiedzenia senatorzy omówią zmiany upraszczające prowadzenie rachunkowości przez jednostki mikro, m.in. przez umożliwienie im sporządzania skróconego sprawozdania finansowego uwzględniającego jedynie podstawowe informacje w bilansie oraz rachunku zysków i strat. Uchwalona przez Sejm 10 czerwca br. nowelizacja ustawy o rachunkowości implementuje przepisy unijne dotyczące jednostek mikro, czyli spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek komandytowo-akcyjnych, które w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe oraz w roku poprzedzającym rok obrotowy, nie przekroczyły określonych pułapów - sumy bilansowej w wysokości 1,5 mln zł, przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów w wysokości 3 mln zł, przeciętnego zatrudnienia w roku obrotowym - 10 osób. Ustawa, poza uproszczeniami dotyczącymi sprawozdań finansowych, znosi też obowiązek sporządzania informacji dodatkowej oraz sprawozdania z działalności, ale pod warunkiem, że niektóre dane będą ujawnione w informacjach dołączonych do bilansu. Przewiduje ponadto rozszerzenie katalogu jednostek mikro m.in. na osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie, jeżeli przychody netto tych jednostek ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych wyniosły równowartość w walucie polskiej nie mniej niż 1,2 mln euro i nie więcej niż 2 mln euro za poprzedni rok obrotowy.

Źródło: www.senat.gov.pl, 3 lipca 2014 r.

2014-07-03
MF: wzrost szarej strefy uniemożliwia obniżenie stawek podatkowych

Dnia 30 czerwca w Warszawie odbyła się konferencja zorganizowana przez Business Centre Club, podczas której Minister Finansów mówił o negatywnych skutkach szarej strefy dla budżetu oraz potrzebie przekonania Polaków do zasadności płacenia podatków. Minister Finansów Mateusz Szczurek podkreślił, że walka z szarą strefą jest ważna, ponieważ pozwala zabezpieczyć zarówno interesy finansowe, jak i geopolityczne kraju. Minister zaznaczył także, że wzrost szarej strefy uniemożliwia obniżanie stawek podatkowych. Jego zdaniem niezbędna jest dyskusja nad kwestią opresyjności systemu podatkowego i ściągalności podatków. Istotna jest także kwestia racjonalności wydatków publicznych, które są w Polsce najmniejsze w historii ostatnich 25 lat i nie jest możliwe ich znaczące obniżenie w kontekście potrzeb wydatkowych. Uczestnicy konferencji docenili Ministerstwo Finansów za wprowadzenie w październiku 2013 r. tzw. odwróconego VAT na handel niektórymi wyrobami stalowymi. Ograniczyło to znacznie wyłudzenia VAT na rynku prętów stalowych oraz przywróciło konkurencyjność uczciwym producentom. Przedsiębiorcy wskazali na kilkukrotny wzrost jawnego zużycia prętów zbrojeniowych. Zwrócono uwagę jednak na rosnącą szarą strefę w handlu wyrobami tytoniowymi, obrocie paliwami i w branży hazardowej. Zgodnie z danymi z tych sektorów szara strefa na rynku oleju napędowego w 2013 r. wyniosła ok. 15 proc., a straty budżetu państwa w związku z nielegalnym handlem paliwami to ok. 6 mld zł rocznie. Według przedstawicieli branży hazardowej straty dla budżetu z tytułu nielegalnego hazardu mogą sięgać nawet kilkanaście miliardów złotych. Przewodnicząca komisji BCC ds. branży tytoniowej Grażyna Sokołowska apelowała do resortu finansów m.in. o wprowadzenie kontroli obrotu tytoniem, intensywniejsze kontrole e-handlu i objęcie akcyzą produkcji papierosów przy użyciu maszyn, które znajdują się w punktach sprzedaży detalicznej. Zwróciła także uwagę na potrzebę skuteczniejszych kontroli na bazarach czy nakładania wyższych kar za niezgodny z prawem handel tytoniem i nielegalną produkcję wyrobów tytoniowych.

Źródło: www.mf.gov.pl, 3 lipca 2014 r.

2014-07-03
Rozwiązując umowę sprzedaży nie odzyskasz PCC

Późniejsze rozwiązanie skutecznie zawartej umowy sprzedaży przez jej strony, nie uzasadnia zwrotu prawidłowo naliczonego oraz zapłaconego podatku od czynności cywilnoprawnych - wyjaśnił organ podatkowy w interpretacji indywidualnej z 18 czerwca 2014 r. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podatek podlega zwrotowi, jeżeli: uchylone zostały skutki prawne oświadczenia woli (nieważność względna); nie spełnił się warunek zawieszający, od którego uzależniono wykonanie czynności cywilnoprawnej; podwyższenie kapitału spółki nie zostanie zarejestrowane lub zostanie zarejestrowane w wysokości niższej niż określona w uchwale - w części stanowiącej różnicę między podatkiem zapłaconym i podatkiem należnym od podwyższenia kapitału ujawnionego w rejestrze przedsiębiorców; nie dokonano wpisu hipoteki do księgi wieczystej. Ustawodawca wprowadził zasadę enumeratywnego określenia sytuacji, w których możliwy jest zwrot podatku od czynności cywilnoprawnych. Zatem tylko zajście jednej z wymienionych w nim przesłanek uprawnia do żądania zwrotu zapłaconego podatku. Rozwiązanie skutecznie zawartej umowy, na skutek zgodnych oświadczeń stron, nie wywołuje natomiast uprawnienia do żądania zwrotu poprawnie naliczonego i uiszczonego podatku. Oznacza to, że, późniejsze rozwiązanie ww. umowy sprzedaży pojazdu przez jej strony na zasadzie swobody umów, nie uzasadnia zwrotu prawidłowo naliczonego oraz zapłaconego podatku od czynności cywilnopra

Źródło: www.mf.gov.pl, 3 lipca 2014 r.

2014-07-02
Jest ustawa skracająca czas pracy niepełnosprawnych

1 lipca została ogłoszona ustawa przywracająca czas pracy osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wymiarze nie wyższym niż 7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu (Dz. U. poz. 877). Ustawawejdzie w życie 16 lipca 2014 r. W chwili obecnej czas pracy tych osób wynosi maksymalnie 8 godzin na dobę i 40 godzin w tygodniu a skrócenie czasu pracy możliwe jest dopiero po uzyskaniu zaświadczenia od lekarza, uzasadniającego konieczność skrócenia wymiaru czasu pracy. Nowelizacja dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym przywraca pracę w krótszym wymiarze czasu pracy bez konieczności przedstawiania zaświadczenia wymaganego do tej pory. Ustawa stanowi realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 czerwca 2013 r., sygn. K 17/11, w którym Trybunał odroczył termin utraty mocy obowiązującej niekonstytucyjnego przepisu w omawianym zakresie o 12 miesięcy, tj. do 10 lipca 2014 r. Od tego dnia będzie trzeba już stosować w stosunku do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności skrócone normy czasu pracy, tj. 7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu.

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, 2 lipca 2014 r.

2014-07-02
EFRAG opublikowała zaproszenie do zgłaszania uwag do poprawki MSR 16 i MSR 38

17 czerwca EFRAG opublikowała zaproszenie do zgłaszania uwag i komentarzy do opublikowanej przez IASB poprawki MSR 16 i MSR 38. Wstępna opinia EFRAG, w związku z pracami nad udzieleniem (bądź nie) rekomendacji do przyjęcia tej poprawki jest pozytywna, jednak przed sformułowaniem ostatecznej opinii, EFRAG chce uzyskać opinie wszelkich zainteresowanych stron. W maju 2014 r. IASB opublikowała poprawkę MSR 16 i MSR 38 pt. Wyjaśnienie dotyczące dozwolonych metod amortyzacji, która staje się obowiązująca od początku 2016 r. Poprawka ta wyjaśnia możliwości zastosowania metody amortyzacji opartej na przychodach i wskazuje, że metoda ta jest w szczególności niewłaściwa w odniesieniu do amortyzacji składników aktywów niematerialnych. Jednocześnie wskazuje, że w ograniczonych przypadkach założenie to może być odrzucone. Poprawka ta staje się obowiązująca od początku 2016 r., przy czym dozwolone jest jej wcześniejsze zastosowanie. W związku z obowiązującą procedurą przyjmowania MSR do stosowania w UE, EFRAG opublikowała zaproszenie do zgłaszania uwag i komentarzy do tej poprawki MSR 16 i MSR 38, które można zgłaszać w terminie do 17 lipca 2014 r.

Źródło: VGK, 2 lipca 2014 r.

2014-07-01
Niepełnosprawni nie będą potrzebować zaświadczenia by mieć skrócony czas pracy

10 lipca 2014 r. wejdzie w życie wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 czerwca 2013 r. orzekający o niekonstytucyjności uzależnienia zastosowania skróconego czasu pracy do osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności od uzyskania zaświadczenia lekarskiego o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy. W wyroku z dnia 13 czerwca 2013 r., sygn. akt K 17/11 (Dz. U. poz. 791) Trybunał Konstytucyjny uznał art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721), w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 4 lit. austawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 226, poz. 1475), w zakresie, w jakim uzależnia zastosowanie skróconego czasu pracy do osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności od uzyskania zaświadczenia lekarskiego o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy, za niezgodny z konstytucją. Trybunał odroczył jednocześnie utratę mocy obowiązującej tego przepisu o 12 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw. Oznacza to, że od 10 lipca 2014 r. znów będą obowiązywały zasady, zgodnie z którymi normą czasu pracy dla osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności będzie 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Nie będzie już wymagane zaświadczenie lekarskie. Do tego czasu jednak czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (o ile nie uzyska ona zaświadczenia lekarskiego o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy) będzie nadal wynosił 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. 10 lipca 2014 r. przestanie obowiązywać przepis dopuszczający pracę w skróconym wymiarze jedynie pracownikom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, którzy uzyskali od lekarza stosowne zaświadczenie.

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, 1 lipca 2014 r.

2014-07-01
VAT: ZDS przekazał swoim członkom wzór regulaminu użytkowania pojazdów demonstracyjnych i zastępczyc

Związek Dealerów Samochodów (ZDS), w związku z nowymi przepisami dotyczącymi podatku VAT od aut, przekazał swoim członkom regulamin używania pojazdów w firmie dealerskiej. Regulamin dotyczy użytkowania pojazdów demonstracyjnych, zastępczych w serwisie, użytkowych (osobowych dostawczych i do przewożenia pracowników) oraz służbowych (dla zarządu i właścicieli dealerstwa). Istnienie regulaminu i zapoznanie z nim wszystkich pracowników, którzy używają samochodów korzystających z pełnego odliczenia, jest na podstawie art. 86a ust. 4 ustawy VAT jednym z warunków niezbędnych dla pełnego odliczenia. Przedstawiany regulamin jest wzorem takiego dokumentu i zgodnie z zaleceniem ZDS powinien być dostosowany do warunków panujących w danej firmie. Regulamin został opracowany w ramach współpracy Zespołu Prawnego ZDS z kancelarią podatkową MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy.

Źródło: www.zds.org.pl, 1 lipca 2014 r.

2014-06-30
Komórki wierzycielskie pomogą ściągnąć zaległe podatki

Od 1 lipca w urzędach skarbowych zaczną działać komórki do spraw wierzycielskich. Ich wprowadzenie wynika ze zmian w funkcjonowaniu administracji podatkowej wprowadzonych zarządzeniem ministra finansów z 27 stycznia 2014 r. w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów. Do zadań komórek wierzycielskich urzędu skarbowego należeć będzie między innymi wykonywanie zadań wierzyciela w ramach postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego. Komórki prowadzić będą także sprawy w zakresie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, orzekania o zabezpieczeniu wykonania zobowiązań podatkowych, przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Skarbu Państwa skutkującego wygaśnięciem zobowiązań podatkowych, nadawania decyzjom rygoru natychmiastowej wykonalności, wstrzymania wykonania decyzji, czy odpowiedzialności osób trzecich za zaległości podatkowe. Dokonywać będą także wpisu zastawu skarbowego oraz prowadzić Rejestr Zastawów Skarbowych.

Źródło: www.mf.gov.pl, 30 czerwca 2014 r.

2014-06-30
Podatki i opłaty lokalne mają tekst jednolity

W Dzienniku Ustaw z 27 czerwca 2014 r. w załączniku do obwieszczenia Marszałka Sejmu z 14 maja 2014 r. opublikowany został tekst jednolity ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. poz. 849). Ustawa normuje: - podatek od nieruchomości; - podatek od środków transportowych; - opłatę targową; - opłatę miejscową; - opłatę uzdrowiskową; - opłatę od posiadania psów. Jest to już czwarty tekst jednolity tej ustawy od momentu ogłoszenia w 1991 r. jej tekstu pierwotnego. Od ostatniego ogłoszenia tekstu jednolitego ustawy w 2010 r. była ona nowelizowana 8 razy. Należało więc ujednolicić przepisy ustawy.

Źródło: Michał Malinowski, Redakcja Publikacji Elektronicznych WK, 30 czerwca 2014 r

2014-06-26
NSA: rodzice bliźniaków pobierają podwójny dodatek

Skład siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego uznał, że dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w trakcie urlopu wychowawczego przysługuje na każde z bliźniaków czy trojaczków. Pytanie prawne przedstawił Prokurator Generalny. Chciał on wyjaśnić wątpliwość: czy w sytuacji urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką, uprawnionemu do urlopu wychowawczego na każde z dzieci, czy też w takiej sytuacji przysługuje jeden dodatek ? Cel wprowadzenia przepisu Rozszerzony skład NSA nawiązał do uzasadnienia projektu ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, która z dniem 1 maja 2004 r. weszła w życie. Nowe regulacje brzmiały: w przypadku, gdy rodzina korzystającego z tego urlopu pracownika osiąga dochody poniżej ustalonego kryterium dochodowego i przysługuje jej z tego tytułu wsparcie ze środków publicznych w postaci zasiłków rodzinnych oraz dodatków do tych zasiłków na zasadach przewidzianych w ustawie, to osobie uprawnionej przysługuje dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (art. 8 pkt 2 i art. 10 ustawy). W uzasadnieniu projektu ustawy (Sejm IV Kadencji druk nr 1555), przedstawiając założenia proponowanej regulacji, określono, że jej celem jest budowa nowego, wyraźnie odrębnego od systemu pomocy społecznej systemu, który ma na celu wspieranie rodziny w realizacji jej funkcji, głównie opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej. System ten określa kryterium dochodowe warunkujące dostęp do świadczeń na poziomie wyższym niż potrzeby egzystencjalne, które to świadczenia mają charakter wyłącznie obligatoryjny i nie wymagają analizowania potrzeb metodą wywiadu środowiskowego. Ponadto - mają jedno źródło (budżet państwa) finansowania wydatków. Będą one realizowane przez uproszczoną strukturę organizacyjną. Praktyka sądów Sądy administracyjne interpretując przepisy ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, przyjmują jednolicie, że zasiłek rodzinny przysługuje oddzielnie na każde dziecko. Przy czym do każdego z zasiłków może być przyznany dodatek (lub dodatki) na zasadach przewidzianych w odrębnych dla każdego dodatku. Art. 10 ust. 2 ustawy określa wysokość tego dodatku na kwotę 400 zł miesięcznie, nie rozstrzygając jednocześnie, czy przyznaje się go w tej wysokości na każde dziecko, czy też jest to jeden dodatek. I tu sądy się podzieliły. Pierwsza interpretacja uznaje, że wysokość dodatku nie jest uzależniona od liczby dzieci. Liczba urodzonych dzieci podczas jednego porodu determinuje jedynie czas, na jaki dodatek ten jest przyznawany. Drugi kierunek orzecznictwa zakłada, że dodatek ów przysługuje do każdego zasiłku. Wyznacznikiem tego stanowiska stał się wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 24 stycznia 2008 r., sygn. akt IV SA/Po 848/07. Nie wybiera się dziecka do dodatku Bez względu na liczbę dzieci urodzonych podczas jednego porodu pracownikowi przysługuje prawo do jednego urlopu wychowawczego w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Ale okoliczność ta - jak zauważa sędzia sprawozdawca Włodzimierz Ryms - nie może przesądzać, że w sytuacji, gdy osoba uprawniona korzysta z urlopu wychowawczego z tytułu opieki nad bliźniakami, przysługiwać jej będzie tylko jeden dodatek do jednego z zasiłków rodzinnych. NSA zwrócił uwagę, że nie można z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy, wyprowadzać wniosku, że przepis ten przesądza o jednym dodatku do zasiłku rodzinnego na jedno z dzieci, w sytuacji gdy każde z dzieci jest dzieckiem, na które przysługuje zasiłek rodzinny. Zwłaszcza, że pozostaje pod faktyczną opieką osoby uprawnionej do urlopu wychowawczego, w okresie korzystania z tego urlopu. Nie sposób twierdzić, na podstawie art. 10 ustawy, że w takiej sytuacji należy wybrać jedno z dzieci, na które będzie przysługiwał ten dodatek do zasiłku rodzinnego na to dziecko. Nie jest przekonujący argument, że wydłużenie okresu przysługiwania dodatku do 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli opieka jest sprawowana nad więcej niż jednym dzieckiem, oznacza, że dodatek przysługuje tylko do zasiłku rodzinnego na jedno z tych dzieci. Rozumowaniu temu przeczy przede wszystkim to, że dodatek jest ściśle związany z zasiłkiem rodzinnym na określone dziecko. A po drugie, wydłużenie okresu pobierania dodatku dotyczy wyłącznie określenia okresu pobierania dodatku, a nie - przesłanek, od których zależy nabycie prawa do tego dodatku. Uchwała 7 sędziów NSA z 26 czerwca 2014 r., sygn. akt I OPS 15/13.

Uchwała 7 sędziów NSA z 26 czerwca 2014 r., sygn. akt I OPS 15/13.

2014-06-23
Wakacje, czyli czas na urlop wypoczynkowy

Pracodawca udziela swoim pracownikom urlopu według planu urlopu i grafiku, który ustala z szefami działów. Sam plan i grafik nie wystarczą by wyjechać na urlop. Pracownik musi mieć zgodę na wolne, a potwierdzeniem tego jest podpis pracodawcy na wniosku urlopowym. Wniosek taki zawiera liczbę dni nieobecności, termin urlopu i powrotu do pracy. Czasem wskazuje również osobę, która będzie zastępowała pracownika na urlopie. Ten wymóg dotyczy jednak najczęściej menadżerów, którzy organizują pracę swoim podwładnym. Chodzi o to, aby tak zorganizować pracę, by firma działała w normalnym toku, mimo mniejszego zespołu do pracy. Urlop zasadniczo w naturze Poza sytuacjami określonymi w art. 171 k.p. pracodawca nie może wypłacić ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Pracownik nie może zrzec się ani samego urlopu, wynagrodzenia za urlop, ani też ekwiwalentu. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa za dany rok kalendarzowy 1 stycznia, o ile w tym dniu pracuje na etacie. Wymiar urlopu wynosi: - 20 dni, jeżeli pracownik pracuje krócej niż 10 lat, - 26 dni, gdy pracuje co najmniej 10 lat. Urlop wypoczynkowy można podzielić, ale tylko na wniosek pracownika. Do stażu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wlicza się: okresy pracy, nauki i tzw. okresy zaliczane. Wpływ na wymiar urlopu mają okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w pracy oraz sposób ustania stosunku pracy. Gdy pracownik pracuje w dwóch miejscach naraz wówczas wlicza się okres poprzedniego niezakończonego zatrudnienia w części przypadającej przed nawiązaniem drugiego lub kolejnego stosunku pracy. Kłopotliwy niepełnoetatowiec Urlop dla takiego pracownika określa się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, biorąc za podstawę wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy. Niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia. Jeśli w trakcie roku kalendarzowego dochodzi do zmiany wymiaru czasu pracy z niepełnego na pełny (lub odwrotnie), wówczas trzeba przeprowadzić dwa niezależne wyliczenia, odpowiednio dla okresu pracy w danym wymiarze etatu. Zasadniczo, urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu. Wówczas jeden dzień urlopu odpowiada 8 h pracy. Reguły te stosuje się do pracownika, którego dobowa norma czasu pracy jest niższa niż 8 h. Udzielnie pracownikowi urlopu w dniu pracy w wymiarze godzinowym odpowiadającym części dobowego wymiaru czasu pracy dopuszczalne jest jedynie wtedy, gdy część urlopu do wykorzystania jest niższa niż pełny dobowy wymiar czasu pracy pracownika w dniu, na który ma być udzielony urlop. Pracownikowi, który wykorzystał urlop za dany rok kalendarzowy, a następnie uzyskał w ciągu tego roku prawo do urlopu w wyższym wymiarze, przysługuje urlop uzupełniający. Oznacza to, że pracownik, który nie wykorzystał urlopu nabywa od razu prawo do urlopu w wyższym wymiarze, a nie do urlopu uzupełniającego. Pracodawca lub pracownik mogą przesunąć termin urlopu. Jeśli występuje o to pracownik - jego wniosek powinien być odpowiednio uzasadniony. Ocena, czy przyczyny, które podał pracownik są ważne, należy do pracodawcy. Pracodawca może przesunąć termin urlopu jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy. Ta ocena również należy do niego. Skrócony wypoczynek Możliwe jest także odwołanie pracownika z urlopu, jeśli wystąpią okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczęcia wypoczynku, a wymagają one obecności zatrudnionego. Pracownik odwołany z urlopu musi stawić się w miejscu wskazanym przez pracodawcę. Wówczas pracodawca pokrywa koszty poniesione przez niego będące w bezpośrednim związku z odwołaniem go z wakacji np. koszty przejazdu czy pobytu w ośrodku wypoczynkowym Pracodawca powinien odwołać pracownika z urlopu z odpowiednim wyprzedzeniem. Chodzi o to, by mógł on wykonać terminowo polecenie chlebodawcy. Odwołanie z urlopu wypoczynkowego jest poleceniem służbowym.

Źródło: VGK, 23 czerwca 2014 r

2014-06-13
Współmałżonek ma prawo do zasiłku dla opiekuna?

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Pracy i Polityki Społecznej o przedstawienie stanowiska w sprawie prawa do zasiłku dla opiekuna osób, które opiekują się współmałżonkiem i nabyły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przed 1 lipca 2013 r. na skutek wniesienia środka odwoławczego od decyzji pierwszej instancji. Zaniepokojenie dorosłych opiekunów osób niepełnosprawnych wzbudzają obowiązujące przepisyustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Ich zdaniem, osoby opiekujące się współmałżonkiem, których prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przed 1 lipca 2013 r. zostało przyznane przez organ odwoławczy mogą napotkać na utrudnienia w dostępie do zasiłku dla opiekuna. Powodem może być fakt, że stosownie do postanowień ustawy o świadczeniach rodzinnych, w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r., świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli osoba wymagająca opieki pozostaje w związku małżeńskim. Jak wskazuje Rzecznik Praw Obywatelskich, pojawiające się wątpliwości w sytuacji, gdzie Trybunał Konstytucyjny w uzasadnieniu wyroku z dnia 5 grudnia 2013 r., sygn. akt K 27/13 uznał, że przywrócenie stanu zgodnego z Konstytucją wymaga bezzwłocznej interwencji ustawodawcy, mogą wywoływać dodatkowe napięcia społeczne w środowisku osób sprawujących pieczę nad osobami niepełnosprawnymi. Dlatego Rzecznik prosi o przedstawienie stanowiska w sprawie oraz rozważenie możliwości podjęcia niezwłocznych działań w celu wyeliminowania pojawiających się wątpliwości.

Źródło: www.rpo.gov.pl, 13 czerwca 2014 r.

2014-06-12
Emerytury od czerwca 2014 r.

Jak podaje ZUS, od czerwca 2014 r. przyznawane są pierwsze emerytury w powszechnym wieku emerytalnym przewidzianym dla mężczyzn, z uwzględnieniem - w podstawie ich obliczenia - środków zewidencjonowanych na subkoncie w ZUS, w tym środków przeniesionych z otwartych funduszy emerytalnych. Emerytury te przysługują ubezpieczonym, którzy są członkami OFE i osiągnęli podwyższony powszechny wiek emerytalny określony dla mężczyzn. W pierwszej kolejności emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym określonym dla mężczyzn mogą otrzymać kobiety i mężczyźni urodzeni w I kwartale 1949 r., którzy wiek emerytalny wynoszący 65 lat i 5 miesięcy ukończą w okresie: czerwiec-sierpień 2014 r. Emerytura przysługuje w przypadku, gdy kobieta lub mężczyzna - po ukończeniu podwyższonego powszechnego wieku emerytalnego określonego dla mężczyzny: - złoży po raz pierwszy wniosek o emeryturę, - zostanie im przyznana z urzędu emerytura, w związku z ukończeniem tego wieku. Emerytura zostanie obliczona poprzez podzielenie sumy środków zewidencjonowanych na koncie i subkoncie w ZUS, w tym kwoty środków przeniesionych z OFE przez właściwą liczbę miesięcy średniego dalszego trwania życia. Emerytura zostanie również ustalona dla kobiet, które do dnia poprzedzającego osiągnięcie podwyższonego powszechnego wieku emerytalnego określonego dla mężczyzny miały ustalone prawo do okresowej emerytury kapitałowej. W celu ustalenia emerytury w powszechnym wieku emerytalnym określonym dla mężczyzn, ZUS dokona z urzędu ponownego obliczenia przysługującej im dotychczas emerytury z FUS, uwzględniając w podstawie obliczenia emerytury środki zewidencjonowane na subkoncie w ZUS (w tym środki z OFE). Taka ponownie obliczona emerytura nie może być niższa niż suma dotychczas pobieranych: emerytury z FUS i okresowej emerytury kapitałowej.

Źródło: www.zus.pl, 12 czerwca 2014 r.

2014-06-11
Rząd chce aby w 2015 r. płaca minimalna wyniosła 1750 zł

Rada Ministrów 10 czerwca br. przyjęła propozycję resortu pracy co do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r. Płaca minimalna miałaby wzrosnąć do 1750 zł. Oznacza to wzrost o 4,2 proc. w stosunku do 2014 r. Obecnie pensja minimalna to 1680 zł. Proponowana kwota 1750 zł stanowiłaby 44,1 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2015 r. Taką propozycję rząd przedstawi Komisji Trójstronnej do spraw Społeczno-Gospodarczych do 15 czerwca br. W latach 2007-2014 płaca minimalna wzrosła z 936 do 1680 zł, co oznacza jej wzrost o 80 proc.

Źródło: www.premier.gov.pl; www.mpips.gov.pl, 11 czerwca 2014 r.

2014-04-09
Chcesz odliczyć pełny VAT od samochodu, musisz prowadzić ewidencję.

Jednym z warunków wykluczających użycie pojazdów samochodowych do celów innych niż działalność gospodarcza, a tym samym dającym przedsiębiorcy prawo do odliczenia 100 proc. VAT od wydatków dotyczących tych pojazdów jest prowadzenie ewidencji jego przebiegu. Samochody, dla których podatnik obowiązany jest prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, w celu odliczenia 100 proc. podatku naliczonego, muszą zostać zgłoszone w urzędzie skarbowym. Informację VAT-26 o tych pojazdach składa się w terminie 7 dni od dnia, w którym zostanie poniosiony pierwszy wydatek związany z nimi. Ewidencja pojazdu powinna być prowadzona od dnia rozpoczęcia wykorzystywania pojazdu samochodowego wyłącznie do działalności gospodarczej do dnia zakończenia wykorzystywania tego pojazdu w ten sposób i powinna zawierać: - numer rejestracyjny pojazdu samochodowego; - dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji; - stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji; - wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu, obejmujący kolejny numer wpisu, datę i cel wyjazdu, opis trasy (skąd - dokąd), liczbę przejechanych kilometrów, oraz imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem, potwierdzony przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona podatnikiem; - liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji. Przez okres rozliczeniowy należy rozumieć okres rozliczeniowy właściwy dla podatnika z tytułu rozliczeń dla celów podatku VAT, czyli w zależności od tego jak rozlicza się podatnik - miesiąc lub kwartał. W przypadku, gdy pojazd samochodowy udostępniany jest osobie niebędącej pracownikiem podatnika (np. klientowi) wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dokonywany jest przez osobę, która udostępnia pojazd i obejmuje:
- kolejny numer wpisu,
- datę i cel udostępnienia pojazdu,
- stan licznika na dzień udostępnienia pojazdu,
- liczbę przejechanych kilometrów,
- stan licznika na dzień zwrotu pojazdu,
- imię i nazwisko osoby, której udostępniony został pojazd.
Ewidencja przebiegu pojazdu może być prowadzona również w formie elektronicznej. W takim przypadku dokonywanie w niej wpisów oraz potwierdzenie autentyczności tych wpisów - jeśli wpisów dokonuje kierujący pojazdem niebędący podatnikiem - może być dokonywane w formie elektronicznej. W przypadku wadliwości prowadzonej ewidencji (np. niepełne zapisy, luki w poszczególnych pozycjach, sprzeczne zapisy, niezgodności w zakresie stanu licznika ze stanem rzeczywistym, itp.) nie będzie spełniona jedna z przesłanek warunkujących uznanie pojazdu za wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej. Może to oznaczać, że podatnikowi przysługiwać będzie w takim przypadku jedynie prawo do ograniczonego odliczenia podatku VAT od wszystkich wydatków ponoszonych od początku używania tego pojazdu. W odniesieniu do pojazdów, które zostały nabyte lub były już użytkowane w ramach umów długoterminowych" przed 1 kwietnia 2014 r. ewidencja przebiegu pojazdu powinna być prowadzona począwszy od dnia, w którym poniesiono pierwszy od 1 kwietnia wydatek związany z tymi pojazdami.

Źródło: www.mf.gov.pl, 9 kwietnia 2014 r.

2014-04-09
Obowiązują nowe wzory formularzy NIP.

Od 9 kwietnia 2014 roku obowiązują nowe wzory formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych NIP-2, NIP-7, ZAP-3, NIP-2/A i NIP-D.
W rozporządzeniu z 12 marca 2014 r. (Dz. U. poz. 383) określone zostały nowe wzory następujących formularzy:
1) zgłoszenia identyfikacyjnego/zgłoszenia aktualizacyjnego osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem (NIP-2), 2) zgłoszenia identyfikacyjnego/zgłoszenia aktualizacyjnego osoby fizycznej będącej podatnikiem lub płatnikiem (NIP-7) 3) zgłoszenia aktualizacyjnego osoby fizycznej będącej podatnikiem (ZAP-3) 4) załączników do zgłoszenia NIP-2: a) informacji o wyodrębnionych jednostkach wewnętrznych podmiotu podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu (NIP-2/A), b) informacji o wspólnikach lub o spółkach tworzących podatkową grupę kapitałową (NIP-D).

Źródło: Jolanta Mazur, RPE WK, 9 kwietnia 2014 r.

2014-04-08
W marcu mniej bezrobotnych.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w marcu wyniosła 13,6 proc. i w porównaniu do lutego spadła o 0,3 pkt proc. Liczba bezrobotnych zmniejszyła się w marcu o blisko 72 tys. osób. W urzędach pracy zarejestrowanych było o 130 tys. mniej osób niż przed rokiem. W urzędach pracy na koniec marca zarejestrowanych było 2 184 tys. osób. W lutym blisko 72 tys. więcej. Dla porównania w marcu 2013 r. spadek wyniósł 22 tys. W urzędach pracy rejestruje się mniej osób. W styczniu w urzędach zarejestrowanych było o 35 tys. mniej bezrobotnych niż przed rokiem, w lutym ta różnica wzrosła już do blisko 80 tys., a w marcu do 130 tys. Pracodawcy zgłosili w marcu do urzędów 107 tys. (o ponad 18 tys. więcej niż w marcu 2013 r.) miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. Wzrost wyniósł więc 20 proc. Najwięcej ofert przybyło w województwie opolskim - wzrost o 31 proc. oraz w województwie podkarpackim wzrost o 28 proc. Największy spadek liczby osób bezrobotnych nastąpił w województwach mazowieckim - o prawie 8 tys. oraz wielkopolskim - o 6,6 tys. Stopa bezrobocia rejestrowanego w marcu wyniosła 13,6 proc. i w porównaniu do lutego spadła o 0,3 pkt proc. W tym samym okresie 2013 r. również odnotowano spadek, ale był on trzykrotnie mniejszy. Stopa bezrobocia spadła we wszystkich województwach. Najmocniej - o 0,7 pkt proc. - na Warmii i Mazurach.

Źródło: www.mpips.gov.pl, 8 kwietnia 2014 r.

2014-04-08
SN: kilka umów terminowych tworzy trwały stosunek pracy.

Kilka umów na czas określony trwających łącznie ponad 2 lata podczas obowiązywania pierwszej ustawy antykryzysowej, powodują przekształcenie stosunku pracy na czas nieokreślony. Tak orzekł SN w sprawie pracownicy, która na podstawie art. 189 k.p.c. wniosła powództwo o ustalenie istnienia stosunku pracy na czas nieokreślony w firmie, w której pracowała jako specjalistka od marketingu. Spółka zatrudniała ją na 6 następujących po sobie umów terminowych, poczynając od 3 lutego 2009 r. Ostatnia umowa miała się zakończyć 31 grudnia 2011 r., ale pracownica w grudniu oznajmiła, że jest w ciąży. Umowa uległa więc przedłużeniu do dnia porodu, który nastąpił 26 marca 2012 r. Sąd I instancji oddalił powództwo. Uznał, że przedłużona umowa terminowa "wygasła" z dniem urodzenia dziecka. Pracownica złożyła apelację, a sąd odwoławczy przyznał jej rację. Zmienił wyrok i uznał, że ostatnia umowa na czas określony była już umową bezterminową. Ponadto sąd stwierdził, że w I instancji błędnie przyjęto, że ostatnia umowa o pracę "wygasła", bo nie zostały spełnione warunki z art. 63 k.p. Kluczowym dla rozstrzygnięcia sprawy było jednak to, że w okresie spornym obowiązywała ustawa antykryzysowa, która weszła w życie 22 sierpnia 2009 r. Na jej mocy do 31 grudnia 2011 r. zostało zawieszone stosowanie art. 251 k.p. Jednocześnie art. 13 ustawy stanowił, że czas zatrudnienia na podstawie umów terminowych (jednej lub kilku następujących po sobie) nie może przekraczać 24 miesięcy. Sąd stwierdził, że maksymalny 2 letni okres zatrudnienia na podstawie umów terminowych upłynął 22 sierpnia 2011 r. Tymczasem 1 sierpnia 2011 r. z powódką zawarto kolejną umowę o pracę do dnia 31 grudnia 2011 r. Ta umowa powinna być zawarta na czas nieokreślony. Z wyrokiem sądu apelacyjnego nie zgodził się pracodawca, który złożył skargę kasacyjną. SN zgodził się z wnioskami sądu II instancji. Potwierdził, że piąta umowa, z 1 sierpnia 2011 r., naruszała przepisy ustawy antykryzysowej (a konkretnie jej art. 13). Oznacza to jej przekształcenie w umowę na czas nieokreślony, ze skutkiem od dnia zawarcia kontraktu terminowego. SN odniósł się również do samej formy roszczenia powódki, którego podstawą jest art. 189 k.p.c. Stwierdził, że brak interesu prawnego mógłby być przyczyną oddalenia powództwa, gdyby sąd ustalił ponad wszelką wątpliwość, że pracownica zmierzała do ustalenia stosunku prawnego, porzucając drogę sporu o zasądzenie świadczeń powstałych wskutek naruszenia jej prawa. W tej sprawie nie miało to miejsca. Powódka wykazała interes prawny w domaganiu się wydania ustalającego orzeczenia sądowego, gdyż bez niego nie mogła osiągnąć ochrony. A zatem najpierw potrzebne było rozstrzygnięcie prejudycjalne, czy ostatnia umowa, z sierpnia 2011 r. wiązała strony sporu w chwili wniesienia pozwu, czy przestała obowiązywać z upływem określonego w niej terminu. W ostateczności SN oddalił skargę kasacyjną pozwanej spółki. sygn. akt II PK 123/13

Źródło: Agnieszka Rosa, 8 kwietnia 2014 r.

2014-04-07
Drugi etap deregulacji zawodów uchwalony.

Sejm uchwalił ustawę o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, która stanowi drugi etap deregulacji. Ustawa otwiera dostęp do 91 profesji: 82 technicznych i 9 finansowych. Wśród profesji objętych ustawą są m.in. różnej specjalności architekci, a także inżynierowie - budownictwa, inżynierii środowiska, górnictwa i geologii, inżynierii wojskowej, telekomunikacji, elektrotechnicy, energetycy, transportu, elektroniki i telekomunikacji, inżynierii naftowej i gazowniczej. Deregulacja objęła również np. urbanistów, rzeczoznawców samochodowych oraz diagnostów uprawnionych do wykonywania badań technicznych pojazdów. Uwolnione zostaną też zawody lotnicze, np. pilota samolotowego zawodowego i liniowego, pilota śmigłowcowego zawodowego i liniowego, pilota balonu wolnego, pilota szybowcowego, radiooperatora pokładowego, technika-mechanika lotniczego, technika awionika, dyspozytora lotniczego, mechanika pokładowego, skoczka spadochronowego oraz nawigatora lotniczego. Drugi etap deregulacji objął też kilka profesji rynku finansowego, tj. osoby zajmujące się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych, doradców podatkowych, brokerów i agentów ubezpieczeniowych, aktuariuszy, agentów celnych, biegłych rewidentów, przyjmujących zakłady wzajemne i prowadzących kolektury gier liczbowych. Pierwsza transza deregulacji dotycząca 51 zawodów (m.in. profesji prawniczych, przewodników turystycznych, taksówkarzy) została uchwalona 13 czerwca 2013 r. Uchwaloną ustawą zajmie się teraz Senat.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 7 kwietnia 2014 r.

2014-04-07
Sejm przyjął ustawę wprowadzającą zasiłek dla opiekunów.

Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą nowy rodzaj świadczenia - zasiłek dla opiekunów. Zasiłek otrzymają te osoby, które 30 czerwca 2013 r. utraciły prawo do zasiłku pielęgnacyjnego. Zasiłek dla opiekunów będzie wypłacany za okres od 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego wejście w życie ustawy oraz od wejścia w życie ustawy, pod warunkiem, że zgodnie z kryteriami obowiązującymi na koniec 2012 r. byli uprawnieni do otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego. Zasiłek dla opiekunów będzie wynosił 520 zł miesięcznie, bez względu na wysokość dochodu w rodzinie. Za okres od 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego wejście w życie ustawy będzie wypłacony z odsetkami. Aby otrzymać zasiłek będzie trzeba złożyć wniosek w ciągu 4 miesięcy od wejścia w życie ustawy. Osoby uprawnione do złożenia wniosku zostaną o tym poinformowane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w terminie 14 dni od wejścia w życie ustawy. Łączne skutki finansowe ustawy w 2014 roku szacuje się na ok. 1 mld 372 mln zł. To koszt zwrotu świadczeń oraz ich dalszej wypłaty w tym roku. Ponadto Sejm zdecydował, że od 2015 r. o specjalny zasiłek opiekuńczy będą mogły ubiegać się także osoby, które z powodu sprawowania stałej opieki nad osobą niepełnosprawną nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Dotychczas uprawnienie to przysługiwało wyłącznie osobom, które w celu sprawowania takiej opieki zrezygnowały z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Ustawa umożliwi także rolnikom, ich małżonkom lub domownikom ubieganie się o zasiłek dla opiekunów, świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy. Ustawa przyznała również prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego osobom, które do końca 2012 r. pobierały świadczenie pielęgnacyjne, a później nie zostały objęte uprawnieniem do otrzymywania specjalnego zasiłku opiekuńczego ze względu na to, że z końcem 2012 r. wygasły czasowe orzeczenia o niepełnosprawności. Za ustawą głosowało 431 posłów, nikt nie był przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Teraz ustawą zajmie się Senat.

Źródło: www.sejm.gov.pl; www.mpips.gov.pl, 7 kwietnia 2014 r.

2014-04-07
Wyższe świadczenia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych.

Sejm uchwalił ustawę podnoszącą świadczenia dla opiekunów niepełnosprawnych dzieci. Wsparcie finansowe wzrośnie od 1 maja br. z obecnych 820 zł do 1000 zł netto. Od 1 stycznia 2015 r. będzie to 1200 zł netto, a od 1 stycznia 2016 r. - 1300 zł netto. - Intencją rządu jest utrzymanie relacji świadczenia pielęgnacyjnego do minimalnego wynagrodzenia, żeby to świadczenie wzrastało razem ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia. Dzięki zmianom przyspieszamy ten proces powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje opiekunom, którzy rezygnują z pracy, by zajmować się niepełnosprawnym dzieckiem. Wprowadzone zmiany zapewniają realny wzrost świadczeń pielęgnacyjnych - jeszcze w 2009 r. wynosiły one 420 zł netto, dziś to 820 zł netto. Już w maju tego roku świadczenie wzrośnie do 1000 zł, a w styczniu 2015 r. wyniesie 1200 zł netto. Koszty wprowadzania tych zmian w tym roku to 180 mln zł, w 2015 r. - 865 mln zł, a w 2016 r. - ponad miliard zł. Ustawą zajmie się Senat.

Źródło: www.mpips.gov.pl, 7 kwietnia 2014 r.

2014-04-07
Odliczenie VAT wymaga dodatkowych badań technicznych pojazdów.

Podatnicy wykorzystujący w swojej działalności pojazdy, których konstrukcja wskazuje na ich podstawowe przeznaczenie do celów gospodarczych, wyklucza ich użycie do celów prywatnych lub powoduje, że użytek do celów prywatnych będzie nieistotny, muszą najpóźniej do końca czerwca 2014 r. przeprowadzić dodatkowe badania techniczne. Po zmianach, które weszły w życie 1 kwietnia 2014 r. stwierdzenie spełnienia wymagań technicznych dla pojazdów o konstrukcji wskazującej na ich podstawowe przeznaczenie do celów gospodarczych, które uznawane są za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej odbywać się będzie - tak jak dotychczas - na podstawie: - dodatkowych badań technicznych przeprowadzonych przez okręgową stację kontroli pojazdów oraz wydanego przez nią zaświadczenia oraz dowodu rejestracyjnego z właściwą adnotacją o spełnieniu tych wymagań lub - dokumentów wydanych zgodnie z przepisami o ruchu drogowym - w przypadku pojazdów specjalnych. Dodatkowe badanie techniczne oraz zaświadczenia wydane przed 1 kwietnia 2014 r. W związku ze zmianą katalogu pojazdów, co do których stwierdzenie spełnienia technicznych warunków dokonywane było na podstawie dodatkowego badania technicznego, zaświadczenia wydane na tę okoliczność do 31 marca 2014 r. tracą swoją moc. Konieczne jest zatem przeprowadzenie "nowego" dodatkowego badania technicznego. Badanie to powinno zostać przeprowadzone w terminie najbliższego obowiązkowego okresowego badania technicznego, nie później jednak niż przed upływem 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej, czyli przed 1 lipca 2014 r. Jeżeli przed upływem najbliższego obowiązkowego okresowego badania technicznego lub przed 1 lipca 2014 r. dojdzie do sprzedaży takiego pojazdu, wówczas dodatkowe badanie techniczne powinno być przeprowadzone nie później niż przed dniem dokonania sprzedaży. Wyjątkiem są zaświadczenia wydane przed 1 kwietnia 2014 r. dla pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van. Te zachowują swoją ważność dla potrzeb stosowania nowych przepisów, o ile w pojazdach tych nie zostały wprowadzone zmiany skutkujące niespełnieniem warunków technicznych uprawniających do pełnego odliczenia podatku VAT

Źródło: www.mf.gov.pl, 7 kwietnia 2014 r.

2014-04-04
Korekta VAT przy sprzedaży lub zmianie przeznaczenia samochodu firmowego.

Zmienione od 1 kwietnia 2014 r. przepisy dotyczące odliczania VAT od samochodów firmowych wprowadzają system korekt podatku naliczonego, który będzie stosowany w sytuacji zmiany przeznaczenia lub sprzedaży samochodu w stosunku do którego przysługiwało prawo do odliczenia podatku. Samochody z pełnym prawem do odliczenia VAT Jeżeli podatnik nabył pojazd samochodowy z pełnym prawem do odliczenia, w związku z przeznaczeniem go do wykorzystywania wyłącznie w działalności gospodarczej, a następnie w okresie 60 miesięcy od nabycia zmienia jego przeznaczenie i będzie wykorzystywał ten pojazd również do innych celów niż działalność gospodarcza, system korekt nakłada na niego obowiązek zmniejszenia odliczonego podatku naliczonego. Samochody z ograniczonym prawem do odliczenia VAT W przypadku sprzedaży opodatkowanej pojazdu z ograniczonym do 50 proc. prawem do odliczenia lub przeznaczenia tego pojazdu do użytku wyłącznie w działalności gospodarczej, w okresie 60 miesięcy od jego nabycia, system umożliwia podatnikowi zwiększenie podatku do odliczenia, jednakże w odpowiedniej proporcji do pozostałego okresu korekty. Korekcie podlegają tylko wydatki z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia pojazdu. Pozostałe wydatki, w tym związane z używaniem pojazdu na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu (operacyjnego) lub innej umowy o podobnym charakterze, nie podlegają korekcie. Odliczenie tych wydatków odbywa się bowiem na bieżąco, zatem istnieje możliwość weryfikowania tego odliczania na bieżąco - w miesiącu dokonania zmiany przeznaczenia pojazdu dokonywana jest zmiana zasad odliczania. Sprzedaż pojazdu w okresie korekty Dla celów stosowania systemu korekt przyjęto założenie, że sprzedaż pojazdu, przy nabyciu którego przysługiwało ograniczone odliczenie, jest równoznaczna ze zmianą jego wykorzystywania z "mieszanego" na wykorzystywanie wyłącznie do działalności gospodarczej. W konsekwencji przy sprzedaży takiego pojazdu podatnik będzie uprawniony do dokonania korekty nieodliczonego przy nabyciu tego pojazdu podatku naliczonego, w wysokości proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty. Uznanie, że sprzedaż pojazdu, przy nabyciu którego przysługiwało ograniczone odliczenie, jest równoznaczne ze zmianą jego wykorzystania z mieszanego" na wykorzystanie wyłącznie do działalności gospodarczej powiązane jest z likwidacją zwolnienia od podatku VAT stosowanego przy dostawie takich pojazdów i objęcie tej czynności opodatkowaniem według stawki podstawowej. Zasady dokonywania korekty Okres korekty - 60 miesięcy (lub 12 miesięcy dla pojazdów o wartości do 15 tys. zł) będzie liczony odpowiednio od miesiąca, w którym nabyto, dokonano importu lub oddano do używania pojazd (w przypadku jego wytworzenia). Na potrzeby korekty uznaje się, że pojazd samochodowy odpowiednio nie jest już wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej albo jest wykorzystywany wyłącznie do takiej działalności począwszy od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana jego wykorzystywania. Korekty tej dokonuje się w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiła zmiana, w kwocie proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty. Po upływie okresu korekty wszelkie zmiany wykorzystania pojazdu pozostaną bez wpływu na zrealizowane przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tego pojazdu odliczenie VAT. System korekt stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy w stosunku do podatnika, wskutek niezłożenia przez niego informacji w terminie, stosuje się ograniczone prawo do odliczenia VAT przy nabyciu pojazdu. W konsekwencji po "nieterminowym" złożeniu takiej informacji podatnik uprawniony będzie do dokonania korekty, jednakże jej zakres uzależniony będzie od momentu, kiedy taka informacja zostanie złożona. W przypadku wykorzystywania przez podatnika pojazdu samochodowego również do czynności zwolnionych od podatku (bez prawa do odliczeń) kwota korekty powinna uwzględniać proporcję określoną w art. 90 ustawy o VAT zastosowaną przez podatnika przy odliczeniu podatku naliczonego. System korekt w okresie przejściowym Wprowadzony system korekt dotyczy pojazdów samochodowych nabytych, importowanych lub wytworzonych przez podatnika od 1 kwietnia 2014 r. Na zasadzie wyjątku systemem tym w zakresie zwiększenia podatku naliczonego do odliczenia zostaną jednak objęte przypadki dokonania od 1 kwietnia 2014 r. sprzedaży pojazdów samochodowych zakupionych przed tym dniem, objętych dotychczasowym ograniczonym prawem do odliczania podatku (ograniczenie do 50 proc. lub 60 proc. kwoty podatku naliczonego nie więcej jednak niż odpowiednio 5 000 zł lub 6 000 zł).

Źródło: www.mf.gov.pl, 4 kwietnia 2014 r.

2014-04-03
Co grozi za niezłożenie informacji VAT-26?

Podatnikom wykorzystującym pojazdy samochodowe wyłącznie do działalności gospodarczej, którzy nie złożą w urzędzie skarbowym informacji VAT-26 o tych pojazdach, do czasu wywiązania się z tego obowiązku przysługiwać będzie prawo tylko do ograniczonego odliczenia podatku VAT. Konsekwencje niezłożenia informacji VAT-26 W przypadku niezłożenia informacji w terminie, dla celów stosowania odliczenia, uznaje się, że pojazd samochodowy jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej dopiero od dnia jej złożenia. W konsekwencji do czasu złożenia tej informacji podatnikowi przysługiwać będzie prawo tylko do ograniczonego (50 proc.) odliczenia podatku VAT. Pełne odliczenie znajdzie zastosowanie dopiero do wydatków poniesionych od dnia jej złożenia. Jeśli zatem podatnik odliczył w całości podatek naliczony od wszystkich wydatków związanych z pojazdem, w odniesieniu do którego nie złożono w terminie informacji, będzie on zobowiązany do dokonania korekty wszystkich dokonanych odliczeń. Ograniczenie w odliczaniu w przypadku nieterminowego złożenia informacji zostało jednak złagodzone, jednakże tylko w odniesieniu do wydatków związanych z nabyciem (importem, wytworzeniem) pojazdu. Podatnik ma bowiem możliwość dokonania korekty nieodliczonego z tego tytułu podatku, przy czym wysokość korekty uzależniona będzie jednak od momentu, w którym zostanie złożona informacja VAT-26. Złożenie informacji zawierającej nieprawdziwe informacje Jeśli organ podatkowy stwierdzi w trakcie czynności sprawdzających lub kontrolnych użytek prywatny pojazdu, który miał służyć od 1 kwietnia 2014 r. (data poniesienia pierwszego wydatku) wyłącznie działalności gospodarczej, w sytuacji, gdy nie została zgłoszona w stosownym terminie zmiana przeznaczenia tego pojazdu (potwierdzona obiektywnymi okolicznościami), to fakt ten będzie skutkować uznaniem złożonej informacji za niezgodną ze stanem rzeczywistym. W konsekwencji oznacza to utratę pełnego prawa do odliczenia wszystkich wydatków poniesionych od 1 kwietnia 2014 r., związanych z tym pojazdem. Sankcje karnoskarbowe
W przypadku niewywiązywania się lub nienależytego wywiązywania się z obowiązku złożenia informacji o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej podatnik będzie również podlegał stosownej karze na gruncie Kodeksu karnego skarbowego. Jeżeli podatnik:
1) nie składa informacji o pojazdach wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej VAT-26 albo
2) składa taką informację po terminie, lub
3) składa informację nieprawdziwą
i dokonuje odliczenia podatku niezgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (czyli stosuje pełne odliczenie podatku) podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych. W przypadkach mniejszej wagi (przykładowo, gdy kwota niezasadnie odliczonego podatku nie przekracza ustawowego progu, czyli pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia) podatnik będzie podlegał karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Odstąpienie od wymierzenia kary będzie miało zastosowanie w przypadku gdy podatnik złoży informację po terminie ale przed dokonaniem jakichkolwiek czynności (sprawdzających, kontrolnych lub wszczęciem postępowania podatkowego) przez organ podatkowy lub skarbowy w zakresie podatku VAT.

Źródło: www.mf.gov.pl, 3 kwietnia 2014 r.

2014-04-01
PIT chce interpretacji ogólnej w sprawie VAT od zaliczek.

Otrzymanie zaliczki na poczet usługi turystycznej opodatkowanej w systemie VAT marża nie rodzi obowiązku podatkowego uważa Polska Izba Turystyki (PIT), nie zgadzając się ze stanowiskiem resortu finansów, że w przypadku uiszczenia części zapłaty obowiązek powstanie z tą chwilą i w części otrzymanej zapłaty. Już w piśmie z 13 grudnia 2013 r., skierowanym do ministerstwa Finansów, Polska Izba Turystyki sygnalizowała, że w praktyce wyliczenie marży na dzień otrzymania zaliczki będzie niewykonalne, gdyż wysokość marży na imprezie turystycznej jest znana podatnikowi najwcześniej w momencie wykonania usługi. Podtrzymując to stanowisko Izba w kolejnym piśmie przesłanym do resortu 27 marca 2014 r. przedstawia okoliczności i argumenty dowodzące słuszności swojego twierdzenia. Zdaniem PIT: - ostateczna wysokość kosztów uzależniona jest m.in. od ilości uczestników danej imprezy turystycznej, a ta jest znana dopiero w dniu wyjazdu; -na dzień otrzymania zaliczki organizator turystyki nie wie czy dane usługi dla bezpośredniej korzyści turysty będzie świadczył przy wykorzystaniu własnego zaplecza personalnego oraz technicznego, czy też usługi te zakupi od innego podatnika;
-faktyczna wysokość kosztów wyrażonych w walucie obcej jest determinowana kursem waluty, którego na dzień otrzymania zaliczki z natury rzeczy nie sposób przewidzieć;
- w przypadku imprezy o charakterze mieszanym podatnik nie jest w stanie ustalić proporcji w jakiej otrzymana kwota zaliczki/przedpłaty będzie opodatkowana stawką 23 proc. (usługa świadczona na terytorium UE) a jaka według stawki 0 proc. (usługa świadczona poza terytorium UE).
Powyższe argumenty dowodzą, że na dzień otrzymania zaliczki/przedpłaty na poczet usługi turystycznej wyliczenie kwoty marży jest niewykonalne. Obiektywny brak możliwości ustalenia podstawy opodatkowania nie daje podstaw do wyliczenia i odprowadzenia kwoty podatku.
W związku z tym Polska Izba Turystyki wniosła o wydanie przez ministra finansów interpretacji ogólnej potwierdzającej brak obowiązku podatkowego z tytułu otrzymania całości lub części zapłaty przed wykonaniem usługi turystycznej. W przeciwnym wypadku istnieje realne zagrożenie, że organy podatkowe kierując się wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów będą domagać się od biur podróży odprowadzenia należności podatkowej z tytułu otrzymania zaliczki/przedpłaty wyliczonej od całości otrzymanej kwoty, co bez wątpienia odbije się na kondycji finansowej biur podróży i doprowadzi wiele z nich do upadłości.

Źródło: www.pit.org.pl, 1 kwietnia 2014 r.

2014-03-26
Komunikat Prezesa ZUS w sprawie wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do OFE

Na podstawie art. 47 ust. 10j ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1442, z późn. zm.) ogłasza się, że w okresie od dnia 1 kwietnia 2014 r. do dnia 30 czerwca 2014 r. wysokość odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego wynosi 4,51%.

Źródło: www.zus.pl, 26 marca 2014 r.

2014-03-26
Opiekunowie osób niepełnosprawnych otrzymają zaległe zasiłki.

Na wczorajszym posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, którzy utracili świadczenie pielęgnacyjne po 30 czerwca 2013 r. Projekt zakłada wypłatę bieżących i zaległych środków tym opiekunom, którzy do 30 czerwca spełniali warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego, określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu z 31 grudnia 2012 r. Wysokość nie ulega zmianie i wyniesie 520 zł miesięcznie. Organ wypłacający świadczenia będzie miał obowiązek poinformować osoby, którym to prawo do świadczenia pielęgnacyjnego 30 czerwca 2013 r. wygasło, o możliwości złożenia wniosku oraz o warunkach uzyskania zasiłku. Ma na to 14 dni od wejścia w życie ustawy. Zasiłek nie będzie przysługiwał jedynie za okresy, w których opiekunowie otrzymywali specjalny zasiłek opiekuńczy lub świadczenie pielęgnacyjne lub gdy na osobę wymagającą opieki przyznano prawo do specjalnego zasiłku lub świadczenia innej osobie. Opiekunowie będą mieli 4 miesiące od wejścia w życie ustawy na złożenie wniosku. Podczas ustalania prawa do zasiłku ośrodek pomocy społecznej będzie przeprowadzał wywiad środowiskowy, który będzie następnie aktualizowany co 6 miesięcy. Prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony - wtedy prawo do zasiłku jest wydawane na czas obowiązywania orzeczenia. Za osoby pobierające zasiłek będą dodatkowo opłacane składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe a także na ubezpieczenie zdrowotne. Podstawą opłacania składek będzie kwota zasiłku dla opiekuna. Projekt realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 5 grudnia 2013 r., który zakwestionował przepisy przejściowe ustawy nowelizującej ustawę o świadczeniach rodzinnych i nakazał przywrócenie stanu zgodnego z konstytucją.

Źródło: www.mpips.gov.pl, 26 marca 2014 r.

2014-03-26
Zmienią się przepisy o specjalnych strefach ekonomicznych.

Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu nowelizacji przepisów o specjalnych strefach ekonomicznych. Określone zostały w nich między innymi przesłanki wygaszania zezwolenia na działalność w SSE i regulacje dotyczące procedury zwrotu pomocy publicznej. Obecnie obowiązujące przepisy nie regulują precyzyjnie przesłanek i konsekwencji finansowych wygaszenia zezwolenia. W warunkach spowolnienia gospodarczego, kiedy wiele firm musiało ograniczyć produkcję, a tym samym zatrudnienie, nieprecyzyjność przepisów powodowała, że przedsiębiorcy zagrożeni cofnięciem zezwolenia występowali o jego wygaszenie, uznając, że uchroni ich to przed zwrotem pobranej pomocy publicznej. W celu wyeliminowania tego typu działań w założeniach przewidziano, że możliwość wygaszenia zezwolenia zostanie ustawowo ograniczona tylko do sytuacji, gdy przed dniem złożenia wniosku przedsiębiorca nie korzystał ze zwolnienia dochodu od podatku dochodowego. W celu sprawnego odzyskiwania nienależnie pobranej pomocy publicznej konieczne było uregulowanie procesu jej zwrotu. Nowe przepisy jednoznacznie określą procedurę zwrotu oraz uwarunkowania z tym związane, m.in. wydłużą okres przedawnienia roszczeń podatkowych do 10 lat. W związku z wydłużeniem okresu przedawnienia analogicznie wydłużony zostanie okres przechowywania dokumentacji. Zdefiniowany ma zostać wniosek o udzielenie pomocy publicznej. Dla inwestorów niezwykle istotne jest jednoznaczne określenie, co jest wnioskiem o przyznanie pomocy publicznej dla nowej inwestycji planowanej do realizacji na terenie prywatnym nieobjętym jeszcze strefą. Wprowadzenie definicji takiego wniosku i uznanie, że jest nim dokumentacja potwierdzająca spełnienie tzw. efektu zachęty, pozwoli rozpocząć inwestycję przed wejściem w życie rozporządzenia włączającego teren inwestycji do strefy, i przed uzyskaniem zezwolenia, umożliwiając tym samym dotrzymanie planowanego harmonogramu prac. W założeniach przewidziano także wprowadzenie możliwości cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności w strefie na wniosek przedsiębiorcy. Może się zdarzyć, że dla przedsiębiorcy, który rozpoczął korzystanie ze zwolnień podatkowych, ale przewiduje, że nie będzie w stanie spełnić zobowiązań, korzystniejszym rozwiązaniem będzie rezygnacja z zezwolenia jeszcze przed upływem terminu spełnienia jego warunków, ponieważ ograniczy to wysokość odsetek od zwracanej pomocy. Ponadto, zgodnie z zaproponowanymi przepisami, do składu rady nadzorczej spółek zarządzających strefami wprowadzony zostanie przedstawiciel ministra finansów w miejsce przedstawiciela wojewody, poszerzony zostanie zakres działania spółek zarządzających strefami, doprecyzowane zostanie pojęcie pomoc publiczna", tak, aby nie było wątpliwości, że pomocą publiczną jest zwolnienie od podatku dochodowego, uporządkowane zasady kontroli przedsiębiorców i wprowadzone jednolite zasad zmiany zezwolenia, bez względu na datę jego wydania.

Źródło: www.premier.gov.pl, 26 marca 2014 r.

2014-03-24
Pracodawcy RP: odrzucenie projektów zakazujących handlu w niedzielę to dobre rozwiązanie

Odrzucenie już w pierwszym czytaniu dwóch projektów zmierzających do wprowadzenia zakazu pracy w placówkach handlowych w niedziele jest głosem rozsądku naszych parlamentarzystów. To dobra decyzja zarówno dla rynku pracy, jak i gospodarki komentuje Wioletta Żukowska, ekspert Pracodawców RP. Pierwszy projekt zmiany Kodeksu pracy został przygotowany przez grupę posłów PiS, PO, PSL i SP jeszcze w połowie zeszłego roku. Drugim był projekt obywatelski przygotowany przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Wolna Niedziela". Wprowadzenie w życie zakazu handlu w niedziele wiązałoby się z wysokimi kosztami społecznymi zwiększeniem bezrobocia i wolniejszym wzrostem gospodarczym. Konsekwencją takiego rozwiązania byłoby bowiem ograniczenie konsumpcji oraz wpływów z podatków, co oznaczałoby pogłębienie deficytu budżetowego. Zadziwiające jest to, że wnioskodawcy projektów przewidywali dokładnie odwrotne skutki społeczno-gospodarcze. Szacujemy, że na skutek wprowadzenia zakazu w samym tylko sektorze handlu pracę mogłoby stracić ok. 25 tys. osób. Natomiast uwzględniając usługi powiązane i produkcję, zagrożonych byłoby nawet 50 70 tys. miejsc pracy. Warto przy tym wskazać przykład Kanady, gdzie w wyniku zniesienia zakazu handlu w niedziele w poszczególnych regionach zatrudnienie w sektorze handlu detalicznego wzrosło od 5% do 12%. Warto przy okazji zauważyć, że od podobnych pomysłów odchodzi się nawet w państwach wysokorozwiniętych. Poza tym w wielu krajach kompetencje decyzyjne w tym zakresie scedowano na władze regionalne bądź lokalne, a także stworzono liczne wyjątki i odstępstwa (np. w Niemczech, Francji, we Włoszech). Miało to właśnie związek z troską o rynek pracy, gospodarkę oraz komfort życia obywateli.

Źródło: http://www.pracodawcyrp.pl/, 24 marca 2014 r.

2014-03-24
Sejm odrzucił projekt dotyczący kasowej metody rozliczania VAT.

Sejm odrzucił zgłoszony przez posłów PIS projekt nowelizacji ustawy o VAT, która wprowadzić miała nowy wyjątek od generalnej zasady, zgodnie z którą obowiązek zapłaty podatku powstaje już w momencie dostarczenia towarów lub wykonania usługi. Za odrzuceniem głosowało 231 posłów, przeciw 202, wstrzymał się od głosu 1 poseł. Projekt przewidywał ustawowe upoważnienie ministra finansów do wydania rozporządzenia, w którym miałby on określić transakcje lub kategorie podatników, dla których obowiązek zapłaty podatku VAT powstawałby dopiero po uregulowaniu należności przez odbiorcę towaru lub usługi. Ponadto, nabywca towaru lub usługi zalegający z opłaceniem faktury za transakcje określone w tym rozporządzeniu ministra nie mógłby pomniejszyć podatku naliczonego, aż do dnia uregulowania płatności względem sprzedającego. Przepis ten nie miał dotyczyć podatników, których roczny obrót nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym 500 tys. euro. Obecnie obowiązuje tzw. ulga na złe długi, która dotyczy podatników, których faktury za sprzedane towary lub wykonane usługi nie zostały opłacone. Zgodnie z obowiązującymi przepisami taki przedsiębiorca ma prawo do skorygowania podstawy opodatkowania oraz podatku o te wierzytelności, od których terminu płatności upłynęło 150 dni.

www.sejm.gov.pl, 24 marca 2014 r.

2014-03-24
Nie będzie zwolnienia z VAT dla dostawy samochodów.

Od 1 kwietnia likwidacji ulegnie obowiązujące obecnie zwolnienie z VAT dla dostawy pojazdów, przy których nabyciu podatnikowi przysługiwało częściowe prawo do odliczenia podatku naliczonego. Wprowadzenie przez nowelizację z 7 lutego 2014 r. do ustawy o podatku od towarów i usług systemu korekt podatku naliczonego, który stosowany byłby w sytuacji, gdy podatnik nabył pojazd samochodowy z ograniczonym prawem do odliczenia, a następnie w okresie 60 miesięcy od nabycia dokonuje sprzedaży opodatkowanej tego pojazdu, wymagało likwidacji stosownego zwolnienia od podatku przy dostawie takich pojazdów i objęcie takiej czynności opodatkowaniem na zasadach ogólnych. W konsekwencji - przy sprzedaży takiego pojazdu podatnik będzie uprawniony do dokonania korekty nieodliczonej przy nabyciu tego pojazdu kwoty podatku naliczonego, w wysokości proporcjonalnej do pozostałego okresu korekty. Rozporządzenie Ministra Finansów z 19 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. poz. 369) wejdzie w życie 1 kwietnia 2014 r.

Źródło: Vademecum Głównego Księgowego, 24 marca 2014 r

2014-01-29
Rząd przyjął projekt zmian w VAT od aut z kratką

Wczoraj, tj. 28 stycznia br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która kompleksowo reguluje zasady odliczania i rozliczania wydatków dotyczących samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, wykorzystywanych do celów mieszanych, tj. działalności gospodarczej i prywatnej. Chodzi o tzw. auta z kratką. Podstawę do wprowadzenia zmian stanowi przyznana Polsce 17 grudnia 2013 r. derogacja, dotycząca stosowania ograniczeń w odliczaniu podatku VAT od nabywanych samochodów. Ze względu na specyfikę tych samochodów, która umożliwia jednoczesne ich wykorzystywanie do celów służbowych i prywatnych trudno jest określić zakres ich użytkowania do celów niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Brak prostych zasad odliczania podatku naliczonego z tytułu wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, które przez swoją konstrukcję mogą być wykorzystywane także do celów prywatnych lub zasad opodatkowania takiego użytkowania sprzyja nadużyciom w rozliczaniu podatku VAT. Chodzi o nieuzasadnione jego odliczanie lub uchylanie się od opodatkowania, wynikające z niewłaściwego prowadzenia dokumentacji podatkowej. Projektowana ustawa wprowadza ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego w odniesieniu do wszystkich wydatków (np. zakupu paliw do napędu, czy innych wydatków eksploatacyjnych), dotyczących pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, wykorzystywanych zarówno do celów gospodarczych i prywatnych. Przyjęto, że każdy taki pojazd (ze względu na swoje cechy), służy co do zasady użytkowi mieszanemu, a zatem wszystkie wydatki z nim związane podlegają odliczeniu w 50 proc., z pewnymi wyjątkami. Przyjęto, że pełne odliczenie będzie przysługiwało tylko w odniesieniu do wydatków związanych z pojazdami wykorzystywanymi przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej. Zaproponowana konstrukcja ograniczenia do 50 proc. odliczenia podatku do pojazdów wykorzystywanych do użytku mieszanego powiązana jest z wyłączeniem konieczności opodatkowania ich użytku prywatnego (chodzi o to, że opodatkowanie to skalkulowano w przyjętym ograniczeniu odliczenia). Rozwiązanie to połączone z ryczałtowym ograniczeniem odliczenia podatku zapewnia przedsiębiorcom bardzo proste zasady odliczania podatku naliczonego od wszystkich wydatków związanych z pojazdami, bez konieczności prowadzenia szczegółowych, i przez to czasochłonnych ewidencji do celów opodatkowania użytku prywatnego. Aby zapewnić prawidłowe stosowanie proponowanych zasad rozliczania podatku VAT od pojazdów, wprowadzono odpowiedni system zabezpieczający. Dokonanie pełnego odliczenia podatku VAT od pojazdów przeznaczonych wyłącznie do działalności gospodarczej, uwarunkowane będzie co do zasady, złożeniem informacji o tych pojazdach oraz prowadzeniem ewidencji przebiegu pojazdu. Zarówno informacja, jak i ewidencja będą podlegały weryfikacji przez organy skarbowe. W przypadku niezłożenia takiej informacji lub złożenia informacji niezgodnej ze stanem faktycznym, podatnikowi będzie przysługiwało tylko prawo do ograniczonego odliczenia. Przewidziano także wprowadzenie systemu korekt przy zmianie wykorzystania pojazdu pierwotnie przeznaczonego do użytku mieszanego. Wejście w życie tych regulacji oznacza ubytek dochodów budżetowych z podatku VAT w stosunku do 2013 r.: 939 mln zł w 2014 r., 1.376 mln zł w 2015 r. Nowe przepisy mają obowiązywać po 14 dniach od daty publikacji w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych regulacji, które mają wejść w życie 1 stycznia 2015 r.

Źródło: www.premier.gov.pl, 29 stycznia 2014 r.

2014-01-29
Pracodawcy RP: zmiany w organizacji US i IS nie poprawią znacząco funkcjonowania administracji podat

Zdaniem eksperta Pracodawców RP Mariusza Korzeba nowe regulacje prawne związane z organizacją pracy organów podatkowych nie poprawią w istotny sposób funkcjonowania administracji podatkowej. Od 27 stycznia br. obowiązuje zarządzenie Ministra Finansów w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów (Dz. Urz. MF z 2014 r. Poz. 3). Nowe przepisy muszą zostać wprowadzone przez organy podatkowe do końca I kwartału 2014 r. Reforma ma się opierać na wzmocnieniu roli nadzorczej i koordynacyjnej izb skarbowych nad urzędami skarbowymi, a także na poprawie funkcjonowania administracji w obszarze kontroli podatkowej i egzekucji administracyjnej. W uzasadnieniu do zarządzenia wskazano, że celem tych zmian jest przede wszystkim usprawnienie procesu poboru podatków i zapewnienie efektywności funkcjonowania administracji podatkowej. Zdaniem eksperta Pracodawców RP Mariusza Korzeba zmiany były konieczne. Dotychczasowe regulacje związane z nadzorem nad prawidłowością prowadzonych kontroli podatkowych czy czynności sprawdzających pozostawiały wiele do życzenia mówi ekspert Pracodawców RP. Przypomina, że z uwagi na brak prawidłowej kontroli instytucjonalnej rozstrzygnięcia były w znacznej mierze pozostawiane w gestii urzędów skarbowych. Utworzenie w izbie skarbowej komórki organizacyjnej ds. kontroli podatkowej której zadaniem będzie m.in. nadzorowanie działalności prowadzonych kontroli podatkowych przez organy I instancji może przyczynić się do usprawnienia całego procesu dodaje Korzeb. Nie mniej jednak zastanawiający wydaje się przepis mówiący o tym, że komórka ta będzie wydawała postanowienia w sprawach przedłużenia terminu zwrotu podatku dodaje Mariusz Korzeba. Przypomina, że w obecnym stanie prawnym postanowienia o przedłużeniu terminu zwrotu podatku wydaje organ prowadzący kontrolę podatkową czy czynności sprawdzające. Dlatego powstaje pytanie: w jaki sposób izba skarbowa ma zamiar realizować to zadanie, nie będąc do tego umocowana przepisami prawa zewnętrznego zastanawia się ekspert Pracodawców RP. Podsumowując, należy zwrócić uwagę na fakt, że dopiero sposób działania organów podatkowych pozwoli sformułować pełną opinię co do słuszności zaproponowanych rozwiązań. Jednak już teraz można wskazać na nieprzejrzyste i krzyżujące się kompetencje organów podatkowych.

Źródło: www.pracodawcyrp.pl, 29 stycznia 2014 r.

2014-01-28
Do końca stycznia płatnicy muszą przekazać PIT-4R i PIT-8AR

Do 31 stycznia płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mają obowiązek złożyć do urzędu skarbowego deklarację roczną o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4R. W tym samym terminie deklarację PIT-8AR powinni też złożyć płatnicy zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, termin złożenia deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4R upływa z końcem stycznia roku następującego po roku podatkowym. Ostatnim dniem terminu na złożenie deklaracji za 2013 r. jest więc piątek 31 stycznia 2014 r. Deklarację PIT-4R, która dotyczy potrąconych i odprowadzonych w danym roku zaliczek na podatek dochodowy, które wykazuje się w układzie miesięcznym, płatnik powinien przesłać do urzędu skarbowego właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności, jeśli płatnik nie posiada siedziby. W piątek 31 stycznia 2014 r. mija też termin złożenia deklaracji PIT 8AR, w której płatnicy wykazują należny zryczałtowany podatek dochodowy obliczany, pobierany i wpłacany organom podatkowym w trakcie roku ze ściśle określonych tytułów. W deklaracji wskazuje się między innymi pobrany podatek z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych, świadczeń otrzymanych przez emerytów lub rencistów, w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem pracy, świadczeń pieniężnych otrzymywanych po zwolnieniu ze służby przez funkcjonariuszy służb mundurowych oraz żołnierzy, czy wypłaty kwot z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego. Ponadto w deklaracji PIT-8AR wykazuje się również należny zryczałtowany podatek od przychodów np. z odsetek od pożyczek, z odsetek i dyskonta od papierów wartościowych, z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych czy od dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych.

Źródło: www.mf.gov.pl, 28 stycznia 2014 r.

2014-01-28
Organy skarbowe nie mogą utrudniać działalności w wirtualnych biurach

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich. działania organów podatkowych nie powinny stanowić utrudnienia dla małych i średnich przedsiębiorców rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej w wirtualnych biurach. W swoim wystąpieniu do ministra finansów Rzecznik poruszyła sprawę utrudnień ze strony organów podatkowych, które spotykają przedsiębiorców, którzy decydują się na zarejestrowanie działalności pod adresem tzw. wirtualnego biura, w szczególności prowadzenia długotrwałych postępowań w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej. Niejednokrotnie także postępowania te kończą się wydaniem decyzji o odmowie nadania NIP. Dodatkowo, organy podatkowe stosują niejednolite praktyki w skali całego kraju w zakresie procedury nadania NIP. Rzecznik zauważa, że w ustawie o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, wśród zamkniętego katalogu przesłanek uzasadniających wydanie decyzji o odmowie nadania NIP nie znajduje się wskazanie przez podatnika jako siedziby adresu biura wirtualnego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami postępowanie w sprawie nadania NIP powinno ograniczyć się do badania kompletności i formy zgłoszenia identyfikacyjnego. Powyższe stanowisko potwierdza orzecznictwo sądów administracyjnych. RPO dostrzega konieczność przeciwdziałania nieuczciwym praktykom polegającym na wykorzystywaniu wirtualnych biur w celu unikania opodatkowania, nie zgadza się jednak z praktyką organów podatkowych, zmierzającą do odmowy nadania NIP tylko dlatego, że przedsiębiorca rejestruje działalność pod adresem biura wirtualnego.

Źródło: www.rpo.gov.pl, 28 stycznia 2014 r.

2014-01-27
SA: ZUS przegrywa w sprawach o talony świąteczne

Pracodawca nie odprowadza składek od talonów pieniężnych dla pracowników, jeśli były one przyznane w związku ze złą sytuacją materialną i rodzinną pracowników oraz zgodnie z regulaminem zakładowego funduszu - orzekł Sąd Apelacyjny. ZUS szuka pieniędzy sprawdzając prawidłowość przyznawania talonów pieniężnych dla pracowników i paczek świątecznych dla dzieci personelu. W Sądzie Apelacyjnym w Warszawie czeka na rozpatrzenie niemal 500 spraw pracowników WSS Społem, przeciwko któremu wystąpił ZUS. Około 300 apelacji złożonych przez Społem sąd już uwzględnił. Chodzi o świąteczne talony pieniężne, od których pracodawca nie odprowadzał składek. ZUS-owi nie podobało się głównie to, że prawie wszyscy otrzymali talony po równo. W I instancji Społem przegrało z ZUS-em. Gdyby w II instancji sąd stwierdził, że decyzje ZUS o oskładkowaniu tych świadczeń są słuszne, to trzeba by było zwracać pieniądze z trzech lat i składać nowe PIT-y za ten okres. ZUS ma zakusy także na paczki świąteczne dla dzieci. Są już pierwsze pozwy przeciwko innym przedsiębiorstwom w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Talony pieniężne dla najmniej zarabiających Talony i paczki to poważne wsparcie materialne dla mało zarabiających pracowników z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Firmy się skutecznie bronią przed ZUS-em i wygrywają procesy w sądzie pracy. Sąd Najwyższy w wyroku z 20 sierpnia 2001 r. I PKN 579/00 orzekł, że "Pracodawca, administrujący środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, nie może ich wydatkować niezgodnie z regulaminem zakładowej działalności socjalnej, którego postanowienia nie mogą być sprzeczne z zasadą przyznawania świadczeń według kryterium socjalnego, to jest uzależniającego przyznawanie ulgowych usług i świadczeń wyłącznie od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu". W WSS Społem obowiązywał regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, uwzględniający wyrażoną w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych podstawową zasadę wykorzystywania środków funduszu. Według niej przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu. I właśnie zgodnie z regulaminem Społem przyznawanie talonów pieniężnych na Święta Bożego Narodzenia i Wielkanoc opierało się o deklaracje pracowników o dochodzie na jednego członka rodziny. Deklaracje te komisja socjalna sprawdzała przy dopłatach do wypoczynku - wczasy pod gruszą. Przeprowadzone postępowanie dowodowe wykazało, że kryterium to w takich przypadkach było stosowane. Pracownicy WSS Społem dostawali talony po 350 zł i 300 zł w latach 2008 - 2010 r. bez odprowadzania od nich składek (społeczne, zdrowotne, rentowe). Większość z nich zarabiała zaledwie 1600 zł brutto. - Talon był jedynym sposobem na urządzenie świat - mówiła świadek, pracownik kadr i członek związków zawodowych, na rozprawie 23 stycznia br. - Gdyby znacznie różnicować wartość bonów, to atmosfera by się popsuła. Ale minimalne różnicowanie było - mniej warte talony, za 50 zł dostawali pracownicy z krótszym stażem pracy. SA: pracodawca miał rację Sąd Apelacyjny w wyroku z 24 stycznia 2014 r. zmienił wyrok Sądu Okręgowego i decyzję ZUS. Talony pieniężne podarowane pracownikom bez odprowadzenia składek były uzasadnione ich sytuacją materialną. - Przyznawanie talonów w latach 2008-1010 było oparte na ocenie sytuacji rodzinnej i materialnej pracowników. A zatem przesłanki art. 8 ustawy o zakładowym Funduszu Świadczeń Społecznych zostały spełnione. Talony pieniężne zatem pozwalają zaliczyć je do świadczeń socjalnych - podkreślała sędzia Magdalenia Tymińska. Następnie sędzia dodała, że w art. 2 ustawy o ZFŚS wyraźnie jest mowa, że są one udzielane w związku z sytuacją materialną i rodzinną pracowników. W tym wypadku sytuacja materialna załogi społem uzasadniała przyznanie im talonów świątecznych. A weryfikacją sytuacji zajmowała się specjalna komisja socjalna. Wyroki z 23 stycznia 2014 r., sygn. akt III AUa 2773/12, III AUa 2774/12, III AUa 2778/12

Źródło: VGK, 27 stycznia 2014 r.

2014-01-27
Sejm uchwalił nowelizację dotyczącą pracy w niedzielę

Podczas 59. posiedzenia Sejmu posłowie uchwalili nowelizację Kodeksu pracy. Ustawa trafi teraz do podpisu prezydenta. Ustawa rozszerza katalog prac, których wykonywanie jest dozwolone w niedziele i święta. Zgodnie z nowelizacją dozwolone będzie świadczenie usług za pomocą środków komunikacji elektronicznej (czyli m.in. poczty elektronicznej) lub urządzeń telekomunikacyjnych. Świadczenie takich usług będzie dopuszczalne pod warunkiem, że będą one odbierane poza terytorium RP w dniach, które w kraju odbiorcy usługi są dniami pracy, a w Polsce dniami od niej wolnymi. Zmiana przepisów ma wesprzeć powstawanie nowych miejsc pracy i tym samym poprawić konkurencyjność polskiego rynku pracy. Osoby wykonujące w niedziele i święta prace, o których mowa w nowelizacji, będą uprawnione analogicznie do innych osób pracujących w takie dni - do otrzymania dnia wolnego lub odpowiedniego dodatku do wynagrodzenia.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 27 stycznia 2014 r.

2014-01-24
Emeryci mogą bezterminowo ubiegać się o zwrot zabranych świadczeń

Emeryci, którzy zostali pozbawieniu swoich pieniędzy na mocy niekonstytucyjnych przepisów, będą mogli wystąpić o ich oddanie w dogodnym dla siebie czasie. Chodzi o zwrot zabranych emerytur, który przewiduje ustawa z 13 grudnia 2013 r. o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r. Mimo iż pierwotnie projekt ustawy zakładał roczny termin na załatwianie formalności, to jednak na końcowym etapie legislacyjnym w Sejmie wprowadzono poprawkę do ustawy, która zniosła to czasowe ograniczenie. W rezultacie nie ma terminu, w jakim należy ubiegać się o zwrot emerytur, nie ma też potrzeby wydania zapowiadanego wcześniej rozporządzenia regulującego kwestię terminu końcowego składania wniosków. Przypomnijmy, prawo do zwrotu zawieszonej wypłaty mają osoby, które spełniły łącznie dwa warunki. Po pierwsze: nabyły prawo do emerytury przed 1 stycznia 2011 r., a po drugie: prawo do emerytury zostało im zawieszone po 30 września 2011 r. w związku z kontynuowaniem zatrudnienia bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy. Zgodnie z obowiązującymi wówczas przepisami osoby te mogły one pobierać emeryturę i kontynuować pracę u dotychczasowego pracodawcy tylko do 30 września 2011 r., czyli przez 9 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Jeśli do tego dnia nie rozwiązały stosunku pracy, prawo do emerytury ulegało zawieszeniu. Zgodnie z nowymi przepisami, jeśli złożą do ZUS odpowiedni wniosek, urząd w ciągu 60 dni wyda decyzję o zwrocie świadczenia. Ministerstwo Pracy zapewnia, że nie mają powodów do niepokoju te osoby, których sprawy toczą się w sądach, bo zaczęły walczyć o zabrane świadczenia zanim Trybunał Konstytucyjny stwierdził niezgodność przepisów z ustawą zasadniczą. Resort zapewnia, że ZUS wycofa wszystkie apelacje złożone od negatywnych dla siebie wyroków. Osoby, które wystąpiły do sądu, będą mogły otrzymać wypłaty na podstawie ustawy. To istotna informacja dla osób, które do 31 października 2011 r. nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego (dla kobiet 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat). Ustawa nakłada na nie dodatkowe obowiązki muszą dostarczyć do ZUS zaświadczenie o wysokości przychodów za lata 2011 i 2012, bo ich wysokość miała znaczenie dla zawieszenia i zmniejszenia emerytur zgodnie z art. 104 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1440 z późn. zm.). Nowa ustawa reguluje sposób obliczania kwoty zawieszonej emerytury. Ma stanowić sumę należnych emerytur, które podlegały zawieszeniu w okresie od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r. z uwzględnieniem ich waloryzacji oraz z odsetkami ustalonymi w wysokości odsetek ustawowych, określonej przepisami prawa cywilnego. Szczegółowe zasady wypłaty odsetek uregulowane zostały w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 lutego 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad wypłacania odsetek za opóźnienie w ustaleniu lub wypłacie świadczeń z ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 12, poz. 104). Na razie jednak emeryci czekają na opublikowanie ustawy w Dzienniku Ustaw.

Źródło: VGK, 24 stycznia 2014 r.

2014-01-23
Sejm zajmie się ponownie przepisami o przekazywaniu podatku dla OPP

W czwartek Sejm rozpatrzy stanowisko Senatu w sprawie nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw, która wydłuża do 30 czerwca termin zgłaszania do urzędu skarbowego numeru rachunku bankowego, na który podatnicy mogą przekazywać 1 proc. podatku. Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymywania 1 proc. z PIT będzie tworzony i aktualizowany na bieżąco. Zgodnie z nowelizacją w sytuacji, kiedy podatnik wskaże w zeznaniu podatkowym kwotę przekraczającą 1 proc., naczelnicy urzędów skarbowych będą mogli przekazać 1 proc. z PIT na rzecz organizacji pożytku publicznego bez wzywania podatnika do jego korekty. Minister finansów będzie mógł upoważnić, w drodze rozporządzenia, podległy organ do realizacji zadań urzędów skarbowych w zakresie przekazywania 1 proc. z PIT na rzecz organizacji pożytku publicznego. Sejm uchwalił ustawę 12 grudnia 2013 r. 10 stycznia 2014 r. Senat wprowadził do ustawy poprawki o charakterze redakcyjno-uściślającym.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 23 stycznia 2014 r.

2014-01-23
Sejm rozpatrzy stanowisko Senatu w sprawie nowelizacji ustawy - Kodeks pracy

23 stycznia posłowie rozpatrzą stanowisko Senatu w sprawie nowelizacji ustawy Kodeks pracy. Ustawa rozszerza katalog prac, których wykonywanie jest dozwolone w niedziele i święta. Zgodnie z nowelizacją dozwolone ma być świadczenie usług za pomocą środków komunikacji elektronicznej (czyli m.in. poczty elektronicznej) lub urządzeń telekomunikacyjnych. Świadczenie takich usług będzie dopuszczalne pod warunkiem, że będą one odbierane poza terytorium RP w dniach, które w kraju odbiorcy usługi są dniami pracy, a w Polsce dniami od niej wolnymi. Zmiana przepisów ma wesprzeć powstawanie nowych miejsc pracy i tym samym poprawić konkurencyjność polskiego rynku pracy. Sejm uchwalił ustawę 12 grudnia 2013 r. 10 stycznia 2014 r. Senat wprowadził do ustawy dwie poprawki. Izba druga proponuje, by osoby wykonujące w niedziele i święta prace, o których mowa w nowelizacji, były uprawnione analogicznie do innych osób pracujących w takie dni - do otrzymania dnia wolnego lub odpowiedniego dodatku do wynagrodzenia oraz zmianę doprecyzowującą.

Źródło: http://sejm.gov.pl/, 23 stycznia 2014 r.

2014-01-21
Ruszyła zimowa edycja akcji: Weź paragon

Ruszyła kolejna, zimowa edycja ogólnopolskiej kampanii informacyjnej "Weź paragon". Akcja prowadzona w okresie ferii zimowych, od 20 stycznia do 2 marca 2014 r., ma uświadomić korzyści płynące z brania paragonów oraz z rzetelnego ewidencjonowania obrotów na kasach fiskalnych. Jednym z celów akcji resortu finansów prowadzonej pod hasłem "Nie bądź jeleń, weź paragon" jest przypomnienie o obowiązku wydawania paragonów przy każdej transakcji. Ma to duże znaczenie nie tylko dla kupującego, dla którego paragon jest podstawowym dowodem zakupu, umożliwiającym ewentualną reklamację, ale również dla wszystkich podatników. Żądanie od sprzedawcy paragonu wspiera uczciwą konkurencję oraz przyczynia się do zwalczania szarej strefy. Paragon jest potwierdzeniem, że kwota podatku trafiła do budżetu państwa. W ramach akcji pracownicy urzędów kontroli skarbowej, izb skarbowych oraz urzędów skarbowych prowadzą działania informacyjne i edukacyjne. Kampania jest prowadzona przede wszystkim wśród właścicieli sklepów, stoisk, straganów, ich klientów oraz wśród młodzieży i dzieci. Dla tych ostatnich organizowane są spotkania na obozach zimowych, konkursy i wystawy oraz wiele innych działań.

Źródło: www.mf.gov.pl, 21 stycznia 2014 r.

2014-01-21
Wysokość składki zdrowotnej przedsiębiorców w 2014 r.

Składka zdrowotna przedsiębiorców w 2014 r. będzie wynosiła 270,40 zł, natomiast dolna granica podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne 3004,48 zł. W dniu 20 stycznia 2014 r. Prezes GUS ogłosił wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2013 r., na podstawie którego ustalana jest dolna granica podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz minimalna wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2013 r. wyniosło 4005,97 zł. Podstawa wymiaru składek dla przedsiębiorców (również tych rozpoczynających działalność) oraz osób z nimi współpracujących nie może być niższa niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale roku poprzedniego, natomiast wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne nie może być niższa niż 9% podstawy wymiaru. Sładka zdrowotna w wysokości 270,40 zł oraz podstawa wymiaru składki zdrowotnej 3004,48 zł będzie obowiązywała od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

Źródło: www.stat.gov.pl, 21 stycznia 2014 r.

2014-01-09
MF: potwierdzanie numerów VAT-UE kontrahentów

Resort finansów przygotował dla podatników broszurę dotyczącą potwierdzania numeru VAT-UE kontrahentów na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych.
Podatnicy podatku od towarów i usług zarejestrowani na terytorium Polski dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych mogą potwierdzić numer identyfikacyjny swojego kontrahenta na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w następujący sposób:
a) składając wniosek do Biura Wymiany Informacji Podatkowych w Koninie,
b) składając wniosek do właściwego naczelnika urzędu skarbowego,
c) korzystając ze strony internetowej Komisji Europejskiej, za pośrednictwem której podatnicy mogą dokonać sprawdzenia poprawności i ważności numerów identyfikacyjnych swoich kontrahentów unijnych.
Broszura jest dostępna na stronie www.finanse.mf.gov.pl.

Źródło: www.finanse.mf.gov.pl, 9 stycznia 2014 r.

2014-01-09
Nowe zasady rozliczania VAT od samochodów zaszkodzą przedsiębiorcom

Zdaniem Pracodawców RP zmiany zaproponowane w projekcie nowelizacji ustawy o podatku VAT, regulujące zasady odliczania i rozliczania wydatków na eksploatację i naprawę samochodów osobowych są nadmiernie restrykcyjne i nakładają na przedsiębiorców nieuzasadnione obciążenia. Ministerstwo Finansów przygotowało projekt zmian w VAT, zgodnie z którymi firma będzie mogła odliczyć 50 proc. podatku naliczonego w odniesieniu do wszystkich wydatków (np. zakupu paliw do napędu, czy też innych wydatków eksploatacyjnych) dotyczących pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Będzie to dotyczyło samochodów wykorzystywanych zarówno do celów związanych z opodatkowaną działalnością gospodarczą, jak i do celów prywatnych. Pełne odliczenie VAT ma przysługiwać tylko w odniesieniu do wydatków związanych z pojazdami wykorzystywanymi przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej i uwarunkowane będzie złożeniem informacji o tych pojazdach i prowadzeniem ewidencji przebiegu pojazdu. Zdaniem eksperta Pracodawców RP Mariusza Korzeba, obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów przez przedsiębiorców, którzy wykorzystują samochody osobowe wyłącznie do działalności gospodarczej, będzie generować dodatkowe koszty i prowadzić jedynie do niedogodności. Przyjęcie zaproponowanych rozwiązań zmusi wielu przedsiębiorców do rezygnacji z prawa do odliczenia całości podatku od takich pojazdów. Niepokoi nas ewentualne wprowadzenie zasady domniemania, że każdy pojazd samochodowy jest użytkowany w przedsiębiorstwie zarówno do celów związanych z działalnością gospodarczą, jak i do celów z nią niezwiązanych. W przypadku nieprowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu podatnikowi będzie przysługiwało prawo do odliczenia jedynie 50 proc. kwoty podatku naliczonego podkreśla Mariusz Korzeb. W opinii Pracodawców RP zaproponowane zmiany jeszcze bardziej skomplikują system podatkowy, będą prowadzić do pogorszenia sytuacji ekonomicznej przedsiębiorców, a w konsekwencji mogą mieć także negatywny wpływ na całą gospodarkę.

Źródło: www.pracodawcyrp.pl, 9 stycznia 2014 r.

2014-01-08
Nowe wzory dokumentów PIT i CIT-16

Resort finansów udostępnił nowe wzory deklaracji dla podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych dla użytkowników systemu e-Deklaracje. W Repozytorium CRD na platformie ePUAP opublikowane zostały nowe (uaktualnione) wzory dokumentów: CIT-8, CIT-8A, CIT-8B, CIT-ST, PIT-16 oraz PIT-16Z. Zaktualizowane również zostały wzory załącznika CIT-ST. Powyższe wzory mogą być stosowane po upływie 2 tygodni od daty opublikowania tj. od 18 stycznia 2014 roku.

Źródło: www.finanse.mf.gov.pl, 8 stycznia 2014 r

2014-01-08
Ostatni rok mieszanych emerytur

Rok 2014 r. jest ostatnim rokiem, w którym ZUS będzie ustalał prawo do mieszanych świadczeń emerytalnych dla osób, które w tym roku osiągną powszechny wiek emerytalny. Zasady obliczania tzw. emerytury mieszanej określa art. 183 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z nim, osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r. (z wyjątkiem ubezpieczonych, którzy pobrali emeryturę na podstawie przepisów art. 46 lub 50), które nie były członkiem otwartego funduszu emerytalnego albo złożyły wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w OFE, za pośrednictwem ZUS-u, na dochody budżetu państwa, a które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, poczynając od 2009 r. otrzymują emeryturę mieszaną. Jej specyfika polega na tym, że część emerytury oblicza się według starego sposobu, a część według nowego. Emerytura obliczona według starego sposobu składa się z części socjalnej, na którą składa się 24 proc. kwoty bazowej obowiązującej w dniu powstania prawa do emerytury, części należnej za okresy składkowe (po 1,3 proc. podstawy wymiaru świadczenia za każdy rok składkowy) i za okresy nieskładkowe (po 0,7 proc. za każdy rok nieskładkowy). Wysokość emerytury zależy od wskazania zarobków z wybranych przez wnioskodawcę lat: 10 kolejnych albo z 20 wybranych z całej kariery zawodowej. Zarobki te porównuje się do przeciętnych wynagrodzeń, które obowiązywały w tych latach. Przy obliczeniu świadczenia uwzględnia się również kwotę bazową obowiązującą w dniu powstania prawa do emerytury, czyli w 2014 r. Nową emeryturę oblicza się poprzez podzielenie podstawy jej obliczenia przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku przejścia wnioskodawcy na emeryturę. Część kapitałową liczy się z uwzględnieniem kapitału początkowego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne zewidencjonowanych na indywidualnym koncie ubezpieczonego w ZUS, przy czym obydwa te składniki są waloryzowane. Mieszany sposób obliczenia emerytury, nazywany też bałwankowym, obowiązywał od 2009 r. Najpierw proporcje obliczeń wynosiły 80 proc. do 20 proc. na korzyść części świadczenia ustalonego według starych zasad. Zmieniały się one odpowiednio o 10 proc. lub o 5 proc. w każdym roku. Ostatnim rokiem ustalania bałwankowych" emerytur jest rok 2014 r. Obliczenie emerytur według mieszanego sposobu przedłużono na 2014 r. Jest to skutek podniesienia powszechnego wieku emerytalnego. W tym roku ZUS obliczy emeryturę stosując proporcję 20 proc. dla obliczenia według starych, korzystniejszych dla emeryta zasad, i 80 proc. według nowych zasad. Powyższa zasada obliczenia emerytury to niejedyny obowiązujący sposób. Ci ubezpieczeni, którzy w tym roku osiągną powszechny wiek emerytalny i zechcą mieć obliczoną emeryturę w całości w sposób kapitałowy powinni we wniosku we wniosku o emeryturę zaznaczyć, że chce aby ZUS wyliczył mu świadczenie według najbardziej korzystnego dla niego wariantu. ZUS wówczas obliczy emeryturę na dwa sposoby. Stare zasady są korzystniejsze dla osób, które zarabiały stosunkowo mało.

Źródło: Vademecum Głównego Księgowego 8 stycznia 2014 r

2014-01-08
PFRON: Obowiązek dołączenia formularza INF-O-P-dM lub INF-O-P-dR do pierwszego złożonego w roku 2014

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypomina, iż osoba niepełnosprawna prowadząca działalność gospodarczą zobowiązana jest do przesłania wraz z pierwszym składanym w danym roku kalendarzowym, wnioskiem o refundację składek bądź korektą wniosku (liczy się data nadania wniosku) Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (INF-O-P-dM) bądź Formularza informacji składanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (INF-O-P-dR)*. Niezałączenie jednego z przedmiotowych formularzy do pierwszego składanego po 01.01.2014 r. wniosku Wn-U-G (niezależnie od tego, czy będzie to wniosek dotyczący refundacji składek za 12/2013 r. czy korekta wniosku za poprzednie okresy sprawozdawcze począwszy od 01/2009 r.), spowoduje odrzucenie dokumentu i wygenerowanie wezwania do korekty. * W sektorze rybołówstwa i akwakultury należy złożyć formularz stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810) INF-O-P-dR, W dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku 1 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej należy złożyć formularz stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810) INF-O-P-dR, W pozostałych sektorach należy złożyć formularz stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311) INF-O-P-dM.

Źródło: www.pfron.org.pl, 8 stycznia 2014 r.

2014-01-08
ZUS: Emerytura częściowa dla ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1948 r.

Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wprowadziła w ustawie emerytalnej możliwość przejścia na emeryturę częściową przed ukończeniem podwyższonego wieku emerytalnego. Możliwość ta nie dotyczy jednak wszystkich ubezpieczonych, urodzonych po 31 grudnia 1948 r., a jedynie tych którzy mają ukończony wiek 62 lata dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn i nie mają ukończonego, określonego dla nich podwyższonego wieku emerytalnego, wyższego niż 62 lata dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Pierwszymi ubezpieczonymi, który mogą przejść na emeryturę częściową, są mężczyźni urodzeni w I kwartale 1949 r. Muszą to jednak uczynić przed osiągnięciem podwyższonego wieku emerytalnego wynoszącego 65 lat i 5 miesięcy. Uprawnienie do emerytur częściowych dotyczy kobiet urodzonych po 31 grudnia 1958 r. Pierwszymi kobietami, które mogą ubiegać się o emeryturę częściową - po osiągnięciu wieku 62 lat, a przed osiągnięciem ustalonego dla nich podwyższonego wieku emerytalnego, wynoszącego 62 lata i 1 miesiąc - są kobiety urodzone w I kwartale 1959 r. Dodatkowym warunkiem, jaki muszą spełnić ubezpieczeni, mający ukończony wiek 62 lata dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, jest udowodnienie okresu składkowego i nieskładkowego, wynoszącego odpowiednio: co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn. Przy ustalaniu stażu emerytalnego, wynoszącego 35 - 40 lat, będą przyjęte wszystkie okresy składkowe oraz okresy nieskładkowe, w wymiarze nie większym niż 1/3 udowodnionych okresów składkowych. Okresy te - gdy będą zbyt krótkie - mogą być uzupełnione, do wymaganych 35 - 40 lat, okresami pracy w gospodarstwie rolnym lub okresami prowadzenia gospodarstwa rolnego, a także okresami pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jeżeli wnioskodawca utracił prawo takiej do renty). Emerytura częściowa wynosi 50% kwoty emerytury obliczonej w całości według nowych, zreformowanych zasad. Ustalenie kwoty pełnej emerytury następuje poprzez podzielenie podstawy jej obliczenia przez średnie dalsze trwanie życia osoby ubiegającej się o emeryturę częściową - z dnia przejścia na tę emeryturę. Podstawę obliczenia kwoty emerytury, przyjętej do ustalenia emerytury częściowej, stanowi kwota zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne, zewidencjonowana na indywidualnym koncie ubezpieczonego w ZUS do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury częściowej oraz zwaloryzowanego kapitału początkowego. Kwota ta uwzględnia należne ubezpieczonemu waloryzacje (roczne i kwartalne) składek i kapitału początkowego. Emerytura częściowa nie podlega podwyższeniu do kwoty emerytury najniższej. O emeryturę może się ubiegać zarówno osoba, która nie osiąga żadnych przychodów (bo nie pracuje), jak też taka osoba, która osiąga przychody z tytułu pracy - niezależnie od tego jaka jest wysokość tych przychodów, gdyż emerytura częściowa nie podlega zawieszeniu ani zmniejszeniu z tytułu osiągania przychodów - bez względu na to, z jakiego tytułu są one osiągane. Osoba, która ubiega się o emeryturę częściową, dla jej uzyskania nie musi rozwiązywać stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą. Prawo do emerytury częściowej może jednak ulec zawieszeniu na wniosek emeryta. Osoba, której przyznana zostanie emerytura częściowa, może w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji (w terminie przewidzianym na uprawomocnienie się decyzji) wycofać wniosek o emeryturę częściową. Osoba, mająca ustalone prawo do emerytury częściowej - po osiągnięciu podwyższonego wieku emerytalnego, ustalonego indywidualnie dla niej według daty urodzenia, oraz dodatkowo po ustaniu stosunku pracy, jeżeli osoba ta pozostawała w stosunku pracy - może wystąpić z wnioskiem o przyznanie pełnej emerytury. Osoby, korzystające z uprawnień do emerytury częściowej, powinny jednak wiedzieć, iż podstawa obliczenia pełnej emerytury, będzie pomniejszona o kwotę pobranych emerytur częściowych, w wysokości przed obliczeniem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Źródło: www.zus.pl, 8 stycznia 2014 r.

2014-01-07
Od nowego roku wyższe kary za przestępstwa skarbowe

W 2014 roku sąd wymierzając karę grzywny za przestępstwo skarbowe może wymierzyć karę w wysokości 16 milionów 128 tysięcy złotych. Wzrost kar jest związany z podwyżką minimalnego wynagrodzenia za pracę, które służy do obliczania ich wysokości. Na podstawierozporządzenia Rady Ministrów z 11 września 2013 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2014 r. (Dz. U. poz. 1074) obecnie wynosi 1.680 zł brutto. Kary za przestępstwa skarbowe sąd wymierza w stawkach dziennych. Stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia ani przekraczać jej czterystukrotności. W 2014 r. stawka jest ustalana w granicach od 56 zł do 22.400 zł. Najniższa kara grzywny to 10 stawek dziennych, co oznacza, że w 2014 r. roku sąd za przestępstwo skarbowe nie wymierzy mniej niż 560 zł. Kary za wykroczenia skarbowe liczone są kwotowo, w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. A zatem w 2014 r. najniższa grzywna za wykroczenie wynosi 168 zł, a najwyższa 33.600 zł.

Źródło: www.rcl.gov.pl, 7 stycznia 2014 r.

2013-11-07
CIT: kwota niższa od kapitału nie zwalnia z podatku

Wyłączenie z przychodów do opodatkowania nie obejmuje wartości odsetek od zbywanej wierzytelności z tytułu kredytu albo pożyczki. Takie stanowisko przyjął NSA w wyroku z 16 października 2013 r. W przedmiotowej sprawie bank zamierza dokonać zbycia na rzecz funduszu sekurytyzacyjnego własnych wierzytelności z tytułu udzielonych, a niespłaconych w terminie kredytów (pożyczek). Cena z tytułu sprzedaży tych wierzytelności uzyskana przez bank będzie niższa od kwoty niespłaconej części kapitału udzielonych kredytów (pożyczek). Zasadniczym problemem sprawy jest ocena prawna stanu faktycznego, w którym (jedna) cena za zbywaną funduszowi sekurytyzacyjnemu wierzytelność oraz związane z nią odsetki, pomimo tego, że obejmuje również odsetki - jest niższa od wartości zbywanej wierzytelności głównej. Powstało więc pytanie czy w takiej sytuacji zwolnienie podatkowe określone w art. 12 ust. 4 pkt 15c ustawy o CIT obejmowało będzie całą cenę zbycia, ponieważ jest ona niższa od wartości zbywanej wierzytelności, pomimo tego, że uwzględnia również wartość odsetek od wierzytelności głównej, to jest czy zwolnienie to dotyczyć będzie także przychodu w części związanej z przeniesieniem praw do odsetek od zbywanej wierzytelności. Bank uznał, że ma prawo do zbycia swoich wierzytelności z tytułu kredytów (pożyczek) udzielonych klientom na podstawie umowy przelewu wierzytelności, nie rozstrzygając w umowie o skutkach dla należności ubocznych wynikających ze zbycia należności głównej. Jeżeli cena za zbywane wierzytelności jest niższa od wartości kapitału kredytów (pożyczek), to całość ceny uzyskanej przez bank z tytułu sprzedaży wierzytelności powinna być uznana za należność z tytułu zbycia kapitału udzielonych kredytów (pożyczek). Bank w związku ze zbyciem takich wierzytelności nie osiągnie dochodu do opodatkowania, lecz uzyskując cenę niższą od wartości kapitału kredytów (pożyczek) pokryje jedynie w części stratę, jaką poniósł udzielając kredytu, którego kapitał nie został mu w całości zwrócony. Fiskus nie podzielił tego stanowiska i uznał, że bank nie zbywa tylko kapitału, lecz niejednorodną wierzytelność składającą się z wielu elementów w tym z kapitału kredytu (pożyczki) oraz odsetek. A dyspozycją art. 12 ust. 4 pkt 15 lit. c) ustawy o CIT objęte są tylko te wartości, które dotyczą kwoty głównej niespłaconej części kredytów (pożyczek). Sprawa trafiła ostatecznie do NSA. Sąd podzieli stanowisko fiskusa i uznał, że zaniechanie stron umowy przelewu w dokładnym określeniu, jaka część umówionej ceny dotyczy zbywanej wierzytelności głównej a jaka odsetek przechodzących wraz z wierzytelnością na zbywcę nie może modyfikować obowiązującego prawa podatkowego i uzasadniać tezę, że wbrew jednoznacznej treściart. 12 ust. 4 pkt 15c i art. 14 ust. 4e ustawy o CIT do przychodów nie zalicza się również tych ich części, które uwzględniają wartość odsetek. Reasumując zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 15c i art. 12 ust. 4e ustawy o CIT wyłączenie z przychodów do opodatkowania nie obejmuje przychodów stanowiących ekwiwalent wartości odsetek od zbywanej wierzytelności z tytułu kredytu albo pożyczki.

Źródło: www.nsa.gov.pl, 7 listopada 2013 r.

2013-11-07
Definicja "próbki towaru" stosowana do naliczania VAT

Definicja próbki nie obejmuje towarów lub niewielkich ilości przekazywanych w celu przeprowadzenia testów, badań i analiz. Wówczas nieodpłatne przekazanie niewielkich ilości towaru nie podlega opodatkowaniu VAT, gdyż celem przekazania nie jest konsumpcja. Od 1 kwietnia 2013 r. obowiązuje nowa definicja próbki towaru. Zgodnie z art. 7 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) przez próbkę rozumie się identfikowalne jako próbka egzemplarz towaru lub jego niewielką ilość, które pozwalają na ocenę cech i właściwości towaru w jego końcowej postaci, przy czym ich przekazanie przez podatnika:
1) ma na celu promocję tego towaru oraz
2) nie służy zasadniczo zaspokojeniu potrzeb odbiorcy końcowego w zakresie danego towaru, chyba że zaspokojenie potrzeb tego odbiorcy jest nieodłącznym elementem jego promocji i ma skłaniać odbiorcę do zakupu promowanego towaru.

Powyższe warunki muszą być spełnione łącznie.
Nieodpłatne przekazanie próbki towaru, pod pewnymi warunkami, zostało wyłączone z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.
Minister Finansów, odpowiadając na interpelację poselską nr 20686/13, podał przykłady towarów, które mogą być uznane z próbki w świetle przyjętej definicji. Za próbki mogą być uznane książki, w tym egzemplarze do recenzji oraz płyty. Definicja ta nie obejmuje natomiast towarów lub niewielkich ilości przekazywanych w celu przeprowadzenia testów, badań i analiz służących do określenia właściwości fizycznych, fizykochemicznych, chemicznych oraz biologicznych.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 7 listopada 2013 r.

2013-11-07
W 2014 r. wzrośnie akcyza na papierosy

Rząd chce podwyższyć akcyzę na papierosy o 5 proc. od początku 2014 r. Eksperci ostrzegają, że zmiana wpłynie na zmniejszenie wpływów do budżetu. Rozwinie się szara strefa oraz rynek papierosów elektronicznych. Zgodnie z danymi zebranymi przez Komisję Europejską w lipcu br., niemal 85 proc. średniej ceny paczki papierosów w Polsce to podatki. W tym rankingu przed nami są jedynie Grecja i Wielka Brytania. Około 40 proc. opodatkowania papierosów w Polsce to akcyza, wynosząca 188 zł za 1000 papierosów. Resztę stanowią akcyza od ceny sprzedaży (ponad 31 proc. całkowitej ceny detalicznej) oraz podatek VAT. Resort finansów szacuje, że po podwyżce akcyzy na wyroby tytoniowe o kolejne 5 proc., paczka papierosów zdrożeje średnio o 1 zł.
Komisja Europejska w ramach walki o ograniczenie palenia w Unii Europejskiej nałożyła na państwa członkowskie minimalną akcyzę wynoszącą łącznie 60 proc. średniej ważonej ceny paczki papierosów, ale co najmniej 90 euro od 1000 papierosów.
Zdaniem Andrzeja Pośniaka - partnera i doradcy podatkowego w CMS Cameron McKenna, zamiast akcyzy procentowej od ceny papierosów podwyższona powinna zostać akcyza kwotowa. Taki model został przyjęty m.in. w Danii, Holandii, Irlandii i Szwecji. We wszystkich tych krajach akcyza procentowa wynosi mniej niż 10 proc. ceny paczki papierosów. Znacznie wyższe są za to akcyzy kwotowe w Irlandii wynosi niemal 240 euro od 1000 papierosów, a w pozostałych wymienionych krajach ok. 160 euro.

Źródło: www.nesweria.pl, 7 listopada 2013 r.

2013-11-04
KE: Zmiany w opodatkowaniu usług telekomunikacyjnych od 2015 roku

Komisja Europejska opublikowała wytyczne dla przedsiębiorstw dotyczące opodatkowania VAT usług telekomunikacyjnych, radiowo-telewizyjnych oraz elektronicznych. Komisja Europejska przygotowała wytyczne do nowych przepisów VAT dotyczących usług telekomunikacyjnych oraz e-usług, które wejdą w życie w 2015 roku. One Stop Shop pozwoli firmom telekomunikacyjnym, nadawczym i świadczącym e-usługi spełniać wszystkie swoje zobowiązania wynikające z VAT we wszystkich państwach członkowskich z ich kraju rejestracji. Jest to zgodne ze stanowiskiem Komisji w celu zmniejszenia przeszkód podatkowych oraz obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorstw transgranicznych w ramach jednolitego rynku. Wytyczne koncentrują się na informacjach, które są wymagane do rejestracji i rozliczania podatku VAT, formatów, w których będzie składany wniosek, terminów składania i wszystkich praktycznych szczegółów dotyczących płatności. Dzięki tej informacji, firmy będą w stanie odpowiednio przygotować swoje procesy i skonfigurować swoje narzędzia informatyczne do zbierania informacji, które będą musieli złożyć od lutego 2015 roku.

Źródło: www.europa.eu, 4 listopada 2013 r.

2013-11-04
Od 1 listopada 2013 r. obowiązują nowe druki dokumentów ubezpieczeniowych

Od 1 listopada 2013 r. obowiązują nowe druki dokumentów ubezpieczeniowych. Zmieniają się dokumenty zgłoszeniowe: ZUS ZUA, ZUS ZCNA, ZUS ZZA, ZUS ZIUA, ZUS ZWUA, ZUS ZSWA oraz dokumenty rozliczeniowe ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RZA.
Z dniem 1 listopada 2013 r. zmienione zostało rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz. U. Nr 186, poz. 1444). Zmianę wprowadza rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 września 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz. U. poz. 1101). Nowelizacja rozporządzenia ma na celu:
1) dostosowanie wzorów dokumentów zgłoszeniowych : ZUS ZUA, ZUS ZCNA, ZUS ZZA, ZUS ZIUA, ZUS ZWUA, ZUS ZSWA, zawartych w rozporządzeniu do zmian wprowadzonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.) przez ustawę z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 171, poz. 1016) - dalej u.z.z.e. Nowelizacja umożliwi płatnikom składek prawidłowe wypełnianie dokumentów ubezpieczeniowych oraz zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego oraz rozliczania składek. Ustawau.z.z.e. wprowadziła bowiem przepisy, zgodnie z którymi odstąpiono od obowiązku posiadania numeru NIP przez osoby fizyczne objęte rejestrem PESEL, jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej lub nie są zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług; 2) wprowadzenie zmian we wzorach dokumentów rozliczeniowych ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RZA, polegających na wprowadzeniu pól do wykazania należnych składek według wszystkich źródeł ich finansowania, w celu zapewnienia poprawności wypełniania tych dokumentów przez płatników składek oraz zapewnienia im pełnego wsparcia przy weryfikacji poprawności ich wypełnienia w programie PŁATNIK. Zapewni to także jednoznaczność ewidencjonowania należnych składek w systemie informatycznym ZUS na kontach płatników składek oraz na kontach ubezpieczonych. Pozwoli również na stworzenie nowych mechanizmów weryfikacji jeszcze w trakcie ich wypełniania u płatnika składek korzystającego z narzędzi informatycznych przy sporządzaniu dokumentów ubezpieczeniowych;
3) uchylenie załącznika ZUS RMUA, oraz wprowadzenie w jego miejsce druku informacji miesięcznej dla osoby ubezpieczonej i informacji rocznej dla osoby ubezpieczonej, które ułatwią płatnikom składek wykonywanie obowiązków dotyczących przekazywania informacji zawartych w raportach imiennych raz na rok lub na żądanie ubezpieczonego nie częściej niż raz na miesiąc;
4) wprowadzenie odrębnych kodów dla osób pobierających emeryturę pomostową i nauczycielskie świadczenie kompensacyjne zamieszkałych w Polsce oraz w innym niż Polska państwie członkowskim UE lub państwie członkowskim EFTA, ze względu na konieczność prawidłowej identyfikacji osób uprawnionych do świadczeń zdrowotnych;
5) zmianę kodów tytułu ubezpieczenia oraz usunięcie nadmiarowych kodów, w związku z tym, iż od 1 stycznia 2013 r. weszły w życie zmiany ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, które nie uzasadniają dalszego utrzymywania w systemie różnych kodów w przypadku osób podlegających dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym (dotyczy to zmiany opisu kodu 19 00, dodanie kodu 19 10 oraz usunięcia kodów 15 00, 16 10, 17 00, 18 10);
6) umożliwienie monitorowania przez Prezesa ZUS od 1 stycznia 2014 r. wykorzystania limitu wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu urlopów rodzicielskich przez wprowadzenie kodów świadczenie/przerwy. Wykonanie tego obowiązku będzie możliwe przez zmianę obowiązujących i wprowadzenie kodów umożliwiających identyfikację zasiłków macierzyńskich i wyrównywania zasiłku macierzyńskiego wypłacanych zarówno przez ZUS jak i przez płatników składek - obowiązek ten nakładaustawa z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 675) - dotyczy to kodów 311, 315, 319, 320, 325, 326, 327, 328;
7) wprowadzenie nowych kodów tytułu ubezpieczenia w związku z wejściem w życie od 1 września 2013 r. ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 983), która przewiduje wprowadzenie nowych grup ubezpieczonych, podlegających ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnemu, w związku z podjęciem sprawowania opieki nad dzieckiem, przez okres 3 lat, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 5 roku życia. Rozporządzenie z dnia 9 września 2013 r. wchodzi w życie 1 listopada 2013 r., za wyjątkiem nowych kodów ubezpieczenia właściwych dla osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem (kody tytułu ubezpieczenia 12 50, 12 60, 12 70, 12 80, 12 90), które weszły w życie 19 września 2013 r., oraz odrębnych kodów dla osób pobierających emeryturę pomostową i nauczycielskie świadczenie kompensacyjne zamieszkałych w Polsce oraz w innym niż Polska państwie członkowskim UE lub państwie członkowskim EFTA (kody 26 00, 26 01, 27 00, 27 01), które wejdą w życie 1 kwietnia 2014 r.
Płatnicy składek mogą jednak do wyczerpania zapasów posługiwać się dotychczasowymi wzorami dokumentów, jeżeli dokumenty są przekazywane w formie dokumentu pisemnego, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2013 r.
Płatnicy składek mogą posługiwać się oprogramowaniem zawierającym dotychczasowe wzory dokumentów ubezpieczeniowych, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2013 r.
W obydwu ww. przypadkach należy stosować kody tytułu ubezpieczenia i kody świadczenia/przerwy obowiązujące do dnia 31 października 2013 r.
Od 1 listopada 2013 r. obowiązują następujące zmienione wzory dokumentów ubezpieczeniowych: ZUS ZUA (Zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osobowych ubezpieczonej), Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej,
ZUS ZSWA (Zgłoszenie/korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze),
ZUS ZCNA (Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego),
ZUS ZZA (Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych),
ZUS ZIUA (Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej),
ZUS ZWUA (Wyrejestrowanie z ubezpieczeń),
ZUS RCA (Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach),
ZUS RZA (Imienny raport miesięczny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne),
ZUS DRA (Deklaracja rozliczeniowa), informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej.

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, 4 listopada 2013 r.

2013-11-04
Prezydent podpisał ustawę o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków i ceł

W piątek Prezydent podpisał ustawę z dnia 11 października 2013 r. o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych.
Celem ustawy jest wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Rady 2010/24/UE z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących podatków, ceł i innych obciążeń. Ustawa uwzględnia również treść rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1189/2011 z dnia 18 listopada 2011 r. ustalającego szczegółowe przepisy dotyczące niektórych przepisów dyrektywy Rady 2010/24/UE w sprawie wzajemnej pomocy przy odzyskiwaniu wierzytelności dotyczących podatków, ceł i innych obciążeń (Dz. Urz. UE L 302, s. 16).
Przedmiotem ustawy są zasady udzielania wzajemnej pomocy przez Polskę i państwa członkowskie oraz państwa trzecie przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych, a także zasady wykorzystywania informacji otrzymywanych w ramach udzielania wzajemnej pomocy, również do celów innych, niż dochodzenie tych należności. W ustawie określono zamknięty katalog należności pieniężnych, przesądzający w istocie o zakresie przedmiotowym tego aktu, a także organizację wzajemnej pomocy, zasady ujawniania informacji i dokumentów, zasady dokonywania tłumaczeń, przesłanki i tryb wystąpień o udzielenie pomocy oraz tryb dochodzenia należności. Ustawa wprowadza zmiany do kilkunastu aktów prawnych, w tym do ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1015 z późn. zm.).

Źródło: www.prezydent.gov.pl, 4 listopada 2013 r.

2013-11-04
MPiPS: Prezydent podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy

Prezydent podpisał ustawę o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. Ustawa przewiduje wprowadzenie regulacji zabezpieczających przedsiębiorców i pracowników przed skutkami spowolnienia gospodarczego. Wprowadza ona rozwiązania wspierające przedsiębiorców, poprzez udzielanie im bezpośredniej pomocy finansowej, która zostanie przeznaczona na dopłaty do wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników. Wsparcie dla przedsiębiorców ma charakter bezzwrotnej pomocy finansowej udzielanej na zasadzie pomocy de minimis i spełnia przesłanki określone w regulacjach prawa Unii Europejskiej. Przyjęte rozwiązania będą chronić miejsca pracy podczas wprowadzonego przez przedsiębiorcę przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy. Pracodawca będzie mógł wprowadzić również obniżony wymiar czasu pracy z przyczyn ekonomicznych niedotyczących pracownika. Kierowane do przedsiębiorców rozwiązania na czas spowolnienia, przewidujące częściowe dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników zagrożonych zwolnieniami, powinny przyczynić się do poprawy sytuacji ekonomicznej firmy poprzez: obniżenie kosztów pracy, utrzymanie poziomu zatrudnienia, utrzymanie konkurencyjności prowadzonej działalności. Z rozwiązań, określonych w ustawie, będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, u których nastąpił spadek obrotów gospodarczych (sprzedaż towarów lub usług) łącznie nie mniejszy niż o 15 proc. w ciągu 6 kolejnych miesięcy w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy finansowanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP), do łącznych obrotów z analogicznych 6 miesięcy w okresie 12 miesięcy przed okresem 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku. Ustawa przewiduje następujące tytuły wypłat dla przedsiębiorcy występującego z wnioskiem o przyznanie finansowanych z FGŚP świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy: świadczenie na częściowe zaspokojenie wynagrodzeń pracowniczych za czas przestoju ekonomicznego, świadczenie na częściowe zrekompensowanie wynagrodzenia z tytułu obniżenia wymiaru czasu pracy, środki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy. Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy przedsiębiorca ustala w układzie zbiorowym pracy lub w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi. Jeśli takie organizacje nie działają w danej firmie, przedsiębiorca powinien uzgodnić treść porozumienia z organizacjami reprezentatywnymi lub z przedstawicielami pracowników. Wniosek o przyznanie świadczeń z FGŚP przedsiębiorca będzie składał do marszałka województwa, który zweryfikuje poprawność i kompletność złożonej dokumentacji. Świadczenia będą udzielane maksymalnie na 6 miesięcy. Środki z FGŚP mają być przekazywane na rachunek przedsiębiorcy po zawarciu umowy o wypłatę świadczeń i złożeniu wykazu pracowników uprawnionych do pomocy. Środki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne są dodatkową pomocą udzielaną przedsiębiorcy. Ustawa zawiera również przepisy dotyczące wsparcia przedsiębiorców dodatkową pomocą z Funduszu Pracy. Chodzi o środki na podnoszenie kwalifikacji pracowników. Przedsiębiorca będzie mógł wystąpić z wnioskiem do starosty o dofinansowanie 80 proc. kosztów szkolenia podjętego przez pracowników w okresie przestoju lub obniżonego wymiaru czasu pracy. Wysokość refundacji nie będzie mogła przekroczyć 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia. W ustawie określono szczegółowo warunki udzielenia tego wsparcia, realizacji szkolenia, niezbędnej dokumentacji oraz rozliczenia się z otrzymanych z Funduszu Pracy środków.

Źródło: www.mpips.gov.pl, 4 listopada 2013 r.

2013-10-22
TK zajmie się sprawą opodatkowania PIT tzw. nieodpłatnych świadczeń

Naczelny Sąd Administracyjny postanowił skierować pytanie prawne do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie sposobu opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych tzw. nieodpłatnych świadczeń. Wczoraj oddbyło się posiedzenie Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie rozpoznania wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczącego naliczania przychodu pracownikom z tytułu uczestnictwa w imprezach integracyjnych organizowanych przez pracodawcę (sygn. akt II FPS 3/13). Naczelny Sąd Administracyjny postanowił zawiesić postępowanie do czasu rozpoznania przez Trybunał Konstytucyjny pytania prawnego skierowanego przez NSA w dniu 21 października 2013 r., w sprawie o sygn. II FSK 2797/11. W czerwcu 2013 r. Rzecznik wniósł o rozstrzygnięcie zagadnień prawnych. Pierwsze dotyczy ustalenia, czy sfinansowanie przez pracodawcę kosztów udziału pracowników w imprezie integracyjnej powoduje po stronie pracowników, którym umożliwiono udział w tej imprezie, przychód z tytułu uzyskania nieodpłatnych świadczeń. Drugie natomiast odnosi się do możliwości ustalenia przychodu z nieodpłatnego świadczenia uzyskanego z tytułu takiej imprezy w sytuacji, gdy wartości świadczeń sfinansowanych przez pracodawcę i udostępnionych podczas tej imprezy nie można przyporządkować do konkretnego pracownika. Zdaniem RPO w sytuacji, gdy wartości świadczeń udostępnionych podczas imprezy integracyjnej i sfinansowanych przez pracodawcę nie można przyporządkować do świadczeń uzyskiwanych (otrzymanych) przez konkretnego pracownika, nie jest możliwe ustalenie - na podstawie art. 11 ust. 2a pkt 2 ustawy o PIT - w odniesieniu do danego pracownika kwoty przychodu z nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu art. 12 ust. 1 tej ustawy.

Źródło: www.rpo.gov.pl, 22 października 2013 roku

2013-10-03
Rząd chce ograniczyć możliwość odliczania VAT od samochodów w przyszłym roku

Rząd chce, by ograniczone prawo do odliczenia VAT przy nabyciu i leasingu samochodów, a także paliwa, obowiązywało przez kolejnych pięć lat. Minister finansów złożył wniosek w tej sprawie do Komisji Europejskiej. Nie wiadomo jednak, czy unijni urzędnicy zdążą go rozpatrzyć przed 1 stycznia 2014 r. Wciąż nie jest jasne, jak ostatecznie będzie wyglądało odliczenie VAT od samochodów w 2014 r. i w kolejnych latach. Minister Finansów złożył do Komisji Europejskiej wniosek o derogację, czyli wyłączenie wobec Polski obowiązku wypełnienia części przepisów UE. Rząd polski chce czasowego ograniczenia prawa do pełnego odliczenia VAT przy nabyciu samochodu. Polska wnioskuje, by obowiązywało to w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2018 r. Derogacja dotyczy ograniczenia prawa do odliczania (do 50 proc.) kwoty podatku naliczonego z tytułu nabycia (w tym wewnątrzwspólnotowego) pojazdów samochodowych, wytworzenia oraz importu pojazdów samochodowych, nabycia usług zgodnie z umową najmu, dzierżawy, leasingu i innych umów o podobnym charakterze. Ograniczenie miałoby zastosowanie tylko do aut wykorzystywanych zarówno do celów prywatnych, jak i do prowadzonej działalności gospodarczej, a nie objęłoby tych stosowanych wyłącznie w celach służbowych. Derogacja objęłaby też częściowe ograniczenie do wysokości 50 proc. prawa do odliczenia VAT od zakupu paliwa do samochodów objętych derogacją oraz od innych wydatków eksploatacyjnych. W przypadku samochodów innych niż ciężarowe (w tym kratek") od 1 stycznia 2014 roku przy ich kupnie będzie można odliczyć 60 proc. kwoty podatku określonej w fakturze, nie więcej jednak niż 6000 zł. W przypadku samochodów użytkowanych m.in. w ramach umowy leasingu, podatnik będzie mógł odliczyć 60 proc. z faktury dokumentującej ratę leasingową, nie więcej niż 6000 zł w całym okresie użytkowania, zaś w razie nabycia paliwa do tych samochodów odliczenie w ogóle nie będzie przysługiwać. Rząd złożył wniosek o derogację w czerwcu br., na jego rozpatrzenie urzędnicy mają osiem miesięcy.

Źródło: www.newseria.pl, 3 października 2013 r.

2013-10-02
W 2014 r. niższe kwoty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych?

Od początku 2014 roku mają ulec zmianie maksymalne kwoty dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Zostaną określone kwotowo: 480 zł, 960 zł lub 1920 zł, w zależności od stopnia niepełnosprawności. Choć rząd zachwala uniezależnienie kwot dofinansowania od wysokości minimalnego wynagrodzenia, to jednak proponowana zmiana budzi wątpliwości. Zmiany te przewiduje przygotowany przez resort pracy projekt z 25 września 2013 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. Projekt zakłada, że miesięczne dofinansowanie będzie przysługiwało w kwocie: 1) 1920 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności, 2) 960 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, 3) 480 zł - w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności. Kwota dofinansowania ma ulegać zwiększeniu o 640 zł w przypadku osób niepełnosprawnych, w stosunku do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych. Projektowana regulacja zakłada zrównanie kwoty dofinansowania na otwartym i chronionym rynku pracy. Jak wskazuje POPON, zmiana ta spowoduje zmniejszenie wysokości dofinansowania dla zakładów pracy chronionej. Np. zakład pracy chronionej w 2014 r. (na podstawie niniejszego projektu) otrzyma na pracownika zarabiającego minimalne wynagrodzenie 1680 zł otrzyma w 2014 r. dofinansowanie w wysokości: 480 zł (lekki), 960 zł (umiarkowany), 1509,61 zł (znaczny). Natomiast gdyby w 2014 r. obowiązywały maksymalne kwoty dofinansowań z 2013 r., wysokości te wyglądałyby następująco: 640 zł (lekki), 1509,61 zł (umiarkowany), 1509,61 zł (znaczny).

Źródło: www.rcl.gov.pl; www.popon.pl, 2 października 2013 r.

2013-10-02
Ustawa o opiece nad dziećmi do lat trzech przynosi efekty

Rada Ministrów przyjęła we wtorek sprawozdanie ministra pracy i polityki społecznej z realizacji ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w latach 2011-2012. Wynika z niego, że dwuletni okres obowiązywania ustawy przyniósł liczby instytucji zajmujących się opieką nad małymi dziećmi, liczby miejsc w ww. placówkach oraz liczby dzieci w nich przebywających. Ustawa dała również możliwość legalnego zatrudniania niań. Liczba miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi w latach 2010-2012 zwiększyła się o 7,5 tys. do blisko 40 tys. To wzrost o około 23% (w porównaniu do 2010 r.). Najwięcej miejsc w instytucjach opieki powstało w województwie mazowieckim (6,2 tys.), dolnośląskim (5 tys.) i śląskim (4,5 tys.). Najmniej w województwie świętokrzyskim (775), warmińsko-mazurskim (976) i podlaskim (1,2 tys.). Zwiększyła się liczba dzieci przebywających w placówkach. Na koniec 2012 r. opieką objętych było 39,3 tys. dzieci (w 2010 r. było to 33,6 tys. dzieci). Wzrosła również liczba żłobków. W porównaniu do 2010 r. ich liczba zwiększyła się o 55%. Na koniec grudnia 2012 r. funkcjonowało 791 żłobków wpisanych do rejestru. Ponad połowę utworzyły gminy (409), mniej (bo 317) utworzyły osoby fizyczne, a 65 osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej. W ciągu 2 lat powstało również 105 klubów dziecięcych. Ustawa dała ponadto możliwość legalnego zatrudniania niań. Do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego zgłoszono 9,1 tys. niań. Wydatki budżetu państwa na ich składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz na ubezpieczenie zdrowotne wyniosły w 2012 r. 37,3 mln zł.

Źródło: www.mpips.gov.pl, www.premier.gov.pl, października 2013 r.

2013-10-02
Ułatwienia w przekazywaniu żywności na cele charytatywne

Sklep przekazujący nieodpłatnie organizacji pożytku publicznego żywność od 1 października może to zrobić bez naliczania VAT ? wynika z nowych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Dotychczas z VAT zwolnione były tylko dostawy produktów spożywczych, dokonywane przez producentów na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP), z przeznaczeniem na cele działalności charytatywnej, prowadzonej przez te organizacje. Nowe rozwiązania umożliwiają objęcie zwolnieniem również innych podatników VAT, przekazującym żywność tym organizacjom na cele charytatywne. Warunkiem tego jest posiadanie przez dokonującego dostawy towarów dokumentacji potwierdzającej dokonanie dostawy na rzecz OPP, z przeznaczeniem wyłącznie na cele działalności charytatywnej prowadzonej przez tę organizację. Zwiększenie zakresu zwolnień od podatku VAT w odniesieniu do dostaw produktów spożywczych, które są przekazywane na rzecz OPP, wynika z nowelizacji art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1027).

Źródło: www.mf.gov.pl, 2 października 2013 r.

2013-10-01
Składka zdrowotna studenta z Kartą Polaka finansowana z budżetu państwa

Od 1 października 2013 r. szkoły wyższe będą opłacały składki na ubezpieczenie zdrowotne nieposiadających obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej studentów i uczestników studiów doktoranckich oraz absolwentów odbywających obowiązkowy staż, a także osób odbywających kursy języka polskiego oraz kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim, także wtedy, gdy posiadają ważną Kartę Polaka. Składki na ubezpieczenie zdrowotne tych osób będą finansowane z budżetu państwa. Tak wynika z ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 879). Ustawa rozszerza prawa studentów posiadających Kartę Polaka do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej - będą oni uprawnieni do identycznych świadczeń jak studenci posiadający obywatelstwo polskie.

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, 1 października 2013 r.

2013-10-01
Pracodawcy RP: należy przyspieszyć prace nad drugą ustawą antykryzysową

daniem Pracodawców RP, uruchomienie przewidzianych w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy instrumentów pomocowych jest niezbędne jeszcze jesienią. To właśnie w tym okresie bezrobocie zazwyczaj wzrasta. Opieszałość w procedowaniu projektu drugiej ustawy antykryzysowej może zdaniem Pracodawców RP spowodować, że regulacja, która ma pomóc w utrzymaniu poziomu zatrudnienia, okaże się spóźniona. W obecnym roku bezrobocie może na jesieni sięgnąć nawet ok. 14%. W takiej sytuacji, wszelkie działania, których celem jest ochrona miejsc pracy, należy uznać za potrzebne. Dlatego Pracodawcy RP popierają rozwiązania zawarte w regulacji, którą obecnie zajmuje się parlament. Uchwalenie ustawy na kolejnym posiedzeniu sejmu i jej przyjęcie przez senat w połowie października umożliwiłoby wejście w życie tych przepisów w listopadzie. Eksperci Pracodawców RP zwracają jednocześnie uwagę, że prace nad projektem przygotowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej toczą się już od grudnia 2012 r. Rozwiązania w nim przewidziane były także negocjowane z partnerami społecznymi w ramach Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. W projekcie ustawy zapisano, że do końca 2013 r. na pomoc dla przedsiębiorców ma zostać przeznaczonych 250 mln zł ? 200 mln zł z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i 50 mln zł z Funduszu Pracy. Projekt ustawy zakłada, że w firmie borykającej się z trudnościami finansowymi można będzie zastosować przestój ekonomiczny i obniżony wymiar czasu pracy. Wówczas przedsiębiorcy przysługiwałoby świadczenie z FGŚP do wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnych, zwiększone o kwotę należnych składek na ubezpieczenia społeczne. Ponadto mógłby on liczyć na dofinansowanie z Funduszu Pracy na szkolenia dla pracowników (wysokość dopłaty wyniosłaby na jedną osobę do 80% kosztów szkolenia, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia).

Źródło: www.pracodawcyrp.pl, 1 października 2013 r.

2013-10-01
W 2014 r. wzrośnie limit do prowadzenia ksiąg rachunkowych

Podmioty, których przychody netto w 2013 roku osiągną co najmniej wartość 5.059.560 zł, od 1 stycznia 2014 r. będą musiały prowadzić pełną rachunkowość.
Osoby fizyczne, spółki cywilne i jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz spółdzielnie socjalne mają obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2014 r., jeżeli ich przychody za 2013 r. wyniosły co najmniej 1.200.000 euro.
Kwotę 1.200.000 euro (na 2014 r.) należy przeliczyć na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 września 2013 r. Zgodnie z tabelą kursów średnich nr 189/A/NBP/2013 średni kurs euro na dzień 30 września 2013 r. wyniósł 4,2163 zł. Zatem wymóg prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2014 r dotyczy jednostek, których przychody w 2013 r. wyniosły 5.059.560 zł.
Limity do ksiąg rachunkowych w poprzednich latach wynosiły:
2013 r. - 4.936.560 zł
2012 r. ? 5.293.440 zł
2011 r. ? 4.784.400 zł
2010 r. ? 5.067.120 zł
2009 r. ? 4.089.960 zł
2008 r. ? 4.533.000 zł

RPE WKP, 1 października 2013 r.

2013-10-01
Obowiązują nowe przepisy w sprawie warunków technicznych dla kas fiskalnych

Od 1 października obowiązują przepisy nowego rozporządzenia ministra gospodarki w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, które z 3 do 4 lat wydłuża okres ważności potwierdzenia o spełnieniu tych kryteriów i warunków. Rozporządzenie z 27 sierpnia 2013 roku (Dz. U. poz. 1076) określa szczegółowe kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy fiskalne, w sposób określony co do zasady w dotychczas obowiązującym rozporządzeniu ministra finansów. Podobnie przepisy dotyczące danych, które powinien zawierać wniosek producenta krajowego albo podmiotu dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu kas rejestrujących o wydanie potwierdzenia, jak również rodzaje dokumentów, w tym oświadczeń oraz kas rejestrujących wzorcowych do badań i innych urządzeń, które mają być przedstawione lub dostarczone wraz z wnioskiem o wydanie potwierdzenia, są zgodne z dotychczas obowiązującymi przepisami. Rozporządzenie wprowadza ponadto nowe szczegółowe kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, wynikające z konieczności właściwego zabezpieczenia zaewidencjonowanych danych oraz uwzględnienia nowych rozwiązań technicznych w zakresie konstrukcji kas rejestrujących. Rozporządzenie określa ponadto przepisy, które dotyczą kwestii dotychczas nie normowanych, w tym sposobu oznaczania pamięci fiskalnej kas numerami unikatowymi oraz warunków ich przydzielania, dokumentów, które powinny być dołączone do kasy przy wprowadzaniu jej do obrotu i zakresu badań kas rejestrujących oraz rodzaju danych zawartych w sprawozdaniu z tych badań.

Redakcja Publikacji Elektronicznych WKP , 1 października 2013 r.

2013-09-30
Od 1 października zmiana warunków udzielania urlopu wychowawczego

Z początkiem października wchodzi w życie zmiana kodeksu pracy dotycząca urlopu wychowawczego. W tym dniu zaczyna również obowiązywać nowe rozporządzenie w sprawie zasad udzielania urlopu wychowawczego. Zmiana kodeksu pracy (obowiązująca od 1 października) polega na:
1) przeznaczeniu po jednym miesiącu (z 36 miesięcy urlopu wychowawczego) do wyłącznego wykorzystania przez każdego z rodziców - prawo do tego jednego miesiąca jest nieprzenoszalne; oznacza to że np. tata nie będzie mógł oddać swojego miesiąca mamie (i odwrotnie),
2) usunięciu przepisu mówiącego o proporcjonalnym obniżaniu wymiaru urlopu wypoczynkowego, gdy po nabyciu prawa do tego urlopu w danym roku kalendarzowym pracownik korzysta z urlopu wychowawczego, a następnie powraca w tym samym roku do pracy - w takim przypadku urlop wypoczynkowy nie będzie pomniejszany o czas przebywania na urlopie wychowawczym, 3) długotrwałe, nieprzerwane korzystanie z urlopu wychowawczego nie będzie powodowało przedawnienia roszczenia o urlop wypoczynkowy, do którego pracownik nabył prawo przed urlopem wychowawczym, 4) podwyższeniu z 3 do 4 miesięcy wymiaru urlopu wychowawczego, który może być wykorzystywany jednocześnie przez oboje rodziców lub opiekunów dziecka, 5) wprowadzeniu możliwości podzielenia urlopu wychowawczego na pięć części dotychczas możliwe były cztery, 6) określeniu przypadków, w których rodzic ma prawo do urlopu wychowawczego w maksymalnym wymiarze, tj. do 36 miesięcy: gdy drugi rodzic nie żyje, nie przysługuje mu władza rodzicielska albo został tej władzy pozbawiony. Z uwagi na wchodzące z dniem 1 października zmiany w kodeksie pracy, konieczna stała się zmiana rozporządzenia wykonawczego. Nowe rozporządzenie z dnia 19 września 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego (Dz. U. poz. 1139) w większości powtarza postanowienia poprzedniego rozporządzenia. W pewnych kwestiach zawiera jednak odmienne uregulowania - te różnice dotyczą:
1) pominięty został przepis, zgodnie z którym pracodawca udziela urlopu wychowawczego po złożeniu przez pracownika wniosku o udzielenie takiego urlopu - byłoby to powtórzenie przepisu art. 186 § 7 Kodeksu pracy,
2) wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego musi zawierać także informację, z ilu części urlopu na dane dziecko dotychczas skorzystano - kontrolowanie liczby wykorzystanych części urlopu wychowawczego ma na celu umożliwienie każdemu z rodziców lub opiekunów dziecka skorzystania z nieprzenoszalnej części urlopu wychowawczego,
3) wyszczególnienia dokumentów dołączanych do wniosku o urlop wychowawczy w sytuacji, gdy nie jest wymagane dołączanie pisemnego oświadczenia drugiego z rodziców lub opiekunów dziecka o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku,
4) wymogów formalnych wniosku o urlop wychowawczy składanego przez rodzica lub opiekuna dziecka uprawnionego do wykorzystania pełnego wymiaru urlopu wychowawczego (36 miesięcy). Nowe rozporządzenie obowiązuje od 1 października 2013 r.

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, 30 września 2013 r.

2013-09-30
Podatników czeka rewolucja w VAT od 2014 roku

Od 1 stycznia 2014 r. zmieni się wiele kluczowych zasad rozliczania VAT. Zmiany obejmą m.in. moment powstania obowiązku podatkowego. Zmieni się także definicja podstawy opodatkowania. Podatnicy zyskają również możliwość wystawiania faktur zbiorczych, które obejmą transakcje z całego miesiąca kalendarzowego. Jedna z najważniejszych zmian, na jakie powinni przygotować się podatnicy od 2014 r., dotyczy terminu powstania obowiązku podatkowego, z czym wiąże się obowiązek wystawienia faktury. Obowiązek podatkowy nie będzie już uzależniony od daty wystawienia faktury, a powstanie w momencie wydania towaru lub też wykonania usługi. Zmienią się też szczególne zasady dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego w odniesieniu do różnego rodzaju usług. W przypadku usług budowlanych i budowlano-montażowych fakturę trzeba będzie wystawić nie później niż 30. dnia od dnia ich wykonania. Zmieni się również definicja podstawy opodatkowania ? w obecnie obowiązujących przepisach jest to obrót, po zmianach ma to być wszystko, co stanowi zapłatę. Zmiana zasad rozliczania obowiązku podatkowego dla wielu podatników nie będzie korzystna finansowo. Chodzi przede wszystkich o podmioty dokonujące transakcji wewnątrzunijnych. Od przyszłego roku podatnicy będą mieli prawo skorygowania podstawy opodatkowania, jeżeli nie będzie możliwie uzyskanie potwierdzenia odbioru faktury korygującej od nabywcy. Będzie także istniała możliwość wystawiania faktur zbiorczych, które obejmą transakcje z całego miesiąca kalendarzowego. Ponadto zostanie zlikwidowany obowiązek wystawiania faktur, dokumentujących sprzedaż usług zwolnionych z VAT ? trzeba będzie je wystawiać tylko na żądanie nabywcy.

Źródło: www.newseria.pl, 30 września 2013 r.

2013-09-12
Elastyczny czas służby celników

Będzie możliwe ustalenie czasu służby funkcjonariuszy celnych w wymiarze krótszym niż 8 godzin na dobę i nie dłuższym niż 13 godzin na dobę. Wczoraj została ogłoszona stosowna nowelizacja rozporządzenia w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy celnych. Rozporządzenie ministra finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie rozkładu czasu służby funkcjonariuszy celnych (Dz. U. Nr 180, poz. 1405) przewiduje 8-godzinny czas służby, od poniedziałku do piątku. Jednak w przypadkach uzasadnionych specyfiką służby i jej organizacją możliwe było, przed nowelizacją, ustalenie czasu służby w wymiarze do 12 godzin na dobę. Po nowelizacji możliwe będzie ustalenie czasu służby funkcjonariuszy celnych w wymiarze krótszym niż 8 godzin na dobę i nie dłuższym niż 13 godzin na dobę. Jednocześnie wprowadzony zostaje ruchomy czas służby, poprzez umożliwienie kierownikowi urzędu określenia, w uzasadnionych przypadkach, różnych godzin rozpoczęcia i zakończenia służby dla poszczególnych komórek organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych Służby Celnej w dniach, które zgodnie z rozkładem czasu służby są dla funkcjonariuszy dniami służby. Wprowadzenie powyższej zmiany z jednej strony pozwoli uwzględnić potrzeby przedsiębiorców uzyskania obsługi np. w godz. 8.00-18.00 w danym dniu, z drugiej strony ułatwi funkcjonariuszom celnym godzenie życia zawodowego z osobistym. Pełnienie przez funkcjonariusza celnego służby w tej samej dobie w wymiarze wyższym niż 8 godzin lub w związku z ustaleniem przez kierownika urzędu innej godziny rozpoczęcia i zakończenia służby, nie stanowi przedłużonego czasu służby. Zmiana ma na celu uelastycznienie organizacji czasu służby w jednostkach organizacyjnych Służby Celnej. Nowelizacja będzie obowiązywała od 26 września 2013 r.

Źródło: www.rcl.gov.pl, 12 września 2013 r.

2013-09-12
Nowe wzory deklaracji i informacji PIT

Wczoraj w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2013 roku w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. poz. 1054). Dnia 1 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa z 24 października 2012 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. poz. 1278), która ograniczyła stosowanie 50 proc. kosztów uzyskania przychodów poprzez wprowadzenie rocznego limitu w wysokości 42.764 zł. Powyższa zmiana została uwzględniona w opublikowanych przepisach, które wprowadzają nowy formularz PIT-11. Zgodnie z rozporządzeniem nowe brzmienie otrzymują oświadczenia: PIT-2, PIT-2A, PIT-3 oraz PIT-12, deklaracje: PIT-4R, PIT-6, PIT-6L, PIT-8AR i informacje: PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1/R. We wzorach zostały uwzględnione również nowe teksty jednolite ustaw podatkowych. Wzory będą miały zastosowanie do dochodów/przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2013 roku.

Źródło: www.rcl.gov.pl, 12 września 2013 r.

2013-09-11
CIT od spółek osobowych - pomysł fiskusa bliski finału

Rząd ma już gotowy projekt ustawy wprowadzającej podatek dochodowy dla spółek komandytowo-akcyjnych (SKA) i komandytowych (SK). Po ponad roku od chwili, gdy minister finansów odkrył plany opodatkowania pierwszej z tych spółek osobowych, proces legislacyjny zbliża się do finału. Niedługo projektem zajmie się Sejm. Jeśli parlament uchwali zmiany, SKA i SK będą podlegały podatkowi dochodowemu od osób prawnych (CIT) z początkiem przyszłego roku. Aby nowe przepisy mogły wejść w życie 1 stycznia 2014 r., powinny być ogłoszone najpóźniej do końca listopada 2013 r.

Źródło: Puls Biznesu, 11 września 2013 r.

2013-09-10
Konfederacja Lewiatan: projekt budżetu jest rozsądny

Przyjęty w piątek przez rząd projekt budżetu na 2014 jest rozsądny. Przy tym oparty na realnych prognozach ekonomicznych oraz zmianach w prawie, których jeszcze nie ma - uważa Jacek Adamski, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan. Jego zdaniem, to ostrożny budżet, skonstruowany z myślą o czasie koniecznych oszczędności. Właściwie identyfikuje czynniki wzrostu gospodarczego. W odróżnieniu od budżetu na 2013 rok, tym razem rząd przedstawił projekt oparty na założeniach makroekonomicznych bliskich średniej z prognoz instytucji międzynarodowych oraz instytucji finansowych. Jednocześnie rząd założył wykorzystanie efektów jeszcze niedokonanej, a dopiero zapowiedzianej częściowej nacjonalizacji II filara systemu emerytalnego. To ostatnie zasługuje zdaniem doradcy Lewiatana na uwagę. Zmniejszenie w projekcie budżetu 2014 kosztów obsługi długu krajowego aż o 8 mld zł (24,9 proc.) wobec przewidywanego wykonania w 2013 r. jest uzasadniane właśnie uwzględnieniem umorzenia obligacji z obecnego portfela OFE. Tymczasem dotąd nie wiadomo, kiedy to może mieć miejsce (czy obejmie cały rok budżetowy), ani nawet czy stosowna ustawa na pewno wejdzie w życie. Ryzykowne jest opieranie jednej z najważniejszych zmiennych przyszłorocznego budżetu na postanowieniach ustawy, której jeszcze nie ma. W opinii Jacka Adamskiego, abstrahując od historycznej decyzji o podniesieniu wieku emerytalnego, rząd od kilku lat unika podejmowania ryzyka dokonywania redukcji sztywnych wydatków budżetowych, co w wielu wypadkach oznaczałoby konieczność przeprowadzania bolesnych cięć przywilejów wpływowych grup społecznych. Tak też ma być w 2014 roku. Mamy za to szereg drobnych działań mających w intencji powiększenie wpływów podatkowych. Kolejne zamrożenie progów dochodowych i ograniczenie ulg internetowej i zwrotu za materiały budowlane ten cel raczej spełni. Natomiast podwyższanie akcyzy na tytoń i alkohol może w większym stopniu doprowadzić do wypierania legalnego rynku przez szarą strefę, bez spodziewanego przez rząd efektu podatkowego.

Źródło: www.konfederacjalewiatan.pl, 10 września 2013 r.

2013-08-30
Podwyższone stawki VAT będą obowiązywały do końca 2016 r.

Podwyższone stawki VAT będą obowiązywały nie do końca 2013 r., lecz do końca 2016 r. Wczoraj, tj. 29 sierpnia 2013 r. resort finansów zaprezentował stosowny projekt nowelizacji ustawy o VAT, który przewiduje utrzymanie wyższych stawek VAT jeszcze przez kolejne 3 lata. W uzasadnieniu projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym resort finansów wskazał, że przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 30 kwietnia 2013 r. Aktualizacja Programu Konwergencji na rok 2013 oraz Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2013-2016 (M. P. Nr 81, poz. 503) zakłada utrzymanie w latach 2014-2016 aktualnych stawek VAT na niezmienionym poziomie. Spowodowane to zostało koniecznością ograniczenia nierównowagi finansów publicznych, co jest niezbędnym warunkiem dla stabilności makroekonomicznej i długofalowego wzrostu gospodarczego, jak również słabą koniunkturą na głównych rynkach eksportowych ograniczających wzrost polskiej gospodarki. Resort finansów wskazał jednocześnie, że w związku z utrzymaniem obecnie obowiązujących stawek VAT do 2016 r. oraz z podejmowanymi działaniami po stronie wydatkowej budżetu państwa nie ma już konieczności utrzymywania w ustawie o VAT mechanizmu warunkowych podwyżek stawek VAT, w przypadku gdyby miało dojść do przekroczenia 55 proc. wartości relacji kwoty państwowego długu publicznego do PKB. Proponuje się zatem, aby istniejący jeszcze dla roku 2013 taki mechanizm usunąć. Likwidacja "opcji wariantowej podwyżki VAT" skutkuje również koniecznością wprowadzenia zmian w ustawie o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Projekt ustawy równolegle z uzgodnieniami zewnętrznymi zostanie poddany konsultacjom społecznym.

Źródło: www.rcl.gov.pl, 30 sierpnia 2013 r.

2013-08-30
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o VAT

Prezydent podpisał w czwartek zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług oraz Ordynacji podatkowej, które mają na celu zapobieganie oszustwom podatkowym przy obrocie tzw. towarami wrażliwymi. W związku z nasileniem się oszustw w obrocie niektórymi artykułami wrażliwymi, dodatkowe towary z grupy wyrobów stalowych czy odpadów i surowców wtórnych, objęto mechanizmem tzw. odwrotnego obciążenia VAT, co oznacza to, że podatek od tych towarów będzie w tym przypadku rozliczał nabywca, a nie dostawca. W stosunku do określonej, niewielkiej grupy towarów zostanie także wprowadzona tzw. solidarna odpowiedzialność podatkowa. Pierwotny kształt regulacji dotyczący tzw. solidarnej odpowiedzialności, wzbudził zastrzeżenia Prezydenta RP. Między innymi pod wpływem stanowiska Kancelarii Prezydenta RP przekazanego do Ministerstwa Finansów, w którym podkreślono potrzebę korekty pierwotnie zaproponowanych, zbyt ogólnikowych regulacji, resort doprecyzował przepisy i zawęził stosowanie solidarnej odpowiedzialności podatkowej w taki sposób, by mechanizm działał tylko w przypadku procederów przestępczych, a nie uczciwej działalności gospodarczej. Zgodnie z nowymi przepisami, nabywca będzie odpowiadał solidarnie wraz z dostawcą za jego zaległości podatkowe w części podatku proporcjonalnie do otrzymanej dostawy. Odpowiedzialność będzie jednak ograniczona do rozliczeń przekraczających 50 tys. zł w miesiącu i przypadków, w których nabywca wiedział lub miał podstawy by przypuszczać, że odpowiednia kwota podatku nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego. W celu ograniczenia nadużyć w tym obszarze skrócono okres rozliczania obrotu towarami wrażliwymi do 1 miesiąca. Ustawa nakłada szczególną odpowiedzialność na organy skarbowe, które będą musiały zadbać, aby sposób jej realizacji nie powodował utraty zaufania rzetelnych przedsiębiorców wobec państwa. Zmienione przepisy wprowadzają również zwolnienie od podatku firm handlowych przekazujących towary spożywcze na potrzeby działalności charytatywnej na krótko przed upływem terminu ich ważności. Przed nowelizacją możliwość taką mieli wyłącznie producenci.

www.prezydent.gov.pl, 30 sierpnia 2013 r.

2013-08-30
Sejm pracował nad usprawnieniem współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania

Wczoraj, tj., 29 sierpnia Sejm pracował nad senackimi poprawkami do nowelizacji ustawy - Ordynacja podatkowa oraz ustawy o kontroli skarbowej. Nowelizacja ma usprawnić wymianę informacji między polską administracją podatkową a jej odpowiednikami z innych państw członkowskich UE. Nowe przepisy wdrażają dyrektywę unijną z 15 lutego 2011 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania. Nowelizacja nie nakłada na podatników żadnych nowych obowiązków. Nakłada natomiast na organy podatkowe obowiązek współpracy ze swoimi odpowiednikami w krajach UE polegającej na wymianie istotnych informacji dotyczących podatków, które stanowią dochód budżetu państwa oraz samorządu terytorialnego. Wymianie nie będą podlegały informacje o podatku VAT, cłach i podatku akcyzowym, a także o składkach na ubezpieczenie społeczne, opłacie skarbowej, należnościach wynikających z umów, w tym wynagrodzeniach za usługi użyteczności publicznej. Nowelizacja wprowadza również nowe warunki korzystania z pomocy organów podatkowych innych państw członkowskich przy doręczaniu pism. Będzie to możliwe wówczas, gdy doręczenie pocztą lub elektronicznie nie będzie możliwe lub będzie utrudnione. Przyjęte zmiany upraszczają także zasady wszczynania i prowadzenia jednoczesnych kontroli podatnika w kraju i za granicą. Senat wprowadził do ustawy cztery poprawki. Jedna z nich doprecyzowuje, że przepisy Ordynacji podatkowej określające zasady doręczania pism będą odpowiednio stosowane także do doręczania przez naczelników urzędów skarbowych pism pochodzących od organów podatkowych innych państw. Senat zaproponował też m.in., aby przy wymianie informacji podatkowych z innymi państwami unijnymi organy podatkowe mogły upoważnić pracowników do działania w imieniu tego organu.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 30 sierpnia 2013 r.

2013-08-29
Projekt zmian budżetu idzie do komisji

Wczoraj, tj. 28 sierpnia 2013 r. Sejm zdecydował o skierowaniu projektu nowelizacji budżetu na 2013 r. do dalszych prac w komisjach sejmowych. Sejm rozpoczął prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy budżetowej na 2013 r. Zgodnie z projektem dochody budżetu państwa mają wynieść 275 mld 729 mln 440 tys. zł. Wydatki budżetu państwa rząd określił na poziomie 327 mld 294 mln 440 tys. zł. Zgodnie z założeniami nowelizacji deficyt zostanie zwiększony o 15 mld 994 mln 500 tys. zł, czyli ok. 1 proc. PKB. Rada Ministrów przewiduje oszczędności na poziomie 7 mld 656 mln 360 tys. zł, tj. ok. 0,5 proc. PKB. Rząd przewiduje zmniejszenie wydatków w poszczególnych częściach budżetowych (ministerstwach, urzędach centralnych, działach, administracji wojewódzkiej, współfinansowaniu projektów z udziałem środków z UE, wynikające głównie z powstałych oszczędności po postępowaniach przetargowych lub zmianach harmonogramu realizacji niektórych przedsięwzięć). Rada Ministrów dokonała też korekty prognozowanej inflacji, która w budżecie była szacowana na 2,7 proc. W projekcie nowelizacji jest to 1,6 proc. Nadwyżka budżetu środków europejskich nie ulega zmianie wobec planowanej w ustawie na poziomie 6 mld 154 mln 500 tys. zł. Prognozowany ubytek dochodów budżetu państwa w 2013 r. w stosunku do kwoty prognozowanej w ustawie budżetowej na 2013 r. wyniesie 23,7 mld zł, czyli 7,9 proc. Zdaniem rządu spodziewane w 2013 r. znaczne spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego w największym stopniu wpłynie negatywnie na dochody podatkowe, w szczególności na dochody z VAT oraz CIT. Rząd uzasadnia, że proponowana nowelizacja jest konieczna dla bezpieczeństwa finansów publicznych. W pracach nad projektem rząd reprezentował minister finansów Jan Vincent-Rostowski. Sejm zajął się też w pierwszym czytaniu rządowym projektem nowelizacji ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. Zmiany w tzw. ustawie okołobudżetowej wiążą się z nowelizacją budżetu na 2013 r. i dotyczą wyłącznie tego roku. Częściowe ograniczenie wydatków budżetu państwa jest związane ze zmianą prognoz makroekonomicznych. Projekt redukuje wydatki państwa na finansowanie potrzeb obronnych armii - na ten cel zostanie przeznaczone 28 mld 252 mln 277 tys. zł. Jednocześnie projekt zawiesza stosowanie w 2013 r. przepisu przewidującego przeznaczanie na potrzeby obronne armii wydatków w wysokości nie niższej niż 1,95 proc. PKB brutto z roku poprzedniego. Kolejna zmiana zawiesza waloryzację w 2013 r. wydatków związanych z dofinansowaniem zadań projakościowych w szkolnictwie wyższym. Do tej pory wydatki te były waloryzowane co najmniej o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług ustalony w ustawie budżetowej na dany rok. Ostatnia z propozycji rządu zakłada, że w 2013 r. na budowę, przebudowę, remonty, utrzymanie i zarządzanie infrastrukturą transportu lądowego będzie przeznaczone 4 mld 750 mln 905 tys. zł. Zmieni się struktura źródeł finansowania projektów inwestycyjnych realizowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Uzasadnienie projektu przedstawiła podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Hanna Majszczyk. W głosowaniach posłowie nie poparli zgłoszonych w trakcie dyskusji wniosków o odrzucenie projektów ustaw w pierwszym czytaniu. Projekty zostały skierowane do dalszych prac w Komisji Finansów Publicznych, a poszczególne części projektu nowelizacji ustawy budżetowej rozpatrzą także właściwe komisje sejmowe, które przekażą Komisji Finansów Publicznych stanowiska zawierające wnioski, opinie lub propozycje poprawek wraz z uzasadnieniem.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 29 sierpnia 2013 r.

2013-08-29
Projekt zezwalający na wykonywanie pracy w niedziele i święta w Sejmie

Podczas 47. posiedzenia Sejmu posłowie w pierwszym czytaniu rozpatrzyli poselski projekt nowelizacji ustawy ? Kodeks pracy wniesiony przez grupę posłów KP PO. Projekt zezwala na wykonywanie w niedziele i święta pracy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, czyli m.in. poczty elektronicznej. Dotyczyć ma to pracy na rzecz przedsiębiorcy zagranicznego, jego oddziału lub przedstawicielstwa w związku z różnicami w dniach wolnych od pracy występującymi w różnych krajach. Projekt zakłada rozszerzenie istniejącego w Kodeksie katalogu rodzajów pracy, których wykonywanie jest dozwolone w niedziele i święta. Obecnie można w te dni pracować m.in. przy pracy zmianowej, w ruchu ciągłym, w transporcie i komunikacji, przy pilnowaniu mienia i ochronie osób oraz w handlu, gastronomii, hotelarstwie i turystyce. Proponowana zmiana ma pomóc w rozwoju centrów biznesowych wykonujących usługi na rzecz przedsiębiorców zagranicznych, u których obowiązują inne niż w Polsce kalendarze świąt i strefy czasowe. Zdaniem autorów wprowadzenie proponowanych rozwiązań pomoże utrzymać istniejące oraz stworzyć nowe miejsca pracy w sektorze usług finansowych i tym samym poprawi konkurencyjność polskiego rynku pracy. W dyskusji zgłoszono wnioski o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Do głosowania nad nimi posłowie przystąpią w piątek.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 29 sierpnia 2013 r.

2013-08-28
Miesiąc na odzyskanie podatku od nieujawnionych źródeł

Tylko do 27 września 2013 r. podatnicy mogą składać wnioski o wznowienie postępowania w sprawie decyzji ostatecznych dotyczących podatku od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodu ustalonego za lata 1998 - 2006. W Dzienniku Ustaw z 27 sierpnia 2013 r. (poz. 985) został opublikowany wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 18 lipca 2013 r. (sygn. akt SK 18/09), W wyroku tym Trybunał uznał za niezgodny z konstytucją przepis pozwalający urzędowi skarbowemu ustalić wysokość nieujawnionych przychodów na podstawie poniesionych przez podatnika wydatków i wartości zgromadzonego przez niego mienia. Podatnicy, którzy zapłacili sankcyjny podatek od przychodów z nieujawnionych źródeł , ustalony za lata 1998-2006, mogą do organu, który wydał w sprawie decyzję w ostatniej instancji, składać wnioski o wznowienie postępowania podatkowego. Na ich złożenie jest tylko miesiąc od daty opublikowania wyroku.

Źródło: www.rcl.gov.pl, 28 sierpnia 2013 r.

2013-08-28
Tekst jednolity ustawy o rencie socjalnej

W dniu 27 sierpnia 2013 r. ogłoszony został tekst jednolity ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 982). Ogłoszenie tekstu jednolitego nie powoduje zmiany treści normatywnej ustawy.

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, 28 sierpnia 2013 r.

2013-08-28
Od września przedsiębiorca może iść na urlop wychowawczy

1 września br. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Ustawa umożliwia osobom prowadzącym działalność gospodarczą korzystanie z urlopu wychowawczego. Rozszerza bowiem krąg osób, za które opłacane są z budżetu państwa składki emerytalne i rentowe w przypadku rezygnacji z pracy w związku z opieką nad dzieckiem. Oprócz przedsiębiorców prawo do urlopu wychowawczego zyskają również osoby zatrudnione na umowę zlecenie oraz osoby dotąd nieubezpieczone lub ubezpieczone w KRUS. Tak wynika z ogłoszonej 27 sierpnia br. ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 983). Ustawa zakłada, że w przypadku osób, które mają co najmniej półroczny staż ubezpieczeniowy, budżet będzie finansował składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne. Natomiast w przypadku osób dotychczas nieubezpieczonych, bądź tych, których staż ubezpieczeniowy jest krótszy niż sześć miesięcy, budżet będzie finansował tylko składki na ubezpieczenia emerytalne.

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, 28 sierpnia 2013 r.

2013-08-21
Rząd przyjął projekt nowelizacji tegorocznego budżetu

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013 oraz podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia projektu nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2013, przedłożone przez ministra finansów. Po zmianach łączna kwota podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetu państwa wyniesie 275 729 440 tys. zł. Dochody budżetu państwa w okresie I-VII 2013 r. wyniosły 158,5 mld zł, co stanowiło 53,0 proc. dochodów zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2013 r. W omawianym okresie dochody były o 7,5 mld zł (4,5 proc.) niższe, niż w analogicznym okresie 2012 r. Prognozowany ubytek dochodów budżetu państwa w 2013 r. w stosunku do kwoty prognozowanej w ustawie budżetowej na 2013 r. wyniesie 23,7 mld zł, czyli 7,9 proc. Spodziewane w 2013 r. znaczne spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego w największym stopniu wpłynie negatywnie na dochody podatkowe, w szczególności na dochody z VAT oraz CIT. Projekt nowelizacji zakłada wydatki budżetu państwa na poziomie 327 294 440 tys. zł. Zmiana uwarunkowań prognozy makroekonomicznej spowodowała konieczność ograniczenia wydatków budżetowych. Łączna kwota proponowanego zmniejszenia wydatków wynosi 7.656.360 tys. zł. Ponadto przewiduje się zwiększenie deficytu budżetu państwa o ok. 16.000,0 mln zł Deficyt w 2013 r. ma wynieść nie więcej niż 51.565,0 mln zł wobec planowanego w ustawie na poziomie 35.565,5 mln zł. Rada Ministrów przyjęła także projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. Zaproponowane przepisy wiążą się z nowelizacją budżetu na rok 2013 i dotyczą wyłącznie tego roku. Przyjęto redukcję wydatków na finansowanie potrzeb obronnych armii. Na ten cel zostanie przeznaczone 28.252.277 tys. zł. W bieżącym roku zawieszone będzie waloryzowanie wydatków związanych z dofinansowaniem zadań projakościowych w szkolnictwie wyższym. Zmieni się również struktura źródeł finansowania inwestycji realizowanych przez PKP PLK SA. Na budowę, przebudowę, remonty, utrzymanie i zarządzanie infrastrukturą transportu lądowego będzie przeznaczone 4.750.905 tys. zł.

Źródło: www.premier.gov.pl, 21 sierpnia 2013 r.

2013-08-20
Czesnego wpłacanego przez uczniów nie trzeba rejestrować w kasie fiskalnej

Z obowiązku rejestrowania obrotu przy pomocy kasy rejestrującej zwolnione są usługi edukacyjne, poza pewnymi wyjątkami, które nie mają zastosowania w tym przypadku. Zatem nie ma obowiązku rejestrowania sprzedaży usług z tytułu prowadzenia szkoły niepublicznej. Zgodnie z pozycją 29 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2012 r., poz. 1382) zwolnione z obowiązku rejestrowania na kasie fiskalnej są: usługi w zakresie edukacji - z wyłączeniem: - usług w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKWiU 85.51.10.0), - usług świadczonych przez szkoły tańca i instruktorów tańca (PKWiU 85.52.11.0), - usług świadczonych przez szkoły nauki jazdy (PKWiU 85.53.11). Zatem nie ma potrzeby rejestrowania usług w zakresie prowadzenia niepublicznej szkoły ponadpodstawowej za pomocą kasy rejestrującej.

Źródło: Vademecum Głównego Księgowego, 20 sierpnia 2013 r.

2013-08-20
Refakturowanie kosztów ubezpieczenia jest zwolnione z VAT

Refakturowanie kosztów ubezpieczenia na dzierżawców lokali korzysta ze zwolnienia w VAT. Obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych. Generalną zasadą jest, iż fakturowanie usług oznacza, iż podatnik nabył tę usługę w swoim imieniu, lecz na rzecz podmiotu trzeciego. Wynika to z treści art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) ? dalej u.p.t.u. Norma ta stanowi, iż w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi. Skoro podatnik świadczy sam usługę ubezpieczeniową, to stosuje do niej odpowiedni sposób opodatkowania, czyli stawkę zwolnioną. Usługi ubezpieczeniowe korzystają ze zwolnienia na mocy art. 43 ust. 1 pkt 37 u.p.t.u. Z normy tej wynika, iż zwalnia się z podatku usługi ubezpieczeniowe, usługi reasekuracyjne i usługi pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, a także usługi świadczone przez ubezpieczającego w zakresie zawieranych przez niego umów ubezpieczenia na cudzy rachunek, z wyłączeniem zbywania praw nabytych w związku z wykonywaniem umów ubezpieczenia i umów reasekuracji. Z przepisów u.p.t.u. nie wynika, aby to zwolnienie miało charakter podmiotowy. Sytuacja refakturowania usług ubezpieczenia towarzyszących dzierżawie lokali zbliżona jest do refakturowania kosztów ubezpieczenia przy leasingu samochodów. Polskie sądownictwo opowiedziało się za usługą kompleksową, a więc opodatkowaniem według stawki 23% (uchwała NSA z dnia 8 listopada 2010 r., I FPS 3/10), jednakże Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TS UE, wcześniej ETS) orzekł w wyroku z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie C-224/11, iż "usługa ubezpieczenia przedmiotu leasingu i usługa leasingu co do zasady stanowią usługi odrębne i niezależne do celów podatku od wartości dodanej". Moim zdaniem, tak samo należy traktować kwestie refakturowania usług ubezpieczenia na najemców lokali w centrum handlowych. Obowiązek podatkowy powstanie zgodnie z art. 19 ust. 4 lub ust. 11 u.p.t.u., tzn. według zasad ogólnych, albo w związku z wykonaniem usługi, a najczęściej w momencie pobrania zapłaty przed wykonaniem usługi.

Źródło: Vademecum Głównego Księgowego, 20 sierpnia 2013 r.

2013-08-20
Pierwszy próg ostrożnościowy już jest zawieszony

Dziś weszła w życie nowelizacja ustawy o finansach publicznych, która ?zawiesza" w 2013 r. ograniczenia związane z przekroczeniem tzw. pierwszego progu ostrożnościowego. Wczoraj, tj. 19 sierpnia 2013 r. Kancelaria Prezydenta poinformowała, że prezydent Bronisław Komorowski podjął decyzję o podpisaniu nowelizacji ustawy o finansach publicznych. Także wczoraj nowelizacja została ogłoszona w Dzienniku Ustaw. Dziś już weszła w życie. Ustawa z 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych (Dz. U. poz. 938) zawiesza w 2013 r. pierwszy z progów ostrożnościowych. Przekroczenie tego progu ma miejsce wtedy, kiedy relacja długu publicznego do PKB jest większa od 50 proc. a nieprzekraczająca 55 proc. Przekroczenie tego progu oznacza, że w projekcie budżetu na kolejny rok relacja deficytu do dochodów nie może być wyższa niż w budżecie z roku, w którym próg został przekroczony.Nowelizacja zawiesza działanie tej regulacji w 2013 r. Zdaniem rządu utrzymanie tych przepisów spotęgowałoby spowolnienie gospodarcze w Polsce wynikające z kryzysu w strefie euro. Jednocześnie, w 2013 r. zawieszone zostało stosowanie tymczasowej reguły wydatkowej. Reguła ta ogranicza tempo wzrostu tzw. wydatków elastycznych (których wysokość może być regulowana przez rząd) i nowych wydatków sztywnych (które budżet państwa musi ponieść) do 1 proc. realnie (czyli ponad inflację) w skali roku w okresie obowiązywania procedury nadmiernego deficytu nałożonej na Polskę przez Radę Unii Europejskiej. Zdaniem Prezydenta nowelizacja, o której mowa, nie jest rozwiązaniem kierunkowo dobrym, ale w obecnej sytuacji, zdaniem rządu odpowiadającego za finanse publiczne, nieuniknionym. Prezydent podkreślił, że bardzo ważne pozostaje, by zawieszenie progu ostrożnościowego miało charakter przejściowy i pozostało wyjątkiem. Prezydent Bronisław Komorowski uważa, że konieczne jest dokonanie działań porządkujących w finansach publicznych. Mówił o tym m.in. w ramach debaty publicznej poświęconej euro. Prezydent oczekuje, że rząd jak najszybciej podda publicznej dyskusji propozycje systemowe ? projekt ustawy wprowadzającej nową stabilizującą regułę wydatkową aby wypracować optymalne rozwiązanie dla długoterminowej stabilności finansów publicznych w Polsce.

Źródło: www.prezydent.pl, www.rcl.gov.pl, 20 sierpnia 2013 r.

2013-08-20
Od września mniej zarobi emeryt i rencista

Od września zmaleje wysokość kwot przychodu, których przekroczenie powoduje zmniejszenie lub zawieszenie emerytury lub renty. Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wysokość przysługującej emerytury lub renty może ulec zmniejszeniu lub prawo do tych świadczeń zawieszeniu, w przypadku osiągania przez świadczeniobiorcę przychodu wpływającego na uprawnienia emerytalno-rentowe powyżej określonej kwoty progowej. Świadczenie ulega zmniejszeniu w razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Natomiast w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130% ww. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy oraz renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, ulega zawieszeniu. Prezes GUS w komunikacie z dnia 9 sierpnia 2013 r. ogłosił, iż przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2013 r. wyniosło 3612,51 zł. Jest ono niższe o 127,54 zł od przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2013 r., które wynosiło 3740,50 zł. W związku z tym kwota przychodu odpowiadająca 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia od 1 września 2013 r. będzie wynosiła 2528,80 zł (do 31 sierpnia kwota ta wynosi 2618,10 zł), natomiast kwota przychodu odpowiadająca 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia będzie wynosiła 4696,30 zł (do 31 sierpnia 4862,10 zł).

Źródło: www.stat.gov.pl, 20 sierpnia 2013 r.

2013-08-20
Zmienia się wysokość kwoty najwyższej podstawy wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

Podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe we wrześniu, październiku i listopadzie 2013 r. nie może przekraczać miesięcznie kwoty 9031,28 zł. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie, nie może przekraczać miesięcznie 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2013 r. przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2013 r. wynosiło 3612,51 zł.

Źródło: www.stat.gov.pl, 20 sierpnia 2013 r.

2013-08-19
Odsetki za opóźnienie i umowy dożywocia nie zostaną zwolnione z podatku

Odsetki za opóźnienie i umowy dożywocia nie zostaną zwolnione z podatku Minister finansów nie znajduje uzasadnienia dla zwolnienia z opodatkowania odsetek wypłacanych za opóźnienie w wykonaniu zobowiązania pieniężnego. Nie podzielił także sugestii RPO co do konieczności zmiany przepisów w zakresie wprowadzenia zwolnienia z opodatkowania przychodów wynikających z umów o dożywocie. Rzecznik Praw Obywatelskich w swoim wystąpieniu do ministra finansów zasygnalizował kwestię opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych odsetek za opóźnienie w wykonaniu zobowiązania pieniężnego, wypłacanych na podstawie art. 481 § 1 Kodeksu cywilnego. Zdaniem Rzecznika cywilnoprawny charakter tych odsetek jest argumentem przemawiającym za rozważeniem objęcia wypłaty takich odsetek zwolnieniem podatkowym. Z istoty tego rodzaju odsetek można bowiem wnosić, że ich przyznanie - w większości przypadków - nie wzbogaca beneficjenta w żaden sposób, lecz jedynie rekompensuje poniesioną stratę. Minister finansów odpowiadając na wystąpienie RPO stwierdził, że zwolnienia przedmiotowe stanowią wyjątek od zasady powszechności opodatkowania i w konsekwencji ich ustanowienie wynika ze szczególnych przesłanek, których brak w omawianej sytuacji. Odsetek za zwłokę nie można bowiem utożsamiać z odszkodowaniem (naprawieniem szkody). Odsetki z art. 481 § 1 Kodeksu cywilnego należą się za samo opóźnienie w spełnieniu świadczenia, choćby wierzyciel nie poniósł żadnej szkody. Minister nie podzielił także stanowiska Rzecznika odnośnie wyłączenia przychodów z umów o dożywocie ze źródeł opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zdaniem ministra, mając na uwadze odpłatny charakter zarówno umowy o dożywocie, jak i umowy sprzedaży, brak jest przesłanek do różnicowania skutków podatkowych zbycia nieruchomości lub ich części w drodze tych umów. Podniesiony w wystąpieniu RPO postulat wprowadzenia w ustawie o PIT pojęcia "umowy o dożywocie" nie znajduje uzasadnienia, bowiem każde zbycie nieruchomości i określonych praw majątkowych mające charakter odpłatny mieści się w źródle przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) tej ustawy.

Źródło: www.rpo.gov.pl, 19 sierpnia 2013 r.

2013-08-02
Prezydent podpisał zmiany w czasie pracy - ustawa wejdzie w życie już w sierpniu

W czwartek 1 sierpnia br. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych. W ustawie przewidziano krótkie vacatio legis - 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Ogłoszenie, zgodnie z przepisami, musi nastąpić niezwłocznie. Oznacza to, że przepisy wprowadzające zmiany w czasie pracy mogą wejść w życie już w sierpniu. Ustawa przewiduje możliwość wydłużenia okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy. Zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w ustawie, wydłużenie okresu odbywać się będzie w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi albo przedstawicielami pracowników, a kopia porozumienia zawartego w tej sprawie przekazywana będzie właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy. Zmiany wprowadzane tą ustawą są korzystne dla przedsiębiorców, bo pozwalają im efektywniej i racjonalniej gospodarować zasobami pracy bez wzrostu kosztów. Ustawa wprowadza także m.in. pojęcie ruchomego czasu pracy, który może być korzystny dla pracowników, ponieważ pozwala na ustalanie rozkładów czasu pracy przewidujących różne godziny rozpoczynania pracy w poszczególnych dniach, jak również rozpoczynanie pracy nie o określonej godzinie, lecz we wskazanym przedziale czasowym. Na takim rozwiązaniu mogą skorzystać np. rodzice wychowujący dzieci. Dzięki tej zmianie zniknie problem tzw. powtórnego rozpoczynania pracy w tej samej dobie. Sama Kancelaria Prezydenta, realizując projekt ?Kancelaria Prezydenta przyjazna rodzicom, wprowadziła takie udogodnienia organizacyjne, umożliwiające pracownikom godzenie pracy zawodowej z rodzicielstwem, poprzez właśnie elastyczne rozpoczynanie pracy między godz. 7:00 a 9:30. Kancelaria Prezydenta przyglądała się projektowi ustawy na każdym etapie jego procedowania i nie dostrzegła zagrożeń konstytucyjnych, jak również zagrożeń zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Z uwagą analizowane były także opinie wyrażone przez centrale związkowe w liście do Prezydenta RP.

Źródło: www.prezydent.pl, 2 sierpnia 2013 r.

2013-08-01
Senatorowie zagłosują nad nowelizacją O.p. i ustawy o kontroli skarbowej

W następnym tygodniu Senat zajmie się uchwaloną przez Sejm 12 lipca nowelizacją Ordynacji podatkowej i ustawy o kontroli skarbowej. Ustawa dostosowuje prawo krajowe do przepisów UE w zakresie wymiany informacji podatkowych. Celem nowelizacji jest poprawa ściągalności podatków, a także skuteczne zapobieganie oszustwom podatkowym oraz unikaniu płacenia podatków. Współpraca nie będzie dotyczyła informacji o podatku VAT, cłach i podatku akcyzowym, a także składkach na ubezpieczenie społeczne, opłacie skarbowej, należnościach wynikających z umów, w tym wynagrodzeniach za usługi użyteczności publicznej. Nowelizacja wprowadza także nowe warunki korzystania z pomocy organów podatkowych innych państw członkowskich przy doręczaniu pism. Będzie to możliwe wówczas, gdy doręczenie pocztą lub elektronicznie nie będzie możliwe lub będzie utrudnione. Zmiany upraszczają także zasady wszczynania i prowadzenia jednoczesnych kontroli podatnika w kraju i za granicą. Nowelizacja wdraża dyrektywę unijną z 15 lutego 2011 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania.

Źródło: www.senat.gov.pl, 1 sierpnia 2013 r.

2013-08-01
Lewiatan konsultuje projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości

Do 9 sierpnia br. Konfederacja Lewiatan konsultować będzie projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości przewidujący wprowadzenie uproszczeń w zakresie sprawozdawczości finansowej dla mikro podmiotów. Nowelizacja ustawy o rachunkowości wynika z implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek. Dotyczyć będzie mikro podmiotów, tj. spółek akcyjnych, spółek z o.o. oraz spółek komandytowo - akcyjnych, które na dzień bilansowy nie przekroczyły limitów dwóch z trzech następujących kryteriów: - suma bilansowa: 350 000 EUR (1 486 380 zł), - przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów: 700 000 EUR (2 972 760 zł), - przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym: 10. Uproszczenia umożliwią sporządzenie skróconego sprawozdania finansowego, zwolnienie ze sporządzania informacji dodatkowej oraz sprawozdania z działalności. Ponadto w projekcie proponuje się rozszerzenie stosowania uproszczeń w rachunkowości na inne mikro podmioty, takie jak: - inne osoby prawne, z wyłączeniem jednostek sektora finansów publicznych, a także oddziały przedsiębiorców zagranicznych, które w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, nie przekroczyły dwóch z ww. wielkości, - stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, fundacje, organizacje dobroczynności i opieki społecznej, przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych - jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej, - osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne nie posiadające obywatelstwa polskiego, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły 2 000 000 zł.

Źródło: www.konfederacjalewiatan.pl, 1 sierpnia 2013 r.

2013-07-30
PIH krytykuje nowe wymagania dla paragonów fiskalnych

Polska Izba Handlu skrytykowała resort finansów za przepisy, zgodnie z którymi od 1 października br. nazwy zakupionych towarów na paragonach fiskalnych będą musiały jednoznacznie identyfikować te produkty, a stosowanie obecnych skrótów może się skończyć dla sklepów karą. Według PIH, będzie to dużym utrudnieniem dla tysięcy polskich sklepów, w których funkcjonują kasy drukujące paragony o szerokości ok. 2,5 cm, które dają możliwość wprowadzenia maksymalnie 16 znaków. Rozwiązaniem może być wymiana kasy na nowoczesną, jednak jest to bardzo kosztowne rozwiązanie zwłaszcza dla niewielkich rodzinnych sklepów. Izba alarmuje, że niektóre małe punkty handlowe rozważają zamknięcie działalności, ponieważ nie są w stanie ponieść tak dużego wydatku jak zakupienie jednej lub kilku kas fiskalnych, które pozwolą na wydawanie paragonów zgodnych z nowymi przepisami. Sprzedawcy natomiast boją się wykorzystywać stare kasy tak aby spełniały te wymogi, bo przepisy te są niejednoznaczne i to od kontrolera będzie zależało czy uzna, iż stosowany skrót pozwala na jednoznaczne określenie produktu. Zdaniem Waldemara Nowakowskiego, prezesa Polskiej Izby Handlu, oprócz kosztów związanych z ewentualną zmianą kasy, sklepy poniosą koszty związane z czasem pracy. Najpierw będzie trzeba wszystkie towary dostępne w sklepie wprowadzić do systemu, a dodatkowo przy każdej dostawie towaru, nowe produkty nie będą mogły być przypisane do grup, a będą musiały być zapisane jako oddzielne pozycje. Wymagać to będzie bardzo dużego nakładu pracy. Prezes zastanawia się także, dlaczego Ministerstwo Finansów, chcąc ułatwić pracę sprzedawcom proponuje, aby w ramach projektu ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług, odejść od obowiązku metkowania każdej sztuki produktu osobną ceną, w zamian zmusza ich by zaoszczędzony w ten sposób czas przeznaczali na wprowadzanie do kasy nazw towarów, pozwalających na ich niepodważalną identyfikację.

Źródło: www.pih.org.pl, 30 lipca 2013 r.

2013-07-30
"Solidarność" przypomina pracodawcom o ich obowiązkach w czasie upałów

Zimne napoje, przerwy w pracy czy skrócenie czasu pracy mogą przynieść ulgę, gdy przychodzi wysoka temperatura. Zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy to jeden z podstawowych obowiązków pracodawców. Dotyczy to również dni, gdy temperatura idzie mocno w górę. Obowiązki pracodawców w tym zakresie w dużym stopniu zależą od procesów technologicznych, które zachodzą przy wykonywaniu określonej pracy. Zgodnie z Kodeksem pracy oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów, jeżeli temperatura powietrza przekracza 28 stopni Celsjusza, pracodawca powinien nieodpłatnie zapewnić pracownikom zatrudnionym w pomieszczeniach zimne napoje. Osobom pracującym na otwartej przestrzeni napoje przysługują przy temperaturze 25 stopni C. Również w warunkach gorącego mikroklimatu (czyli w pomieszczeniach, miejscach wykonywania pracy, w których panuje wysoka temperatura), charakteryzującego się wysokim obciążeniem termicznym, powyżej 25 stopni C pracownicy muszą mieć zapewnione napoje. Warto pamiętać, że napoje powinny być odpowiednio zimne lub gorące w zależności od warunków wykonywanej pracy, wzbogacone w sole mineralne i witaminy (w przypadku wykonywania pracy w warunkach gorącego mikroklimatu oraz dostępne dla pracowników w ciągu całej zmiany roboczej i w ilości zaspokajającej ich potrzeby. O odpowiednich warunkach pracy powinni pamiętać pracodawcy zatrudniający pracowników przy pracach szczególnie niebezpiecznych wymagających wysokiej sprawności psychofizycznej, a także kobiety w ciąży i karmiące piersią. Trzeba również pamiętać o zakazie pracy pracowników młodocianych w pomieszczeniach, w których temperatura powietrza przekracza 30 stopni, a wilgotność względna powietrza 65 proc.

Źródło: www.solidarnosc.org.pl, 30 lipca 2013 r.

2013-07-29
Przedsiębiorcy krytykują ograniczenie prawa do kwartalnego rozliczania VAT

Zdaniem Konfederacji Lewiatan, ograniczenie prawa do stosowania kwartalnych okresów rozliczeniowych VAT dla przedsiębiorstw, które dokonują tylko marginalnego obrotu towarami "wrażliwymi", wpłynie niekorzystnie na działalność wielu firm. Celem nowelizacji ustawy o VAT jest zwiększenie skuteczności walki z oszustami, której oczekują przede wszystkim uczciwi przedsiębiorcy. Jedną z metod osiągnięcia tego celu ma być ograniczenie prawa do stosowania kwartalnych okresów rozliczeniowych VAT dla podmiotów, które dokonują obrotu towarami określonymi jako "wrażliwe", np. niektóre wyroby stalowe, paliwa. Restrykcję tę nałożono również na podmioty, u których ze względu na zakres prowadzonej działalności transakcje dotyczące towarów ?wrażliwych" stanowią jedynie marginalną część obrotu. Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług zakłada utratę prawa do kwartalnych rozliczeń VAT niezależnie od faktycznego zagrożenia wystąpienia ryzyka wyłudzeń podatkowych. Utrata prawa ma następować niezależnie od tego, czy obrót towarami "wrażliwymi" stanowi główną lub chociażby istotną część działalności danego podatnika, ale również gdy udział obrotu takimi wyrobami ma charakter marginalny, a więc wykluczający ryzyko jakichkolwiek nadużyć. Odebranie prawa do kwartalnego rozliczania VAT przełoży się na wzrost kosztów administracyjnych, zwłaszcza u podatników, którzy w każdym z miesięcy dokonują milionów transakcji, w tym głównie na rzecz konsumentów. Skutkować to będzie też zwiększonym zaangażowaniem organów skarbowych, bowiem konieczność "powrotu" do miesięcznego rozliczenia VAT i comiesięcznego składania deklaracji VAT spowoduje zwiększenie liczby popełnianych błędów, a w konsekwencji wzrost liczby składanych deklaracji korygujących i konieczność ich analizy. Nowe rozwiązanie ma dotyczyć podatników, u których wielkość obrotu towarami wrażliwymi przekraczała 50 tys. zł (bez kwoty VAT). Konfederacja Lewiatan proponuje, aby ograniczenie stosowania kwartalnego rozliczenia VAT nie objęło również tych firm, u których wielkość obrotu towarami wrażliwymi nie przekracza 10 proc. wszystkich realizowanych transakcji. Niezgodne z logiką i doświadczeniem życiowym jest doszukiwanie się ryzyk dotyczących mniej niż 10 proc. wolumenu realizowanych transakcji. Byłoby "nieopłacalne", aby dla przeprowadzenia "oszukańczych" transakcji dokonać dodatkowo dziesięciokrotnie większej liczby transakcji uczciwych".

Źródło: www.konfederacjalewiatan.pl, 29 lipca 2013 r.

2013-07-26
Opublikowano stawki odsetek od zaległości podatkowych

Wczoraj w Monitorze Polskim zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2013 roku w sprawie stawki odsetek od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek od zaległości podatkowych (M. P. poz. 596). Na posiedzeniu w dniach 2-3 lipca Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o obniżeniu stóp procentowych o 0,25 pkt proc.. Od dnia 4 lipca obowiązują niższe stawki odsetek od zaległości podatkowych. Stawka podstawowa wynosi obecnie 10,00 proc. kwoty zaległości w stosunku rocznym, zaś stawka obniżona 7,50 proc. Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WKP r.

Źródło: www.rcl.gov.pl, 26 lipca 2013

2013-07-26
Sejm przekazał ustawę dotyczącą składek w czasie opieki nad dzieckiem do Prezydenta

Sejm podczas piątkowego posiedzenia przyjął część poprawek Senatu do noweli ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która umożliwia opłacanie z budżetu państwa składek emerytalnych i rentowych za osoby rezygnujące z pracy w związku z opieką nad dzieckiem - zatrudnione na umowę zlecenia, prowadzące firmy, a także osoby dotąd nieubezpieczone oraz rolników. Teraz ustawa trafi do Prezydenta. Ma wejść w życie 1 września.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 26 lipca 2013 r.

2013-07-25
RPO: odsetki za zaległe alimenty powinny być zwolnione z PIT

Rzecznik Praw Obywatelskich postuluje objęcie zwolnieniem z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych odsetek za opóźnienie w wykonaniu zobowiązania pieniężnego. W swoim wystąpieniu do ministra finansów, Rzecznik Praw Obywatelskich sygnalizuje kwestię opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych odsetek za opóźnienie w wykonaniu zobowiązania pieniężnego, wypłacanego na podstawie art. 481 § 1 Kodeksu cywilnego. Na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych odsetki zwykłe są uznawane za przychody z kapitałów pieniężnych, natomiast odsetki mające charakter quasi-odszkodowawczy są uznawane za przychód z innych źródeł i jeśli nie są objęte żadnym ze zwolnień, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Zdaniem Rzecznika, cywilnoprawny charakter tych odsetek jest argumentem przemawiającym za rozważeniem objęcia ich wypłaty zwolnieniem podatkowym, gdyż z istoty tego rodzaju odsetek można wnosić, że ich przyznanie - w większości przypadków - nie wzbogaca beneficjenta w żaden sposób, lecz jedynie rekompensuje poniesioną stratę. Jako przykład RPO wskazuje przypadek matki częściowo niezdolnej do pracy, samotnie wychowującej dziecko w wieku szkolnym, która otrzymała zaległe alimenty na dziecko wraz z odsetkami, a także sprawę pacjenta, który na skutek zakażenia szpitalnego stał się osobą niezdolną do samodzielnej egzystencji, a obecnie otrzymał od szpitala zadośćuczynienie i rentę wyrównawczą wraz z odsetkami.

Źródło: www.mf.gov.pl, 25 lipca 2013 r.

2013-07-25
Karty zniżkowe dla rodzin wielodzietnych nie stanowią przychodu

W odpowiedzi na interpelację poselską nr 17856/13 Minister Finansów wyjaśnił, iż przyznane rodzinom wielodzietnym zniżki oraz bezpłatne przejazdy komunikacją miejską w drodze uchwały rady miejskiej nie stanowią przychodu w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uchwały rady powiatu, gminy czy miasta są powszechnie obowiązującymi aktami prawa miejscowego i mogą mieć dwojaki charakter, tj. generalny lub indywidualny. W przypadku uchwał o charakterze generalnym adresatem norm w nich zawartych są wszystkie osoby spełniające określone w niej warunki ? przykładowo uchwały wspierające rodziny wielodzietne poprzez wydawanie kart dla rodzin posiadających 3 i więcej dzieci, uprawniających do ulg np. bezpłatnych przejazdów czy też zniżek w cenie/opłacie za usługi oferowane przez gminne obiekty użyteczności publicznej np. pływalnię. Wszystkie osoby, które spełniają określone w uchwałach przesłanki, mogą korzystać z przyznanych na ich podstawie ulg czy zniżek. Tym samym świadczenia te nie mają charakteru indywidualnego i nie powodują powstania przychodu w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) po stronie osób uprawnionych do korzystania z tych ulg.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 25 lipca 2013 r.

2013-07-25
Pracodawcy RP: przedłużają się prace parlamentarne nad nową ustawą antykryzysową

Prace nad projektem ustawy, która ma pomóc w utrzymaniu miejsc pracy w firmach dotkniętych spowolnieniem gospodarczym, trwają już przeszło pół roku. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zapewniało, że regulacja ta potrzebna przedsiębiorcom i naszemu rynkowi pracy wejdzie w życie od lipca. Tak się jednak nie stało. Obawiamy się, że przedłużający się proces legislacyjny spowoduje, iż ustawa okaże się spóźniona mówi ekspert Pracodawców RP Wioletta Żukowska. Żukowska przypomina, iż od grudnia 2012 r. trwają prace nad projektem ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla pracowników i przedsiębiorców na rzecz ochrony miejsc pracy, związanych z łagodzeniem skutków spowolnienia gospodarczego lub kryzysu ekonomicznego czyli nad tzw. drugą ustawą antykryzysową. Minister Pracy i Polityki Społecznej negocjował jej rozwiązania z partnerami społecznymi w ramach Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. Dopiero 21 maja br. projekt został przyjęty przez Radę Ministrów, a 11 czerwca skierowano go do rozpatrzenia przez Komisję Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Pierwsze czytanie projektu odbyło się w środę, 24 lipca, jednak posłowie zadecydowali o jego skierowaniu do specjalnej podkomisji. Oznacza to, że prace parlamentarne jeszcze się wydłużą. W konsekwencji sejm będzie mógł uchwalić te przepisy dopiero po wakacjach, a przedsiębiorcy i pracownicy poczekają na pomoc do jesieni mówi Żukowska. W projekcie ustawy zapisano, że do końca 2013 r. na pomoc dla przedsiębiorców ma zostać przeznaczonych w sumie 250 mln zł 200 mln zł z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i 50 mln zł z Funduszu Pracy. Zatem im szybciej nowa ustawa wejdzie w życie, tym więcej firm będzie mogło skorzystać z pomocy. Jak szacuje MPiPS, dofinansowanie mogłoby objąć ponad 60 tys. pracowników. Liczymy na to, że prace parlamentarne nad tą regulacją ulegną przyspieszeniu po to, by przedsiębiorcy mogli jak najszybciej skorzystać z przepisów pozwalających na utrzymanie miejsc pracy mówi Wioletta Żukowska. Ekspert przypomina, że projekt ustawy zakłada, iż w firmie borykającej się z trudnościami finansowymi można będzie zastosować rozwiązania przestoju ekonomicznego i obniżonego wymiaru czasu pracy. Wówczas przedsiębiorcy przysługiwałoby świadczenie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości 100% zasiłku dla bezrobotnych, tj. 823,60 zł, zwiększone o kwotę należnych składek na ubezpieczenia społeczne. Ponadto mógłby on liczyć na dofinansowanie z Funduszu Pracy na szkolenia dla pracowników, a wysokość dopłaty wyniosłaby na jedną osobę do 80% kosztów szkolenia, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia mówi Żukowska. Podkreśla też, że zgodnie z projektem po 30 czerwca 2014 r. pomoc dla przedsiębiorców będzie uzależniona od poziomu bezrobocia. Chodzi tu o wystąpienie dynamiki zmian stopy bezrobocia równej lub wyższej niż 7% w kolejnych dwóch miesiącach, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wprawdzie wiele czynników decyduje o istnieniu dekoniunktury, a niewątpliwie wzrost stopy bezrobocia ma istotne znaczenie przy określaniu sytuacji gospodarczej. Jednak obawiamy się, że wprowadzenie takiego mechanizmu, przy jednoczesnym obostrzeniu dotyczącym spadku poziomu obrotów na poziomie 15%, spowoduje, iż rozwiązania przewidziane w nowej ustawie pozostaną pustymi zapisami tak jak miało to miejsce w przypadku niektórych przepisów z poprzedniej ustawy antykryzysowej dodaje Żukowska. W jej opinii zaproponowany mechanizm jest poza tym skomplikowany, a niejasność regulacji może zniechęcić przedsiębiorców do ubiegania się o pomoc.

Źródło: www.pracodawcyrp.pl, 25 lipca 2013 r.

2013-07-25
Odbyło się drugie czytanie projektu nowelizacji VAT i Ordynacji podatkowej

Wczoraj odbyło się drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy ? Ordynacja podatkowa. Celem projektu jest walka z wyłudzeniami i oszustwami podatkowymi. Chodzi o nadużycia w handlu wyrobami stalowymi, paliwami i nieobrobionym złotem oraz niektórymi odpadami, czyli tzw. towarami wrażliwymi. Projekt przewiduje rozszerzenie stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT, w którym to nabywca, a nie dostawca rozlicza VAT, na obrót niektórymi wyrobami stalowymi (półproduktami), niebezpiecznymi odpadami zawierającymi metal, odpadami z papieru i tektury oraz niektórymi surowcami wtórnymi nieobjętymi obecnie tym mechanizmem. Projekt zakłada również skrócenie do miesiąca rozliczeń VAT w obrocie towarami wrażliwymi o wartości ponad 50 tys. zł miesięcznie (bez podatku VAT). Podatnicy mający mniejsze obroty zachowają możliwość rozliczeń kwartalnych. Projekt wprowadza też instytucję solidarnej odpowiedzialności polegającej na tym, że podatnik - nabywca byłby solidarnie odpowiedzialny z podatnikiem - dostawcą za zaległości podatkowe tego drugiego - w proporcji do wartości zrealizowanej między nimi dostawy. Odpowiedzialność podatkowa byłaby stosowana w odniesieniu do transakcji o wartości powyżej 50 tys. zł w miesiącu (bez podatku). Nad projektem pracowała Komisja Finansów Publicznych. Sprawozdanie z prac komisji przedstawił poseł Marcin Święcicki. W trakcie drugiego czytania zostały zgłoszone poprawki. Sejm skierował projekt ponownie do komisji w celu przedstawienia sprawozdania.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 25 lipca 2013 r.

2013-07-24
Resort pracy o OFE z przedstawicielami towarzystw emerytalnych

Ministerstwo pracy kontynuuje konsultacje dotyczące reformy emerytalnej. Po dyskusji z ekspertami oraz partnerami społecznymi przyszła kolej na przedstawicieli powszechnych towarzystw emerytalnych. Debata z cyklu "Bezpieczeństwo dzięki zrównoważeniu" odbyła się 22 lipca w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Udział w niej wzięli przedstawiciele powszechnych towarzystw emerytalnych oraz Bogusław Grabowski z Rady Gospodarczej i wiceprezes ZUS Mirosława Boryczka. Minister przypominał podstawowe założenia, przyświecające raportowi na temat systemu, dotyczące wysokości emerytur, bezpieczeństwa ich wypłacalności, dostępności, obniżenia kosztów i wpływu systemu na gospodarkę państwa. Resort pracy odrzucił całkowitą likwidację OFE - zaproponował trzy warianty. Przypomnijmy: 1. Pierwsza propozycja polega na likwidacji nieakcyjnej części OFE. Obligacje byłyby przeniesione z OFE na subkonto w ZUS. Tam byłyby waloryzowane o wysokość średniego nominalnego wzrostu gospodarczego za ostatnie 5 lat. 2. Druga propozycja to dobrowolność udziału w OFE. W tym wariancie osoby, które zaczynają pracę mogłyby wybrać OFE. Jeśli nie dokonają wyboru funduszu, ich składka w całości powędruje do ZUS. Osoby już odprowadzające składkę, zdecydują czy zostać w OFE czy przenieść składki do ZUS. Na decyzję o pozostaniu w OFE miałyby 3 miesiące. W przyszłości mogłyby zmienić tę decyzję i przejść do ZUS. Składki pozostałych osób zostaną przeniesione do ZUS. 3. Trzecia propozycja to także dobrowolność udziału w OFE, ale z dodatkową składką. Jeśli ubezpieczony wybierze ZUS to tam trafi całość jego składki 19,52 proc. Jeśli chce oszczędzać w OFE, to będzie musiał przekazywać do funduszu dodatkową składkę (2 proc.). W tym wariancie do ZUS trafi 17,52 proc. składki i 4 proc. do OFE (2 proc. pozostałe i 2 proc. dodatkowe). W efekcie na emeryturę odkładane będzie 21,52 proc. Prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych Małgorzata Rusewicz, w imieniu powszechnych towarzystw emerytalnych odrzuciła wszystkie zaproponowane warianty. - Nie zgadzamy się na demontaż systemu i likwidację OFE - powiedziała. - Raport powstał z tezą o szkodliwości OFE z punktu widzenia finansów publicznych i zawiera liczne błędy. Wierzymy w możliwość pogodzenia oczekiwań ubezpieczonych z zabezpieczeniem finansów publicznych, ale żadne z zaproponowanych w raporcie rozwiązań tego nie gwarantuje. Minister Izabela Leszczyna z Ministerstwa Finansów zapewniła, że dziedziczenie odbywa się na takich samych zasadach w ZUS, jak i w OFE. Nikt też nie straci. - W ZUS mamy zapisane składki, w OFE jednostki rozrachunkowe - powiedziała minister Leszczyna. Obiecała też publikację suplementu do raportu, wyjaśniającego niektóre, pojawiające się w dyskusji wątpliwości. Członek Rady Gospodarczej Bogusław Grabowski stwierdził, że dywersyfikacja ryzyka przez rynek kapitałowy, jako niezależny od finansów publicznych, jest nieprawdą. Widać to w państwach z południa Europy, dotkniętych kryzysem. Dodał też, że potrzebne są oszczędności na przyszłe emerytury, ale nie takie, które zwiększają dług publiczny.

Źródło: www.mpips.gov.pl, 24 lipca 2013 r.

2013-07-19
SLD wraca do pomysłu powołania Rady Fiskalnej

Sojusz Lewicy Demokratycznej, w związku z informacjami o konieczności zwiększenia deficytu budżetowego o 16 mld zł, znów podejmie próbę, by przekonać Sejm, a zwłaszcza PSL o konieczności powołania Rady Fiskalnej. Celem powołania Rady ma być: kontrola działalności ministra finansów oraz przekazywanie wiarygodnych informacji dotyczących finansów państwa. Projekt w tej sprawie już raz został odrzucony głosami PO i PSL. Rzecznik SLD Dariusz Joński, tłumaczył, że jego partia będzie składała ten projekt do skutku, aż przejdzie, aby powstała w Polsce instytucja, która byłaby złożona z ekonomistów, ludzi nauki, którzy informowaliby, przedstawiali diagnozę, kontrolowali sytuację finansów państwa oraz przedstawiali wiarygodne informacje dotyczące danych makroekonomicznych. Zaznaczył, że zaufanie do ministra finansów, po tym wszystkim, co się ostatnio dzieje, jest bliskie zeru. Przypomnijmy: we wtorek premier Donald Tusk zapowiedział zwiększenie deficytu o 16 mld zł oraz cięcia na poziomie 8,6 mld zł. Nie sprecyzował jednak, kogo dotkną. Rząd zapowiedział też zawieszenie progu ostrożnościowego 50 proc. relacji długu publicznego do PKB. W sierpniu ma również przedstawić propozycję nowelizacji budżetu. Inny polityk SLD, Wojciech Szewko, podkreślił, że powołanie Rady Fiskalnej jest potrzebne po to, aby żaden z ministrów finansów "nie mógł czarować kolejnymi, nieprawdziwymi danymi dotyczącymi stanu finansów publicznych". Przypomniał także, że powołanie Rady Fiskalnej to jeden z czterech punktów planu ratunkowego dla gospodarki i finansów publicznych Sojuszu. - Rada Fiskalna częściowo rozwiązuje problem wiarygodności danych, na podstawie, których pracują ludzie odpowiedzialni za proces ustawodawczy. Zgodnie z projektem, Rada ma zapewnić niezależną od pozostałych organów władzy kontrolę nad jednostkami sektora finansów publicznych w zakresie planowanych przez nie wydatków, przestrzegania dyscypliny finansów publicznych oraz efektywnego i racjonalnego planowania długookresowych wydatków. Rada miała ponadto analizować zgodność polityki finansowej państwa z obowiązującymi regułami fiskalnymi oraz ze zobowiązaniami międzynarodowymi Polski. W skład Rady mieli wchodzić: trzej członkowie powoływani przez Sejm, po jednym powoływanym na wniosek prezydenta, prezesa NBP, prezesa Polskiej Akademii Nauk.

Źrodło: www.sld.org.pl, 19 lipca 2013 r.

2013-07-18
Lewiatan chce pomóc w walce z wyłudzeniami VAT

Konfederacja Lewiatan w liście ministra finansów zadeklarowała, że polscy przedsiębiorcy chcą wspomagać organy państwowe i współpracować z nimi w walce z wyłudzeniami VAT. Jej zdaniem oszustwa podatkowe przekładają się na obniżenie konkurencyjności polskiego biznesu. Lewiatana cieszy fakt, że resort finansów zapowiedział jak najszybsze wejście w życie przepisów, które ukrócą wyłudzenia VAT w przypadku handlu prętami stalowymi. Ministerstwo Finansów chce, aby to kupujący, a nie sprzedający byli zobowiązani do rozliczania VAT. W ten sposób nie będą mogli wyłudzać tego podatku nieuczciwi przedsiębiorcy, którzy tylko w tym celu, handlowali prętami stalowymi. - Pracodawcy chętnie przyjmują regulacje, które uwolnią ich od ryzyka nieuczciwego kontrahenta. Zwłaszcza, że występowanie tego rodzaju oszustw po prostu psuje rynek obrotu danymi towarami. Niestety spodziewam się, że wprowadzanie zasady odwrotnego obciążenia na nowe produkty będzie powodować oszustwa w nowych grupach produktów. Istotne jest by szybko identyfikować popularne produkty i szybko reagować, bowiem na zyski przestępców zrzucają się uczciwi podatnicy - mówi Andrzej Nikończyk, przewodniczący Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan. Przedsiębiorcy reprezentowani przez Konfederację Lewiatan popierają wysiłki organów funkcjonujących pod nadzorem Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, a także działania Prokuratury, które skierowane są na walkę z procederem oszustw podatkowych i zmniejszenia luki podatkowej. Ich zdaniem zaangażowanie funkcjonariuszy publicznych da jednak lepsze rezultaty, gdy działania te będą skoordynowane i będą miały lepsze wsparcie ze strony biznesu.

Źródło: www.konfederacjalewiatan.pl, 18 lipca 2013 r.

2013-07-18
Coraz więcej miejsc w żłobkach

W dniu 17 lipca 2013 r. minister Władysław Kosiniak-Kamysz odwiedził żłobek integracyjny w Warszawie. Podczas spotkania minister zaprezentował najnowsze informacje o rozwoju żłobków w Polsce. Rocznie na politykę rodzinną rząd wydaje 34 mld zł. Minister poinformował, iż między rokiem 2011 a 2012 r. przybyło 355 placówek opieki nad dziećmi. W sumie jest ich już 926. Dla porównania w roku poprzednim placówek tych było tylko 571. Liczba miejsc w placówkach wzrosła o 7.835 miejsc. Dla porównania liczba miejsc w roku 2011 wynosiła 32.053, a w roku 2012 już 39.888. Jest to największy wzrost w tej dekadzie. W 2012 roku przeznaczono na ten cel 508 mln zł.

Źródło: www.mpips.gov.pl, 18 lipca 2013 r

2013-07-16
Senat przyjął ustawę o ratyfikacji Konwencji z USA

W piątek senatorowie przyjęli bez poprawek ustawę o ratyfikacji konwencji między Rzeczpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisaną w Warszawie 13 lutego. Konwencja ma zastąpić obowiązującą do tej pory, w tym zakresie, umowę z 8 października 1974 r. Konwencja została przygotowana w oparciu o Modelową Konwencję OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku. W porównaniu z dotychczasową umową zmiany dotyczą m.in. zakresu opodatkowania należności licencyjnych, dywidend, odsetek, dochodu z majątku nieruchomego, definicji występujących w umowie oraz wymiany informacji. Podstawową metodą unikania podwójnego opodatkowania będzie metoda wyłączenia z progresją. Metoda zaliczenia proporcjonalnego będzie stosowana w przypadku dochodów z dywidend, odsetek, należności licencyjnych, zysków z przeniesienia własności majątku oraz do innych dochodów, nieobjętych pozostałymi postanowieniami Konwencji. W umowie znalazł się też przepis umożliwiający wymianę informacji podatkowych, który daje stronom prawo m.in. żądania przekazania informacji z instytucji finansowych oraz banków. Konwencja będzie miała zastosowanie do osób fizycznych i osób prawnych mieszkających lub mających siedzibę w Polsce, w USA albo w obu państwach.

Źródło: www.senat.gov.pl, 16 lipca 2013 r.

2013-07-15
Sejm uchwalił nowelizację Ordynacji podatkowej i ustawy o kontroli skarbowej

Podczas piątkowego posiedzenia Izba uchwaliła nowelizację Ordynacji podatkowej i ustawy o kontroli skarbowej. Zawarte w niej rozwiązania powinny usprawnić wymianę informacji między polską administracją podatkową a jej odpowiednikami z innych państw członkowskich UE. Celem nowelizacji jest poprawa ściągalności podatków, a także skuteczne zapobieganie oszustwom podatkowym oraz unikaniu płacenia podatków. Współpraca nie będzie dotyczyła informacji o podatku VAT, cłach i podatku akcyzowym, a także składkach na ubezpieczenie społeczne, opłacie skarbowej, należnościach wynikających z umów, w tym wynagrodzeniach za usługi użyteczności publicznej. Nowelizacja wprowadza także nowe warunki korzystania z pomocy organów podatkowych innych państw członkowskich przy doręczaniu pism. Będzie to możliwe wówczas, gdy doręczenie pocztą lub elektronicznie nie będzie możliwe lub będzie utrudnione. Zmiany upraszczają także zasady wszczynania i prowadzenia jednoczesnych kontroli podatnika w kraju i za granicą. Nowelizacja wdraża dyrektywę unijną z 15 lutego 2011 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 15 lipca 2013 r.

2013-07-15
Przedsiębiorca na urlopie macierzyńskim będzie traktowany przy naliczaniu zasiłku jak pracownik

W dniu 12 lipca, podczas drugiego dnia 37. posiedzenia Senatorowie nie wprowadzili poprawek do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Ustawa wprowadza uregulowanie, zgodnie z którym do ubezpieczonych niebędących pracownikami stosuje się podobne zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków (chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego i świadczenia rehabilitacyjnego), jak w przypadku ubezpieczonych będących pracownikami. Gdy niezdolność do pracy powstała przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia, a okres ubezpieczenia chorobowego rozpoczął się nie później niż 30 dni od ustania ubezpieczenia chorobowego z innego tytułu, podstawą wymiaru zasiłku będzie pełna zadeklarowana kwota, nieograniczona do faktycznie wykonywanej pracy w miesiącu (dotychczas wartość deklarowanej kwoty podlegała zmniejszeniu proporcjonalnie do przepracowanych dni miesiąca). Ustawa zostanie skierowana do podpisu Prezydenta.

Źródło: www.senat.gov.pl, 15 lipca 2013 r.

2013-07-15
Senat przyjął ustawę wprowadzającą korzystniejsze zasady ustalania kapitału początkowego dla osób powracających z urlopów wychowawczych

Podczas drugiego dnia 37. posiedzenia senatorowie bez poprawek przyjęli ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Celem ustawy jest wprowadzenie korzystniejszych dla ubezpieczonych zasad ustalania przez organ rentowy kapitału początkowego w przypadku, gdy okres wskazany do ustalenia podstawy wymiaru kapitału początkowego obejmuje rok kalendarzowy, w którym ubezpieczony korzystał z urlopu wychowawczego. Do tej pory liczony wskaźnik wysokości wynagrodzenia za ten rok był obniżony, ponieważ do jego ustalenia przyjmowało się przeciętne wynagrodzenie z całego roku, co obniża wysokość kapitału początkowego, a w przyszłości emerytury. Ustawa wprowadza zasadę, na mocy której do obliczenia stosunku wynagrodzenia uzyskanego w tym roku do przeciętnego wynagrodzenia przyjmowana byłaby kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia odpowiednia do liczby miesięcy, w których ubezpieczony pozostawał w ubezpieczeniu, a nie z całego roku. Ustawa zostanie skierowana do podpisu Prezydenta.

Źródło: www.senat.gov.pl, 15 lipca 2013 r.

2013-07-15
Senat zgłosił poprawki do ustawy rozszerzającej krąg osób, za które składki w okresie sprawowania opieki

Podczas drugiego dnia 37. posiedzenia Senat wprowadził 6 poprawek doprecyzowujących do ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Głównym celem nowelizacji ustawy jest rozszerzenie kręgu osób, za które budżet państwa będzie opłacał składki emerytalne i rentowe w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem. Składki te, opłacane do tej pory jedynie za pracowników przebywających na urlopach wychowawczych, będą teraz opłacane również za osoby, które zrezygnują z działalności zarobkowej, czyli np. prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej czy pracy na umowę zlecenie. Podstawą wymiaru składki dla tych osób będzie 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, w przypadku osób mających co najmniej 6-miesięczny staż ubezpieczeniowy bezpośrednio przed skorzystaniem z możliwości takiego ubezpieczenia, lub 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę, w przypadku osób bez stażu ubezpieczeniowego, bezrobotnych oraz ze stażem krótszym niż półroczny. Zmiany obejmą też osoby ubezpieczone w KRUS.

Źródło: www.senat.gov.pl, 15 lipca 2013 r.

2013-07-15
Zmiany w czasie pracy uchwalone - posłowie przyjęli poprawki Senatu

Na posiedzeniu 12 lipca br. posłowie przyjęli poprawkę Senatu do uchwalonej 13 czerwca 2013 r. ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych. Ustawa została przekazana do podpisu Prezydenta. Głównym założeniem ustawy jest wprowadzenie możliwości wydłużenia okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy. Ma to pozwolić przedsiębiorcom elastycznie reagować na zmieniającą się koniunkturę gospodarczą i pomóc zachować miejsca pracy. Ustawa gwarantuje przy tym pracownikowi otrzymanie minimalnego wynagrodzenia za pracę w miesiącach, w których, ze względu na rozkład czasu pracy, nie miał obowiązku wykonywania pracy. Możliwe będzie sporządzenie indywidualnego rozkładu czasu pracy pracownika na okres krótszy niż przyjęty okres rozliczeniowy, obejmujący jednak co najmniej miesiąc. Pracodawca będzie musiał przekazać pracownikowi rozkład czasu pracy co najmniej na 1 tydzień przed rozpoczęciem pracy w tym okresie. Ustawa określa jednocześnie sytuacje, w których pracodawca nie ma obowiązku sporządzania rozkładu czasu pracy. W zakresie ruchomego czasu pracy ustawa przewiduje dwa rozwiązania. Pracodawca może wyznaczyć pracownikom różne godziny rozpoczynania pracy w poszczególnych dniach. Druga możliwość zakłada, że rozkład czasu pracy będzie określał przedział, w którym pracownik będzie rozpoczynał pracę, a godzinę rozpoczęcia pracy wybierze sam pracownik. W obu przypadkach ruchomy czas pracy nie może naruszać prawa do odpoczynku dobowego i tygodniowego. Warianty ruchomego czasu pracy powinny zostać uwzględnione w układzie zbiorowym lub w porozumieniu ze związkami zawodowymi. Wykonywanie pracy w systemie ruchomym będzie możliwe także na wniosek zainteresowanego pracownika. 4 lipca 2013 r. Senat wprowadził do nowelizacji poprawkę rozszerzającą katalog sytuacji, w których pracodawcy nie będą musieli sporządzać rozkładu pracy. Chodzi o sytuacje, gdy pracodawca ustali go w obwieszczeniu lub gdy na pisemny wniosek pracownika został mu ustalony indywidualny rozkład czasu pracy bądź pracuje on w ruchomym czasie pracy.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 15 lipca 2013 r.

2013-07-12
Posłowie zagłosują nad ustawą wyrażającą zgodę na ratyfikację umowy z Gibraltarem

Podczas trwającego posiedzenia Sejmu Izba rozpatrzy rządowy projekt ustawy dotyczący wyrażenia zgody na ratyfikację przez prezydenta Umowy między Polską a Gibraltarem o wymianie informacji w sprawach podatkowych oraz Protokołu do tej Umowy, podpisanych w Londynie 31 stycznia 2013 roku. Umowa została sporządzona w oparciu o Modelową Konwencję OECD. Spełnia ona aktualne standardy OECD w zakresie wymiany informacji podatkowych i stanowi m.in. podstawę do obustronnej wymiany informacji znajdującej się w posiadaniu banków. W przypadku Polski umowa dotyczy podatków dochodowych: od osób fizycznych oraz od osób prawnych. Zgodnie z przewidzianą w umowie procedurą wymiany informacji na żądanie, strony mogą wymieniać informacje dotyczące m.in. wymiaru i poboru podatków, windykacji i egzekucji zaległości podatkowych czy dochodzenia w sprawach podatkowych lub ścigania w sprawach przestępstw podatkowych (art.1 umowy). Uregulowano również takie kwestie jak np. prowadzenie kontroli za granicą, ponoszenie kosztów udzielenia informacji oraz zasady zachowania ich poufności.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 12 lipca 2013 r.

2013-07-12
Projektem dotyczącym odzyskiwania należności podatkowych zajmie się komisja

Sejm skierował do prac w Komisji Finansów Publicznych projekt ustawy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, ceł i innych należności pieniężnych. Dzięki współpracy międzynarodowej łatwiej będzie odzyskać należności od dłużnika, który, aby uniknąć postępowania egzekucyjnego, uciekł za granicę. Projekt wdraża dyrektywę Rady 2010/24/UE, mającą gwarantować sprawność, rzetelność, przejrzystość oraz szybkość działania w przypadku współpracy międzynarodowej przy udzielaniu i korzystaniu ze wzajemnej pomocy w dochodzeniu należności pieniężnych. Projekt przewiduje m.in. współpracę międzynarodową w zakresie wymiany informacji o zobowiązanych do płacenia podatków, powiadamiania o dokumentach oraz dochodzenia lub zabezpieczania należności pieniężnych. Zakres należności, co do których pomoc może się odbywać na podstawie zapisów projektu, obejmie wszystkie podatki i każdego rodzaju cła oraz należności pieniężne z nimi związane. Przedmiotem tej pomocy będą należności nie starsze niż pięć lat od terminu płatności. Minimalna łączna wysokość należności pieniężnych, które będą podstawą wystąpienia z wnioskiem o pomoc, została określona na poziomie 1500 euro. Wymiana wniosków i informacji zarówno między państwami członkowskimi, jak i na obszarze Polski odbywać się będzie w formie elektronicznej. Ponadto projekt reguluje zasady udzielania wzajemnej pomocy przy dochodzeniu należności pieniężnych z państwami, z którymi Polska związana jest umowami dwustronnymi oraz wielostronnymi dotyczącymi m.in. kwestii podatkowych.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 12 lipca 2013 r.

2013-07-12
Nie trzeba przebywać w Polsce, aby otrzymać rentę socjalną

Przyznanie i realizacja prawa do renty socjalnej nie zależy od przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Tak wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 czerwca 2013 r., sygn. akt P 11/12 (Dz. U. poz. 804). Trybunał orzekł, że art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej w zakresie, w jakim uzależnia przyznanie i realizację prawa do renty socjalnej od wymogu przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest niezgodny z konstytucją. Trybunału stwierdził, że warunek zamieszkiwania na terytorium RP względem obywateli polskich ubiegających się o prawo do renty socjalnej, stanowi przejaw wystarczającej integracji z państwem i społeczeństwem polskim. Obarczanie osób-obywateli polskich zamieszkujących na terytorium RP dodatkowym obowiązkiem faktycznego na nim przebywania jest nadmierne i nieproporcjonalne. Sytuacja prawna grupy osób pobierających rentę socjalną jest podobna do sytuacji prawnej grupy osób pobierających rentę z tytułu niezdolności do pracy. Zasadniczą cechą wspólną obu tych grup jest to, że są to osoby niezdolne do pracy i nabywające z tego tytułu prawo do świadczenia rentowego, ustalanego przez organ rentowy z uwzględnieniem wspólnych dla obu tych grup zasad stwierdzania niezdolności do pracy. Kwestionowany przepis, w zakresie w jakim ustanawia przesłankę przebywania na terytorium RP, jako warunek nabycia i zachowania prawa do renty socjalnej, stanowi, zdaniem Trybunału, niedozwolone kryterium różnicujące obywateli polskich niezdolnych do pracy, uprawnionych do świadczeń rentowych. Konieczność zamieszkiwania na terytorium RP nie dotyczy bowiem obywateli polskich ubiegających się o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Wyrok został ogłoszony w Dzienniku Ustaw 11 lipca 2013 r.

Źródło: www.trybunal.gov.pl, 12 lipca 2013 r.

2013-07-11
Wysokość odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do OFE

W okresie od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia 30 września 2013 r. wysokość odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego wynosi 4,51%.

Źródło: www.zus.pl, 11 lipca 2013 r.

2013-07-10
Prezydent podpisał ustawę o ratyfikacji umowy z Andorą

Prezydent podpisał ustawę z dnia 24 maja 2013 roku o ratyfikacji Umowy między Rzeczpospolitą Polską a Księstwem Andory o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Andorra la Vella dnia 15 czerwca 2012 roku. Umowa została sporządzona w oparciu o Modelową Umowę OECD w sprawie wymiany informacji w sprawach podatkowych. Spełnia ona aktualne standardy OECD w zakresie wymiany informacji podatkowych i stanowi podstawę do m.in. obustronnej wymiany informacji znajdującej się w posiadaniu banków. W przypadku Polski, podatki, których dotyczy umowa obejmują podatek dochodowy od osób fizycznych oraz podatek dochodowy od osób prawnych. W przypadku Andory - podatek z tytułu przeniesienia własności majątku, podatku od wzrostu wartości z tytułu przeniesienia własności majątku i istniejące podatki bezpośrednie. Umowa przewiduje procedurę wymiany informacji na żądanie, zgodnie z którą właściwy organ Strony proszonej o pomoc na wniosek drugiej Strony udziela informacji które mogą mieć istotne znaczenie dla określenia, wymiaru i poboru podatków w odniesieniu do osób podlegających takim podatkom, dla windykacji i egzekucji zaległości podatkowych, dochodzeń w sprawach podatkowych lub ścigania w sprawach przestępstw podatkowych, w odniesieniu do tych osób. Ponadto, umowa reguluje takie kwestie jak m.in. możliwość prowadzenia kontroli za granicą, ponoszenie kosztów udzielenia informacji oraz zasady zachowania ich poufności.

Źródło: www.prezydent.gov.pl, 10 lipca 2013 r.

2013-07-09
Nie będzie interpretacji ogólnej dotyczącej paragonów wystawianych przez lekarzy

Minister finansów nie widzi uzasadnienia do wydania z urzędu interpretacji, która miałaby odpowiedzieć na pytanie, jak szczegółowe dane identyfikujące usługę powinien wpisać na paragonie fiskalnym lekarz lub lekarz dentysta prowadzący działalność leczniczą. W odpowiedzi na pismo, z którym zwrócił się o jej wydanie Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, minister finansów zauważa, że stosowane na paragonie fiskalnym nazwy będą zależały od zakresu świadczonych usług i przyjętych zasad kształtowania cen. Jednocześnie jednak przy określaniu nazwy usługi świadczonej przez lekarzy można, co do zasady, wykorzystywać nazewnictwo stosowane przy tworzeniu zasad odpłatności za świadczone przez konkretnego lekarza usługi. Mając na uwadze daleko idącą specjalizację w ramach wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty oraz wspomnianą wyżej możliwość wykorzystywania nazewnictwa stosowanego w cennikach przy określaniu dla celów prowadzenia ewidencji przy użyciu kas rejestrujących nazw usług, wynikające z możliwości technicznych kas rejestrujących problemy z jednoznaczną identyfikacją nie powinny, w ocenie ministra finansów, co do zasady wystąpić, a co za tym idzie nie pojawi się konieczność ?odpowiedniego" stosowania § 8 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących. Tym samym minister nie zgadza się z prezentowanym piśmie NRL poglądem, że w świetle przepisów ww. rozporządzenia wystarczające jest zamieszczenie w paragonie fiskalnym jedynie takiej nazwy usługi, która pozwoli wyodrębnić usługi zwolnione od podatku VAT (tj. usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia) od usług medycznych objętych podatkiem VAT", bez konkretnej nazwy usługi. Naczelna Rada Lekarska zauważyła w swoim piśmie, że szczegółowe opisywanie na paragonie fiskalnym usług wykonanych w ramach prowadzonej praktyki lekarskiej rodzi poważne zastrzeżenia ze względu na obowiązek zachowania przez lekarza tajemnicy lekarskiej. Odpowiadając na ten zarzut minister finansów stwierdził, że powołany w piśmie art. 40 ustawy o zawodach lekarza i dentysty, dotyczy obowiązku zachowania przez lekarza w tajemnicy informacji związanych z pacjentem. Dane natomiast, które powinien zawierać paragon fiskalny, nie pozwalają na identyfikację klienta i nie są objęte tajemnicą lekarską. W kasie rejestrującej pozostają takie same dane, jak na paragonie fiskalnym i dotyczą samej usługi wykonywanej na rzecz pacjenta.

Źródło: www.nil.org.pl, 9 lipca 2013 r.

2013-07-09
Lewiatan: pracodawcy i związkowcy chcą upowszechnić telepracę

Przedsiębiorcy i związkowcy chcą przygotować rozwiązania, które zachęciłyby do stosowania telepracy, a jednocześnie były atrakcyjne dla pracowników. Konfederacja Lewiatan proponuje m.in. ograniczenie kosztów związanych z wyposażeniem stanowiska pracy w domu, z jednoczesnym zapewnieniem pracownikowi bezpieczeństwa. - Na spotkaniu partnerów społecznych, trzy centrale związkowe oraz pracodawcy jednomyślnie zgodzili się, aby rozpocząć prace nad nowelizacją przepisów o telepracy. Chodzi o zawarcie porozumienia autonomicznego - wzorem 2005 r. - w sprawie ułatwienia stosowania tej formy organizacji pracy. Partnerzy społeczni ustalili, że nie będą czekać na niekończące się zapowiedzi resortu pracy dotyczące nowelizacji przepisów o telepracy - mówi Grażyna Spytek-Bandurska, ekspertka departamentu Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy Konfederacji Lewiatan. Lewiatan proponuje zmiany przepisów o telepracy, gdyż jest to interesująca forma zatrudnienia, ale nie stosowana w praktyce ze względu na zbyt rygorystyczne przepisy Kodeksu pracy. - Wdrożenie telepracy pozwala zwiększyć wydajność pracy, zmniejsza koszty prowadzenia działalności w wielu obszarach funkcjonowania firmy i przygotowania stanowiska dla pracownika, poprawia dostępność i efektywność wielu usług, a także zapewnia optymalizację stanu zatrudnienia. Telepraca i wspierająca ją technika oferują nowe możliwości, dzięki którym wzrastają szanse na tworzenie miejsc pracy i zmniejszanie bezrobocia - dodaje Grażyna Spytek-Bandurska. Dzięki ograniczeniu lub eliminacji dojazdów do pracy, osoba zyskuje wolny czas, który może przeznaczyć na realizację własnych spraw (np. podjęcie dodatkowej pracy, kształcenie, opiekę nad członkami rodziny, odpoczynek). W systemie telepracy może być wykonywanych wiele zawodów. Wyjątek stanowią profesje związane bezpośrednio z produkcją dóbr materialnych, bądź niewymagające bezpośrednich i stałych kontaktów z klientami, bądź współpracownikami.

Źródło: www.konfederacjalewiatan.pl, 9 lipca 2013 r.

2013-07-08
Rządowy projekt nowelizacji VAT i O.p. już w Sejmie

Do I czytania w Sejmie został skierowany rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Ordynacja podatkowa. Zasadniczym celem nowelizacji jest większa skuteczność w walce z oszustwami podatkowymi. W projekcie zaproponowano rozszerzenie stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia (gdzie nabywca a nie dostawca rozlicza VAT) do obrotu towarami takimi jak: niektóre wyroby stalowe (półprodukty) oraz niebezpieczne odpady zawierające metal, odpady z papieru i tektury oraz niektóre surowce wtórne. Podatnicy dokonujących sprzedaży towarów tzw. ?wrażliwych", tj. niektórych wyrobów stalowych paliw i złota nieobrobionego mają zostać wyłączeni z rozliczeń kwartalnych. Podatnicy, u których wielkość obrotu towarami wrażliwymi przekroczy 50 tys. zł będą stosowali miesięczne okresy rozliczeniowe. Z regulacji tych wyłączono dostawy paliw dokonywane na stacjach paliw i gazu płynnego do standardowych zbiorników pojazdów oraz dostawy dokonywane przez podatnika dostarczającego gaz przewodowy za pośrednictwem własnych sieci przesyłowych lub dystrybucyjnych. Wprowadzona ma zostać instytucja odpowiedzialności podatkowej nabywcy za zobowiązania podatkowe w VAT sprzedawcy, w transakcjach tzw. towarami ?wrażliwymi", tj. niektórymi wyrobami stalowymi (nieobjętymi mechanizmem odwrotnego obciążenia), paliwami i złotem nieobrobionym. Podatnik, na rzecz którego dokonano dostawy towarów ?wrażliwych", odpowiadałby solidarnie wraz z podmiotem dokonującym tej dostawy za jego zaległości podatkowe. Odpowiedzialność podatkowa nabywcy byłaby ograniczona do części podatku, proporcjonalnie przypadającej na dokonaną na jego rzecz dostawę towarów.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 8 lipca 2013 r.

2013-07-05
Pozbawienie podatników VAT uprawnienia do dokonania korekty deklaracji zgodne z Konstytucją

Wczoraj Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne NSA dotyczące możliwości korygowania deklaracji podatkowych w okresie między postępowaniem kontrolnym a podatkowym. Trybunał uznał, że art. 81b § 3 Ordynacji podatkowej, w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2005 r. do 30 listopada 2008 r., jest zgodny z Konstytucją. Naczelny Sąd Administracyjny w złożonym pytaniu prawnym zakwestionował zgodność art. 81b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa z art. 32 Konstytucji. Przepis ten wyłączał prawo do złożenia korekty w przypadku podatku od towarów i usług w okresie po przeprowadzeniu kontroli podatkowej, a przed ewentualnym wszczęciem postępowania podatkowego. Po analizie argumentów podniesionych w pytaniu prawnym oraz zapoznaniu się ze stanowiskami uczestników postępowania Trybunał stwierdził, iż nie sposób uznać, aby podmioty uprawnione do złożenia korekty deklaracji po zakończeniu kontroli podatkowej w podatkach wykorzystujących technikę samoobliczenia stanowiły grupę istotną. W konsekwencji odpada przesłanka kontroli art. 81b § 3 Ordynacji podatkowej w oparciu o wzorzec zawarty w art. 32 ust. 1 Konstytucji. Dla podmiotów nienależących do tej grupy nie ma konstytucyjnego obowiązku traktowania ich w równy sposób.

Źródło: www.trybunal.gov.pl, 5 lipca 2013 r.

2013-07-05
Senat przyjął ustawę uelastyczniającą czas pracy

Senat przyjął 4 lipca 2013 r. nowelizację Kodeksu pracy, wydłużającą do roku okres rozliczeniowy czasu pracy oraz wprowadzającą obowiązek sporządzania harmonogramów czasu pracy. Zgodnie z przyjętą przez Senat poprawką, pracodawca nie będzie miał jednak obowiązku sporządzania rozkładu czasu pracy, jeżeli na pisemny wniosek pracownika stosuje do niego ruchomy czas pracy albo ustali mu indywidualny rozkład czasu pracy. Wydłużenie okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy możliwe będzie w każdym systemie czasu pracy. Musi być to jednak uzasadnione przyczynami obiektywnymi lub technicznymi lub dotyczącymi organizacji pracy. Muszą być ponadto zachowane ogólne zasady dotyczące ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. Harmonogram czasu pracy będzie mógł być sporządzany na okresy krótsze niż okres rozliczeniowy, obejmujące jednak co najmniej 2 miesiące. Pracodawca będzie musiał ponadto przekazać ten harmonogram pracownikowi co najmniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem pracy w okresie, którego harmonogram dotyczy. Zgodnie z przyjętą przez Senat poprawką, pracodawca nie będzie miał jednak obowiązku sporządzania rozkładu czasu pracy, jeżeli na pisemny wniosek pracownika stosuje do niego ruchomy czas pracy albo ustali mu indywidualny rozkład czasu pracy. Drugim rozwiązaniem przewidzianym przez ustawę jest możliwość rozpoczynania pracy w różnych godzinach. Rozkład czasu pracy będzie mógł przewidywać różne godziny rozpoczynania pracy lub przedział czasu, w którym pracownik decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy. Nie będzie to stanowiło powstawania godzin nadliczbowych w przypadku ponownego wykonywania pracy w tej samej dobie. Rozpoczynanie pracy w różnych godzinach nie może jednak naruszać prawa pracownika do odpoczynku dobowego oraz tygodniowego. Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: www.mpips.gov.pl, www.senat.gov.pl, 5 lipca 2013 r.

2013-07-05
TK w sprawie czasu pracy osób niepełnosprawnych ze stopniem znacznym i umiarkowanym

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 13 czerwca 2013 r. stwierdził, iż przepis określający czas pracy osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności w wymiarze 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo jest niezgodny z Konstytucją. Przepis ten utraci moc obowiązującą jednak dopiero z upływem 12 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw RP. Oznacza to, że jeszcze przez rok od ogłoszenia wyroku odnośnie czasu pracy osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zastosowanie mają aktualnie obowiązujące w tym zakresie przepisy. W dniu 13 czerwca 2013 r. Trybunał Konstytucyjny, po rozpatrzeniu wniosku Komisji Krajowej Niezależnego Związku Zawodowego NSZZ ?Solidarność? z dnia 25 stycznia 2011 r. (sygn. akt K 17/11), dotyczącego zmiany norm czasu pracy osób niepełnosprawnych z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności orzekł, że art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 226, poz. 1475) w zakresie, w jakim uzależnia zastosowanie skróconego czasu pracy do osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności od uzyskania zaświadczenia lekarskiego o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy, jest niezgodny z art. 2 w związku z art. 69 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.). Powołany wyżej przepis, we wskazanym zakresie, traci moc obowiązującą z upływem 12 (dwunastu) miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw RP. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego oznacza, że do upływu roku od ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw RP odnośnie czasu pracy osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zastosowanie mają aktualnie obowiązujące w tym zakresie przepisy. Natomiast po tej dacie, jeżeli ustawodawca nie zmieni przepisów w tym zakresie, osoby niepełnosprawne zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z mocy ustawy, pracować będą maksymalnie 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

Źródło: www.niepelnosprawni.gov.pl, 5 lipca 2013 r.

2013-07-05
Senat przyjął ustawę: za studenta z Kartą Polaka składki zdrowotne opłaci uczelnia

W dniu 4 lipca Senat przyjął ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zgodnie z ustawą, szkoły wyższe będą opłacały składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uznane za osoby pochodzenia polskiego, ale także wtedy, gdy mają ważną Kartę Polaka i nie mają obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a są studentami, uczestnikami studiów doktoranckich, lub absolwentami odbywającymi obowiązkowy staż, lub odbywają kursy języka polskiego przygotowujące do nauki w Polsce. W myśl tej ustawy szkoły wyższe będą opłacały składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uznane za osoby pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów ustawy o repatriacji, ale także wtedy, gdy mają ważną Kartę Polaka i w obu przypadkach nie mają obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a są studentami, uczestnikami studiów doktoranckich, lub absolwentami odbywającymi obowiązkowy staż, lub odbywają kursy języka polskiego przygotowujące do nauki w Polsce. Wprowadzana zmiana spowoduje rozszerzenie prawa studentów posiadających Kartę Polaka do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza tzw. przypadki nagłe. Będą oni uprawnieni do identycznych świadczeń jak studenci mający obywatelstwo polskie.

Źródło: www.senat.gov.pl, 5 lipca 2013 r.

2013-07-05
Nie zmienią się zasady oględzin w kontroli podatkowej

Jak poinformowało Ministerstwo Finansów, w projekcie założeń nowelizacji Ordynacji podatkowej oraz niektórych innych ustaw nie ma propozycji jakichkolwiek zmian w dotychczasowych zasadach przeprowadzania oględzin lokalu mieszkalnego ani karania podatnika za brak zgody na oględziny. Obecnie obowiązujące przepisy pozwalają na oględziny lokalu mieszkalnego, jeżeli jest to niezbędne do zweryfikowania zgodności stanu faktycznego z danymi wynikającymi ze złożonej przez podatnika deklaracji oraz z innych dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków na cele mieszkaniowe. Oględziny wymagają zgody podatnika. Jeżeli podatnik zgadza się na oględziny, wówczas uzgadniany jest ich termin. Z oględzin sporządza się protokół. Zgodnie z informacją resortu, w projekcie założeń proponuje się stosowanie kar porządkowych w toku czynności sprawdzających. Warunkiem ukarania jest obecnie ?bezzasadna odmowa" dokonania czynności i nie proponuje się tu żadnej zmiany. Jednak jak zauważa ministerstwo, jeżeli przepisy prawa wymagają zgody na dokonanie czynności to jest zupełnie oczywiste, że jej nieudzielenie nie jest przypadkiem ?bezzasadnej odmowy". Podatnik odmawiając zgody na oględziny korzysta ze swojego prawa. Odmowa okazania lokalu mieszkalnego lub jego części do oględzin lub brak zgody nie spowoduje więc nałożenia kary porządkowej. W projekcie założeń proponuje się umożliwienie przeprowadzania oględzin innych rzeczy niż lokale mieszkalne (np. samochodu w celu ustalenia jego wartości) - w ramach czynności sprawdzających, ale jak podaje MF, również wtedy oględziny są warunkowane zgodą podatnika. Muszą być też spełnione analogiczne zasady i przesłanki dokonywania oględzin, tak jak w przypadku lokali mieszkalnych. Brak zgody podatnika wyłącza ukaranie. Proponowane zmiany mają zdaniem resortu umożliwić wyjaśnianie większej liczby spraw w toku wstępnej procedury czynności sprawdzających bez konieczności wszczynania bardziej sformalizowanych i angażujących podatnika oraz urząd procedur kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego. Ministerstwo Finansów poinformowało, że projekt założeń jest przedmiotem uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Uwagi innych resortów, w tym uwagi Rządowego Centrum Legislacji, będą przedmiotem wzajemnych uzgodnień. Partnerzy społecznie nie zgłosili uwag do procedury oględzin u podatnika. Źródło: www.mf.gov.pl, stan z dnia 5 lipca 2013 r.

Źródło: www.mf.gov.pl, 5 lipca 2013 r.

2013-07-05
Podatek od nieruchomości: organ ustali wartość budowli wykorzystując dane z deklaracji

Organy podatkowe nie mają obowiązku przeprowadzenia postępowania dowodowego w celu ustalenia wartości budowli, skoro ta wartość wynika z porównania danych wykazanych w deklaracji za rok poprzedni z danymi wynikającymi z deklaracji za rok bieżący, przy czym dane te nie budzą wątpliwości organów i nie są kwestionowane przez podatnika. Takie stanowisko wynika z wyroku WSA w Gdańsku z 22 maja 2013 r. W przedmiotowej sprawie burmistrz miasta zwrócił się do spółki o wyjaśnienie przyczyn znacznego zmniejszenia wartości budowli wykazanej w deklaracji za rok 2008 w stosunku do tej wykazanej w deklaracji za rok 2007. Spółka wskazała, iż w latach ubiegłych błędnie deklarowała do opodatkowania podatkiem od nieruchomości wartość linii kablowych położonych w kanalizacjach kablowych. Organ podatkowy uznał jednak, że brak jest podstaw do wyłączenia z podstawy opodatkowania wartości budowli - linii kablowych w kanalizacji kablowej. Ustalił więc zobowiązanie za rok 2008, uwzględniając także wartość linii kablowych. Organ nie przeprowadził jednak postępowania dowodowego w celu ustalenia wartości telekomunikacyjnych linii kablowych, ponieważ jego zdaniem wartość tych linii wynikała z porównania danych wykazanych w deklaracji z roku 2007 z danymi, wynikającymi z późniejszej korekty podatnika. Dane te nie budziły żadnych wątpliwości organu. Podatnik nie zgodził się z tym stanowiskiem, sprawa trafiła do WSA w Gdańsku. Sąd na wstępie podzielił stanowisko burmistrza, że przewody telekomunikacyjne ułożone w kanalizacji kablowej tworzą całość techniczno-użytkową podlegającą opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Sąd zaaprobował także stanowisko organu podatkowego w kwestii ustalenia wartości przedmiotu opodatkowania. Według sądu w sytuacji, gdy pomimo dwukrotnego wezwania od właściwego organu podatnik nie dostarczył, będących tylko w jego posiadaniu dokumentów, tj. ewidencji środków trwałych, prowadzonej dla powyższych linii, organy podatkowe nie miały obowiązku przeprowadzenia postępowania dowodowego w celu ustalenia wartości telekomunikacyjnych linii kablowych, skoro wartość tych linii wynikała z porównania danych wykazanych przez podatnika w deklaracji za 2007 r. z danymi wynikającymi z deklaracji za 2008 r., przy czym dane te nie budziły wątpliwości organów i nie były i nie są kwestionowane przez podatnika. W 2008 r. stan posiadania obiektów budowlanych, będących własnością spółki, bądź ich wartość nie uległy bowiem zmianie w stosunku do 2007 r. Wyrok WSA w Gdańsku z 22 maja 2013 r., I SA/Gd 491/13, LEX nr 1324494

Źródło: www.nsa.gov.pl, 5 lipca 2013 r.

2013-07-04
Stawka odsetek za zwłokę w zapłacie składek na ubezpieczenia społeczne znów obniżona

Stawka odsetek za zwłokę od nieterminowo regulowanych składek na ubezpieczenia społeczne wynosi od 4 lipca 2013 r. 10 proc. Rada Polityki Pieniężnej podjęła bowiem na posiedzeniu w dniach 2-3 lipca decyzję o obniżeniu stóp procentowych NBP. Obniżeniu do 10 proc. uległy więc stawki odsetek od zaległości podatkowych, a tym samym również i stawka odsetek za zwłokę w zapłacie składek na ubezpieczenia społeczne. Płatnik, który nie ureguluje składki na ubezpieczenia społeczne w odpowiednim terminie lub w należytej wysokości, zobowiązany jest do zapłaty odsetek za zwłokę. Odsetki takie naliczone są w wysokości i według zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.). To oznacza, że odsetki za zwłokę we wpłacie składek na ubezpieczenia społeczne naliczane są za okres od dnia następującego po dniu, w którym przypada termin zapłaty składek do dnia zapłaty składek (włącznie z tym dniem). Stawka odsetek za zwłokę w zapłacie składek na ubezpieczenia społeczne jest równa sumie 200 proc. podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2 proc. (z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8 proc.). Na posiedzeniu w dniach 2-3 lipca Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o obniżeniu stóp procentowych NBP o 0,25 pkt. proc. (stopa lombardowa od 4 lipca wynosi więc 4,00% w skali rocznej). Poczynając od dnia 4 lipca 2013 r. stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 100 proc. kwoty zaległości w stosunku rocznym. Stawka odsetek za zwłokę w zapłacie składek na ubezpieczenia społeczne od 4 lipca wynosi więc 10 proc.

Źródło: www.nbp.pl, 4 lipca 2013 r.

2013-07-03
Rząd rozpoczął debatę o systemie emerytalnym

Na posiedzeniu Rady Ministrów, które odbyło się 2 lipca, rząd zapoznał się z przeglądem systemu emerytalnego, przeprowadzonego przez ministerstwa: pracy i polityki społecznej oraz finansów. Główny wniosek płynący z przeglądu to konieczność zmian Otwartych Funduszy Emerytalnych. Dokument zostanie przyjęty przez Radę Ministrów, gdy ministrowie: pracy i polityki społecznej oraz finansów przedstawią jedną rekomendację zmian w systemie emerytalnym. Z raportu wynika, że wprowadzenie OFE kosztowało przyszłych emerytów ponad 17 mld zł. Pobierane opłaty nie zależały od osiąganych wyników inwestycyjnych. Koszty funkcjonowania OFE były ponad stukrotnie wyższe niż Funduszu Rezerwy Demograficznej (zarządzanego przez ZUS). Stopy zwrotu osiągane przez OFE były niższe od waloryzacji kont w ZUS i wyników Funduszu Rezerwy Demograficznej. Bez OFE dług publiczny byłby niższy. Fundusze miały jednak pozytywny wpływ na rozwój rynku kapitałowego. W 2012 r. osiągnęły 18 proc. udział w kapitalizacji warszawskiej giełdy. Z powodu rosnącego limitu na inwestycje w akcje, OFE pozostaną ważnym graczem na GPW. W raporcie zarekomendowano do przeanalizowania trzy propozycje zmian w systemie emerytalnym: 1. Pierwsza polega na likwidacji nieakcyjnej części OFE. Obligacje byłyby przeniesione z OFE na subkonto w ZUS. Tam byłyby waloryzowane o wysokość średniego nominalnego wzrostu gospodarczego za ostatnie 5 lat. 2. Druga propozycja to dobrowolność udziału w OFE. W tym wariancie osoby, które zaczynają pracę mogłyby wybrać OFE. Jeśli nie dokonają wyboru funduszu, ich składka w całości powędruje do ZUS. Osoby już odprowadzające składkę, zdecydują czy zostać w OFE czy przenieść składki do ZUS. Na decyzję o pozostaniu w OFE miałyby 3 miesiące. W przyszłości mogłyby zmienić tę decyzję i przejść do ZUS. Składki pozostałych osób zostaną przeniesione do ZUS. 3. Trzecia propozycja to także dobrowolność udziału w OFE, ale z dodatkową składką. Jeśli ubezpieczony wybierze ZUS to tam trafi całość jego składki ? 19,52 proc. Jeśli chce oszczędzać w OFE, to będzie musiał przekazywać do funduszu dodatkową składkę (2 proc.). W tym wariancie do ZUS trafi 17,52 proc. składki i 4 proc. do OFE (2 proc. pozostałe i 2 proc. dodatkowe). W efekcie na emeryturę odkładane będzie 21,52 proc. Dokument rekomenduje także wypłacanie emerytur z OFE przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Środki zgromadzone w OFE na 10 lat przed emeryturą byłyby stopniowo przenoszone do ZUS. Więcej: www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/przeglad-funkcjonowania-systemu-emerytalnego.html Rząd rozpoczął debatę o systemie emerytalnym Na posiedzeniu Rady Ministrów, które odbyło się 2 lipca, rząd zapoznał się z przeglądem systemu emerytalnego, przeprowadzonego przez ministerstwa: pracy i polityki społecznej oraz finansów. Główny wniosek płynący z przeglądu to konieczność zmian Otwartych Funduszy Emerytalnych. Dokument zostanie przyjęty przez Radę Ministrów, gdy ministrowie: pracy i polityki społecznej oraz finansów przedstawią jedną rekomendację zmian w systemie emerytalnym. Z raportu wynika, że wprowadzenie OFE kosztowało przyszłych emerytów ponad 17 mld zł. Pobierane opłaty nie zależały od osiąganych wyników inwestycyjnych. Koszty funkcjonowania OFE były ponad stukrotnie wyższe niż Funduszu Rezerwy Demograficznej (zarządzanego przez ZUS). Stopy zwrotu osiągane przez OFE były niższe od waloryzacji kont w ZUS i wyników Funduszu Rezerwy Demograficznej. Bez OFE dług publiczny byłby niższy. Fundusze miały jednak pozytywny wpływ na rozwój rynku kapitałowego. W 2012 r. osiągnęły 18 proc. udział w kapitalizacji warszawskiej giełdy. Z powodu rosnącego limitu na inwestycje w akcje, OFE pozostaną ważnym graczem na GPW. W raporcie zarekomendowano do przeanalizowania trzy propozycje zmian w systemie emerytalnym: 1. Pierwsza polega na likwidacji nieakcyjnej części OFE. Obligacje byłyby przeniesione z OFE na subkonto w ZUS. Tam byłyby waloryzowane o wysokość średniego nominalnego wzrostu gospodarczego za ostatnie 5 lat. 2. Druga propozycja to dobrowolność udziału w OFE. W tym wariancie osoby, które zaczynają pracę mogłyby wybrać OFE. Jeśli nie dokonają wyboru funduszu, ich składka w całości powędruje do ZUS. Osoby już odprowadzające składkę, zdecydują czy zostać w OFE czy przenieść składki do ZUS. Na decyzję o pozostaniu w OFE miałyby 3 miesiące. W przyszłości mogłyby zmienić tę decyzję i przejść do ZUS. Składki pozostałych osób zostaną przeniesione do ZUS. 3. Trzecia propozycja to także dobrowolność udziału w OFE, ale z dodatkową składką. Jeśli ubezpieczony wybierze ZUS to tam trafi całość jego składki ? 19,52 proc. Jeśli chce oszczędzać w OFE, to będzie musiał przekazywać do funduszu dodatkową składkę (2 proc.). W tym wariancie do ZUS trafi 17,52 proc. składki i 4 proc. do OFE (2 proc. pozostałe i 2 proc. dodatkowe). W efekcie na emeryturę odkładane będzie 21,52 proc. Dokument rekomenduje także wypłacanie emerytur z OFE przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Środki zgromadzone w OFE na 10 lat przed emeryturą byłyby stopniowo przenoszone do ZUS. Więcej: www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/przeglad-funkcjonowania-systemu-emerytalnego.html

Źródło: www.premier.gov.pl, 3 lipca 2013 r.

2013-07-03
TK orzeknie w sprawie zasad ustalania wymiaru emerytury

Trybunał Konstytucyjny orzeknie w sprawie zgodności art. 21 w związku z art. 53 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - w zakresie, w jakim przepisy te uniemożliwiają osobom, które pobierały wcześniejszą emeryturę, przyznaną im w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 stycznia 1990 roku w sprawie wcześniejszych emerytur dla pracowników zwalnianych z pracy z przyczyn dotyczących zakładów pracy z chwilą osiągnięcia przez nie wieku emerytalnego, ustalenie podstawy wymiaru emerytury na nowo z uwzględnieniem zasad określonych w art. 15 ustawy emerytalno-rentowej, z zastosowaniem kwoty bazowej aktualnej na datę złożenia wniosku - z art. 67 ust. 1 i 2 w związku z art. 32 ust. 1 i 2 oraz art. 2 konstytucji. Na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 stycznia 1990 r. w sprawie wcześniejszych emerytur dla pracowników zwalnianych z pracy z przyczyn dotyczących zakładów pracy Zakład Ubezpieczeń Społecznych w 1966 r. przyznał skarżącej prawo do wcześniejszej emerytury. W 2006 r., skarżąca złożyła wniosek o przyznanie zwykłej emerytury, gdyż osiągnęła wiek emerytalny. Jednocześnie wniosła o przyjęcie najkorzystniejszego sposobu wyliczenia wysokości świadczenia. ZUS przyznał jej prawo do zwykłej emerytury. Drugą decyzją odmówił przeliczenia emerytury uzasadniając, że po przeliczeniu wskaźnik podstawy wymiaru jest niższy niż wskaźnik, według którego obliczona była wysokość wcześniejszej emerytury, przyznanej i pobieranej przez skarżącą na podstawie przepisów powyższego rozporządzenia. Sąd Okręgowy oddalił odwołanie skarżącej od decyzji ZUS, wskazując, że skarżąca nie podlegała przez okres co najmniej 30 miesięcy ubezpieczeniu społecznemu, liczonemu od dnia nabycia prawa do wcześniejszej emerytury. Następnie sąd apelacyjny oddalił apelację. Zdaniem skarżącej wcześniejsza emerytura, która była udzielona na podstawie przepisów rozporządzenia, jest tożsama ze świadczeniem przedemerytalnym, zasiłkiem przedemerytalnym czy też z emeryturą pomostową. Wszystkie te świadczenia mają bowiem charakter tymczasowy i ich celem jest ochrona obywateli przed skutkami utraty pracy. Oznacza to zdaniem skarżącej, że osoby pobierające świadczenia przedemerytalne i osoby, które nabyły prawo do wcześniejszej emerytury na podstawie rozporządzenia, powinny być traktowane w taki sam sposób co do możliwości obliczenia wysokości tego świadczenia, z uwzględnieniem kwoty bazowej aktualnej na dzień złożenia wniosku o zwykłą emeryturę. Konstytucyjne wątpliwości skarżącej budzi to, że osoby, które uzyskały prawo do wcześniejszej emerytury na podstawie rozporządzenia, zostały potraktowane w gorszy sposób niż te, które przed nabyciem prawa do emerytury przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego, pobierały świadczenia przedemerytalne lub zasiłki przedemerytalne. Zdaniem skarżącej takie rozwiązanie godzi w konstytucyjne prawo do równego traktowania ubezpieczonych, w obrębie prawa do zabezpieczenia społecznego.

Źródło: www.trybunal.gov.pl, 3 lipca 2013 r.

2013-07-02
Przychód z tytułu umorzenia kredytu nie będzie zwolniony z podatku

Minister finansów nie podziela opinii Rzecznika Praw Obywatelskich o konieczności wprowadzenia nowych rozwiązań w prawie podatkowym, których rezultatem miałoby być powszechne zwolnienie z opodatkowania przychodu powstałego z tytułu umorzenia przez bank należności z tytułu umowy kredytowej. Odpowiadając na wystąpienie RPO z 21 maja 2013 r. minister stwierdził, że zaciągnięcie kredytu i jego spłata zgodnie z umową kredytową jest neutralne podatkowo. Natomiast umorzenie przez bank należności w postaci odsetek od kredytu, do których zapłaty kredytobiorca zobowiązał się w umowie kredytowej, oznacza powstanie po jego stronie przychodu z tytułu otrzymania nieodpłatnego świadczenia. Na banku ciąży obowiązek przekazania dłużnikowi, a także właściwemu dla niego urzędowi skarbowemu, informacji PIT-8C o wysokości dochodu z innych źródeł. Zdaniem ministra finansów, istniejące regulacje Ordynacji podatkowej przewidują możliwość zastosowania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. Regulacje te uprawniają naczelnika urzędu skarbowego do ewentualnego zastosowania ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych na indywidualny wniosek podatnika. Niewątpliwie za ważny interes podatnika należy uznać trudną sytuację finansową i życiową podatnika, który ubiega się o zastosowanie ulgi w spłacie zobowiązań.

Źródło: www.rpo.gov.pl, 2 lipca 2013 r.

2013-06-27
IV ustawa deregulacyjna - konsultacje z przedsiębiorcami

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości na zlecenie Ministerstwa Gospodarki opracowuje ocenę wpływu na sektor małych i średnich przedsiębiorstw projektu ustawy o ułatwieniu warunków wykonywania działalności gospodarczej. W tym celu przygotowane zostało badanie ankietowe skierowane do przedsiębiorców. Celem projektu ustawy o ułatwieniu warunków wykonywania działalności gospodarczej jest poprawa warunków wykonywania działalności gospodarczej poprzez zniesienie lub ograniczenie niektórych obciążeń administracyjnych i uproszczenie przepisów, które są barierami rozwoju przedsiębiorczości. W ankiecie przedsiębiorcy mogą wyrazić opinię na temat projektowanej ustawy. Więcej: www.parp.gov.pl/index/more/33736

Źródło: www.bcc.org.pl, www.parp.gov.pl, 27 czerwca 2013 r.

2013-06-26
MF: urzędy skarbowe będą rozliczać PIT-y za podatników

Urząd skarbowy przyjazny podatnikowi, uproszczenie procedur i monitorowanie przepisów tak, by nie utrudniały życia podatnikom to zmiany, które zapowiada Ministerstwo Finansów. Urzędy skarbowe rozliczą także PIT za podatnika. Wiceminister finansów zapowiedział, że od 2015 roku urzędy skarbowe zajmą się rozliczaniem PIT-ów za podatników. Rozliczą deklaracje za 2014 rok. W ramach resortu został powołany specjalny zespół ekspertów Komisja ds. Przyjaznego Urzędu. Jego członkowie przejrzą istniejące procedury i przepisy pod kątem wprowadzenia ułatwień dla podatników. Pierwsze ułatwienia podatnicy mają zauważyć już w przyszłym roku. Resort deklaruje, że urzędy skarbowe staną się przyjacielem uczciwych podatników. Resort zajmie się również likwidacją tzw. szarej strefy. Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że rośnie liczba przestępstw skarbowych. Komisja ds. Surowego Urzędu, również powołana w ramach resortu, przygotuje zmiany procedur, które zwiększą wykrywalność i karanie nieuczciwych podatników.

Źródło: www.newseria.pl, 26 czerwca 2013 r.

2013-06-25
MPiPS: urlopy wychowawcze dla szerszej grupy rodziców

W dniu 21 czerwca 2013 r. Sejm rozszerzył grupę osób uprawnionych do urlopu wychowawczego. Osoby nieubezpieczone, przedsiębiorcy i rolnicy zyskają analogiczne uprawnienia, jak pracownicy korzystający z urlopów wychowawczych, gdyż składki za osoby zajmujące się dziećmi będą opłacane z budżetu państwa. Sejm przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Zmianie ulegają zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym w okresie przerwy w aktywności zawodowej, związanej z wychowywaniem dziecka. Nowelizacja rozszerza krąg osób, za które z budżetu państwa, za pośrednictwem ZUS, będą opłacane składki w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem. Dla osób mających co najmniej sześciomiesięczny staż ubezpieczeniowy bezpośrednio przed skorzystaniem z możliwości ubezpieczenia w związku z opieką nad dzieckiem - będzie to 60 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Dla osób bez stażu ubezpieczeniowego, bezrobotnych oraz ze stażem krótszym niż półroczny - będzie to 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. Projekt zakłada, że w przypadku osób, które mają co najmniej półroczny staż ubezpieczeniowy, budżet będzie finansował składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne. Natomiast w przypadku osób dotychczas nieubezpieczonych, bądź tych, których staż ubezpieczeniowy jest krótszy niż sześć miesięcy, budżet będzie finansował tylko składki na ubezpieczenia emerytalne. Osoby dotąd nieubezpieczone będą mogły wybrać system ubezpieczeń: ZUS lub KRUS. Projekt został skierowany do Senatu. Nowelizacja ma wejść w życie 1 września.

Źródło: www.mpips.gov.pl, 25 czerwca 2013 r.

2013-06-24
Będzie obowiązek wzywania do uzupełnienia NIP-2

Minister Finansów w odpowiedzi na pismo Rzecznika Praw Obywatelskich przyznał, że przepisy ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 1314 z późn zm.) nie regulują procedury uzupełniania braków formalnych w zgłoszeniach NIP-2. W świetle stwierdzenia przesłanek do popełnienia wykroczenia skarbowego z art. 81 ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy, podejmowanie postępowania uwzględniającego wzywanie podatnika do uzupełnienia braków formalnych w zgłoszeniu aktualizacyjnym ma na celu kształtowanie właściwych relacji z administracją podatkową - wyjaśnił MF odpowiadając na wystąpienie RPO. Minister zapowiedział podjęcie prac w celu przygotowania projektu zmian legislacyjnych ukierunkowanego na wdrożenie rozwiązań, które zaproponował Rzecznik. Rzecznik zaproponował wprowadzenie do ustawy obowiązku wzywania przez organy podatkowe do uzupełnienia braków formalnych w formularzu aktualizacyjnym lub zamieszczenie odesłania do Ordynacji podatkowej (art. 169 O.p.).

Źródło: www.sprawy-generalne.brpo.gov.pl, 24 czerwca 2013 r.

2013-06-24
Sejm uchwalił nowe zasady opodatkowania dochodów z USA

Na piątkowym posiedzeniu Sejmu posłowie poparli ratyfikację nowej konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Konwencja została przygotowana w oparciu o Modelową Konwencję OECD w sprawie podatku od dochodu i majątku. W porównaniu z dotychczasową umową zmiany dotyczą m.in. zakresu opodatkowania należności licencyjnych, dywidend, odsetek, dochodu z majątku nieruchomego, definicji występujących w umowie oraz wymiany informacji. Podstawową metodą unikania podwójnego opodatkowania będzie metoda wyłączenia z progresją. Metoda zaliczenia proporcjonalnego będzie stosowana w przypadku dochodów z dywidend, odsetek, należności licencyjnych, zysków z przeniesienia własności majątku oraz do innych dochodów, nieobjętych pozostałymi postanowieniami Konwencji. W umowie znalazł się też przepis umożliwiający wymianę informacji podatkowych, który daje stronom prawo m.in. żądania przekazania informacji z instytucji finansowych oraz banków. Konwencja będzie dotyczyć osób fizycznych i osób prawnych mieszkających lub mających siedzibę w Polsce, w USA albo w obu państwach. Ustawą zawierającą zgodę Sejmu na ratyfikację Konwencji zajmie się teraz Senat.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 24 czerwca 2013 r.

2013-06-21
Prezydent za niższymi podatkami dla wychowujących dzieci

Prezydent Bronisław Komorowski zapowiedział wczoraj, że będzie pracował na rzecz stworzenia Karty Dużej Rodziny oraz zabiegał o to, by powstał system podatkowy korzystniejszy dla młodych ludzi wychowujących dzieci. Prezydent poinformował, że "będzie intensywnie pracował, by doszło do stworzenia ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, która dawałaby szansę na rozwiązywanie wielu problemów", z którymi borykają się rodziny wielodzietne. Dodał, że będzie zabiegał m.in. o ulgi komunikacyjne czy łatwy dostęp do instytucji kultury dla takich rodzin. Według Prezydenta przepisy Ordynacji podatkowej są zbyt skomplikowane i będzie dążył do uproszczenia przepisów podatkowych. Poinformował również, że w Kancelarii trwają prace nad rekomendacjami dla rządu z konkretnymi propozycjami przepisów podatkowych.

Źródło: www.prezydent.pl, 21 czerwca 2013 r.

2013-06-20
Składki przedsiębiorcy opiekującego się dzieckiem sfinansuje państwo?

Rozpoczęło się 44 posiedzenie Sejmu. Posłowie zajmą się w drugim czytaniu rządowym projektem nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z projektem za przedsiębiorców oraz zleceniobiorców rezygnujących z działalności zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem składki emerytalne i rentowe będzie opłacał budżet państwa. Nowelizacja wprowadza rozwiązania, które mają wpłynąć na wysokość przyszłych świadczeń emerytalno-rentowych osób, które zajęły się wychowaniem dzieci. Projekt rozszerza krąg osób, za które budżet państwa będzie opłacał składki emerytalne i rentowe w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem. Chodzi o osoby, które zrezygnują z działalności zarobkowej, czyli np. pozarolniczej działalności gospodarczej czy pracy na umowę zlecenie. Składki za te osoby, podobnie jak w przypadku pracowników na urlopach wychowawczych, finansować będzie w całości budżet państwa za pośrednictwem ZUS. Osoby dotąd nieubezpieczone będą mogły wybrać system ubezpieczeń (ZUS lub KRUS) w czasie sprawowania opieki nad dzieckiem. Projekt zawiera również regulacje dotyczące objęcia ubezpieczeniem społecznym, finansowanym ze środków publicznych, osób wychowujących dzieci i jednocześnie ubezpieczonych w systemie rolniczym. Podwyższony został również wiek dziecka, którego przysposobienie uprawnia rolnika do otrzymania zasiłku macierzyńskiego. Oznacza to zrównanie praw ubezpieczonych w ZUS i KRUS. W trakcie 44. posiedzenia Sejmu odbędą się również drugie czytania: 1) poselskiego projektu nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Celem projektu jest wprowadzenie korzystniejszych zasad wyliczania tzw. kapitału początkowego przez ZUS osobom, które do jego ustalenia wskazały m.in. rok kalendarzowy przepracowany przez nie tylko w części. Projekt obejmuje wszystkie osoby, które z jakichkolwiek przyczyn nie przepracowały całego roku kalendarzowego, ponieważ np. były na urlopie wychowawczym, były bezrobotne lub w wojsku. W pierwotnej wersji projekt dotyczył tylko kobiet, które korzystały z urlopu wychowawczego. W myśl projektu przy ustalaniu kapitału początkowego osoby te miałyby uwzględniany stosunek swoich zarobków za faktycznie przepracowane miesiące do przeciętnego krajowego wynagrodzenia za ten czas, a nie za cały rok, jak to jest obecnie. 2) senackiego projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Projekt dostosowuje system prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24 maja 2012 r., dotyczącego ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Celem projektu ustawy jest wprowadzenie dla wszystkich grup ubezpieczonych niebędących pracownikami, podobnych zasad ustalania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i macierzyńskiego, jak w przypadku ubezpieczonych będących pracownikami. Zgodnie z projektem w przypadku, gdy niezdolność do pracy powstała przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego podlegania ubezpieczeniu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego ma stanowić wynagrodzenie, które ubezpieczony niebędący pracownikiem osiągnąłby, gdyby pracował pełny miesiąc kalendarzowy. Dotychczas tą podstawą była zadeklarowana kwota, stanowiąca podstawę wymiaru składek zmniejszona proporcjonalnie do "przepracowanych" dni miesiąca.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 20 czerwca 2013 r.

2013-06-20
RPO w sprawie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek.

W kwietniu ZUS poinformował o nowym trybie wydawania zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek. Podstawą do wydania zaświadczenia są informacje zawarte na koncie płatnika składek w Kompleksowym Systemie Informatycznym. Po uruchomieniu systemu występowały jednak sytuacje, kiedy na koncie płatnika nie było danych o opłaconych składkach, a ZUS nie uwzględnił przedstawianych dowodów wpłaty. W celu wydania zaświadczenia żądał natomiast powtórnego zapłacenia składek. Zdaniem RPO, brak informacji o opłaceniu składek, spowodowany trudnościami związanymi z wdrażaniem systemu informatycznego, nie powinien stanowić przeszkody w wydaniu zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek, szczególnie, gdy zainteresowany przedstawia dowody wpłat. W takiej sytuacji żądanie przez ZUS powtórnego zapłacenia składek w celu uzyskania stosownego zaświadczenia należy uznać za niedopuszczalną praktykę, naruszającą standardy konstytucyjne. Znając kłopoty, które były związane z początkowym okresem wdrażania Kompleksowego Systemu Informatycznego przez ZUS, zdaniem RPO, nie można wykluczyć, że tego typu zjawiska mogą występować w szerszej skali. Konieczne jest zatem podjęcie przez Prezesa ZUS działań wykluczających możliwość nieuzasadnionego obciążania płatników składek przez organy rentowe dodatkowymi obowiązkami, powstałymi na tle wątpliwości co do faktycznego wpływu składek.

Źródło: www.rpo.gov.pl, 20 czerwca 2013 r.

2013-06-20
Cudzoziemcy: wniosek o pracę i pobyt w jednej procedurze.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o cudzoziemcach. Zgodnie z projektem, cudzoziemiec przebywający w Polsce w celu wykonywania pracy będzie mógł ubiegać się - w ramach jednej procedury - o zezwolenie uprawniające do pracy oraz do pobytu w naszym kraju. Wydawane dotychczas dwa dokumenty zostaną zastąpione jednym. Projekt ustawy o cudzoziemcach zawiera systemowe zmiany ułatwiające cudzoziemcom legalizację pobytu na terytorium Polski oraz wprowadza przepisy zapobiegające sytuacjom delegalizowania pobytu cudzoziemców w Polsce. Projekt zawiera również przepis, na podstawie którego cudzoziemiec przebywający w Polsce w celu wykonywania pracy będzie mógł ubiegać się - w ramach jednej procedury - o zezwolenie uprawniające zarówno do pracy, jak i do pobytu w naszym kraju. Oznacza to, że wydawane dotychczas dwa dokumenty zostaną zastąpione jednym. Usprawni to i skróci procedurę legalizacji pobytu cudzoziemców rozpoczynających w Polsce pracę. Projekt nie przewiduje rezygnacji z procedury wydawania zezwoleń na pracę. Dopuszczalne będzie czasowe pozostawanie bez pracy, co nie będzie wiązało się z automatycznym cofnięciem zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Zmienią się także przepisy określające udzielanie zezwolenia na pobyt czasowy dla cudzoziemców zamierzających prowadzić działalność gospodarczą. Cudzoziemiec, przebywający w Polsce w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, będzie mógł ubiegać się - w ramach jednej procedury - o zezwolenie uprawniające go zarówno do wykonywania pracy w utworzonej przez siebie spółce komandytowej, spółce komandytowo-akcyjnej, spółce z o.o., jak i do pobytu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Źródło: www.premier.gov.pl, 20 czerwca 2013 r.

2013-06-20
Prezydent podpisał nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z FUS

W dniu 12 czerwca 2013 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 19 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 lipca 2010 r., w sprawie P 31/09, stwierdzającego niezgodność z Konstytucją przepisu art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.) w zakresie przesłanki stałego miejsca zamieszkania na obecnym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w części odsyłającej do art. 6 ust. 2 pkt 1 lit. cw zw. z art. 65 tej ustawy. Sentencja orzeczenia została opublikowana 23 lipca 2010 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 134, poz. 903). Ustawa przewiduje całościowe uregulowanie kwestii domicylu, który na podstawie art. 9 łączono z niektórymi okresami składkowymi lub nieskładkowymi, przy ustalaniu prawa do świadczeń. W nowym brzmieniu art. 9 usunięto w ustawie przesłankę stałego miejsca zamieszkania w odniesieniu do zatrudnienia nie tylko w warunkach określonych w art. 6 ust. 2 pkt 1 lit. c, lecz także w przypadku pozostałych sytuacji, do których zastosowanie mają przepisy art. 9 ust. 1 i 2 w dotychczas obowiązującym brzmieniu.

Źródło: www.premier.gov.pl, 20 czerwca 2013 r.

2013-06-13
Rząd przyjął założenia do projektu budżetu na przyszły rok

Wzrost produktu krajowego brutto oraz przeciętnego wynagrodzenia, niewielką inflację oraz stabilizację poziomu bezrobocia i stawek VAT zakładają założenia do projektu przyszłorocznego budżetu, przyjęte 11 czerwca br. przez Radę Ministrów. Zgodnie z założeniami, wraz z poprawą koniunktury w Unii Europejskiej polski PKB w 2014 r. wzrośnie w ujęciu realnym o 2,5 proc., co oznacza jednak, że nasza gospodarka nadal będzie odczuwać skutki światowego spowolnienia gospodarczego. Wpłynie to na ograniczoną presję inflacyjną, stąd wzrost ogólnego poziomu cen w przyszłym roku ma wynieść 2,4 proc. Przyjęto ponadto, że bezrobocie na koniec 2014 r. utrzyma się na poziomie 13,8 proc., czyli takim, jaki jest szacowany na koniec br. Przyszłoroczne przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej ma natomiast wynieść 3.746 zł, co oznacza wzrost nominalny o 3,5 proc. Deficyt budżetu państwa na 2014 r. przewidziano nie wyższy niż 55 mld zł. Zaprezentowana prognoza makroekonomiczna nie uległa zmianie w stosunku do dokumentów przyjętych przez Radę Ministrów w końcu kwietnia br., tj. w Wieloletnim Planie Finansów Państwa na lata 2013-2016 i w Aktualizacji Programu Konwergencji. Podstawowym źródłem dochodów budżetu państwa pozostaną wpływy z podatków pośrednich ? VAT i podatku akcyzowego. Jednocześnie, aby ograniczyć nierównowagę finansów publicznych założono, że w 2014 r. stawki VAT pozostaną takie same jak w 2013 r. Wśród zmian systemowych w 2014 r. przewidziano likwidację tzw. ulgi w podatku VAT, która zakłada zwrot osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budową i remontem, rozszerzenie katalogu wyrobów, w stosunku do których stosuje się mechanizm odwrotnego obciążenia oraz zmiany w zakresie ograniczenia przy odliczaniu podatku naliczonego przy zakupie samochodów z kratką oraz paliw do ich napędu (zakończenie derogacji na stosowanie ograniczeń w nabyciu ww. pojazdów). Zgodnie z założeniami, w przyszłym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, pozostanie zamrożony fundusz wynagrodzeń w jednostkach sektora finansów publicznych. Wyjątkiem jest sektor samorządowy oraz wynagrodzeń pracowników publicznych szkół wyższych, które mają rosnąć w nominalnym tempie 9,14 proc. rocznie.

Źródło: www.mf.gov.pl,13 czerwca 2013 r.

2013-06-13
Komisja Trójstronna ma czas do 15 lipca na ustalenie płacy minimalnej

Rząd przyjął propozycję podwyższenia płacy minimalnej do 1680 zł. Taką wysokość zaproponuje Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych. Komisja Trójstronna ma czas na uzgodnienie wysokości minimalnego wynagrodzenia do 15 lipca. Jeśli nie dojdzie do porozumienia w tym zakresie, decyzję o wysokości płacy minimalnej podejmie Rada Ministrów. Proponowana przez rząd kwota 1680 zł (wzrost o 5 proc.) stanowiłaby 44,8 proc. prognozowanego przez Ministerstwo Finansów przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na ten rok (3.746 zł). Komisja Trójstronna ma czas na uzgodnienie wysokości minimalnego wynagrodzenia do 15 lipca. W przypadku, gdy strony Komisji Trójstronnej nie dojdą do porozumienia, wówczas decyzję o wysokości minimalnego wynagrodzenia podejmie Rada Ministrów; musi to zrobić do 15 września 2013 r. Ustalona przez Radę Ministrów wysokość płacy minimalnej nie może być niższa od wysokości zaproponowanej do negocjacji Komisji Trójstronnej. Rząd proponuje Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych pozostawienie zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2014 r. na ustawowym minimum, wynoszącym 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2013 r. Przedstawiając tę propozycję rząd wziął pod uwagę bardzo trudną sytuację finansów publicznych, w tym Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz potrzebę podejmowania działań zmierzających do wyhamowania tempa wzrostu wydatków sztywnych budżetu państwa.

Źródło: www.mpips.gov.pl, 13 czerwca 2013 r.

2013-06-12
Od 2014 r. nie będzie przysługiwał zwrot wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym

Z dniem 1 stycznia 2014 r. wygasa system zwrotu osobom fizycznym części wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Powstałe oszczędności będą stanowiły źródło finansowania nowego programu ?Mieszkanie dla młodych". Projekt ustawy został skierowany do I czytania w Sejmie. Jak wyjaśnił Minister Finansów celem wprowadzenia systemu zwrotu części wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym była redukcja negatywnych konsekwencji dla rynku budowlanego spowodowanych wzrostem stawki VAT na materiały budowlane po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. System od początku był pomyślany jako formuła czasowa, łagodząca negatywne skutki zwiększenia podatku VAT dla osób budujących lub remontujących mieszkania. Jak pokazują dane statystyczne, przeciętna wysokość zwrotu w latach 2006?2012 wynosiła ok. 2,2 tys. zł. W celu sfinansowania nowego instrumentu wsparcia zapowiedziano szereg działań racjonalizujących strukturę wydatków państwa, w tym wygaszenie z dniem 1 stycznia 2014 r. systemu zwrotu osobom fizycznym części wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Minister podkreślił, że obecny system ma ograniczony wpływ na stymulowanie rynku budowlanego. Aby korzystać ze zwrotu, należy wcześniej wydatkować własne środki i gromadzić faktury uprawniające do otrzymania zwrotu z urzędu skarbowego. Można założyć, że nawet w przypadku braku systemu zwrotu podatnicy i tak poniosą wydatki na remont.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 12 czerwca 2013 r.

2013-06-11
Prezydent podpisał ustawę o urlopie rodzicielskim

W dniu 10 czerwca 2013 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę, wydłużającą urlopy rodzicielskie. Od 17 czerwca rodzicom wszystkich dzieci, urodzonych po 31 grudnia 2012 r., będzie przysługiwać nowy, wydłużony wymiar urlopów. Złoży się na niego: 20 tygodni urlopu macierzyńskiego, sześć tygodni urlopu dodatkowego i 26 tygodni urlopu rodzicielskiego. Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.mpips.gov.pl, 11 czerwca 2013 r.

2013-06-10
TK wydał postanowienie w sprawie luki prawnej w ustawie o PIT

Trybunał Konstytucyjny wydał postanowienie sygnalizacyjne w sprawie luki prawnej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Sędziowie Trybunału zwrócili się do Sejmu i Rady Ministrów o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w kwestii uzupełnienia art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) o inne - obok wymienionych w tym przepisie ustaw oraz przepisów wykonawczych - normatywne źródła prawa pracy, na podstawie których możliwe jest zasądzenie odszkodowania. Zdaniem Trybunału jest to luka prawna, którą należy uregulować. Podkreślono, że układy zbiorowe pracy oraz inne porozumienia pracownicze tak samo jak ustawa czy przepisy wykonawcze stanowią normatywne źródła pracy, określając zarówno obowiązki, jak i uprawnienia pracodawców i pracobiorców.

Źródło: www.trybunal.gov.pl, 10 czerwca 2013 r.

2013-05-09
Znowu maleją odsetki od zaległości podatkowych

W związku z kolejną obniżką stóp procentowych zmalała stawka odsetek od zaległości podatkowych. Jest to już czwarta obniżka odsetek w tym roku.
Rada Polityki Pieniężnej obniżyła 8 maja 2013 r. stopy procentowe o 25 punktów bazowych do poziomu: -stopa referencyjna 3,00 proc. w skali rocznej;
- stopa lombardowa 4,50 proc. w skali rocznej;
- stopa depozytowa 1,50 proc. w skali rocznej;
- stopa redyskonta weksli 3,25 proc. w skali rocznej.
Stawka odsetek od zaległości podatkowych jest zgodnie z Ordynacją podatkową sumą dwukrotności podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, i 2 proc. Nowa stawka wynosić więc będzie 11 proc., a nie jak dotychczas 11,5 proc. Obniżona stawka odsetek zmaleje z 8,63 do 8,25 proc. To czwarta już w tym roku obniżka odsetek od zaległości podatkowych i składkowych. Wcześniej, 7 marca stopy procentowe zmalały o 0,5 pkt proc., natomiast 7 lutego i 10 stycznia - o 0,25 pkt proc. Uchwała RPP wchodzi w życie 9 maja 2013 r.

Źródło: www.nbp.pl, 9 maja 2013 r.

2013-05-08
Trzynastki w drugim czytaniu

Dzisiaj rozpoczęło się 39. posiedzenie Sejmu, w trakcie którego posłowie będą pracowali w drugim czytaniu nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. Zgodnie z projektem matka po urlopie macierzyńskim ma mieć prawo do tzw. trzynastej pensji, nawet jeśli nie przepracowała u jednego pracodawcy 6 miesięcy w roku kalendarzowym. Projekt wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 9 lipca 2012 r. Zgodnie z projektem matce po urlopie macierzyńskim (nawet jeśli nie przepracowała u jednego pracodawcy 6 miesięcy w roku kalendarzowym) będzie przysługiwała trzynastka w wysokości proporcjonalnej do przepracowanego czasu. Nowelizacja obejmie także pracowników, którzy skorzystali z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. Obecnie prawo takie przysługuje pracownikom, którzy byli m.in. na urlopie wychowawczym czy urlopie dla poratowania zdrowia. Projekt wpłynął do Sejmu 19 marca 2013 r. Pierwsze czytanie odbyło się 16 kwietnia 2013 r., po czym projekt trafił do Komisji Administracji i Cyfryzacji. Komisja dodała przepis przejściowy, który zobowiązuje pracodawcę do wypłaty trzynastki za 2012 r. osobom objętym nowelizacją.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 8 maja 2013 r.

2013-05-07
Będą zmiany w Ordynacji podatkowej

Ministerstwo Finansów przekazało do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych projekt założeń ustawy zmieniającej Ordynację podatkową. Wprowadzenie klauzuli przeciwko unikaniu podwójnego opodatkowania, powołanie Rady ds. Unikania Opodatkowania, a także zmiany w zasadach wydawania interpretacji indywidualnych to niektóre z propozycji projektu. Projekt zakłada możliwość ustanawiania, drogą elektroniczną, pełnomocnika ogólnego do reprezentacji we wszystkich rodzajach spraw i procedur oraz przed wszystkimi organami podatkowymi, bez konieczności składania dokumentu pełnomocnictwa do akt poszczególnej sprawy. Unowocześnione zostaną zasady doręczania pism podatnikom przez umożliwienie doręczenia na skrytkę pocztową i wskazanie adresu do doręczeń. Ważną zmianą w nowelizacji jest wprowadzenie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Polega ono na tworzeniu sztucznych, oderwanych od realiów gospodarczych konstrukcji prawnych dla uzyskania korzyści podatkowych, najczęściej polegających na uniknięciu lub obniżeniu kwoty podatku. Standardem w innych rozwiniętych gospodarczo krajach jest klauzula generalna przeciwko unikaniu opodatkowania albo rozwinięta linia orzecznictwa sądowego, zwalczająca nadużycia podatkowe. Polska należy obecnie do nielicznych krajów, gdzie nie ma takich instrumentów; wprowadzenie klauzuli zaleca Komisja Europejska. Minister Finansów będzie wydawał opinie zabezpieczające w zakresie przesłanek zastosowania klauzuli. Przewidywalność stosowania klauzuli w indywidualnych sprawach wzmocni niezależny od administracji podatkowej opiniodawczy panel ekspercki Rada do spraw Unikania Opodatkowania. Tym samym polski system zwalczania unikania opodatkowania będzie w dużym stopniu korzystał ze standardów bezpieczeństwa wypracowanych przez inne kraje (formuła opinii zabezpieczających oraz panelu eksperckiego występuje we Francji, Kanadzie i Australii). Obecnie polskie organy podatkowe mają bardziej ograniczony zakres pozyskiwania informacji bankowych z polskich banków niż administracje podatkowe innych krajów. Rozszerzenie zakresu informacji żądanych od banków i innych instytucji finansowych ma przyczynić się do podniesienia skuteczności prowadzonych postępowań podatkowych. Nowe przepisy zakładają również uproszczenie i przyspieszenie kontroli podatkowych przez pozyskiwanie danych z ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych w jednolitej formie elektronicznej. Dzięki temu czynności kontrolne będą szybsze i dokładniejsze. Projekt przewiduje racjonalizację systemu interpretacji prawa podatkowego poprzez wyłączenie wydawania interpretacji indywidualnych w zakresie zagadnień wyjaśnionych już interpretacją ogólną. Proponuje się, aby przedmiotem wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej mogły być tylko przyszłe skutki podatkowe. Projekt zawiera także liczne rozwiązania usprawniające proces wydawania interpretacji podatkowych oraz poprawiające obsługę wnioskodawców, zwłaszcza dzięki pełnej cyfryzacji postępowania interpretacyjnego. Ułatwienie i zwiększenie skuteczności postępowań podatkowych pozwoli koncentrować sprawy wielu podmiotów ze sobą powiązanych (zorganizowana przestępczość, przestępstwa karuzelowe") w jednym urzędzie, a naruszenie przez urząd właściwości terytorialnej nie będzie automatycznie oznaczało wadliwości decyzji. Procedura czynności sprawdzających będzie wzmocniona i stosowana w szerszym zakresie. Dostęp do Rejestru Zastawów Skarbowych będzie otwarty i nieodpłatny.

Źródło: www.mf.gov.pl, 7 maja 2013 r.

2013-05-06
Ulga za złe długi tylko gdy dłużnik jest czynnym podatnikiem VAT

Podatnik (wierzyciel) nie może dokonać korekty podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego na podstawie art. 89a ustawy o VAT, w przypadku gdy dłużnik pozostaje w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji. Celem obowiązującej od dnia 1 stycznia 2013 r. nowelizacji w zakresie ulgi za złe długi jest zmniejszenie obciążeń podatkowych u podatnika, u którego powstał obowiązek podatkowy zapłaty podatku z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług, w odniesieniu do których kontrahent nie uregulował należności określonych w umowie lub na fakturze, oraz zdyscyplinowanie i zmobilizowanie podatnika (dłużnika) do terminowego regulowania zobowiązań wynikających z otrzymanych przez niego faktur. Minister Finansów wyjaśnił, że możliwość stosowania art. 89a jest wyłączona w przypadku, gdy dłużnik pozostaje w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji. Wówczas wierzycielowi przysługuje bowiem prawo do zgłoszenia wierzytelności syndykowi masy upadłości, w trybie i na warunkach określonych w odrębnych przepisach. Minister zaznaczył również, że ochronie przedsiębiorców przed nierzetelnymi kontrahentami służy także Krajowy Rejestr Długów. Nie zgodził się przy tym z opinią poselską, że nowe regulacje utrudniają korzystanie z "ulgi".

Źródło: www.sejm.gov.pl, 6 maja 2013 r.

2013-04-26
Prezydent podpisał ustawę o zwrocie podatku akcyzowego

Prezydent podpisał ustawę z dnia 8 marca 2013 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Nowelizacja wprowadza zmiany do ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379 z późn. zm.). Obowiązujące przepisy określają zasady oraz tryb zwrotu podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 41 do 2710 19 49 wykorzystywanego do produkcji rolnej. Celem ustawy zmieniającej jest wprowadzenie przepisu umożliwiającego zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym w przypadku zmian oznaczeń kodów CN oleju napędowego w Nomenklaturze Scalonej wymienionych w ustawie, a także objęcie zwrotem podatku akcyzowego biopaliwa oznaczonego kodem CN 3824 90 91, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Druga zmiana polega na dodaniu do ustawy przepisu, który w założeniu zapobiegać ma dokonywaniu zwrotu podatku producentom rolnym prowadzącym działalność w formie spółek, które znajdują się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Nowelizacja objęła również zasady dokumentowania wydatków uprawniających do zwrotu podatku. Kopie faktur stanowiących dowód zakupu oleju napędowego nie będą już wymagały potwierdzenia za zgodność przez organy administracji publicznej, a tym samym nie powstanie obowiązek uiszczania opłaty skarbowej. Ustawa ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: www.prezydent.gov.pl, 26 kwietnia 2013 r.

2013-04-26
Niższa stawka VAT na e-booki możliwa po zmianie regulacji na szczeblu unijnym

Zastosowanie do książek przesyłanych drogą elektroniczną innej niż podstawowa 23 proc. stawka podatku VAT byłoby sprzeczne z prawem wspólnotowym. MF po raz kolejny wyjaśnił kwestię stawki VAT na e-booki. Minister Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 15106/13 wyjaśnił, że podatek VAT jest podatkiem zharmonizowanym w ramach UE i zastosowanie obniżonej stawki podatkowej jest ograniczone do towarów i usług wymienionych w załączniku nr III do dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347). Zgodnie z powyższą regulacją Polska może stosować obniżoną 5 proc. stawkę VAT do książek, w tym drukowanych, wydawanych na dyskach, taśmach i innych nośnikach. Osobną kategorię stanowią książki elektroniczne, do których zastosowanie ma 23 proc. stawka podatkowa. Na mocy dyrektywy Rady 2008/8/WE z dnia 12 lutego 2008 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do miejsca świadczenia usług (Dz. Urz. UE L 44) zostało wprowadzone zastrzeżenie, iż stawki obniżone nie mają zastosowania do usług świadczonych drogą elektroniczną". Minister Finansów, odpowiadając na pytanie posła w sprawie rozbieżności w opodatkowaniu książek i e-booków, wyjaśnił, że stosowanie odmiennej stawki do książek elektronicznych podyktowane jest koniecznością zachowania zgodności z przepisami unijnymi. Zaznaczył również, że jakiekolwiek zmiany w opodatkowaniu e-booków w Polsce będą możliwe dopiero po stworzeniu podstaw prawnych na szczeblu unijnym.

Źródło: www.sejm.gov.pl,26 kwietnia 2013 r.

2013-04-24
Rząd przyjął projekt kolejnych ułatwień dla firm

Na wtorkowym posiedzeniu rząd przyjął przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki projekt założeń do projektu ustawy o ułatwieniu warunków wykonywania działalności gospodarczej zawierający rozwiązania, które mają przyczynić się do poprawienia płynności finansowej przedsiębiorców i wspierania inwestycji. Założenia przewidują zwolnienie pracowników z podatku dochodowego z tytułu dowozu do pracy transportem zbiorowym organizowanym przez pracodawcę. Rozwiązanie to z jednej strony odciąży pracodawcę od czynności biurokratycznych związanych z rozliczaniem podatku dochodowego, z drugiej powinno zachęcić bezrobotnych do podejmowania pracy w miejscowościach oddalonych od miejsca ich zamieszkania, szczególnie w przypadku terenów słabiej skomunikowanych. Ponadto, przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą nie będzie musiał uzyskiwać w urzędzie skarbowym potwierdzania dokonania zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R, czyli nie zapłaci 170 zł. Wydłużony zostanie termin na rozliczenie VAT w imporcie dla AEO (przedsiębiorców wiarygodnych dla administracji celnej). Przedsiębiorcy tacy będą mogli rozliczyć VAT z tytułu importu w deklaracji składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy. Powinno to zwiększyć atrakcyjność odpraw dokonywanych w polskich portach. Ujednolicony ma zostać termin powstania obowiązku podatkowego w podatkach dochodowych z podatkiem VAT dla zaliczek ewidencjonowanych w kasie fiskalnej. Momentem powstania obowiązku będzie miesiąc pobrania zaliczki. Taka regulacja uprości prowadzenie ewidencji niezbędnych do rozliczeń podatkowych. Przewidziano także wprowadzenie wiążącej informacji taryfowej w zakresie podatku akcyzowego rozwiązanie przygotowane na wzór występujących w prawie celnym Wiążących Informacji Taryfowych. Umożliwi podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą uzyskanie na ich wniosek od właściwego organu podatkowego wiążącej informacji w zakresie klasyfikacji taryfowej wyrobów akcyzowych. Zapewni także przedsiębiorcom większą pewność prawną w obrocie gospodarczym oraz ułatwi podmiotom posiadającym Akcyzową Informację Taryfową relacje z organami podatkowymi. W pakiecie rozwiązań wzmacniających społeczną odpowiedzialność biznesu i sprzyjających usprawnieniu administracji przewidziano wyłączenie z podatku VAT bezpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobom korzystającym z pomocy społecznej oraz zwolnienie ich z podatku dochodowego w związku z tą usługą. Przewidziano także doprecyzowanie przepisów o informacji publicznej w odniesieniu do orzeczeń sądowych. W praktyce oznacza to, że orzeczenia sądów mają być publikowane na stronach Biuletynu Informacji Publicznej tych instytucji. W ramach ograniczenia obowiązków informacyjnych założono, że mikroprzedsiębiorcy przez pierwszy rok kalendarzowy nie będą musieli przekazywać danych statystycznych. Ma to dotyczyć roku kalendarzowego, w którym dany podmiot zarejestrował swoją działalność, co w praktyce oznacza ułatwienie dla nowych firm. Zaproponowano, aby płatnik składek nie musiał sprawdzać do 30 kwietnia prawidłowości danych przekazanych ZUS w miesięcznych raportach imiennych, dotyczących poprzedniego roku kalendarzowego. Jednocześnie nowy pracodawca będzie mógł zatrudnić pracownika na podstawie ważnego orzeczenia lekarskiego, wystawionego przez poprzedniego pracodawcę. Przyjęty projekt zawiera ogółem 45 zmian w prawie gospodarczym, które dotyczą 27 ustaw i jest to już czwarta inicjatywa o charakterze deregulacyjnym w ciągu ostatnich trzech lat. Pierwsze dwie ustawy zostały uchwalone w 2011 r. Jedna z nich, obowiązująca od lipca 2011 r., umożliwiła m.in. składanie w urzędach oświadczeń zamiast zaświadczeń, odpisów i wypisów, druga obowiązująca od stycznia 2012 r. zmniejszyła niektóre uciążliwe obowiązki administracyjne i informacyjne nałożone na przedsiębiorców. Trzecia ustawa deregulacyjna została uchwalona w 2012 r. i weszła w życie z początkiem 2013 r. Znosi m.in. obowiązek zapłaty podatku VAT przez małego podatnika (obroty nie większe niż 1,2 mln euro rocznie) w rozliczeniach kasowych gdy kontrahent nie zapłaci mu za dostarczony towar lub wykonaną usługę.

Źródło: www.kprm.gov.pl, 24 kwietnia 2013 r.

2013-04-24
Płatnik nie będzie miał obowiązku sprawdzenia do 30 kwietnia prawidłowości danych przekazanych ZUS w

Na wczorajszym posiedzeniu Komitetu Stałego Rady Ministrów rząd przyjął projekt ustawy o ułatwieniu warunków wykonywania działalności gospodarczej - tzw. czwarty pakiet rozwiązań deregulacyjnych. Jednym z przewidzianych w projekcie rozwiązań jest zniesienie ciążącego na płatnikach składek obowiązku sprawdzenia do 30 kwietnia prawidłowości danych przekazywanych ZUS w miesięcznych raportach imiennych dotyczących poprzedniego roku kalendarzowego. W efekcie zniesiona zostanie kara (5 tys. zł) za niesprawdzenie tych danych przez płatnika. Obecnie na podstawie art. 41 ust. 7 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych płatnicy składek są obowiązani sprawdzić do 30 kwietnia poprawność danych przekazanych do ZUS w imiennych raportach miesięcznych dotyczących poprzedniego roku kalendarzowego (do 30 kwietnia 2013 r. płatnicy są obowiązani zweryfikować dane za 2012 r.). Obowiązek ten dotyczy imiennych raportów miesięcznych oraz deklaracji rozliczeniowych. Jeśli płatnik stwierdzi nieprawidłowość przekazanych informacji powinien sporządzić raport korygujący, który musi mieć formę nowego dokumentu zawierającego wszystkie prawidłowe informacje. Nie koryguje się danych podanych w imiennym raporcie miesięcznym tylko w przypadku, gdy różnica w podstawie wymiaru składek nie przekracza 2,20 zł. Powyższego nie stosuje się jednak w przypadku, gdy podstawę wymiaru składek stanowi zadeklarowana kwota. Obecnie, jeżeli płatnik składek nie stwierdzi nieprawidłowości w imiennym raporcie miesięcznym w ww. określonym terminie podlega karze grzywny do 5 000 złotych. Przyjęta przez rząd zmiana wyeliminuje obowiązek sprawdzania do 30 kwietnia prawidłowości danych przekazywanych ZUS w miesięcznych raportach imiennych, dotyczących poprzedniego roku kalendarzowego. Zniesiona zostanie również sankcja (kara grzywny do 5 tys. zł) dla płatnika składek za niestwierdzenie nieprawidłowości w imiennym raporcie miesięcznym w terminie do 30 kwietnia.

Źródło: www.premier.gov.pl, 24 kwietnia 2013 r.

2013-04-24
Badania lekarskie ważne u nowego pracodawcy?

Nowy pracodawca będzie mógł zatrudnić pracownika na podstawie ważnego i aktualnego (od poprzedniego pracodawcy) orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Obecnie przy zmianie zatrudnienia pracownik musi wykonać badania lekarskie przed rozpoczęciem pracy u nowego pracodawcy, nawet wtedy kiedy ma wykonywać takie same zadania. To jedno z rozwiązań przewidzianych w przyjętym przez rząd projekcie ustawy o ułatwieniu warunków wykonywania działalności gospodarczej. Pracodawca nie będzie musiał wysyłać nowego pracownika na badania lekarskie, jeśli ten posiada (od poprzedniego pracodawcy) ważne i aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Wyjątek powinni stanowić pracownicy zatrudniani w szczególnych gałęziach gospodarki, np. spożywczej, medycznej, ratowniczej oraz transporcie lądowym, morskim i lotniczym. Obecnie (na podstawie art. 229 kodeksu pracy) przy zmianie zatrudnienia pracownik jest zobowiązany do wykonania badań lekarskich przed podjęciem pracy u nowego pracodawcy, nawet wtedy kiedy ma wykonywać takie same zadania. Projekt musi zostać jeszcze uchwalony przez Sejm.

Źródło: www.premier.gov.pl, www.rcl.gov.pl, 24 kwietnia 2013 r.

2013-04-23
Od 1 maja tylko dwie formy zgłoszenia importowego

We wczorajszym komunikacie resort finansów przypomniał, że z dniem 1 maja będą możliwe tylko dwie formy zgłoszenia importowego. Stosownie do informacji przekazanych w komunikacie z dnia 18 stycznia 2013 r., z dniem 1 maja dostępne będą tylko dwie formy zgłoszenia importowego: elektroniczna (podpisany kluczem komunikat zgłoszenia celnego) albo wyłącznie papierowa (dokument SAD). Począwszy od tego dnia zgłoszenie celne w postaci niepodpisanego kluczem komunikatu elektronicznego zostanie odrzucone przez system CELINA na etapie walidacji systemowej. Nowe zasady składania importowych zgłoszeń celnych nie dotyczą następujących grup dokumentów składanych/rejestrowanych w systemie CELINA: 1) dokumentów, które nie są zgłoszeniami celnymi, tj: - powiadomień przesyłanych w ramach realizacji procedury uproszczonej w miejscu (PWD), - deklaracji skróconych do czasowego składowania (DS), - deklaracji potwierdzających wspólnotowy status towarów (T2L), 2) dokumentów, które są pisemnymi zgłoszeniami celnymi, ale podlegającymi wyłącznie rejestracji przez organ celny w systemie CELINA, bez możliwości ich elektronicznej obsługi, tj: - zgłoszenia niekompletne; - dokumenty inne niż dokument SAD, np. karnet ATA, dokument odprawa czasowa - dokument dołączany do ustnego zgłoszenia celnego, formularz 302, 3) dokumentów, które stanowią potwierdzenie dokonania zgłoszenia celnego w formie ustnej (DPDZ).

Źródło: www.mf.gov.pl, 23 kwietnia 2013 r.

2013-02-08
MF wyjaśnił zasady korzystania z ulgi na dzieci w rozliczeniu za 2013 r.

Od 2013 roku kwota ulgi na trzecie dziecko wzrosła o 50 proc., odpowiednio na czwarte i kolejne dziecko o 100 proc., natomiast wysokość ulgi na pierwsze i drugie dziecko pozostała bez zmian przy jednoczesnym wprowadzeniu tzw. kryterium dochodowości dla rodzin z jednym dzieckiem. Nowe zasady będą obowiązywały w rozliczeniu dochodów za 2013 rok. Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 24 października 2012 r. (Dz. U. poz. 1278) zmodyfikowała zasady korzystania z ulgi na dzieci oraz ulgi internetowej. Zgodnie z regulacjami zawartymi w ww. nowelizacji, począwszy od 2013 r. (w odniesieniu do rozliczenia dochodów uzyskanych w 2013 r.), kwota ulgi na trzecie dziecko wzrasta o 50 proc., odpowiednio na czwarte i każde kolejne dziecko o 100 proc., w stosunku do obecnie obowiązującej. Wysokość ulgi na drugie i pierwsze dziecko nie ulega zmianie, przy jednoczesnym wprowadzeniu tzw. kryterium dochodowości dla rodzin z jednym dzieckiem. Zgodnie z tym kryterium podatnicy posiadający tylko jedno dziecko z przedmiotowej ulgi skorzystają, gdy roczne:
1) łączne dochody obojga małżonków nie przekroczą kwoty 112.000 zł,
2) dochody osoby samotnie wychowującej dziecko nie przekroczą kwoty 112.000 zł,
3) dochody osoby niepozostającej w związku małżeńskim (innej niż wymienionej w punkcie drugim) nie przekroczą kwoty 56.000 zł.
Minister Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 12386/12 przypomniał, że odliczenie nie przysługuje, poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko wstąpiło w związek małżeński. Natomiast modyfikacja ulgi internetowej wprowadzona z dniem 1 stycznia 2013 r. i mająca zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2013 r. polega na umożliwieniu korzystania z tej ulgi wyłącznie przez dwa kolejno po sobie następujące lata podatkowe i wyłącznie tym podatnikom, którzy w latach 2005-2011 nie korzystali z przedmiotowego odliczenia.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 8 lutego 2013 r.

2013-02-07
Ułatwienia w prowadzeniu żłobków i klubów dziecięcych

W dniu 5 lutego 2013 r. w Sejmie skierowano do I czytania rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Projekt dotyczy m.in. zmniejszenia wkładu własnego gminy z 50 proc. do 20 proc. kosztów realizacji zadania przy ubieganiu się o środki finansowe z budżetu państwa na utworzenie i funkcjonowanie instytucji opieki; poszerzenia katalogu podmiotów mogących zatrudniać dziennych opiekunów; możliwości organizowania przez instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej ze szkołami i innymi placówkami oświaty; umożliwienia zatrudnienia niani, za którą opłacane są składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne ze środków budżetu państwa, przez osoby prowadzące działalność rolniczą. Projekt ustawy został opracowany m.in. na podstawie uwag zgłaszanych przez podmioty prowadzące żłobki lub kluby dziecięce oraz postulatów zgłoszonych podczas debaty zorganizowanej w Kancelarii Prezydenta RP w kwietniu 2012 r. Przedkładany projekt ustawy zawiera propozycje:
1) zmniejszenia wkładu własnego gminy z 50 proc. do 20 proc. kosztów realizacji zadania przy ubieganiu się o środki finansowe z budżetu państwa na utworzenie i funkcjonowanie instytucji opieki,
2) rozszerzenia katalogu podmiotów, które będą mogły ubiegać się o środki finansowe z budżetu państwa na utworzenie i funkcjonowanie instytucji opieki, tj. poza gminami również osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, poszerzenia katalogu podmiotów mogących zatrudniać dziennych opiekunów,
4) możliwości organizowania przez instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi,
5) umożliwienia zatrudnienia niani, za którą opłacane są składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne ze środków budżetu państwa, przez osoby prowadzące działalność rolniczą,
6) umożliwienia podmiotom tworzącym żłobki lub kluby dziecięce oraz zatrudniającym dziennego opiekuna przetwarzania danych osobowych zbieranych na potrzeby rekrutacji oraz zapewnienia prawidłowej opieki w tych instytucjach,
7) zebrania i ujęcia w jednym akcie prawnym wymagań sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych,
8) stworzenia podmiotom organizującym opiekę nad dziećmi możliwości przeprowadzenia procedury rejestracji żłobka i klubu dziecięcego przez platformę ePUAP,
9) stworzenia podstawy prawnej otrzymania przez podmioty zatrudniające dziennych opiekunów dotacji celowej z budżetu gminy,
10) skrócenia okresu działalności gospodarczej polegającej na sprawowaniu opieki nad dziećmi jako działalności gospodarczej nieregulowanej.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 7 lutego 2013 r.

2013-02-07
Od dziś niższe stawki odsetek od zaległości podatkowych

Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniach 5-6 lutego podjęła decyzję o obniżeniu stóp procentowych NBP, tym samym od dziś stawki odsetek od zaległości podatkowych będą niższe. Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej odsetki od zaległości podatkowych wynoszą tyle co suma 2 proc. i dwukrotności stopy oprocentowania kredytu lombardowego ustalanej przez RPP. Na wczorajszym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o obniżeniu stóp procentowych o 0,25 pkt. Natomiast stopa kredytu lombardowego od dziś wynosi 5,25 proc. W związku z powyższym zmalały stawki odsetek od zaległości podatkowych. Stawka podstawowa zmniejszyła się do 12,5 proc., natomiast stawka obniżona do 9,38 proc. Niższe stawki odsetek obowiązują już od dziś.

Źródło: www.rcl.gov.pl, 7 lutego 2013 r.

2013-02-06
Rząd przyjął propozycje zmian w kodeksie pracy dot. czasu pracy

Dłuższy okres rozliczeniowy oraz wprowadzenie ruchomego czasu pracy to najważniejsze propozycje zmian w kodeksie pracy przyjęte przez rząd. Okres rozliczeniowy będzie wydłużony, ale nie więcej niż do 12 miesięcy. Będzie on dotyczył każdego systemu czasu pracy. Pozwoli to pracodawcom bardziej elastycznie gospodarować czasem pracy pracowników, w zależności od zapotrzebowania na pracę w poszczególnych miesiącach. Okresy dłuższej pracy będą równoważone okresami pracy krótszej lub dniami wolnymi od pracy, z zachowaniem wymiaru czasu pracy danego pracownika ustalonego w okresie rozliczeniowym. Dłuższy okres powinien być uwzględniony np. w układzie zbiorowym lub w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi. Nowe przepisy zakładają, że pracownik będzie miał prawo do minimalnego wynagrodzenia za pracę, jeżeli np. w danym miesiącu nie miałby prawa do wynagrodzenia ze względu na rozkład czasu przyjęty w okresie rozliczeniowym. Wydłużenie okresu rozliczeniowego oznacza lepszą organizację pracy i rozliczanie przez pracodawców czasu faktycznie przepracowanego przez pracowników. Jest to również mechanizm umożliwiający przedsiębiorcom elastyczne reagowanie na zmieniającą się koniunkturę gospodarczą. Najważniejsze jest jednak to, że przyjęte regulacje pozwolą zachować miejsca pracy. Podobne rozwiązania sprawdziły się doskonale w okresie obowiązywania tzw. ustawy antykryzysowej (sierpień 2009 - grudzień 2011). W kwestii ruchomego czasu pracy przyjęto dwa warianty. W pierwszym pracodawca może wyznaczyć pracownikom różne godziny rozpoczynania pracy w poszczególne dni, z zachowaniem przepisów dotyczących wymiaru czasu pracy, odpoczynku dobowego i tygodniowego. W drugim wariancie określany będzie przedział czasu, w którym pracownik powinien rozpocząć pracę (czyli zostanie określony czas, w jakim pracownicy powinni stawiać się do pracy). Warianty ruchomego czasu pracy powinny zostać uwzględnione w układzie zbiorowym lub w porozumieniu ze związkami zawodowymi. Zakłada się, że wykonywanie pracy w systemie ruchomym będzie możliwe także na wniosek zainteresowanego pracownika, co przyczyni się do lepszego godzenia życia zawodowego i rodzinnego.

Źródło: www.premier.gov.pl, 6 lutego 2013 r.

2013-02-06
Wymiana informacji podatkowych będzie sformalizowana

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej i ustawy o kontroli skarbowej, który przewiduje wdrożenie postanowień dyrektywy 2011/16/UE w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania. Celem projektowanej regulacji jest implementacja części przepisów dyrektywy Rady 2011/16/UE z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania, ukierunkowanej na stworzenie skutecznego systemu wymiany informacji między administracjami podatkowymi państw członkowskich. Państwa członkowskie zostały zobowiązane do wdrożenia tych przepisów od 1 stycznia 2013 roku. Projekt zakłada rozszerzenie zakresu informacji podatkowych podlegających wymianie z innymi państwami członkowskimi. Wprowadzono upoważnienie dla Ministra Finansów do wyznaczenia organu podatkowego upoważnionego do przekazywania obcym władzom wniosków o doręczenie pism oraz wniosków o udzielenie informacji. Procedura wymiany informacji ma być ściśle sformalizowana. W projekcie określono terminy na udzielenie i odmowę udzielenia informacji oraz na wezwanie do uzupełnienia. W kontroli skarbowej polskich podatników będą mogli brać udział urzędnicy z innych krajów UE. Minister Finansów będzie w tym celu zawierał porozumienia z władzami innych krajów. Wymiana informacji ma następować za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Źródło: www.rcl.gov.pl, 6 lutego 2013 r.

2013-02-05
GIKS zatwierdził zadania UKS na 2013 rok

Departament Kontroli Skarbowej MF przedstawił "Zadania urzędów kontroli skarbowej w 2013 roku". W tym roku inspektorzy skupią się na walce z przestępstwami tzw. karuzelowymi i wyłudzeniami podatku VAT poprzez fikcyjne faktury. Zadania urzędów kontroli skarbowej w 2013 r. stanowią w znacznej części kontynuację zadań realizowanych w latach poprzednich. Uwzględniają jednak zarówno zmiany podyktowane przez ewoluujący rynek jak i dokonane zmiany legislacyjne. Doświadczenia lat ubiegłych oraz wyniki prowadzonych analiz dotychczasowej działalności kontroli skarbowej, zidentyfikowane obszary i skala zagrożeń wynikające z najczęściej stwierdzanych nieprawidłowości wskazują na konieczność koncentrowania działań w roku 2013 na następujących zagadnieniach:
1. Rzetelność deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowość obliczania i wpłacania podatków, ze szczególnym uwzględnieniem:
a) podatku akcyzowego, (szczególnie w obrocie paliwami płynnymi),
b) podatku od towarów i usług w obrocie wewnątrzwspólnotowym,
c) oszustw w podatku od towarów i usług w obrocie krajowym,
d) ujawniania i kontroli niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej,
e) opodatkowania podatkiem dochodowym przychodów z nieujawnionych źródeł,
f) uzyskiwania przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej z wykorzystaniem Internetu,
2. Celowość i zgodność z prawem wykorzystania środków publicznych oraz gospodarowania mieniem Skarbu Państwa,
3. Prowadzenie postępowań kontrolnych z wykorzystaniem technik informatycznych (e-kontrola),
4. Współdziałanie z innymi organami w zakresie wykrywania i zwalczania nieprawidłowości należących do zakresu kontroli skarbowej,
5. Współpraca z instytucjami UE oraz państwami trzecimi.

Źródło: www.mf.gov.pl, 5 lutego 2013 r.

2013-02-04
Od 1 kwietnia nowe przepisy w sprawie kas rejestrujących

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt rozporządzenia w sprawie terminów oraz zakresu obowiązkowych przeglądów technicznych kas rejestrujących. Nowe przepisy mają zastąpić obowiązujące tzw. "rozporządzenie 2008". Obowiązujące rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania (Dz. U. Nr 212, poz. 1338 z późn. zm.) z dniem 1 kwietnia 2013 r. traci moc. Aby zapewnić ciągłość regulacyjną w zakresie przepisów dotyczących m. in. terminów i zakresu obowiązkowych przeglądów technicznych kas rejestrujących MF przygotował projekt rozporządzenia. Przygotowany projekt nawiązuje pod względem zakresu obowiązkowych przeglądów technicznych do regulacji obowiązującej. Doprecyzowano, że obowiązkowy przegląd techniczny kasy dokonuje się nie rzadziej niż co 2 lata (zamiast "dokonuje się co 24 miesiące"), tak by umożliwić podatnikom dokonywanie przeglądów w terminach wcześniejszych. W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych doprecyzowano moment, od którego biegnie termin na obowiązkowy przegląd tj. dzień fiskalizacji kasy oraz sposób liczenia terminu przeglądu. Terminy, o których mowa, są liczone zgodnie ze sposobem określonym w art. 12 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749). Aby ograniczyć nadużycia związane z nierzetelnym dokonywaniem przeglądu kasy w projekcie rozszerzono zakres obowiązkowego przeglądu technicznego o konieczność wpisów jego wyniku wraz z zaleceniami do książki kasy oraz dołączenia dokumentu potwierdzającego wykonanie tego przeglądu. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 kwietnia 2013 roku.

Źródło: www.rcl.gov.pl, 4 lutego 2013 r.

2013-01-31
Resort pracy przygotował projekt nowej ustawy antykryzysowej

W czwartek 31 stycznia 2013 r. na posiedzeniu zespołu polityki gospodarczej i rynku pracy Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych zostanie przedstawiony projekt nowej ustawy antykryzysowej przygotowany przez resort pracy. Projekt zawiera rozwiązania dotyczące obniżania wymiaru czasu pracy oraz wynagrodzeń pracowników. Firmy, które z powodu kryzysu przeżywają kłopoty finansowe, będą mogły obniżyć wymiar czasu pracy i wynagrodzenie pracowników. Rekompensatą za obniżenie wynagrodzenia będzie specjalny zasiłek wypłacany z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. W czasie przymusowego przestoju pracownik będzie mógł zostać wysłany na szkolenie czy studia podyplomowe, które zostaną sfinansowane z FGŚP. W ustawie nie będzie rozwiązań dotyczących elastycznego czasu pracy czy wielokrotnego przedłużania umów na czas określony. Rozwiązania dotyczące elastycznego czasu pracy mają znaleźć się w Kodeksie pracy. Resort pracy planuje, aby nowa ustawa antykryzysowa weszła w życie w połowie roku.

Źródło: www.fzz.org.pl, 31 stycznia 2013 r.

2013-01-31
Senat nie zgłosił poprawek do ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS

Senat na posiedzeniu 30 stycznia 2013 r. rozpatrzył i nie wniósł poprawek do ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nowelizacja oparta na projekcie poselskim wprowadza w decyzjach waloryzacyjnych, sporządzanych z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, możliwość zastąpienia podpisu nadrukiem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do ich wydania. Jej celem jest usprawnienie procesu wydawania decyzji dotyczących waloryzacji emerytur i rent, dokonywanej corocznie na zasadach ustawowych. W 2012 r. obowiązywała epizodyczna regulacja przewidująca kwotową waloryzację świadczeń, która zawierała analogiczny przepis do obecnie wprowadzanego na stałe. Ustawa przyjmuje więc rozwiązanie, które znalazło już zastosowanie funkcjonalne, aby móc je wykorzystać do obsługi waloryzacji świadczeń, obejmującej ponad 7,5 mln decyzji. Ponadto możliwość rezygnacji z własnoręcznego podpisu osoby upoważnionej stanowi poważne ułatwienie organizacyjne.

Źródło: www.senat.gov.pl, 31 stycznia 2013 r.

2013-01-31
MF wyjaśnił jaki adres powinien być wpisany na fakturze

Adres na fakturze wystawianej przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą powinien być zgodny z tym, który został podany w zgłoszeniu NIP-7 - wyjaśnił resort finansów w odpowiedzi na interpelację poselską 12712/12. Katalog danych, które powinna zawierać faktura, został określony w § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360). "Rozporządzenie fakturowe" nie precyzuje czy w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą jako adres podatnika należy podać miejsce zamieszkania, czy główne miejsce prowadzenia działalności. Wątpliwość posła wnoszącego interpelację wzbudził fakt, że na zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R w przypadku osób fizycznych podawany jest tylko adres zamieszkania, co nie oznacza, że tylko ten adres może być podawany na fakturach. Minister Finansów wyjaśnił, że podatnik będący osobą fizyczną, który w zgłoszeniu identyfikacyjnym oprócz swojego miejsca zamieszkania zamieścił również adres głównego miejsca prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, może w miejsce adresu zamieszkania w wystawianych fakturach zamieszczać adres głównego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Jednocześnie nie ma przeszkód, aby na fakturze były również podawane inne miejsca prowadzenia działalności, w szczególności te, w których dokonywana jest dana dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem, że nie zakłóca to czytelności faktury. Minister podkreślił również, że adres na zgłoszeniu VAT-R służy jedynie do identyfikacji podatnika i nie ma potrzeby by w zgłoszeniu podawać adresy miejsc prowadzenia działalności.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 31 stycznia 2013 r.

2013-01-30
Deklaracje składane do PFRON od czerwca 2013 r.

Za okresy sprawozdawcze począwszy od czerwca 2013 r. pracodawcy zobowiązani są składać deklaracje wg wzorów ustalonych wrozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz. U. z 2013 r. poz. 32). Deklaracje za okresy sprawozdawcze od grudnia 2012 r. do maja 2013 r. powinny być składane na formularzach dotychczasowych wg wzorów ustalonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz. U. Nr 44, poz. 231). Deklaracje te powinny zostać skorygowane przez złożenie w terminie do 20 lipca 2013 r. deklaracji wg wzorów ustalonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r., o którym mowa w pkt. 1. Obowiązek ten wynika z § 2 wskazanego w punkcie 1 rozporządzenia tekst rozporządzenia bez załączników. Za okresy sprawozdawcze począwszy od czerwca 2013 r. pracodawcy zobowiązani są składać informacje wg wzorów ustalonych wrozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 33). Informacje za okresy sprawozdawcze od października 2012 r. do maja 2013 r. powinny być składane na formularzach dotychczasowych wg wzorów ustalonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz. U. Nr 63, poz. 329). Informacje te powinny zostać skorygowane przez złożenie w terminie do 20 lipca 2013 r. informacji wg wzorów ustalonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r., o którym mowa w pkt. 3. Obowiązek ten wynika z § 2 wskazanego w punkcie 3 rozporządzenia - tekst rozporządzenia bez załączników. Zgodnie z art. 49 ust. 2 i art. 21 ust. 2f1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) deklaracje i informacje należy składać poprzez teletransmisję danych w formie dokumentu elektronicznego system e-PFRON.

Źródło: www.pfron.pl, 30 stycznia 2013 r.

2013-01-28
MF: obowiązek prowadzenia ewidencji za pomocą kas zależy od statusu nabywcy

Stomatolog rozliczający się w formie karty podatkowej też musi prowadzić ewidencję sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. Minister Finansów przypomniał, że kryterium decydującym o obowiązku stosowania ewidencji za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń. Obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych - por. art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Od 1 stycznia 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. Nr 138, poz. 930), które z dniem 1 maja 2011 r. objęło obowiązkiem ewidencjonowania czynności świadczenia usług w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej (PKWiU 85), a także podatników opłacających zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej. Podatnicy opłacający podatek w formie karty podatkowej podlegają ogólnym zasadom ewidencjonowania sprzedaży i mogą zostać zobowiązani do ich stosowania po przekroczeniu przewidzianych w powyższym rozporządzeniu kwot obrotu (gdy kwota obrotu przekroczyła 20.000 zł). Minister odpowiadając na interpelację poselską 11401/12 zaznaczył, że obowiązujące obecnie zwolnienia będą stopniowo zawężane, a docelowym rozwiązaniem jest powszechny charakter ewidencji za pomocą kas rejestrujących przez podatników prowadzących sprzedaż na rzecz osób fizycznych.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 28 stycznia 2013 r.

2013-01-25
Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach na rzecz ochrony miejsc pracy

W trakcie posiedzenia Prezydium Komisji Trójstronnej, Minister Pracy i Polityki Społecznej przedstawił projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach na rzecz ochrony miejsc pracy, związanych z łagodzeniem skutków spowolnienia gospodarczego lub kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców. Proponowana ustawa ma wprowadzić rozwiązania wspierające zatrudnienie u przedsiębiorcy bezpośrednią pomocą finansową ze środków FGŚP na dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników zagrożonych zwolnieniami oraz utrzymanie zatrudnienia i zapobieganie zwolnieniom zagrożonych pracowników w sytuacji trudności pracodawcy związanych z pogorszeniem się warunków prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze przejściowym i rokujących poprawę w okresie 12 stu miesięcy. Projektowana ustawa przewiduje świadczenia na: - częściowe zaspokojenie wynagrodzeń pracowniczych za czas przestoju ekonomicznego, - częściowe zrekompensowanie obniżenia wymiaru czasu pracy, - opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy od przyznanych świadczeń. Pomoc, o której mowa w ustawie, będzie pomocą publiczną udzielaną na zasadach pomocy de minimis. Wypłacanie świadczeń następowałoby nie dłużej niż przez okres 6-ściu miesięcy w okresie 12-stu miesięcy od dnia podpisania umowy o wypłatę świadczeń lub - w przypadkach określonych projektowaną ustawą - przez okres 12-stu miesięcy w okresie 18-stu miesięcy od podpisania umowy o wypłatę świadczeń. Świadczenia wypłacane będą do wysokości 100 % zasiłku dla bezrobotnych (aktualnie jest to kwota 794,20 zł) i udzielane będą przez marszałka województwa na podstawie zawartej przez niego umowy z przedsiębiorcą na wniosek przedsiębiorcy, i finansowane przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej ze środków FGŚP. Przedsiębiorca, aby otrzymać ww. wsparcie, będzie musiał spełnić następujące warunki (wymogi): - osiągnięcie średniego spadku obrotów gospodarczych (w szczególności spadku zamówień, sprzedaży) nie mniej jednak niż o 20%, liczonego ilościowo lub wartościowo w ciągu 6-ściu kolejnych miesięcy z 12-stu miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku, - brak zaległości w zobowiązaniach publicznoprawnych i składkach na Fundusz Pracy, - brak przesłanek do ogłoszenia upadłości, - przedłożenie uproszczonego planu naprawczego obejmującego jeden rok, uprawdopodobniającego poprawę kondycji finansowej przedsiębiorcy w przypadku przedsiębiorców zamierzających korzystać z rozwiązań ustawy dłużej niż 6 miesięcy. Po zawarciu umowy przez marszałka województwa z przedsiębiorcą, środki na świadczenia przekazywane będą na rachunek przedsiębiorcy, który zobowiązany zostanie do niezwłocznej wypłaty ich pracownikom oraz odprowadzenia należnych składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Przedsiębiorca, który zawarł umowę o wypłatę świadczeń nie będzie mógł wypowiedzieć umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika: - w okresie lub w okresach pobierania przez pracownika świadczeń określonych w projekcie oraz - w okresie lub w okresach przypadających bezpośrednio po okresie lub okresach pobierania świadczeń - nie dłużej jednak niż przez łączny okres 3-ech miesięcy. Projekt został skierowany w trybie pilnym do prac na forum połączonych Zespołów problemowych TK: ds. polityki gospodarczej i rynku pracy oraz ds. prawa pracy i układów zbiorowych.

Źródło: www.mpips.gov.pl, 25 stycznia 2013 r.

2013-01-24
Stawka odsetek za zwłokę w zapłacie składek na ubezpieczenia społeczne

Stawka odsetek za zwłokę od nieterminowo regulowanych składek na ubezpieczenia społeczne wynosi od 10 stycznia 13 proc. Tak wynika z opublikowanego 23 stycznia 2013 r. obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (M.P. poz. 26). Płatnik, który nie ureguluje składki na ubezpieczenia społeczne w odpowiednim terminie lub w należytej wysokości, zobowiązany jest do zapłaty odsetek za zwłokę. Odsetki takie naliczone są w wysokości i według zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.). To oznacza, że odsetki za zwłokę we wpłacie składek na ubezpieczenia społeczne naliczane są za okres od dnia następującego po dniu, w którym przypada termin zapłaty składek do dnia zapłaty składek (włącznie z tym dniem). Stawka odsetek za zwłokę w zapłacie składek na ubezpieczenia społeczne jest równa sumie 200 proc. podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2 proc. (z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8 proc.). Minister Finansów w obwieszczeniu z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (M.P. poz. 26) ogłosił, że poczynając od dnia 10 stycznia 2013 r. stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 13 proc. kwoty zaległości w stosunku rocznym. Stawka odsetek za zwłokę w zapłacie składek na ubezpieczenia społeczne od 10 stycznia wynosi więc 13 proc.

Źródło: www.monitorpolski.gov.pl, 24 stycznia 2013 r.

2013-01-23
Nie ma obowiązku przechowywania potwierdzeń zapłaty

Obowiązek przechowywania przez przedsiębiorców potwierdzeń zapłaty z terminala do kart płatniczych może wynikać z umów zawartych z firmami obsługującymi terminale. Przepisy podatkowe nie przewidują takiego obowiązku. Obowiązujące przepisy, w szczególności przepisy podatkowe, nie przewidują obowiązku przechowywania przez przedsiębiorców potwierdzeń zapłaty drukowanych przez karty płatnicze. Potwierdzenia takie nie są dokumentami związanymi z prowadzeniem ksiąg podatkowych, o których mowa w art. 86 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.). Obowiązek taki wynikać może (i najczęściej wynika) natomiast z umów zawieranych z firmami obsługującymi terminale płatnicze. Powyższe dotyczy również płatności dokonywanych przez klientów, którym wydawany jest paragon drukowany przez kasę rejestrującą. Obowiązek przechowywania drukowanych przez terminale potwierdzeń zapłaty wynikać może co najwyżej z zawartych przez przedsiębiorców umów.

Vademecum Głównego Księgowego, 23 stycznia 2013 r.

2013-01-22
Lekarz nie wystawi ZUS ZLA bez NIP-u pracodawcy

ZUS przypomina, że pomimo wejścia w życie systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ), do wypisania przez lekarza zwolnienia lekarskiego nadal konieczny jest NIP pracodawcy. Musi go przedstawić ubezpieczony. Od stycznia w dużej części zakładów opieki zdrowotnej, które mają podpisane kontrakty z NFZ działa system elektronicznej weryfikacji ubezpieczenia pacjentów (eWUŚ). Pozwala on na szybkie i sprawne sprawdzenie, czy dany pacjent ma prawo korzystać z bezpłatnej opieki zdrowotnej. Wprowadzenie tego rozwiązania nie jest tożsame z brakiem konieczności posługiwania się w przychodniach NIP-em pracodawcy. Numer Identyfikacji Podatkowej pracodawcy nadal jest niezbędny w celu otrzymania zwolnienia. Prawo w tym aspekcie nie uległo zmianie. Stąd też obecnie obowiązujące formularze zwolnień lekarskich tj. ZUS ZLA nadal zawierają pozycję "NIP płatnika składek". Zaświadczenie lekarskie zawierać powinno (w kolejności): PESEL ubezpieczonego, jego imię i nazwisko, adres, pod którym przebywać będzie w trakcie trwania zwolnienia, daty graniczne zwolnienia, wskazania lekarskie i kod literowy zwolnienia, identyfikator lekarza, datę wystawienia zwolnienia, podpis i pieczątkę lekarza oraz pieczęć zakładu opieki zdrowotnej. Od 1 września 2012 r. nie ma natomiast obowiązku posługiwania się w drukach zwolnień NIP-em ubezpieczonego, chociaż taka pozycja w formularzach ZUS ZLA nadal występuje.

Źródło: www.zus.pl, 22 stycznia 2013 r.

2013-01-21
Utracone wadium nie jest kosztem podatkowym

Strata powstała w wyniku zatrzymania wadium przez zamawiającego z powodu zaniechania dalszej realizacji inwestycji zgodnej z warunkami przetargowymi nie może stanowić kosztu uzyskania przychodów. W myśl art. 16 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów strat (kosztów) powstałych w wyniku utraty dokonanych przedpłat (zaliczek, zadatków) w związku z niewykonaniem umowy. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiuje pojęcia zadatku czy wadium. Istota i funkcja jaką pełni wadium w procesie przetargu wynika z tego, że wadium stanowi warunek udziału w przetargu. Wykonanie prawa zatrzymania wadium połączone jest na wzór zadatku z odstąpieniem od umowy przedwstępnej. Jeśli od zawarcia umowy finalnej uchyla się zwycięski oferent, zatrzymanie wadium przez zamawiającego stanowi jedyną konsekwencję tego uchybienia. Zatem, zatrzymanie wadium co do zasady wyłącza możliwość dochodzenia zawarcia umowy przez organizatora lub uczestnika przetargu. Zachowanie przedmiotu wadium stanowi zastępcze zaspokojenie organizatora i wyłącza dalszą odpowiedzialność majątkową oferenta. Skutki wpłacenia wadium są zbliżone do skutków zadatku, ale wpłacenie wadium nie wyłącza roszczenia o naprawienie szkody. W związku z tym strata po stronie spółki powstała w wyniku zatrzymania wadium przez zamawiającego z powodu zaniechania dalszej realizacji inwestycji zgodnej z warunkami przetargowymi nie może stanowić kosztu uzyskania przychodów. Bowiem art. 16 ust. 1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym osób prawnych wyłącza takie wydatki z kosztów uzyskania przychodów. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 8 stycznia 2013 r., IPTPB3/423-367/12-2/GG

Źródło: www.mf.gov.pl, 21 stycznia 2013 r.

2013-01-17
Weszła w życie ustawa o jednym okienku

Z dniem 17 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa o jednym okienku. Głównym celem przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw jest uproszczenie i ograniczenie obowiązków oraz procedur dla firm rozpoczynających działalność gospodarczą. Dzięki nowym regulacjom: - przedsiębiorca nie będzie musiał zawiadamiać Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej o rozpoczęciu działalności (jej miejscu, rodzaju i zakresie oraz ich zmian), eliminuje się jednocześnie sankcję za niedopełnienie tego obowiązku; - skrócony zostanie termin (z maksymalnych 14 do 3 dni) wydawania potwierdzenia o nadaniu NIP przez naczelnika urzędu skarbowego podmiotom innym niż osoby fizyczne, które rozpoczynają działalność. Jednocześnie ustawa: - zapewni Państwowej Inspekcji Sanitarnej dostęp do danych zgromadzonych w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) oraz zgromadzonych przez ZUS na koncie płatnika składek; - nałoży na urzędy statystyczne obowiązek udostępniania Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej z urzędu, nieodpłatnie i co kwartał zgromadzonych w rejestrze podmiotów informacji o podmiotach deklarujących zatrudnienie pracowników w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań tych organów.

Źródło: www.ms.gov.pl, 17 stycznia 2013 r.

2013-01-16
Informacja MPiPS dotycząca prac nad projektem zmian Kodeksu pracy

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że został zakończony etap uzgodnień międzyresortowych oraz opiniowania przez partnerów społecznych projektu ustawy o zmianie ustawy ? Kodeks pracy oraz ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zgłoszone uwagi są obecnie analizowane pod kątem możliwości ich uwzględnienia lub nieuwzględnienia w kolejnej wersji projektu. Obecnie trwają również prace nad opracowaniem internetowej strony informacyjnej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczącej polityki prorodzinnej. Na stronie tej zostaną zamieszczone odpowiedzi na wszystkie pytania, dotyczące projektowanych zmian przekazane drogą elektroniczną bezpośrednio do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, jak też za pośrednictwem innych podmiotów. Zostanie stworzona także możliwość zadania dodatkowych pytań drogą elektroniczną w kwestiach, które nie zostały dotychczas wyjaśnione.

Źródło: www.mpips.gov.pl, 16 stycznia 2013 r.

2013-01-16
Prezydent o urlopach rodzicielskich

Kancelaria Prezydenta przedstawiła własne propozycje dotyczące projektu ustawy o wydłużeniu urlopu macierzyńskiego. Jedno z zaprezentowanych założeń, to możliwość wykorzystania urlopu na raty ? w ciągu 4 pierwszych lat życia dziecka. Polegałoby to na tym, że np. po półrocznym urlopie rodzice mogliby pójść do pracy i dopiero po kilku latach, np. gdy dziecko pójdzie do pierwszej grupy przedszkola pozostałą część urlopu wykorzystać łącznie lub w kilku częściach. Inna propozycja dotyczy rodziców, którzy chcieliby łączyć urlop z pracą na część etatu. Wówczas mogliby korzystać z niego dłużej tak, by wykorzystać całą pulę środków przypadających na ich urlop, np. rodzic byłby na urlopie pół roku, potem wróciłby do pracy na pół etatu i pobierał połowę należnego świadczenia z ZUS z tytułu urlopu macierzyńskiego. Jeszcze dalej w swoich propozycjach idą organizacje prorodzinne - proponują np. wspólne rozliczanie rodziców z dziećmi z podatku dochodowego, dodatkowe 2 dni wolne w roku na każde dziecko oraz ogólnopolską kartę dużych rodzin dającą np. bezpłatne bilety komunikacji miejskiej czy wstęp do instytucji kultury. Inna propozycja dotyczy tzw. bonów przedszkolnych, przy użyciu których rodzice mogliby płacić za przedszkole, wynajęcie opiekunki czy inne formy opieki nad dzieckiem. Forum Związków Zawodowych przedłożyło swoją opinię do projektu ustawy o wydłużeniu urlopów macierzyńskich. Podkreśliło w niej brak odpowiedniego czasu na dialog społeczny, brak osłon dla kobiet, które będą chciały podjąć pracę po powrocie z wydłużonego urlopu, brak działań państwa zmierzających do ograniczenia patologii w zakresie tzw. umów śmieciowych dotyczących w znacznym procencie młodych kobiet. Proponowało także np. wspólne rozliczenie podatkowe z dziećmi wszystkich rodziców, a nie tylko, jak obecnie, samotnych matek bądź ojców. W Polsce jest najniższy wskaźnik dzietności w Europie. Na politykę prorodzinną przeznaczamy najmniejszy odsetek PKB. Co trzecie polskie dziecko żyje w biedzie. Przeciętna wysokość zasiłku macierzyńskiego w 2013 r. szacowana jest na 2400 zł.

Źródło: www.fzz.org.pl, 16 stycznia 2013 r.

2013-01-15
Czy pracodawca będzie wypłacał pracownikowi wynagrodzenie chorobowe?

W dniu 8 stycznia 2013 r. w Sejmie skierowano do I czytania w komisjach poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw, który dotyczy zniesienia wynagradzania przez pracodawcę pracownika w pierwszych tygodniach jego nieobecności w pracy spowodowanej chorobą. Celem projektu jest zmniejszenie wysokich kosztów pracy ponoszonych przez pracodawców poprzez zniesienie jednego z zasadniczych obowiązków je generujących, a mianowicie konieczności wynagradzania pracownika w pierwszych tygodniach jego nieobecności w pracy spowodowanej chorobą. Proponowana nowelizacja ma za zadanie likwidację tzw. wynagrodzenia chorobowego i wprowadzenie zasady, iż koszty choroby pracownika od początku i w całości finansowane są z systemu ubezpieczeń społecznych. Zasiłek chorobowy, będzie odtąd przysługiwał pracownikom od pierwszego dnia nieobecności z powodu choroby, a nie tak jak ma to miejsce obecnie od dnia 34. Zadaniem niniejszego projektu jest także zwiększenie nacisku na skuteczniejszą kontrolę prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich. Obecnie zgodnie z art. 92 § 1 Kodeksu pracy, w przypadku niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, pracodawca ma obowiązek wypłacania mu wynagrodzenia za czas tej niezdolności do pracy przez pierwsze 33 (lub 14, jeśli pracownik ukończył 50 rok życia) dni w ciągu roku kalendarzowego tak powstałej nieobecności. Dopiero po upływie tego okresu, czyli począwszy od 34. (lub 15.) dnia niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy, którego płatnikiem jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Źródło: www.sejm.gov.pl, 15 stycznia 2013 r.

2013-01-15
Rząd zajmie się prawem do zwrotu podatku zapłaconego przez spadkobierców

Na wtorkowym posiedzeniu, Rada Ministrów ma zająć się przedłożonym przez ministra finansów projektem nowelizacji ustawy o podatku od spadków o darowizn i ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Projekt stanowi wykonanie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 5 lipca 2011 r. P 36/10, zgodnie z którym opiekunowie, którzy od 1 stycznia 2007 roku stracili prawo do ulgi mieszkaniowej i musieli zapłacić podatek od spadków i darowizn po odziedziczeniu mieszkania o powierzchni do 110 metrów kwadratowych, będą mogli ten podatek odzyskać. Spadkobiercy, którzy do końca 2006 r. sprawowali opiekę nad spadkodawcą na podstawie umowy zawartej z nim przed organem gminy, a spadkodawca zmarł po 1 stycznia 2007 r., czyli po wejściu w życie przepisów zmieniających warunki korzystania z ulgi, stracili możliwość skorzystania z ulgi mieszkaniowej. Trybunał Konstytucyjny uznał tą regulację za niezgodną z Konstytucją. Projekt ustawy zmieniającej ma zagwarantować podatnikom, którzy do 31 grudnia 2006 r. zawarli umowę przed organem gminy, odzyskanie prawa do ulgi mieszkaniowej oraz zwrot pobranego podatku. Warunkiem odzyskania podatku będzie złożenie wniosku do końca 2013 roku.

Źródło: www.kprm.gov.pl, stan z dnia 15 stycznia 2013 r.

2013-01-10
Zatory płatnicze wywołują skutki w podatkach dochodowych

Od nowego roku w ustawach o PIT i o CIT obowiązują regulacje, których celem jest przeciwdziałanie zjawisku tzw. "zatorów płatniczych". Zgodnie z nowymi przepisami podatnik ma obowiązek dokonywania korekty kosztów uzyskania przychodów w przypadku nieuregulowania kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu w ciągu 30 dni od daty upływu terminu płatności ustalonego przez strony. Natomiast, jeżeli termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z dokumentów dokonuje się z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów. Oczywiście regulacje dotyczące korekty kosztów podatkowych nie znajdą zastosowania do podatnika, który kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu, nie zaliczył do kosztów podatkowych. Zatem nieuregulowanie kwoty wynikającej z faktury lub innego dokumentu nie będzie powodowało obowiązku korygowania kosztów podatkowych. Nowe przepisy (art. 24d ustawy o PIT oraz art. 15b ustawy o CIT) należy stosować do tych kwot wynikających z faktury lub innego dokumentu, które zostały zaliczone do kosztów podatkowych od dnia 1 stycznia 2013 r. Jeżeli kwota wynikająca z faktury lub innego dokumentu zostanie zaliczona do kosztów podatkowych przed dniem 1 stycznia 2013 r., wówczas nowe regulacje nie będą miały zastosowania, nawet wtedy, gdy termin płatności przypada w 2013 r.

Źródło: www.izba-skarbowa.bydgoszcz.pl, 10 stycznia 2013 r.

2013-01-10
Stawki odsetek podatkowych kolejny raz idą w dół

Na wczorajszym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej kolejny raz podjęła decyzję o obniżeniu stóp procentowych NBP. Oznacza to, że niższe będą też stawki odsetek od zaległości podatkowych. To już trzeci raz z rzędu, kiedy RPP decyduje się na obniżenie stóp o 25 pb. Obniżka o 25 pb miała miejsce także w grudniu oraz w listopadzie. Zgodnie uchwałą RPP ogłoszoną w uchwale nr 1/2013 w sprawie stopy referencyjnej, oprocentowania kredytów refinansowych, oprocentowania lokaty terminowej oraz stopy redyskontowej weksli w Narodowym Banku Polskim (Dz. Urz. NBP z 2013 r. poz. 1) oprocentowanie kredytu lombardowego wynosi teraz 5,50 proc. A to oznacza, że niższe są też stawki odsetek od zaległości podatkowych. Zgodnie z art. 56 § 3 Ordynacji podatkowej stawka odsetek za zwłokę równa jest sumie 200 proc. podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego i 2 proc., z tym że nie może być niższa niż 8 proc. Podstawowa stawka odsetek od zaległości podatkowych wynosi teraz 13 proc. Stawka obniżona z kolei wynosi 9,75 proc. Nowe stawki odsetek obowiązują już od dziś.

Źródło: www.nbp.pl, 10 stycznia 2013 r.

2013-01-08
Osoby prowadzące działalność podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego nie utracą okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy

Od 1 stycznia 2013 r. osoby uprawnione do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy mogą podejmować, w czasie pobierania tej renty, działalność podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego (np. zatrudnienie lub inną pracę zarobkową) i nie utracą prawa do tej renty. Tak wynika ze zmian wprowadzonych od 1 stycznia 2013 r. do ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291 z późn. zm.) przez ustawę z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 637). Osiąganie przez rencistę przychodów z tytułu wykonywania działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego może natomiast spowodować zmniejszenie (zawieszenie) renty okresowej (części uzupełniającej tej renty). Jeżeli osiągane przez rencistę przychody przekroczą 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (od 1 grudnia 2012 r. do 28 lutego 2013 r. 2.457,20 zł), a nie przekroczą kwoty stanowiącej 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (od 1 grudnia 2012 r. do 28 lutego 2013 r. 4.563,30 zł), wówczas część uzupełniająca renty zostanie zmniejszona o kwotę przekroczenia ww. przychodu, ale nie więcej niż o maksymalną kwotę zmniejszenia tj. nie więcej niż o 528 zł. W razie osiągania przychodu przekraczającego kwotę 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia zawieszeniu ulegnie część uzupełniająca okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy. Natomiast przychody, które nie przekraczają kwoty 2.457,20 zł nie powodują zmniejszenia (zawieszenia) części uzupełniającej okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy. Świadczenie to jest w takim przypadku nadal wypłacane w dotychczasowej wysokości. W związku z powyższym osoby, którym Kasa, przed dniem 1 stycznia 2013 r., wstrzymała wypłatę okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy z uwagi na podjęcie działalności podlegającej ubezpieczeniu społecznemu, powinny zwrócić się do właściwego oddziału regionalnego lub placówki terenowej KRUS z wnioskiem o podjęcie wypłaty świadczenia rentowego. Do wniosku powinny dołączyć zaświadczenie o wysokości osiąganych przychodów. Ponadto od 1 stycznia 2013 r. renciści lub emeryci w pełnym wieku emerytalnym, którzy prowadzą działalność rolniczą z małżonkiem podlegającym ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z mocy ustawy mają prawo do wypłaty pełnej części uzupełniającej emerytury lub renty rolniczej. W przypadku takich osób wypłata części uzupełniającej świadczenia emerytalno-rentowego w pełnej wysokości podejmowana jest z urzędu przez właściwy oddział regionalny lub placówkę terenową KRUS.

Źródło: www.krus.gov.pl, 8 stycznia 2013 r.

2013-01-07
Abolicja dla płatników stała się faktem

Z dniem 15 stycznia 2013 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (Dz. U. poz. 1551). Ustawa umożliwia umorzenie nieopłaconych składek na własne ubezpieczenia w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. Osoby uprawnione do złożenia wniosku: - osoby podlegające w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym oraz wypadkowemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, działalności twórczej lub artystycznej, bądź działalności w zakresie wolnego zawodu, albo jako wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej; -spadkobiercy i osoby trzecie wobec których ZUS wydał decyzje o przeniesieniu odpowiedzialności za zobowiązania płatnika z tytułu nieopłaconych przez niego składek na jego własne ubezpieczenia za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. Należności podlegające umorzeniu: - składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. za osoby obowiązkowo podlegające tym ubezpieczeniom z tytułu prowadzonej działalności; - składki na ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy za okres, za który zostaną umorzone składki na ubezpieczenia społeczne; -odsetki za zwłokę naliczone od składek podlegających umorzeniu; - opłata prolongacyjna, opłata dodatkowa, koszty upomnienia oraz koszty egzekucyjne naliczone od należności podlegających umorzeniu. Warunki umorzenia należności: - nieposiadanie na dzień wydania decyzji o umorzeniu należności niepodlegających umorzeniu za wyjątkiem należności z tytułu składek za okres do 31 grudnia 1998 r. bądź też -spłata należności niepodlegających umorzeniu w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji określającej warunki umorzenia lub w terminie wynikającym z zawartej umowy o rozłożeniu zadłużenia na raty. Termin na złożenie wniosku Osoby uprawnione mogą złożyć wniosek o umorzenie należności w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 15 stycznia 2013 r. Natomiast osoby, którym ZUS po dniu wejścia w życie ustawy wyda decyzję o: podleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, wysokości zadłużenia z tytułu składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne za okres od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r., przeniesieniu odpowiedzialności na spadkobiercę lub osobę trzecią będą mogły złożyć taki wniosek w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się decyzji, chyba że termin 24 miesięcy jest dłuższy. Niezbędne dokumenty W przypadku osób nie prowadzących pozarolniczej działalności w dniu 1 września 2012 r. oraz w dniu złożenia wniosku o umorzenie, jedynym dokumentem będzie poprawnie wypełniony wniosek o umorzenie należności. W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność w dniu 1 września 2012 r. albo w dniu złożenia wniosku o umorzenie, dokumentami składanymi przez dłużnika będą: - poprawnie wypełniony wniosek o umorzenie należności, -wypełniony "Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis" (formularz dostępny jest w jednostkach ZUS oraz do pobrania ze strony: www.uokik.gov.pl/download.phpplik=8387) lub -wypełniony "Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę - w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (formularz dostępny jest w jednostkach ZUS oraz do pobrania ze strony:www.dziennikustaw.gov.pl/D2010121081001.pdf, - oświadczenie zawierające informacje niezbędne do ustalenia kategorii ratingowej (druk oświadczenia jest dostępny w jednostkach ZUS oraz na stronie: www.zus.pl), - zaświadczenia/oświadczenia o udzielonej pomocy de minimis. W stosunku do tej grupy płatników postępowanie w sprawie wydania decyzji określającej warunki umorzenia zostanie zawieszone do dnia ogłoszenia decyzji Komisji Europejskiej. Dodatkowe udogodnienia dla płatników Wnioski w sprawie umorzenia należności dostępne są: - na stronie www.zus.pl, - na Sali Obsługi Klientów w każdej jednostce ZUS (wykaz jednostek oraz ich adresów i numerów telefonów znajduje się na stronie www.zus.pl). ZUS przygotował także szczegółowe ulotki informacyjne w dwóch wersjach: - dla osób prowadzących działalność w dniu 1 września 2012 r. lub w dniu złożenia wniosku o umorzenie; - dla osób, które przed 1 września 2012 r. zakończyły prowadzenie działalności. Pomocą w załatwieniu sprawy służy wykwalifikowana kadra pracownicza w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS, w której złożono wniosek o umorzenie należności z tytułu składek.

Źródło: www.zus.pl, 7 stycznia 2013 r.

2013-01-04
Deklaracje PIT-28 i PIT-16A podatnicy składają do końca stycznia

Podatnicy opodatkowani ryczałtem oraz opłacający podatek dochodowy w formie karty podatkowej powinni złożyć deklaracje do 31 stycznia 2013 roku. Resort finansów opublikował komunikat na temat składania deklaracji podatkowych za 2012 rok. Ministerstwo Finansów przypomina, że podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych są obowiązani złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w terminie do 31 stycznia następnego roku (tj. do 31 stycznia 2013 roku za 2012 rok). Jest to zeznanie składane na formularzu PIT-28. Jego wzór określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów zeznań, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Natomiast podatnicy opłacający podatek dochodowy w formie karty podatkowej po upływie roku podatkowego, w terminie do 31 stycznia, powinni złożyć w urzędzie skarbowym roczną deklarację na formularzu PIT-16A o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach. W tym samym terminie, tj. po upływie roku podatkowego do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym, osoby duchowne opłacające zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych są zobowiązane złożyć we właściwym urzędzie skarbowym roczną deklarację PIT-19A o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od ryczałtu w poszczególnych kwartałach.

Źródło: www.mf.gov.pl, 4 stycznia 2013 r.

2013-01-03
Sprawozdania uproszczone sporządzi mniej jednostek

Spadek kursu euro o prawie 33 grosze w stosunku do poprzedniego dnia bilansowego umożliwi mniejszej liczbie podmiotów sporządzenie sprawozdania finansowego w formie uproszczonej. W związku z tym, iż kurs euro na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniósł 4,0882 zł sprawozdanie finansowe w formie uproszczonej za rok 2012 będą mogły sporządzić jednostki, które w roku obrotowym 2012 oraz 2012 nie osiągnęły dwóch z następujących trzech wielkości: 1) średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło nie więcej niż 50 osób; 2) suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego w walucie polskiej nie przekroczyła w 2012 r. 8.176.400 zł oraz 8.833.600 zł w 2011 r. (2.000.000 euro); 3) przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych w walucie polskiej nie przekroczyły w 2012 r. 16.352.800 zł oraz 17.667.200 zł w 2011 r. (4.000.000 euro). Ponieważ na koniec 2011 r. kurs euro wynosił 4,4168 zł, więc jednostki, które w zeszłym roku przekroczyły limity sumy aktywów bilansu (8.833.600 zł i 7.920.600 zł) oraz przychodów netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych (17.667.200 zł i 15.841.200 zł) nie mogą już obecnie sporządzać sprawozdania finansowego w formie uproszczonej.

Źródło: Redakcja Publikacji Elektronicznych WKP

2013-01-03
W 2013 r. zmienia się składka zdrowotna od dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej

W 2013 r. zmienia się składka zdrowotna od dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej Od 1 stycznia 2013 r. wzrosła wysokość minimalnej podstawy wymiaru miesięcznej składki zdrowotnej od dochodu z działu specjalnego produkcji rolnej. Zadeklarowana podstawa wymiaru składki zdrowotnej za wymienione osoby, odpowiadająca dochodowi ustalonemu dla opodatkowania podatkiem dochodowym, nie może być niższa niż obowiązująca na 2013 r. kwota minimalnego wynagrodzenia, która zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2012 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 r. (Dz. U. poz. 1026) wynosi 1600 zł. Od 1 stycznia 2013 r. dla wymienionych rolników najniższa obowiązująca miesięczna składka na ubezpieczenie zdrowotne, liczona jako 9 proc. minimalnej podstawy jej wymiaru, wynosi więc 144 zł (tj. 9% x 1 600 zł minimalnego wynagrodzenia). KRUS przypomina jednocześnie, że z dniem 31 stycznia 2013 r. upływa termin złożenia przez rolników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej oświadczenia o rodzajach tej działalności i przewidzianym z tego tytułu dochodzie, wraz z odpisem decyzji naczelnika urzędu skarbowego, wydanej na podstawie deklaracji o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji rolnej lub o wysokości przewidzianego dochodu w 2013 r. Na podstawie złożonych dokumentów KRUS ustala wysokość obowiązującej miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne. Za styczeń 2013 r. składkę zdrowotną za osoby objęte ubezpieczeniem zdrowotnym z tytułu prowadzenia działów specjalnych należy opłacić w terminie do 15 lutego 2013 r. Opracowanie: Weronika Adamczyk Źródło: www.krus.gov.pl, stan z dnia 3 stycznia 2013 r.

Źródło: www.krus.gov.pl, 3 stycznia 2013 r.

2013-01-03
Pracodawca nie będzie informował PIP oraz PIS o rodzaju działalności

W dniu 2 stycznia 2013 r. została ogłoszona ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 2). Ustawa ogranicza obowiązki informacyjne wobec Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej nałożone na pracodawców rozpoczynających działalność. Pracodawcy rozpoczynający działalność zostali zwolnieni z obowiązku zgłaszania PIP i PIS informacji o miejscu, rodzaju i zakresie wykonywanej działalności gospodarczej. PIP oraz PIS niezbędne dane mają uzyskiwać z rejestru podmiotów prowadzonego przez GUS i kont płatników prowadzonych przez ZUS. W tym celu Państwowa Inspekcja Sanitarna została uprawniona do nieodpłatnego korzystania z danych zgromadzonych: 1) w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) prowadzonym przez Prezesa GUS, 2) przez ZUS na koncie płatnika składek. Ustawa stanowi również, iż urzędy statystyczne będą udostępniały nieodpłatnie Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej z urzędu, kwartalnie, zgromadzone w rejestrze podmiotów informacje o podmiotach deklarujących zatrudnienie pracowników wraz z nadanym im numerem identyfikacyjnym i zakodowanym opisem informacji objętych rejestrem w uzgodnionym zakresie, niezbędnym do wykonywania statutowych zadań tych organów lub instytucji. Jednocześnie firmy rozpoczynające działalność gospodarczą mają otrzymywać od naczelnika urzędu skarbowego potwierdzenie o nadaniu numeru NIP w ciągu 3 dni (a nie jak dotychczas 14 dni). Ustawa wchodzi w życie 17 stycznia 2013 r.

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, 3 stycznia 2013 r.